Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dobór łączników do montażu na dachach płaskich

Selection of connectors for installation on flat roofs

Jak dobierać łączniki do montażu na dachach płaskich? fot. Balkar Technology, Stowarzyszenie DAFA

Jak dobierać łączniki do montażu na dachach płaskich? fot. Balkar Technology, Stowarzyszenie DAFA

Stowarzyszenie DAFA, realizując jeden ze swoich podstawowych celów statutowych, tj. poprawę standardów wykonania oraz podniesienie jakości specjalistycznych robót budowlanych, wydało publikację z zakresu technik mocowań: „Wytyczne doboru łączników do montażu na dachach płaskich”. Jest to jedno z trzech tego typu opracowań autorskich zespołu specjalistów o długoletnim stażu z firm: EJOT, Essve, Rawlplug i SFS Group.

Zobacz także

mgr inż. Karol Miazio W jaki sposób prawidłowo wykonać instalację fotowoltaiczną na dachu płaskim?

W jaki sposób prawidłowo wykonać instalację fotowoltaiczną na dachu płaskim? W jaki sposób prawidłowo wykonać instalację fotowoltaiczną na dachu płaskim?

W czasie panującego boomu na instalacje fotowoltaiczne bardzo często rozważa się dach jako preferowane miejsce montażu. Jest to myśl bardzo logiczna, dachy są bowiem mniej narażone na zacienienie przez...

W czasie panującego boomu na instalacje fotowoltaiczne bardzo często rozważa się dach jako preferowane miejsce montażu. Jest to myśl bardzo logiczna, dachy są bowiem mniej narażone na zacienienie przez inne budynki czy roślinność, dzięki czemu uzyskamy większą produkcję energii. Dachy są przestrzenią najczęściej niezagospodarowaną i ich wykorzystanie nie powoduje konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci dzierżawy gruntu itp., jednocześnie nie są także dostępne dla osób trzecich, co,...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Stowarzyszenie DAFA: Trwają prace nad „Wytycznymi projektowania, montażu i eksploatacji fotowoltaiki na dachach płaskich”

Stowarzyszenie DAFA: Trwają prace nad „Wytycznymi projektowania, montażu i eksploatacji fotowoltaiki na dachach płaskich” Stowarzyszenie DAFA: Trwają prace nad „Wytycznymi projektowania, montażu i eksploatacji fotowoltaiki na dachach płaskich”

Jakie znaczenie dla branży będą miały opracowywane Wytyczne? Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy realizacji projektów instalacji fotowoltaicznej na dachach płaskich? Poznaj opinie ekspertów DAFA.

Jakie znaczenie dla branży będą miały opracowywane Wytyczne? Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy realizacji projektów instalacji fotowoltaicznej na dachach płaskich? Poznaj opinie ekspertów DAFA.

Gór-Stal Płyty termPIR® na dach i ścianę

Płyty termPIR® na dach i ścianę Płyty termPIR® na dach i ścianę

Izolacja dachu jest bardzo ważną kwestią w przypadku stawiania domu czy też innego lokalu użytkowego. Nowoczesne płyty termoizolacyjne termPIR® można stosować nie tylko przy ociepleniu stropów i dachów,...

Izolacja dachu jest bardzo ważną kwestią w przypadku stawiania domu czy też innego lokalu użytkowego. Nowoczesne płyty termoizolacyjne termPIR® można stosować nie tylko przy ociepleniu stropów i dachów, ale także przy izolacji ścian. Warto prawidłowo wykonać ocieplenie domu, aby przypadkowo nie narazić się na wysokie rachunki za ogrzewanie.

*****
Artykuł porusza tematykę doboru łączników do montażu na dachach płaskich. Autor przedstawia podstawowy układ warstw dla dachu płaskiego, a także opisuje rodzaje łączników dachowych. Podaje również najważniejsze wytyczne dotyczące mechanicznego montażu pokryć dachowych.

