Izolacje.com.pl

Transport szynowy – niedogodność czy korzyść dla nieruchomości sąsiednich?

Railway transport – inconvenience or benefit for neighbouring buildings?

Wytyczne dotyczące ochrony ludzi przed szkodliwymi dźwiękami oraz drganiami znajdziemy w przepisach budowlanych i normach.
Fot. Archiwum Redakcji

Wytyczne dotyczące ochrony ludzi przed szkodliwymi dźwiękami oraz drganiami znajdziemy w przepisach budowlanych i normach.


Fot. Archiwum Redakcji

Pewnie dla większości z nas zadane w tytule pytanie będzie miało charakter stricte retoryczny. Wskazanie uciążliwości związanych z mieszkaniem w sąsiedztwie linii tramwajowej lub kolejowej nie nastręcza nam bowiem żadnych trudności. Ponadto trudno znaleźć osobę, która w XXI wieku nie słyszała o negatywnym wpływie hałasu oraz drgań (generowanych przez poruszające się pociągi) na ludzki organizm.

Zobacz także

dr inż. Małgorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Jacek Sawicki Izolacje konstrukcji obiektów mostowych

Izolacje konstrukcji obiektów mostowych Izolacje konstrukcji obiektów mostowych

Obowiązek zabezpieczania/izolowania elementów konstrukcji obiektów mostowych przed działaniem czynników niszczących wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30...

Obowiązek zabezpieczania/izolowania elementów konstrukcji obiektów mostowych przed działaniem czynników niszczących wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [1].

Jacek Sawicki Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali...

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali itp. z użyciem taśm elastycznych wklejanych są powszechne w budownictwie ogólnym i hydrotechnicznym. Skutecznie spełniają one swoje zadania pod warunkiem przestrzegania zaleceń systemodawców.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Niekorzyści z tytułu sąsiadowania nieruchomości z linią kolejową
 • Czy bliskość infrastruktury kolejowej może przynieść zyski dla właścicieli sąsiadujących z nią nieruchomości?

Dokonując krytycznej analizy literatury, autorka publikacji stara się wskazać korzyści oraz niedogodności dla nieruchomości wynikające z sąsiedztwa linii kolejowych.

Railway transport – inconvenience or benefit for neighbouring buildings?

The author of the publication, in a critical analysis of literature references, attempts to indicate the benefits and inconveniences for buildings, resulting from the neighbourhood of railway lines.

Warto w tym miejscu podkreślić, że liczne – mające często formę aktów prawnych – zapisy regulujące kwestie związane z ochroną ludzi przed drganiami i hałasem w inherentny sposób determinują jednostronne, pejoratywne postrzeganie wpływu transportu kolejowego na sąsiadujące z nim nieruchomości.

Zauważanie jedynie negatywnych aspektów sąsiadowania nieruchomości z linią kolejową wiąże się jednak z odbieraniem tej problematyce dychotomicznego charakteru. Czy nie jest to zatem zbyt subiektywne traktowanie problemu?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy rozpatrzyć zarówno niedogodności, jak i korzyści z tytułu posiadania praw do nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych.

Niekorzyści z tytułu sąsiadowania nieruchomości z linią kolejową

Laureat Nagrody Nobla z dziedziny medycyny – Robert Koch – już ponad sto lat temu przedstawiał tezę, że następne pokolenia zmuszone zostaną do podjęcia walki z hałasem, czym niejako powielą działania swoich przodków zmagających się z problemem zachorowań na choroby takie jak dżuma lub cholera.

Żyjący współcześnie medycy coraz częściej podnoszą alarm, że ludzie narażeni na powtarzające się ponadnormatywne dźwięki mogą cierpieć na choroby sercowo-naczyniowe, problemy ze snem oraz uszkodzenia aparatu słuchowego. Warto tym samym podkreślić, że uciążliwe dla ludzi dźwięki skutkują m.in. permanentnym uczuciem zmęczenia, eskalacją agresywnych zachowań czy problemami z koncentracją.

Jakże znamienne – w kontekście obecnych wydarzeń – stają się zatem słowa niemieckiego lekarza noblisty. Jesteśmy bowiem pokoleniem, które zostało niejako zmuszone do walki z hałasem, czego wyraz – oprócz zaawansowanych metod leczenia – stanowią liczne dokumenty regulujące kwestie związane z ochroną ludzi przed drganiami i ponadnormatywnymi uciążliwymi dźwiękami.

Do najbardziej znanych polskich aktów prawnych chroniących społeczeństwo przed negatywnym oddziaływaniem hałasu należy zaliczyć:

 • Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU 2019, poz. 1186 z późn. zm.) [1],
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065 z późn. zm.) [2],
 • Ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (DzU 2019, poz. 710 z późn. zm.) [3].

