Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Transport szynowy – niedogodność czy korzyść dla nieruchomości sąsiednich?

Railway transport – inconvenience or benefit for neighbouring buildings?

Wytyczne dotyczące ochrony ludzi przed szkodliwymi dźwiękami oraz drganiami znajdziemy w przepisach budowlanych i normach.
Fot. Archiwum Redakcji

Wytyczne dotyczące ochrony ludzi przed szkodliwymi dźwiękami oraz drganiami znajdziemy w przepisach budowlanych i normach.


Fot. Archiwum Redakcji

Pewnie dla większości z nas zadane w tytule pytanie będzie miało charakter stricte retoryczny. Wskazanie uciążliwości związanych z mieszkaniem w sąsiedztwie linii tramwajowej lub kolejowej nie nastręcza nam bowiem żadnych trudności. Ponadto trudno znaleźć osobę, która w XXI wieku nie słyszała o negatywnym wpływie hałasu oraz drgań (generowanych przez poruszające się pociągi) na ludzki organizm.

Zobacz także

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych

Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych

Pręty kompozytowe stwarzają wiele możliwości zastosowania w konstrukcjach budowlanych wszędzie tam, gdzie tradycyjne zbrojenie stalowe przestaje być efektywne. Wśród nich największą popularnością w realizacjach...

Pręty kompozytowe stwarzają wiele możliwości zastosowania w konstrukcjach budowlanych wszędzie tam, gdzie tradycyjne zbrojenie stalowe przestaje być efektywne. Wśród nich największą popularnością w realizacjach budowlanych cieszą się pręty kompozytowe oparte na włóknie szklanym. Ciekawą propozycją wykorzystania materiałów FRP jest ich zastosowanie w budownictwie betonowym jako deskowanie tracone. Nie jest to metoda powszechna i znajduje uznanie głównie w Stanach Zjednoczonych.

inż. Łukasz Górecki, mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych

Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach dotąd niewykorzystywanych ze względu na wystąpienie w podłożu gruntów słabych i bardzo ściśliwych....

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach dotąd niewykorzystywanych ze względu na wystąpienie w podłożu gruntów słabych i bardzo ściśliwych. W takich przypadkach najczęściej stosuje się wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie pali, kolumn, zbrojenia geosyntetykami.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Niekorzyści z tytułu sąsiadowania nieruchomości z linią kolejową
 • Czy bliskość infrastruktury kolejowej może przynieść zyski dla właścicieli sąsiadujących z nią nieruchomości?

Dokonując krytycznej analizy literatury, autorka publikacji stara się wskazać korzyści oraz niedogodności dla nieruchomości wynikające z sąsiedztwa linii kolejowych.

Railway transport – inconvenience or benefit for neighbouring buildings?

The author of the publication, in a critical analysis of literature references, attempts to indicate the benefits and inconveniences for buildings, resulting from the neighbourhood of railway lines.

Warto w tym miejscu podkreślić, że liczne – mające często formę aktów prawnych – zapisy regulujące kwestie związane z ochroną ludzi przed drganiami i hałasem w inherentny sposób determinują jednostronne, pejoratywne postrzeganie wpływu transportu kolejowego na sąsiadujące z nim nieruchomości.

Zauważanie jedynie negatywnych aspektów sąsiadowania nieruchomości z linią kolejową wiąże się jednak z odbieraniem tej problematyce dychotomicznego charakteru. Czy nie jest to zatem zbyt subiektywne traktowanie problemu?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy rozpatrzyć zarówno niedogodności, jak i korzyści z tytułu posiadania praw do nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych.

Niekorzyści z tytułu sąsiadowania nieruchomości z linią kolejową

Laureat Nagrody Nobla z dziedziny medycyny – Robert Koch – już ponad sto lat temu przedstawiał tezę, że następne pokolenia zmuszone zostaną do podjęcia walki z hałasem, czym niejako powielą działania swoich przodków zmagających się z problemem zachorowań na choroby takie jak dżuma lub cholera.

Żyjący współcześnie medycy coraz częściej podnoszą alarm, że ludzie narażeni na powtarzające się ponadnormatywne dźwięki mogą cierpieć na choroby sercowo-naczyniowe, problemy ze snem oraz uszkodzenia aparatu słuchowego. Warto tym samym podkreślić, że uciążliwe dla ludzi dźwięki skutkują m.in. permanentnym uczuciem zmęczenia, eskalacją agresywnych zachowań czy problemami z koncentracją.

