Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ocena stanu granicznego zmęczenia konstrukcji żelbetowych w ujęciu norm krajowych i europejskich

Konstrukcje żelbetowe | Obiekty mostowe | Normy krajowe

www.freeimages.com

www.freeimages.com

Wycofane normy polskie jasno określały wymagania oraz uproszczone metody weryfikacji zmęczenia konstrukcji żelbetowych na podstawie wartości obciążeń charakterystycznych.
Zalecenia Eurokodu 2 dają zaś większe możliwości wyboru metody sprawdzenia stanu granicznego oraz wyraźniej stawiają na doświadczenie i wiedzę projektanta.

Zobacz także

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych

Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych

Pręty kompozytowe stwarzają wiele możliwości zastosowania w konstrukcjach budowlanych wszędzie tam, gdzie tradycyjne zbrojenie stalowe przestaje być efektywne. Wśród nich największą popularnością w realizacjach...

Pręty kompozytowe stwarzają wiele możliwości zastosowania w konstrukcjach budowlanych wszędzie tam, gdzie tradycyjne zbrojenie stalowe przestaje być efektywne. Wśród nich największą popularnością w realizacjach budowlanych cieszą się pręty kompozytowe oparte na włóknie szklanym. Ciekawą propozycją wykorzystania materiałów FRP jest ich zastosowanie w budownictwie betonowym jako deskowanie tracone. Nie jest to metoda powszechna i znajduje uznanie głównie w Stanach Zjednoczonych.

inż. Łukasz Górecki, mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych

Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach dotąd niewykorzystywanych ze względu na wystąpienie w podłożu gruntów słabych i bardzo ściśliwych....

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach dotąd niewykorzystywanych ze względu na wystąpienie w podłożu gruntów słabych i bardzo ściśliwych. W takich przypadkach najczęściej stosuje się wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie pali, kolumn, zbrojenia geosyntetykami.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono przegląd metod i reguł obliczeniowych w zakresie sprawdzania stanu granicznego nośności konstrukcji żelbetowych na zmęczenie. Porównano wymagania wycofanych norm polskich PN-B i ich aktualnych odpowiedników PN-EN z wyszczególnieniem konstrukcji mostowych. Przeprowadzono także przykładowe obliczenia i wykazano różnice w wynikach weryfikacji stanu granicznego.

The article presents a review of calculation rules and methods used for verifying the ultimate fatigue strength of RC structures. It also provides a comparison between the requirements of outdated polish PN-B standards and their current PN-EN equivalents (where bridge structures are additionally mentioned). Moreover, the article presents exemplary calculations and shows differences in the results of limit state verification.

Pojedyncze jednokrotne lub nieprzerwanie działające obciążenia wywołujące naprężenia rzędu 50% wytrzymałości charakterystycznej w stali zbrojeniowej konstrukcji żelbetowych nie powodują przekroczenia nośności zmęczeniowej danego elementu.

Poważnie mogą zagrozić natomiast oddziaływania wielokrotne, powtarzalne i cykliczne. Szczególnie zagrożone takim zjawiskiem są konstrukcje mostów, budynków wysokich, silosów oraz obiektów poddanych obciążeniom wynikającym z pracy suwnic (np. PN-EN 1990:2004 [1], PN-EN 1991-3:2008 [2]).

Metody według norm krajowych

Według zasad ogólnych, podanych w wycofanych normach krajowych PN-B-03264:2002 [3] i PN-91/S-10042 [4], wpływ zmęczenia należy uwzględniać w konstrukcjach, w których obciążenia wielokrotnie zmienne wystąpią min. 5×105-krotnie w projektowanym okresie użytkowania. Obciążenia te powinny stanowić co najmniej 60% całkowitego obciążenia.

Jeśli potrzebna jest weryfikacja wytrzymałości na zmęczenie, wprowadza się ograniczenia dotyczące jakości zastosowanej stali zbrojeniowej – nie należy stosować klasy A-0, polecane są natomiast klasy A-I, A-II znaku 18 G2 według normy PN-B-03264:2002 [3] lub o zbliżonych właściwościach.

Norma mostowa PN-91/S-10042 [4] również określa liczbę 5×105 jako minimalną krotność występowania obciążeń zmiennych, ale jej wartość odnosi się do wywołanych naprężeń równych przynajmniej 40% wytrzymałości charakterystycznej stali. Nie ma tu ograniczenia co do stosowania określonych klas stali – obliczenia uwzględniają pręty klas od A0 do AIIIN.