Warto podkreślić, że w przywołanych powyżej dokumentach odnajdziemy regulacje dotyczące m.in. usytuowania obiektów budowlanych względem linii kolejowych, sposobu prowadzenia robót budowlanych oraz projektowania budynków. Treść Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1] – w inherentny sposób – obliguje wykonawców robót budowlanych oraz projektantów do przeciwdziałania szkodliwemu oddziaływaniu hałasu na otoczenie. Art. 5 ust. 1 przywołanego aktu prawnego otrzymał bowiem następujące brzmienie:

„Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, dotyczących: […] e) ochrony przed hałasem” [1].

W przypadku Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2], problematyce ochrony ludzi przed szkodliwymi dźwiękami oraz drganiami został poświęcony dział IX. W przywołanym dziale odnajdziemy m.in. regulacje o następującej treści:

„Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach” [2];

 „Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem: 1) zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku [...]” [2];

„§ 325. 1)1. Budynki mieszkalne, budynki zamieszkania zbiorowego i budynki użyteczności publicznej należy sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli one występują i ich poziomy będą powodować w pomieszczeniach tych budynków przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań, określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach, należy stosować skuteczne zabezpieczenia” [2];

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 84 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8 [2]:

„§ 325....2. Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami należy chronić przed tymi uciążliwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł, usytuowanie i ukształtowanie budynku, stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem, a także racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku oraz zapewnienie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych określonej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych” [2];

„§ 326. 2)1. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków, dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem, nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi metody pomiaru poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach" [2];

 2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 85 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8 [2].

Warto jednocześnie podkreślić, że również normy branżowe zawierają wytyczne odnoszące się do zagadnień związanych z ochroną społeczeństwa przed uciążliwymi dźwiękami. Do najbardziej znanych dokumentów tego typu należy zaliczyć:

 • PN-B-02171:2017-06, „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach” [4],
 • PN-B-02151-3:2015-10, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych” [5],
 • PN-B-02170:2016-12, „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki” [6].

W Normie PN-B-02151-3:2015-10 najważniejszy – w aspekcie komunikacji szynowej – jest zapis pkt. 7.3.2.: „Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od komunikacji drogowej i szynowej” [5].

Przywołane przepisy prawne – poprzez zobowiązanie społeczeństwa do przeciwdziałania szkodliwemu oddziaływaniu hałasu – narzucają swego rodzaju ograniczenia, np. w prawie własności. Zgodnie z art. 140 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 2019, poz. 1145 z późn. zm.), należy bowiem pamiętać, że „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą” [7].

W konsekwencji przywołanego przepisu prawnego, właściciele nieruchomości sąsiadujących z linią kolejową muszą respektować następujące zapisy legislacyjne:

 • „Art. 53. 1. Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego” [3];
 • „Art. 53. 2. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m, z zastrzeżeniem ust. 4” [3];
 • „Art. 53. 3. Odległości, o których mowa w ust. 2, dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych, budynków związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży powinny być zwiększone, w zależności od przeznaczenia budynku, w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu w środowisku, określonych w odrębnych przepisach” [3];
 • „§ 1. Na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej drzewa i krzewy mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego” [8];
 • „§ 4. 1. Roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, z zastrzeżeniem ust. 2.” [8];
 • „§ 4. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do robót ziemnych związanych z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją linii kolejowej” [8];
 • „§ 4. 3. Wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury” [8].

Powyższe fragmenty aktów prawnych stanowią niejako potwierdzenie szkodliwego wpływu hałasu na ludzki organizm. Zbyt wysoki poziom dźwięku jest bowiem zwalczany przez polskie państwo poprzez właściwe zapisy prawne. Obserwowane są jednak sytuacje, w których przyjęty system prawny nie spełnił swojej roli. Potwierdzeniem są przypadki osób chorych z powodu hałasu. Wszyscy zdajemy sobie ponadto sprawę, że – w przypadku transportu kolejowego – hałas stanowi inherentny element towarzyszący działaniu pojazdów szynowych.

K. Hajduk wyodrębnia – w transporcie kolejowym – następujące źródła hałasu [9]:

 • hałas silnika,
 • hałas toczenia,
 • hałas aerodynamiczny.

Zaburzony oraz nieregularny opływ powietrza w czasie przemieszczania się taboru kolejowego stanowi źródło emisji hałasu aerodynamicznego [10]. W wyniku rozpędzania się pojazdów szynowych powstaje hałas silnika. Następstwem drgań powstających na styku kół z szynami jest hałas toczenia [10–11]. Przy prędkościach przekraczających 200 km/h osiągane jest największe natężenie hałasu aerodynamicznego [9].

Najwyższy poziom tego rodzaju zanieczyszczenia powietrza osiągany jest przy prędkościach powyżej 30 km/h. Hałas silnika jest natomiast najbardziej uciążliwy przy niewielkich prędkościach (tzn. oscylujących w okolicy 30 km/h) [9]. Nic zatem dziwnego, że spora liczba osób suponuje, że sąsiedztwo linii kolejowych – zwłaszcza w kontekście emisji hałasu oraz drgań – negatywnie wpływa na wartość nieruchomości graniczących z torowiskiem.

