Izolacje.com.pl

Izolacje w gruncie wg normy DIN 18533

Part 2. Groung insulation – approach according to DIN 18533

RYS. Obszary zastosowań norm serii DIN 18531–DIN 18535. Normy DIN 18533 dotyczące izolacji w gruncie zaznaczono u dołu rysunku; rys.: M. Rokiel
RYS. Obszary zastosowań norm serii DIN 18531–DIN 18535. Normy DIN 18533 dotyczące izolacji w gruncie zaznaczono u dołu rysunku; rys.: M. Rokiel

Artykuł omawia stosowanie materiałów hydroizolacyjnych, określa przepuszczalności gruntu i klasy obciążenia wilgocią/wodą.

Zobacz także

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Płyta fundamentowa – posadowienie i układ warstw

Płyta fundamentowa – posadowienie i układ warstw Płyta fundamentowa – posadowienie i układ warstw

Płyta fundamentowa jest elementem budynku – konstrukcją, która zapewnia bezpośrednie posadowienie budynku na gruncie. Przekazuje obciążenia działające na budynek (użytkowe i oddziaływania środowiska, wiatru...

Płyta fundamentowa jest elementem budynku – konstrukcją, która zapewnia bezpośrednie posadowienie budynku na gruncie. Przekazuje obciążenia działające na budynek (użytkowe i oddziaływania środowiska, wiatru i śniegu) oraz ciężar budynku na podłoże gruntowe. Sama również przejmuje oddziaływania podłoża gruntowego. Jest to więc bardzo ważny element budynku, który decyduje o jego trwałości oraz bezpieczeństwie użytkowania.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

O czym przeczytasz w artykule?
 • Stosowanie normy DIN 18533-1
 • Obciążenie wilgocią i wodą bezciśnieniową (zdefiniowanie klas obciążenia wilgocią/wodą)
 • Klasy rys

Przedmiotem artykułu jest kontynuacja analizy zagadnień związanych izolacją w gruncie w świetle normy DIN 18533. Autor omawia stosowanie materiałów hydroizolacyjnych, określanie przepuszczalności gruntu oraz klasy obciążenia wilgocią/wodą. Omawia klasy obciążenia wilgocią/wodą (W1–W4), a także klasy rys (R1–R4 oraz nową klasę użytkową RN1–RN3). W swych rozważaniach odwołuje się do kodyfikacji stosowanych na rynku niemieckim.

Groung insulation – approach according to DIN 18533. Part 2

The article is a continuation of the analysis of issues related to insulation in the ground in the light of DIN 18533 standard. The author discusses the use of waterproofing materials, determining the soil permeability and moisture/water load class. He discusses moisture/water load classes (W1–W4) as well as the crack classes (R1–R4 and the new utility class RN1–RN3). In his considerations, he refers to the codifications applied on the German market.

Niniejszy artykuł jest kontynuacją artykułu „Izolacje w gruncie – podejście według normy DIN 18533”, zamieszczonego w miesięczniku „IZOLACJE” nr 7/8/2021

Stosowanie normy DIN 18533-1

Za punkt odniesienia do doboru rozwiązania technologiczno-materiałowego (nie samego materiału hydroizolacyjnego) norma DIN 18533-1 [1] przyjmuje:

 • Stopień obciążenia wodą. Jest on definiowany jako tzw. klasa oddziaływania wody i różni się od stosowanych dotychczas.
 • Oddziaływania od podłoża – przyjmując za miarodajne tzw. klasy rys, z uwzględnieniem zmiany szerokości ich rozwarcia, wprowadza dodatkowo klasę mostkowania rys, czyli uwzględnia zachowanie wbudowanych wyrobów wodochronnych wywołane zarysowaniem się podłoża i zwiększeniem rozwartości rys. Dla dylatacji przewidziano tzw. klasę odkształcenia, czyli przemieszczenia krawędzi (nie tylko samą zmianę szerokości).
 • Klasy użytkowania pomieszczeń, czyli zdefiniowane wymagania stawiane izolowanym pomieszczeniom (zawilgocenie pomieszczeń).

