Izolacje.com.pl

Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych

Expanded clay and eps as lightweight fills of road embankments

Poznaj rodzaje lekkich wypełnień oraz zastosowania zasypki z keramzytu i lekkich bloków styropianowych
Fot. K. Grzegorzewicz

Poznaj rodzaje lekkich wypełnień oraz zastosowania zasypki z keramzytu i lekkich bloków styropianowych


Fot. K. Grzegorzewicz

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach dotąd niewykorzystywanych ze względu na wystąpienie w podłożu gruntów słabych i bardzo ściśliwych. W takich przypadkach najczęściej stosuje się wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie pali, kolumn, zbrojenia geosyntetykami.

Zobacz także

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

Austrotherm Termoizolacja budynku na poziomie PREMIUM

Termoizolacja budynku na poziomie PREMIUM Termoizolacja budynku na poziomie PREMIUM

Z roku na rok obserwujemy rosnące zainteresowanie tematyką szeroko pojętej ekologii i troski o środowisko naturalne. Coraz częściej podejmujemy decyzje, które mają być ekonomicznie uzasadnione.

Z roku na rok obserwujemy rosnące zainteresowanie tematyką szeroko pojętej ekologii i troski o środowisko naturalne. Coraz częściej podejmujemy decyzje, które mają być ekonomicznie uzasadnione.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Jakie czynniki decydują o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych?

Jakie czynniki decydują o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych? Jakie czynniki decydują o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych?

Technologia ETICS to najbardziej w Polsce popularna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Jak dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej? Jakie parametry i właściwości płyt styropianowych wpływają...

Technologia ETICS to najbardziej w Polsce popularna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Jak dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej? Jakie parametry i właściwości płyt styropianowych wpływają na jakość wykonania izolacji?

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia w nasypach na słabych podłożach
 • Przykłady zastosowania lekkich wypełnień (odciążenie przepustu powłokowego, przebudowa i budowa drogi na słabym gruncie, naprawa przyczółków mostu przez rzekę Huczwę, odciążenia nasypów S-17)

W artykule opisano stosowanie lekkich wypełnień przy budowie lub naprawie nasypów na słabym podłożu oraz przeciążonych budowli. Opisano rodzaje stosowanych lekkich wypełnień. Omówiono przykłady praktyczne zastosowania zasypki z keramzytu i lekkich bloków styropianowych.

Expanded clay and eps as lightweight fills of road embankments.

The paper describes the use of lightweight fills in construction or repair of embankments on soft soil and overloaded structures. It lists the types of light fills and presents examples of practical application of expanded clay and lightweight EPS block fills.

Coraz częściej stosowaną alternatywą dla ogólnie znanych metod jest lekkie wypełnienie nasypu, stosowane w celu zmniejszania obciążeń podłoża i parcia gruntu na konstrukcje oporowe oraz ograniczenia długotrwałych osiadań i deformacji budowli. Zastosowanie lekkich wypełnień z keramzytu lub styropianu jest wskazane:

 • do wykonania budowy podwyższania lub poszerzania nasypów na bardzo ściśliwym podłożu,
 • do wykonania zasypek konstrukcji oporowych i inżynierskich,
 • gdy nasyp z materiału ziemnego wywołałby nadmierne i długotrwałe osiadania lub mógłby zatonąć albo utracić stateczność,
 • do wymiany gruntu, gdy występują długotrwałe osiadania nasypów na bardzo ściśliwym podłożu,
 • do naprawy ścian oporowych i przyczółków mostów, doznających przemieszczeń poziomych spowodowanych bocznym parciem słabego gruntu,
 • w celu ujednolicenia osiadania podłoży różnych pod względem nośności.

Wachlarz zastosowań wypełnień lekkich pokazuje, że można je stosować jako działania prewencyjne w celu zapobieżenia możliwym deformacjom budowli drogowych, ale szczególnie jako działania ratunkowe w przypadku stwierdzenia nadmiernego osiadania nasypu lub przemieszczenia konstrukcji oporowej czy przyczółków obiektów inżynieryjnych. Wtedy przeciążone i odkształcone podłoże, po usunięciu części obciążenia, będzie stabilne, a budowla stanie się stateczna i trwała.

