Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zastosowanie hybrydowych mas uszczelniających przy hydroizolacji elementów zagłębionych w gruncie

Use of hybrid sealants for waterproofing of elements embedded in the ground

Odspojenie izolacji hybrydowej w wyniku działania wilgoci od strony podłoża, fot. B. Monczyński
Odspojenie izolacji hybrydowej w wyniku działania wilgoci od strony podłoża, fot. B. Monczyński

Elastyczne, modyfikowane polimerami powłoki grubowarstwowe (FPMC) najczęściej określane są mianem hydroizolacji hybrydowych – wynika to z faktu, że materiał ten łączy w sobie zalety mineralnych szlamów uszczelniających (MWG) oraz grubowarstwowych mas bitumicznych (PMBC).

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

STYROPMIN Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu....

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu. Niezawodny w miejscach trudnych do ocieplenia, z ryzykiem zawilgocenia i dużą amplitudą temperatur, a także narażonych na duże naprężenia ściskające.

Przedmiotem artykułu jest zastosowanie hybrydowych mas uszczelniających przy hydroizolacji elementów zagłębionych w gruncie. Autor omawia wykonanie hydroizolacji wtórnej przy zastosowaniu mas FPMC, hydroizolację podstawy muru, uszczelnianie złączy oraz hydroizolację strefy cokołowej budynku.

Use of hybrid sealants for waterproofing of elements embedded in the ground

The subject of the article is the use of hybrid sealing compounds for waterproofing of elements embedded in the ground. The author discusses the performance of secondary waterproofing with the use of FPMC masses, waterproofing of the base of the wall, sealing of joints and waterproofing of the plinth zone of the building.

***

Ten rodzaj materiału charakteryzuje się ponadto przyspieszonym wiązaniem, zwiększoną elastycznością, zwiększoną stabilnością pod naciskiem, odpornością na promieniowanie UV oraz doskonałą przyczepnością zarówno do podłoży mineralnych, jak i niemineralnych. To wszystko sprawia, że znajduje on szerokie spektrum zastosowań, zarówno w budynkach nowo wznoszonych, jak i poddawanych renowacji [1].

tab1 hydroizolacje

TABELA 1. Ocena istniejącego podłoża oraz sposób jego przygotowania przed wykonaniem uszczelnienia wtórnego z masy FPMC [3]

Wykonanie hydroizolacji wtórnej przy zastosowaniu mas FPMC

W przypadku wykonywania wtórnych hydroizolacji przy zastosowaniu elastycznych modyfikowanych polimerami mas grubowarstwowych należy przeprowadzić ocenę istniejącego podłoża oraz odpowiednio je przygotować (TABELA 1), a w razie konieczności wykonać tzw. uszczelnienie pośrednie [2]. Istniejące uszczelnienie może stanowić podłoże pod FPMC jedynie wówczas, gdy oba materiały są ze sobą kompatybilne (TABELA 2). Należy ponadto zbadać istniejącą hydroizolację pod kątem jej przyczepności do podłoża. Materiały mocno przylegające mogą pozostać na podłożu, natomiast luźne elementy należy całkowicie usunąć. Aby zapewnić wystarczającą przyczepność FPMC, istniejące uszczelnienia należy zawsze gruntownie oczyścić, a aplikację materiału prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta [3].

tab2 hydroizolacje

TABELA 2. Klasyfikacja podłoży pod kątem możliwości wykonania hydroizolacji wtórnej z mas FPMC [3]

Hydroizolację istniejących budynków należy prowadzić według koncepcji opisanej w instrukcji WTA nr 4-6-14/D [4], tj. w taki sposób, aby stworzyć ciągły i szczelny system hydroizolacji o układzie „wanny”, który całkowicie oddzieli budynek lub jego część od wody [5]. Wprawdzie elastyczne modyfikowane polimerami powłoki grubowarstwowe nie zostały dotychczas uwzględnione w ww. instrukcji (jest ona obecnie aktualizowana, również pod kątem włączenia w jej zakres zastosowania hydroizolacji hybrydowych [2]), natomiast ich zastosowanie przy renowacji zawilgoconych budynków uwzględniono w instrukcji WTA nr 4-9-19/D [6].