Norma PN-B-03264:2002 [3] zaleca sprawdzenie zmęczenia zarówno betonu, jak i stali przez porównanie wartości zakresów zmian naprężeń występujących w stali Δσs lub maksymalnych naprężeń normalnych w betonie maks. σc do ich dopuszczalnych wartości zgodnie z następującymi warunkami:

Δσs ≤  ΔσsR (1)

maks. σc ≤ σcR (2)

gdzie:

ΔσsR - dopuszczalny zakres zmian naprężeń w stali zbrojeniowej, zależny od wielu czynników, m.in. średnicy prętów, środowiska pracy, rodzaju zbrojenia (cięgna sprężające czy zbrojenie miękkie). Jeśli liczba cykli obciążenia nie przekracza 107, wartości ΔσsR przyjmuje się z tablicy podanej w normie;

σc - dopuszczalne maksymalne naprężenie normalne w betonie, przyjmowane w zależności od tego, czy występuje ściskanie, rozciąganie czy ściskanie z rozciąganiem, gdzie maksymalne naprężenia nie przekraczają 0,02 maks. σc.

W normie PN-91/S-10042 [4] sprawdzeniu na zmęczenie poddawane są jedynie połączenia spawane prętów zbrojeniowych, połączenia cięgien sprężających i cięgna w zakotwieniach. W odniesieniu do betonu przyjęto, że nie ma potrzeby takiej weryfikacji.

Podobnie jak w przypadku reguł ogólnych, sprawdzenie stanu granicznego zmęczenia polega na porównaniu zakresów zmienności naprężeń (wywołanych obciążeniami charakterystycznymi) stali zbrojeniowej Δσak i sprężającej Δσvk do ich dopuszczalnych wartości. Warunki wymagane do spełnienia to:

(3)

gdzie:

ΔRak - obliczeniowy zakres zmienności naprężeń przyjęty dla 2×106 liczby cykli obciążeń,

ma - współczynnik korekcyjny,

Υa fat - współczynnik materiałowy.

Współczynnik korekcyjny określono wzorem:

(4)

gdzie:

KA - współczynnik zależny od rodzaju połączeń i krzywizny elementu,

KT - współczynnik zależny od rodzaju i intensywności obciążeń zmiennych,

Kn - współczynnik zależny od liczby cykli obciążeń (różnej od 2×106),

λT - współczynnik zależny od długości elementu.

(5)

gdzie:

ΔRvk - obliczeniowy zakres zmienności naprężeń przyjęty dla 2×106 liczby cykli obciążeń,

mv - współczynnik korekcyjny (obliczany jak dla zbrojenia miękkiego),

Υv fat - współczynnik materiałowy.

Metody według norm PN-EN 1992-1-1:2004+AC:2008 [5] oraz PN-EN 1992-2:2005+AC:2008 [6]

Eurokod 2 część 1-1, w odróżnieniu od wycofanych norm PN-B, nie wymienia minimalnej liczby cykli ani wymaganego poziomu obciążenia, przy którym należy zweryfikować wytrzymałość na zmęczenie konstrukcji. Nadmieniono zaledwie ogólnikowo, że sprawdzać wytrzymałość należy w przypadku regularnych cyklów obciążenia.

Minimalną liczbę cykli oraz intensywność oddziaływania wymagającą sprawdzenia stanu granicznego określa projektant na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.

Podczas projektowania należy jednak pamiętać, że norma w dalszych punktach mówi o ograniczeniu maksymalnych naprężeń zmęczeniowych do wartości obliczeniowej granicy plastyczności stali. Wskazówką może być minimalna liczba cykli, dla której określane są poszczególne współczynniki oraz zakresy naprężeń (106 powtórzeń).

Norma PN-EN 1992-2:2005 [6] nie określa także, w jakich warunkach muszą być wykonane sprawdzenia zmęczeniowe. Wymienia za to przypadki, w których nie ma potrzeby sprawdzenia nośności zmęczeniowej konstrukcji mostowych, a mianowicie:

 • kładki dla pieszych (z wyłączeniem elementów czułych na działanie wiatru),
 • podziemne konstrukcje sklepione, gdzie zapewniona jest minimalna warstwa gruntu (1,00 m w odniesieniu do mostów drogowych oraz 1,50 m - mostów kolejowych),
 • fundamenty,
 • filary oraz słupki sztywno połączone z konstrukcją przęseł,
 • ściany oporowe nasypów drogowych i kolejowych,
 • przyczółki mostów drogowych i kolejowych przegubowo połączone z konstrukcją przęseł, z wyjątkiem płyt przyczółków z otworami,
 • stal sprężająca oraz zbrojeniowa w obszarach, w których przy częstej kombinacji oddziaływań i Pk w skrajnych włóknach betonu występują tylko naprężenia ściskające.

Oddzielnie wykonuje się sprawdzenie dla betonu oraz stali. Wymieniono kilka metod sprawdzania. W przypadku pojedynczej amplitudy naprężenia Δσ stopień zmęczenia zbrojenia można opisać za pomocą krzywych S-N określonych dla cięgien sprężających oraz zbrojenia miękkiego (RYS. 1, TABELE 1-2). Aby móc z nich skorzystać, należy zaznaczyć na rysunku przewidywaną liczbę cykli obciążenia, a następnie odczytać wartość zakresu naprężeń ΔσRsk.

