Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Renowacja i uszczelnianie cokołów w istniejących budynkach

Renovation and sealing of plinths in existing buildings Part 1

Najczęściej występujące uszkodzenia w strefie cokołowej: łuszczenie się powłok malarskich, wykwity solne oraz odspojenia tynków
Fot. B. Monczyński

Najczęściej występujące uszkodzenia w strefie cokołowej: łuszczenie się powłok malarskich, wykwity solne oraz odspojenia tynków


Fot. B. Monczyński

Przed likwidacją szkód w strefie cokołowej należy dokładnie zdiagnozować ich przyczyny i zaprojektować naprawę, dobierając odpowiednie materiały uszczelniające. Działania naprawcze powinny obejmować zarówno elementy widoczne, jak i te znajdujące się poniżej poziomu gruntu.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

STYROPMIN Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu....

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu. Niezawodny w miejscach trudnych do ocieplenia, z ryzykiem zawilgocenia i dużą amplitudą temperatur, a także narażonych na duże naprężenia ściskające.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Przyczyny zniszczeń stref cokołowych
 • Wytyczne do renowacji
 • Ocena i dokumentacja zniszczeń
 • Projektowanie uszczelnienia i renowacji
 • Hydroizolacja różnych typów stref cokołowych
 • Materiały do uszczelnień strefy cokołowej

W artykule poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące prac naprawczych w strefie cokołowej, zaczynając od oceny zniszczonych elementów budowli, a kończąc na przykładowych rozwiązaniach projektowych cokołów w różnych technologiach. Tekst uzupełnia krótka charakterystyka materiałów do hydroizolacji tego obszaru.

Renovation and sealing of plinths in existing buildings

The article discusses the most important issues concerning repair works in the plinth zone, starting with the assessment of damaged building elements and ending with examples of design solutions for plinths in various technologies. The text is supplemented by a short description of the materials for waterproofing of that area.

Kiedy mówi się o przyziemnych częściach budynku, najczęściej rozumie się przez to nie tylko elementy zagłębione w gruncie (co wydaje się oczywiste), ale również strefę cokołową. Nie dzieje się tak bez przyczyny – jest to miejsce szczególnie narażone na ekstremalne obciążenia, w pierwszym rzędzie na te związane z destrukcyjnym działaniem wody oraz wilgoci, ponieważ deszczówka spływająca z elewacji łączy się tu z wodą rozbryzgową. Zimą i wczesną wiosną to miejsce jest dodatkowo obciążone zalegającym i/lub topniejącym śniegiem.

W praktyce to właśnie w strefie cokołowej najczęściej dochodzi do uszkodzeń spowodowanych wilgocią: łuszczenia się farby, powstawania wykwitów solnych, a nawet odspojenia tynków (FOT.).

Przyczyny zniszczeń

Strefa cokołowa obejmuje zarówno część znajdującą się powyżej, jak i poniżej poziomu terenu, dlatego jest narażona na destrukcyjne działanie wody i wilgoci pochodzącej z wielu źródeł.

 • Powyżej poziomu gruntu są to:

– woda rozbryzgowa,
– zacinający deszcz,
– woda powierzchniowa,
– wilgoć kondensacyjna,
– woda z roztopów,
– wilgoć higroskopijna (związana z zasoleniem),
– wilgoć podciągana kapilarnie,
– wilgoć pochodząca z dyfuzji pary wodnej,
– woda pochodząca z nieszczelności połączeń w górnej części elewacji (rynien, rur spustowych itp.).

 • Poniżej poziomu gruntu są to:

– wilgoć z gruntu oraz woda niewywierająca ciśnienia,
– woda napierająca (działająca pod ciśnieniem).

Woda, która wnika do przegrody w strefie cokołowej, zarówno w jej nadziemnej, jak i podziemnej części często powoduje nie tylko miejscowe zniszczenia. Na skutek podciągania kapilarnego może być transportowana wyżej i stać się powodem degradacji innych elementów budynku.

Wytyczne do renowacji

Szczegółowe zalecenia dotyczące renowacji strefy cokołowej budynków i budowli opisano w instrukcji WTA (Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia na rzecz Konserwacji Budynków oraz Ochrony, niem. Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege) „Hydroizolacja wtórna oraz naprawa cokołowej strefy budynków i budowli”, nr 4-9-19/D [1] opublikowanej w grudniu 2019 roku. W myśl tej instrukcji przez uszczelnienie strefy cokołowej budynku należy rozumieć hydroizolację, która obejmuje obszar działania wody rozbryzgowej, to jest 30 cm powyżej poziomu gruntu lub wystającego elementu, a zakończona 20 cm poniżej poziomu terenu lub w sposób ciągły połączona z hydroizolacją części podziemnej.

