Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Protection of buildings against natural sources of ionizing radiation

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2]. Sztuczne źródła promieniowania jonizującego związane są z działalnością człowieka (aparatura medyczna, akceleratory cząstek, reaktory jądrowe itp.). Źródła naturalne (niezależne od człowieka) to m.in. promieniowanie kosmiczne oraz rozpady promieniotwórcze pierwiastków naturalnych, wśród których dominującą rolę odgrywa radon.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

STYROPMIN Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu....

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu. Niezawodny w miejscach trudnych do ocieplenia, z ryzykiem zawilgocenia i dużą amplitudą temperatur, a także narażonych na duże naprężenia ściskające.

O czym przeczytasz w artykule?

 • Właściwości promieniotwórcze radonu i jego szkodliwość dla zdrowia
 • Uwalnianie radonu z gleby do wnętrza budynku (środowiska człowieka)
 • Maksymalne bezpieczeństwo  „radonowe”

W artykule przedstawiono udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce otrzymanej przez statystycznego mieszkańca Polski. Opisano specyfikę radonu oraz jego wpływ na zdrowie człowieka. Wymieniono etapy w procesie uwalniania, migracji oraz wydobywania się radonu z podłoża do powietrza atmosferycznego lub do powietrza wewnątrz budynku. Zaprezentowano środki zaradcze w przypadku zagrożenia radonem.

Protection of buildings against natural sources of ionizing radiation

The article presents the share of various sources of ionizing radiation in the average annual dose a statistical inhabitant of Poland is exposed to. The specificity of radon and its influence on human health were described. The stages in the process of release, migration and extraction of radon from the ground into the atmospheric air or into the air inside the building are listed. Countermeasures in the event of a radon threat are presented.

Radon (222Rn) to gaz szlachetny naturalnie występujący w przyrodzie. Pierwiastek ten jest cięższy od powietrza, niewidoczny, nie ma zapachu ani smaku, a jednocześnie jest jedynym gazem o właściwościach promieniotwórczych.

Narażenie na radon w budynkach odpowiada niemal 1/3 łącznej dawki promieniowania jonizującego i około 1/2 dawki pochodzącej ze źródeł naturalnych (RYS. 1, TABELA 1) [2], a w opinii Światowej Organizacji Zdrowia radon to główny, obok dymu tytoniowego, czynnik rakotwórczy [3].

rys1 ochrona budynkow przed radonem

RYS. 1. Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce otrzymanej przez statystycznego mieszkańca Polski w 2019 r.; rys.: B. Monczyński

tab1 ochrona budynkow przed radonem 1

TABELA 1. Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej
dawce otrzymanej przez statystycznego mieszkańca Polski w 2019 r.

Radon powstaje w wyniku rozpadu radu (226Ra), naturalnego pierwiastka promieniotwórczego, który jest z kolei składnikiem uranowo-radowego szeregu promieniotwórczego (RYS. 2).

rys2 ochrona budynkow przed radonem

RYS. 2. Promieniotwórczy szereg uranowo-radowy; rys.: Wikimedia Commons

Uran oraz tworzące jego szereg promieniotwórczy izotopy obecne są w skorupie ziemskiej, a także w wielu innych surowcach (w tym również w materiałach budowlanych), a zatem są one (w tym również radon) obecne niemal wszędzie (choć w różnym stężeniu) – zarówno na świeżym powietrzu, jak i w budynkach. Jako izotop promieniotwórczy radon rozpada się poprzez emisję cząstki alfa na inne, również promieniotwórcze izotopy, tj. tzw. krótkożyciowe pochodne radonu: polon, bizmut oraz ołów [4].

Radon oraz produkty jego rozpadu są wdychane wraz z powietrzem, dlatego organem najbardziej narażonym na ich szkodliwy wpływ są płuca. Dawka radonu, która gromadzi się w płucach, zależy nie tylko od jego stężenia we wdychanym powietrzu, ale również od szybkości oddychania, obszaru płuc, w którym się kumuluje oraz szybkości ich usuwania [5]. Sam radon przebywa w płucach człowieka stosunkowo krótko, ale też szybko się rozpada (jego okres połowicznego rozpadu to 3,82 dnia).