Wartość obliczeniową ustala się wraz ze współczynnikiem bezpieczeństwa Υs, fat o zalecanej wartości 1,15.

W przypadku wielu różnych cykli o różnych wartościach amplitud występujących po sobie, stopień zmęczenia każdego z nich można zsumować za pomocą zasady Palmgrena­‑Minera i współczynnika uszkodzenia zmęczeniowego DEd:

(6)

gdzie:

n(Δσi) - liczba cykli obciążenia o amplitudzie Δσi, jaka do tej pory wystąpiła,

N(Δσi) - liczba cykli, przy której nastąpi zniszczenie konstrukcji dla danej wartości Δσi.

W przypadku mostów drogowych i kolejowych jako alternatywę dwóch opisanych metod można zastosować metodę równoważnego zakresu naprężenia w stali polegającą na zamianie rzeczywistego obciążenia równoważnym obciążeniem składającym się z N* cykli z jednakowym zakresem pojedynczego cyklu. Norma określa nierówność, której spełnienie gwarantuje wymaganą wartość wytrzymałości na zmęczenie stali zbrojeniowej, sprężającej oraz łączników:

(7)

gdzie:

ΔσRsk (N*) - zakres naprężeń przy N* cyklach,

ΔσS,equ (N*) - równoważny (ze względu na uszkodzenie) zakres naprężenia zależny od rodzaju zbrojenia i liczby cykli N*.

Do sprawdzenia nośności na zmęczenie betonu przy ściskaniu metodą naprężeń równoważnych należy zastosować warunek:

gdzie:

Δσcd,min.,equ - dolne naprężenie granicznej amplitudy po N* cyklach,

Δσcd,maks.,equ - górne naprężenie granicznej amplitudy po N* cyklach,

fcd,fat - obliczeniowa, wytrzymałość zmęczenia betonu, obliczana według wzoru:

gdzie:

βcc(t0) - współczynnik korygujący wytrzymałość betonu przy pierwszym obciążeniu.

Drugim warunkiem, przy zapewnieniu którego można przyjąć wytrzymałość betonu na zmęczenie jako wystarczającą, jest spełnienie nierówności:

gdzie:

σc,maks. - maksymalne naprężenia ściskające w rozpatrywanym włóknie pod wpływem częstej kombinacji obciążeń,

σc,min. - minimalne naprężenia ściskające w rozpatrywanym włóknie pod wpływem częstej kombinacji obciążeń.

Wzory (13) i (14) podano w wersji poprawionej ze względu na błąd w normie [7]. Zależności podane we wzorach (13) i (14) można również stosować podczas sprawdzania zmęczenia przy ścinaniu i odnieść je do ściskanych krzyżulców w modelu kratownicowym. Jednakże fcd,fat zmniejsza się wraz z mnożeniem wartości przez współczynnik redukcji wytrzymałości v, opisany wzorem:

(15)

Jeśli zbrojenie na ścinanie nie jest obliczeniowo potrzebne, weryfikacja stanu granicznego zmęczenia wywołanego ścinaniem przyjmuje postać:w odniesieniu do:

gdzie:

VEd,maks. - wartość obliczeniowa maksymalnej siły poprzecznej powstającej pod wpływem częstej kombinacji obciążeń,

VEd,min. - wartość obliczeniowa minimalnej siły poprzecznej powstającej pod wpływem częstej kombinacji obciążeń,

VRdc - wartość obliczeniowa nośności na ścinanie rozpatrywanego przekroju.

W uproszczonych kryteriach wystarczy sprawdzić, czy zakresy zmienności naprężeń Δσs pod wpływem częstych obciążeń cyklicznych przy jednoczesnym działaniu obciążeń w kombinacji podstawowej nie przekraczają wartości zalecanych 70 MPa i 35 MPa (odpowiednio dla niespajanych i spajanych prętów zbrojenia rozciąganego). Zamiast powyższych kombinacji można zastosować częstą kombinację obciążeń - w przypadku spełnienia warunków nie będą wymagane żadne kolejne sprawdzenia.

W drugiej części Eurokodu 2 (Mosty z betonu) zaproponowano takie same metody sprawdzania wytrzymałości na zmęczenie betonu i stali jak w części 1-1. Dokonano też podziału metod stosowanych dla mostów drogowych i kolejowych. W załączniku NN zawarto uproszczone procedury obliczeń.

Sposoby obliczania zmęczenia w obiektach mostowych

Do sprawdzenia zmęczenia betonu przy zginaniu lub ścinaniu za wystarczające uznaje się spełnienie nierówności według reguły Minera:

gdzie:

ni - rzeczywista liczba cykli o danej amplitudzie,

m - liczba przedziałów z daną amplitudą,

Ni - zmodyfikowane wyrażenie według wzoru (20), oznaczające graniczną liczbę cykli o danej amplitudzie przed zniszczeniem konstrukcji, zgodnie z wzorami:

gdzie:

Ri – stosunek najniższego Ecd,min.,i i najwyższego poziomu naprężenia ściskającego Ecd,maks.,i, wyrażony wzorem:

gdzie:

σcd,min.,i - dolne naprężenie w cyklu,

σcd,maks.,i - górne naprężenie w cyklu,

fcd,fat - obliczeniowa wytrzymałość zmęczenia betonu, obliczana jak we wzorze (12).