Należy też pamiętać, że zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” Instytutu Techniki Budowlanej [2] izolacja pionowa podziemnej części budynku powinna być wyprowadzona minimum 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu. Ponadto hydroizolacja strefy cokołowej powinna być wykonana w taki sposób, aby uniemożliwić wnikanie pod nią wód opadowych.

W analogiczny sposób hydroizolacją zabezpiecza się takie elementy budynków i budowli, jak:

 • wolno stojące mury, np. ogrodowe,
 • ściany zewnętrznych klatek schodowych,
 • balkony,
 • tarasy,
 • loggie,
 • arkady,

a także wszystkie inne wystające elementy, narażone na działanie wody rozbryzgowej.

Przed zaprojektowaniem wtórnej hydroizolacji strefy cokołowej i jej naprawą należy wykonać odpowiednie badania diagnostyczne [3–5]. W pierwszym etapie powinny one ograniczyć się do oględzin i prostych testów mechanicznych.

Przede wszystkim należy stwierdzić:

 • czym charakteryzuje się strefa cokołowa:

– sprawdzić jej rodzaj, wielkość oraz cechy szczególne,
– określić typ konstrukcji,
– określić przekrój ściany oraz przylegających stropów,
– zbadać typ połączenia elementów budynku,
– oszacować wytrzymałość ściany,
– sprawdzić istniejące złącza dylatacyjne,
– zlokalizować przejścia instalacyjne,
– zbadać dostępność,

 • czy widoczne są następujące uszkodzenia:

– porastanie mchem,
– porażenie glonami,
– łuszczenie się powłok malarskich,
– pustki i odpryski w istniejących tynkach,
– zarysowania w podłożu,
– ubytki w spoinach,
– uszkodzenia istniejących okładzin,
– uszkodzenia lub odspojenia istniejących termoizolacji,

 • jakie hydroizolacje są zastosowane:

– określić ich rodzaj, umiejscowienie i stan,
– zbadać istniejące uszkodzenia oraz ich przyczyny,
– sprawdzić czy były wcześniejsze naprawy,

 • czy istnieje drenaż budynku:

– zbadać jego rodzaj i lokalizację,
– sprawdzić drożność,
– określić typ gruntu.

Na podstawie wniosków z oględzin i prostych testów mechanicznych należy zaplanować dalsze badania diagnostyczne, uwzględniając dostępne środki oraz ograniczenia (w tym ekonomiczne).

W zależności od specyfiki obiektu niezbędne mogą być następujące czynności:

 • ocena stanu budynku oraz przyczyn zawilgocenia, w tym:

– udokumentowanie istniejących uszkodzeń,
– ustalenie zakresu uszkodzeń,
– sprawdzenie, czy są warstwy „blokujące” (tynki, powłoki),
– zbadanie szczelności przejść instalacyjnych,
– sprawdzenie szczelności systemu odprowadzania wód opadowych (rynny, rury spustowe itp.),
– ocena obciążenia wodą rozbryzgową,
– sprawdzenie, czy zachodzi kapilarne podciąganie wilgoci z gruntu,

 • badania strukturalne i laboratoryjne, w tym:

– wykonanie odkrywek w celu oceny istniejących hydroizolacji podziemnej części budynku,
– wykonanie badań geotechnicznych w celu oceny przepuszczalności gruntu,
– ocena stanu istniejących uszczelnień pionowych i poziomych,
– wykonanie odkrywek lub odwiertów w celu ustalenia struktury elementu,
– ustalenie rodzaju konstrukcji (jej wymiarów i zastosowanych materiałów),
– ustalenie struktury zawilgocenia (zawartości oraz rozkładu wilgoci),
– ocena higroskopijnej absorpcji wilgoci,
– ustalenie maksymalnego zawilgocenia kapilarnego,
– ustalenie stopnia przesiąknięcia wilgocią (DFG),
– określenie stopnia higroskopijnej penetracji wilgocią,
– ustalenie stopnia zasolenia,
– ocena stopnia zanieczyszczenia innymi szkodliwymi substancjami,
– ocena parametrów wytrzymałościowych.

Wyniki oraz interpretacja badań diagnostycznych stanowią podstawę planowania działań naprawczych, dlatego należy je udokumentować w odpowiedni sposób, np. sporządzając raport lub ekspertyzę.