Keramzyt

Keramzyt to lekkie kruszywo budowlane produkowane z naturalnego surowca, które jest lekkie, niepalne, mrozoodporne oraz posiadające właściwości termoizolacyjne. Proces produkcji polega na wypalaniu gliny i iłów w temperaturze od 1000 do 1200°C. Rozdrobniona glina pęcznieje i tworzy kuleczki o porowatej strukturze wewnętrznej, pokryte z zewnątrz twardą skorupką ceramiczną. Nie wykazują one promieniotwórczości i spełniają wymagania ochrony środowiska oraz są odporne na grzyby i pleśnie. Nie mają też czynnych składników organicznych. Wypalanie w procesie produkcji niszczy ewentualne składniki organiczne, wobec czego materiał nie ma pożywki dla rozwoju grzybów. Paroprzepuszczalność oraz bardzo szybkie wysychanie uniemożliwia rozwój struktur mykologicznych, którym potrzebna jest głównie wilgoć.

Miejsca stosowania keramzytu to (RYS. 1-4):

 • konstrukcje lekkich nasypów drogowych, zasypki konstrukcji oporowych i obiektów inżynierskich oraz podbudowy drogowe i pomocnicze,
 • wymiana gruntu w istniejących nasypach w celu zatrzymania osiadania,
 • ujednolicanie osiadania przy występujących obok siebie, różnych pod względem nośności, podłożach,
 • zasypki różnego typu instalacji rurowych wbudowanych w podłoże,
 • podbudowy pomocnicze.
RYS. 1–4. Przykłady odciążenia lekkim kruszywem keramzytowym: nasyp drogowy zapobiegający osiadaniu (1), nasyp na dojazdach do przyczółków redukujący parcie spoczynkowe i zapobiegający osiadaniu najazdów (2), poszerzenie drogi lub linii kolejowej zapobiegające nierównomiernemu osiadaniu (3) oraz wymiana gruntu poprawiająca stateczność skarpy (4); rys.: [1]

RYS. 1–4. Przykłady odciążenia lekkim kruszywem keramzytowym: nasyp drogowy zapobiegający osiadaniu (1), nasyp na dojazdach do przyczółków redukujący parcie spoczynkowe i zapobiegający osiadaniu najazdów (2), poszerzenie drogi lub linii kolejowej zapobiegające nierównomiernemu osiadaniu (3) oraz wymiana gruntu poprawiająca stateczność skarpy (4); rys.: [1]

Jako lekkie wypełnienie wskazane jest stosować frakcje kruszywa od 8 do 20 mm, które w stanie suchym po utrzęsieniu ma gęstość objętościową od 270 do 370 kg/m3 (średnio ok. 320 kg/m3). Ziarna kruszywa mają nasiąkliwość około 35%. Lekkie kruszywa keramzytowe są przydatne do wykonywania nasypów „pływających” na bardzo słabych podłożach oraz do zasypek lub obsypek rozmaitych konstrukcji zagłębionych w gruncie z uwagi na gęstość wielokrotnie mniejszą od gruntu, przy dużej wytrzymałości mechanicznej.

Nasypy z kruszywa keramzytowego zgodnie z zaleceniami należy układać na uprzednio przygotowanym podłożu warstwami o grubości od 0,5 do 1,0 m. Ważne, aby do układania oraz zagęszczania kruszywa używać sprzętu budowlanego o nacisku do 30 kN/m2. Keramzyt należy zagęszczać do uzyskania 35–45 MPa (moduł wtórny). Skarpy należy przyjąć z pochyleniem do 1:1,5. Zasypki konstrukcji oporowych oraz obiektów inżynierskich należy układać warstwami grubości do 0,6 m i zagęszczać np. ruchem środków transportowych o nacisku do 5 kN/m2.

Podczas wbudowywania keramzytu należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • warstwę lekkiego kruszywa zaleca się osłonić geowłókniną i odseparować od podłoża,
 • budowla ziemna z lekkiego kruszywa powinna zostać przykryta warstwą gruntu lub kruszywa grubości co najmniej 0,6 m, mieszanki stabilizowanej mechanicznie lub mieszanki stabilizowanej spoiwem o Rm = 2,5 MPa,
 • przy podstawie skarpy nasypu wskazane jest uformowanie trapezowego wału (przypory) z kruszywa mineralnego o wysokości około 0,4 grubości nasypu z lekkiego kruszywa,
 • zagęszczone warstwy należy chronić przed zniszczeniem przez ruch ciężkich pojazdów.

Wymagania i sposób badania kruszywa keramzytowego określa norma PN-EN 15732:2013-04, „Lekkie wyroby wypełniające i wyroby do izolacji cieplnej do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym (CEA) – Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA)” [2]. Wykonanie nasypów i zasypek należy sprawdzać i oceniać zgodnie wymaganiami normy PN-S-02205:1998 [3] i OST D-02.00.00:1998 [4].

Styropian

Styropian jest to porowate tworzywo sztuczne, które otrzymuje się poprzez spienienie litych granulek polistyrenu zawierających rozpuszczony porofor. Strukturę spienioną uzyskuje się przez jednokrotne lub wielokrotne podgrzanie granulek parą wodną.