W przypadku mostów drogowych według metody uproszczonej obliczenia nośności zmęczeniowej stali zbrojeniowej i sprężającej opierają się na równoważnych zakresach naprężeń zmęczeniowych Δσs,equ oraz zakresach naprężenia zmęczeniowego Δσs,Ec wywołanych oddziaływaniem zmodyfikowanego modelu trzeciego obciążenia (RYS. 2) według normy PN-EN 1991-2:2007 [8].

Z reguły stosuje się pojedynczy pojazd na pas obliczeniowy, jeśli jednak zaistnieje taka potrzeba, dopuszcza się drugi pojazd. Odległość między środkami obu pojazdów nie może być mniejsza niż 40 m, a obciążenie osi drugiego pojazdu wynosi 36 kN.

Wraz z obciążeniami pionowymi powinny być również brane pod uwagę obciążenia poziome. Przy wyznaczaniu tych zakresów naprężeń należy zwiększyć obciążenia przypadające na oś przez przemnożenie ich przez wartości:

 • 1,75 - do sprawdzania podpór pośrednich mostów ciągłych,
 • 1,40 - do innych obszarów konstrukcji przęseł.

Po modyfikacji obciążeń można obliczyć zakres naprężeń równoważnych Δσs,equ, według wzoru:

Δσs,equ = Δσs,Ec· λs (24)

gdzie:

λs - równoważny współczynnik zmęczenia (poprawkowy), wyrażający wpływ rozpiętości, rocznego natężenia ruchu, okresu projektowego, wielokrotności pasm, rodzaju ruchu i szorstkości powierzchni.

W przypadku mostów kolejowych (według metody uproszczonej) dokonanie obliczeń do sprawdzenia stali zbrojeniowej i sprężającej opiera się na równoważnych zakresach naprężeń zmęczeniowych Δσs,equ oraz zakresach naprężenia zmęczeniowego Δσs,71 wywołanych oddziaływaniem modelu obciążenia 71 (RYS. 3) według normy PN-EN 1991-2:2007 [8]. Odmiennie do mostów drogowych nie trzeba dodatkowo zwiększać obciążeń. Zakres naprężeń równoważnych Δσs,equ można obliczyć w następujący sposób:

Δσs,equ = λs · Ф · Δσs,71 (25)

gdzie:

λs - korekcyjny współczynnik wyrażający wpływ rozpiętości przęsła, rocznego natężenia ruchu, projektowego okresu użytkowania oraz liczby torów,

Ф - współczynnik dynamiczny według normy PN-EN 1991­‑2:2007 [8].

W przypadku mostów kolejowych do sprawdzenia zmęczenia betonu przy zginaniu za wystarczające uznaje się spełnienie nierówności:

gdzie σcd,min.,equ i σcd,maks.,equ są odpowiednio dolną i górną wartością spektrum naprężeń równoważnych przy liczbie cykli równej 106, obliczanymi według wzorów:

gdzie:

σc,perm - naprężenie ściskającym w betonie przy założeniu charakterystycznej kombinacji oddziaływań bez modelu obciążenia 71,

σc,min.,71 - minimalne naprężenie ściskające przy założeniu charakterystycznej kombinacji oddziaływań, z włączeniem modelu obciążenia 71 oraz współczynnika dynamicznego Ф,

σc,maks.,71 - maksymalne naprężenie ściskające przy założeniu charakterystycznej kombinacji oddziaływań, z włączeniem modelu obciążenia 71 oraz współczynnika dynamicznego Ф,

λc - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ naprężenia wywołany obciążeniem stałym, rozpiętości elementu, rocznego natężenia ruchu, okresu użytkowania oraz liczby torów.

Przykład sprawdzenia stanu granicznego zmęczenia pasma płyty

W przykładzie przyjęto pasmo płyty wolnopodpartej poddanej obciążeniu wielokrotnie zmiennemu (liczba cykli = 106) o stałej amplitudzie (płyta pomostu w moście drogowym). W TABELI 3 przedstawiono założenia konstrukcyjne. Dobrano i przeliczono je tak, aby stany graniczne (poza zmęczeniem) były spełnione z zapasem nie większym niż 10%. Zabieg ten pozwolił na uwydatnienie potrzeby weryfikacji zmęczenia w konstrukcjach obciążonych dynamicznie.

Aby porównać procedury obliczeniowe, przyjęto jednakowy zestaw naprężeń charakterystycznych w stali i betonie (przekrój przęsłowy), przedstawiony w TABELI 4. W zależności od zadanego bloku obliczeniowego wartości zostały przemnożone przez odpowiednie współczynniki częściowe. Przypadek obliczeniowy skonstruowano tak, by naprężenia minimalne odpowiadały naprężeniom od obciążeń stałych, a maksymalne – sumie naprężeń od obciążeń stałych i zmiennych. W TABELI 5 przedstawiono wyniki obliczeń.

