Izolacje.com.pl

Warstwy ochronne z mieszanek mineralno-asfaltowych na obiektach mostowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe | Obiekty mostowe | Nawierzchnie mostowe

Warstwy ochronne z mieszanek mineralno-asfaltowych na obiektach mostowych | Asphalt-aggregate mixture protection courses on bridges

Warstwy ochronne z mieszanek mineralno-asfaltowych na obiektach mostowych | Asphalt-aggregate mixture protection courses on bridges

Jako warstwę ochronną nawierzchni drogowej na obiektach mostowych powszechnie stosuje się asfalty lane. Choć materiały te mają wiele zalet, mają również wady. Warto więc rozważyć stosowanie innych mieszanek mineralno-asfaltowych, zapewniających w równym stopniu prawidłowe funkcjonowanie warstwy wiążącej. Jednym z takich rozwiązań zastępczych jest mastyks wysokogrysowy.

Zobacz także

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych

Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych

Pręty kompozytowe stwarzają wiele możliwości zastosowania w konstrukcjach budowlanych wszędzie tam, gdzie tradycyjne zbrojenie stalowe przestaje być efektywne. Wśród nich największą popularnością w realizacjach...

Pręty kompozytowe stwarzają wiele możliwości zastosowania w konstrukcjach budowlanych wszędzie tam, gdzie tradycyjne zbrojenie stalowe przestaje być efektywne. Wśród nich największą popularnością w realizacjach budowlanych cieszą się pręty kompozytowe oparte na włóknie szklanym. Ciekawą propozycją wykorzystania materiałów FRP jest ich zastosowanie w budownictwie betonowym jako deskowanie tracone. Nie jest to metoda powszechna i znajduje uznanie głównie w Stanach Zjednoczonych.

inż. Łukasz Górecki, mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych

Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach dotąd niewykorzystywanych ze względu na wystąpienie w podłożu gruntów słabych i bardzo ściśliwych....

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach dotąd niewykorzystywanych ze względu na wystąpienie w podłożu gruntów słabych i bardzo ściśliwych. W takich przypadkach najczęściej stosuje się wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie pali, kolumn, zbrojenia geosyntetykami.

ABSTRAKT

W artykule omówiono historię i właściwości dwóch rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych: asfaltu lanego (MA) i mastyksu grysowego typu SMA. Przedstawiono także wyniki badań porównawczych, określające przydatność tych materiałów jako warstwy ochronnej na obiektach mostowych.

The article discusses the history and properties of two types of asphalt-aggregate mixtures: mastic asphalt (MA) and stone mastic asphalt (SMA). It also presents the results of comparative tests which specify the suitability of these materials as a protection course on bridges.

Do budowy nawierzchni drogowej na obiektach mostowych bardzo często wykorzystuje się papy termozgrzewalne.

Pełnią one funkcję hydroizolacji (zabezpieczają płytę pomostu przed korozją atmosferyczną i wodą) oraz są elementem konstrukcyjnym: kształtują przyczepność spodniej warstwy nawierzchni do podłoża betonowego lub stalowego, odpowiadają za relaksację naprężeń rozciągających (od obciążeń pionowych) i ścinających (powstających od poziomych składowych obciążenia użytkowego), a także kompensują odkształcenia od pełzania materiału nawierzchni.

Materiały te uzupełniane są o wbudowaną warstwę ochronną, zabezpieczającą je przed uszkodzeniem przede wszystkim na skutek działania czynników mechanicznych. Dobrze zaprojektowana i wbudowana mieszanka składająca się na tę warstwę zapewnia:

  • odporność na deformacje trwałe w wysokich temperaturach latem,
  • podatność na odkształcenia w wyniku długoterminowych wahań temperatury (od –40°C zimą do +60°C latem),
  • odporność na naprężenia wywołane dobowymi wahaniami temperatury zimą,
  • relaksację naprężeń w niskich, ujemnych temperaturach,
  • ochronę przed oddziaływaniem wody i powietrza,
  • trwałość zmęczeniową, gwarantującą przeniesienie zwiększonych obciążeń pojazdami samochodowymi (oddziaływań dynamicznych w obszarze dylatacji).