Styropian jest złożony z połączonych ze sobą elementów w kształcie zbliżonym do obłego. Między elementami mogą występować niewielkie pustki powietrzne, a ich liczba i wielkość zależy od gęstości materiału. Jest to materiał nieodporny na działanie wielu rozpuszczalników organicznych (np. aceton czy rozpuszczalniki aromatyczne), olejów, smarów.

W budownictwie drogowym styropian stosuje się w celu zmniejszenia nacisku na podłoże. W budowli ziemnej część objętości można wypełnić wkładami z bloków styropianowych (EPS) – materiału blisko 100-krotnie lżejszego od gruntu (RYS. 5-6).

W budownictwie drogowym i mostowym styropian znajduje zastosowanie:

RYS. 5–6. Układ i osłona gruntem bloków styropianu wbudowanych w nasyp. Objaśnienia: 1 – beton, 2 – styropian EPS, 3 – nasyp, 4 – piasek, 5 – podłoże; rys.: [5]

RYS. 5–6. Układ i osłona gruntem bloków styropianu wbudowanych w nasyp. Objaśnienia: 1 – beton, 2 – styropian EPS, 3 – nasyp, 4 – piasek, 5 – podłoże; rys.: [5]

 • do odciążenia nasypów przemieszczających się, np. osuwiska,
 • przy poszerzaniu nasypów drogowych zatopionych w ściśliwym podłożu (RYS. 8),
RYS. 7. Wbudowanie bloków styropianu w celu odciążenia podwyższanego nasypu; rys.: [6]

RYS. 7. Wbudowanie bloków styropianu w celu odciążenia podwyższanego nasypu; rys.: [6]

Podstawowym elementem konstrukcyjnym, używanym w drogownictwie, jest blok o wymiarach 4,0×1,0×0,5 m lub podobnych. Bloki styropianu powinny być układane ściśle obok siebie, konstrukcja jest warstwowa, z zachowaniem zasady przykrywania styków bloków niższej warstwy blokami wyższej warstwy (analogia do przewiązywania muru ceglanego) (RYS. 5-6).

RYS. 8. Wbudowanie bloków styropianu w poszerzany nasyp; rys.: [6]

RYS. 8. Wbudowanie bloków styropianu w poszerzany nasyp; rys.: [6]

Bloki są wytwarzane ze styropianu samogasnącego. Typowe właściwości styropianu zawiera TABELA. Podstawowym styropianem stosowanym w budownictwie drogowym jest odmiana 30 (liczba 30 oznacza, że gęstość pozorna tego materiału jest nie mniejsza niż 30 kg/m3). Dopuszcza się stosowanie odmiany 20 oraz wyjątkowo 40.

TABELA. Właściwości styropianu

TABELA. Właściwości styropianu

Odporność styropianu na działanie substancji chemicznych jest na ogół duża, nie jest on natomiast odporny na działanie rozpuszczalników. Nawet długotrwałe działanie roztworu soli kuchennej, mydła, środków powierzchniowo czynnych, rozcieńczonych kwasów, ługu sodowego i potasowego, wody amoniakalnej, oleju sylikonowego nie powoduje uszkodzenia materiału. Olej parafinowy, wazelina, alkohole działające przez długi czas mogą zniszczyć tylko powierzchnię bloku. Niszczą go natomiast: aceton, octan etylenu, benzen, ksylen, rozpuszczalniki do lakierów, trójchloroetylen, nasycone alifatyczne węglowodory, benzyna apteczna, benzyna lakowa, olej napędowy, paliwa gaźnikowe (benzyna we wszystkich odmianach). Dlatego wymaga on osłony zabezpieczającej przed incydentalnym wpływem rozpuszczalników.

Styropian wbudowany w nasyp drogowy nie powoduje zanieczyszczenia wód gruntowych. Nie gnije w środowisku wilgotnym oraz zachowuje swoje wymiary i kształt. Jest również materiałem odpornym biologicznie na pleśń, grzyby i bakterie. Styropian nie stanowi pożywienia dla owadów i kręgowców. Okrywa ziemna bloków zabezpiecza je przed mechanicznym niszczeniem przez wandali oraz przed ogniem. Styropian jest materiałem samogasnącym, tzn. nie ma zdolności podtrzymywania płomienia, gdy nie ma obcego, czynnego źródła ognia.

