Izolacje.com.pl

Renowacja i uszczelnianie cokołów w istniejących budynkach

Renovation and sealing of plinths in existing buildings Part 1

Najczęściej występujące uszkodzenia w strefie cokołowej: łuszczenie się powłok malarskich, wykwity solne oraz odspojenia tynków
Fot. B. Monczyński

Najczęściej występujące uszkodzenia w strefie cokołowej: łuszczenie się powłok malarskich, wykwity solne oraz odspojenia tynków


Fot. B. Monczyński

Przed likwidacją szkód w strefie cokołowej należy dokładnie zdiagnozować ich przyczyny i zaprojektować naprawę, dobierając odpowiednie materiały uszczelniające. Działania naprawcze powinny obejmować zarówno elementy widoczne, jak i te znajdujące się poniżej poziomu gruntu.

Zobacz także

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Ravago Building Solutions Poland Ravatherm XPS - sprawdzone rozwiązania izolacji stykającej się z gruntem

Ravatherm XPS - sprawdzone rozwiązania izolacji stykającej się z gruntem Ravatherm XPS - sprawdzone rozwiązania izolacji stykającej się z gruntem

Kategoria izolacji termicznych stykających się z gruntem obejmuje izolację obwodową (izolacje ścian piwnic i ścian fundamentowych) oraz izolacje podłóg posadowionych na gruncie. Ten rodzaj izolacji występuje...

Kategoria izolacji termicznych stykających się z gruntem obejmuje izolację obwodową (izolacje ścian piwnic i ścian fundamentowych) oraz izolacje podłóg posadowionych na gruncie. Ten rodzaj izolacji występuje zarówno w budownictwie jedno- jak i wielorodzinnym, obiektach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, halach magazynowych, chłodniach składowych.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty....

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty. Aby zapewnić ich skuteczną i trwałą ochronę, należy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne, właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne i zadbać o prawidłowe wykonanie.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Przyczyny zniszczeń stref cokołowych
 • Wytyczne do renowacji
 • Ocena i dokumentacja zniszczeń
 • Projektowanie uszczelnienia i renowacji
 • Hydroizolacja różnych typów stref cokołowych
 • Materiały do uszczelnień strefy cokołowej

W artykule poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące prac naprawczych w strefie cokołowej, zaczynając od oceny zniszczonych elementów budowli, a kończąc na przykładowych rozwiązaniach projektowych cokołów w różnych technologiach. Tekst uzupełnia krótka charakterystyka materiałów do hydroizolacji tego obszaru.

Renovation and sealing of plinths in existing buildings

The article discusses the most important issues concerning repair works in the plinth zone, starting with the assessment of damaged building elements and ending with examples of design solutions for plinths in various technologies. The text is supplemented by a short description of the materials for waterproofing of that area.

Kiedy mówi się o przyziemnych częściach budynku, najczęściej rozumie się przez to nie tylko elementy zagłębione w gruncie (co wydaje się oczywiste), ale również strefę cokołową. Nie dzieje się tak bez przyczyny – jest to miejsce szczególnie narażone na ekstremalne obciążenia, w pierwszym rzędzie na te związane z destrukcyjnym działaniem wody oraz wilgoci, ponieważ deszczówka spływająca z elewacji łączy się tu z wodą rozbryzgową. Zimą i wczesną wiosną to miejsce jest dodatkowo obciążone zalegającym i/lub topniejącym śniegiem.

W praktyce to właśnie w strefie cokołowej najczęściej dochodzi do uszkodzeń spowodowanych wilgocią: łuszczenia się farby, powstawania wykwitów solnych, a nawet odspojenia tynków (FOT.).

Przyczyny zniszczeń

Strefa cokołowa obejmuje zarówno część znajdującą się powyżej, jak i poniżej poziomu terenu, dlatego jest narażona na destrukcyjne działanie wody i wilgoci pochodzącej z wielu źródeł.

 • Powyżej poziomu gruntu są to:

– woda rozbryzgowa,
– zacinający deszcz,
– woda powierzchniowa,
– wilgoć kondensacyjna,
– woda z roztopów,
– wilgoć higroskopijna (związana z zasoleniem),
– wilgoć podciągana kapilarnie,
– wilgoć pochodząca z dyfuzji pary wodnej,
– woda pochodząca z nieszczelności połączeń w górnej części elewacji (rynien, rur spustowych itp.).