Jakże znamienne – w kontekście obecnych wydarzeń – stają się zatem słowa niemieckiego lekarza noblisty. Jesteśmy bowiem pokoleniem, które zostało niejako zmuszone do walki z hałasem, czego wyraz – oprócz zaawansowanych metod leczenia – stanowią liczne dokumenty regulujące kwestie związane z ochroną ludzi przed drganiami i ponadnormatywnymi uciążliwymi dźwiękami.

Do najbardziej znanych polskich aktów prawnych chroniących społeczeństwo przed negatywnym oddziaływaniem hałasu należy zaliczyć:

 • Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU 2019, poz. 1186 z późn. zm.) [1],
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065 z późn. zm.) [2],
 • Ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (DzU 2019, poz. 710 z późn. zm.) [3].

Warto podkreślić, że w przywołanych powyżej dokumentach odnajdziemy regulacje dotyczące m.in. usytuowania obiektów budowlanych względem linii kolejowych, sposobu prowadzenia robót budowlanych oraz projektowania budynków. Treść Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1] – w inherentny sposób – obliguje wykonawców robót budowlanych oraz projektantów do przeciwdziałania szkodliwemu oddziaływaniu hałasu na otoczenie. Art. 5 ust. 1 przywołanego aktu prawnego otrzymał bowiem następujące brzmienie:

„Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, dotyczących: […] e) ochrony przed hałasem” [1].

W przypadku Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2], problematyce ochrony ludzi przed szkodliwymi dźwiękami oraz drganiami został poświęcony dział IX. W przywołanym dziale odnajdziemy m.in. regulacje o następującej treści:

„Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach” [2];

 „Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem: 1) zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku [...]” [2];

„§ 325. 1)1. Budynki mieszkalne, budynki zamieszkania zbiorowego i budynki użyteczności publicznej należy sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli one występują i ich poziomy będą powodować w pomieszczeniach tych budynków przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań, określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach, należy stosować skuteczne zabezpieczenia” [2];

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 84 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8 [2]:

„§ 325....2. Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami należy chronić przed tymi uciążliwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł, usytuowanie i ukształtowanie budynku, stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem, a także racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku oraz zapewnienie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych określonej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych” [2];

„§ 326. 2)1. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków, dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem, nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi metody pomiaru poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach" [2];

 2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 85 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8 [2].

Warto jednocześnie podkreślić, że również normy branżowe zawierają wytyczne odnoszące się do zagadnień związanych z ochroną społeczeństwa przed uciążliwymi dźwiękami. Do najbardziej znanych dokumentów tego typu należy zaliczyć:

 • PN-B-02171:2017-06, „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach” [4],
 • PN-B-02151-3:2015-10, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych” [5],
 • PN-B-02170:2016-12, „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki” [6].

W Normie PN-B-02151-3:2015-10 najważniejszy – w aspekcie komunikacji szynowej – jest zapis pkt. 7.3.2.: „Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od komunikacji drogowej i szynowej” [5].

Przywołane przepisy prawne – poprzez zobowiązanie społeczeństwa do przeciwdziałania szkodliwemu oddziaływaniu hałasu – narzucają swego rodzaju ograniczenia, np. w prawie własności. Zgodnie z art. 140 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 2019, poz. 1145 z późn. zm.), należy bowiem pamiętać, że „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą” [7].

W konsekwencji przywołanego przepisu prawnego, właściciele nieruchomości sąsiadujących z linią kolejową muszą respektować następujące zapisy legislacyjne:

 • „Art. 53. 1. Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego” [3];
 • „Art. 53. 2. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m, z zastrzeżeniem ust. 4” [3];
 • „Art. 53. 3. Odległości, o których mowa w ust. 2, dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych, budynków związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży powinny być zwiększone, w zależności od przeznaczenia budynku, w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu w środowisku, określonych w odrębnych przepisach” [3];
 • „§ 1. Na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej drzewa i krzewy mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego” [8];
 • „§ 4. 1. Roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, z zastrzeżeniem ust. 2.” [8];
 • „§ 4. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do robót ziemnych związanych z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją linii kolejowej” [8];
 • „§ 4. 3. Wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury” [8].