Norma ta uwzględnia stosowanie następujących materiałów hydroizolacyjnych takich jak:

 • rolowe materiały bitumiczne,
 • rolowe materiały z tworzyw sztucznych i kauczuku,
 • grubowarstwowe modyfikowane polimerami masy uszczelniające (zwane masami PMBC, dawniej masami KMB),
 • elastyczne szlamy uszczelniające,
 • żywice reaktywne na bazie PMMA (polimetakrylanu metylu), PUR (poliuretanów) lub UP (nienasyconych poliestrów), z ewentualnym dodatkiem mineralnych wypełniaczy.

Przy określaniu przepuszczalności gruntu norma ta, podobnie jak wcześniejsze zalecenia techniczne, za punkt wyjścia przyjmuje współczynnik wodoprzepuszczalności gruntu (współczynnik filtracji) k.

Za grunty silnie przepuszczalne przyjmuje się tu grunty o k  >  10–4 m/s, natomiast dla wartości k  ≤  10–4 m/s podłoże klasyfikowane jest jako słabo przepuszczalne, co oznacza (i jest to wprost powiedziane), że należy się liczyć z możliwością wystąpienia czasowego spiętrzania się wody opadowej.

Taki podział na grunty przepuszczalne i nieprzepuszczalne jest oczywiście uproszczony, a w literaturze technicznej można znaleźć bardziej szczegółowe klasyfikacje:

 • bardzo silnie wodoprzepuszczalne: k  >  10–2 m/s,
 • silnie wodoprzepuszczalne: k  od 10–2 m/s do 10–4 m/s,
 • wodoprzepuszczalne: k  od 10–4 m/s do 10–6 m/s,
 • słabo przepuszczalne: k  od 10–6 m/s do 10–8 m/s,
 • bardzo słabo przepuszczalne: k  od 10–8 m/s do 10–9 m/s,
 • prawie wodonieprzepuszczalne: k  <  10–9 m/s,

jednak takie podejście jest korzystne z punktu widzenia niezawodności i trwałości eksploatacyjnej powłok wodochronnych.
Przykładowe wartości współczynnika k  podawane przez literaturę techniczną przytoczono w TABELI 1.

tab1 izolacje w gruncie
TABELA 1. Przykładowe wartości współczynnika wodoprzepuszczalności gruntu

Klasy obciążenia wilgocią/wodą oznaczane są symbolami od W1-E do W4-E i obejmują:

 • obciążenie wilgocią i wodą bezciśnieniową (klasa W1-E podzielona na podklasy W1.1-E oraz W1.2-E),
 • obciążenie wodą pod ciśnieniem (klasa W2-E podzielona na podklasy W2.1-E oraz W2.2-E),
 • obciążenie wodą bezciśnieniową na stropodachach w gruncie (klasa W3-E),
 • obciążenie wodą rozbryzgową w strefie cokołowej oraz wodą podciąganą kapilarnie w ścianach wewnętrznych i stykających się z gruntem (klasa W4-E).

Przy definiowaniu klas obciążenia wilgocią/wodą konieczne jest również uwzględnienie:

 • poziomu terenu,
 • obliczeniowego poziomu wody gruntowej (w oryginale HGW) – jest to maksymalny poziom wody gruntowej, który należy przyjąć do wymiarowania hydroizolacji,
 • poziomu wody powodziowej (w oryginale HHW) – jest to poziom wody odpowiadający podtopieniu lub powodzi, gdy nadziemne części budynku mogą być obciążone okresowo pojawiającą się wodą wywierającą parcie hydrostatyczne.

Przez zalegającą wodę opadową należy rozumieć spiętrzającą się okresowo wodę opadową wywierającą parcie hydrostatyczne na hydroizolację.

Punktem wyjścia do zdefiniowania obciążenia wilgocią jest założenie, że w gruncie zawsze znajduje się woda związana kapilarnie. Z kolei przy obciążeniu wodą bezciśnieniową woda opadowa w postaci ciekłej wsiąka tak szybko, że nie dochodzi nawet do jej czasowego spiętrzania się (wymóg: grunt silnie przepuszczalny o k  >  10–4 m/s).

W przypadku obiektów posadowionych w gruntach słabo przepuszczalnych ze skutecznie i trwale funkcjonującym drenażem należy przyjmować, że występuje przypadek obciążenia wodą bezciśnieniową.

