Izolacje.com.pl

Nawierzchnie betonowe - uszkodzenia i naprawy

Detorioration and repair of concrete pavements

Wymiana płyty betonowej nawierzchni: faza wbudowywania mieszanki betonowej
Archiwum TPA

Wymiana płyty betonowej nawierzchni: faza wbudowywania mieszanki betonowej


Archiwum TPA

Nawierzchnie betonowe zapewniają wyższą trwałość konstrukcjom drogowym niż nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej. Są jednak bardziej wrażliwe na błędy.

Zobacz także

Jacek Sawicki Izolacje konstrukcji obiektów mostowych

Izolacje konstrukcji obiektów mostowych Izolacje konstrukcji obiektów mostowych

Obowiązek zabezpieczania/izolowania elementów konstrukcji obiektów mostowych przed działaniem czynników niszczących wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30...

Obowiązek zabezpieczania/izolowania elementów konstrukcji obiektów mostowych przed działaniem czynników niszczących wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [1].

Jacek Sawicki Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali...

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali itp. z użyciem taśm elastycznych wklejanych są powszechne w budownictwie ogólnym i hydrotechnicznym. Skutecznie spełniają one swoje zadania pod warunkiem przestrzegania zaleceń systemodawców.

dr inż. Jadwiga Turkiewicz, dr inż. Jan Sikora Ocena właściwości dźwiękochłonnych wykładzin porowatych stosowanych w ekranach akustycznych

Ocena właściwości dźwiękochłonnych wykładzin porowatych stosowanych w ekranach akustycznych Ocena właściwości dźwiękochłonnych wykładzin porowatych stosowanych w ekranach akustycznych

Obowiązująca norma PN-EN 1793-1:2001 dotycząca drogowych urządzeń przeciwhałasowych zaleca, aby ekrany akustyczne budowane wzdłuż tras komunikacyjnych miały panele charakteryzujące się dobrymi właściwościami...

Obowiązująca norma PN-EN 1793-1:2001 dotycząca drogowych urządzeń przeciwhałasowych zaleca, aby ekrany akustyczne budowane wzdłuż tras komunikacyjnych miały panele charakteryzujące się dobrymi właściwościami dźwiękochłonnymi. Właściwości te mają być określone przez podanie wartości jednoliczbowego wskaźnika oceny pochłaniania dźwięku DLα i klasy właściwości pochłaniających A.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono klasyfikację uszkodzeń nawierzchni betonowych, wymieniono czynniki destrukcyjne i ich genezy, mogące wynikać z błędów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych, popełnianych w trakcie realizacji nawierzchni betonowej oraz w trakcie cyklu jej życia. Zaprezentowano możliwości użycia nieniszczących metod diagnostyki stanu nawierzchni, a także wybrane sposoby naprawy uszkodzeń powierzchniowych i strukturalnych nawierzchni betonowych.

Detorioration and repair of concrete pavements

The article presents the classification of concrete pavement damages, as well as together with the destructive factors and their origins, which may result from errors in design, execution and operation during construction of concrete pavings and throughout their lifecycle. Available non-destructive surface condition diagnostic methods are presented, as well as some selected methods of repairing surface damage and structural losses in concrete pavements.

Nawierzchnie betonowe w Polsce projektowane są na okres eksploatacji nie krótszy niż 30 lat, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych z 2001 r. [1].

W pierwszych latach eksploatacji nawierzchni betonowych zakres prac związanych z ich utrzymaniem ogranicza się głównie do przeglądu, oceny i wypełniania szczelin dylatacyjnych. W kolejnych latach użytkowania mogą pojawić się pęknięcia krawędzi płyt w rejonie dylatacji.

Po ok. 10 latach eksploatacji należy wykonać pierwsze zabiegi związane z poprawą szorstkości nawierzchni. Po ok. 20-30 latach mogą pojawić się spękania siatkowe oraz pęknięcia w narożach i krawędziach płyt, które wymagają wzmocnienia nawierzchni lub wymiany na nową [2].

Wszystkie wady i uszkodzenia nawierzchni betonowych mogą wystąpić we wcześniejszym okresie użytkowania niż to zakładano. Związane może to być z popełnieniem błędów na poszczególnych etapach ich wykonywania, przekładających się bezpośrednio na obniżenie parametrów nawierzchni oraz całej konstrukcji, które rzutują na jej trwałość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania [3].

Metody naprawy nawierzchni betonowych powinny być dobrane na podstawie odpowiednio zastosowanych metod diagnostycznych służących ocenie właściwości użytkowych nawierzchni.

Przykład usystematyzowanego podejścia do oceny stanu nawierzchni drogowych stanowi wykorzystywany przez GDDKiA System Oceny Stanu Nawierzchni - SOSN [4], [5].

Klasyfikacja uszkodzeń nawierzchni

Uszkodzenia nawierzchni betonowych mogą być rozpatrywane ze względu na różne kryteria. W artykule skupiono się na uszkodzeniach powierzchniowych i strukturalnych, które niewątpliwie stanowią podstawowe grupy uszkodzeń.