Powyższe fragmenty aktów prawnych stanowią niejako potwierdzenie szkodliwego wpływu hałasu na ludzki organizm. Zbyt wysoki poziom dźwięku jest bowiem zwalczany przez polskie państwo poprzez właściwe zapisy prawne. Obserwowane są jednak sytuacje, w których przyjęty system prawny nie spełnił swojej roli. Potwierdzeniem są przypadki osób chorych z powodu hałasu. Wszyscy zdajemy sobie ponadto sprawę, że – w przypadku transportu kolejowego – hałas stanowi inherentny element towarzyszący działaniu pojazdów szynowych.

K. Hajduk wyodrębnia – w transporcie kolejowym – następujące źródła hałasu [9]:

 • hałas silnika,
 • hałas toczenia,
 • hałas aerodynamiczny.

Zaburzony oraz nieregularny opływ powietrza w czasie przemieszczania się taboru kolejowego stanowi źródło emisji hałasu aerodynamicznego [10]. W wyniku rozpędzania się pojazdów szynowych powstaje hałas silnika. Następstwem drgań powstających na styku kół z szynami jest hałas toczenia [10–11]. Przy prędkościach przekraczających 200 km/h osiągane jest największe natężenie hałasu aerodynamicznego [9].

Najwyższy poziom tego rodzaju zanieczyszczenia powietrza osiągany jest przy prędkościach powyżej 30 km/h. Hałas silnika jest natomiast najbardziej uciążliwy przy niewielkich prędkościach (tzn. oscylujących w okolicy 30 km/h) [9]. Nic zatem dziwnego, że spora liczba osób suponuje, że sąsiedztwo linii kolejowych – zwłaszcza w kontekście emisji hałasu oraz drgań – negatywnie wpływa na wartość nieruchomości graniczących z torowiskiem.

Potwierdzenie przedmiotowego sposobu myślenia zawarta jest w publikacji Idy Leśnikowskej-Matusiak oraz Anety Wnuk. Autorki prezentują bowiem tezę, że „Wibracje i hałas przynoszą też ujemne skutki gospodarcze w postaci kosztów leczenia oraz wypłacania rent inwalidzkich; szybszego zużywania się środków produkcji i transportu; pogorszenia jakości i przydatności terenów zagrożonych nadmiernym hałasem oraz zmniejszenie wartości obiektów tam położonych” [12].

D.R. Bowes oraz K.R. Ihlandfeld wskazują w swoim artykule [13] na jeszcze jeden problem związany z bliskością stacji kolejowych lub przystanków metra, którym jest wzrost przestępczości. Tego typu tezy nie są odosobnione. Tym bardziej zasadne wydaje się więc przeanalizowanie sposobów ograniczania negatywnego wpływu hałasu kolejowego.

K. Hajduk prezentuje pogląd, że wśród sposobów ograniczania hałasu kolejowego można wyróżnić [9]:

 • sposoby aktywne (za które odpowiedzialni są przewoźnicy, a obejmujące m.in. nowoczesny tabor, nominalne i gładkie powierzchnie obręczy kół, nowoczesne systemy hamulcowe),
 • sposoby pasywne (odpowiada za nie zarządca infrastruktury kolejowej).

Dokonując krytycznego przeglądu literatury przedmiotu, można odnaleźć również ideę podziału działań w zakresie ochrony przed hałasem kolejowym w rozróżnieniu na trzy strefy [14–15]:

 • w przypadku III strefy – działalność organizacyjną obejmującą różne formy działalności jednostek samorządu terytorialnego, takie jak: projektowanie obiektów budowlanych z uwzględnieniem pomieszczeń charakteryzujących się „mniejszymi wymaganiami co do komfortu akustycznego od strony źródła hałasu”, ingerencja w formę krajobrazu poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosowanie specjalistycznej izolacji akustycznej w przypadku przegród pionowych (ścian) budynków, zmiana funkcji budynków, ekrany akustyczne zamontowane na elewacji;
 • w przypadku strefy II – metody ograniczania hałasu kolejowego „na drodze propagacji od źródła do odbiornika” wykorzystujące zabezpieczenia akustyczne, takie jak: kombinacje wału ziemnego oraz ekranu akustycznego, pasy zieleni, wały ziemne, ekrany akustyczne;
 • w przypadku strefy I – metody ograniczania poziomu wartości hałasu w miejscu jego powstawania, tzn. działania u źródła związane z: organizacją ruchu (sterowaniem ruchem, ograniczeniami czasowymi, limitem prędkości pociągów, koncentracją ruchu na określonych odcinkach liniach kolejowych, zminimalizowaniem sygnałów dźwiękowych), pojazdem szynowym (jego konstrukcją oraz stanem technicznym taboru kolejowego), z linią kolejową (stanem technicznym torowiska, konstrukcją torowiska, rozwiązaniami „sytuacyjnymi i wysokościowymi” względem otoczenia).