Obciążenie wilgocią i wodą bezciśnieniową

Wspomniane powyżej klasy obciążenia wilgocią/wodą zdefiniowane są następująco:

 • W1.1-E (RYS. 1–2) – obciążenie ścian i płyty fundamentowej wilgocią.
  Występuje wtedy, gdy budynek/budowla posadowiona jest w gruncie przepuszczalnym, a wykopy fundamentowe również zostały zasypane przy użyciu wodoprzepuszczalnego gruntu (k  >  10–4 m/s). Poziom wody gruntowej musi utrzymywać się co najmniej 50 cm poniżej płaszczyzny izolacji poziomej lub dolnej krawędzi izolacji pionowej, nie może też dochodzić do podnoszenia się poziomu wody w gruncie, niezależnie od przyczyny.
rys1 izolacje w gruncie
RYS. 1. Klasa W1.1-E – obciążenie ścian i płyty fundamentowej wilgocią i wodą bezciśnieniową - szkic. Objaśnienia: GOK – poziom terenu, HGW – obliczeniowy poziom wody gruntowej, HHW – obliczeniowy poziom wody powodziowej, 1 – grunt dobrze przepuszczalny; rys.: M. Rokiel
rys2 izolacje w gruncie
RYS. 2. Klasa W1.1-E – obciążenie ścian i płyty fundamentowej wilgocią i wodą bezciśnieniową - szczegóły. Objaśnienia: GOK – poziom terenu, HGW – obliczeniowy poziom wody gruntowej, HHW – obliczeniowy poziom wody powodziowej; rys.: M. Rokiel
 • W1.2-E (RYS. 3–4).
  Różnica w stosunku do wariantu W1.1-E polega na przepuszczalności gruntu i obecności drenażu. Budynek posadowiony jest w gruncie słabo przepuszczalnym (k  ≤  10–4 m/s), ale woda opadowa odbierana jest przez drenaż. Wymogiem bezwzględnym jest poziom wody gruntowej utrzymującej się co najmniej 50 cm poniżej płaszczyzny izolacji poziomej i nie może dochodzić do podnoszenia się poziomu wody w gruncie, niezależnie od przyczyny. Jest to tzw. obciążenie wodą bezciśnieniową.
rys3 izolacje w gruncie
RYS. 3. Klasa W1.2-E – obciążenie ścian i płyty fundamentowej wodą bezciśnieniową - szkic. Objaśnienia: GOK – poziom terenu, HGW – obliczeniowy poziom wody gruntowej, HHW – obliczeniowy poziom wody powodziowej, 1 – grunt słabo przepuszczalny, 2 – drenaż; rys.: M. Rokiel
rys4 izolacje w gruncie
RYS. 4. Klasa W1.2-E – obciążenie ścian i płyty fundamentowej wodą bezciśnieniową - szczegóły. Objaśnienia: GOK – poziom terenu, HGW – obliczeniowy poziom wody gruntowej, HHW – obliczeniowy poziom wody powodziowej; rys.: M. Rokiel
 • W2.1-Eumiarkowane obciążenie wodą.
  Wariant ten występuje wtedy, gdy:
  Przypadek 1: (RYS. 5–6). Mamy tu do czynienia z czasowym obciążeniem zalegającą wodą opadową.
  Budynek posadowiony jest w gruncie słabo przepuszczalnym, bez drenażu, najniższa pozioma płaszczyzna izolacji wodochronnej znajduje się nie głębiej niż 3 m poniżej poziomu terenu oraz powyżej poziomu wody gruntowej, a poziom zalegającej wody opadowej (spiętrzonej np. na skutek opadów) nie jest wyższy niż poziom terenu (parcie słupa wody ≤  3 m, obliczeniowy poziom wody gruntowej/poziom wody popowodziowej jest równy z poziomem terenu).
rys5 izolacje w gruncie
RYS. 5. Klasa W2.1-E przypadek 1 – umiarkowane obciążenie wodą – czasowe obciążenie zalegającą wodą opadową - szkic. Objaśnienia: GOK – poziom terenu, HGW – obliczeniowy poziom wody gruntowej, HHW – obliczeniowy poziom wody powodziowej, 1 – grunt słabo przepuszczalny ; rys.: M. Rokiel
rys6 izolacje w gruncie
RYS. 6. Klasa W2.1-E przypadek 1 – umiarkowane obciążenie wodą – czasowe obciążenie zalegającą wodą opadową - szczegóły. Objaśnienia: GOK – poziom terenu, HGW – obliczeniowy poziom wody gruntowej, HHW – obliczeniowy poziom wody powodziowej; rys.: M. Rokiel

