Izolacje.com.pl

Izolacje w gruncie – norma DIN 18533

Ground insulation – approach according to DIN 18533. Part 3

Izolacje w gruncie według normy DIN 18533, fot. Köster

Izolacje w gruncie według normy DIN 18533, fot. Köster

Niniejszy artykuł jest kontynuacją artykułów, opublikowanych w miesięczniku „IZOLACJE” 7/8/2021 oraz 10/2021.

Zobacz także

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Klasy mostkowania rys

Z klasą rys związana jest klasa mostkowania rys. Przyporządkowanie klasy mostkowania zależy bezpośrednio od klasy oddziaływania wody (TABELA 1), ale nie jest to jedyna zależność. Znormalizowane produkty hydroizolacyjne i systemy hydroizolacji należy przyporządkować do odpowiedniej klasy mostkowania rys.

tab1 izolacje w gruncie
TABELA 1. Klasy mostkowania rys

Norma [1] określa także dwie klasy dylatacji, rozróżniając tzw. typ 1 i typ 2.

 • Typ 1 są to rzadkie (pojedyncze) i niegwałtowne (powolne) zmiany szerokości, np. przemieszczenia wywołane osiadaniem budynku lub zmianą wymiarów na skutek rocznego gradientu temperatury.
 • Z typem 2 mamy do czynienia przy szybkich lub częstych zmianach szerokości, powstałych np. na skutek przemieszczeń wywołanych ruchem pojazdów lub zmianą wymiarów w wyniku dobowego gradientu temperatury.

Osobno określane są klasy przemieszczeń dylatacji (od VK-1E do VK-5E), przy czym przez przemieszczenie należy rozumieć wypadkową wartość zmiany szerokości w trzech prostopadłych do siebie kierunkach. Za podstawę klasyfikacji przyjmuje się przemieszczenie prostopadłe do płaszczyzny powłoki wodochronnej lub w tej płaszczyźnie.

O czym przeczytasz w artykule:
 • Klasy mostkowania rys
 • Materiały wodochronne stosowane przy klasach oddziaływania wody
 • Wymagania techniczne wobec materiałów wodochronnych
 • Typy i rodzaje pap
 • Parametry techniczne pap

Niniejszy artykuł zamyka cykl poświęcony izolacjom w gruncie wg normy DIN 18533. Autor przypomina klasy mostkowania rys, po czym podaje algorytm projektowania zabezpieczenia wodochronnego. Charakteryzuje materiały wodochronne stosowane przy klasie oddziaływania wody W1-E, W2-E, W3-E, W4-E, dla różnych stref izolacji na i pod ścianami. Następnie podaje charakterystykę materiałów wodochronnych, czyli różnego rodzaju specjalistycznych pap. Analizuje stawiane im przez normy wymagania oraz właściwości.

Ground insulation – approach according to DIN 18533. Part 3

This article concludes the series on insulation in the ground according to DIN 18533 standard. The author lists the crack bridging classes, and then he gives the algorithm for designing the waterproofing protection. He characterizes the waterproofing materials used in the following water impact classes: W1-E, W2-E, W3-E, W4-E - for various insulation zones on and under the walls. Then, he provides the characteristics of waterproofing materials, i.e. various types of specialized roofing papers, and analyses the applicable requirements and properties set by the standards.

rys1 izolacje w gruncie
RYS. 1. Algorytm projektowania zabezpieczenia wodochronnego; rys.: M. Rokiel

Wybór rodzaju hydroizolacji zależy od:

 • stopnia obciążenia wilgocią/wodą: W1–W4,
 • klasy rys: R1–R4,
 • klasy mostkowania rys: RÜ1–RÜ4,
 • klasy użytkowania pomieszczeń: RN1–RN3,
 • wymagań stawianych materiałom hydroizolacyjnym.

Ostatni punkt wymaga skomentowania. Algorytm projektowania zabezpieczenia wodochronnego pokazano na RYS. 1. Widać tu wyraźnie nacisk na uzyskanie trwałości eksploatacyjnej. Wymóg ten można było znaleźć także w normach PN-ISO.

Wycofana już norma PN-ISO 2394:2000 [2] wymagała, żeby „konstrukcje i elementy konstrukcyjne były projektowane, budowane i utrzymane w taki sposób, aby nadawały się do użytku w sposób ekonomiczny w okresie przewidzianym w projekcie.