 • Poniżej poziomu gruntu są to:

– wilgoć z gruntu oraz woda niewywierająca ciśnienia,
– woda napierająca (działająca pod ciśnieniem).

Woda, która wnika do przegrody w strefie cokołowej, zarówno w jej nadziemnej, jak i podziemnej części często powoduje nie tylko miejscowe zniszczenia. Na skutek podciągania kapilarnego może być transportowana wyżej i stać się powodem degradacji innych elementów budynku.

Wytyczne do renowacji

Szczegółowe zalecenia dotyczące renowacji strefy cokołowej budynków i budowli opisano w instrukcji WTA (Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia na rzecz Konserwacji Budynków oraz Ochrony, niem. Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege) „Hydroizolacja wtórna oraz naprawa cokołowej strefy budynków i budowli”, nr 4-9-19/D [1] opublikowanej w grudniu 2019 roku. W myśl tej instrukcji przez uszczelnienie strefy cokołowej budynku należy rozumieć hydroizolację, która obejmuje obszar działania wody rozbryzgowej, to jest 30 cm powyżej poziomu gruntu lub wystającego elementu, a zakończona 20 cm poniżej poziomu terenu lub w sposób ciągły połączona z hydroizolacją części podziemnej.

Należy też pamiętać, że zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” Instytutu Techniki Budowlanej [2] izolacja pionowa podziemnej części budynku powinna być wyprowadzona minimum 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu. Ponadto hydroizolacja strefy cokołowej powinna być wykonana w taki sposób, aby uniemożliwić wnikanie pod nią wód opadowych.

W analogiczny sposób hydroizolacją zabezpiecza się takie elementy budynków i budowli, jak:

 • wolno stojące mury, np. ogrodowe,
 • ściany zewnętrznych klatek schodowych,
 • balkony,
 • tarasy,
 • loggie,
 • arkady,

a także wszystkie inne wystające elementy, narażone na działanie wody rozbryzgowej.

Przed zaprojektowaniem wtórnej hydroizolacji strefy cokołowej i jej naprawą należy wykonać odpowiednie badania diagnostyczne [3–5]. W pierwszym etapie powinny one ograniczyć się do oględzin i prostych testów mechanicznych.

Przede wszystkim należy stwierdzić:

 • czym charakteryzuje się strefa cokołowa:

– sprawdzić jej rodzaj, wielkość oraz cechy szczególne,
– określić typ konstrukcji,
– określić przekrój ściany oraz przylegających stropów,
– zbadać typ połączenia elementów budynku,
– oszacować wytrzymałość ściany,
– sprawdzić istniejące złącza dylatacyjne,
– zlokalizować przejścia instalacyjne,
– zbadać dostępność,

 • czy widoczne są następujące uszkodzenia:

– porastanie mchem,
– porażenie glonami,
– łuszczenie się powłok malarskich,
– pustki i odpryski w istniejących tynkach,
– zarysowania w podłożu,
– ubytki w spoinach,
– uszkodzenia istniejących okładzin,
– uszkodzenia lub odspojenia istniejących termoizolacji,

 • jakie hydroizolacje są zastosowane:

– określić ich rodzaj, umiejscowienie i stan,
– zbadać istniejące uszkodzenia oraz ich przyczyny,
– sprawdzić czy były wcześniejsze naprawy,

 • czy istnieje drenaż budynku:

– zbadać jego rodzaj i lokalizację,
– sprawdzić drożność,
– określić typ gruntu.

Na podstawie wniosków z oględzin i prostych testów mechanicznych należy zaplanować dalsze badania diagnostyczne, uwzględniając dostępne środki oraz ograniczenia (w tym ekonomiczne).

W zależności od specyfiki obiektu niezbędne mogą być następujące czynności:

 • ocena stanu budynku oraz przyczyn zawilgocenia, w tym:

– udokumentowanie istniejących uszkodzeń,
– ustalenie zakresu uszkodzeń,
– sprawdzenie, czy są warstwy „blokujące” (tynki, powłoki),
– zbadanie szczelności przejść instalacyjnych,
– sprawdzenie szczelności systemu odprowadzania wód opadowych (rynny, rury spustowe itp.),
– ocena obciążenia wodą rozbryzgową,
– sprawdzenie, czy zachodzi kapilarne podciąganie wilgoci z gruntu,

 • badania strukturalne i laboratoryjne, w tym:

– wykonanie odkrywek w celu oceny istniejących hydroizolacji podziemnej części budynku,
– wykonanie badań geotechnicznych w celu oceny przepuszczalności gruntu,
– ocena stanu istniejących uszczelnień pionowych i poziomych,
– wykonanie odkrywek lub odwiertów w celu ustalenia struktury elementu,
– ustalenie rodzaju konstrukcji (jej wymiarów i zastosowanych materiałów),
– ustalenie struktury zawilgocenia (zawartości oraz rozkładu wilgoci),
– ocena higroskopijnej absorpcji wilgoci,
– ustalenie maksymalnego zawilgocenia kapilarnego,
– ustalenie stopnia przesiąknięcia wilgocią (DFG),
– określenie stopnia higroskopijnej penetracji wilgocią,
– ustalenie stopnia zasolenia,
– ocena stopnia zanieczyszczenia innymi szkodliwymi substancjami,
– ocena parametrów wytrzymałościowych.

Wyniki oraz interpretacja badań diagnostycznych stanowią podstawę planowania działań naprawczych, dlatego należy je udokumentować w odpowiedni sposób, np. sporządzając raport lub ekspertyzę.

RYS. 1. Schemat uszczelnienia – cokół otynkowany; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 1. Schemat uszczelnienia – cokół otynkowany; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 2. Schemat uszczelnienia – cokół ocieplony i wykończony cienkowarstwową wyprawą tynkarską; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 2. Schemat uszczelnienia – cokół ocieplony i wykończony cienkowarstwową wyprawą tynkarską; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

Projektowanie uszczelnienia i renowacji

Celem wtórnego uszczelnienia strefy cokołowej jest trwałe zabezpieczenie nośnych i nienośnych elementów przed zwiększonymi obciążeniami mechanicznymi, higienicznymi, termicznymi i chemicznymi związanymi z nadmiernym zawilgoceniem. Renowacja ma też często przywrócić pierwotny, historyczny, wyglądu cokołu.

Całość działań naprawczych należy więc zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby zarówno w samej strefie cokołowej, jak i w innych przylegających do niej elementach nie pojawiły się negatywne zmiany w wyglądzie. Po zakończeniu prac wygląd zewnętrzny, ukształtowany przez strukturę oraz kolorystykę powierzchni cokołu, powinien być zachowany w niezmiennej formie przez rozsądny okres.

Długość tego okresu jest uzależniona przede wszystkim od właściwości materiałów budowlanych zarówno istniejących, jak i zastosowanych do naprawy oraz warunków ekspozycji, takich jak poziom zasolenia czy naprężenia mechaniczne. Planując prace naprawcze, należy przestrzegać ustawowych i urzędowych wymagań (np. związanych z oszczędności energii [6]).

Hydroizolacja wtórna strefy cokołowej powinna oprócz uszczelnienia znajdującego się na elemencie konstrukcyjnym obejmować również uszczelnienie tynku lub okładziny cokołu. Uszczelnienie tynku lub okładziny nie stanowi hydroizolacji konstrukcji, lecz służy jako ochrona tynków, otynkowanych termoizolacji oraz okładzin przed zawilgoceniem w wyniku kontaktu z gruntem. W tym celu można stosować mostkujące rysy mineralne szlamy uszczelniające (MDS) lub elastyczne polimerowe powłoki grubowarstwowe (FPD) [7].

RYS. 3. Schemat uszczelnienia – cokół murowany; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 3. Schemat uszczelnienia – cokół murowany; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 4. Schemat uszczelnienia – cokół muru z oblicówką; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 4. Schemat uszczelnienia – cokół muru z oblicówką; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

Projektując górny poziom wtórnego uszczelnienia strefy cokołowej, należy ocenić, czy nie występują inne elementy, które skutecznie zapobiegają przed działaniem wody rozbryzgowej. Jeśli materiały, z których wykonano strefę cokołową sklasyfikowano jako hydrofobowe (współczynnik kapilarnej absorpcji wody w  ≤  0,5 kg/(m2∙h0,5)), nie ma potrzeby tworzenia nowej ochrony przed wodą rozbryzgową.

W przypadku konstrukcji murowanych należy zachować wymagania Eurokodu 6 [8] dotyczące zapobiegania wnikaniu wilgoci w strukturę ścian zewnętrznych, przez stosowanie hydroizolacji, odpowiednich tynków, okładzin wentylowanych, klinkierowych lub innych materiałów nawierzchniowych.