Selection of connectors for installation on flat roofs

The article addresses the topic of selecting connectors for installation on flat roofs. The author presents the basic layer arrangement for a flat roof and also describes the types of roof connectors. Additionally, he provides the most important guidelines concerning the mechanical installation of roofing materials.
*****

fot1 wytyczne

„Wytyczne doboru łączników do montażu na dachach płaskich” nie są materiałem reklamowym ani zbiorem konkretnych produktów poszczególnych producentów czy dystrybutorów, lecz mogą być pomocą dla osób zajmujących się projektowaniem, montażem czy też odbiorami dachów płaskich pokrytych różnymi materiałami izolacyjnymi; fot.: Stowarzyszenie DAFA

„Wytyczne doboru łączników do montażu na dachach płaskich” zostały przygotowane w oparciu o obecnie obowiązujące normy i standardy zarówno krajowe, jak i europejskie, w tym w szczególności dotyczące oddziaływania wiatru na konstrukcje, np. PN-EN 1991-1-4:2008, korespondując jednocześnie z dotychczasowymi publikacjami Stowarzyszenia, a zwłaszcza z „Wytycznymi do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich”. Standardy pozwalają wszystkim uczestnikom procesu budowlanego na operowanie tymi samymi określeniami i parametrami, co umożliwia jednoznaczne definiowanie założeń projektowo-wykonawczych.

W ostatnich latach zastosowanie technologii dachów płaskich w Polsce zdecydowanie wzrasta. Liczne centra handlowe z wielkopowierzchniowymi obiektami, centra logistyczne, nowoczesne hale wysokiego składowania i duże obiekty przemysłowe z jednej strony, a wielorodzinne budynki mieszkalne i przypadki indywidualnych domów energooszczędnych czy pasywnych z drugiej to typowe przypadki trafnego wykorzystania dachów płaskich.

Czy wiesz: Jak prawidłowo wykonać instalację fotowoltaiczną na dachu płaskim?

Terminem „dach płaski” określa się dachy o nachyleniu (α) w zakresie -5° < α < 5°, zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4:2008.

Układ podstawowych warstw dla dachu płaskiego to:

  • podłoże: może nim być na przykład blacha fałdowa lub płyta betonowa,
  • warstwa paroizolacji – w postaci cienkiej folii lub papy bitumicznej,
  • warstwa termoizolacji – płyty izolacyjne wykonane z wełny mineralnej, styropianu lub PIR,
  • warstwa rozdzielająca – w formie geowłókniny, gdy jest ona niezbędna z uwagi na zastosowane materiały termo- i hydroizolacyjne,
  • warstwa hydroizolacyjna – jako wierzchnie pokrycie z elastycznych membran wodochronnych z PCV, TPO, EPDM czy też bitumu.
rys1 wytyczne

RYS. 1 Podkładka dociskowa wraz ze stalowym łącznikiem samowiercącym; rys.: Stowarzyszenie DAFA

W przypadku dachów mocowanych mechanicznie elementy składowe luźno układane kolejno na podłożu konstrukcyjnym są skutecznie mocowane do niego z wykorzystaniem odpowiednich łączników dachowych. Taki sposób utwierdzenia luźno układanych materiałów, które w okresie użytkowania dachu nie wchodzą ze sobą w reakcję, będzie miał kolosalne znaczenie przy ewentualnych przyszłych pracach termomodernizacyjnych lub renowacyjnych. Materiały takie po demontażu mogą zostać skutecznie posegregowane i, zależnie od ich stanu, powtórnie użyte lub poddane recyklingowi (osobno syntetyczne materiały hydroizolacyjne i osobno materiały termoizolacyjne). Takie działanie nie jest możliwe lub wymaga ogromnych nakładów finansowych i czasowych, jeśli zastosuje się technologie klejone do przytwierdzenia kolejnych warstw dachu.