W szczególności konstrukcja powinna spełniać, z odpowiednim stopniem niezawodności, między innymi następujące wymaganie: nie powinna wykazywać uszkodzeń w stopniu nieproporcjonalnym do pierwotnej przyczyny w wyniku takich wydarzeń jak powódź, obsunięcie terenu, pożar, wybuch lub w rezultacie błędów ludzkich (wymaganie odporności konstrukcji).

Odpowiedni stopień niezawodności należy określić, biorąc pod uwagę możliwe konsekwencje utraty niezawodności, jak również koszt, zakres wysiłków i czynności niezbędnych do ograniczenia ryzyka zniszczenia, a zabiegi, które powinny być podjęte, aby osiągnąć odpowiedni stopień niezawodności, obejmują w tym zakresie przede wszystkim uwzględnienie wymagań dotyczących utrzymania i trwałości oraz zastosowania środków ochronnych”.

Materiały wodochronne stosowane przy klasach oddziaływania wody

tab2 izolacje w gruncie
TABELA 2. Materiały wodochronne stosowane przy klasie oddziaływania wody: W1-E – wilgoć znajdująca się w gruncie [1]

Powyższy zapis to nic innego, jak wymóg doboru rozwiązania technologiczno-materiałowego do warunków brzegowych występujących na konkretnym obiekcie. Norma [1] realizuje to poprzez określenie opisanych powyżej warunków brzegowych i przyporządkowanie do nich możliwych do zastosowania materiałów, ale nie w oparciu o wymagania norm europejskich, lecz norm definiujących specyfikację techniczną (czyli minimalne lub maksymalne parametry materiałów lub systemów wodochronnych).

tab3 izolacje w gruncie
TABELA 3. Materiały wodochronne stosowane przy klasie oddziaływania wody: W2-E – woda pod ciśnieniem [1]

W TABELACH 25 pokazano przyporządkowanie materiałów wodochronnych do klasy oddziaływania wody i uszczelnianego elementu.

Wymagania techniczne wobec materiałów wodochronnych

tab4 izolacje w gruncie
TABELA 4. Materiały wodochronne stosowane przy klasie oddziaływania wody: W3-E – stropodachy w gruncie [1]

Wymagania techniczne stawiane materiałom wodochronnym definiują normy inne niż te z serii DIN-EN. Dla pap i folii/membran z tworzywa sztucznego i kauczuku oznaczenie, zastosowanie i parametry nie definiują odpowiednio normy EN 13969 [4] i EN 13967 [3], lecz norma DIN SPEC 20000-202 [5].

Dla materiałów bezspoinowych typu masy PMBC (dawne masy KMB) norma [1] stawia minimalne wymagania, zawężając wymagania normy EN 15814 [6].

tab5 izolacje w gruncie
TABELA 5. Materiały wodochronne stosowane przy klasie oddziaływania wody: W4-E – strefy cokołowe i izolacje pod ścianami [1]

Zacznijmy od bitumicznych materiałów rolowych. Ich właściwości, parametry i cechy determinowane są przez rodzaj osnowy oraz sposób i stopień modyfikacji bitumu.

Cechy poszczególnych rodzajów osnowy:

 • welon szklany – stabilność wymiarów i masy,
 • tkanina szklana – stabilność wymiarów i masy, wytrzymałość na rozerwanie, odporność na przebicie gwoździem, odporność na perforację,
 • poliestrowa – wytrzymałość na rozerwanie, elastyczność (ciągliwość), odporność na przebicie gwoździem, odporność na perforację,
 • mieszana z przewagą szklanej – wytrzymałość na rozerwanie, stabilność wymiarów, odporność na przebicie gwoździem, odporność na perforację,
 • mieszana z przewagą poliestrowej – wytrzymałość na rozerwanie, elastyczność (ciągliwość), stabilność wymiarów, odporność na przebicie gwoździem, odporność na perforację.

Można również wyróżnić papy na taśmie aluminiowej (o bardzo dobrych właściwościach paroizolacyjnych) oraz papy z wkładką miedzianą (w dachach zielonych stosowane jako warstwa odpychająca korzenie).

Masa asfaltowa, którą powleczona jest osnowa, najczęściej modyfikowana jest elastomerem SBS lub plastomerem APP. Elastomer SBS (styren-butadien-styren) nadaje papie stabilność formy, dobrą przyczepność do podłoża oraz znaczną elastyczność nawet w niskich temperaturach (do –40°C). Papy tego typu można łączyć z innymi rodzajami pap.