Potwierdzenie przedmiotowego sposobu myślenia zawarta jest w publikacji Idy Leśnikowskej-Matusiak oraz Anety Wnuk. Autorki prezentują bowiem tezę, że „Wibracje i hałas przynoszą też ujemne skutki gospodarcze w postaci kosztów leczenia oraz wypłacania rent inwalidzkich; szybszego zużywania się środków produkcji i transportu; pogorszenia jakości i przydatności terenów zagrożonych nadmiernym hałasem oraz zmniejszenie wartości obiektów tam położonych” [12].

D.R. Bowes oraz K.R. Ihlandfeld wskazują w swoim artykule [13] na jeszcze jeden problem związany z bliskością stacji kolejowych lub przystanków metra, którym jest wzrost przestępczości. Tego typu tezy nie są odosobnione. Tym bardziej zasadne wydaje się więc przeanalizowanie sposobów ograniczania negatywnego wpływu hałasu kolejowego.

K. Hajduk prezentuje pogląd, że wśród sposobów ograniczania hałasu kolejowego można wyróżnić [9]:

 • sposoby aktywne (za które odpowiedzialni są przewoźnicy, a obejmujące m.in. nowoczesny tabor, nominalne i gładkie powierzchnie obręczy kół, nowoczesne systemy hamulcowe),
 • sposoby pasywne (odpowiada za nie zarządca infrastruktury kolejowej).

Dokonując krytycznego przeglądu literatury przedmiotu, można odnaleźć również ideę podziału działań w zakresie ochrony przed hałasem kolejowym w rozróżnieniu na trzy strefy [14–15]:

 • w przypadku III strefy – działalność organizacyjną obejmującą różne formy działalności jednostek samorządu terytorialnego, takie jak: projektowanie obiektów budowlanych z uwzględnieniem pomieszczeń charakteryzujących się „mniejszymi wymaganiami co do komfortu akustycznego od strony źródła hałasu”, ingerencja w formę krajobrazu poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosowanie specjalistycznej izolacji akustycznej w przypadku przegród pionowych (ścian) budynków, zmiana funkcji budynków, ekrany akustyczne zamontowane na elewacji;
 • w przypadku strefy II – metody ograniczania hałasu kolejowego „na drodze propagacji od źródła do odbiornika” wykorzystujące zabezpieczenia akustyczne, takie jak: kombinacje wału ziemnego oraz ekranu akustycznego, pasy zieleni, wały ziemne, ekrany akustyczne;
 • w przypadku strefy I – metody ograniczania poziomu wartości hałasu w miejscu jego powstawania, tzn. działania u źródła związane z: organizacją ruchu (sterowaniem ruchem, ograniczeniami czasowymi, limitem prędkości pociągów, koncentracją ruchu na określonych odcinkach liniach kolejowych, zminimalizowaniem sygnałów dźwiękowych), pojazdem szynowym (jego konstrukcją oraz stanem technicznym taboru kolejowego), z linią kolejową (stanem technicznym torowiska, konstrukcją torowiska, rozwiązaniami „sytuacyjnymi i wysokościowymi” względem otoczenia).

W aspekcie rozważań zawartych w przedmiotowej publikacji na szczególną uwagę zasługuje publikacja K. Hajduk. Badacz wymienia sposoby ograniczające poziom hałasu kolejowego oraz dokonuje porównania przyjętych rozwiązań. K. Hajduk prezentuje następujące rozwiązania zmniejszające poziom hałasu kolejowego [9]:

 • wysokie ekrany akustyczne,
 • szlifowanie szyn,
 • naturalne ekrany akustyczne,
 • nakładki przyszynowe,
 • panele na torowiska,
 • niskie ekrany akustyczne.

Analizując rozwiązania zmniejszające hałas kolejowy, należy przemyśleć, na ile przedmiotowa ochrona jest efektywna. W kontekście niniejszych rozważań warto przywołać artykuł K. Hajduka oraz publikację J. Kopani i B. Galińskiej. Zdaniem K. Hajduka możliwe do uzyskania wartości obniżenia poziomu hałasu w rozróżnieniu na poszczególne rozwiązania przedstawiają się następująco [9]:

 • 6–20 dB (w przypadku wysokich ekranów akustycznych, które charakteryzują się dość wysoką skutecznością oraz znaczną ingerencją w krajobraz),
 • 3–15 dB (w przypadku niskich ekranów akustycznych uważanych za rozwiązanie cechujące się stosunkowo wysoką skutecznością),
 • 1–8 dB (w odniesieniu do paneli na torowiska uważanych za rozwiązanie uzupełniające niewielkiej skuteczności),
 • 1–5 dB (w przypadku nakładek przyszynowych będących rozwiązaniem uzupełniającym o niskiej skuteczności),
 • 1–15 dB (w odniesieniu do bardzo skutecznych naturalnych ekranów akustycznych możliwych do zastosowania wyłącznie w miejscach wolnych pasów terenu umiejscowionych wzdłuż linii kolejowych),
 • 1–9 dB (w odniesieniu do szlifowania szyn cechującego się małym działaniem o nieciągłym działaniu).