Analizując rezultaty weryfikacji zmęczenia według poszczególnych norm, można zauważyć, że niemal wszystkie warunki nie zostały spełnione. Jedynie po spełnieniu zaleceń normy PN-91/S-10042 [4] dopuszczalne zakresy zmienności naprężeń stali utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie, w porównaniu z wartościami określonymi w normie PN-EN.

Należy zauważyć, że wycofana norma mostowa opiera się na charakterystycznych wartościach naprężeń, a Eurokod - na obliczeniowych. Obecnie obowiązujące normy bardzo bezpiecznie podchodzą do określania obliczeniowej zmęczeniowej wytrzymałości betonu na ściskanie. Ostrożność ta potwierdza się w dużych rozbieżnościach wyników badań zmęczeniowych betonu.

Podsumowanie

Przy sprawdzeniu stanu granicznego zmęczenia, w Eurokodzie 2 zdano się na doświadczenie oraz wiedzę projektanta, który sam musi określić, czy istnieje potrzeba przeprowadzania dodatkowych obliczeń. Zasadniczą różnicą w podejściu do efektów zmęczenia w normach krajowych i Eurokodzie 2 jest to, że tylko w tym drugim dokumencie stosuje się współczynniki częściowe obciążeń oraz krzywe S-N.

Ponadto, w przeciwieństwie do normy mostowej PN-91/S-10042 [4], Eurokod 2 część 2 bardzo dokładnie omawia zagadnienie modeli zmęczeniowych wraz z ich kombinacjami. Kolejną zmianą jest wprowadzenie w PN­‑EN wartości naprężeń maksymalnych i minimalnych (σc,maks. i σc,min.) w betonie przy weryfikacji zmęczenia. Dotychczas posługiwano się jedynie naprężeniem maksymalnym.

Wyniki przedstawione w przedstawionym przykładzie pokazują konieczność wykonania sprawdzenia zmęczenia w konstrukcjach obciążonych cyklicznie, w których stan graniczny może być przekroczony nawet o 86% (PN-EN 1992-2:2005+AC:2008 [6] ze względu na duży wpływ przyjętego obciążenia pojazdami ciężkimi o krotności cykli 106. Stąd nasuwa się również konieczność konsekwentnego monitorowania stanu znacznie obciążonych obiektów, np. mostów i wiaduktów autostradowych).

Artykuł opracowano pod kątem większego projektu mającego na celu dokładniejsze rozpoznanie zachowania się konstrukcji z betonu na kruszywie recyklingowym pod wpływem obciążeń dynamicznych.

Literatura

 1. PN-EN 1990:2004, "Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji".
 2. PN-EN 1991-3:2008, "Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami".
 3. PN-B-03264:2002, "Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie".
 4. PN-91/S-10042, "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie".
 5. PN-EN 1992-1-1:2004+AC:2008, "Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków".
 6. PN-EN 1992-2:2005+AC:2008, "Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 2: Mosty z betonu. Obliczanie i reguły konstrukcyjne"
 7. T. Siwowski, E. Michalak, "Projektowanie mostów według Eurokodów. Mosty żelbetowe cz. II", "Mosty", nr 2/2013, s. 68-73.
 8. PN-EN 1991-2:2007, "Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów".
 9. PN-EN 206-1:2003+AP1:2004, "Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność".
 10. P.M. Gordon, "Low cycle fatigue behavior of concrete with recycled concrete aggregates", A Thesis presented to the Faculty of California Polytechnic State University, San Luis Obispo, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Science in Civil and Environmental Engineering.
 11. X. Luo, H. Yao, "Deformation and deformation and acoustics parameters feature of recycled concrete under cyclic loading. Applied Mechanics and Materials", vol. 80–81/2011, s. 213-216.
 12. X. Luo, H. Yao, "Ultrasonic Propagation Characteristcs and Damage Evolution of Recycled Concrete under Dynamic Loading. Advanced Materials Research", vol. 163-167/2011, s. 956-960.
 13. I. Jankowiak, A. Madaj, "Obliczanie na zmęczenie betonowych konstrukcji mostowych według PN-EN", Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej/Politechnika Poznańska, nr 10/2011, s. 105-127.
 14. S. Woliński, "Opis i analiza zjawiska zmęczenia konstrukcji z betonu w normach projektowania", „Inżynieria i Środowisko”, r. 54, nr 8/1998, s. 418-422.
 15. S. Woliński, "Stan graniczny zmęczenia konstrukcji z betonu w normach projektowania", "Inżynieria i Środowisko", r. 55, nr 4/1999, s. 220-224.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Nowa jakość w wymaganiach technicznych z rekomendacją ministra infrastruktury

Nowa jakość w wymaganiach technicznych z rekomendacją ministra infrastruktury Nowa jakość w wymaganiach technicznych z rekomendacją ministra infrastruktury

Minister infrastruktury zaleca do stosowania serię wzorców i standardów dotyczącą drogowych obiektów inżynierskich. To kolejny krok w budowaniu nowego systemy wymagań technicznych w drogownictwie, który...