Przyczepność mas polimerowych do istniejących powłok asfaltowych należy zweryfikować i udokumentować, wykonując powierzchnię próbną. W tym celu należy przeprowadzić następujące działania [2]:

  • istniejącą hydroizolację gruntownie oczyścić, usunąć luźne części oraz materiały zmniejszające przyczepność,
  • wykonać wolne od porów szpachlowanie wypełniające (drapane) z izolacji hybrydowej o powierzchni ok. 1 m2,
  • po wyschnięciu warstwy kontaktowej (szpachlowania drapanego), jednak nie wcześniej niż następnego dnia, nałożyć pierwszą warstwę masy FPMC i wtopić w nią wkładkę wzmacniającą z siatki z włókna szklanego – wkładka powinna wystawać na co najmniej 10 cm ponad powierzchnię odniesienia, a łączna grubość tej struktury powinna wynosić ok. 3 mm,
  • po wyschnięciu pierwszej warstwy hydroizolacji, jednak nie wcześniej niż po 24 godz., należy nałożyć drugą warstwę hydroizolacji hybrydowej o grubości 2 mm,
  • po całkowitym wyschnięciu hydroizolacji można przeprowadzić ręczny test odrywania, pociągając za wolne końce wkładki wzmacniającej.
fot1 hydroizolacje 1

FOT. 1. Próba przyczepności masy FPMC do istniejącej izolacji bitumicznej; fot.: B. Monczyński

Przyczepność masy polimerowej można uznać za wystarczającą, jeśli nastąpi rozdzielenie warstw (FOT. 1). Jeśli natomiast warstwa hydroizolacji hybrydowej zostanie oderwana od podłoża, starą hydroizolację należy usunąć z podłoża na całej jego powierzchni.

Po skontrolowaniu nośności podłoża wszystkie powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia należy gruntownie oczyścić oraz usunąć luźne elementy starej hydroizolacji bitumicznej. Ubytki należy uzupełnić w taki sposób, aby zapewnić równomierną grubość hydroizolacji wtórnej. Z reaktywnej hydroizolacji FPMC można wykonać szpachlówkę wyrównującą – w tym celu (o ile instrukcja producenta nie wskazuje inaczej) masę uszczelniającą należy zmieszać z suszonym piecowo piaskiem kwarcowym w proporcji wagowej od 1:2 do 1:3. Zaletą tak przygotowanej zaprawy (bogatej w spoiwo w porównaniu z drobnoziarnistymi warstwami zaprawy cementowej) jest to, że przyczepność zapewnia składnik dyspersyjny i nie dochodzi do gromadzenia się spoiwa na powierzchni, co mogłoby skutkować zmniejszoną przyczepnością kolejnych warstw [2].

Aby zapewnić prawidłowe wysychanie oraz przyczepność materiału hydroizolacyjnego, który ma być nakładany w postaci płynnej, należy wykluczyć działanie wilgoci od strony podłoża – tzw. negatywne ciśnienie wody (FOT. główne). W tym celu w strefie podstawy muru (połączenia ściana/fundament) należy wykonać tzw. uszczelnienie pośrednie, tj. nanieść warstwę sztywnego szlamu uszczelniającego. Uszczelnienie pośrednie nanosi się do wysokości co najmniej 25 cm ponad górną krawędź fundamentu, a w przypadku wysokiego zawilgocenia podłoża na całą powierzchnię przeznaczoną do uszczelnienia.

Chłonne podłoża mineralne należy zagruntować systemowym, dobranym do stanu i rodzaju podłoża preparatem wskazanym przez producenta. Na oczyszczonych starych podłożach bitumicznych należy wykonać (również zalecaną przez producenta) warstwę kontaktową (sczepną). Doświadczenie pokazuje, że najlepiej w takiej sytuacji sprawdza się warstwa kontaktowa wykonana poprzez całopowierzchniowe szpachlowanie drapane z masy FPMC. Przed nałożeniem właściwego uszczelnienia warstwa kontaktowa musi być całkowicie związana.