Warto zauważyć, iż K. Hajduk prezentuje tezę, że rozwiązania obecnie „walczące” z hałasem kolejowym są drogie, a ponadto trudno je wdrożyć i degradują krajobraz [9]. W analogicznym tonie zachowane są chociażby poglądy formułowane przez J. Kopanię i B. Galińską. Autorki te uznają łączenie wielu poszczególnych rozwiązań za efektywny sposób walki z hałasem [16]. Badaczki podkreślą jednak dużą kapitałochłonność rozwiązań służących ograniczaniu poziomu hałasu [16].

Należy zauważyć również niepokojącą sytuację w Polsce odnoszącą się do okresu przydatności ekranów akustycznych, który (w przeciwieństwie do innych krajów europejskich) określa się na czas mniejszy niż 11–12 lat, co dodatkowo zwielokrotnia koszty ochrony przeciwhałasowej [17–19].

Czy bliskość infrastruktury kolejowej może przynieść zyski dla właścicieli sąsiadujących z nią nieruchomości?

Dostęp do komunikacji jest jednym z najważniejszych czynników determinujących wartość gruntu. Pojawia się więc coraz więcej opracowań naukowych (prace autorów takich jak np. M. Doherty [20], H.W. Batt [21], J.R. Junge, D. Levinson [22]), w których mała odległość nieruchomości od infrastruktury kolejowej przedstawiana jest jako czynnik implikujący wymierne korzyści dla właścicieli gruntów lub obiektów budowlanych położonych w sąsiedztwie torowiska.

Potwierdzeniem słuszności przedmiotowej tezy są – wygłaszane niejednokrotnie w polityce czy w środowisku naukowym – postulaty o nałożenie dodatkowych opłat (z tytułu wzbogacenia się) na właścicieli nieruchomości, którzy czerpią profity z dostępu swoich działek do komunikacji publicznej. Na analogicznych zasadach stosuje się obecnie w Polsce opłatę adiacencką.

Warto w tym miejscu przywołać opracowanie naukowe „Commuter rail accessibility and house values: The case of the Montreal South Shore” [23]. Autorzy tego artykułu dokonali oceny wniosków płynących z analiz empirycznych poświęconych zagadnieniu wpływu metra oraz infrastruktury kolejowej na rynek nieruchomości. Na podstawie wyników z 24 badań ustalili, że – w przypadku aż 13 nieruchomości – bliskość infrastruktury transportowej skutkowała wzrostem wartości gruntu oraz wybudowanych na nich obiektów (dla porównania, tylko w siedmiu sytuacjach zaobserwowano tendencje spadkowe).

Wytłumaczenie takiego stanu rzeczy można znaleźć chociażby w publikacji J. Dydenko. Autorytet z dziedziny szacowania nieruchomości wskazuje bowiem, że jako dochód z nieruchomości należy rozumieć przede wszystkim dochody z dzierżawy lub najmu, jak również dochody, których źródłem jest działalność prowadzona na nieruchomości [24].

Do dochodów z nieruchomości J. Dydenko zalicza także np. opłaty za miejsca parkingowe lub instalację bankomatów i innych urządzeń [24]. Bliskość transportu kolejowego – zwłaszcza kolejowych przystanków osobowych – skutkuje zwiększoną liczbą podróżnych, co w inherentny sposób wiąże się z rozwojem różnego typu usług potrzebnych pasażerom kolei. Przedmiotowa sytuacja sprzyja natomiast wzrostowi dochodów z działalności prowadzonej na nieruchomości, co bezpośrednio związane jest ze wzrostem wartości nieruchomości.

Co ciekawe, w Bordeaux we Francji – dzięki nowemu połączeniu TGV – w 2017 r. odnotowano jeden z najwyższych wzrostów cen lokali mieszkalnych (o 12,1%) [2]. Przyczyn zaistniałej sytuacji należy upatrywać w korzyściach, jakie niesie ze sobą obecność infrastruktury kolejowej, do których zaliczyć należy np. łatwy dostęp do środków komunikacji zbiorowej, skutkujący m.in. zminimalizowaniem czasu dojazdu do pracy, lepszym dostępem do różnego typu usług, brakiem konieczności posiadania własnego samochodu.

Podsumowanie

Aby spróbować odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie, przeanalizowaliśmy wszelkie niedogodności oraz korzyści wynikające dla właścicieli nieruchomości z sąsiedztwa z infrastrukturą kolejową. Osiągnęliśmy tym samym cel artykułu, którym było przedstawienie problemu w wieloaspektowy sposób (jednoznaczne określenie wpływu transportu szynowego na kształtowanie się rynku nieruchomości jest bowiem niemożliwe).