Bloki styropianowe układa się na uprzednio przygotowanym podłożu. Grunt rodzimy należy wyrównać i przykryć warstwą z kruszywa. Bloki należy układać ścisło, a odstępy między blokami powinny być nie większe od 10 mm (o ile nie określono inaczej w projekcie). Bloki układanych warstw należy zabezpieczyć przed wzajemnym przemieszczaniem poprzez zastosowanie łączników metalowych. Służą do tego specjalne kształtki z blachy lub prętów zbrojeniowych.

Wysokość konstrukcji ze styropianu jest zależna od potrzeb (np. wysokość nasypu) zazwyczaj jest to kilka warstw grubości po 0,5 m. Styropian należy chronić przed ewentualnym przesiąkaniem przez grunt skarpy szkodliwie działających substancji chemicznych (głównie ropopochodnych); w tym celu należy okryć krawędzie bloków pasmami folii.

Jeśli łączna grubość gruntu i konstrukcji nawierzchni drogowej, przykrywającej wkład styropianowy, jest większa od 1,5 m, to nie wymaga się specjalnego przykrycia najwyższej warstwy bloków. W przeciwnym przypadku należy okryć najwyższą warstwę styropianu płytą betonową o grubości co najmniej 12 cm, zbrojoną osiowo siatką 15 cm z prętów ∅ 8 mm.

Kontrola wbudowania bloków styropianu obejmuje:

 • sprawdzenie właściwości materiału (odmiany, ciężaru objętościowego, modułu sprężystości),
 • poprawności ułożenia i połączenia bloków (odstępów między blokami, położenia i liczby łączników),
 • osłonięcia folią lub płytą żelbetową.
RYS. 9. Przekrój poprzeczny przepustu z blachy falistej obsypany warstwą odciążającą keramzytu (wg projektu Transprojekt-Gdańsk). Objaśnienia: 1 – geowłóknina polipropylenowa o masie powierzchniowej min. 500 g/m2, 2 – geomembrana PP lub HDPE grubości min. 10 mm, 3 – zarys obsypania kruszywem lekkim (keramzyt), 4 – zarys projektu kolektora ∅1000, 5 – korek betonowy B15 grubości 100 mm; rys.: Transprojekt-Gdańsk

RYS. 9. Przekrój poprzeczny przepustu z blachy falistej obsypany warstwą odciążającą keramzytu (wg projektu Transprojekt-Gdańsk). Objaśnienia: 1 – geowłóknina polipropylenowa o masie powierzchniowej min. 500 g/m2, 2 – geomembrana PP lub HDPE grubości min. 10 mm, 3 – zarys obsypania kruszywem lekkim (keramzyt), 4 – zarys projektu kolektora ∅1000, 5 – korek betonowy B15 grubości 100 mm; rys.: Transprojekt-Gdańsk

Przykłady zastosowania lekkich wypełnień

Przykład odciążenia przepustu powłokowego

Przepust z blachy falistej 7 mm o rozpiętości 4,90 m i długości około 90 m przebiega prostopadle do trzech jezdni drogi DK8 Białystok–Augustów (projekt Transprojekt-Gdańsk). Z powodu zbyt niskiego nadkładu gruntowego nad powłoką przepustu, w celu zmniejszenia obciążenia jego sklepienia, w pokrywający go nasyp wbudowano warstwę lekkiego kruszywa (keramzytu) o grubości od 1 do 1,8 m (RYS. 9). W warstwie tej umieszczono ze spadkiem 5% powłokę uszczelniającą z folii 1 mm, osłoniętą obustronnie geowłókniną.

RYS. 10. Przekrój poprzeczny przez drogę. Objaśnienia: 1 – torf, 2 – namuł, 3 – keramzyt gr. 120 cm w geowłókninie, 4 – geosiatka min. 80/80 PVA, 5 – kruszywo łamane 40 cm, 6 – kruszywo łamane 20 cm, 7 – nawierzchnia bitumiczna; rys.: [1]

RYS. 10. Przekrój poprzeczny przez drogę. Objaśnienia: 1 – torf, 2 – namuł, 3 – keramzyt gr. 120 cm w geowłókninie, 4 – geosiatka min. 80/80 PVA, 5 – kruszywo łamane 40 cm, 6 – kruszywo łamane 20 cm, 7 – nawierzchnia bitumiczna; rys.: [1]

Przykład przebudowy oraz budowy drogi na słabym gruncie

Przykładem zastosowania keramzytu jako lekkiego wypełnienia nasypu jest budowa dojazdu do węzła autostrady A1 Stanisławie–Tczew. Nowa droga przebiegająca po śladzie i w pobliżu starej drogi. Pod istniejącym nasypem w podłożu zalegają warstwy gruntów słabonośnych w postaci namułów, torfów i gytii, o zróżnicowanej wytrzymałości i miąższości (do głębokości ponad 32 m), a poniżej występują grunty nośne.