W praktyce wykonawczej (zwłaszcza w ciągu ostatnich 10–15 lat) funkcję warstwy ochronnej pełni asfalt lany – Mastic Asphalt (MA). Jedną z podstawowych zalet tego materiału jest samozagęszczalność, a tym samym możliwość uniknięcia ciężkiego sprzętu zagęszczającego w procesie wbudowywania.

Ponadto typowe mieszanki mineralno­‑asfaltowe (MMA) jak betony asfaltowe (AC) czy mastyksy wysokogrysowe (SMA) wymagają stosowania ciężkich rozkładarek o masie wielokrotnie przekraczającej te wykorzystywane przy wbudowywaniu mieszanek typu MA.

Zalety te wpłynęły na rozpowszechnienie tej technologii, szczególnie na obiektach mostowych. Znalazło to przełożenie w dokumencie technicznym WT-2:2010 [1], który przewiduje jako warstwy ochronne wyłącznie asfalty lane MA 8 i MA 11, niezależnie od kategorii obciążenia ruchem.

Ogranicza się tym samym możliwość korzystania z innych rozwiązań, mogących w równym stopniu zapewniać prawidłowe funkcjonowanie warstw ochronnych. Jednym z takich rozwiązań zastępczych (równoważnych) może być mastyks wysokogrysowy, zbliżony do mieszanek SMA.

Podstawową różnicą między typowym SMA a stosowanym jako warstwa ochronna jest stopień wypełnienia wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej oraz podatność masy na zagęszczanie.

Asfalt lany (MA)

Mieszanka mineralno-asfaltowa typu asfalt lany została opracowana w Niemczech w pierwszej połowie XIX w. Choć pod wieloma względami różniła się od obecnych materiałów tego typu, niezmienna pozostała jej podstawowa cecha, czyli samozagęszczalność, która jest skutkiem odpowiedniego doboru ilościowego poszczególnych składników mieszanki, w tym przede wszystkim lepiszcza i wypełniacza.

Nośność mieszanki uzyskiwana jest dzięki kohezji (spójności) mastyksu, który dodatkowo stabilizuje kruszywo w jednostce objętości (RYS. 1) [2], oraz dzięki szkieletowi mineralnemu (kątowi tarcia wewnętrznego).

Początki asfaltu lanego są ściśle związane z tzw. kruszywem bitumicznym (Natural Rock Asphalt), pozyskiwanym głównie ze złóż europejskich: Neuchatel w Szwajcarii, St. Jean we Francji, Limmer w Niemczech, Ragusa na Sycylii.

Proces produkcji, zapoczątkowany przez niemieckich inżynierów Henniga i Egerstorfa, polegał na ręcznym wymieszaniu w temp. ok. 150–180°C przekruszonej skały bitumicznej z dodatkiem asfaltu naturalnego Trynidad, produktów ubocznych rozwijającego się przemysłu petrochemicznego oraz ok. 60% grubego piasku bądź żwiru. W początkowym okresie Gussasphalt (taką nazwę nadano mieszance w Niemczech) rozkładano ręcznie.

Przełomem w rozwoju tej technologii było wprowadzenie maszyn do produkcji i transportu asfaltu lanego. Pierwsze takie urządzenia zostały wyprodukowane w 1878 r. w jednym z zakładów w Niemczech. Wzrost możliwości wytwórczych wymusił zatrudnienie dodatkowych osób do rozkładania mieszanki i podniesienie kwalifikacji kadry technicznej.

To z kolei przełożyło się na zwiększenie kosztów inwestycji, a w połączeniu z uciążliwością robót (brakiem mechanizacji) spowodowało chwilowy odwrót od tych materiałów, które pozostały niezastąpione jedynie w wykonawstwie ścieków przykrawężnikowych.

Powrót do asfaltów lanych nastąpił pod koniec lat 50. XX w. i wiązał się z poprawą warunków pracy. W okresie tym wprowadzono mechaniczne rozkładarki, pozwalające zwielokrotnić wydajność robót oraz poprawić ich jakość. Nastąpiło to w połączeniu z unowocześnieniem procesu produkcji i transportu asfaltów lanych (wykorzystaniem stacjonarnych otaczarek i kotłów transportowych o dużej pojemności).