W aspekcie rozważań zawartych w przedmiotowej publikacji na szczególną uwagę zasługuje publikacja K. Hajduk. Badacz wymienia sposoby ograniczające poziom hałasu kolejowego oraz dokonuje porównania przyjętych rozwiązań. K. Hajduk prezentuje następujące rozwiązania zmniejszające poziom hałasu kolejowego [9]:

 • wysokie ekrany akustyczne,
 • szlifowanie szyn,
 • naturalne ekrany akustyczne,
 • nakładki przyszynowe,
 • panele na torowiska,
 • niskie ekrany akustyczne.

Analizując rozwiązania zmniejszające hałas kolejowy, należy przemyśleć, na ile przedmiotowa ochrona jest efektywna. W kontekście niniejszych rozważań warto przywołać artykuł K. Hajduka oraz publikację J. Kopani i B. Galińskiej. Zdaniem K. Hajduka możliwe do uzyskania wartości obniżenia poziomu hałasu w rozróżnieniu na poszczególne rozwiązania przedstawiają się następująco [9]:

 • 6–20 dB (w przypadku wysokich ekranów akustycznych, które charakteryzują się dość wysoką skutecznością oraz znaczną ingerencją w krajobraz),
 • 3–15 dB (w przypadku niskich ekranów akustycznych uważanych za rozwiązanie cechujące się stosunkowo wysoką skutecznością),
 • 1–8 dB (w odniesieniu do paneli na torowiska uważanych za rozwiązanie uzupełniające niewielkiej skuteczności),
 • 1–5 dB (w przypadku nakładek przyszynowych będących rozwiązaniem uzupełniającym o niskiej skuteczności),
 • 1–15 dB (w odniesieniu do bardzo skutecznych naturalnych ekranów akustycznych możliwych do zastosowania wyłącznie w miejscach wolnych pasów terenu umiejscowionych wzdłuż linii kolejowych),
 • 1–9 dB (w odniesieniu do szlifowania szyn cechującego się małym działaniem o nieciągłym działaniu).

Warto zauważyć, iż K. Hajduk prezentuje tezę, że rozwiązania obecnie „walczące” z hałasem kolejowym są drogie, a ponadto trudno je wdrożyć i degradują krajobraz [9]. W analogicznym tonie zachowane są chociażby poglądy formułowane przez J. Kopanię i B. Galińską. Autorki te uznają łączenie wielu poszczególnych rozwiązań za efektywny sposób walki z hałasem [16]. Badaczki podkreślą jednak dużą kapitałochłonność rozwiązań służących ograniczaniu poziomu hałasu [16].

Należy zauważyć również niepokojącą sytuację w Polsce odnoszącą się do okresu przydatności ekranów akustycznych, który (w przeciwieństwie do innych krajów europejskich) określa się na czas mniejszy niż 11–12 lat, co dodatkowo zwielokrotnia koszty ochrony przeciwhałasowej [17–19].

Czy bliskość infrastruktury kolejowej może przynieść zyski dla właścicieli sąsiadujących z nią nieruchomości?

Dostęp do komunikacji jest jednym z najważniejszych czynników determinujących wartość gruntu. Pojawia się więc coraz więcej opracowań naukowych (prace autorów takich jak np. M. Doherty [20], H.W. Batt [21], J.R. Junge, D. Levinson [22]), w których mała odległość nieruchomości od infrastruktury kolejowej przedstawiana jest jako czynnik implikujący wymierne korzyści dla właścicieli gruntów lub obiektów budowlanych położonych w sąsiedztwie torowiska.

Potwierdzeniem słuszności przedmiotowej tezy są – wygłaszane niejednokrotnie w polityce czy w środowisku naukowym – postulaty o nałożenie dodatkowych opłat (z tytułu wzbogacenia się) na właścicieli nieruchomości, którzy czerpią profity z dostępu swoich działek do komunikacji publicznej. Na analogicznych zasadach stosuje się obecnie w Polsce opłatę adiacencką.