Uszkodzenia powierzchniowe

To wady nawierzchni, które dotyczą powierzchni betonu. Mają one znaczenie dla estetyki, komfortu jazdy i trwałości nawierzchni, jednakże nie wpływają bezpośrednio na parametry mechaniczne płyt betonowych. Zalicza się do nich:

 • ubytki powstające w wyniku wyłuskania ziarna kruszywa z powierzchni betonu. Najbardziej narażone na wyłuskanie są ziarna otoczakowe ze względu na małe rozwinięcie powierzchni, zwłaszcza jeśli są mocno zapylone [6],
 • odpryski ziarna kruszywa, czyli niewielkie zagłębienie w powierzchni betonu o kształcie zbliżonym do stożka, z widocznym najczęściej na jego dnie fragmentem rozłupanego ziarna kruszywa. Powstają, gdy ziarna kruszywa grubego zlokalizowane blisko powierzchni pęcznieją, niszczą i odspajają się wraz z fragmentami przyległej zaprawy. Najczęstszą przyczyną jest brak mrozoodporności kruszywa, np. lekkich ziaren, które wypływają na wierzch podczas wibrowania mieszanki betonowej, gdzie chłoną wodę i szybko ulegają zniszczeniu w wyniku zamrażania,
 • kratery powstające na skutek reakcji glinu z wodorotlenkiem wapnia, co prowadzi do wydzielania się lotnego wodoru [7],
 • pęknięcia włoskowate - efekt skurczu plastycznego, czyli zmniejszenia objętości wiążącego betonu znajdującego się jeszcze w stanie plastycznym. Skurcz, a w efekcie powstawanie rys wywoływany jest przez szybsze odparowywanie wody z powierzchni świeżego betonu niż jej sączenie z niższych warstw. Kluczową rolę w tym przypadku odgrywa pielęgnacja wilgotnościowa świeżego betonu,
 • siatka spękań - może powstawać na skutek drgań wywołanych ruchem, także ruchem technologicznym, wprowadzonym zanim beton osiągnie odpowiednią wytrzymałość. Możliwą przyczyną jest też zbyt intensywne prowadzenie zabiegów wykończeniowych [8], takich jak zacieranie,
 • ścieranie - w kontakcie z kołami pojazdów powoduje utratę antypoślizgowej tekstury, a w skrajnych przypadkach koleinowanie. Pojawiają się drobne zagłębienia, w których zbiera się woda. Nadmierne ścieranie się nawierzchni jest związane przede wszystkim z zastosowaniem nieodpowiedniego kruszywa, przy czym zasadnicze znaczenie dla odporności zaprawy ma piasek - jego ścieralność i przyczepność do zaczynu. Ważne jest też, aby kruszywo grube miało odpowiednią odporność na polerowanie [2],
 • złuszczanie - polega na odspajaniu fragmentów zaprawy i kruszywa grubego z powierzchni płyty betonowej i prowadzi do powstawania zagłębień, nierówności oraz obniżenia trwałości nawierzchni. Beton łuszczy się pod wpływem działania mrozu i środków odladzających [8],
 • odpryskiwanie betonu - to odrywanie się pojedynczych, większych fragmentów materiału z powierzchni płyty. Ma podobne podłoże jak złuszczenie - zazwyczaj działanie mrozu i środków odladzających [8]. Odpryski powstają również jako efekt korozji elektrochemicznej stali zbrojeniowej,
 • rdzawe plamy występujące tylko w płytach zbrojonych, spowodowane korozją zbrojenia. Pojawienie się odbarwień często poprzedza odpryskiwanie betonu. Ich wystąpieniu sprzyja zbyt płytko umieszczona siatka zbrojeniowa [8],
 • niedostatecznie rozwinięta tekstura, inaczej niedostateczna szorstkość powierzchni - zmniejsza przyczepność kół pojazdów, wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Wada ta może być spowodowana błędem wykonawczym - wadliwym teksturowaniem lub nadmiernym ścieraniem się powierzchni betonu w czasie eksploatacji.

TAB. 1 zestawiono najczęściej występujące uszkodzenia powierzchniowe nawierzchni oraz ich potencjalne przyczyny.

TABELA 1. Zestawienie uszkodzeń powierzchniowych i ich przyczyny

TABELA 1. Zestawienie uszkodzeń powierzchniowych i ich przyczyny

Uszkodzenia strukturalne

Do grupy uszkodzeń strukturalnych należą wady, które znacząco wpływają na geometrię i pracę betonowych elementów nawierzchni, zwłaszcza te, które zaburzają ciągłość płyt i osłabiają przekrój elementu. Do wad strukturalnych zalicza się:

 • pęknięcia płyt,
 • klawiszowanie,
 • degradację szczelin dylatacyjnych,
 • wysadzinę,
 • degradację wgłębną,
 • obrywanie krawędzi,
 • rozwarstwienia,
 • pustki wewnętrzne,
 • spękania przyszczelinowe.

1. Pęknięcia płyt przebiegają przez całą grubość warstwy betonowej i dzielą płytę na zaczynające pracować oddzielnie mniejsze fragmenty. W efekcie w nawierzchni pojawiają się progi obniżające komfort jazdy, a w skrajnych przypadkach przyczyniające się do awarii zawieszenia pojazdów.

W powstałych szczelinach gromadzą się zanieczyszczenia, które wraz z wodą penetrują aż do warstwy podbudowy. Dodatkowo ich krawędzie potęgują efekt niszczenia nawierzchni, ponieważ są podatne na obrywanie.

Wyróżnia się dwa podstawowe typy pęknięć - pęknięcia w narożach i pęknięcia poprzeczne.

Przyczyną pęknięć są zjawiska takie jak:

 • występowanie odkształceń i naprężeń termicznych związanych z dobowym i rocznym cyklem zmian temperatury,
 • naprężenia termiczne wynikające z ograniczonej swobody podłużnego odkształcania się płyt,
 • wadliwe podparcie płyty spowodowane niejednorodnością podbudowy.

2. Klawiszowanie występuje często w przypadku konstrukcji niedyb­lowanych. Powoduje powstanie poprzecznego progu w nawierzchni [8]. Wpływa negatywnie na komfort jazdy i trwałość zawieszenia pojazdów, a w przypadku różnic poziomu sięgających kilku centymetrów może spowodować awarię pojazdu. Zwiększa również prawdopodobieństwo wystąpienia spękań płyt. Podatność krawędzi na obrywanie przyczynia się do degradacji wypełnienia szczeliny dylatacyjnej.