Łączniki dachowe

System pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych (jedno- lub kilkuwarstwowych) mocowany jest mechanicznie do konstrukcji nośnej dachu (podłoża) przy wykorzystaniu łączników dachowych dwu- lub trójelementowych, w skład których wchodzą zazwyczaj:

  • stalowy element kotwiący odpowiedni do danego podłoża, który może być również połączony z tworzywowym elementem rozprężnym (dla wersji łącznika dachowego trójelementowego),
  • element dociskowy, który w zależności od rodzaju mocowanych materiałów może być stalową podkładką dociskową lub tuleją tworzywową z kołnierzem w przypadku mocowania z efektem teleskopowym.
rys2 wytyczne

RYS. 2 Tuleja tworzywowa wraz ze stalowym łącznikiem samowiercącym; rys.: Stowarzyszenie DAFA

Na RYS. 1–3 pokazano elementy składowe przykładowych odmian łączników dachowych.

Elementy dociskowe w postaci tulei tworzywowych produkowane są z materiałów, które pozwalają na uzyskanie wysokich nośności z zachowaniem dużej odporności na starzenie wywołane przede wszystkim zmianami temperatury i wilgotności. Najpopularniejszymi materiałami dla tulei są tworzywa sztuczne, takie jak polipropylen lub poliamid.

Zastosowanie tulei w łączniku dachowym pozwala na uzyskanie tzw. efektu teleskopowego połączenia (RYS. 4). Zestaw pracuje teleskopowo przy nacisku na odkształcalną izolację, co uniemożliwia przebicie powłoki hydroizolacyjnej przez łącznik.

Kolejną odmianą elementów dociskowych mogą być podkładki dociskowe wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego. Stosowane są przy montażu izolacji o dużej gęstości, a co za tym idzie – małej strzałce ugięcia. Kształt przekroju podkładki dociskowej (przeprofilowanie) powinien zapewniać położenie współpracującego z nią łba łącznika poniżej górnej jej płaszczyzny.

rys3 wytyczne

RYS. 3 Tuleja tworzywowa wraz ze stalowym łącznikiem samogwintującym współpracującym z elementem rozporowym (łącznik dachowy trójelementowy); rys.: Stowarzyszenie DAFA

Kształt tulei w części dociskającej membranę hydroizolacyjną (kołnierz tulei) lub kształt podkładki dociskowej może być różny u każdego z producentów tych elementów, jednak w każdym przypadku kształt powinien umożliwić montaż łącznika dachowego w strefie zakładu, nie zakłócając późniejszego procesu zgrzewania hydroizolacji.

Łączniki ze stali węglowej używane do mocowania mechanicznego (RYS. 5) muszą być odpowiednio zabezpieczone przed korozją. Odporność korozyjną ustala się najczęściej wg testu Kesternicha – łączniki stalowe muszą zapewnić odporność korozyjną na poziomie min. 15 cykli Kesternicha.

Alternatywą dla łączników ze stali węglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym mogą być łączniki wykonane ze stali nierdzewnej, gatunku potocznie zwanego A2 lub A4, stosowane w określonych wymaganiami sytuacjach.

Zastosowanie odpowiedniej odmiany łącznika powinno być zależne także od środowiska, w jakim zostanie on użyty, wg norm PN-EN ISO 12944-2:2001 i PN-EN 10152:2005. Grubość warstwy zabezpieczającej (cynkowej oraz dodatkowych powłok antykorozyjnych) łączników określają oceny techniczne producenta łączników oraz jego materiały techniczne.

rys4 wytyczne

RYS. 4 Efekt teleskopowego mocowania; rys.: Stowarzyszenie DAFA


 

Łączniki dachowe przy mechanicznym mocowaniu hydroizolacji mogą być rozmieszczone punktowo lub liniowo:

  • Mocowanie punktowe to najczęściej łącznik stalowy stosowany w zestawie z podkładką lub tuleją. Obciążenia przenoszone są wówczas poprzez docisk podkładki lub kołnierza tulei tworzywowej do pokrycia hydroizolacji. Mocowanie punktowe polega na rozmieszczeniu łączników dachowych w warstwie hydroizolacji, równolegle do kierunku układania poszycia z uwzględnieniem odległości od krawędzi poszycia oraz minimalnej, wynikającej z projektu odległości pomiędzy kolejnymi łącznikami.
  • Mocowanie liniowe membrany hydroizolacyjnej odbywa się za pomocą elementu pośredniego, oferowanego przez producenta hydroizolacji, którym jest zwykle ciągły pasek, listwa metalowa lub z innego materiału, przez którą przechodzi łącznik dachowy, powodując docisk materiału pokrycia wzdłuż całej linii montażu łączników.
rys5 wytyczne