Plastomer APP (ataktyczne polipropyleny) z dodatkiem nasyconych elastomerów poliolefinowych, oprócz stabilnej formy i dobrej przyczepności, zapewnia odporność na działanie kwasów i soli nieorganicznych, ozonu oraz wysokiej temperatury (do +150°C). Papa natomiast staje się dość sztywna w ujemnych temperaturach (–10°C).

Typy i rodzaje pap

Normy DIN 18533 [1] oraz DIN SPEC 20000-202 [5] przywołują konkretne typy i rodzaje pap, wprowadzając następujące oznaczenia:

 • PYE – papy elastomerowe [bitum modyfikowany termoplastycznym elastomerem (SBS)],
 • PYP – papy plastomerowe [bitum modyfikowany termoplastycznym tworzywem sztucznym/plastomerem (APP)],
 • PYE/PYP – kombinacja jw.,
 • KSP – samoprzylepne papy/membrany polimerowo-bitumiczne,
 • KSK – samoprzylepne papy/membrany polimerowo-bitumiczne na osnowie z folii HDPE,
 • V (+ liczba) V60 – welon szklany (+ gramatura w g/m2), zaś V13 – zawartość części rozpuszczalnych *100 w g/m2,
 • PV (+ liczba) – osnowa poliestrowa (+ gramatura w g/m2),
 • (+ liczba) – osnowa z tkaniny szklanej (+ gramatura w g/m2),
 • Vcu – osnowa z włókniny szklanej 60 g/m2 zespolona z folią miedzianą o grubości >  0,03 mm,
 • Cu01 – wkładka miedziana 0,1 mm,
 • KTG – osnowa mieszana z przewagą szklanej,
 • KTP – osnowa mieszana z przewagą poliestrowej,
 • S (+ liczba) – papa termozgrzewalna o podanej grubości bez posypki w mm,
 • DD – oznaczenie papy dachowej,
 • BA – oznaczenie papy do izolacji przeciw wilgoci gruntowej i wodzie,
 • EB – oznaczenie papy do izolacji na płycie fundamentowej przeciw wilgoci gruntowej (Estrichbahnen),
 • MSB-Q – oznaczenie papy do poziomej izolacji w lub pod ścianami (Mauersperrbahnen) z możliwością przenoszenia sił ścinających w płaszczyźnie uszczelnienia,
 • MSB-nQ – oznaczenie papy do poziomej izolacji w lub pod ścianami (Mauersperrbahnen) bez możliwości przenoszenia sił ścinających w płaszczyźnie uszczelnienia.

Różnica pomiędzy papami oznaczonymi jako MSB-Q i MSB-nQ polega na umiejscowieniu spoiny wsporczej (RYS. 2–3).

rys2 izolacje w gruncie
RYS. 2. Przykład papy do poziomej izolacji w lub pod ścianami (MSB-Q) z możliwością przenoszenia sił ścinających w płaszczyźnie uszczelnienia. Oznaczenia: 1 – ściana zewnętrzna, 2 – izolacja pozioma typu MSB-Q, 3 – warstwy podłogi, 4 – izolacja na płycie, 5 – przygotowanie (gruntowanie) podłoża pod (4), 6 – płyta denna, 7 – warstwa przerywająca podciąganie kapilarne; rys.: [7]

Przykładowe rodzaje pap stosowanych jako hydroizolacja płyty dennej przy obciążeniu wilgocią W1.1-E i W1.2-E:

 • asfaltowe – minimum jedna warstwa
  –  G 200 DD
  –  PV 200 DD
  –  G 200 S4
  –  KTG S4
  –  PV 200 S5
 • polimerowo-bitumiczne – minimum jedna warstwa
  –  PYE G 200 DD
  –  PYE PV 200 DD
  –  PYE/PYP KTG S4
  –  PYE KTP S4
  –  PYE KTG S4
  –   PYE PV 200 S5
rys3 izolacje w gruncie
RYS. 3. Przykład papy do poziomej izolacji w lub pod ścianami (MSB-nQ) bez zdolności do przenoszenia sił ścinających w płaszczyźnie uszczelnienia. Oznaczenia: 1 – oblicówka, 2 – termoizolacja, 3 – hydroizolacja, 4 – część konstrukcyjna ściany, 5 – hydroizolacja, 6 – przygotowanie (gruntowanie) podłoża pod hydroizolację, 7 – izolacja pozioma typu MSB-nQ, 8 – warstwy podłogi, 9 – izolacja pozioma, 10 – termoizolacja, 11 – płyta denna, 12 – warstwa przerywająca podciąganie kapilarne; rys.: [7]
 • samoprzylepne
  –  KSK
  –  PYE KTG/KSP 2,8
  –  PYE KTP/KSP 2,8

