Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Odwadnianie budynków za pomocą drenażu opaskowego

Drainage of buildings using perimeter drain

Fragment drenażu opaskowego; fot. J. Sawicki

Fragment drenażu opaskowego; fot. J. Sawicki

Odwodnienie podłoża to stosowane przede wszystkim w budownictwie i rolnictwie działanie polegające na ujęciu i odprowadzeniu (grawitacyjnym lub pompowym) wód (powierzchniowych oraz zawartych w gruncie) poza strefę ich szkodliwego oddziaływania, np. na obiekty budowlane.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

STYROPMIN Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu....

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu. Niezawodny w miejscach trudnych do ocieplenia, z ryzykiem zawilgocenia i dużą amplitudą temperatur, a także narażonych na duże naprężenia ściskające.

***
W artykule opisano specyfikę drenażu budynków oraz warunki sprzyjające jego wykonaniu. Przedstawiono klasyfikację wodo­przepuszczalności gruntu oraz elementy, z których składa się system drenażowy.

Drainage of buildings using perimeter drain

The article describes the specificity of building drainage and the conditions conducive to its implementation. The classification of soil water permeability and the elements that make up the drainage system are presented.
***

Szczególnym typem odwodnienia gruntu jest drenaż pierścieniowy okólny lub opaskowy, polegający na ułożeniu wokół odwadnianego obiektu budowlanego (poniżej najwyższego przewidywanego poziomu wody w kolektorze lub studni zbiorczej) sączków osuszających, połączonych ze studzienkami kontrolnymi oraz studnią zbiorczą (RYS. 1). Zazwyczaj drenaż stosowany jest do odwodnienia stałego budowli [12].

rys1 odwadnianie
RYS. 1. Schemat odwodnienia budynku; rys.: [2]

Woda w różnych postaciach obecna w gruncie może wywierać zróżnicowane obciążenia na konstrukcję budynku oraz jego hydroizolację. Ilość wody znajdującej się w podłożu zmienia się w czasie i uzależniona jest od ilości i intensywności opadów atmosferycznych, wielkości i położenia zlewni, przepuszczalności i kolejności warstw gruntu, jak również nachylenia terenu. Jeśli hydroizolacja okaże się nieskuteczna, wynikiem są kosztowne naprawy elementów konstrukcyjnych. Dlatego w wybranych przypadkach dąży się do tego, aby wyeliminować, a przynajmniej zredukować działanie na konstrukcję wody mogącej wywierać ciśnienie hydrostatyczne [2].

Poznaj też: Przyczyny zawilgacania budynków

Drenaż jest znaną i przede wszystkim sprawdzoną metodą znacznego zmniejszenia obciążenia wodą elementów budynków stykających się z gruntem, a tym samym zminimalizowania ryzyka uszkodzeń spowodowanych wilgocią. Jego zadaniem jest zapobieganie spiętrzaniu się wody infiltracyjnej, które może wystąpić w przypadku gruntów o niewielkiej przepuszczalności, oraz gromadzeniu się spływającej wody artezyjskiej (np. w przypadku budynków na zboczach) [3]. Niedopuszczalne jest natomiast odprowadzanie do drenażu wody innej niż pochodząca z gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku – wody pochodzące z odwodnienia dachu rurami spustowymi, odpływów podłogowych, ze spoczników schodów w piwnicy itp. nie mogą być gromadzone i odprowadzane przez drenaż [2, 4, 5].

Efekt działania drenażu mylony jest często z efektem rowu wentylacyjnego. Szczególnie przy renowacji starych budynków, np. gdy ze względów konserwatorskich lub kosztowych nie wykonuje się przepony poziomej oraz hydroizolacji pionowych, a zadanie ochrony przed wodą bywa „cedowane” na drenaż. Tymczasem zadaniem drenażu jest jedynie ograniczenie ilości wody w gruncie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku – nie może on zapewnić ani osuszenia gruntu, ani tym bardziej przegrody w nim zagłębionej – systemy odwadniające nie mogą zastąpić hydroizolacji budynku [2, 4].

Pierwszymi, a zarazem najważniejszymi pytaniami, jakie należy zadać przed przystąpieniem do projektowania i wykonywania drenażu, jest to, czy instalacja jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona, czy jest w ogóle konieczna, a ponadto możliwa. Decyzja ta zależy przed wszystkim od [2, 5]:

 • rodzaju, uwarstwienia oraz przepuszczalności gruntu,
 • ukształtowania terenu,
 • wielkości opadów,
 • występowania warstw wodonośnych i przewidywanego poziomu wód gruntowych,
 • składu chemicznego wody (opcjonalnie).