Przypadek 2: (RYS. 7–8). Mamy tu do czynienia z obciążeniem wodą gruntową.
Obliczeniowy poziom wody gruntowej znajduje się maksymalnie 3 m powyżej poziomu najniższej izolacji poziomej. Nie ma tu określonego współczynnika wodoprzepuszczalności gruntu.

rys7 izolacje w gruncie
RYS. 7. Klasa W2.1-E przypadek 2 – umiarkowane obciążenie wodą – obciążenie wodą gruntową - szkic. Objaśnienia: GOK – poziom terenu, HGW – obliczeniowy poziom wody gruntowej, HHW – obliczeniowy poziom wody powodziowej; rys.: M. Rokiel
rys8 izolacje w gruncie
RYS. 8. Klasa W2.1-E przypadek 2 – umiarkowane obciążenie wodą – obciążenie wodą gruntową - szczegóły. Objaśnienia: GOK – poziom terenu, HGW – obliczeniowy poziom wody gruntowej, HHW – obliczeniowy poziom wody powodziowej; rys.: M. Rokiel

Przypadek 3: (RYS. 9–10). Mamy tu do czynienia z obciążeniem wodą popowodziową.
Oddziaływanie wody powodziowej – do 3 m słupa wody (poziom wody powodziowej znajduje się maksymalnie 3 m powyżej poziomu najniższej izolacji poziomej).

rys9 izolacje w gruncie
RYS. 9. Klasa W2.1-E przypadek 3 – umiarkowane obciążenie wodą – obciążenie wodą powodziową - szkic. Objaśnienia: GOK – poziom terenu, HHW – obliczeniowy poziom wody powodziowej; rys.: M. Rokiel
rys10 izolacje w gruncie
RYS. 10. Klasa W2.1-E przypadek 3 – umiarkowane obciążenie wodą – obciążenie wodą powodziową - szczegóły.  Objaśnienia: GOK – poziom terenu, HHW – obliczeniowy poziom wody powodziowej; rys.: M. Rokiel
 • W2.2-Eintensywne obciążenie wodą.
  Wariant ten występuje wtedy, gdy:
  Przypadek 1: (RYS. 11). Mamy tu do czynienia z czasowym obciążeniem zalegającą wodą opadową.
  Budynek posadowiony jest w gruncie słabo przepuszczalnym, bez drenażu, najniższa pozioma płaszczyzna izolacji wodochronnej znajduje się więcej niż 3 m poniżej poziomu terenu, a poziom zalegającej wody opadowej (spiętrzonej np. na skutek opadów) nie jest wyższy niż poziom terenu (parcie słupa wody >  3 m).
rys11 izolacje w gruncie
RYS. 11. Klasa W2.2-E przypadek 1 – intensywne obciążenie wodą – obciążenie zalegającą wodą opadową (szkic). Objaśnienia: GOK – poziom terenu, HGW – obliczeniowy poziom wody gruntowej, HHW – obliczeniowy poziom wody powodziowej, 1 – grunt słabo przepuszczalny; rys.: M. Rokiel

–  Przypadek 2: (RYS. 12). Mamy tu do czynienia z obciążeniem wodą gruntową lub powodziową.
Obliczeniowy poziom wody gruntowej/powodziowej znajduje się 3 m lub więcej powyżej poziomu najniższej izolacji poziomej.