Klawiszowanie występuje na skutek nierównego podparcia płyt przy krawędziach, spowodowanego niedbałym zagęszczeniem podbudowy, która na skutek obciążenia eksploatacyjnego osiada nierównomiernie, ale najczęstszą przyczyną jest zjawisko "pompowania" hydrodynamicznego [9], czyli wypłukiwanie drobnych frakcji z podbudowy przez wodę pompowaną przez szczelinę dylatacyjną w efekcie dynamicznego obciążania kołami pojazdów [8].

3. Degradacja szczelin dylatacyjnych (np. zmiana geometrii dylatacji) może być wynikiem nadmiernego klawiszowania lub poziomego przemieszczania krawędzi płyt. Prowadzi to do powstania progów, uskoków i nieciągłości, zmniejsza komfort i bezpieczeństwo jazdy, powoduje pogorszenie współpracy krawędzi płyt z materiałem uszczelniającym, co prowadzi do penetracji wody i zanieczyszczeń w głąb dylatacji i do warstwy podbudowy.

W efekcie przestaje ona prawidłowo pracować, płyty betonowe zostają pozbawione swobody odkształceń, co przyczynia się do wystąpienia naprężeń termicznych. Dodatkowo zanieczyszczone szczeliny utrzymują wysoką wilgotność, co przyspiesza korozję mrozową betonu i reakcję alkalia - krzemionka.

4. Wysadzina w przypadku nawierzchni betonowej skutkuje najczęściej klawiszowaniem lub pękaniem płyty ze względu na zmianę warunków podparcia. Uszkodzenie tego typu jest spowodowane wadliwym działaniem dylatacji, ponieważ płyty nie mają swobody odkształceń termicznych i jeśli nie popękają, to w pewnych miejscach zostają wysadzone do góry [10].

5. Degradacja wgłębna to miejscowe lub globalne obniżenie parametrów wytrzymałościowych materiału, występujące, gdy mieszanka betonowa jest układana już po rozpoczęciu procesu wiązania.

6. Obrywanie krawędzi to uszkodzenie typowe dla poprzecznych szczelin dylatacyjnych. Polega ono na odspajaniu się materiału z obrzeża płyty w wyniku korozji lub błędów wykonawczych [7].

7. Rozwarstwienia są wadami polegającymi na niejednorodności betonu na grubości płyty, zaistniałymi na skutek segregacji mieszanki betonowej. Wywołane są niewłaściwym zaprojektowaniem betonu, „poprawianiem” konsystencji przez dodawanie wody lub złym zagęszczeniem – „przewibrowaniem” mieszanki [6].

8. Pustki wewnętrzne, czyli duże pęcherze powietrza zamknięte w betonie, istotnie zmniejszające wytrzymałość materiału, są efektem złego zagęszczania, podczas którego mieszanka betonowa nie została prawidłowo odpowietrzona [6]. Zdarzają się również wtrącenia obce, pochodzące z zanieczyszczeń kruszywa lub dostające się w czasie układania betonu, które miejscowo pogarszają głównie jego wytrzymałość.

9. Spękania przyszczelinowe występują jako spękania w okolicy szczeliny dylatacyjnej, równoległe do niej. Towarzyszy im zabarwienie betonu na ciemny szarobrunatny kolor [8], [11]. Powodują je nasiąkliwe ziarna kruszywa grubego, które poddane wielokrotnemu cyklowi zamrażania–rozmrażania pęcznieją i pękają, przez co przyczyniają się do powstawania w zaczynie cementowym w dolnej części płyty drobnych rys, propagujących do góry, aby po kilku latach pojawić się na powierzchni jako układ drobnych spękań [11].

W TAB. 2 zestawiono najczęściej występujące uszkodzenia strukturalne nawierzchni oraz ich potencjalne przyczyny.

TABELA 2. Zestawienie uszkodzeń strukturalnych i ich przyczyny

TABELA 2. Zestawienie uszkodzeń strukturalnych i ich przyczyny

Metody nieniszczące jako narzędzie oceny nawierzchni

Najnowszym osiągnięciem w zakresie pomiaru ugięć nawierzchni jest ugięciomierz laserowy TSD (ang. Traffic Speed Deflectometer) skonstruowany do prowadzenia sieciowych badań nośności nawierzchni, a w szczególności do lokalizacji miejsc o obniżonej trwałości [12].

Specjalne czujniki laserowe dokonują pomiaru różnicy przemieszczeń między punktem obciążonym a nieobciążonym, będących odzwierciedleniem aktualnego ruchu nawierzchni spowodowanego przez poruszającą się ciężarówkę o znanej masie. Dodatkowo zastosowanie techniki Dopplera pozwala na określenie prędkości ugięcia, systemy monitorujące pozycję czujników zapewniają optymalne warunki pomiarowe, a zautomatyzowane pomiary z prędkością dochodzącą do 95 km/h gwarantują szybkie zbieranie danych bez zakłóceń w ruchu drogowym.

Niewątpliwą zaletą ugięciomierza TSD jest również jego budowa oparta na samochodzie ciężarowym z naczepą, którego ruch odpowiada rzeczywistemu zachowaniu pojazdu na drodze, w przeciwieństwie innych urządzeń tego typu.

Obecnie często stosowane w badaniach nawierzchni drogowych są systemy radarowe GPR (ang. Ground Penetrating Radar). Umożliwiają one identyfikację struktur warstwowych konstrukcji drogi, a przede wszystkim określenie grubości poszczególnych warstw i śledzenie ich zmian na wymaganej długości drogi, jak również lokalizację miejsc zmiany układu konstrukcyjnego nawierzchni drogowej [13].