Na skutek rozpadu promieniotwórczego powstają cztery izotopy o okresie półrozpadu krótszym niż 30 dni: polon 218Po, ołów 214Pb, bizmut 214Bi oraz ­polon 214Po. W przypadku, gdy zostaną one zdeponowane w płucach, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Stanowią one nie tylko źródło wysokoenergetycznego promieniowania (cząstki α oraz β w wyniku zderzeń z elektronami komórek organizmu człowieka powodują ich jonizację), ale w odróżnieniu od radu są ciałami stałymi (metalami ciężkimi) – mogą łączyć się z cząstkami aerozolowymi obecnymi w powietrzu i wraz z nimi wnikać do płuc, gdzie osiadają na wrażliwej tkance płucnej i nadal się rozkładają. To z kolei może prowadzić do zmian struktury komórkowej i niszczenia DNA oraz powodować raka płuc.

Produkt kolejnych procesów rozpadu stanowią izotop ołowiu 210Pb o okresie półrozpadu 22 lat oraz (ostatecznie) trwały izotop ołowiu 206Pb. Ołów zostaje wbudowany w organizm praktycznie na stałe – początkowo odkłada się w pęcherzykach płucnych, ale z biegiem czasu przechodzi do krwioobiegu [4, 5].

Uznaje się ponadto, że ryzyko zachorowania na raka płuc znacząco zwiększa połączenie narażenia na wysokie stężenia radonu z paleniem tytoniu (następuje efekt synergii, czyli wzajemnego wzmacniania się dwóch szkodliwych czynników).

Ryzyko wystąpienia nowotworu u narażonych na działanie radonu osób palących jest od 6 do 10 razy wyższe niż u osób niepalących.

Bezpośrednim źródłem obecności radonu w powietrzu jest skorupa ziemska – skały oraz grunt (TABELA 2).

tab2 ochrona budynkow przed radonem

TABELA 2. Stężenie radonu w wybranych formacjach geologicznych [7]
1) źródło toronu

Stężenie radonu w danym punkcie jest funkcją [6]:

 • stężenia i rozkładu radu (prekursora radonu) w gruncie,
 • parametrów fizyko-chemicznych gruntu,
 • transportu radonu z gruntu do biosfery,
 • uwalniania radonu z głębszych warstw gruntu,
 • czasu połowicznego rozpadu radonu.

Radon powstaje w wyniku rozpadu jego poprzednika w szeregu promieniotwórczym, czyli radu. Inne (poza radonem) powstające w ww. szeregu promieniotwórczym izotopy są ciałami stałymi „uwięzionymi” w strukturach ziaren skał i minerałów oraz w porach gruntu (przestrzeniach między ziarnami).

Radon jako gaz transportowany jest w kierunku powierzchni w wyniku dyfuzji oraz konwekcji. Wzniesienie budynku wymaga „przebicia się” przez jego powierzchnię i dotarcie do warstw położonych głębiej, gdzie stężenie radonu może osiągać znaczne wartości [4].

W procesie uwalniania, migracji oraz wydobywania się radonu z podłoża do powietrza atmosferycznego lub do powietrza wewnątrz budynku można wyodrębnić trzy etapy (RYS. 3) [6, 7]:

1) Emanację, czyli uwalnianie się atomów radonu z ziaren skał i minerałów wchodzących w skład gruntu (ale również materiałów budowlanych) do przestrzeni międzyziarnowej.
Proces ten zachodzi na drodze odrzutu atomów i dyfuzji molekularnej, powstającego w następstwie rozpadu promieniotwórczego radu, zawartego w strukturach krystalicznych minerałów i skał.
Miarą tego uwalniania jest współczynnik emanacji określający ile spośród utworzonych w obrębie ciała stałego atomów radonu wydostanie się na zewnątrz (w przypadku skał krystalicznych wynosi on od 0,3 do 0,5 – dla innych skał przyjmuje się wartości mniejsze od 0,5).