RYS. 1. Schemat uszczelnienia – cokół otynkowany; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 1. Schemat uszczelnienia – cokół otynkowany; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 2. Schemat uszczelnienia – cokół ocieplony i wykończony cienkowarstwową wyprawą tynkarską; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 2. Schemat uszczelnienia – cokół ocieplony i wykończony cienkowarstwową wyprawą tynkarską; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

Projektowanie uszczelnienia i renowacji

Celem wtórnego uszczelnienia strefy cokołowej jest trwałe zabezpieczenie nośnych i nienośnych elementów przed zwiększonymi obciążeniami mechanicznymi, higienicznymi, termicznymi i chemicznymi związanymi z nadmiernym zawilgoceniem. Renowacja ma też często przywrócić pierwotny, historyczny, wyglądu cokołu.

Całość działań naprawczych należy więc zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby zarówno w samej strefie cokołowej, jak i w innych przylegających do niej elementach nie pojawiły się negatywne zmiany w wyglądzie. Po zakończeniu prac wygląd zewnętrzny, ukształtowany przez strukturę oraz kolorystykę powierzchni cokołu, powinien być zachowany w niezmiennej formie przez rozsądny okres.

Długość tego okresu jest uzależniona przede wszystkim od właściwości materiałów budowlanych zarówno istniejących, jak i zastosowanych do naprawy oraz warunków ekspozycji, takich jak poziom zasolenia czy naprężenia mechaniczne. Planując prace naprawcze, należy przestrzegać ustawowych i urzędowych wymagań (np. związanych z oszczędności energii [6]).

Hydroizolacja wtórna strefy cokołowej powinna oprócz uszczelnienia znajdującego się na elemencie konstrukcyjnym obejmować również uszczelnienie tynku lub okładziny cokołu. Uszczelnienie tynku lub okładziny nie stanowi hydroizolacji konstrukcji, lecz służy jako ochrona tynków, otynkowanych termoizolacji oraz okładzin przed zawilgoceniem w wyniku kontaktu z gruntem. W tym celu można stosować mostkujące rysy mineralne szlamy uszczelniające (MDS) lub elastyczne polimerowe powłoki grubowarstwowe (FPD) [7].

RYS. 3. Schemat uszczelnienia – cokół murowany; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 3. Schemat uszczelnienia – cokół murowany; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 4. Schemat uszczelnienia – cokół muru z oblicówką; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 4. Schemat uszczelnienia – cokół muru z oblicówką; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

Projektując górny poziom wtórnego uszczelnienia strefy cokołowej, należy ocenić, czy nie występują inne elementy, które skutecznie zapobiegają przed działaniem wody rozbryzgowej. Jeśli materiały, z których wykonano strefę cokołową sklasyfikowano jako hydrofobowe (współczynnik kapilarnej absorpcji wody w  ≤  0,5 kg/(m2∙h0,5)), nie ma potrzeby tworzenia nowej ochrony przed wodą rozbryzgową.

W przypadku konstrukcji murowanych należy zachować wymagania Eurokodu 6 [8] dotyczące zapobiegania wnikaniu wilgoci w strukturę ścian zewnętrznych, przez stosowanie hydroizolacji, odpowiednich tynków, okładzin wentylowanych, klinkierowych lub innych materiałów nawierzchniowych.

Wbudowane materiały oraz zaprawy murarskie używane w strefie cokołowej są narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i powinny być mrozoodporne. Konstrukcje murowe, z uwagi na swoją chłonność stanowią z reguły odpowiednie podłoże dla materiałów hydroizolacyjnych nakładanych w postaci płynnej – powinny jednak spełniać ogólne wymagania stawiane podłożu pod hydroizolację, takie jak nośność, mrozoodporność czy maksymalna wilgotność.

Elementy budynku, na które wpływają sole szkodliwe dla materiałów budowlanych, wymagają zastosowania specjalnych środków [9, 10].

RYS. 5. Schemat uszczelnienia – cokół budynku z elewacją wentylowaną; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 5. Schemat uszczelnienia – cokół budynku z elewacją wentylowaną; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 6. Schemat uszczelnienia – cokół z okładziną ceramiczną; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

RYS. 6. Schemat uszczelnienia – cokół z okładziną ceramiczną; rys.: B. Monczyński na podst. [1]

Hydroizolacja różnych typów stref cokołowych

Wtórną hydroizolację cokołowej strefy budynku wykonuje się najczęściej w jednym z następujących wariantów:

 • cokół otynkowany (RYS. 1),
 • cokół ocieplony oraz wykończony cienkowarstwową wyprawą tynkarską (RYS. 2),
 • cokół murowany (RYS. 3),
 • cokół muru z oblicówką (RYS. 4),
 • cokół budynku z elewacją wentylowaną (RYS. 5),
 • cokół z okładziną ceramiczną (RYS. 6).