Radar GPR jest urządzeniem bezkontaktowym, wyposażonym w antenę nadawczo-odbiorczą o częstotliwości centralnej ok. 1 GHz oraz średniej głębokości penetracji 60 cm [14]. Antena porusza się nad badaną powierzchnią i emituje fale elektromagnetyczne, a następnie rejestruje sygnały odbite od granicy między obszarami o różnej stałej dielektrycznej [15].

Badania radarem GPR pozwalają na monitorowanie konstrukcji nawierzchni betonowej w sposób ciągły, ocenę rozwarstwień oraz ubytków powierzchniowych, identyfikację spękań i pustek, a także pomiar stopnia zawilgocenia [16].

Popularną metodą badania nawierzchni betonowej jest metoda ultradźwiękowa [13]. Wykorzystuje ona drgania mechaniczne o częstotliwości powyżej 20 kHz. W odniesieniu do nawierzchni betonowej możliwy jest dostęp jedynie z jednej strony, dlatego jej diagnostykę wykonuje się metodą ultradźwiękową pośrednią z głowicami pomiarowymi ułożonymi na jednej płaszczyźnie.

Zgodnie z normą PN-EN 12504-4:2005 [17] w celu wyznaczenia prędkości fali tą techniką wykonuje się serię pomiarów z głowicami odbiorczymi znajdującymi się w różnych odległościach od nadajnika.

Odczytane czasy przejścia impulsu przedstawia się w postaci punktów na wykresie, ilustrującym ich związek z odległością między przetwornikami. Prędkość fali jest zaś obliczana jako tangens kąta nachylenia poprowadzonej możliwie najdokładniej przez te punkty prostej do osi czasu.

Metoda pomiaru prędkości fali podłużnej w praktyce inżynierskiej stosowana jest przede wszystkim do szacowania wytrzymałości nawierzchni betonowej na ściskanie i monitorowania jej zmian w czasie [18].

Coraz większe zastosowanie w ocenie stanu nawierzchni znajdują inne metody NDT:

 • impact-echo,
 • spektralna analiza fal powierzchniowych
 • czy emisja akustyczna [19].

Naprawy powierzchniowe

Ubytki powierzchniowe, miejscowe złuszczenia czy wykruszenia można uzupełniać punktowo przez:

 • usunięcie uszkodzonego miejsca (najczęściej przez skucie lub wycięcie),
 • dokładne oczyszczenie powierzchni oraz jej odpowiednie zagruntowanie,
 • zastosowanie materiału naprawczego (zgodnie z wytycznymi producenta), posiadającego odpowiednią przyczepność, wytrzymałość, barwę,
 • wykończenie powierzchni (pielęgnacja, teksturowanie powierzchni).

Uszorstnianie nawierzchni konieczne jest wówczas, gdy w wyniku błędów wykonawczych nie uzyskano właściwej szorstkości nawierzchni. Cechę tę można poprawić przez:

 • piaskowanie lub śrutowanie powierzchni wykonywane przez wystrzeliwanie z dużą prędkością piasku lub śrutu stalowego,
 • gridding wodą wykonywany przez natrysk wody pod wysokim ciśnieniem,
 • gridding tarczami wykonywany maszyną wyposażoną w głowice z tarczami diamentowymi,
 • rowkowanie (grooving) wykonywane mechaniczne za pomocą tarcz diamentowych.

Wyrównanie poziomu płyt i stabilizacja

W efekcie osiadania lub podnoszenia płyt powstaje różnica poziomów.

Jedną z metod naprawy jest podnoszenie płyt i ich stabilizacja przez iniekcję zaczynem cementowym lub spienionym poliuretanem.

Pierwszym etapem jest precyzyjne nawiercenie otworów technologicznych, przez które następnie wpompowywany jest zaczyn cementowy lub spieniony poliuretan.

Iniekcja powinna być wykonywana równomiernie, aby zminimalizować naprężenia mogące doprowadzić do pęknięcia płyty w trakcie jej podnoszenia oraz w celu kontroli ich położenia względem sąsiednich płyt.

Na koniec, po wypełnieniu pustek pod płytą i stabilizacji, otwory technologiczne wypełniane są specjalnymi masami lub żywicami epoksydowymi.

Dyblowanie pionowe ma na celu poprawę współpracy oraz przenoszenia obciążeń sąsiadujących płyt, dodatkowo ogranicza przemieszczanie się płyt.

Dyblowanie poziome ma zaś skutkować przywróceniem odpowiedniej współpracy sąsiednich płyt oraz ograniczeniem wzajemnych przemieszczeń pionowych tych płyt. Frezowanie płyt stosuje się w celu wyrównania poziomu płyt przez sfrezowanie, czyli usunięcie części betonu.