Nie mniej istotne (szczególnie w zabudowie miejskiej) jest ustalenie, czy możliwe będzie odprowadzenie wody drenażowej, np. do kanalizacji deszczowej. W sytuacji, gdy podłączenie do kolektora kanalizacyjnego nie jest możliwe, należy zastosować rozwiązania alternatywne [2].

Drenaż budynków najlepiej sprawdza się w przypadku obiektów posadowionych na skarpach, tj. takich, które są „wbudowane” w przepływ wód podziemnych (RYS. 2RYS. 4), oraz w przypadku budynków posadowionych w obszarze gruntów słabo przepuszczalnych, gdzie może dochodzić do spiętrzania się wody infiltracyjnej oraz powstawania cofek (RYS. 3RYS. 5) [6].

rys2 odwadnianie
RYS. 2. Obciążenie wodą budynku posadowianego na skarpie; rys.: [6]
rys3 odwadnianie
RYS. 3. Drenaż stosowany w celu redukcji obciążenia wodą w przypadku budynku posadowionego w gruncie słabo przepuszczalnym; rys.: [6]

Jeżeli mamy do czynienia z obciążeniem wilgotnością gruntu, wykonywanie drenażu jest bezcelowe, ponieważ wody znajdującej się w gruncie – związanej kapilarnie i pod wpływem sił kapilarnych transportowanej wbrew działaniu siły grawitacji – nie można odprowadzić przez drenaż.

rys 4 5 odwadnianie
RYS. 4–5. Drenaż czołowy (4) oraz opaskowy (5). Oznaczenia: 1 – kierunek napływu wód gruntowych, 2 – studnie kontrolno-wyczystne, 3 – studnia zbiorcza, 4 – przyłącze, 5 – kolektor; rys.: [7]

W sytuacji, gdy poziom wód gruntowych czasowo lub na stale występuje powyżej poziomu posadowienia (konstrukcja jest zanurzona w wodach gruntowych), należy zaprojektować i wykonać hydroizolację przeciwwodną – w takim wypadku instalacja systemu odwadniającego również jest bezcelowa, ponieważ woda obecna w gruncie nie może, a nawet nie powinna zostać odprowadzona z gruntu.

Głównym obszarem zastosowania drenażu pozostaje zatem zapobieganie spiętrzaniu się wody (tj. ukierunkowane i szybkie usuwanie występującej w gruncie wody infiltracyjnej oraz artezyjskiej), a tym samym powstawaniu ciśnienia hydrostatycznego, które mogłoby oddziaływać na konstrukcję oraz hydroizolację budynku [2, 5, 6].

Podobnie jak w przypadku budynków nowo wznoszonych, w poddawanych renowacji zawilgoconych budynkach istniejących drenaż (zgodnie z normą DIN 18533-1 [8]) stosowany jest, aby zapobiegać oddziaływaniu na budynek i jego hydroizolację ciśnienia hydrostatycznego, dzięki czemu hydroizolacja budynku nie musi być projektowana i wykonywana jako uszczelnienie odporne na działanie wody pod ciśnieniem (izolacja wodochronna). Celem zastosowania systemu odwadniającego w ogólnej koncepcji hydroizolacji budynku jest zatem zaplanowanie i wykonanie takiego systemu zabezpieczającego przed zawilgoceniem, który jest mniej skomplikowany i łatwiejszy w realizacji, ale nadal może zagwarantować bezpieczeństwo funkcjonalne przy niższych kosztach realizacji inwestycji.

W przypadku renowacji budynków istniejących systemy drenujące stosuje się głównie wtedy, gdy pomimo warunków gruntowych nie można wykonać hydroizolacji przeciw wodzie pod ciśnieniem przy rozsądnym poziomie nakładów technicznych i ekonomicznych. Większość metod wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych nie nadaje się do stosowania w obszarze działania wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. Pod tym względem drenaż pełni w tym wypadku bardziej rozbudowaną funkcję niż w przypadku budynków nowo wznoszonych [2].