FOT. 1. Układanie bloków styropianu za przyczółkiem mostu przez rzekę Huczwę; fot.: K. Grzegorzewicz

FOT. 1. Układanie bloków styropianu za przyczółkiem mostu przez rzekę Huczwę; fot.: K. Grzegorzewicz

Pierwotny projekt zakładał wykonanie pali prefabrykowanych. W to miejsce wykonano odciążenie słabego podłoża, z wykorzystaniem keramzytu o grubości 1,2 m (RYS. 10). Utrzymano stan naprężenia w podłożu gruntowym taki, jak od wcześniejszej konstrukcji nasypu i zachowano schemat pracy podłoża pod nasypem typu „pływającego”.

Przykład naprawy przyczółków mostu przez rzekę Huczwę

Zbudowany w latach 1988–1989 most długości 9,0 m (szerokość 7,0 + 2×1,25) jest wykonany z belek typu „Gromnik” (FOT. 1 i RYS. 11).

RYS. 11. Konstrukcja mostu przez Huczwę; rys.: [5]

RYS. 11. Konstrukcja mostu przez Huczwę; rys.: [5]

Przyczółki żelbetowe wysokości 2,4 m, z zawieszonymi skrzydłami o wysięgu 2,5 m, oparto na dwóch rzędach po 9 pali prefabrykowanych 30×30 cm, długości 9,0 m. Dolina rzeki jest uformowana z gruntów organicznych; do głębokości 4,5 m zalegają namuły, głębiej torfy, dopiero na głębokości 9 m występują zagęszczone piaski. Zagłębienie pali w piaski nie przekracza 2 m. Nasyp dojazdów, posadowiony bezpośrednio na podłożu z namułów podścielonych torfami, ma wysokość 3 m.

FOT. 2. Zgromadzony zapas bloków styropianowych droga S17; fot.: K. Grzegorzewicz

FOT. 2. Zgromadzony zapas bloków styropianowych droga S17; fot.: K. Grzegorzewicz

FOT. 3. Zgromadzony zapas bloków styropianowych droga S17; fot.: K. Grzegorzewicz

FOT. 3. Zgromadzony zapas bloków styropianowych droga S17; fot.: K. Grzegorzewicz

FOT. 4. Rozbiórka naprawianej drogi S17; fot.: K. Grzegorzewicz

FOT. 4. Rozbiórka naprawianej drogi S17; fot.: K. Grzegorzewicz

FOT. 5. Początek wbudowywania styropianu; fot.: K. Grzegorzewicz

FOT. 5. Początek wbudowywania styropianu; fot.: K. Grzegorzewicz

W trakcie użytkowania zaobserwowano zarysowania przyczółków w miejscu utwierdzenia skrzydełek. Okazało się, że przyczółki przemieściły się ku przeszkodzie, a belki przęsła stały się ich górną rozporą. Przyczyną odkształceń było duże parcie poziome namułów i torfu, które przemieszczają się pod obciążeniem nasypem w kierunku rzeki i powodowały przesunięcie pali. Styropian został wbudowany w celu odciążenia przyczółków.

Przykład odciążenia nasypów S-17

Podłoże drogi ekspresowej S-17 w dolinie Ciemięgi było wzmocnione kolumnami CMC. Zbudowano nasyp drogowy i drogę ekspresową wraz z całym uzbrojeniem podziemnym i ekranami przeciwhałasowymi. Na tym odcinku drogi wykonano cztery przepusty i most na rzece. Mimo wzmocnienia podłoża w pobliżu przepustów nastąpiło znacznie większe osiadanie nawierzchni drogi niż zakładano. Na odcinku 800 m nasyp został rozebrany, a w jego miejsce zostało wbudowanych od 2 do 8 warstw bloków styropianowych o wymiarach 3,00×1,00×0,60 m. W sumie rozłożono około 21  000 metrów sześciennych styropianu (FOT. 2,  FOT. 3FOT. 4 i FOT. 5).

Podsumowanie

W warunkach występowania słabego podłoża gruntowego często stosuje się zabiegi powodujące odciążenie budowli ziemnych. Skuteczność potwierdzają wieloletnie doświadczenia użycia lekkich materiałów do ich budowy albo naprawy oraz wypełniania zasypek konstrukcji oporowych. Lekkie materiały umożliwiają odciążenie podłoża i redukcję parcia na konstrukcje oporowe. Pozwala to uniknąć kosztownych robót wzmacniających i przywrócić budowli pełną wartość techniczną. Korzystne jest też wykorzystanie materiałów odpadowych, jak np. popioły lotne, szczególnie że rozwiązania takie są „przyjazne” dla środowiska.