2) Transport, czyli migrację uwolnionego radonu w przestrzeni międzyziarnowej wypełnionej wodą, powietrzem gruntowym lub innym gazem.
Odbywa się on głównie w wyniku dyfuzji związanej z różnicą stężeń oraz konwekcji spowodowanej gradientem ciśnień.
Migracja radonu do powietrza atmosferycznego może przebiegać bezpośrednio lub też z etapem pośrednim (przejściem radonu przez wody gruntowe i powierzchniowe) – kluczowy wpływ na wielkość strumienia radonu w gruncie wywołują dwa parametry: przepuszczalność oraz współczynnik dyfuzji.

3) Ekshalację, czyli wydobywanie się radonu z gruntu (lub z materiałów budowlanych) do powietrza atmosferycznego lub do powietrza wewnątrz budynków, a następnie jego dyspersja w powietrzu.
Wielkość ekshalacji radonu gruntu zależy w dużej mierze od umiejscowienia budynku.
Istotne znaczenie mają:
• budowa geologiczna terenu,
• struktury sedymentacyjne, tektoniczne i erozyjne podłoża (szczeliny, pęknięcia, kawerny i płaszczyzny nieciągłości)
– ze względu na swój ukierunkowany przebieg mogą one umożliwić migrację radonu w określonym kierunku oraz na znaczne odległości.

rys3 ochrona budynkow przed radonem

RYS. 3. Uwalnianie, migracja oraz wydobywanie się radonu z podłoża; rys.: [8]

Jeśli skała jest spękana, radon może wydostać się do atmosfery, natomiast skała lita znacznie utrudnia transport gazu.

Inną przeszkodą mogącą utrudniać wydostanie się na powierzchnię może być grunt, a w szczególności jego przepuszczalność dla cieczy i gazów. Stężenie radonu w przestrzeni międzyziarnowej gruntu wynosi niekiedy kilkadziesiąt tysięcy Bq/m3 (bekereli na metr sześcienny), podczas gdy średnie stężenie w powietrzu atmosferycznym waha się między 5 a 10 Bq/m3.

W przypowierzchniowych warstwach gruntu istotną rolę odgrywają ponadto: szczeliny międzywarstwowe, płaszczyzny uskokowe, pustki krasowe oraz przejawy tektoniki fałdowej [7].

Nie bez znaczenia są też warunki meteorologiczne (ciśnienie atmosferyczne siła oraz kierunek wiatru, wilgotność, obecność pokrywy śnieżnej itp.) jak również parametry samego budynku – w szczególności typ podpiwniczenia (rodzaj fundamentu, układ warstw posadzki, zastosowane okładziny itp.) [5, 6].

Ponieważ transport radonu z gruntu w kierunku powierzchni jest funkcją zbyt wielu czynników (RYS. 4), oszacowanie wielkości przenikania na podstawie znajomości stężenia radonu w podłożu jest skomplikowane, niezwykle trudne, a przede wszystkim obarczone dużą dozą niepewności [6, 7].

rys4 ochrona budynkow przed radonem

RYS. 4. Mechanizmy odpowiedzialne za produkcję, migrację i wchodzenie radonu do budynku; rys.: [6]

Radon może wnikać do wnętrza budynku m.in. przez pęknięcia i szczeliny, ale również przez nieszczelności wokół rur kanalizacyjnych i innych przyłączy czy też przez studzienki kanalizacyjne do odwadniania piwnic (RYS. 5). Może się on ponadto dostać do budynku wraz z gazem ziemnym oraz bieżącą wodą (TABELA 3).

rys5 ochrona budynkow przed radonem

RYS. 5. Wnikanie radonu wraz z powietrzem glebowym przez nieszczelności (po lewej) oraz dyfuzję radonu przez przegrody (po prawej); rys.: [8]