Minister infrastruktury zaleca do stosowania serię wzorców i standardów dotyczącą drogowych obiektów inżynierskich. To kolejny krok w budowaniu nowego systemy wymagań technicznych w drogownictwie, który powstaje w resorcie infrastruktury.

Materiały prasowe Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego

Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji kolejnych sześć programów inwestycji dla zadań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zadania będą realizowane w województwach małopolskim,...

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji kolejnych sześć programów inwestycji dla zadań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zadania będą realizowane w województwach małopolskim, opolskim, wielkopolskim, podkarpackim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Obejmą budowę chodników i infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania granicznego odcinka autostrady, przebudowę skrzyżowań na ronda, a także kompleksową rozbudowę infrastruktury z zastosowaniem elementów zwiększających...

Materiały prasowe news Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej w konsultacjach publicznych

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej w konsultacjach publicznych Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej w konsultacjach publicznych

Rozpoczynają się konsultacje publiczne Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021–2024. Głównym celem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu...

Rozpoczynają się konsultacje publiczne Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021–2024. Głównym celem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podejmowane w ramach Programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej – a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar....

Materiały prasowe news Realizacja inwestycji drogowych w czasach koronawirusa

Realizacja inwestycji drogowych w czasach koronawirusa Realizacja inwestycji drogowych w czasach koronawirusa

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią wykonawcy, stosując wytyczne sanitarne, realizują kontrakty drogowe. Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie...

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią wykonawcy, stosując wytyczne sanitarne, realizują kontrakty drogowe. Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki.

Materiały prasowe news Ile kosztuje kilometr drogi?

Ile kosztuje kilometr drogi? Ile kosztuje kilometr drogi?

Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, zależy od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni...

Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, zależy od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi. Przy uwzględnieniu łącznych kosztów inwestycji liczy się również wartość wypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Materiały prasowe news Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy na realizację dziesięciu bezpłatnych webinariów, podczas których zaprezentowane zostaną założenia nowego systemu wymagań...

Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy na realizację dziesięciu bezpłatnych webinariów, podczas których zaprezentowane zostaną założenia nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie oraz wytyczne w ramach wzorców i standardów. Webinaria mają stanowić wsparcie dla projektantów, zarządców dróg i administracji drogowej, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wykonawców w ich codziennej pracy, poprzez zapewnienie...

Materiały prasowe news Powstanie obwodnica Słupska i Kobylnicy

Powstanie obwodnica Słupska i Kobylnicy Powstanie obwodnica Słupska i Kobylnicy

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził Program inwestycji dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21. Inwestycja została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził Program inwestycji dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21. Inwestycja została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030.

Materiały prasowe news Program budowy 100 obwodnic – przetargi na 111 km nowych dróg jeszcze w tym roku

Program budowy 100 obwodnic – przetargi na 111 km nowych dróg jeszcze w tym roku Program budowy 100 obwodnic – przetargi na 111 km nowych dróg jeszcze w tym roku

Trwa realizacja rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030. W tym roku ogłoszono już przetargi na wybór wykonawców czterech zadań, a do końca 2020 r. GDDKiA planuje ogłosić jeszcze 10 postępowań...

Trwa realizacja rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030. W tym roku ogłoszono już przetargi na wybór wykonawców czterech zadań, a do końca 2020 r. GDDKiA planuje ogłosić jeszcze 10 postępowań przetargowych.

Materiały prasowe news GDDKiA pomaga zachować stabilność sektora budowlanego

GDDKiA pomaga zachować stabilność sektora budowlanego GDDKiA pomaga zachować stabilność sektora budowlanego

Pandemia koronawirusa nie spowodowała zamknięcia budów ani wstrzymania na nich prac. Nie doprowadziła też do spowolnienia w realizacji inwestycji. Potwierdzeniem tego są wydatki, jakie GDDKiA poniosła...

Pandemia koronawirusa nie spowodowała zamknięcia budów ani wstrzymania na nich prac. Nie doprowadziła też do spowolnienia w realizacji inwestycji. Potwierdzeniem tego są wydatki, jakie GDDKiA poniosła na realizację zadań. Tylko w lipcu 2020 r. zasiliła branżę budowlaną kwotą blisko 1,6 mld zł.

Materiały prasowe news Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo na drogach

Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo na drogach Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo na drogach

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 11 Programów inwestycji dla zadań drogowych o łącznej wartości około 20 mln zł. Wiążą się one z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez...

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 11 Programów inwestycji dla zadań drogowych o łącznej wartości około 20 mln zł. Wiążą się one z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez rozbudowę skrzyżowań, budowę chodników, zatok autobusowych i montaż sygnalizacji świetlnej.