Ciągły wzrost obciążenia ruchem wymuszał zwiększenie wymagań odpornościowych dotyczących wszystkich mieszanek mineralno-asfaltowych, w tym asfaltów lanych. Konieczne stały się ciągłe korekty ilościowe i jakościowe w składzie MMA. W efekcie znacznie zmniejszono urabialność asfaltu lanego (w stosunku do pierwotnej urabialności) i jego zdolność do wbudowywania.

Zmianie nie uległa jednak podstawowa cecha, a mianowicie samozagęszczalność przy zapewnieniu szczelności i całkowitym wypełnieniu wolnej przestrzeni. Wymaga ona jednak stosowania znacznie wyższych temperatur wbudowania (220–240°C), co jest nieekologiczne.

Każdy wzrost temperatury produkcji MMA o 10°C powoduje bowiem dwukrotne zwiększenie emisji gazów oraz oparów toksycznych (SO2, NO2, NO itd.) i cieplarnianych (CO2, CO) do atmosfery.

Czynnik ochrony środowiska wpływa na stopniowy odwrót od technologii opartych na wysokich temperaturach produkcji (RYS. 2), mimo że stosowane są dodatki obniżające te temperatury (m.in. woski, środki powierzchniowo-aktywne, sole metaloorganiczne).

Obecnie ogólne wymagania dotyczące asfaltu lanego podaje norma PN-EN 13108-6:2008 [3]. Na jej podstawie opracowano uszczegółowione krajowe przepisy techniczne zawarte w dokumencie WT-2:2010 [1].

Zgodnie z tymi zapisami asfalt lany to mieszanka mineralno-asfaltowa bez wolnych przestrzeni, z asfaltem jako lepiszczem, w której objętość wypełniacza i lepiszcza przewyższa objętość pozostałych wolnych przestrzeni w mieszance. W TABELACH 1–2 przedstawiono klasyfikację asfaltów lanych i stawiane im podstawowe wymagania według dokumentu WT-2:2010 [1].

Do wszystkich rodzajów MA jako lepiszcze wykorzystuje się asfalt 20/30, 35/50 oraz wielorodzajowy 35/50. Dodatkowo w wypadku kategorii obciążenia ruchem KR3–KR6 można stosować lepiszcze modyfikowane PMB 25/55-60. Dopuszcza się stosowanie dodatku asfaltu naturalnego (Trynidad, Gilsonit) w celu poprawy parametrów wytrzymałościowych masy.

Wymagania dotyczące kruszywa wykorzystywanego do asfaltów lanych zostały opisane w dokumencie technicznym WT-1:2010 [1]. Są one zbliżone do wymagań stawianych kruszywom do pozostałych mieszanek przeznaczonych na warstwę ścieralną (AC, SMA, BBTM). Różnicą jest dopuszczenie piasku naturalnego jako składnika mieszanki mineralnej asfaltu lanego w kategorii obciążenia ruchem KR3–KR6.

Mastyks wysokogrysowy typu SMA

Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA została opracowana w połowie lat 60. XX w. przez niemieckiego inżyniera, dr. Gerharda Zichnera. Split Mastic Asphalt (niem.) lub Stone Mastic Asphalt (jak nazywano mieszankę w USA) był rozwiązaniem problemu zniszczeń wierzchniej warstwy spowodowanych przez samochody z oponami okolcowanymi. Grube ziarna grysów miały zapewnić dostateczną odporność warstwy jezdnej na ścieranie.

Struktura mieszanki (RYS. 3), ukształtowana przez znaczącą liczbą frakcji grysowych, określana jest jako pośrednia między betonową a kontaktową (makadamową). Przy czym ze względu na oddziaływania między pojedynczymi ziarnami jest ona bliższa kontaktowej.

Początkowo mieszanka SMA składała się z grysu 5/8 mm (ok. 70%), piasku łamanego (ok. 12%), wypełniacza (ok. 10,5%) oraz asfaltu B80 (ok. 7,5%). Szkielet mineralny charakteryzował się nieciągłością uziarnienia (obecną również w pewnym stopniu w asfaltach lanych) w zakresie frakcji 2/5 mm.