Dodatkowo, w wyniku działania tzw. efektu kominowego (unoszenia się nagrzanego powietrza) może być on zasysany na wyższe kondygnacje budynku (RYS. 6) [4, 5, 8].

rys6 ochrona budynkow przed radonem

RYS. 6. Transport radonu w wyniku działania komina powietrznego; rys.: [8]

tab3 ochrona budynkow przed radonem 1

TABELA 3. Udział różnych źródeł radonu w modelowym budynku murowanym (7)

W przypadku nieprawidłowo zaprojektowanej wentylacji wartości radonu w pomieszczeniach może osiągać wysokie stężenie również w budynkach położonych na terenie, gdzie jego zawartość z gruncie jest niewielka, ale np. występują uskoki tektoniczne ułatwiające jego transport, czy też grunty o dużej przepuszczalności [4].

Maksymalne stężenia radonu w budynkach zaobserwowano w Szwecji – ponad 85  000 Bq/m3. W Polsce mogą one wynosić (w zależności od regionu) od kilkunastu do kilku tysięcy Bq/m3 (najwyższe stężenia, w granicach 15  000 Bq/m3, odnotowano w rejonie Jeleniej Góry), przy czym wyższe stężenie radonu w pomieszczeniach obserwowane jest w zimie, co powodowane jest zamarzaniem przypowierzchniowych warstw gruntu oraz brakiem dostatecznej wentylacji pomieszczeń.

Średnia wartość stężenia radonu w budynkach w Polsce wynosi 32 Bq/m3 [6].

Podstawowe normy bezpieczeństwa, niezbędne w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego, w tym także na radon zawarto w Dyrektywie Rady UE 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 roku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 13/1 z 17.01.2014) [9].

Dyrektywa nałożyła na władze krajów członkowskich Unii obowiązek implementowania do prawa krajowego zapisów dotyczących zagrożeń związanych z radonem. W świetle Dyrektywy narażenie na promieniowanie naturalne (w tym radon) jest traktowane w ten sam sposób jak narażenie mające swe źródło w sztucznych źródłach promieniowania. Zalecenia Dyrektywy zostały wprowadzone do prawa krajowego w nowelizacji ustawy Prawo atomowe [10], której tekst jednolity został ogłoszony w dniu 20 września 2019 roku (DzU 2019, poz. 1792).

W ustawie określony został m.in. poziom odniesienia dla średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i wynosi on 300 Bq/m3, przy czym zgodnie z aktualnymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stosowanie środków ochronnych wskazane jest już od średniorocznego stężenie 100 Bq/m3 [3].

W znowelizowanej ustawie Prawo atomowe wprowadzono kilka zapisów, które dotyczą radonu występującego w budynkach, zarówno mieszkalnych, jak i w miejscach pracy. Zgodnie z zapisami ustawy w miejscach pracy usytuowanych w obszarze na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu w znacznej liczbie budynków może przekroczyć poziom odniesienia (zobacz: [11]) pracodawca zobowiązany jest kontrolować (mierzyć) stężenie radonu lub stężenie energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu.

Konieczność wykonania pomiarów dotyczy miejsc pracy zlokalizowanych wewnątrz budynku na poziomie parteru lub piwnicy jak również związanych z uzdatnianiem wód podziemnych.

Z kolei na terenie całego kraju obowiązkowe są pomiary stężeń radonu w miejscach pracy usytuowanych pod ziemią. Jeśli wartość odniesienia zostanie przekroczona, należy podjąć działania mające na celu ich zmniejszenie.

W przypadku prywatnych budynków nowo wznoszonych ich właściciele są zobowiązani do zapobiegania przedostawaniu się radonu do budynków za pomocą stosownych środków konstrukcyjno-materiałowych, natomiast w prywatnych budynkach istniejących zaleca się obniżanie poziomu stężenia radonu poprzez dobrowolne działania właścicieli i mieszkańców. Ponadto nabywca lub najemca budynku lub lokalu przeznaczonego na pobyt ludzi może zażądać od właściciela budynku informacji o wartości średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnętrznym.