Sąsiedztwo linii kolejowych – zwłaszcza kolejowych przystanków osobowych – może przynieść korzyści właścicielom nieruchomości prowadzących działalność usługową. Także ludzie, dla których kolej stanowi wygodny i szybki środek transportu, mogą uznawać bliskość linii kolejowych za duże udogodnienie. Warto przy tym rozgraniczyć kwestię postrzegania hałasu przez osoby incydentalnie znajdujące się w sąsiedztwie linii kolejowych od opinii osób permanentnie przebywających w okolicy użytkowanego torowiska. Bezwzględnie należy jednak uszanować prawo każdego człowieka do zdrowia, które jest bezcenne.

Zdaniem autorki artykułu przemyślane, nacechowane empatią rozwiązania stanowią zatem swego rodzaju klucz do wzajemnego zrozumienia zarówno właścicieli nieruchomości czerpiących korzyści, jak i tych cierpiących niedogodności z tytułu sąsiedztwa linii kolejowych.

Literatura

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,http://prawo.sejm.gov.pl (13.06.2020 r.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065 z późn. zm.), http://prawo.sejm.gov.pl (27.05.2020 r.).
 3. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (DzU 2019, poz. 710 z późn. zm.), http://prawo.sejm.gov.pl (27.05.2020 r.).
 4. PN-B-02171:2017-06, „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”, http://wiedza.pkn.pl (05.06.2020 r.).
 5. PN-B-02151-3:2015-10, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych”, http://wiedza.pkn.pl (05.06.2020 r.).
 6. PN-B-02170:2016-12, „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”, http://wiedza.pkn.pl (05.06.2020 r.).
 7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU 2019, poz. 1145), http://prawo.sejm.gov.pl (27.05.2020 r.).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, DzU 2014, poz. 1227 z późn. zm., http://prawo.sejm.gov.pl (27.05.2020 r.).
 9. K. Hajduk, „Niskie ekrany – skuteczna ochrona przed hałasem w transporcie kolejowym”, „Problemy Kolejnictwa” 160/2016, s. 7–14.
 10. K. Polak, „Sposoby minimalizacji emisji hałasu kolejowego w aglomeracji miejskiej”, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 19(6)/2018, s. 221–225.
 11. J. Bohatkiewicz, M. Hałucha, „Pomiary i analizy hałasu kolejowego”, www.edroga.pl (dostęp: 05.06.2020 r.).
 12. I. Leśnikowska-Matusiak, A. Wnuk, „Wpływ hałasu komunikacyjnego na stan środowiska akustycznego człowieka”, „Transport Samochodowy” 3/2014, s. 37–62.
 13. D.R. Bowes, K.R. Ihlandfeldt, „Identifying the impacts of rail transit stations on residential property values”, „Journal of Urban Economics”, 50/2001, 1–25.
 14. „Wpływ hałasu kolejowego na klimat akustyczny miasta Krakowa”, Materiały II Konferencji Transport kolejowy i ochrona środowiska, Kielce – Cedzyna, 8–10 maja 2008.
 15. F. Tomaszewski, E. Wojciechowska, „Transport kolejowy a ochrona środowiska”, „Czasopismo Techniczne. Mechanika” 108(2-M)/2011, s. 115–122.
 16. B. Galińska, J. Kopania, „Organizacyjne i techniczne metody redukcji hałasu komunikacyjnego w przestrzeni miejskiej”, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 18(6)/2017, s. 163–167.
 17. J. Poliński, „Identyfikacja, estymacja i internalizacja kosztów zewnętrznych transportu”, „Problemy Kolejnictwa” 156/2012, s. 33–67.
 18. A. Serebeńska, „Problemy ochrony przed hałasem”, portal internetowy edroga.pl, http://edroga.pl/ochrona-srodowiska//projektowanie/920-problemy-ochrony-przed-halasem (dostęp: 05.06.2020 r.).
 19. A. Serebeńska, „Rodzaje i koszty osłon przeciwhałasowych”, portal drogowy edroga.pl, http://edroga/drogi-i-mosty/projektowanie/920-problemy-ochrony-przed-halasem (dostęp: 05.06.2020 r.).
 20. M. Doherty, „Funding public transport development through land value capture programs”, http://www.ecotransit. org.au/ets/files//land_value_capture_mdoherty2004.pdf. (dostęp: 13.06.2020).
 21. H.W. Batt, „Value capture as a policy tool in transportation economics”, „American Journal of Economics and Sociology” 60(1)/2001, s. 195–228.
 22. J.R. Junge, D. Levinson, „Financing transportation with land value taxes. Effects on development density”, „The Journal of Transport and Land Use” 5(1)/2015, s. 49–63.
 23. J. Dubé, M. Thériault, F. Des Rosiers, „Commuter rail accessibility and house values: The case of the Montreal South Shore”, Canada, 1992–2009, „Transportation Research Part A: Policy and Practice” 54/2013, s. 49–66.
 24. J. Dydenko, „Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości, [w:] J. Dydenko (red.), „Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe”, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 482–506.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Nowe regulacje w zakresie akustyki

Nowe regulacje w zakresie akustyki Nowe regulacje w zakresie akustyki

Akustyka budowlana w Polskich Normach, ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych budynków i elementów budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stanowią...