rys12 izolacje w gruncie
RYS. 12. Klasa W2.2-E przypadek 2 – intensywne obciążenie wodą – obciążenie wodą gruntową lub powodziową (szkic). Objaśnienia: GOK – poziom terenu, HGW – obliczeniowy poziom wody gruntowej, HHW – obliczeniowy poziom wody powodziowej; rys.: M. Rokiel
 • W3-E (RYS. 13–14) to obciążenie wodą bezciśnieniową na stropodachach w gruncie.
  Przypadek ten dotyczy konstrukcji stropodachów nieobciążonych ani wodą zalegającą, ani gruntową/powodziową (najniższy punkt konstrukcji musi znajdować się co najmniej 30 cm powyżej obliczeniowego poziomu wody gruntowej/wody powodziowej), a maksymalne spiętrzenie spływającej wody nie może przekraczać 10 cm. Woda opadowa musi być odprowadzana warstwami wodoprzepuszczalnymi i/lub odpowiednim spadkiem. W przeciwnym razie wariant ten należy traktować jak W2.2-E.
rys13 izolacje w gruncie
RYS. 13. Klasa W3-E – obciążenie wodą bezciśnieniową na stropodachach w gruncie - szkic. Objaśnienia: GOK – poziom terenu, HGW – obliczeniowy poziom wody gruntowej, HHW – obliczeniowy poziom wody powodziowej; rys.: M. Rokiel
rys14 izolacje w gruncie
RYS. 14. Klasa W3-E – obciążenie wodą bezciśnieniową na stropodachach w gruncie -  szczegóły. Objaśnienia: GOK – poziom terenu, HGW – obliczeniowy poziom wody gruntowej, HHW – obliczeniowy poziom wody powodziowej; rys.: M. Rokiel
 • W4-E (RYS. 15) to obciążenie wodą rozbryzgową w strefie cokołowej oraz wodą podciąganą kapilarnie w ścianach wewnętrznych i stykających się z gruntem.
  Norma jednoznacznie definiuje strefę cokołową: 20 cm poniżej oraz 30 cm powyżej poziomu terenu, czyniąc jednakże zastrzeżenie, że jest to możliwe, o ile z obliczeniowego poziomu wody gruntowej i/lub powodziowej nie wynika inaczej (w takiej sytuacji miarodajny jest przypadek W2-E).
rys15 izolacje w gruncie
RYS. 15. Klasa W4-E – obciążenie wodą rozbryzgową w strefie cokołowej oraz wodą podciąganą kapilarnie w ścianach wewnętrznych i stykających się z gruntem (szkic). Objaśnienia: GOK – poziom terenu, HGW – obliczeniowy poziom wody gruntowej, HHW – obliczeniowy poziom wody powodziowej; rys.: M. Rokiel

Pozornie wydaje się, że podział na klasy obciążenia wilgocią/wodą jest skomplikowany. Proszę zwrócić uwagę, że:

 • dla obciążenia wilgocią/niezalegającą wodą opadową miarodajna jest dobra wodoprzepuszczalność gruntu (lub drenaż) oraz poziom wody gruntowej co najmniej 50 cm poniżej poziomu najniższej izolacji poziomej,
 • dla średniego obciążenia wodą „częścią wspólną” jest parcie wody nieprzekraczające 3 m słupa wody,
 • dla intensywnego obciążenia wodą „częścią wspólną” jest parcie wody przekraczające 3 m słupa wody.

W TABELI 2 pokazano zestawienie możliwych oddziaływań wody na obiekt budowlany z podziałem na klasy.

tab2 izolacje w gruncie
TABELA 2. Możliwe oddziaływania wody na obiekt budowlany z podziałem na klasy

Klasy rys

Przyczyny powstawania rys mogą być różne. Z punktu widzenia eksploatacyjnej skuteczności powłoki wodochronnej istotne jest, aby materiał nie uległ przy tym uszkodzeniu – dlatego istotna jest przede wszystkim zmiana szerokości rys istniejących oraz powstawanie nowych, już po nałożeniu powłoki wodochronnej. Przy czym dotyczy to sytuacji, gdy szerokość rozwarcia rysy lub zmiana tej szerokości nie jest ograniczona obliczeniowo.

Dla typowych obciążeń, typowych podłoży oraz typowych (najczęściej spotykanych) szerokości rozwarcia rys norma [1] definiuje tzw. klasy rys, przyporządkowując je później do możliwości zastosowań konkretnych typów materiałów wodochronnych.

 • Klasa R1-E – szerokość rysy powstałej po nałożeniu powłoki lub zmiana szerokości rozwarcia ograniczona jest do wartości nieprzekraczającej 0,2 mm.
  Przykładem takich podłoży/elementów są np. elementy żelbetowe niepoddane istotnym obciążeniom rozciągającym czy zginającym, strefa cokołowa muru.
 • Klasa R2-E – szerokość rysy powstałej po nałożeniu powłoki lub zmiana szerokości rozwarcia ograniczona jest do wartości nieprzekraczającej 0,5 mm.
  Przykładem takich podłoży/elementów są np. zamknięte szczeliny pomiędzy płaskimi elementami prefabrykowanymi, beton niezbrojony, elementy żelbetowe poddane obciążeniom rozciągającym czy zginającym, mury obciążone parciem gruntu, miejsca łączenia różnych materiałów.
 • Klasa R3-E – szerokość rysy powstałej po nałożeniu powłoki ograniczona do 1 mm i zmiana szerokości rozwarcia ograniczona do wartości nieprzekraczającej 0,5 mm, np. dla spoin obciążonych gruntem ścian oporowych, w miejscu podparcia.
 • Klasa R4-E – szerokość rysy powstałej po nałożeniu powłoki do 5 mm i zmiana szerokości rozwarcia 2 mm (np. powstałe po obciążeniach wyjątkowych).

