Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Izolacje w gruncie – ujęcie wg normy DIN 18533

Ground insulation – approach according to DIN 18533. Part 5

Do czego stosuje się w Polsce szlamy uszczelniające? fot. M. Rokiel

Do czego stosuje się w Polsce szlamy uszczelniające? fot. M. Rokiel

Podejście normy DIN 18533 znacznie ograniczyło zastosowanie szlamów uszczelniających. Parametry dobrych jakościowo szlamów pozwalają na ich znacznie szerszy obszar zastosowań, więc podejście analizowanej normy jest zbyt restrykcyjne.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

STYROPMIN Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu....

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu. Niezawodny w miejscach trudnych do ocieplenia, z ryzykiem zawilgocenia i dużą amplitudą temperatur, a także narażonych na duże naprężenia ściskające.

Niniejszy artykuł jest kontynuacją artykułu pod tym samym tytułem, zamieszczonego w numerach 7/8/2021, 10/2021, 11/12/2021 oraz 1/2022.

Szlamy uszczelniające to kolejny materiał dość szczegółowo pozycjonowany przez normy DIN. Jednak w tym przypadku sytuacja jest bardziej skomplikowana.

Przypomnijmy: w Polsce szlamy uszczelniające stosuje się [13]:

 • jako izolacje zarówno poziome, jak i pionowe, elementów konstrukcji stykających się lub zagłębionych w gruncie, w pracach renowacyjnych oraz jako izolacje pierwotne,
 • izolacje poziome ław fundamentowych oraz izolacje podposadzkowe,
 • izolacje cokołowych części budynków,
 • izolacje basenów oraz zbiorników na wodę (także pitną),
 • hydroizolacje przy naporze wody powodującym odrywanie powłoki uszczelniającej od podłoża,
 • izolacje balkonów, tarasów, pomieszczeń wilgotnych i mokrych,
 • czasowe uszczelnienia i hydroizolacje wykonywane w trakcie budowy,
 • powłoki ochronne w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

Tak szerokie zastosowania wynikają z parametrów i właściwości tego typu materiałów:

 • szczelność do 70 m słupa wody,
 • przyczepność do podłoża rzędu 1,5 MPa,
 • zdolność mostkowania rys 1,2–1,5 mm (dla szlamów elastycznych),
 • odporność na negatywne parcie wody oraz chemoodporność na agresywne środowiska (klasa XA2/XA3 [4], pH  >  4).

O czym przeczytasz w artykule:

 • Funkcie szlamów uszczelniających
 • Wymagania stawiane przez normę DIN 18533-1:2017-07 „Uszczelnianie elementów stykających się z gruntem” (cz. 1–3)
Jest to kolejny z serii artykułów poświęconych izolacjom w gruncie – wg normy DIN 18533. Tym razem przedmiotem rozważań autora są szlamy uszczelniające. Jego zdaniem podejście normy DIN 18533 znacznie ograniczyło ich zastosowanie. Nie oznacza to, że nie nadają się one do zastosowań wykraczających poza obszar ujęty w normie. Parametry dobrych jakościowo szlamów pozwalają na ich znacznie szerszy obszar zastosowań, więc podejście analizowanej normy jest zbyt restrykcyjne. Zakres wymaganych parametrów, w porównaniu do wymagań stawianych na przykład materiałom rolowym, jest mniej niż skromny.

Ground insulation – approach according to DIN 18533. Part 5

This is yet another one in a series of articles on insulation in the ground - according to DIN 18533 standard. This time, the author is considering sealing sludges. In his opinion, the approach of DIN 18533 has significantly limited their use. This does not mean that they are not suitable for applications beyond the scope of the standard. The parameters of good-quality sludges allow for a much wider area of application; therefore the approach of the analysed standard is too restrictive. The range of required parameters is less than modest compared to the requirements for roll materials, for example.

Zastosowanie od strony formalnej determinowane jest przez dokument odniesienia: ocenę techniczną dla izolacji w gruncie, izolacji podpłytkowej w pomieszczeniach (pomieszczenia mokre, baseny kryte) oraz izolacji na parcie negatywne (prace renowacyjne), DWU do normy PN-EN 14891 [5] dla izolacji podpłytkowych na zewnątrz (balkony, tarasy, baseny) oraz DWU do normy PN-EN 1504-2 [6] dla powłok ochronnych.

Każdy z tych dokumentów odniesienia, ze względu na specyfikę oddziaływań, będzie się różnił od innych nie tylko wymaganiami (wartościami wymaganych parametrów), ale i metodyką badań. Może się zatem okazać, że deklarowana zdolność mostkowania rys dla tego samego materiału, w zależności od zastosowania, będzie różna.