W kraju lekkie materiały są wykorzystywane coraz częściej. Kilkunastoletnie doświadczenia zebrane w czasie obserwacji obiektów potwierdzają przydatność techniczną i użytkową rozwiązań, a także korzyści ekonomiczne. Stanowi to zachętę do twórczego rozwiązywania problemów technicznych napotykanych w budownictwie drogowym i kolejowym.

Literatura

 1. S. Dekert, „Keramzyt przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych, jako lekkie nasypy odciążające oraz w celu redukcji parcia na obiekty inżynierskie”, Seminarium PZWFS i IBDiM „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie” 2020, Warszawa, 5 marca 2020, s. 77–86.
 2. PN-EN 15732:2013-04, „Lekkie wyroby wypełniające i wyroby do izolacji cieplnej do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym (CEA) – Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA)”.
 3. PN-S-02205:1998, „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
 4. OST D-02.00.00:1998.
 5. K. Grzegorzewicz, B. Kłosiński, „Styropian ratunkiem dla przeciążonych przyczółków”, „Drogownictwo” nr 6/1998, s. 176–178.
 6. B. Kłosiński, K. Grzegorzewicz, P. Rychlewski, S. Wierzbicki, P. Wileński, „Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym”, GDDP, Wydawnictwo IBDiM, Warszawa 2002.
 7. B. Gajewska, B. Kłosiński, „Rozwój metod wzmacniania podłoża gruntowego”, Seminarium PZWFS i IBDiM „Wzmacnianie podłoża i fundamentów”, Warszawa, 31 marca 2011, s. 13–54.
 8. B. Kłosiński, „Współczesne sposoby wzmacniania podłoża i fundamentów budowli”, Seminarium IBDiM i PZWFS „Wzmacnianie podłoża i fundamentów”, Warszawa, 15 listopada 2007, s. 1–38.
 9. J. Rzeźniczak, „Zastosowanie keramzytu w nasypach i obiektach drogowych. Przykłady realizacji. Problemy do rozwiązania”, Seminarium IBDiM i PZWFS „Wzmacnianie podłoża i fundamentów”, Warszawa, 31 marca 2011, s. 83–94.
 10. K. Grzegorzewicz, A. Łęgosz, „Naprawa podkopanej i uszkodzonej konstrukcji oporowej”, XIII Seminarium „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów”, Poznań–Kiekrz 2003.
 11. K. Grzegorzewicz, P. Rychlewski, „Styropian jako lekkie wypełnienie nasypu przy przeciążonej konstrukcji oporowej”, „Materiały Budowlane” 3/2003.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Parametry płyt styropianowych gorsze niż deklarowane

Parametry płyt styropianowych gorsze niż deklarowane Parametry płyt styropianowych gorsze niż deklarowane

Z kontroli materiałów budowlanych przeprowadzanych przez ograny nadzoru budowlanego wynika, że płyty styropianowe Yetico miały mniejszą wytrzymałość i gorsze parametry termoizolacyjne niż deklarował producent....

Z kontroli materiałów budowlanych przeprowadzanych przez ograny nadzoru budowlanego wynika, że płyty styropianowe Yetico miały mniejszą wytrzymałość i gorsze parametry termoizolacyjne niż deklarował producent. UOKiK nałożył na firmę najwyższą w historii karę za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów - prawie 50 mln zł.

Materiały prasowe news Narodowe Dobro 2019 - ARBET wśród wyróżnionych

Narodowe Dobro 2019 - ARBET wśród wyróżnionych Narodowe Dobro 2019 - ARBET wśród wyróżnionych

Fabryka Styropianu ARBET znalazła się wśród wyróżnionych godłem "Narodowe Dobro 2019" nadawanym przez Izbę Polskich Przedsiębiorców. Tegoroczna gala odbyła się 19 września na Zamku Królewskim w Warszawie.

Fabryka Styropianu ARBET znalazła się wśród wyróżnionych godłem "Narodowe Dobro 2019" nadawanym przez Izbę Polskich Przedsiębiorców. Tegoroczna gala odbyła się 19 września na Zamku Królewskim w Warszawie.

Materiały prasowe news PSPS wspiera zrównoważony rozwój w Polsce

PSPS wspiera zrównoważony rozwój w Polsce PSPS wspiera zrównoważony rozwój w Polsce

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) przystąpiło do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. 31 maja br. Kartę Partnerstwa w imieniu PSPS podpisał prezes Kamil...