Akustyka budowlana w Polskich Normach, ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych budynków i elementów budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stanowią główne wątki tematyczne niniejszego artykułu. Autor przywołuje i omawia najważniejsze normy z zakresu akustyki budynków oraz zwraca uwagę na takie kwestie jak: pomiar poziomu ciśnienia akustycznego, dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, wymagania dotyczące warunków pogłosowych...

Jarosław Guzal KFB Polska: Rozwiązujemy problemy

KFB Polska: Rozwiązujemy problemy KFB Polska: Rozwiązujemy problemy

Jaka jest świadomość rynku w zakresie pomiarów, analizy i redukcji hałasu? Na czym koncentruje się działalność firmy?

Jaka jest świadomość rynku w zakresie pomiarów, analizy i redukcji hałasu? Na czym koncentruje się działalność firmy?

dr inż. Barbara Ksit, mgr inż. Michał Majcherek Ochrona akustyczna w budynkach

Ochrona akustyczna w budynkach Ochrona akustyczna w budynkach

W budynkach, w których ludzie muszą mieć zapewnione warunki sprzyjające skupieniu, ale także relaksowi, szczególnie ważna jest odpowiednia ochrona akustyczna, rozumiana jako wszystkie działania budowlane...

W budynkach, w których ludzie muszą mieć zapewnione warunki sprzyjające skupieniu, ale także relaksowi, szczególnie ważna jest odpowiednia ochrona akustyczna, rozumiana jako wszystkie działania budowlane zmierzające do zmniejszenia obciążenia człowieka hałasem.

dr inż. Leszek Dulak Akustyka budowlana ścian i stropów

Akustyka budowlana ścian i stropów Akustyka budowlana ścian i stropów

Projektowanie budynków wymaga m.in. wiedzy na temat izolacyjności akustycznej rozwiązań stosowanych do wznoszenia ścian i stropów, a co za tym idzie – także spełnienia przez nie wymagań normowych.

Projektowanie budynków wymaga m.in. wiedzy na temat izolacyjności akustycznej rozwiązań stosowanych do wznoszenia ścian i stropów, a co za tym idzie – także spełnienia przez nie wymagań normowych.

dr inż. Leszek Dulak Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej...

Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej prognozowania oraz pomiarów izolacyjności akustycznej.

mgr inż. Jacek Danielewski Funkcjonowanie norm z zakresu akustyki w architekturze - interpretacja

Funkcjonowanie norm z zakresu akustyki w architekturze - interpretacja Funkcjonowanie norm z zakresu akustyki w architekturze - interpretacja

W nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], przywołano wiele norm oraz odniesień do...

W nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], przywołano wiele norm oraz odniesień do ich stosowania. Warto pokusić się o interpretację sposobu funkcjonowania tych norm w porównaniu z panującymi w krajach unijnych zasadami korzystania z norm jako źródła wiedzy technicznej.

dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.]...

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.] lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”. Ten cel, zacytowany z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [20, 24], przedstawiony...

Materiały prasowe news Nowelizacja ustaw wprowadzających elektroniczny dziennik budowy

Nowelizacja ustaw wprowadzających elektroniczny dziennik budowy Nowelizacja ustaw wprowadzających elektroniczny dziennik budowy

Prowadzenie elektronicznego dziennika budowy, dokumentowanie przebiegu robót budowlanych online, możliwość prowadzenia w postaci elektronicznej książki obiektu budowlanego i wprowadzenie przepisów regulujących...

Prowadzenie elektronicznego dziennika budowy, dokumentowanie przebiegu robót budowlanych online, możliwość prowadzenia w postaci elektronicznej książki obiektu budowlanego i wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo – m.in. te zmiany znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, który ukazał się w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Materiały prasowe MIiR pracuje nad ustawami o architektach i o inżynierach budownictwa

MIiR pracuje nad ustawami o architektach i o inżynierach budownictwa MIiR pracuje nad ustawami o architektach i o inżynierach budownictwa

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi prace nad nowymi regulacjami dla zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, obie te profesje będą uregulowane...

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi prace nad nowymi regulacjami dla zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, obie te profesje będą uregulowane w odrębnych ustawach, co nada im odpowiednią rangę oraz podkreśli samodzielność i wzajemną niezależność samorządów zawodowych. Od początku prac w formułowaniu rozstrzygnięć uczestniczą przedstawiciele środowiska.