Należy podkreślić, że norma DIN 18533 [7] uwzględnia jedynie szlamy elastyczne, pomijając szlamy sztywne, i nie obejmuje innych obszarów zastosowań (zbiorniki, baseny, tarasy, balkony, pomieszczenia mokre).

Równolegle do norm serii DIN 18533 [7] funkcjonują branżowe wytyczne, np. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit mineralischen Dichtungsschlämmen, Deutsche Bauchemie e. V. 2020” [8], które oprócz obszaru objętego zakresem norm serii DIN 18533 [7] definiują także zastosowanie szlamów sztywnych oraz rozszerzają zastosowanie szlamów w gruncie na obszary nieujęte przez ww. normy.

Analizując szlamy w świetle wymagań norm serii DIN 18533 [7], można zauważyć znaczne ograniczenie zastosowania.

Zastosowania szlamów wg ww. normy przedstawia TABELA 1.

tab1 izolacje w gruncie 2

TABELA 1. Zastosowanie elastycznych szlamów wg DIN 18533 [7]

Wymagania stawiane przez [7] ograniczają się zatem do:

 • przyczepności – minimum 0,5 MPa,
 • mostkowania rys – minimum 0,4 mm,
 • szczelności – tu nie ma podanej minimalnej wartości, jedynie informacja, że musi być ona adekwatna do zastosowania.

Jeżeli chodzi o zalecenia wykonawcze, to w zasadzie nie różnią się one od funkcjonujących do tej pory na rynku budowlanym. Podłoże musi być chłonne i w momencie wykonywania prac matowo wilgotne. Oznacza to, że jego pory nie mogą być wysycone wodą (woda naniesiona na podłoże nie może się perlić; w ciągu krótkiego czasu musi ulec wchłonięciu).

Norma wymaga wcześniejszego wyspoinowania muru o niewypełnionych spoinach >  5 mm. Pojawia się także, analogicznie jak dla mas polimerowo-bitumicznych (PMBC, dawniej KMB) zabieg „szpachlowania drapanego”. Warstwa ta może służyć do wyrównywania podłoży o „grubych porach” czy bardzo szorstkich. Może także być stosowana do wyrównywania podłoży murowych, o ile niewypełnione spoiny nie są większe niż 5 mm.

Norma zezwala na stosowanie do tego celu także samego szlamu, z zastrzeżeniem, że warstwy tej nie wolno wliczać do grubości powłoki wodochronnej.

fot1 izolacje w gruncie

FOT. Rzadko spotykany widok – sfazowane naroże żelbetowej konstrukcji pod izolację pionową; fot.: M. Rokiel

Pojawiają się za to następujące wymogi:

 • Narożniki wklęsłe muszą być wyoblone za pomocą uszczelniającej zaprawy mineralnej (cementowej). W celu poprawienia jej przyczepności do podłoża należy ją wykonywać metodą mokre na mokre na warstwie sczepnej. Promień fasety powinien wynosić około 5 cm.
 • Narożniki wypukłe muszą zostać sfazowane (FOT.), jeżeli nie zostały wcześniej wykonane w odpowiedni sposób.
 • Izolacja pionowa ze ściany fundamentowej musi być wywinięta minimum 10 cm na powierzchnię czołową płyty fundamentowej (RYS. 1–2).
 • Konkretne zalecenia i wymagania dotyczą także strefy cokołowej (RYS. 3–5).
rys1 2 izolacje w gruncie

RYS. 1–2. Połączenie izolacji poziomej na płycie fundamentowej lub ławie z izolacją pionową z zastosowaniem fasety lub taśmy. Objaśnienia: 1 – termoizolacja fundamentów (XPS), 2 – izolacja pionowa z elastycznego szlamu uszczelniającego, 3 – faseta o promieniu ok. 5 cm lub taśma uszczelniająca, 4 – izolacja pozioma z elastycznego szlamu uszczelniającego; rys.: [8]

rys3 izolacje w gruncie

RYS. 3. Uszczelnienie strefy cokołowej ściany jednowarstwowej. Objaśnienia: 1 – tynk zewnętrzny, 2 – hydrofobowy tynk cokołowy, 3 – izolacja strefy cokołowej z elastycznego szlamu, 4 – ochrona tynku cokołowego przed kapilarnym poborem wody z gruntu (elastyczny szlam uszczelniający), 5 – termoizolacja fundamentów (XPS); rys.: [8]

 • Izolacja musi być wykonana do poziomu przynajmniej 30 cm powyżej górnej projektowanej krawędzi terenu. Docelowo izolacja taka musi sięgać przynajmniej 15 cm powyżej docelowej (użytkowej, przeznaczonej do eksploatacji) powierzchni terenu. Podkreślam, że są to wartości minimalne i wskazują one jednoznacznie na konieczność wcześniejszego zaplanowania i koordynacji wzajemnych poziomów: projektowanej i rzeczywistej krawędzi terenu oraz górnego poziomu izolacji.
rys4 izolacje w gruncie