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) przystąpiło do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. 31 maja br. Kartę Partnerstwa w imieniu PSPS podpisał prezes Kamil Kiejna podczas Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Wsparcie Partnerstwa ma związek z działaniami branży podejmowanymi w celu objęcia wyrobów EPS pełną kontrolą w całym cyklu funkcjonowania tego produktu na rzecz oszczędności energii w budynkach.

Materiały prasowe news Styropian grafitowy do kompleksowego ocieplenia domu

Styropian grafitowy do kompleksowego ocieplenia domu Styropian grafitowy do kompleksowego ocieplenia domu

Marka Knauf Therm stworzyła nową ofertę szarych styropianów EPS pod nazwą "Grafitowy Dom".

Marka Knauf Therm stworzyła nową ofertę szarych styropianów EPS pod nazwą "Grafitowy Dom".

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Systemy ociepleń na styropianie a bezpieczeństwo pożarowe

Systemy ociepleń na styropianie a bezpieczeństwo pożarowe Systemy ociepleń na styropianie a bezpieczeństwo pożarowe

"Czy w Polsce potrzebne są dodatkowe dokumenty podnoszące standardy bezpieczeństwa pożarowego?" - taki był temat przewodni konferencji prasowej zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu...

"Czy w Polsce potrzebne są dodatkowe dokumenty podnoszące standardy bezpieczeństwa pożarowego?" - taki był temat przewodni konferencji prasowej zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS), która odbyła się 26 lutego br. w Hotelu Lord w Warszawie. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu reprezentowali prezes zarządu PSPS Kamil Kiejna i Jerzy Rutka, członek zarządu.

Materiały prasowe news PSPS o nowych wytycznych ws. bezpieczeństwa pożarowego ociepleń

PSPS o nowych wytycznych ws. bezpieczeństwa pożarowego ociepleń PSPS o nowych wytycznych ws. bezpieczeństwa pożarowego ociepleń

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) zgłosiło zastrzeżenia do wydanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa "Wytycznych projektowania: Ocieplenia Elewacji Budynków z...

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) zgłosiło zastrzeżenia do wydanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa "Wytycznych projektowania: Ocieplenia Elewacji Budynków z uwagi na Bezpieczeństwo Pożarowe - SITP WP-03:2018", które miały swoją premierę podczas targów BUDMA 2019 w Poznaniu.

Materiały prasowe news 16 kontroli styropianu - 16 pozytywnych wyników

16 kontroli styropianu - 16 pozytywnych wyników 16 kontroli styropianu - 16 pozytywnych wyników

Jakość styropianu Termo Organiki potwierdziły pozytywne wyniki kontroli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (WINB).

Jakość styropianu Termo Organiki potwierdziły pozytywne wyniki kontroli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (WINB).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 6/2020

e-wydanie: IZOLACJE 6/2020 e-wydanie: IZOLACJE 6/2020

W czerwcowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o potencjale i funkcjach dachów zielonych w miastach, zastosowaniu tynków renowacyjnych, a także o ocieplaniu przegród od wewnątrz z uwzględnieniem...

W czerwcowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o potencjale i funkcjach dachów zielonych w miastach, zastosowaniu tynków renowacyjnych, a także o ocieplaniu przegród od wewnątrz z uwzględnieniem nowych wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.

STYROPMIN Termoizolacja w stylu eko

Termoizolacja w stylu eko Termoizolacja w stylu eko

Wpływ na środowisko z niszowego zainteresowania stał się w ostatnim czasie jednym z głównych kryteriów oceniania niemal wszystkich aktywności człowieka. Tak jest i z pracami budowlanymi oraz remontowymi....

Wpływ na środowisko z niszowego zainteresowania stał się w ostatnim czasie jednym z głównych kryteriów oceniania niemal wszystkich aktywności człowieka. Tak jest i z pracami budowlanymi oraz remontowymi. Jeśli przyjrzeć się ocieplaniu domu styropianem, to na rzecz ekologii przemawiają dwa znaczące argumenty.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

Jarosław Guzal Steinbacher Izoterm: Wciąż mamy potencjał do rozwoju

Steinbacher Izoterm: Wciąż mamy potencjał do rozwoju Steinbacher Izoterm: Wciąż mamy potencjał do rozwoju

Maciej Trzoch, dyrektor generalny Steinbacher Izoterm, w rozmowie z Jarosławem Guzalem, o jakości materiałów budowlanych oraz o roli nadzoru budowlanego w kontroli rynku.

Maciej Trzoch, dyrektor generalny Steinbacher Izoterm, w rozmowie z Jarosławem Guzalem, o jakości materiałów budowlanych oraz o roli nadzoru budowlanego w kontroli rynku.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Jakie czynniki decydują o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych?