Materiały prasowe news Cyfryzacja zagospodarowania przestrzennego

Cyfryzacja zagospodarowania przestrzennego Cyfryzacja zagospodarowania przestrzennego

Ujednolicenie sposobu tworzenia i prowadzenia zbiorów i metadanych dotyczących aktów planowania przestrzennego w skali całego kraju to cel wprowadzenia nowych przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu...

Ujednolicenie sposobu tworzenia i prowadzenia zbiorów i metadanych dotyczących aktów planowania przestrzennego w skali całego kraju to cel wprowadzenia nowych przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które weszły w życie z końcem października br. Inwestor będzie mógł sprawdzić przez internet informację o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia. Równocześnie zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w tej sprawie. Znajdują...

Materiały prasowe news Anna Kornecka wiceministrem odpowiedzialnym za budownictwo

Anna Kornecka wiceministrem odpowiedzialnym za budownictwo Anna Kornecka wiceministrem odpowiedzialnym za budownictwo

26 października 2020 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Annę Kornecką na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

26 października 2020 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Annę Kornecką na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Materiały prasowe news Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, wsparcie budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp...

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, wsparcie budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę, a także cyfryzacja procesu budowlanego to niektóre ze spodziewanych efektów pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez MRPiT28 października Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Za głosowało 430 posłów.

Materiały prasowe news Czy nowelizacja Prawa budowlanego usprawni proces inwestycyjny?

Czy nowelizacja Prawa budowlanego usprawni proces inwestycyjny? Czy nowelizacja Prawa budowlanego usprawni proces inwestycyjny?

19 września weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego, której głównym celem było ograniczenie biurokracji, uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zwiększenie stabilności...

19 września weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego, której głównym celem było ograniczenie biurokracji, uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zwiększenie stabilności decyzji podejmowanych w tym procesie. Jednak według badań przeprowadzonych przez BCMM – badania marketingowe, aż 42% architektów uważa, że wprowadzone zmiany nie wpłyną realnie na usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Materiały prasowe news Forma i zakres projektu budowlanego w nowej odsłonie

Forma i zakres projektu budowlanego w nowej odsłonie Forma i zakres projektu budowlanego w nowej odsłonie

Ministerstwo Rozwoju przygotowało prezentację wyjaśniającą, jak należy odczytywać nowe przepisy Prawa budowlanego i rozporządzenia w zakresie formy i zakresu projektu budowlanego.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało prezentację wyjaśniającą, jak należy odczytywać nowe przepisy Prawa budowlanego i rozporządzenia w zakresie formy i zakresu projektu budowlanego.

Materiały prasowe news Weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego

Weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego Weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja...

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikają także absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń. Wzmacnia się też stabilność działań inwestora.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany

Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany

POLCEN prezentuje kolejne wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem (teksty ujednolicone).

POLCEN prezentuje kolejne wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem (teksty ujednolicone).

Materiały prasowe news Proces inwestycyjno-budowlany po nowemu – od dokumentacji papierowej do cyfrowej

Proces inwestycyjno-budowlany po nowemu – od dokumentacji papierowej do cyfrowej Proces inwestycyjno-budowlany po nowemu – od dokumentacji papierowej do cyfrowej

Od 3 sierpnia br. rozpoczęła się cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Ze strony www.e-budownictwo.gunb.gov.pl można pobrać i wypełnić formularze dotyczace procesu budowlanego. Ministerstwo Rozwoju...

Od 3 sierpnia br. rozpoczęła się cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Ze strony www.e-budownictwo.gunb.gov.pl można pobrać i wypełnić formularze dotyczace procesu budowlanego. Ministerstwo Rozwoju chce, by już jesienią możliwe było również przesyłanie dokumentacji budowlanej online. A na koniec roku – złożenie przez internet wniosku o pozwolenie na budowę.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi terminów przeprowadzania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych MR przypomina, że nie musi być ona przeprowadzana w chwili obecnej. Właściciele...

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi terminów przeprowadzania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych MR przypomina, że nie musi być ona przeprowadzana w chwili obecnej. Właściciele lub zarządcy obiektów mają cały rok kalendarzowy na to, aby zapewnić jej realizację.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news IZOLACJE 2/2020

IZOLACJE 2/2020 IZOLACJE 2/2020

Udostępniamy część materiałów z lutowego wydania miesięcznika IZOLACJE. Zobacz bezpłatnie numer 2/2020 lub wykup prenumeratę i przeczytaj całe wydanie.

Udostępniamy część materiałów z lutowego wydania miesięcznika IZOLACJE. Zobacz bezpłatnie numer 2/2020 lub wykup prenumeratę i przeczytaj całe wydanie.