Wbudowane materiały oraz zaprawy murarskie używane w strefie cokołowej są narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i powinny być mrozoodporne. Konstrukcje murowe, z uwagi na swoją chłonność stanowią z reguły odpowiednie podłoże dla materiałów hydroizolacyjnych nakładanych w postaci płynnej – powinny jednak spełniać ogólne wymagania stawiane podłożu pod hydroizolację, takie jak nośność, mrozoodporność czy maksymalna wilgotność.

Elementy budynku, na które wpływają sole szkodliwe dla materiałów budowlanych, wymagają zastosowania specjalnych środków [9, 10].

RYS. 5. Schemat uszczelnienia – cokół budynku z elewacją wentylowaną; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 5. Schemat uszczelnienia – cokół budynku z elewacją wentylowaną; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 6. Schemat uszczelnienia – cokół z okładziną ceramiczną; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 6. Schemat uszczelnienia – cokół z okładziną ceramiczną; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

Hydroizolacja różnych typów stref cokołowych

Wtórną hydroizolację cokołowej strefy budynku wykonuje się najczęściej w jednym z następujących wariantów:

 • cokół otynkowany (RYS. 1),
 • cokół ocieplony oraz wykończony cienkowarstwową wyprawą tynkarską (RYS. 2),
 • cokół murowany (RYS. 3),
 • cokół muru z oblicówką (RYS. 4),
 • cokół budynku z elewacją wentylowaną (RYS. 5),
 • cokół z okładziną ceramiczną (RYS. 6).

Materiały do uszczelnień strefy cokołowej

Do hydroizolacji strefy cokołowej budynków i budowli stosowane są takie materiały, jak:

 • masy polimerowo-bitumiczne (PMBC),
 • elastyczne mineralne zaprawy uszczelniające (MDS),
 • płynne tworzywa sztuczne (FLK),
 • elastyczne polimerowe powłoki grubowarstwowe (FPD).

Modyfikowane tworzywami sztucznymi bitumiczne masy grubowarstwowe zwane PMBC (ang. polymermodified bituminous thick coating, dawniej KMB), to oparte na emulsji bitumicznej zmodyfikowane polimerami masy uszczelniające z dodatkami (np. wypełniaczami) lub bez dodatków. Materiały te mogą być jedno- lub dwukomponentowe. Aplikuje się je ręcznie (szpachlowanie) lub mechanicznie (natrysk). Utwardzanie następuje w wyniku reakcji fizycznej i/lub chemicznej [11–13].

Mineralne zaprawy (szlamy) uszczelniające określane skrótem MDS (niem. Mineralische Dichtungsschlämmen), to przygotowane fabrycznie jedno- lub dwuskładnikowe zaprawy na bazie cementu, kruszyw i specjalnych dodatków. Aplikowane są pędzlem (metodą szlamowania), pacą (szpachlowanie) lub natryskowo. Rozróżnia się zaprawy elastyczne – mostkujące rysy oraz sztywne szlamy uszczelniające. Ich utwardzanie następuje w wyniku reakcji fizycznej i/lub chemicznej [11, 14].

Płynne tworzywa sztuczne do hydroizolacji budynków zwane FLK (niem. Flüssigkunststoffen), to jedno- lub wieloskładnikowe żywice syntetyczne na bazie polimetakrylanu metylu (PMMA), poliuretanów (PUR) lub poliestrów nienasyconych (UP) z dodatkami organicznymi, z lub bez wypełniaczy mineralnych. Należą do grupy żywic reaktywnych – ich utwardzanie następuje przez reakcję chemiczną [11].

Elastyczne polimerowe powłoki grubowarstwowe nazywane FPD (niem. Flexible polymermodifizierte Dickbeschichtungen) składają się z kruszyw mineralnych, wypełniaczy, spoiw hydraulicznych i/lub polimerowych oraz dodatków. Są to masy jedno- lub dwukomponentowe aplikowane pędzlem (metodą szlamowania), pacą lub poprzez natrysk. Ich utwardzanie następuje w wyniku reakcji fizycznej i/lub chemicznej [7].