Jakie czynniki decydują o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych? Jakie czynniki decydują o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych?

Technologia ETICS to najbardziej w Polsce popularna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Jak dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej? Jakie parametry i właściwości płyt styropianowych wpływają...

Technologia ETICS to najbardziej w Polsce popularna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Jak dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej? Jakie parametry i właściwości płyt styropianowych wpływają na jakość wykonania izolacji?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi - wybrane aspekty wykonawcze

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi - wybrane aspekty wykonawcze Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi - wybrane aspekty wykonawcze

W przypadku ścian warstwowych, aby uzyskać odpowiednią izolacyjność cieplną w postaci współczynnika przenikania ciepła U, należy dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej.

W przypadku ścian warstwowych, aby uzyskać odpowiednią izolacyjność cieplną w postaci współczynnika przenikania ciepła U, należy dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej.

inż. Paweł Gałan , dr hab. inż. Wojciech Marks Wykorzystanie styrobetonu w ścianach budynków niskoenergochłonnych

Wykorzystanie styrobetonu w ścianach budynków niskoenergochłonnych Wykorzystanie styrobetonu w ścianach budynków niskoenergochłonnych

Styrobeton jest produktem powstałym z połączenia betonu i granulatu styropianowego. Może być wykorzystywany do produkcji bloczków do budowy ścian nośnych i działowych, a także do wykonywania ścian, poprzez...

Styrobeton jest produktem powstałym z połączenia betonu i granulatu styropianowego. Może być wykorzystywany do produkcji bloczków do budowy ścian nośnych i działowych, a także do wykonywania ścian, poprzez wylewanie w szalunki ścienne płynnego betonu z granulatem styropianowym.

Jarosław Guzal Austrotherm: 25 lat zmagań o jakość styropianu

Austrotherm: 25 lat zmagań o jakość styropianu Austrotherm: 25 lat zmagań o jakość styropianu

O sytuacji na rynku styropianu oraz o tym, czy jakość styropianu się poprawia, mówi Anna Śpiewak - prezes zarządu firmy Austrotherm.

O sytuacji na rynku styropianu oraz o tym, czy jakość styropianu się poprawia, mówi Anna Śpiewak - prezes zarządu firmy Austrotherm.

mgr Łukasz Oźminkowski Trwałość systemów ETICS z termoizolacją z płyt styropianowych

Trwałość systemów ETICS z termoizolacją z płyt styropianowych Trwałość systemów ETICS z termoizolacją z płyt styropianowych

Jakie czynniki oddziaływania na ocieploną elewację? Jak można zachować pierwotne właściwości materiałów ociepleniowych?

Jakie czynniki oddziaływania na ocieploną elewację? Jak można zachować pierwotne właściwości materiałów ociepleniowych?

mgr inż. Maria Pietras Właściwości i zastosowanie perlitu

Właściwości i zastosowanie perlitu Właściwości i zastosowanie perlitu

Perlit budowlany to materiał wysoko termoizolacyjny, stosowany przy wielu pracach budowlanych jako materiał bazowy lub jako uzupełnienie materiałów izolacyjnych. Ma właściwości, które czynią go materiałem...

Perlit budowlany to materiał wysoko termoizolacyjny, stosowany przy wielu pracach budowlanych jako materiał bazowy lub jako uzupełnienie materiałów izolacyjnych. Ma właściwości, które czynią go materiałem niezwykle atrakcyjnym dla budownictwa.

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

mgr Kamil Kiejna Jak gruby powinien być styropian?

Jak gruby powinien być styropian? Jak gruby powinien być styropian?

Inwestorzy coraz częściej weryfikują przyjęte przez architekta w projekcie grubości materiałów termoizolacyjnych. Szukają albo oszczędności (niestety zwykle pozornej), albo możliwości uzyskania jeszcze...

Inwestorzy coraz częściej weryfikują przyjęte przez architekta w projekcie grubości materiałów termoizolacyjnych. Szukają albo oszczędności (niestety zwykle pozornej), albo możliwości uzyskania jeszcze lepszej izolacyjności niż przewidziana.

dr inż. Andrzej Konarzewski Klasyfikacje reakcji na ogień dla wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie

Klasyfikacje reakcji na ogień dla wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie Klasyfikacje reakcji na ogień dla wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie

Niniejszy artykuł jest uzupełnieniem stanowiska opracowanego przez Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO, które ukazało się w numerze 5/2017 miesięcznika "IZOLACJE".

Niniejszy artykuł jest uzupełnieniem stanowiska opracowanego przez Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO, które ukazało się w numerze 5/2017 miesięcznika "IZOLACJE".

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.