Głównymi obszarami zastosowań drenażu są zatem przypadki obciążenia niespiętrzającą się wodą infiltracyjną oraz wodą nienapierającą. Drenaż przejmuje w tym wypadku zadanie odprowadzenia wody infiltracyjnej pochodzącej z opadów atmosferycznych na grunt słabo przepuszczalny. Określenie wodoprzepuszczalności różnych typów gruntów ma zatem szczególne znaczenie. Przepuszczalność gruntu określa się ilościowo za pomocą tzw. współczynnika przepuszczalności k (TABELA 1) – ogólnie rzecz biorąc, im grubsze uziarnienie gruntu, tym większa jest jego wodoprzepuszczalność [5].

tab1 odwadnianie
TABELA 1. Klasyfikacja wodoprzepuszczalności gruntu na podstawie współczynnika wodoprzepuszczalności k [3, 8, 9]

Ponieważ wykonanie drenażu pozwala zapobiec spiętrzaniu się wody (powierzchniowej, infiltrującej oraz artezyjskiej), a tym samym wywieraniu ciśnienia hydrostatycznego wody na hydroizolację i/lub konstrukcję, system odwadniający ma za zadanie nie tyle zarządzanie odwodnieniem gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, ale zapewnienie założonego przypadku obciążenia wodą.

Przepuszczalność gruntu decyduje o tym, czy istnieje konieczność wykonania drenażu. Z kolei wykonanie drenażu decyduje o tym, jaki przypadek obciążenia należy przyjąć przy projektowaniu i wykonaniu hydroizolacji – czy będzie to obciążenie niespiętrzającą się (przy wykonaniu drenażu), czy też spiętrzającą się wodą infiltracyjną (bez drenażu), co ma bezpośredni wpływ przede wszystkim na rodzaj uszczelnienia pionowego. W każdym przypadku należy upewnić się, że nie dochodzi do cofki w systemie odwadniającym [5].

Zasada działania drenażu polega na tym, że występującą w gruncie wodę infiltracyjną lub warstwową należy poprzez warstwę rozsączającą doprowadzić do rury drenażowej. System ma na celu zapobieganie tworzeniu się zastoin wody infiltracyjnej z jednej strony, z drugiej musi on zapobiegać przed przenikaniem drobnych cząstek znajdujących się w gruncie, co może prowadzić do obniżenia, a nawet całkowitej utraty drożności przez instalację odwadniającą. Aby zapewnić długotrwałą funkcjonalność systemu, warstwa drenująca musi być ze wszystkich stron w odpowiedni sposób zabezpieczona przed wnikaniem drobnych składników gruntu [2, 5, 6].

Najczęstszy przypadek zastosowania drenażu służy do odwodnienia pionowych powierzchni zewnętrznych elementów budynku stykających się z gruntem. Drenaż nad elementami zagłębionymi w gruncie dotyczy z reguły stropów w garażach podziemnych oraz dachów zielonych, natomiast drenaż pod elementami stykającymi się z gruntem odwodnienia pod płytą fundamentową (oba te przypadki w zdecydowanej większości dotyczą budynków nowo wznoszonych) [5].

System drenażowy z reguły składa się z [46]:

 • płaskich warstw drenujących układanych przy ścianach, pod płytami fundamentowymi lub na elementach przykrytych gruntem,
 • warstw filtrującej i rozsączającej oraz rur drenażowych,
 • studni kontrolnych i kontrolno-wyczystnych,
 • studni zbiorczej,
 • studni chłonnej, drenażu rozsączającego lub przyłącza do kolektora kanalizacji deszczowej.

Warstwa rozsączająca ma za zadanie skierować wodę płynącą w kierunku budynku do ciągu drenarskiego w taki sposób, aby woda nie wywierała ciśnienia hydrostatycznego na budynek lub jego uszczelnienie (RYS. 5). W tym celu stosuje się mieszanki piaskowo­ żwirowe oraz elementy drenażowe (elementy wodoprzepuszczalne, płyty lub maty drenażowe) – pojedyncze lub złożone (TABELA 2).

tab2 odwadnianie
TABELA 2. Elementy systemu drenażowego oraz stosowane materiały [5]
rys6 odwadnianie
RYS. 6. Drenaż opaskowy wokół budynku poddawanego renowacji. Oznaczenia: 1 – wtórna hydroizolacja pionowa, 2 – izolacja perymetryczna (termoizolacja), 3 – drenaż pionowy (mata drenażowa), 4 – wtórna hydroizolacja pozioma, 5 – warstwa filtrująca, 6 – warstwa rozsączająca, 7 – rura drenażowa, 8 – najwyższy punkt; rys.: B. Monczyński