Warto w tym miejscu przywołać opracowanie naukowe „Commuter rail accessibility and house values: The case of the Montreal South Shore” [23]. Autorzy tego artykułu dokonali oceny wniosków płynących z analiz empirycznych poświęconych zagadnieniu wpływu metra oraz infrastruktury kolejowej na rynek nieruchomości. Na podstawie wyników z 24 badań ustalili, że – w przypadku aż 13 nieruchomości – bliskość infrastruktury transportowej skutkowała wzrostem wartości gruntu oraz wybudowanych na nich obiektów (dla porównania, tylko w siedmiu sytuacjach zaobserwowano tendencje spadkowe).

Wytłumaczenie takiego stanu rzeczy można znaleźć chociażby w publikacji J. Dydenko. Autorytet z dziedziny szacowania nieruchomości wskazuje bowiem, że jako dochód z nieruchomości należy rozumieć przede wszystkim dochody z dzierżawy lub najmu, jak również dochody, których źródłem jest działalność prowadzona na nieruchomości [24].

Do dochodów z nieruchomości J. Dydenko zalicza także np. opłaty za miejsca parkingowe lub instalację bankomatów i innych urządzeń [24]. Bliskość transportu kolejowego – zwłaszcza kolejowych przystanków osobowych – skutkuje zwiększoną liczbą podróżnych, co w inherentny sposób wiąże się z rozwojem różnego typu usług potrzebnych pasażerom kolei. Przedmiotowa sytuacja sprzyja natomiast wzrostowi dochodów z działalności prowadzonej na nieruchomości, co bezpośrednio związane jest ze wzrostem wartości nieruchomości.

Co ciekawe, w Bordeaux we Francji – dzięki nowemu połączeniu TGV – w 2017 r. odnotowano jeden z najwyższych wzrostów cen lokali mieszkalnych (o 12,1%) [2]. Przyczyn zaistniałej sytuacji należy upatrywać w korzyściach, jakie niesie ze sobą obecność infrastruktury kolejowej, do których zaliczyć należy np. łatwy dostęp do środków komunikacji zbiorowej, skutkujący m.in. zminimalizowaniem czasu dojazdu do pracy, lepszym dostępem do różnego typu usług, brakiem konieczności posiadania własnego samochodu.

Podsumowanie

Aby spróbować odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie, przeanalizowaliśmy wszelkie niedogodności oraz korzyści wynikające dla właścicieli nieruchomości z sąsiedztwa z infrastrukturą kolejową. Osiągnęliśmy tym samym cel artykułu, którym było przedstawienie problemu w wieloaspektowy sposób (jednoznaczne określenie wpływu transportu szynowego na kształtowanie się rynku nieruchomości jest bowiem niemożliwe).

Sąsiedztwo linii kolejowych – zwłaszcza kolejowych przystanków osobowych – może przynieść korzyści właścicielom nieruchomości prowadzących działalność usługową. Także ludzie, dla których kolej stanowi wygodny i szybki środek transportu, mogą uznawać bliskość linii kolejowych za duże udogodnienie. Warto przy tym rozgraniczyć kwestię postrzegania hałasu przez osoby incydentalnie znajdujące się w sąsiedztwie linii kolejowych od opinii osób permanentnie przebywających w okolicy użytkowanego torowiska. Bezwzględnie należy jednak uszanować prawo każdego człowieka do zdrowia, które jest bezcenne.

Zdaniem autorki artykułu przemyślane, nacechowane empatią rozwiązania stanowią zatem swego rodzaju klucz do wzajemnego zrozumienia zarówno właścicieli nieruchomości czerpiących korzyści, jak i tych cierpiących niedogodności z tytułu sąsiedztwa linii kolejowych.