Po wykonaniu napraw istniejących uszczelnień oraz wstępnej obróbce (przygotowaniu) podłoża wykonuje się wtórne hydroizolacje zewnętrzne, a robi się to w taki sam sposób jak uszczelnienia nowo wznoszonych budynków [2].

rys1 hydroizolacje 1

RYS. 1. Uszczelnienie podstawy muru w przypadku izolacji przeciwwilgociowej (W1-E). Objaśnienia: 1 – warstwa ochronna, 2 – FPMC, 3 – mineralna faseta uszczelniająca (4–6 cm) lub faseta z FPMC (wg zaleceń producenta) lub systemowa taśma uszczelniająca, 4 – hydroizolacja pozioma pod ścianami z FPMC; rys.: [3]

Hydroizolacja podstawy muru

W przypadku hydroizolacji przeciw wilgotności gruntu oraz niespiętrzającej się wodzie infiltracyjnej (klasa W1-E zgodnie z normą DIN 18533-1 [7]) nie są wymagane żadne specjalne zabiegi w miejscu połączenia ścian z ławą lub płytą fundamentową (RYS. 1).

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku wykonywania uszczelnienia przeciw wodzie napierającej (klasa W2.1-E) oraz w strefie połączenia z elementami betonowymi o dużej odporności na przenikanie wody (beton wodonieprzepuszczalny).

W przypadku uszczelniania strefy połączenia z elementami z betonu wodonieprzepuszczalnego (RYS. 2) należy zawsze wykonać następujące czynności:

rys2 hydroizolacje 1

RYS. 2. Strefa połączenia izolacji wodochronnej (W2.1-E) z FPMC z płytą fundamentową z betonu o wysokiej odporności na przenikanie wody. Objaśnienia: 1 – ściana betonowa, 2 – warstwa ochronna, 3 – hydroizolacja (FPMC), 4 – mineralna faseta uszczelniająca (4–6 cm) lub faseta z FPMC (wg zaleceń producenta), 5 – element z betonu wodonieprzepuszczalnego; rys.: [3]

  • Mechanicznie usunąć zaczyn cementowy do poziomu co najmniej 15 cm poniżej górnej krawędzi płyty lub odsadzki fundamentowej.
  • Gruntownie oczyścić podłoże – usunąć wszelkie elementy zmniejszające przyczepność. Można zastosować preparat gruntujący zgodny ze specyfikacją producenta – jego zadaniem jest związanie resztek kurzu i wzmocnienie podłoża (preparat gruntujący nie wiąże pyłu szlifierskiego).
  • Hydroizolację przeciw wodzie pod ciśnieniem należy nakładać w taki sposób, by po związaniu uzyskać powłokę o grubości nie mniejszej niż 4 mm lub o grubości określonej w specyfikacji producenta (potwierdzonej dokumentami dopuszczającymi). W zależności od systemu należy zastosować wkładkę wzmacniającą. Hydroizolację hybrydową nakłada się na odpowiednio przygotowany element betonowy z zakładem wynoszącym co najmniej 15 cm i na końcu fazuje się ją do „zera” (co zapobiega wnikaniu wody pod warstwę uszczelnienia).
  • Na elementach betonowych (poza obszarem uszczelnienia) należy wykonać próbki referencyjne (w celu kontroli procesu wiązania). Zaleca się wykonanie co najmniej jednej próbki z każdej strony budynku, w odległości co najmniej 10 m od siebie.

Uszczelnianie złączy

W przypadku uszczelniania pasmowego zewnętrznych złączy w elementach z betonu nieprzepuszczalnego (np. prefabrykatach) w obszarze uszczelnienia należy usunąć mechanicznie (odpowiednią szlifierką) zaczyn cementowy na szerokości co najmniej 15 cm z obu stron złącza – powierzchnię betonu należy oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Narożniki zewnętrzne należy sfazować pod kątem 45°. Należy gruntownie usunąć wszelkie zanieczyszczenia i resztki oleju szalunkowego.

rys3 hydroizolacje 1

RYS. 3. Uszczelnienie pasmowe złączy w konstrukcji z betonu wodonieprzepuszczalnego. Objaśnienia: 1 – element z betonu wodonieprzepuszczalnego, 2 – złącze/spoina, 3 – wkładka wzmacniająca FPMC, 4 – FPMC, 5 – systemowa taśma uszczelniająca, 6 – spoina wypełniona zaprawą mineralną, 7 – warstwa ochronna, 8 – element z betonu wodonieprzepuszczalnego; rys.: [3]

Otwarte spoiny, szczeliny i inne ubytki w podłożu głębsze niż 5 mm należy wypełnić systemową zaprawą lub szpachlówką uszczelniającą. W zależności od rozwiązania systemowego należy również zastosować preparat gruntujący (w celu wzmocnienia powierzchni i/lub związania resztek kurzu). Ponieważ pory w powierzchni betonu mogą prowadzić do powstawania pęcherzy w świeżej powłoce, przed nałożeniem hydroizolacji należy przeprowadzić szpachlowanie wypełniające (tzw. szpachlowanie drapane) polimerową masą grubowarstwową (szpachlowanie musi związać i wyschnąć przed przystąpieniem do kolejnego etapu prac).