Wymiana płyt

Konieczność wymiany płyt zachodzi wówczas, gdy żadna z wcześniejszych metod naprawy nie gwarantuje uzyskania i spełnienia pożądanej trwałości i właściwości eksploatacyjnych. Wymiana może dotyczyć całości płyt lub tylko fragmentów. Wymiana całych płyt betonowych składa się z następujących etapów:

 • nacięcie piłą uszkodzonej płyty betonowej wraz z dyblami i kotwami po jej wewnętrznej stronie z wyznaczeniem bezpiecznej strefy skuwania w celu uniknięcia uszkodzeń sąsiednich płyt (FOT. 1),
 • usunięcie uszkodzonej płyty przez mechaniczne kucie wyciętego uszkodzonego fragmentu płyty oraz ręczne usuwanie pozostałego betonu w strefie dylatacyjnej, sąsiadującej z innymi płytami w celu uniknięcia uszkodzeń tych płyt (FOT. 2),
 • usunięcie wypełnień szczelin dylatacyjnych oraz oczyszczenie krawędzi sąsiadujących płyt,
 • wywiercenie nowych otworów w sąsiadujących płytach na kotwy i dyble oraz ich montaż (FOT. 3),
 • ułożenie warstwy separacyjnej zapobiegającej przed spękaniami odbitymi oraz odprowadzającej wodę,
 • wbudowanie, zagęszczenie i wyrównanie mieszanki betonowej spełniającej wszystkie wymagania związane z trwałością betonu stawiane wcześniej usuniętej płycie (FOT. 4),
 • teksturowanie wymienionej powierzchni płyty w celu ujednolicenia z pozostałą częścią nawierzchni, by spełniała wymagania eksploatacyjne,
 • pielęgnacja,
 • odnowienie szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie.
FOT. 1–4. Wymiana płyty betonowej nawierzchni: nacięcie uszkodzonej płyty (1), mechaniczne usuwanie betonu (2); wiercenie otworów pod kotwy i dyble (3); wbudowywanie mieszanki betonowej (4); fot. archiwum TPA.

FOT. 1–4. Wymiana płyty betonowej nawierzchni: nacięcie uszkodzonej płyty (1), mechaniczne usuwanie betonu (2); wiercenie otworów pod kotwy i dyble (3); wbudowywanie mieszanki betonowej (4); fot. archiwum TPA.

Wymiana fragmentów płyt jest możliwa w przypadku uszkodzenia tylko fragmentu płyty - pęknięcia, uszkodzenia jej krawędzi lub głębokiego uszkodzenia szczeliny dylatacyjnej. Wystarczające jest zastąpienie uszkodzonego fragmentu gotowym elementem prefabrykowanym lub elementem ponownie wykonanym na miejscu.

W artykule pokazano jedynie wybrane, typowe rodzaje napraw nawierzchni betonowych. Oprócz wymienionych, często stosuje się powierzchniowe utrwalanie i odnowę za pomocą cienkich dywaników - zmiana powierzchni wierzchniej warstwy nawierzchni.

Podsumowanie

Świadomość zagrożeń, na jakie narażona jest nawierzchnia, a także sposobów radzenia sobie z nimi pozwalają podejmować przemyślane, kompleksowe działania w tym zakresie. Ponadto zestawienie najczęściej występujących uszkodzeń nawierzchni betonowych ze wskazaniem ich prawdopodobnych przyczyn może stać się przydatne w ocenie i diagnostyce stanu nawierzchni oraz w doborze odpowiedniej metody naprawy.

Artykuł przygotowano w ramach pracy statutowej nr 504P/1088/1407.

Literatura

 1. "Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych", IBDiM 2001.
 2. A. Szydło, "Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Teoria, wymiarowanie, realizacja", "Polski Cement", 2004.
 3. W. Jackiewicz-Rek, M. Konopska-Piechurska, P. Dudziec, "Nawierzchnie betonowe - klasyfikacja i przyczyny powstawania uszkodzeń, Concretepavements - classification and causes of damage", Dni Betonu 2015.
 4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, "Wytyczne stosowania «Systemu Oceny Stanu Nawierzchni Betonowych – (SOSN-B)»", 2007.
 5. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Biuro Studiów Sieci Drogowej, Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 4 marca 2002 roku "System Oceny Stanu Nawierzchni SOSN Wytyczne Stosowania", Warszawa 2002.
 6. M. Urbański, "Typowe uszkodzenia nawierzchni betonowych", Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 7. J. Wojtawicki, "Przyczyny powstawania uszkodzeń nawierzchni z betonu cementowego", "Lotnisko", nr 3/2008.
 8. "Pavement Surface Evaluation and Rating (PASER) Manual, Concrete Roads", Transportation Information Center, University of Wisconsin-Madison, 2002.
 9. A. Kwiecień, "Uszkodzenia betonowych nawierzchni lotniskowych", XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin–Międzyzdroje 2009.
 10. F. Bautista, I. Basheer, "Jointed Plain Concrete Pavement (JPCP): Preservation and Rehabilitation Design Guide", California Department of Transportation, 2008
 11. J. O’Doherty, "D-cracking of Concrete Pavements"; "Materials and Technology Engineering and Science", Michigan Department of Transportation, May 1987.
 12. J. Sudyka, T. Mechowski, "Pilotażowe badania porównawcze ugięciomierzy TSD i FWD", "Drogownictwo", nr 5/2012, s. 207–209.
 13. R. Sztukiewicz, "Badania nieniszczące konstrukcji nawierzchni drogowej", 34 KKBN, Zakopane 2005, s. 202–209.
 14. J. Sudyka, T. Mechowski, P. Harasim, "Nowoczesne metody oceny stanu nawierzchni drogowej", 4th International Conference "Modern Technologies in Highway Engineering", Poznań 2009, s. 206–214.
 15. Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk, "Diagnostyka konstrukcji żelbetowych", t. 1, PWN, Warszawa 2010.
 16. T. Saarenketo, T. Scullion, "Road evaluation with Ground Penetrating Radar", "Journal of Applied Geophysics" 43, s. 119-138.
 17. PN-EN 12504-4:2005, "Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej".
 18. R. Sztukiewicz, P. Rydzewski, "Obserwacje zmian charakterystyk ultradźwiękowych w nawierzchni z betonu cementowego", Konferencja Naukowa "Aktualne problemy nawierzchni lotniskowych", Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 1992, s. 148–152.
 19. J. Hoła, J. Bień, Ł. Sadowski, K. Schabowicz, "Non-destructive and minor-destructive diagnostics of concrete structures in assessment of their durability", "Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences", nr 63/2015.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Faustyna Faustyna, 21.11.2017r., 11:49:28 Takie nawierzchnie bywają problematyczne. Należy mieć na ich temat dużą wiedzę. Czerpać ją warto z tej strony i z poradników. Lepiej zapobiegać uszkodzeniom, niż je naprawiać.