Materiały prasowe news 500 mln zł na przebudowę dróg krajowych

500 mln zł na przebudowę dróg krajowych 500 mln zł na przebudowę dróg krajowych

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 9 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 500 mln zł. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni...

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 9 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 500 mln zł. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą odwodnienia, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, poprawę oświetlenia przejść dla pieszych oraz zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym.

Materiały prasowe news Pierwsza ze 100 obwodnic skierowana do realizacji

Pierwsza ze 100 obwodnic skierowana do realizacji Pierwsza ze 100 obwodnic skierowana do realizacji

Minister Infrastruktury zatwierdził 12 marca 2020 r. Program inwestycji dla obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42. Obwodnica została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic i jest jedną z kilkunastu...

Minister Infrastruktury zatwierdził 12 marca 2020 r. Program inwestycji dla obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42. Obwodnica została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic i jest jedną z kilkunastu inwestycji planowanych do uruchomienia w 2020 r.

Materiały prasowe news Poprawa bezpieczeństwa na istniejącej sieci dróg - plany GDDKiA na 2020 rok

Poprawa bezpieczeństwa na istniejącej sieci dróg - plany GDDKiA na 2020 rok Poprawa bezpieczeństwa na istniejącej sieci dróg - plany GDDKiA na 2020 rok

Działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to nie tylko realizacja dużych inwestycji i budowa nowych odcinków dróg, ale także zarządzanie i wykonywanie zadań na bieżącej sieci dróg krajowych...

Działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to nie tylko realizacja dużych inwestycji i budowa nowych odcinków dróg, ale także zarządzanie i wykonywanie zadań na bieżącej sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 17 760 km. W tym roku GDDKiA ogłosi przetargi na ponad 200 zadań, które swoim zakresem obejmą ok. 630 km dróg. Łączna wartość wszystkich tych zadań to ok. 3,6 mld zł.

Materiały prasowe news Powstał katalog konstrukcji obiektów mostowych i przepustów dla dróg

Powstał katalog konstrukcji obiektów mostowych i przepustów dla dróg Powstał katalog konstrukcji obiektów mostowych i przepustów dla dróg

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał rekomendację dla stosowania Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów, który pozwoli obniżyć koszty projektowania i budowy...

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał rekomendację dla stosowania Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów, który pozwoli obniżyć koszty projektowania i budowy obiektów tego typu na polskich drogach. Publikacja katalogu to kolejny etap procesu optymalizacji kosztów realizacji inwestycji drogowych.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

inż. Łukasz Górecki, mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych

Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach dotąd niewykorzystywanych ze względu na wystąpienie w podłożu gruntów słabych i bardzo ściśliwych....

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach dotąd niewykorzystywanych ze względu na wystąpienie w podłożu gruntów słabych i bardzo ściśliwych. W takich przypadkach najczęściej stosuje się wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie pali, kolumn, zbrojenia geosyntetykami.

dr inż. Jaroslaw Górecki Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne realizacji nowoczesnych ekranów akustycznych

Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne realizacji nowoczesnych ekranów akustycznych Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne realizacji nowoczesnych ekranów akustycznych

Zastosowanie środków redukcji hałasu drogowego wiąże się wydatkami w kolejnych fazach cyklu życia obiektów drogowych. Ich koszt jest zwykle znaczny, szczególnie w fazie budowy czy przebudowy odcinków drogowych.

Zastosowanie środków redukcji hałasu drogowego wiąże się wydatkami w kolejnych fazach cyklu życia obiektów drogowych. Ich koszt jest zwykle znaczny, szczególnie w fazie budowy czy przebudowy odcinków drogowych.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska, mgr inż. Kamil Załęgowski, dr hab. inż. Andrzej Garbacz Nawierzchnie betonowe - uszkodzenia i naprawy

Nawierzchnie betonowe - uszkodzenia i naprawy Nawierzchnie betonowe - uszkodzenia i naprawy

Jak klasyfikuje się uszkodzenia nawierzchni betonowych - jakie są czynniki destrukcyjne? Mogą one wynikać z błędów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych popełnianych w trakcie realizacji nawierzchni...

Jak klasyfikuje się uszkodzenia nawierzchni betonowych - jakie są czynniki destrukcyjne? Mogą one wynikać z błędów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych popełnianych w trakcie realizacji nawierzchni betonowej oraz w trakcie cyklu jej życia. Jak naprawić uszkodzenia powierzchniowe i strukturalne nawierzchni betonowych?

dr inż. Paweł Mieczkowski Technologia zalew drogowych na gorąco – zabezpieczanie spękań i dylatacji

Technologia zalew drogowych na gorąco – zabezpieczanie spękań i dylatacji Technologia zalew drogowych na gorąco – zabezpieczanie spękań i dylatacji

Masy zalewowe stosuje się do napraw różnego rodzaju spękań, wypełniania przestrzeni w szczelinach dylatacyjnych, wykonawstwa torowisk tramwajowych (w obrębie styku nawierzchni i szyny) oraz innych celów,...