Materiał uszczelniający nakłada się na szerokość co najmniej 15 cm po obu stronach złącza, w dwóch warstwach, w taki sposób, aby po związaniu materiału uzyskać warstwę nie mniejszą niż 4 mm. W pierwszą świeżą warstwę uszczelnienia należy wtopić wkładkę wzmacniającą lub, alternatywnie, systemową taśmę uszczelniającą (z tworzywa sztucznego lub elastomeru). W miejscach skrzyżowań połączeń wkładki wzmacniające lub taśmy nakłada się na siebie i skleja masą polimerową na całej powierzchni (RYS. 3).

rys4 hydroizolacje 1

RYS. 4. Przykład rozwiązania renowacji strefy cokołowej w budynku istniejącym. Objaśnienia: 1 – termoizolacja elewacji, 2 – termoizolacja cokołu, 3 – listwa cokołowa (startowa), 4 – tynk cokołowy, 5 – warstwa zbrojąca, 6 – termodybel, 7 – istniejąca hydroizolacja budynku, 8 – istniejący nośny tynk, 9 – ochrona hydroizolacji, 10 – całopowierzchniowe klejenie/uszczelnienie złącza, 11 – uszczelnienie tynku (FPMC) wyprowadzone min. 50 mm na płytę termoizolacji, 12 – spoina odcinająca podciąganie kapilarne w tynku, szeroka ok. 20 mm, głęboka na całą grubość tynku, wypełniona elastycznym materiałem uszczelniającym (np. FPMC); rys.: [10]

Hydroizolacja strefy cokołowej budynku

Zastosowanie hydroizolacji hybrydowych przy renowacji cokołów zawilgoconych budynków uwzględniono w instrukcji WTA nr 4-9-19/D [6] ([89]). W tym obszarze masy FPMC stosowane są nie tylko jako właściwe uszczelnienie strefy cokołowej (również w przypadku, gdy jako warstwę wierzchnią przewidziano tynk) – materiał stosowany jest również jako ochrona tynku przed kapilarnym podciąganiem wilgoci, tj. dodatkowe uszczelnienie w strefie kontaktu tynku z gruntem (w tym miejscu szczególną rolę odgrywa możliwość pokrywania uszczelnienia hybrydowego powłokami malarskimi). Dzięki doskonałej przyczepności do wielu podłoży oraz wiązaniu w niesprzyjających warunkach masy FPMC stosowane są również w celu mocowania do uszczelniania płyt izolacji termicznej, jak również przerywania kapilarnego transportu wilgoci w starym tynku (RYS. 4).

Literatura

 1. B. Monczyński, „Materiały stosowane do wtórnej hydroizolacji budynków – hybrydowe masy uszczelniające”, „IZOLACJE” 10/2022, s. 130–135.
 2. R. Spirgatis, „Was geht nicht? FPDs für erdberührte Bauwerksabdichtungen. Teil 2 – Grenzen bei der Anwendung”, „Schützen & Erhalten” 2, 4/2021, s. 16–21.
 3. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit flexiblen polymermodifizierten Dickbeschichtungen (FPD)”, Deutsche Bauchemie e.V., Frankfurt am Main 2020.
 4. WTA Merkblatt 4-6-14/D, „Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile”.
 5. B. Monczyński, „Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków”, „IZOLACJE” 4/2019, s. 120–125.
 6. WTA Merkblatt 4-9-19/D, „Nachträgliches Abdichten und Instandsetzen von Gebäude- und Bauteilsockeln”.
 7. DIN 18533-1, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze”, DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin 2017.
 8. B. Monczyński, „Renowacja i uszczelnianie cokołów w istniejących budynkach – cz. 1”, „IZOLACJE” 9/2020, s. 66–70.
 9. B. Monczyński, „Renowacja i uszczelnianie cokołów w istniejących budynkach – cz. 2”, „IZOLACJE” 10/2020, s. 90–97.
10. „Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der Außenanlage”, Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg, Stuttgart 2013.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.