Powiązane

Materiały prasowe news GDDKiA pomaga zachować stabilność sektora budowlanego

GDDKiA pomaga zachować stabilność sektora budowlanego GDDKiA pomaga zachować stabilność sektora budowlanego

Pandemia koronawirusa nie spowodowała zamknięcia budów ani wstrzymania na nich prac. Nie doprowadziła też do spowolnienia w realizacji inwestycji. Potwierdzeniem tego są wydatki, jakie GDDKiA poniosła...

Pandemia koronawirusa nie spowodowała zamknięcia budów ani wstrzymania na nich prac. Nie doprowadziła też do spowolnienia w realizacji inwestycji. Potwierdzeniem tego są wydatki, jakie GDDKiA poniosła na realizację zadań. Tylko w lipcu 2020 r. zasiliła branżę budowlaną kwotą blisko 1,6 mld zł.

Materiały prasowe news Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo na drogach

Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo na drogach Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo na drogach

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 11 Programów inwestycji dla zadań drogowych o łącznej wartości około 20 mln zł. Wiążą się one z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez...

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 11 Programów inwestycji dla zadań drogowych o łącznej wartości około 20 mln zł. Wiążą się one z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez rozbudowę skrzyżowań, budowę chodników, zatok autobusowych i montaż sygnalizacji świetlnej.

Materiały prasowe news Nowe inwestycje drogowe wyprowadzają ruch z miast

Nowe inwestycje drogowe wyprowadzają ruch z miast Nowe inwestycje drogowe wyprowadzają ruch z miast

Poszczególne odcinki nowych dróg tworzą całe ciągi, które omijają małe miejscowości i duże miasta. Inwestycje realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic oraz Programu Budowy Dróg Krajowych na lata...

Poszczególne odcinki nowych dróg tworzą całe ciągi, które omijają małe miejscowości i duże miasta. Inwestycje realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic oraz Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 mają poprawić komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców konkretnych miejscowości.

Materiały prasowe news 16 inwestycji zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego

16 inwestycji zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego 16 inwestycji zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 16 programów inwestycji dla zadań drogowych o wartości niemal 40 mln zł. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia...

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 16 programów inwestycji dla zadań drogowych o wartości niemal 40 mln zł. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przez przebudową skrzyżowań, budową barier ochronnych, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i sygnalizacji świetlnych, poprawą oświetlenia przejść dla pieszych oraz zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem.

Materiały prasowe news Rozwój sieci drogowej w liczbach

Rozwój sieci drogowej w liczbach Rozwój sieci drogowej w liczbach

W procesie rozwoju sieci drogowej w Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową,...

W procesie rozwoju sieci drogowej w Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie. GDDKiA zarządzą siecią dróg krajowych o łącznej długości blisko 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 4153 km, na co składa się 1693,8 km autostrad i 2459,2 km dróg ekspresowych.

Materiały prasowe news 164 mld zł na budowę dróg krajowych

164 mld zł na budowę dróg krajowych 164 mld zł na budowę dróg krajowych

Na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, trafi dodatkowe 21,8 mld zł.

Na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, trafi dodatkowe 21,8 mld zł.

Materiały prasowe news 500 mln zł na przebudowę dróg krajowych

500 mln zł na przebudowę dróg krajowych 500 mln zł na przebudowę dróg krajowych

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 9 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 500 mln zł. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni...

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 9 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 500 mln zł. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą odwodnienia, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, poprawę oświetlenia przejść dla pieszych oraz zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym.

Materiały prasowe news Dodatkowe wsparcie dla dróg samorządowych

Dodatkowe wsparcie dla dróg samorządowych Dodatkowe wsparcie dla dróg samorządowych

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie zadań na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r.

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie zadań na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r.

Materiały prasowe news Nowe obwodnice w województwie podlaskim

Nowe obwodnice w województwie podlaskim Nowe obwodnice w województwie podlaskim

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnic Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów w województwie podlaskim. Zadania te ujęto w Programie budowy 100 obwodnic. W ramach...

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnic Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów w województwie podlaskim. Zadania te ujęto w Programie budowy 100 obwodnic. W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) w ciągu drogi krajowej nr 8 o łącznej długości prawie 25 km. Dodatkowo Minister Infrastruktury uzgodnił aneks do Programu inwestycji dla zadania obejmującego budowę odcinka drogi ekspresowej S61 Suwałki – Budzisko.

Materiały prasowe news 582 mln zł na modernizację dróg krajowych

582 mln zł na modernizację dróg krajowych 582 mln zł na modernizację dróg krajowych

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 10 programów inwestycji dla zadań na sieci dróg krajowych o łącznej wartości 582 mln zł. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni,...

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 10 programów inwestycji dla zadań na sieci dróg krajowych o łącznej wartości 582 mln zł. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, budową przepustów i mostów na drogach krajowych, zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym oraz wyprowadzeniem nadmiernego ruchu drogowego z obszarów...

Materiały prasowe news Pierwsza ze 100 obwodnic skierowana do realizacji

Pierwsza ze 100 obwodnic skierowana do realizacji Pierwsza ze 100 obwodnic skierowana do realizacji

Minister Infrastruktury zatwierdził 12 marca 2020 r. Program inwestycji dla obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42. Obwodnica została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic i jest jedną z kilkunastu...