Nowym kryterium jest klasa użytkowania pomieszczeń. Jest to nic innego, jak określenie standardu pomieszczeń pod względem cieplno-wilgotnościowym (zdefiniowanie wymogów stawianych dla konkretnego obiektu wynikających z warunków jego użytkowania/eksploatacji; chodzi tu przede wszystkim o wilgotność powietrza w obiekcie/pomieszczeniu).

Wymóg ten pozornie znacznie wykracza poza zagadnienia hydroizolacyjne. W końcu sama hydroizolacja nie zapewni ani odpowiedniej termoizolacyjności, ani wymaganej wilgotności względnej powietrza, jednak miarodajny jest w tym przypadku układ termoizolacja-hydroizolacja. Jest to po prostu zwrócenie uwagi na pomijane dotąd zagadnienia (może poza klasami użytkowania pomieszczeń w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego) i próba wymuszenia na projektancie kompleksowego podejścia do zagadnień hydroizolacji, wentylacji i termoizolacji.

Do klasy użytkowania RN-1 zaliczono pomieszczenia o najniższych wymaganiach użytkowych (niskie wymagania co do wilgotności powietrza), takie jak garaże podziemne czy otwarte hale fabryczne/magazyny.

Klasa użytkowania RN-2 obejmuje pomieszczenia/obiekty o typowych (średnich) wymaganiach, takie jak pomieszczenia mieszkalne, magazyny wrażliwe na wilgoć produktów, pomieszczenia użyteczności publicznej itp.

Klasa RN-3 o wysokich wymaganiach co do wilgotności powietrza (stabilność, niska wartość) obejmuje np. serwerownie, magazyny muzealne itp.

Podane powyżej klasy służą zarówno do definiowania wymagań stawianych poszczególnym materiałom hydroizolacyjnym, jak i określania obszaru ich zastosowań. Do tego dochodzą właściwości techniczne samych materiałów hydroizolacyjnych, także odniesione do ww. klas, jak również wymagania dodatkowe (np. zdolności mostkowania rys, rodzajów dylatacji i ich przemieszczeń) oraz zalecenia wykonawcze [23]. Tworzy się więc kompletne rozwiązanie technologiczno-materiałowe, podporządkowane właśnie niezawodności i trwałości eksploatacyjnej.

Literatura

1. DIN 18533-1:2017-07, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze”.
2. DIN 18533-2:2017-07, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Teil 2: Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen”.
3. DIN 18533-3:2017-07, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen”.
4. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit mineralischen Dichtungsschlämmen”, Deutsche Bauchemie e. V. 2020.
5. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit polymermodifizierten Bitumendickbeschichtungen (PMBC), Deutsche Bauchemie e. V. 2018.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu...

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu oraz wyniki wykonanych badań wykazały błędy popełnione na etapie projektowania oraz budowy obiektu.

Austrotherm Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy...

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy ze szczególnym uwzględnieniem metody iniekcji.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Budowa fundamentów - poradnik

Budowa fundamentów - poradnik Budowa fundamentów - poradnik

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz...

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz przewidywanych obciążeń. Jak prawidłowo wykonać fundamenty?

Damian Żabicki Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Penetrujące materiały hydroizolacyjne Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Materiały rolowe do izolacji fundamentów Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie...

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie wykopu, a folie z tworzyw sztucznych - o ile nie są klejone do podłoża - pozwalają na zaizolowanie niestabilnego lub zanieczyszczonego podłoża.

KOESTER Polska Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty....

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty. Aby zapewnić ich skuteczną i trwałą ochronę, należy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne, właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne i zadbać o prawidłowe wykonanie.

dr inż. Grzegorz Dmochowski, dr inż. Piotr Berkowski Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej...

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej kondygnacji.

dr inż. Paula Szczepaniak Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy...

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy warunek dobrej izolacyjności przegrody zewnętrznej - ciągłość na obwodzie bryły.

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.