Literatura

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,http://prawo.sejm.gov.pl (13.06.2020 r.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065 z późn. zm.), http://prawo.sejm.gov.pl (27.05.2020 r.).
 3. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (DzU 2019, poz. 710 z późn. zm.), http://prawo.sejm.gov.pl (27.05.2020 r.).
 4. PN-B-02171:2017-06, „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”, http://wiedza.pkn.pl (05.06.2020 r.).
 5. PN-B-02151-3:2015-10, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych”, http://wiedza.pkn.pl (05.06.2020 r.).
 6. PN-B-02170:2016-12, „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”, http://wiedza.pkn.pl (05.06.2020 r.).
 7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU 2019, poz. 1145), http://prawo.sejm.gov.pl (27.05.2020 r.).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, DzU 2014, poz. 1227 z późn. zm., http://prawo.sejm.gov.pl (27.05.2020 r.).
 9. K. Hajduk, „Niskie ekrany – skuteczna ochrona przed hałasem w transporcie kolejowym”, „Problemy Kolejnictwa” 160/2016, s. 7–14.
 10. K. Polak, „Sposoby minimalizacji emisji hałasu kolejowego w aglomeracji miejskiej”, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 19(6)/2018, s. 221–225.
 11. J. Bohatkiewicz, M. Hałucha, „Pomiary i analizy hałasu kolejowego”, www.edroga.pl (dostęp: 05.06.2020 r.).
 12. I. Leśnikowska-Matusiak, A. Wnuk, „Wpływ hałasu komunikacyjnego na stan środowiska akustycznego człowieka”, „Transport Samochodowy” 3/2014, s. 37–62.
 13. D.R. Bowes, K.R. Ihlandfeldt, „Identifying the impacts of rail transit stations on residential property values”, „Journal of Urban Economics”, 50/2001, 1–25.
 14. „Wpływ hałasu kolejowego na klimat akustyczny miasta Krakowa”, Materiały II Konferencji Transport kolejowy i ochrona środowiska, Kielce – Cedzyna, 8–10 maja 2008.
 15. F. Tomaszewski, E. Wojciechowska, „Transport kolejowy a ochrona środowiska”, „Czasopismo Techniczne. Mechanika” 108(2-M)/2011, s. 115–122.
 16. B. Galińska, J. Kopania, „Organizacyjne i techniczne metody redukcji hałasu komunikacyjnego w przestrzeni miejskiej”, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 18(6)/2017, s. 163–167.
 17. J. Poliński, „Identyfikacja, estymacja i internalizacja kosztów zewnętrznych transportu”, „Problemy Kolejnictwa” 156/2012, s. 33–67.
 18. A. Serebeńska, „Problemy ochrony przed hałasem”, portal internetowy edroga.pl, http://edroga.pl/ochrona-srodowiska//projektowanie/920-problemy-ochrony-przed-halasem (dostęp: 05.06.2020 r.).
 19. A. Serebeńska, „Rodzaje i koszty osłon przeciwhałasowych”, portal drogowy edroga.pl, http://edroga/drogi-i-mosty/projektowanie/920-problemy-ochrony-przed-halasem (dostęp: 05.06.2020 r.).
 20. M. Doherty, „Funding public transport development through land value capture programs”, http://www.ecotransit. org.au/ets/files//land_value_capture_mdoherty2004.pdf. (dostęp: 13.06.2020).
 21. H.W. Batt, „Value capture as a policy tool in transportation economics”, „American Journal of Economics and Sociology” 60(1)/2001, s. 195–228.
 22. J.R. Junge, D. Levinson, „Financing transportation with land value taxes. Effects on development density”, „The Journal of Transport and Land Use” 5(1)/2015, s. 49–63.
 23. J. Dubé, M. Thériault, F. Des Rosiers, „Commuter rail accessibility and house values: The case of the Montreal South Shore”, Canada, 1992–2009, „Transportation Research Part A: Policy and Practice” 54/2013, s. 49–66.
 24. J. Dydenko, „Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości, [w:] J. Dydenko (red.), „Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe”, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 482–506.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Cyfryzacja zagospodarowania przestrzennego

Cyfryzacja zagospodarowania przestrzennego Cyfryzacja zagospodarowania przestrzennego

Ujednolicenie sposobu tworzenia i prowadzenia zbiorów i metadanych dotyczących aktów planowania przestrzennego w skali całego kraju to cel wprowadzenia nowych przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu...

Ujednolicenie sposobu tworzenia i prowadzenia zbiorów i metadanych dotyczących aktów planowania przestrzennego w skali całego kraju to cel wprowadzenia nowych przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które weszły w życie z końcem października br. Inwestor będzie mógł sprawdzić przez internet informację o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia. Równocześnie zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w tej sprawie. Znajdują...

Materiały prasowe news Anna Kornecka wiceministrem odpowiedzialnym za budownictwo

Anna Kornecka wiceministrem odpowiedzialnym za budownictwo Anna Kornecka wiceministrem odpowiedzialnym za budownictwo

26 października 2020 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Annę Kornecką na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

26 października 2020 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Annę Kornecką na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Materiały prasowe news Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, wsparcie budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp...

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, wsparcie budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę, a także cyfryzacja procesu budowlanego to niektóre ze spodziewanych efektów pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez MRPiT28 października Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Za głosowało 430 posłów.

Materiały prasowe news Czy nowelizacja Prawa budowlanego usprawni proces inwestycyjny?