Nieodzownym elementem systemu drenażowego są warstwy filtrujące, układane na styku systemu z otaczającym gruntem. Ich zadaniem jest zapewnienie przepuszczania wody z gruntu przy jednoczesnym zapobieganiu wypłukiwania drobnych cząstek gruntu, aby nie dostały się one do warstwy rozsączającej i nie zatykały jej. Tę rolę może spełniać np. włóknina filtracyjna (geowłóknina), względnie materiały, które spełniają zarówno funkcję warstwy filtrującej, jak i warstwy rozsączającej (nazywane filtrami mieszanymi). Woda wpływająca na konstrukcję odprowadzana jest pionową warstwą drenującą w obszarze zewnętrznych ścian piwnicy (drenażem ściennym) do ciągu drenarskiego. Rolę drenażu ściennego może pełnić mieszanka filtracyjna (RYS. 5), jednak obecnie najczęściej stosowane są elementy złożone np. z folii wytłaczanej ze zintegrowaną warstwą filtrującą (pełniące częstokroć również rolę ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi [10]) lub płyty ochronne z funkcją termoizolacji i drenażu składające się np. z płyty termoizolacyjnej z wyfrezowanymi w niej (od strony gruntu) rowkami o orientacji pionowej, która jest pokryta włókniną poliestrową o drobnych oczkach (RYS. 6). Składające się na ciągi drenarskie rury drenażowe (nazywane również sączkami) znajdują się obok fundamentu i są otoczone obsypką (żwirem drenażowym). System odwadniający musi otaczać lub przykrywać wszystkie elementy mające kontakt z gruntem [46, 11].

rys7 odwadnianie
RYS. 7. Możliwe sposoby wykonania drenażu ściennego. Oznaczenia: 1 – pospółka (uziarnienie 0/32 mm), 2 – warstwa rozsączająca (uziarnienie 4/16 mm), 3 – warstwa filtrująca (uziarnienie 0/4 mm), 4 – warstwa rozsączająca (element drenujący), 5 – warstwa filtrująca (włóknina); rys.: [6]

Ciągi drenarskie mają zazwyczaj przekrój okrągły i wyposażone są w szczeliny wlotowe lub mają strukturę porowatą. Mogą być wykonane z rur betonowych, kamionkowych lub ceramicznych, jednak z uwagi na swoją elastyczność i łatwość układania, w ostatnich latach największą popularnością cieszą się rury drenażowe wykonane z tworzyw sztucznych. Rury są z reguły układane na stabilnym podłożu (podsypce żwirowej lub podkładzie betonowym) o nachyleniu od 0,5 do 2,0%.

rys8 odwadnianie
RYS. 8. Zespolona płyta łącząca funkcje warstwy izolacji termicznej, warstwy ochronnej oraz płyty drenażowej. Oznaczenia: 1 – pianka, 2 – kanały odprowadzające wodę, 3 – warstwa filtracyjna, 4 – kierunek spływu; rys.: [6]

Aby zapewnić odprowadzanie wody z warstwy drenażowej bez cofki, rurę drenażową należy układać w wypełnieniu mineralnym z kruszywa płukanego ze wszystkich stron zabezpieczonym włókniną filtrującą (tzw. skrzyni żwirowej). Warstwa poniżej sączka powinna mieć grubość co najmniej 10 cm w przypadku kruszywa o uziarnieniu 8/16 mm, a w przypadku kruszywa 0/8 lub 0/32 mm nie mniejszą niż 15 cm. W przypadku zastosowania kruszywa 0/8 lub 0/32 mm można stosować wyłącznie rury drenażowe o maksymalnym otworze dopływu wody 1,2 mm i powierzchni dopływu wody co najmniej 20 cm2 na metr długości rury. Pionowe warstwy drenujące (płyty i maty drenażowe) powinny obejmować wszystkie powierzchnie ścian stykających się z gruntem, być zagłębione w obsypkę ze żwiru drenażowego na co najmniej 30 cm oraz sięgać nie niżej niż 15 cm poniżej powierzchni terenu (RYS. 7 i 8) [45].