Przykładowe rodzaje pap i liczba warstw stosowanych jako hydroizolacja płyty dennej i ścian przy obciążeniu wodą W2.1-E:

 • polimerowo-bitumiczne – minimum jedna warstwa, np.
  –  PYE KTP S4
  –  PYE/PYP KTP S4
  –  PYE PV 200 S5
 • polimerowo-bitumiczne – minimum dwie warstwy, np.
  –  PYE G 200 S4
  –  PYE KTG S4
  –  PYE/PYP KTG S4
 • asfaltowe – minimum dwie warstwy, np.
  –  G 200 DD
  –  PV 200 DD
  –  PYE-G 200 DD
  –  G 200 S4 – KTG S4
  –  KTP S4
 • samoprzylepne, polimerowo-bitumiczne z nośną osnową, tylko jako dolna warstwa w minimum dwuwarstwowej powłoce (druga warstwa termozgrzewalna, polimerowo-bitumiczna), np.
  –  PYE – KTG KSP 2,8
  –  PYE – KTP KSP 2,8

Znacznie więcej wariantów występuje przy klasie obciążenia wodą W2.2-E (TABELA 6).

tab6 izolacje w gruncie
TABELA 6. Przykładowe rodzaje pap stosowanych jako hydroizolacja płyty dennej i ścian

Hydroizolacja stropodachów w gruncie (klasa obciążenia wodą W3-E) wymaga minimum dwóch warstw papy, np.:

 • dachowych asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (wierzchnia warstwa musi być papą polimerowo-bitumiczną)
  –  G 200 DD
  –  PV 200 DD
  –  PYE-G 200 DD
 • asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (wierzchnia warstwa musi być papą polimerowo-bitumiczną)
  –  PV 200 S5
  –  PYE G 200 S4
  –  PYE-KTG S4
  –  PYE/PYP KTG S4
  –  PYE-KTP S4
  –  PYE/PYP KTP S4
  –  PYE PV 200 S5
 • samoprzylepnych, polimerowo-bitumicznych z nośną osnową, tylko jako dolna warstwa w minimum dwuwarstwowej powłoce (druga warstwa termozgrzewalna, polimerowo-bitumiczna), np.
  –  PYE – KTG KSP 2,8
  –  PYE – KTP KSP 2,8

W przypadku klasy obciążenia wodą W4-E jedynie papy asfaltowe G 200 DD i PV 200 DD oraz polimerowo-bitumiczne PYE-G200 DD i PYE-PV 200 DD mogą być traktowane jako przenoszące obciążenia poprzeczne (MSB-Q – RYS. 2). Oczywiście mogą one być stosowane także jako nieprzenoszące obciążeń poprzecznych (MSB-nQ – RYS. 3). W tym ostatnim wypadku mogą być stosowane także samoprzylepne papy/membrany polimerowo-bitumiczne na osnowie z folii HDPE (KSK) oraz samoprzylepne papy/membrany polimerowo-bitumiczne z nośną osnową (PYE-KTG KSP-2.8 oraz PYE-KTP KSP 2.8).

Parametry techniczne pap

Kolejne zagadnienie, precyzyjnie regulowane przez normy serii DIN 18533 [1], to parametry techniczne samych pap. Wymagania stawiane przez normę EN 13969 [4] pokazano w TABELI 7.

tab7 izolacje w gruncie
TABELA 7. Wymagania stawiane przez normę EN 13969

W zasadzie jedynymi obligatoryjnymi parametrami są w tym wypadku szczelność (20 cm słupa wody przy deklarowaniu jako izolacja przeciwwilgociowa oraz 6 m słupa wody przy deklarowaniu jako izolacja przeciwwodna) oraz prostoliniowość krawędzi. Cała gama pozostałych, równie istotnych parametrów pozostaje nieokreślona (norma nie podaje wymagań, pozostawiając producentowi swobodę zarówno deklaracji, jak i wartości parametru). Lukę tę wypełnia przywołana przez DIN 18533 [1] norma DIN SPEC 20000-202 [5]. Wybrane parametry pokazano w TABELACH 8–9.

tab8 izolacje w gruncie
TABELA 8. Wybrane właściwości techniczne pap na osnowie z tkaniny szklanej (G) oraz poliestrowej (PV) [5]
tab9 izolacje w gruncie
TABELA 9. Wybrane właściwości techniczne papy w zależności od zastosowania i składu [5]
1) zastosowanie tylko BA oraz MSB-nQ