Badania produkowanej masy wykazały spływność zbyt dużej ilości asfaltu z kruszywa. Aby temu zapobiec, zastosowano włókna azbestowe, pełniące funkcję stabilizatora. Ich zawartość wynosiła 0,5–0,7% (m/m).

Mieszanki doczekały się nazw w 1968 r.:

  •  MASTIMAC (warstwy o gr. 2–3 cm),
  •  MASTIPHALT (warstwy o gr. > 3 cm).

Pierwszym zastosowaniem w skali technicznej była droga publiczna na ul. Freiligrath w Wilhelmshaven (30 lipca 1968 r.), w którą wbudowano mieszankę MASTIMAC.

Ostatecznie dr Gerhard opatentował swój wynalazek w USA w 1974 r. Skład opatentowanej mieszanki był zbliżony do obecnego: 70% grysów, 12% wypełniacza, 10% piasku i 8% asfaltu oraz stabilizator (proporcjonalnie do masy mieszanki) [5].

Odporność na zniszczenia powodowane oponami okolcowanymi to niejedyna zaleta mieszanki SMA. Charakteryzuje się ona również większą odpornością na koleinowanie i trwałością. Pierwszy z parametrów jest wynikiem współpracy między ziarnami szkieletu mineralnego (FOT. 1).

Odpowiednio dobrany agregat mineralny składa się wyłącznie z kruszywa łamanego i ma duży kąt tarcia wewnętrznego, m.in. dzięki odpowiedniemu kształtowi ziaren (ich kubiczności). Wymagania dotyczące tego parametru powinny być przestrzegane szczególnie restrykcyjnie ze względu na proces zagęszczania oraz podatność na odkształcenia (rozpychanie ziaren – zjawisko klina).

Duże naciski bębnów walców stalowych na kruszywo będące w kontakcie mogą wywoływać pękania pojedynczych ziaren (szczególnie tych niekształtnych), co pogarsza trwałość. Bardzo ważną rolę odgrywają również kruszywa drobne. Ich zadaniem jest wypełnienie (łącznie z mączką wapienną) wolnych przestrzeni w MM, tak by nie pogorszyć jednocześnie wartości kąta tarcia wewnętrznego.

Z tego powodu stosowane są wyłącznie piaski łamane, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem przepływu, za który odpowiedzialna jest kanciastość kruszywa (Ecs30).

Trwałość nawierzchni, jej żywotność i możliwość bezawaryjnego funkcjonowania zależą z jednej strony od oddziaływań ruchu pojazdów samochodowych, a z drugiej od wpływu czynników klimatyczno-pogodowych. Miejscem, w którym dochodzi do bezpośredniego kontaktu między nimi a konstrukcją, są warstwy ścieralne.

SMA dzięki swojemu szkieletowi zapewnia ochronę przed oddziaływaniem ruchu pojazdów, natomiast lepiszcze asfaltowe chroni konstrukcję przed oddziaływaniami atmosferycznymi. Jego zwiększona ilość, stabilizowana najczęściej dodatkiem celulozy (w różnej formie) bądź przez modyfikację polimerami, ogranicza proces starzenia, przyspiesza relaksację naprężeń, zwiększa odporność na działanie niskich temperatur, wody itp.

Jest to związane z naddatkiem lepiszcza w stosunku do zapotrzebowania, wynikającego z powierzchni właściwej agregatu mineralnego. Asfalt wolny oraz otaczający w grubej błonce ziarna kruszywa nie podlega intensywnej strukturyzacji i utwardzeniu na etapie mieszania składników w wysokiej temperaturze i zapewnia mieszance SMA świeżość przez dłuższy czas.

Mieszanka SMA ma również silnie wykształconą makroteksturę powierzchni (FOT. 2), co związane jest z dużą ilością największej frakcji grysowej. Pojedyncze ziarna otoczone grubą błonką lepiszcza nie dają jednak gwarancji sczepności. Występuje ryzyko poślizgu pojazdu, szczególnie w pierwszym okresie użytkowania.