Materiały do uszczelnień strefy cokołowej

Do hydroizolacji strefy cokołowej budynków i budowli stosowane są takie materiały, jak:

 • masy polimerowo-bitumiczne (PMBC),
 • elastyczne mineralne zaprawy uszczelniające (MDS),
 • płynne tworzywa sztuczne (FLK),
 • elastyczne polimerowe powłoki grubowarstwowe (FPD).

Modyfikowane tworzywami sztucznymi bitumiczne masy grubowarstwowe zwane PMBC (ang. polymermodified bituminous thick coating, dawniej KMB), to oparte na emulsji bitumicznej zmodyfikowane polimerami masy uszczelniające z dodatkami (np. wypełniaczami) lub bez dodatków. Materiały te mogą być jedno- lub dwukomponentowe. Aplikuje się je ręcznie (szpachlowanie) lub mechanicznie (natrysk). Utwardzanie następuje w wyniku reakcji fizycznej i/lub chemicznej [11–13].

Mineralne zaprawy (szlamy) uszczelniające określane skrótem MDS (niem. Mineralische Dichtungsschlämmen), to przygotowane fabrycznie jedno- lub dwuskładnikowe zaprawy na bazie cementu, kruszyw i specjalnych dodatków. Aplikowane są pędzlem (metodą szlamowania), pacą (szpachlowanie) lub natryskowo. Rozróżnia się zaprawy elastyczne – mostkujące rysy oraz sztywne szlamy uszczelniające. Ich utwardzanie następuje w wyniku reakcji fizycznej i/lub chemicznej [11, 14].

Płynne tworzywa sztuczne do hydroizolacji budynków zwane FLK (niem. Flüssigkunststoffen), to jedno- lub wieloskładnikowe żywice syntetyczne na bazie polimetakrylanu metylu (PMMA), poliuretanów (PUR) lub poliestrów nienasyconych (UP) z dodatkami organicznymi, z lub bez wypełniaczy mineralnych. Należą do grupy żywic reaktywnych – ich utwardzanie następuje przez reakcję chemiczną [11].

Elastyczne polimerowe powłoki grubowarstwowe nazywane FPD (niem. Flexible polymermodifizierte Dickbeschichtungen) składają się z kruszyw mineralnych, wypełniaczy, spoiw hydraulicznych i/lub polimerowych oraz dodatków. Są to masy jedno- lub dwukomponentowe aplikowane pędzlem (metodą szlamowania), pacą lub poprzez natrysk. Ich utwardzanie następuje w wyniku reakcji fizycznej i/lub chemicznej [7].

Literatura

 1. WTA Merkblatt 4-9-19/D, „Nachträgliches Abdichten und Instandsetzen von Gebäude- und Bauteilsockeln”. Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., München, 2019, s. 34.
 2. B. Francke, „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019, s. 31.
 3. B. Monczyński, „Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych”, „Izolacje” 1/2019, s. 89–93.
 4. B. Monczyński, „Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych”, „IZOLACJE” 2/2019, s. 78–84.
 5. B. Monczyński, „Zasolenie budynków i sposoby jego określania na potrzeby diagnostyki budowli”, „Izolacje” 3/2019, s. 96–101.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 7. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit flexiblen polymermodifizierten Dickbeschichtungen (FPD)”, Deutsche Bauchemie e.V., Frankfurt am Main 2020, s. 56.
 8. PN-EN 1996-2:2010, „Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów”.
 9. B. Monczyński, „Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne”, „Izolacje” 6/2020, s. 80–88.
 10. B. Monczyński, „Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne”, „Izolacje” 7/8/2020, s. 95–100.
 11. DIN 18533-3, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen”, Berlin 2017, s. 39.
 12. PN-EN 15814+A2:2015-02, „Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania”.
 13. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit polymermodifizierten Bitumendickbeschichtungen (PMBC)”, Deutsche Bauchemie e.V., Frankfurt am Main 2020.
 14. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS)”, Deutsche Bauchemie e.V., Frankfurt am Main 2020, s. 52.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice...

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice i zastosowaniu hybrydowych mas uszczelniających.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia

Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą część problemów...

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą część problemów związanych z eksploatacją stanowią te powodowane przez wilgoć.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.