Minister Infrastruktury zatwierdził 12 marca 2020 r. Program inwestycji dla obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42. Obwodnica została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic i jest jedną z kilkunastu inwestycji planowanych do uruchomienia w 2020 r.

Materiały prasowe news Program budowy 100 obwodnic w 10 lat

Program budowy 100 obwodnic w 10 lat Program budowy 100 obwodnic w 10 lat

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej - to główne założenia opracowanego w Ministerstwie...

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej - to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Materiały prasowe news Poprawa bezpieczeństwa na istniejącej sieci dróg - plany GDDKiA na 2020 rok

Poprawa bezpieczeństwa na istniejącej sieci dróg - plany GDDKiA na 2020 rok Poprawa bezpieczeństwa na istniejącej sieci dróg - plany GDDKiA na 2020 rok

Działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to nie tylko realizacja dużych inwestycji i budowa nowych odcinków dróg, ale także zarządzanie i wykonywanie zadań na bieżącej sieci dróg krajowych...

Działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to nie tylko realizacja dużych inwestycji i budowa nowych odcinków dróg, ale także zarządzanie i wykonywanie zadań na bieżącej sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 17 760 km. W tym roku GDDKiA ogłosi przetargi na ponad 200 zadań, które swoim zakresem obejmą ok. 630 km dróg. Łączna wartość wszystkich tych zadań to ok. 3,6 mld zł.

Materiały prasowe news Powstał katalog konstrukcji obiektów mostowych i przepustów dla dróg

Powstał katalog konstrukcji obiektów mostowych i przepustów dla dróg Powstał katalog konstrukcji obiektów mostowych i przepustów dla dróg

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał rekomendację dla stosowania Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów, który pozwoli obniżyć koszty projektowania i budowy...

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał rekomendację dla stosowania Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów, który pozwoli obniżyć koszty projektowania i budowy obiektów tego typu na polskich drogach. Publikacja katalogu to kolejny etap procesu optymalizacji kosztów realizacji inwestycji drogowych.

mgr inż. Maria Pietras, dr hab. inż. Janusz Konkol Metakaolinit jako dodatek do betonu

Metakaolinit jako dodatek do betonu Metakaolinit jako dodatek do betonu

Według normy PN-EN 206:2014 [1] dodatkiem do betonu nazywany jest drobnoziarnisty materiał nieorganiczny, używany w celu polepszenia określonych właściwości betonu lub osiągnięcia specjalnych właściwości.

Według normy PN-EN 206:2014 [1] dodatkiem do betonu nazywany jest drobnoziarnisty materiał nieorganiczny, używany w celu polepszenia określonych właściwości betonu lub osiągnięcia specjalnych właściwości.

dr inż. Stanisław Majer Zagęszczalność gruntów niespoistych

Zagęszczalność gruntów niespoistych Zagęszczalność gruntów niespoistych

Budowa dróg obejmuje m.in. roboty ziemne. Szacuje się, że w zależności od charakterystyki trasy mogą one stanowić do 60% ogółu robót. Większość tych prac związana jest z budową nasypów. Podstawową zaś...

Budowa dróg obejmuje m.in. roboty ziemne. Szacuje się, że w zależności od charakterystyki trasy mogą one stanowić do 60% ogółu robót. Większość tych prac związana jest z budową nasypów. Podstawową zaś czynnością podczas budowy nasypów i przygotowania podłoża pod konstrukcję nawierzchni jest zagęszczanie gruntów.

dr inż. Stanisław Majer Drogi i konstrukcje nawierzchni drogowych

Drogi i konstrukcje nawierzchni drogowych Drogi i konstrukcje nawierzchni drogowych

Budowa dróg jest kosztowna, dlatego tak ważne jest, aby jej najważniejszy element, jakim jest nawierzchnia, charakteryzował się odpowiednimi parametrami i wystarczającą trwałością eksploatacyjną. Nawierzchnia...

Budowa dróg jest kosztowna, dlatego tak ważne jest, aby jej najważniejszy element, jakim jest nawierzchnia, charakteryzował się odpowiednimi parametrami i wystarczającą trwałością eksploatacyjną. Nawierzchnia powinna być wykonana z materiałów o odpowiedniej jakości oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska, mgr inż. Krzysztof Pokorski, dr inż. Tomasz Piotrowski Wymagania dla betonu do konstrukcji nawierzchni sztywnych

Wymagania dla betonu do konstrukcji nawierzchni sztywnych Wymagania dla betonu do konstrukcji nawierzchni sztywnych

Podstawowe wymagania stawiane konstrukcji nawierzchni drogowej to rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże gruntowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów. Dodatkowe współczesne...

Podstawowe wymagania stawiane konstrukcji nawierzchni drogowej to rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże gruntowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów. Dodatkowe współczesne wymagania dla nawierzchni drogowych wynikają z doktryny zrównoważonego rozwoju i z potrzeby zachowania racjonalności ekonomicznej.

mgr inż. Łukasz Mrozik, mgr inż. Paweł Piekarski, mgr inż. Agnieszka Grzybowska Zastosowanie piasku naturalnego do produkcji proekologicznych kompozytów cementowych

Zastosowanie piasku naturalnego do produkcji proekologicznych kompozytów cementowych Zastosowanie piasku naturalnego do produkcji proekologicznych kompozytów cementowych

Kompozyty cementowo-kruszywowe stanowią jedno z najpowszechniej stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych w budownictwie. Postęp w technologii betonu udostępnił rozwiązania stwarzające możliwość...