Z tego powodu zwiększa się szorstkość nawierzchni grysem frakcji 2/5 lub 5/8 mm. Z biegiem czasu na skutek ruchu pojazdów i czynników klimatycznych dochodzi do wytarcia błonki lepiszcza i odsłonięcia powierzchni kruszywa właściwego. Do mieszanek SMA stosuje się więc kruszywo odporne na polerowanie (PSV > 50/48).

Obecne wymagania dotyczące mastyksu grysowego SMA podaje norma PN-EN 13108-5:2008 [6]. Uszczegółowione krajowe przepisy techniczne zawarto w dokumencie WT-2:2010 [1]. W TABELACH 3–4 przedstawiono klasyfikację i podstawowe wymagania stawiane SMA w odniesieniu do kategorii ruchu KR3–KR6 zestawione na podstawie WT-2:2010 [1].

Jako lepiszcze do mieszanki SMA wykorzystuje się asfalt zwykły lub wielorodzajowy 50/70 (wyłącznie do kategorii KR3–KR4) oraz asfalty modyfikowane PMB 45/80-55, PMB 45/80-65 lub PMB 65/106-65.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • sw sw, 18.10.2014r., 00:12:43 drogi i mosty

Powiązane

Materiały prasowe news NIK o stanie dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim

NIK o stanie dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim NIK o stanie dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim

Większość skontrolowanych zarządców dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim nie działa prawidłowo i skutecznie w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg oraz poprawy bezpieczeństwa...

Większość skontrolowanych zarządców dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim nie działa prawidłowo i skutecznie w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg oraz poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników. Kontrola NIK pokazała problemy z prawidłowym wykonywaniem przeglądów stanu technicznego, prowadzeniem dokumentacji ewidencyjnej czy oznakowaniem dróg. Potrzebna jest zmiana w ustawie o drogach publicznych oraz doprecyzowanie przepisów.

Materiały prasowe news GDDKiA realizuje ponad 1500 km nowych dróg

GDDKiA realizuje ponad 1500 km nowych dróg GDDKiA realizuje ponad 1500 km nowych dróg

Obecnie w realizacji znajduje się 113 zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (PBDK) o łącznej długości 1468,3 km i wartości 54 mld zł. Na tym etapie znajduje się również 11...

Obecnie w realizacji znajduje się 113 zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (PBDK) o łącznej długości 1468,3 km i wartości 54 mld zł. Na tym etapie znajduje się również 11 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030 (PB100) o łącznej długości 101,2 km i wartości 1,7 mld zł.

Materiały prasowe news Aktualne wzorce i standardy w drogownictwie

Aktualne wzorce i standardy w drogownictwie Aktualne wzorce i standardy w drogownictwie

14 maja 2021 r. wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz prezes Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy (PKD) Zbigniew Kotlarek podpisali list intencyjny, który ma na celu ustanowienie PKD ciałem doradczym...

14 maja 2021 r. wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz prezes Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy (PKD) Zbigniew Kotlarek podpisali list intencyjny, który ma na celu ustanowienie PKD ciałem doradczym Ministra, a w konsekwencji ustalenie zasad współpracy w zakresie tworzenia i zapewnienia aktualności wzorców i standardów w drogownictwie.

Materiały prasowe news Stan techniczny nawierzchni sieci dróg krajowych – raport na koniec 2020 roku

Stan techniczny nawierzchni sieci dróg krajowych – raport na koniec 2020 roku Stan techniczny nawierzchni sieci dróg krajowych – raport na koniec 2020 roku

Systematycznie poprawia się stan techniczny nawierzchni dróg krajowych. Porównując dane z początku XXI wieku, można zauważyć znaczną poprawę i to pomimo rosnącego ruchu pojazdów. W 2001 roku w stanie dobrym...

Systematycznie poprawia się stan techniczny nawierzchni dróg krajowych. Porównując dane z początku XXI wieku, można zauważyć znaczną poprawę i to pomimo rosnącego ruchu pojazdów. W 2001 roku w stanie dobrym było zaledwie 28,5 proc. dróg krajowych, w niezadowalającym 37,5 proc., a w złym 34 proc. Na koniec 2020 r. w stanie dobrym było 59,6 proc., niezadowalającym 24 proc., w złym 13,9 proc., a na ok. 2,5 proc. długości dróg krajowych trwały remonty lub roboty budowlane.