Literatura

 1. WTA Merkblatt 4-9-19/D, „Nachträgliches Abdichten und Instandsetzen von Gebäude- und Bauteilsockeln”. Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., München, 2019, s. 34.
 2. B. Francke, „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019, s. 31.
 3. B. Monczyński, „Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych”, „Izolacje” 1/2019, s. 89–93.
 4. B. Monczyński, „Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych”, „IZOLACJE” 2/2019, s. 78–84.
 5. B. Monczyński, „Zasolenie budynków i sposoby jego określania na potrzeby diagnostyki budowli”, „Izolacje” 3/2019, s. 96–101.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 7. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit flexiblen polymermodifizierten Dickbeschichtungen (FPD)”, Deutsche Bauchemie e.V., Frankfurt am Main 2020, s. 56.
 8. PN-EN 1996-2:2010, „Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów”.
 9. B. Monczyński, „Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne”, „Izolacje” 6/2020, s. 80–88.
 10. B. Monczyński, „Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne”, „Izolacje” 7/8/2020, s. 95–100.
 11. DIN 18533-3, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen”, Berlin 2017, s. 39.
 12. PN-EN 15814+A2:2015-02, „Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania”.
 13. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit polymermodifizierten Bitumendickbeschichtungen (PMBC)”, Deutsche Bauchemie e.V., Frankfurt am Main 2020.
 14. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS)”, Deutsche Bauchemie e.V., Frankfurt am Main 2020, s. 52.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jarosław Gasewicz Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie...

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie miało ułatwić wykonywanie hydroizolacji na pionowych elementach budowli stykających się z gruntem.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi?

Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi? Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi?

Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O rozmiarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich...

Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O rozmiarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich górnych dopływów: największej Opawy i mniejszych Ostrawicy i Olzy. Opawa i Odra prowadzą wodę z Sudetów Wschodnich, a Ostrawica i Olza z Beskidu Zachodniego. W dalszym biegu rzeki decydujący wpływ na przebieg wezbrań już poniżej Wrocławia mają jej lewobrzeżne dopływy: Osobłoga i Nysa Kłodzka.

dr inż. Anna Kaczmarek, dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć? Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku....

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku. Ponadto materiały takie jak gips, anhydryt, czyli o dużym współczynniku rozmiękania, pod wpływem wilgoci zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną. Jest to przyczyną niszczenia płyt gipsowo-kartonowych, tynków i podkładów gipsowych oraz anhydrytowych. Woda powoduje również korozję chemiczną tynków,...

dr inż. Paula Szczepaniak, dr hab. inż. Maria Wesołowska Obliczanie strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem

Obliczanie strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem

W obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku opis procedury obliczania strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem...

W obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku opis procedury obliczania strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem ogranicza się do wskazania normy PN-EN 12831:2006 , według której należy przeprowadzić obliczenia. Jednak przywołana norma nie wyczerpuje problematyki przegród stykających się z gruntem, dlatego problem ten bardzo często pojawia się w dyskusjach przed ministerialnymi egzaminami czy też w trakcie...

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji...

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji części zagłębionej w gruncie.

mgr inż. Maciej Rokiel Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

Masy KMB do hydroizolacji fundamentów Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą,...

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą, przedstawiono szczegółowe rysunki detali oraz podano zalecenia będące w zasadzie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Hydroizolacje fundamentów z masami KMB Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

mgr inż. Cezariusz Magott Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje...

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje poziome i pionowe mają ponownie zabezpieczyć przegrody budynku lub budowli poddawanych renowacji przed wilgocią podciąganą z gruntu, wodą opadową lub naporową.

mgr inż. Maciej Rokiel Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu...

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu oraz wyniki wykonanych badań wykazały błędy popełnione na etapie projektowania oraz budowy obiektu.

Austrotherm Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy...

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy ze szczególnym uwzględnieniem metody iniekcji.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Budowa fundamentów - poradnik

Budowa fundamentów - poradnik Budowa fundamentów - poradnik

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz...

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz przewidywanych obciążeń. Jak prawidłowo wykonać fundamenty?

Damian Żabicki Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Penetrujące materiały hydroizolacyjne Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Materiały rolowe do izolacji fundamentów Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie...

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie wykopu, a folie z tworzyw sztucznych - o ile nie są klejone do podłoża - pozwalają na zaizolowanie niestabilnego lub zanieczyszczonego podłoża.

KOESTER Polska Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty....

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty. Aby zapewnić ich skuteczną i trwałą ochronę, należy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne, właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne i zadbać o prawidłowe wykonanie.

dr inż. Grzegorz Dmochowski, dr inż. Piotr Berkowski Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej...

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej kondygnacji.

dr inż. Paula Szczepaniak Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy...

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy warunek dobrej izolacyjności przegrody zewnętrznej - ciągłość na obwodzie bryły.

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.