Czy nowelizacja Prawa budowlanego usprawni proces inwestycyjny? Czy nowelizacja Prawa budowlanego usprawni proces inwestycyjny?

19 września weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego, której głównym celem było ograniczenie biurokracji, uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zwiększenie stabilności...

19 września weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego, której głównym celem było ograniczenie biurokracji, uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zwiększenie stabilności decyzji podejmowanych w tym procesie. Jednak według badań przeprowadzonych przez BCMM – badania marketingowe, aż 42% architektów uważa, że wprowadzone zmiany nie wpłyną realnie na usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Materiały prasowe news Weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego

Weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego Weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja...

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikają także absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń. Wzmacnia się też stabilność działań inwestora.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany

Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany

Oficyna Wydawnicza Polcen prezentuje kolejne wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany na dzień 1 sierpnia 2023 r. wg stanu prawnego na dzień 15 lipca 2023...

Oficyna Wydawnicza Polcen prezentuje kolejne wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany na dzień 1 sierpnia 2023 r. wg stanu prawnego na dzień 15 lipca 2023 r.

Materiały prasowe news Proces inwestycyjno-budowlany po nowemu – od dokumentacji papierowej do cyfrowej

Proces inwestycyjno-budowlany po nowemu – od dokumentacji papierowej do cyfrowej Proces inwestycyjno-budowlany po nowemu – od dokumentacji papierowej do cyfrowej

Od 3 sierpnia br. rozpoczęła się cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Ze strony www.e-budownictwo.gunb.gov.pl można pobrać i wypełnić formularze dotyczace procesu budowlanego. Ministerstwo Rozwoju...

Od 3 sierpnia br. rozpoczęła się cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Ze strony www.e-budownictwo.gunb.gov.pl można pobrać i wypełnić formularze dotyczace procesu budowlanego. Ministerstwo Rozwoju chce, by już jesienią możliwe było również przesyłanie dokumentacji budowlanej online. A na koniec roku – złożenie przez internet wniosku o pozwolenie na budowę.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi terminów przeprowadzania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych MR przypomina, że nie musi być ona przeprowadzana w chwili obecnej. Właściciele...

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi terminów przeprowadzania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych MR przypomina, że nie musi być ona przeprowadzana w chwili obecnej. Właściciele lub zarządcy obiektów mają cały rok kalendarzowy na to, aby zapewnić jej realizację.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news IZOLACJE 2/2020

IZOLACJE 2/2020 IZOLACJE 2/2020

Udostępniamy część materiałów z lutowego wydania miesięcznika IZOLACJE. Zobacz bezpłatnie numer 2/2020 lub wykup prenumeratę i przeczytaj całe wydanie.

Udostępniamy część materiałów z lutowego wydania miesięcznika IZOLACJE. Zobacz bezpłatnie numer 2/2020 lub wykup prenumeratę i przeczytaj całe wydanie.

Materiały prasowe news Zmiany w Prawie budowlanym - prostszy i szybszy proces inwestycyjny

Zmiany w Prawie budowlanym - prostszy i szybszy proces inwestycyjny Zmiany w Prawie budowlanym - prostszy i szybszy proces inwestycyjny

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie ma przełożyć się na wzrost liczby oddawanych mieszkań - taki był m.in. zakładany efekt zmian w Prawie budowlanym, którego projekt przeszedł przez pierwsze...

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie ma przełożyć się na wzrost liczby oddawanych mieszkań - taki był m.in. zakładany efekt zmian w Prawie budowlanym, którego projekt przeszedł przez pierwsze czytanie na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury. Jednym z celów nowelizacji, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju, jest deregulacja. Znikną też absurdy, np. konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń.

Materiały prasowe news Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym

Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym

Proobywatelskie, deregulacyjne, wolnościowe - takie zmiany w Prawie budowlanym przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Nie będzie już konieczności uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji...

Proobywatelskie, deregulacyjne, wolnościowe - takie zmiany w Prawie budowlanym przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Nie będzie już konieczności uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów czy paczkomatów. Rząd przyjął pakiet zmian w Prawie budowlanym zaproponowanych przez resort.

Materiały prasowe news Zmiany w Prawie budowlanym

Zmiany w Prawie budowlanym Zmiany w Prawie budowlanym

Prostsze i szybsze procedury, brak możliwości podważenia pozwolenia na budowę po 5 latach, większe bezpieczeństwo pożarowe - takie zmiany w Prawie budowlanym proponuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Prostsze i szybsze procedury, brak możliwości podważenia pozwolenia na budowę po 5 latach, większe bezpieczeństwo pożarowe - takie zmiany w Prawie budowlanym proponuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Materiały prasowe news Stare samowole budowlane będą zalegalizowane?