Materiały prasowe news Nowa jakość w wymaganiach technicznych z rekomendacją ministra infrastruktury

Nowa jakość w wymaganiach technicznych z rekomendacją ministra infrastruktury Nowa jakość w wymaganiach technicznych z rekomendacją ministra infrastruktury

Minister infrastruktury zaleca do stosowania serię wzorców i standardów dotyczącą drogowych obiektów inżynierskich. To kolejny krok w budowaniu nowego systemy wymagań technicznych w drogownictwie, który...

Minister infrastruktury zaleca do stosowania serię wzorców i standardów dotyczącą drogowych obiektów inżynierskich. To kolejny krok w budowaniu nowego systemy wymagań technicznych w drogownictwie, który powstaje w resorcie infrastruktury.

Materiały prasowe Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego

Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji kolejnych sześć programów inwestycji dla zadań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zadania będą realizowane w województwach małopolskim,...

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji kolejnych sześć programów inwestycji dla zadań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zadania będą realizowane w województwach małopolskim, opolskim, wielkopolskim, podkarpackim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Obejmą budowę chodników i infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania granicznego odcinka autostrady, przebudowę skrzyżowań na ronda, a także kompleksową rozbudowę infrastruktury z zastosowaniem elementów zwiększających...

Materiały prasowe news Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej w konsultacjach publicznych

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej w konsultacjach publicznych Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej w konsultacjach publicznych

Rozpoczynają się konsultacje publiczne Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021–2024. Głównym celem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu...

Rozpoczynają się konsultacje publiczne Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021–2024. Głównym celem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podejmowane w ramach Programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej – a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar....

Materiały prasowe news Realizacja inwestycji drogowych w czasach koronawirusa

Realizacja inwestycji drogowych w czasach koronawirusa Realizacja inwestycji drogowych w czasach koronawirusa

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią wykonawcy, stosując wytyczne sanitarne, realizują kontrakty drogowe. Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie...

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią wykonawcy, stosując wytyczne sanitarne, realizują kontrakty drogowe. Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki.

Materiały prasowe news Ile kosztuje kilometr drogi?

Ile kosztuje kilometr drogi? Ile kosztuje kilometr drogi?

Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, zależy od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni...

Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, zależy od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi. Przy uwzględnieniu łącznych kosztów inwestycji liczy się również wartość wypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Materiały prasowe news Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy na realizację dziesięciu bezpłatnych webinariów, podczas których zaprezentowane zostaną założenia nowego systemu wymagań...

Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy na realizację dziesięciu bezpłatnych webinariów, podczas których zaprezentowane zostaną założenia nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie oraz wytyczne w ramach wzorców i standardów. Webinaria mają stanowić wsparcie dla projektantów, zarządców dróg i administracji drogowej, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wykonawców w ich codziennej pracy, poprzez zapewnienie...

Materiały prasowe news Powstanie obwodnica Słupska i Kobylnicy

Powstanie obwodnica Słupska i Kobylnicy Powstanie obwodnica Słupska i Kobylnicy

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził Program inwestycji dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21. Inwestycja została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził Program inwestycji dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21. Inwestycja została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030.

Materiały prasowe news Program budowy 100 obwodnic – przetargi na 111 km nowych dróg jeszcze w tym roku

Program budowy 100 obwodnic – przetargi na 111 km nowych dróg jeszcze w tym roku Program budowy 100 obwodnic – przetargi na 111 km nowych dróg jeszcze w tym roku

Trwa realizacja rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030. W tym roku ogłoszono już przetargi na wybór wykonawców czterech zadań, a do końca 2020 r. GDDKiA planuje ogłosić jeszcze 10 postępowań...

Trwa realizacja rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030. W tym roku ogłoszono już przetargi na wybór wykonawców czterech zadań, a do końca 2020 r. GDDKiA planuje ogłosić jeszcze 10 postępowań przetargowych.

Materiały prasowe news GDDKiA pomaga zachować stabilność sektora budowlanego

GDDKiA pomaga zachować stabilność sektora budowlanego GDDKiA pomaga zachować stabilność sektora budowlanego

Pandemia koronawirusa nie spowodowała zamknięcia budów ani wstrzymania na nich prac. Nie doprowadziła też do spowolnienia w realizacji inwestycji. Potwierdzeniem tego są wydatki, jakie GDDKiA poniosła...