W długoterminowych pomiarach występowania radonu w pomieszczeniach najlepiej sprawdzają się detektory śladowe. Rejestrują stężenie radonu w określonym przedziale czasu, przy czym praktycznie nie istnieje ryzyko utraty wyników pomiaru.

Zgodnie z ustawą Prawo Atomowe minimalny czas pomiaru stężeń radonu za pomocą detektorów pasywnych to okres 1 miesiąca – na tej podstawie wyznacza się średnioroczne stężenie radonu w obiekcie. Pomiary zaleca się wykonywać w okresie jesienno-zimowym (październik–marzec).
W krajach takich jak USA, Anglia, Szwecja czy Norwegia znaczna część populacji może być narażona na bardzo wysokie (w ekstremalnych przypadkach przekraczające ustaloną przez organizacje międzynarodowe średnią roczną dawkę efektywną dla górników) stężenia radonu w zamieszkiwanych budynkach [12]. Państwa te już od dziesięcioleci stosują działania zabezpieczające przed negatywnymi skutkami tego zjawiska (pierwsze regulacje prawne dotyczące radonu w budynkach wprowadzono w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w roku 1979 [1]) stosując tzw. budownictwo radon safe (RYS. 7).

rys7 ochrona budynkow przed radonem

RYS. 7. Schemat bezpieczeństwa radonowego (radon safe) dla obiektów mieszkalnych; rys.: [7]

W Polsce, w przeciwieństwie do ww. krajów, obszarów, na terenie których występuje podwyższona koncentracja radonu (oraz jego emanacja) w gruncie jest stosunkowo niewiele. Szacuje się, że ok. 10% powierzchni kraju – głównie obszary na południu i południowym zachodzie – to tereny wysokiego ryzyka radonowego (RYS. 8) [7, 11–13]. Na obszarach tych należy rozważyć (sprawdzić konieczność) odpowiednie zabezpieczenie budynku – na etapie jego wznoszenia w przypadku obiektów nowo wznoszonych lub w ramach prowadzonych prac renowacyjnych w przypadku budynków istniejących.

rys8 ochrona budynkow przed radonem

RYS. 8. Rozkład stężenia 226Ra w powierzchniowej warstwie gleby na obszarze Polski; rys.: [13]

W celu oszacowania zagrożenia radonowego, przed przystąpieniem do wznoszenia budynku nowego lub też renowacji istniejącego należy określić tzw. potencjał radonowy dla danego obszaru, czyli zależność wynikającą ze stężenia radonu w podłożu gruntowym oraz przepuszczalności gruntu [7].

Najważniejszym i pierwszym środkiem zaradczym w przypadku zagrożenia radonem jest zapewnienie prawidłowej wentylacji budynku. Ponadto zaleca się [7, 12]:

 • w obiektach nowo wznoszonych:
  –    wykonanie takiej konstrukcji fundamentów, która zapobiega powstawaniu nieszczelności pomiędzy płytą (nie zaleca się stosowania ław) a ścianami,
  –    zapewnienie ciągłej ochrony przed wodą i wilgocią zawartą w gruncie w taki sposób, aby jednocześnie stanowiła skuteczną ochronę przed wnikaniem radonu,
  –    częściową wymianę gruntu pod fundamentem oraz wymuszoną wentylacja przestrzeni pod płytą fundamentową,
 • w budynkach istniejących:
  –    usunięcie źródła radonu poprzez wymianę gruntu wokół budynku,
  –    identyfikację i uszczelnienie dróg przenikania radonu (pęknięcia, złącza, przebicia instalacyjne itp.) w przyziemnej części budynku,
  –    podwyższenie ciśnienia wewnątrz budynku do wartości wyższej niż na zewnątrz np. poprzez instalację automatycznych systemów wentylacyjnych,
  –    odprowadzenie powietrza zawierającego radon pod budynkiem, np. przez zastosowanie tzw. pułapki radonowej, tj. wgłębienia w gruncie pod budynkiem z wentylatorem wyciągającym powietrze poza obrys budynku.