Materiały prasowe news Zmiany w Prawie budowlanym - prostszy i szybszy proces inwestycyjny

Zmiany w Prawie budowlanym - prostszy i szybszy proces inwestycyjny Zmiany w Prawie budowlanym - prostszy i szybszy proces inwestycyjny

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie ma przełożyć się na wzrost liczby oddawanych mieszkań - taki był m.in. zakładany efekt zmian w Prawie budowlanym, którego projekt przeszedł przez pierwsze...

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie ma przełożyć się na wzrost liczby oddawanych mieszkań - taki był m.in. zakładany efekt zmian w Prawie budowlanym, którego projekt przeszedł przez pierwsze czytanie na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury. Jednym z celów nowelizacji, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju, jest deregulacja. Znikną też absurdy, np. konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń.

Materiały prasowe news Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym

Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym

Proobywatelskie, deregulacyjne, wolnościowe - takie zmiany w Prawie budowlanym przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Nie będzie już konieczności uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji...

Proobywatelskie, deregulacyjne, wolnościowe - takie zmiany w Prawie budowlanym przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Nie będzie już konieczności uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów czy paczkomatów. Rząd przyjął pakiet zmian w Prawie budowlanym zaproponowanych przez resort.

Materiały prasowe news Zmiany w Prawie budowlanym

Zmiany w Prawie budowlanym Zmiany w Prawie budowlanym

Prostsze i szybsze procedury, brak możliwości podważenia pozwolenia na budowę po 5 latach, większe bezpieczeństwo pożarowe - takie zmiany w Prawie budowlanym proponuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Prostsze i szybsze procedury, brak możliwości podważenia pozwolenia na budowę po 5 latach, większe bezpieczeństwo pożarowe - takie zmiany w Prawie budowlanym proponuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Materiały prasowe news Stare samowole budowlane będą zalegalizowane?

Stare samowole budowlane będą zalegalizowane? Stare samowole budowlane będą zalegalizowane?

MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy "starych" samowoli budowlanych. Resort chce wprowadzić prostą procedurę dla samowoli niezagrażających bezpieczeństwu, eksploatowanych...

MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy "starych" samowoli budowlanych. Resort chce wprowadzić prostą procedurę dla samowoli niezagrażających bezpieczeństwu, eksploatowanych od ponad 20 lat.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej

Sprawdź komponenty do natrysku piany

Sprawdź komponenty do natrysku piany Sprawdź komponenty do natrysku piany

Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta

Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta

Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty »

Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty » Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty »

Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem »

Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem » Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem »

Jakie wybrać pokrycie dachowe?

Jakie wybrać pokrycie dachowe? Jakie wybrać pokrycie dachowe?

„Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! »

„Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! » „Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! »

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym po...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

Getin Noble Bank SA Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować? Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia...

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia dostępne w banku sposoby jego sfinansowania.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Bogata oferta produktów i rozwiazań, gwarancja bezpiecznych zakupów oraz możliwość negocjacji warunków i cen to tylko niektóre zalet platformy handlowej merXu. Zobacz, dlaczego warto korzystać z merXu.

Bogata oferta produktów i rozwiazań, gwarancja bezpiecznych zakupów oraz możliwość negocjacji warunków i cen to tylko niektóre zalet platformy handlowej merXu. Zobacz, dlaczego warto korzystać z merXu.

FOVEO TECH Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe

Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe

Po nałożeniu na elewację zewnętrzne tynki cienkowarstwowe są w zasadzie nie do odróżnienia, niezależnie od tego, jakiego są rodzaju. Jednak to podobieństwo jest tylko wizualne.

Po nałożeniu na elewację zewnętrzne tynki cienkowarstwowe są w zasadzie nie do odróżnienia, niezależnie od tego, jakiego są rodzaju. Jednak to podobieństwo jest tylko wizualne.

Balex Metal Sp. z o. o. Jak modernizować budynki przemysłowe?

Jak modernizować budynki przemysłowe? Jak modernizować budynki przemysłowe?

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności...

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności termicznej. Najlepszym i najszybszym sposobem dostosowania istniejących obiektów do aktualnych warunków technicznych oraz standardów architektonicznych jest zastosowanie płyt warstwowych.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

DEFRO Kominek a rekuperacja w domu

Kominek a rekuperacja w domu Kominek a rekuperacja w domu

W dobie rosnących opłat za wszelkiego rodzaju dobra i usługi wielu z nas szuka oszczędności. Wysoki procent comiesięcznych wydatków stanowi pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Konkretniej,...

W dobie rosnących opłat za wszelkiego rodzaju dobra i usługi wielu z nas szuka oszczędności. Wysoki procent comiesięcznych wydatków stanowi pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Konkretniej, chodzi o ogrzewanie domu. Utrzymanie komfortu termicznego jest naszą podstawową potrzebą. Pamiętajmy jednak, że nie trzeba na to wydawać ogromnych sum. Obecnie na rynku istnieje wiele rozwiązań, które zapewniają oszczędne i wydajne ogrzewanie. Jednym z nich może być kominek. Zazwyczaj jest on stosowany...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.