Pandemia koronawirusa nie spowodowała zamknięcia budów ani wstrzymania na nich prac. Nie doprowadziła też do spowolnienia w realizacji inwestycji. Potwierdzeniem tego są wydatki, jakie GDDKiA poniosła na realizację zadań. Tylko w lipcu 2020 r. zasiliła branżę budowlaną kwotą blisko 1,6 mld zł.

Materiały prasowe news Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo na drogach

Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo na drogach Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo na drogach

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 11 Programów inwestycji dla zadań drogowych o łącznej wartości około 20 mln zł. Wiążą się one z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez...

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 11 Programów inwestycji dla zadań drogowych o łącznej wartości około 20 mln zł. Wiążą się one z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez rozbudowę skrzyżowań, budowę chodników, zatok autobusowych i montaż sygnalizacji świetlnej.

Materiały prasowe news 500 mln zł na przebudowę dróg krajowych

500 mln zł na przebudowę dróg krajowych 500 mln zł na przebudowę dróg krajowych

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 9 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 500 mln zł. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni...

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 9 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 500 mln zł. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą odwodnienia, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, poprawę oświetlenia przejść dla pieszych oraz zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym.

Materiały prasowe news Pierwsza ze 100 obwodnic skierowana do realizacji

Pierwsza ze 100 obwodnic skierowana do realizacji Pierwsza ze 100 obwodnic skierowana do realizacji

Minister Infrastruktury zatwierdził 12 marca 2020 r. Program inwestycji dla obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42. Obwodnica została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic i jest jedną z kilkunastu...

Minister Infrastruktury zatwierdził 12 marca 2020 r. Program inwestycji dla obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42. Obwodnica została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic i jest jedną z kilkunastu inwestycji planowanych do uruchomienia w 2020 r.

Materiały prasowe news Poprawa bezpieczeństwa na istniejącej sieci dróg - plany GDDKiA na 2020 rok

Poprawa bezpieczeństwa na istniejącej sieci dróg - plany GDDKiA na 2020 rok Poprawa bezpieczeństwa na istniejącej sieci dróg - plany GDDKiA na 2020 rok

Działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to nie tylko realizacja dużych inwestycji i budowa nowych odcinków dróg, ale także zarządzanie i wykonywanie zadań na bieżącej sieci dróg krajowych...

Działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to nie tylko realizacja dużych inwestycji i budowa nowych odcinków dróg, ale także zarządzanie i wykonywanie zadań na bieżącej sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 17 760 km. W tym roku GDDKiA ogłosi przetargi na ponad 200 zadań, które swoim zakresem obejmą ok. 630 km dróg. Łączna wartość wszystkich tych zadań to ok. 3,6 mld zł.

Materiały prasowe news Powstał katalog konstrukcji obiektów mostowych i przepustów dla dróg

Powstał katalog konstrukcji obiektów mostowych i przepustów dla dróg Powstał katalog konstrukcji obiektów mostowych i przepustów dla dróg

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał rekomendację dla stosowania Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów, który pozwoli obniżyć koszty projektowania i budowy...

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał rekomendację dla stosowania Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów, który pozwoli obniżyć koszty projektowania i budowy obiektów tego typu na polskich drogach. Publikacja katalogu to kolejny etap procesu optymalizacji kosztów realizacji inwestycji drogowych.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

inż. Łukasz Górecki, mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych

Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach dotąd niewykorzystywanych ze względu na wystąpienie w podłożu gruntów słabych i bardzo ściśliwych....

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach dotąd niewykorzystywanych ze względu na wystąpienie w podłożu gruntów słabych i bardzo ściśliwych. W takich przypadkach najczęściej stosuje się wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie pali, kolumn, zbrojenia geosyntetykami.

dr inż. Jaroslaw Górecki Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne realizacji nowoczesnych ekranów akustycznych

Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne realizacji nowoczesnych ekranów akustycznych Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne realizacji nowoczesnych ekranów akustycznych

Zastosowanie środków redukcji hałasu drogowego wiąże się wydatkami w kolejnych fazach cyklu życia obiektów drogowych. Ich koszt jest zwykle znaczny, szczególnie w fazie budowy czy przebudowy odcinków drogowych.