Podobne wymagania stawiała stara norma DIN 18195 [8]. Dla izolacji przeciwwilgociowej wystarczyło wykonanie jednej warstwy z papy termozgrzewalnej lub samoprzylepnej membrany bitumicznej, jak również jednej warstwy z papy klejonej do podłoża. Inaczej wyglądała wg jej zaleceń sytuacja dla izolacji przeciwwodnej – wymagane było:

 • Wykonanie minimum dwuwarstwowej powłoki wodochronnej z papy termozgrzewalnej na osnowie z siatki lub poliestru. Przy zagłębieniu od 4 m do 9 m należało wykonać trzywarstwową powłokę lub zastosować na ostatnią warstwę (od strony naporu wody) papę z wkładką miedzianą (papa na osnowie z siatki lub poliestru + papa z wkładką miedzianą).
 • Przy zagłębieniu powyżej 9 m zastosowanie dwóch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z siatki lub poliestru oraz jednej warstwy papy z wkładką miedzianą.

Jeżeli jednak izolacja przeciwwodna miałaby być wykonana z pap klejonych lepikami (masą bitumiczną), to wg normy DIN 18195 [8] wymagane było zastosowanie minimum trzywarstwowej powłoki wodochronnej z papy klejonej do podłoża (ostatnia warstwa papy musiała zostać pokryta masą asfaltową), przy zagłębieniu powyżej 4 m (do 9 m) czterowarstwowej powłoki. Dla izolacji z pap klejonych do podłoża wspomniana norma wymagała także wykonania ścianki (warstwy) dociskowej.

Wymagań tych nie da się bezpośrednio przełożyć na wymagania i zastosowania pap w Polsce. Nie oznacza to jednak, że w literaturze technicznej nie ma zaleceń co do wymagań dla tego typu materiałów. Można je znaleźć np. w publikacji [9].

Opisane powyżej wymagania normy DIN 18533 [1] nie mają u nas statusu warunków obligatoryjnych, stanowią jednak zasady najnowszej wiedzy technicznej, których przestrzeganie może mieć zasadniczy wpływ na późniejszą trwałość i skuteczność (trwałość eksploatacyjną) wykonanych prac hydroizolacyjnych.

Literatura

1. DIN 18533-1:2017-07, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen”:
–    Teil 1: „Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze”,
–    Teil 2: „Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen”,
–    Teil 3: „Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen”.
2. PN-ISO 2394:2000, „Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych”.
3. PN-EN 13967+A1:2017-05, „Elastyczne wyroby wodochronne. – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. – Definicje i właściwości”.
4. PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007, „Elastyczne wyroby wodochronne. – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. – Definicje i właściwości”.
5. DIN SPEC 20000-202, „Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 202: Anwendungsnorm für Abdichtungsbahnen nach Europäischen Produktnormen zur Verwendung als Abdichtung von erdberührten Bauteilen, von Innenräumen und von Behältern und Becken”.
6. PN-EN 15814+A2:2015-02, „Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania”.
7. „Abc der Bitumenbahnen. Technische Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen”. Vdd Industrieverband Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen e.V., 2017.
8. DIN 18195, „Bauwerksabdichtung” (Teil 1–10).
9. Komentarz do normy PN-EN 14967, „Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą”, ITB, 2010.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu...

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu oraz wyniki wykonanych badań wykazały błędy popełnione na etapie projektowania oraz budowy obiektu.

Austrotherm Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy...

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy ze szczególnym uwzględnieniem metody iniekcji.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Budowa fundamentów - poradnik

Budowa fundamentów - poradnik Budowa fundamentów - poradnik

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz...

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz przewidywanych obciążeń. Jak prawidłowo wykonać fundamenty?

Damian Żabicki Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Penetrujące materiały hydroizolacyjne Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Materiały rolowe do izolacji fundamentów Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie...

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie wykopu, a folie z tworzyw sztucznych - o ile nie są klejone do podłoża - pozwalają na zaizolowanie niestabilnego lub zanieczyszczonego podłoża.

KOESTER Polska Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty....

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty. Aby zapewnić ich skuteczną i trwałą ochronę, należy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne, właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne i zadbać o prawidłowe wykonanie.

dr inż. Grzegorz Dmochowski, dr inż. Piotr Berkowski Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej...

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej kondygnacji.

dr inż. Paula Szczepaniak Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy...

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy warunek dobrej izolacyjności przegrody zewnętrznej - ciągłość na obwodzie bryły.

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.