Masy zalewowe stosuje się do napraw różnego rodzaju spękań, wypełniania przestrzeni w szczelinach dylatacyjnych, wykonawstwa torowisk tramwajowych (w obrębie styku nawierzchni i szyny) oraz innych celów, w których konieczne jest zabezpieczenie powierzchni przed wnikaniem wody, powietrza, promieniowania ultrafioletowego (UV), paliw czy czynników chemicznych. Ostatnie lata pokazały, że zapotrzebowanie na te materiały jest bardzo duże.

dr inż. Paweł Mieczkowski Zabezpieczanie spękań i dylatacji w technologii zalew drogowych na gorąco

Zabezpieczanie spękań i dylatacji w technologii zalew drogowych na gorąco Zabezpieczanie spękań i dylatacji w technologii zalew drogowych na gorąco

W ostatnich latach na rynku krajowym pojawiło się wiele zalew drogowych. Aby wybrać spośród nich właściwy produkt, należy uwzględnić funkcje, które masa ma pełnić w okresie eksploatacyjnym. Potrzebna jest...

W ostatnich latach na rynku krajowym pojawiło się wiele zalew drogowych. Aby wybrać spośród nich właściwy produkt, należy uwzględnić funkcje, które masa ma pełnić w okresie eksploatacyjnym. Potrzebna jest też wiedza dotycząca właściwości wyrobu, zwłaszcza zachowań reologicznych.

dr inż. Paweł Mieczkowski Warstwy ochronne z mieszanek mineralno-asfaltowych na obiektach mostowych

Warstwy ochronne z mieszanek mineralno-asfaltowych na obiektach mostowych Warstwy ochronne z mieszanek mineralno-asfaltowych na obiektach mostowych

Jako warstwę ochronną nawierzchni drogowej na obiektach mostowych powszechnie stosuje się asfalty lane. Choć materiały te mają wiele zalet, mają również wady. Warto więc rozważyć stosowanie innych mieszanek...

Jako warstwę ochronną nawierzchni drogowej na obiektach mostowych powszechnie stosuje się asfalty lane. Choć materiały te mają wiele zalet, mają również wady. Warto więc rozważyć stosowanie innych mieszanek mineralno-asfaltowych, zapewniających w równym stopniu prawidłowe funkcjonowanie warstwy wiążącej. Jednym z takich rozwiązań zastępczych jest mastyks wysokogrysowy.

dr inż. Jerzy Bochen Właściwości akustyczne ekranów drogowych

Właściwości akustyczne ekranów drogowych Właściwości akustyczne ekranów drogowych

Panele akustyczne stosowane w ekranach drogowych muszą spełniać odpowiednie wymagania normowe [1, 2]. Wymogi te sprawdzane są w warunkach laboratoryjnych zazwyczaj bez uwzględnienia wpływu czynników atmosferycznych.

Panele akustyczne stosowane w ekranach drogowych muszą spełniać odpowiednie wymagania normowe [1, 2]. Wymogi te sprawdzane są w warunkach laboratoryjnych zazwyczaj bez uwzględnienia wpływu czynników atmosferycznych.

Jacek Sawicki Kotwa chemiczna jako element mocujący w budownictwie

Kotwa chemiczna jako element mocujący w budownictwie Kotwa chemiczna jako element mocujący w budownictwie

Kotwa chemiczna to zestaw systemowy zawierający profilowany element mocowany metalowy lub z tworzywa oraz chemicznie wiążącą go w otworze masę klejącą (czynną powierzchniowo i o właściwościach silnie adhezyjnych)....

Kotwa chemiczna to zestaw systemowy zawierający profilowany element mocowany metalowy lub z tworzywa oraz chemicznie wiążącą go w otworze masę klejącą (czynną powierzchniowo i o właściwościach silnie adhezyjnych). W warunkach roboczych funkcję kotwy pełni żywica zmieniająca chemicznie swoją strukturę (utwardzająca się), która z racji pierwotnej ciekłej konsystencji bywa również określana mianem „kotwy montażowej 'ciekłej' lub 'płynnej'”.

dr inż. Stanisław Majer Drogi i konstrukcje nawierzchni drogowych

Drogi i konstrukcje nawierzchni drogowych Drogi i konstrukcje nawierzchni drogowych

Budowa dróg jest kosztowna, dlatego tak ważne jest, aby jej najważniejszy element, jakim jest nawierzchnia, charakteryzował się odpowiednimi parametrami i wystarczającą trwałością eksploatacyjną. Nawierzchnia...

Budowa dróg jest kosztowna, dlatego tak ważne jest, aby jej najważniejszy element, jakim jest nawierzchnia, charakteryzował się odpowiednimi parametrami i wystarczającą trwałością eksploatacyjną. Nawierzchnia powinna być wykonana z materiałów o odpowiedniej jakości oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.