Stare samowole budowlane będą zalegalizowane? Stare samowole budowlane będą zalegalizowane?

MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy "starych" samowoli budowlanych. Resort chce wprowadzić prostą procedurę dla samowoli niezagrażających bezpieczeństwu, eksploatowanych...

MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy "starych" samowoli budowlanych. Resort chce wprowadzić prostą procedurę dla samowoli niezagrażających bezpieczeństwu, eksploatowanych od ponad 20 lat.

Jacek Sawicki news Startuje Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Startuje Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane Startuje Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2023 r., poz. 746 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie systemu „Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia...

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2023 r., poz. 746 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie systemu „Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane”.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Zmiany w Ustawie Prawo budowlane

Zmiany w Ustawie Prawo budowlane Zmiany w Ustawie Prawo budowlane

Potrzeba wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno­‑budowlanego...

Potrzeba wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno­‑budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 2/2020

e-wydanie: IZOLACJE 2/2020 e-wydanie: IZOLACJE 2/2020

W lutowym numerze miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o termomodernizacji budynków uwzględniającej wymagania cieplno-wilgotnościowe, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 r., a także wyjaśniamy, jak...

W lutowym numerze miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o termomodernizacji budynków uwzględniającej wymagania cieplno-wilgotnościowe, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 r., a także wyjaśniamy, jak pokrycie dachowe może oddziaływać na klimat.

dr inż. Wojciech Mazur, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Warunki techniczne wykonania i odbioru robót murarskich

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót murarskich Warunki techniczne wykonania i odbioru robót murarskich

Ważną rolę w realizacji budowy pełnią kierownik budowy i, jeśli jest ustanowiony, inspektor nadzoru budowlanego. To oni kontrolują poprawność wykonania robót i zgodność ich wykonania z projektem oraz z...

Ważną rolę w realizacji budowy pełnią kierownik budowy i, jeśli jest ustanowiony, inspektor nadzoru budowlanego. To oni kontrolują poprawność wykonania robót i zgodność ich wykonania z projektem oraz z zasadami sztuki budowlanej. Ich kontroli podlegają również roboty murowe.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez...

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez odpowiedni dobór rodzaju i grubości ich warstw składowych oraz umożliwienie im pozbywania się nadmiaru zgromadzonej w nich wilgoci. Skuteczność termoizolacji będzie wyższa w przypadku wyeliminowania lub ograniczenia do minimum liczby mostków termicznych. Projekt stropodachu powinien uwzględniać także...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków

Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków

Publikacja "Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków” jest skierowana do inżynierów i ekspertów z branży budownictwa, a także studentów kierunków budownictwo i architektury.

Publikacja "Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków” jest skierowana do inżynierów i ekspertów z branży budownictwa, a także studentów kierunków budownictwo i architektury.

mgr inż. Michał Sowiński, dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Jan Żołnierczyk, mgr inż. Michał Matuszczak Rola badań poligonowych w ocenie nowego systemu budownictwa pasywnego

Rola badań poligonowych w ocenie nowego systemu budownictwa pasywnego Rola badań poligonowych w ocenie nowego systemu budownictwa pasywnego

Jakie nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne wykorzystuje się w nowym systemie budownictwa pasywnego? Jak przedstawia się badany system na tle obowiązujących przepisów prawnych?

Jakie nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne wykorzystuje się w nowym systemie budownictwa pasywnego? Jak przedstawia się badany system na tle obowiązujących przepisów prawnych?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę? Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić...

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad termomodernizacją budynku. Od czego ją zacząć i jakie zgody należy uzyskać?

mgr inż. Ewelina Szmytke Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania budynków

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania budynków Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania budynków

Rozpoczęta na odpowiednio wczesnym etapie współpraca pomiędzy architektem, projektantami branżowymi i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także gwarancją...

Rozpoczęta na odpowiednio wczesnym etapie współpraca pomiędzy architektem, projektantami branżowymi i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także gwarancją prawidłowego i efektywnego projektowania oraz wykonawstwa. Minimalizowane jest dzięki temu ryzyko wystąpienia potencjalnych strat dla inwestora i opóźnień przy odbiorze obiektu.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.