RYS. 4. Uszczelnienie strefy cokołowej ściany ocieplonej systemem ETICS. Objaśnienia: 1 – system ociepleń ETICS, 2 – izolacja strefy cokołowej z elastycznego szlamu, 3 – hydrofobowy tynk cokołowy, 4 – ochrona tynku cokołowego przed kapilarnym poborem wody z gruntu (elastyczny szlam uszczelniający), 5 – warstwa ochronna (np. membrana kubełkowa), 6 – termoizolacja fundamentów i strefy cokołowej (XPS); rys.: [8]

 • Ocieplenie strefy cokołowej systemem ETICS wymaga wykonania hydroizolacji bezpośrednio na ścianie konstrukcyjnej, za termoizolacją. Obowiązują tu także wymogi podane w poprzednim podpunkcie, jednak pojawiają się dwa dodatkowe: izolacja ze szlamu musi „wchodzić” w grunt na minimum 20 cm pod poziom terenu przy minimalnym zakładzie z izolacją ściany fundamentowej w gruncie nie mniejszym niż 10 cm.
  Drugim dodatkowym wymogiem jest konieczność zastosowania odpowiedniego materiału termoizolacyjnego (odpowiedniego, tj. przeznaczonego do zastosowania w obszarze oddziaływania wody). Wprawdzie rodzaj materiału nie jest tu sprecyzowany, jednak w Niemczech regulują to normy serii DIN 4108 [9].
rys5 izolacje w gruncie

RYS. 5. Uszczelnienie strefy cokołowej ściany trójwarstwowej. Objaśnienia: 1 – izolacja pionowa z elastycznego szlamu, 2 – taśma uszczelniająca (lub inny materiał hydroizolacyjny), pozwalająca na odprowadzenie skroplin na zewnątrz, 3 – izolacja pionowa z elastycznego szlamu uszczelniającego, 4 –  termoizolacja fundamentów i strefy cokołowej (XPS), 5 – taśma uszczelniająca; rys.: [8]

 • Wymagana jest ochrona tynku strefy cokołowej (!!!). Należy tu stosować przeznaczone dla tego obszaru tynki (np. hydrofobowe); miarodajne są dwie wartości: równoważny opór dyfuzyjny Sd [m], współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w [kg/m2·h1/2] oraz ich iloczyn [1], a dolna krawędź tynku musi być dodatkowo chroniona pasem elastycznego szlamu przynajmniej 5 cm powyżej poziomu otaczającego terenu. Alternatywnie możliwe jest wykonanie powłoki wodochronnej.

Przejścia rurowe dla klasy obciążenia wilgocią W1-E mogą być uszczelniane za pomocą kołnierzy zaciskowych lub manszet, przy czym to ostatnie rozwiązanie wykluczają osiowe lub radialne przemieszczenia instalacji.

Przeanalizujmy teraz wymagania i zalecenia wytycznych „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit mineralischen Dichtungsschlämmen, Deutsche Bauchemie e. V. 2020” [8]. Tu pojawia się sporo różnic w stosunku do DIN 18533 [7].

Przede wszystkim jest to dość znaczne rozszerzenie zakresu zastosowania szlamów oraz ujęcie szlamów sztywnych. Logiczne jest uzależnienie możliwości zastosowania szlamów sztywnych od dwóch warunków:

 • dla podłoży niezarysowanych niedopuszczalne jest powstanie rys po nałożeniu powłoki,
 • dla podłoży z rysami niedopuszczalne jest zarówno powstanie rys po nałożeniu powłoki, jak i jakakolwiek zmiana szerokości już istniejących.

Z tego powodu za minimalny czas sezonowania podłoży betonowych ww. wytyczne przyjmują trzy miesiące i sześć miesięcy, odpowiednio dla szlamów elastycznych i sztywnych (charakterystyczne jest odwołanie nie tylko do EN 206 [4], lecz także do DIN 1045-2 [10]).

Zastosowanie szlamów wg wytycznych [8] podano w TABELI 2.

tab2 izolacje w gruncie 2

TABELA 2. Zastosowanie sztywnych i elastycznych szlamów wg [8]

Niewątpliwą zaletą ww. normy jest uporządkowanie zagadnień związanych z detalami. Chodzi przede wszystkim o kwestie wywinięcia izolacji pionowej na płyty czy ławy fundamentowe oraz zagadnienia związane z izolacją stref cokołowych. To ostatnie zagadnienie, szczególnie u nas, traktowane jest po macoszemu, często nie tylko próbuje się bezmyślnie wykonywać izolacje w gruncie na termoizolacji, na warstwie zbrojącej, ale takie „rozwiązania” podawane są w dokumentacji projektowej.