Bez względu na rodzaj budynku (istniejący lub nowo wznoszony), decydującym czynnikiem okazuje się to, jak dobrze budynek (ściany i posadzki w piwnicy) jest chroniony przed radonem w strefie kontaktu z gruntem. Stosowane w strefach zagrożenia radonem materiały hydroizolacyjne powinny być nie tylko całkowicie nieprzepuszczalne dla wody i wilgoci, ale również szczelne wobec radonu (właściwość taka winna być potwierdzona stosownym certyfikatem).

Przepuszczalność gazu przez materiał uszczelniający zależy zarówno od jego składu, jak i od właściwości penetrującego gazu. Gazy szlachetne, takie jak radon, jako pojedyncze atomy szczególnie dobrze dyfundują przez materiały porowate.

Należy wziąć również pod uwagę okres połowicznego rozpadu (czas, w którym ilość izotopu zmniejsza się o połowę wskutek rozpadu promieniotwórczego), który w przypadku radonu wynosi ok. 3,82 dnia.

Rozpad radioaktywny zachodzi już wewnątrz materiałów budowlanych, jeżeli czas dyfuzji atomów radonu wynosi kilka okresów półrozpadu. Powstałe w ten sposób produkty rozkładu nie są już gazami i pozostają związane w materiale budowlanym, tzn. nie docierają do powietrza wewnątrz budynku, a zatem są nieszkodliwe dla ludzi. Grubość takich „radonoszczelnych” materiałów musi być co najmniej trzykrotnie większa od długości drogi dyfuzji radonu [8].

Literatura

 1. J. Skowronek, B. Michalik, M. Wysocka, A. Mielnikow, J. Dulewski, „Ochrona przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w Polsce”, [w:] VII Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”, 26–28 maja 2003 r., s. 1–18.
 2. Państwowa Agencja Atomistyki, „Raport roczny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki za 2019”, Warszawa 2020.
 3. World Health Organization, „WHO handbook on indoor radon: a public health perspective”, 2009.
 4. J. Mazur, K. Kozak, „Nowe regulacje dotyczące stężeń radonu (RN-222) w budynkach i miejscach pracy w zapisach znowelizowanej ustawy Prawo atomowe”, „Inżynier i Fizyk Medyczny”, t. 9, nr 3/2020, s. 169–172.
 5. I. Bilska, „Wpływ radioaktywnego radonu i jego pochodnych na zdrowie człowieka”, „Medycyna Środowiskowa”, t. 19, nr 1/2016, s. 51–56.
 6. M. Janik, „Przenikanie radonu z gruntu do budynku. Modelowanie komputerowe i weryfikacja w budynkach mieszkalnych”, Polska Akademia Nauk, 2005.
 7. E. Korzeniowska-Rejmer, „Radon w gruncie i techniki redukcji jego stężenia w obiektach budowlanych”, „Czasopismo Techniczne. Środowisko”, t. R. 105, 2008, s. 73–88.
 8. M. Bartholomäus (red.), „Radon-Handbuch Deutschland”, Kassel: Bundesamt für Strahlenschutz, 2019.
 9. Dyrektywa Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Eura, 2014.
 10. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (DzU 2001 Nr 3 poz. 18).
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia (DzU 2020 poz. 1139).
 12. P. Michalak, „Naturalna promieniotwórczość radonu – pochodzenie, zagrożenia oraz sposoby redukcji jego stężeń w budynkach mieszkalnych”, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury”, t. 63, nr 2/I/16, s. 455–464.
 13. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, „Atlas radiologiczny Polski 2011”, Warszawa 2012.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice...

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice i zastosowaniu hybrydowych mas uszczelniających.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia

Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą część problemów...

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą część problemów związanych z eksploatacją stanowią te powodowane przez wilgoć.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.