Zastosowanie środków redukcji hałasu drogowego wiąże się wydatkami w kolejnych fazach cyklu życia obiektów drogowych. Ich koszt jest zwykle znaczny, szczególnie w fazie budowy czy przebudowy odcinków drogowych.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska, mgr inż. Kamil Załęgowski, dr hab. inż. Andrzej Garbacz Nawierzchnie betonowe - uszkodzenia i naprawy

Nawierzchnie betonowe - uszkodzenia i naprawy Nawierzchnie betonowe - uszkodzenia i naprawy

Jak klasyfikuje się uszkodzenia nawierzchni betonowych - jakie są czynniki destrukcyjne? Mogą one wynikać z błędów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych popełnianych w trakcie realizacji nawierzchni...

Jak klasyfikuje się uszkodzenia nawierzchni betonowych - jakie są czynniki destrukcyjne? Mogą one wynikać z błędów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych popełnianych w trakcie realizacji nawierzchni betonowej oraz w trakcie cyklu jej życia. Jak naprawić uszkodzenia powierzchniowe i strukturalne nawierzchni betonowych?

prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko, mgr inż. Rafał Wasilczyk Ocena stanu granicznego zmęczenia konstrukcji żelbetowych w ujęciu norm krajowych i europejskich

Ocena stanu granicznego zmęczenia konstrukcji żelbetowych w ujęciu norm krajowych i europejskich Ocena stanu granicznego zmęczenia konstrukcji żelbetowych w ujęciu norm krajowych i europejskich

Wycofane normy polskie jasno określały wymagania oraz uproszczone metody weryfikacji zmęczenia konstrukcji żelbetowych na podstawie wartości obciążeń charakterystycznych. Zalecenia Eurokodu 2 dają zaś...

Wycofane normy polskie jasno określały wymagania oraz uproszczone metody weryfikacji zmęczenia konstrukcji żelbetowych na podstawie wartości obciążeń charakterystycznych. Zalecenia Eurokodu 2 dają zaś większe możliwości wyboru metody sprawdzenia stanu granicznego oraz wyraźniej stawiają na doświadczenie i wiedzę projektanta.

dr inż. Paweł Mieczkowski Technologia zalew drogowych na gorąco – zabezpieczanie spękań i dylatacji

Technologia zalew drogowych na gorąco – zabezpieczanie spękań i dylatacji Technologia zalew drogowych na gorąco – zabezpieczanie spękań i dylatacji

Masy zalewowe stosuje się do napraw różnego rodzaju spękań, wypełniania przestrzeni w szczelinach dylatacyjnych, wykonawstwa torowisk tramwajowych (w obrębie styku nawierzchni i szyny) oraz innych celów,...

Masy zalewowe stosuje się do napraw różnego rodzaju spękań, wypełniania przestrzeni w szczelinach dylatacyjnych, wykonawstwa torowisk tramwajowych (w obrębie styku nawierzchni i szyny) oraz innych celów, w których konieczne jest zabezpieczenie powierzchni przed wnikaniem wody, powietrza, promieniowania ultrafioletowego (UV), paliw czy czynników chemicznych. Ostatnie lata pokazały, że zapotrzebowanie na te materiały jest bardzo duże.

Najnowsze produkty i technologie

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna...

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna jest w tym wypadku membrana paroprzepuszczalna, dzięki której można odprowadzić wilgoć poza budynek. Wśród zabezpieczeń dachowych ogromną popularnością cieszy się membrana wstępnego krycia (MWK), która umożliwia właściwą dyfuzję pary wodnej z termoizolacji, a także dodatkowo uszczelnia pokrycie...

Getin Noble Bank SA Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace...

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace termomodernizacyjne. Często jednak ich zaplanowanie, zrealizowanie, a zwłaszcza znalezienie odpowiedniego źródła finansowania bywa problematyczne, dlatego warto dowiedzieć się, jak osiągnąć cel. Proces planowania termomodernizacji wcale nie musi być skomplikowany!

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.