Zdziwienie, jeżeli nie śmiech, budzą zalecenia dotyczące izolacji pasa przy gruncie (RYS. 3–4). Wprawdzie norma [7] nie podaje szczegółów, lecz jedynie schematy, ale detale znaleźć można w wytycznych [8] – (przykładowe detale: RYS. 1–5).

Charakterystyczny jest detal dotyczący połączenia izolacji ściany trójwarstwowej parteru z izolacją ściany w gruncie (RYS. 5). W tym obszarze istnieje ryzyko popełnienia bardzo poważnego w dalekosiężnych skutkach błędu.

Proszę zwrócić uwagę na dodatkową warstwę izolacji w części przycokołowej ściany warstwowej. Jej brak może niestety doprowadzić do zawilgacania wieńca stropu, a dalej fragmentu cokołu, wilgocią pochodzącą ze skroplin pary wodnej na warstwie izolacji, przy oblicówce. Wilgoć ta będzie więc wnikała w konstrukcje od wewnątrz i jest to tym bardziej niebezpieczne, że w początkowym okresie nie będzie to widoczne. Skutki ujawnią się dopiero po kilku latach.

W takiej sytuacji konieczne jest wywinięcie szlamu uszczelniającego na część poziomą ściany fundamentowej, wtopienie w niego jednego boku taśmy uszczelniającej i przyklejenie drugiej krawędzi, także za pomocą szlamu uszczelniającego, do ściany nośnej.

Niezbędne jest tu zastosowanie taśmy odpowiedniej szerokości. Odpływ skroplin należy zapewnić przez pozostawienie co trzeciej, czwartej niewypełnionej spoiny pionowej w pierwszej warstwie cegieł licowych lub przez specjalne kratki odwadniające.

Reasumując zagadnienia związane ze szlamami, należy stwierdzić, że podejście normy DIN 18533 [7] znacznie ograniczyło ich zastosowania. Absolutnie nie oznacza to, że nie nadają się one do zastosowań wykraczających poza obszar ujęty w DIN 18533 [7]. I nie chodzi mi tu o izolacje podpłytkowe na balkonach, tarasach czy w pomieszczeniach mokrych. Parametry dobrych jakościowo szlamów pozwalają na ich znacznie szerszy obszar zastosowań, więc podejście analizowanej normy jest zbyt restrykcyjne.

Zakres wymaganych parametrów, w porównaniu do wymagań stawianych materiałom rolowym, jest mniej niż skromny. Być może jest to przyczyną takiego ograniczenia zastosowania. Nie wolno jednak pomijać faktu, że szlamy są stosowane także do uszczelnień innych elementów budynków i budowli, przykładowo jako izolacje podpłytkowe balkonów/tarasów, izolacje zbiorników czy basenów oraz pomieszczeń mokrych i dla tych obszarów klasyfikacja obciążeń oraz wymagania stawiane szlamom są już zupełnie inne (normy serii DIN 18531 [11], DIN 18534 [12], DIN 18535 [13]).

Z kolei zagadnienia związane z pracami renowacyjnymi regulowane są nie przez normę DIN 18531 [7], lecz przez odpowiednie wytyczne WTA [1415].

Literatura

1. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo”, wyd. III, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
2. M. Rokiel, „Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, wyd. IV, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
3. M. Rokiel, „Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, wyd. II, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
4. PN-EN 206+A2:2021-08, „Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.
5. PN-EN 14891:2017-03, „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami – Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie.
6. PN-EN 1504-2:2006, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena – Cz. 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu”.
7. DIN 18533-1:2017-07, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen” (cz. 1–3).
8. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit mineralischen Dichtungsschlämmen”, Deutsche Bauchemie e. V. 2020.
9. DIN 4108, „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden (cz. 2–4, 7, 10–11).
10. DIN 1045-2:2008-08, „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 2: Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität – Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1”.
11. DIN 18531, „Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen” (cz. 1–5).
12. DIN 18534, „Abdichtung von Innenräumen” (cz. 1–6).
13. DIN 18535, „Abdichtung von Behältern und Becken” (cz. 1–3).
14. WTA Merkblatt 4-6-14, „Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile”.
15. WTA Merkblatt 4-9-19/D, „Nachträgliches Abdichten und Instandsetzen von Gebäude-und Bauteilsockeln”.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice...

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice i zastosowaniu hybrydowych mas uszczelniających.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia

Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą część problemów...

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą część problemów związanych z eksploatacją stanowią te powodowane przez wilgoć.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.