Kompozyty cementowo-kruszywowe stanowią jedno z najpowszechniej stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych w budownictwie. Postęp w technologii betonu udostępnił rozwiązania stwarzające możliwość kształtowania właściwości tego kompozytu w bardzo szerokim zakresie, na poziomie zależnym od stawianych wymagań.

dr inż. Paweł Mieczkowski Technologia zalew drogowych na gorąco – zabezpieczanie spękań i dylatacji

Technologia zalew drogowych na gorąco – zabezpieczanie spękań i dylatacji Technologia zalew drogowych na gorąco – zabezpieczanie spękań i dylatacji

Masy zalewowe stosuje się do napraw różnego rodzaju spękań, wypełniania przestrzeni w szczelinach dylatacyjnych, wykonawstwa torowisk tramwajowych (w obrębie styku nawierzchni i szyny) oraz innych celów,...

Masy zalewowe stosuje się do napraw różnego rodzaju spękań, wypełniania przestrzeni w szczelinach dylatacyjnych, wykonawstwa torowisk tramwajowych (w obrębie styku nawierzchni i szyny) oraz innych celów, w których konieczne jest zabezpieczenie powierzchni przed wnikaniem wody, powietrza, promieniowania ultrafioletowego (UV), paliw czy czynników chemicznych. Ostatnie lata pokazały, że zapotrzebowanie na te materiały jest bardzo duże.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

Materiały prasowe news Nowa jakość w wymaganiach technicznych z rekomendacją ministra infrastruktury

Nowa jakość w wymaganiach technicznych z rekomendacją ministra infrastruktury Nowa jakość w wymaganiach technicznych z rekomendacją ministra infrastruktury

Minister infrastruktury zaleca do stosowania serię wzorców i standardów dotyczącą drogowych obiektów inżynierskich. To kolejny krok w budowaniu nowego systemy wymagań technicznych w drogownictwie, który...

Minister infrastruktury zaleca do stosowania serię wzorców i standardów dotyczącą drogowych obiektów inżynierskich. To kolejny krok w budowaniu nowego systemy wymagań technicznych w drogownictwie, który powstaje w resorcie infrastruktury.

Materiały prasowe Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego

Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji kolejnych sześć programów inwestycji dla zadań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zadania będą realizowane w województwach małopolskim,...

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji kolejnych sześć programów inwestycji dla zadań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zadania będą realizowane w województwach małopolskim, opolskim, wielkopolskim, podkarpackim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Obejmą budowę chodników i infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania granicznego odcinka autostrady, przebudowę skrzyżowań na ronda, a także kompleksową rozbudowę infrastruktury z zastosowaniem elementów zwiększających...

Materiały prasowe news Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej w konsultacjach publicznych

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej w konsultacjach publicznych Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej w konsultacjach publicznych

Rozpoczynają się konsultacje publiczne Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021–2024. Głównym celem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu...

Rozpoczynają się konsultacje publiczne Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021–2024. Głównym celem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podejmowane w ramach Programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej – a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar....

Wybrane dla Ciebie

Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej

Sprawdź komponenty do natrysku piany

Sprawdź komponenty do natrysku piany Sprawdź komponenty do natrysku piany

Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta

Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta

Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty »

Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty » Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty »

Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem »

Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem » Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem »

Jakie wybrać pokrycie dachowe?

Jakie wybrać pokrycie dachowe? Jakie wybrać pokrycie dachowe?

„Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! »

„Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! » „Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! »

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym po...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

Getin Noble Bank SA Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować? Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia...

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia dostępne w banku sposoby jego sfinansowania.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Bogata oferta produktów i rozwiazań, gwarancja bezpiecznych zakupów oraz możliwość negocjacji warunków i cen to tylko niektóre zalet platformy handlowej merXu. Zobacz, dlaczego warto korzystać z merXu.

Bogata oferta produktów i rozwiazań, gwarancja bezpiecznych zakupów oraz możliwość negocjacji warunków i cen to tylko niektóre zalet platformy handlowej merXu. Zobacz, dlaczego warto korzystać z merXu.

FOVEO TECH Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe

Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe

Po nałożeniu na elewację zewnętrzne tynki cienkowarstwowe są w zasadzie nie do odróżnienia, niezależnie od tego, jakiego są rodzaju. Jednak to podobieństwo jest tylko wizualne.

Po nałożeniu na elewację zewnętrzne tynki cienkowarstwowe są w zasadzie nie do odróżnienia, niezależnie od tego, jakiego są rodzaju. Jednak to podobieństwo jest tylko wizualne.

Balex Metal Sp. z o. o. Jak modernizować budynki przemysłowe?

Jak modernizować budynki przemysłowe? Jak modernizować budynki przemysłowe?

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności...

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności termicznej. Najlepszym i najszybszym sposobem dostosowania istniejących obiektów do aktualnych warunków technicznych oraz standardów architektonicznych jest zastosowanie płyt warstwowych.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

DEFRO Kominek a rekuperacja w domu

Kominek a rekuperacja w domu Kominek a rekuperacja w domu

W dobie rosnących opłat za wszelkiego rodzaju dobra i usługi wielu z nas szuka oszczędności. Wysoki procent comiesięcznych wydatków stanowi pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Konkretniej,...

W dobie rosnących opłat za wszelkiego rodzaju dobra i usługi wielu z nas szuka oszczędności. Wysoki procent comiesięcznych wydatków stanowi pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Konkretniej, chodzi o ogrzewanie domu. Utrzymanie komfortu termicznego jest naszą podstawową potrzebą. Pamiętajmy jednak, że nie trzeba na to wydawać ogromnych sum. Obecnie na rynku istnieje wiele rozwiązań, które zapewniają oszczędne i wydajne ogrzewanie. Jednym z nich może być kominek. Zazwyczaj jest on stosowany...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.