Przy każdej zmianie kierunku ciągu drenarskiego lub w odstępach ok. 20 m należy przewidzieć studzienkę do płukania i rewizji. Przy czym w przypadku renowacji zawilgoconych budynków istniejących – ze względu na mniejsze przesunięcia i nie zawsze prostokątne rzuty kondygnacji – zasadę tę stosuje się jedynie w przypadku zmian kierunku o więcej niż 45° i w sytuacji „załamania” poniżej 45° odstępuje się od instalowania studni kontrolno-wyczystnych. W punktach najwyższym i najniższym (maksymalna odległość ok. 60 m) również usytuowane są studzienki kontrolno-wyczystne lub zbiorcze [4, 5]. Najwyższy punkt wierzchołka rury nie powinien znajdować się nad górną krawędzią fundamentu ani nad najniższym poziomym uszczelnieniem ściany (RYS. 9).

rys 9 10 odwadnianie
RYS. 9–10. Zbyt wysokie (9) oraz zbyt niskie (10) ułożenie rury drenarskiej. Oznaczenia: 1 – wtórna hydroizolacja pozioma, 2 – rura drenarska, 3 – warstwa rozsączająca, 4 – warstwa filtrująca; rys.: [2]

Rura nie powinna również w żadnym miejscu schodzić poniżej fundamentu (RYS. 10) – odstępstwo od tej zasady wymaga przeprowadzenia specjalnych badań, które potwierdziłyby brak ryzyka wystąpienia sufozji (wypłukiwania drobnych cząstek gruntu przez wodę). Szczególnie w przypadku budynków istniejących należy zwrócić szczególną uwagę, czy wysokość fundamentów oraz poziom wykonania wtórnych hydroizolacji poziomych pozwala na zachowanie odpowiednich wysokości elementów systemu oraz wymaganych spadków ciągów drenarskich – w poszczególnych przypadkach może okazać się konieczne zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych konstrukcji specjalnych [247].

W najniższym punkcie ciągu drenarskiego woda wprowadzana jest do studni zbiorczej, skąd jest następnie pompowana do kolektora kanalizacyjnego. Jeśli odprowadzenie do kanalizacji deszczowej nie jest możliwe, gromadząca się woda kierowana jest do studni chłonnej (RYS. 11) – rzadziej do drenażu rozsączającego (RYS. 12), a stamtąd wprowadzana do wód gruntowych. Studnię chłonną należy wypełnić materiałami gruboziarnistymi, których uziarnienie zmniejsza się od dołu do góry. Warstwa wierzchnia powinna składać się z drobnego piasku, mieć wysokość co najmniej 500 mm i być zabezpieczona przed wymywaniem np. za pomocą płyt kamiennych (tzw. odbijacza). Odległość dna szybu od lustra wody gruntowej powinna wynosić co najmniej 1 m [6].

rys11 odwadnianie
RYS. 11. Schemat studni chłonnej. Oznaczenia: 1 – właz, 2 – grunt rodzimy, 3 – osłona (np. płyta kamienna), 4 – piasek, 5 – warstwa przepuszczalna, 6 – piasek, drobny żwir, 7 – doprowadzenie wody; rys.: [6]
rys12 odwadnianie
RYS. 12. Schemat drenażu rozsączającego. Oznaczenia: 1 – pokrywa z otworami wentylacyjnymi, 2 – humus, 3 – włóknina, 4 – DN 300, 5 – żwir; rys.: [6]

Ilość wody w odbiorniku powinna być regulowana w taki sposób, aby nie mogło dojść do wystąpienia cofki nawet przy jego nadmiernym wypełnieniu. Wymaga to połączenia ze swobodnym spadkiem do otwartego odbiornika wody lub do kanalizacji deszczowej, co z kolei związane jest z koniecznością zainstalowania klap zwrotnych lub zastosowania pomp zatapialnych (przy czym to drugie rozwiązanie – z uwagi na wysokie koszty łączne, wymagane zabezpieczenie zasilania awaryjnego oraz wysokie zagrożenie w przypadku awarii – nie jest zalecane) [5].

Przy projektowaniu i wykonywaniu drenażu w ramach renowacji budynków istniejących należy szczególną uwagę zwrócić na następujące aspekty [2]:

 • należy uzyskać informacje o najwyższym notowanym w przeszłości, jak również przewidywanym w przyszłości poziomie wód gruntowych,
 • wszystkie zagłębione w gruncie elementy budynku narażone na działanie wody wywierającej ciśnienie należy na poziomie fundamentu otoczyć elementami systemu drenującego (w miarę możliwości w formie drenażu opaskowego),
 • elementy systemu drenażowego (w tym również podsypka rur drenarskich) nie mogą znaleźć się poniżej poziomu posadowienia fundamentu, aby w żadnym miejscu nie została naruszona stabilność budynku,
 • górny poziom ciągu drenarskiego nie może w żadnym miejscu znajdować się powyżej górnej krawędzi fundamentu lub najniższej przepony poziomej przewidzianej w koncepcji uszczelnienia,
 • należy przestrzegać minimalnych wymiarów warstwy rozsączającej (podsypki i osypki) wokół rur drenażowych,
 • należy stosować sprawdzone rozwiązania systemowe pochodzące od jednego producenta,
 • należy zachowywać minimalne nachylenie (0,5%) ciągu drenarskiego, a jeśli to tylko możliwe, stosować spadek 1%,
 • pionowa warstwa drenująca powinna obejmować obszar całego chronionego elementu, tj. od poziomu terenu do poziomu ciągu drenarskiego,
 • warstwa rozsączająca musi być otoczona ze wszystkich stron i na całej powierzchni odpowiednią warstwą filtrującą, aby zapobiec zanieczyszczaniu drobnymi składnikami,
 • należy stosować takie materiały, aby oprócz funkcjonalności drenażu zapewnić również odporność na działanie mrozu oraz przerastanie korzeni,
 • wszystkie studzienki należy zaprojektować tak, aby umożliwić ich rewizję,
 • należy przewidzieć odpowiednie środki ostrożności na wypadek wystąpienia cofki.

Aby system odwadniający okazał się funkcjonalny, musi nie tylko zostać odpowiednio – tj. z uwzględnieniem warunków lokalnych – zaplanowany oraz profesjonalnie zainstalowany, ale przede wszystkim musi być (poprzez regularną konserwację) zapewniona funkcjonalność systemu drenażowego. Za utrzymanie systemu drenażowego odpowiada właściciel lub zarządca obiektu.

Ponieważ drożność rur drenarskich może ulec pogorszeniu w wyniku powstawania osadów, stan i funkcjonalność drenażu należy regularnie kontrolować. Z praktycznego doświadczenia wynika, że studzienki płuczące i kontrolne należy co sześć miesięcy poddawać oględzinom pod kątem powstawania osadów, poprzez wykonanie swobodnego zrzutu do naturalnych/sztucznych zbiorników wodnych oraz wizualną kontrolę odpływu. Również odpływ do publicznej kanalizacji deszczowej (wraz z jego z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym) należy co sześć miesięcy kontrolować przez wykonanie oględzin.

Zaleca się również co osiem lat (pod warunkiem że w trakcie kontroli półrocznej nie stwierdzono nieprawidłowości) zlecić odpowiednio wyspecjalizowanym serwisantom kontrolę wizualną rur drenujących.

Jeżeli w studzienkach kontrolnych znajdują się osad i spieki przypominające piasek (wapno, gips itp.), należy je oczyścić za pomocą spłukiwania pod wysokim ciśnieniem. Alternatywnie, do usunięcia tych lub podobnych osadów można również zastosować mechaniczne środki wspomagające płukanie (np. obracające się główki szczotek) [2, 4, 5].

Literatura

 1. W. Skowroński, „Ilustrowany leksykon architektoniczno­ budowlany”, Arkady, Warszawa 2008.
 2. J. Weber, C. Hecht, U. Steinert, E. Bromm, „Flankierende Maßnahmen” [w:] Weber J. (red.), „Bauwerksabdichtung in der Altbausanierung: Verfahren und juristische Betrachtungsweise”, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2018, s. 645–682.
 3. Z. Wiłun, „Zarys geotechniki”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000.
 4. M. Balak, A. Pech, „Mauerwerkstrockenlegung: Von den Grundlagen zur praktischen Anwendung”, Birkhäuser Verlag GmbH, Basel 2017.
 5. F. Frössel, „Mauerwerkstrockenlegung und Kellersanierung. Wenn das Haus nasse Füße hat”, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2012.
 6. E. Cziesielski, „Planung bituminöser Abdichtungen” [w:] E. Cziesielski (red.) „Lufsky Bauwerksabdichtung, Teubner”, Wiesbaden 2006, s. 74–154.
 7. R. Wójcik, „Ochrona budynków przed wilgocią i wodą gruntową” [w:] P. Klemm (red.), „Budownictwo ogólne t. 2. Fizyka budowli”, Arkady, Warszawa 2005, s. 913–981.
 8. DIN 18533-1, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze”.
 9. DIN 18130-1, „Baugrund – Untersuchung von Bodenproben; Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts – Teil 1: Laborversuche”.
10. B. Monczyński, „Ochrona hydroizolacji wtórnych przyziemnej części budynku”, „IZOLACJE” 2/2023, s. 72–78.
11. H. Klopfer, „Werkstoffe zur Bauwerksabdichtung” [w:] E. Cziesielski (red.) „Lufsky Bauwerksabdichtung”, Teubner, Wiesbaden 2006, s. 27–73.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.