RYS. 5 System mechanicznego mocowania; rys.: Stowarzyszenie DAFA


 

Prócz mocowań wzdłużnych, systemy mocowania hydroizolacji przewidują również mocowanie poprzeczne (także punktowe lub liniowe), tzn. prostopadłe do kierunku montażu poszycia, np. na końcach rolek materiału hydroizolacyjnego lub przy attyce.

Łączniki umieszczane są w strefie zakładu membrany hydroizolacyjnej przy układzie jednowarstwowym w bezpośrednim sąsiedztwie jej krawędzi. Należy zachować zasadę minimum 10 mm odstępu między krawędzią membrany a najbliższym punktem (brzegiem) elementu dociskowego łącznika dachowego.

Przy zastosowaniu tulei z owalnym kołnierzem lub owalnej podkładki należy tak ułożyć te elementy, aby ich dłuższy wymiar był równoległy do krawędzi mocowanej hydroizolacji.

W układzie hydroizolacji wykonanej w systemie dwuwarstwowym (przede wszystkim systemy bitumiczne) łącznikiem dachowym mocujemy warstwę membrany podkładowej, a następnie do niej zgrzewana jest wierzchnia warstwa bitumiczna.

Wytyczne montażowe

Ważne jest, aby łącznik dachowy skutecznie utrzymywał po montażu odpowiedni docisk hydroizolacji, a jego element dociskowy w postaci podkładki lub kołnierza tulei nie powinien pozwalać na obrót wokół pionowej osi łącznika stalowego.

Przy doborze prawidłowej długości tulei tworzywowej dla danej grubości termoizolacji, należy kierować się indywidualnymi wytycznymi danego producenta łączników. Jednak długość tulei powinna być zawsze krótsza o około 10% od nominalnej grubości termoizolacji, jednak nigdy nie mniej niż o 15 mm.

Montaż łączników dachowych powinien odbywać się zawsze przy wykorzystaniu osprzętu (akcesoriów montażowych) zalecanych przez producenta tych łączników z zachowaniem parametrów podanych w jego materiałach technicznych.

Stosowanie się ekip montażowych kryjących dachy płaskie do wskazanych powyżej podstawowych zasad i wytycznych z zakresu mechanicznego mocowania pokryć dachowych przyczyni się do poprawy jakości prowadzonych prac oraz długotrwałości zabezpieczenia dachu.

Łączniki dachowe należy stosować zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla danego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, ocen technicznych producenta łączników oraz instrukcji stosowania opracowanej przez producenta materiału hydroizolacyjnego i termoizolacyjnego. Przy doborze zwracamy szczególną uwagę na rodzaj i wytrzymałość konstrukcji oraz nośność łącznika mechanicznego. Ze względu na siły ssania wiatru oraz pracę poszycia pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych istotne jest zastosowanie odpowiedniej liczby łączników dachowych w poszczególnych strefach wydzielonych na dachu płaskim.

Eurokod „wiatrowy” w Polsce

Z końcem 2008 r. ukazała się w Polsce norma PN-EN 1991-1-4:2008 „Eurokod 1 – Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1–4: Oddziaływanie ogólne. Oddziaływanie wiatru, która w szczegółach precyzuje sposób oddziaływania wiatru m.in. na dachach płaskich oraz określa postępowanie przy wyznaczaniu stref na różnego rodzaju dachach.

Norma „wiatrowa”, na bazie Eurokodu 1, wprowadza także w tzw. załączniku krajowym NA sposób podziału obszaru Polski na trzy strefy obciążenia wiatrem. Na znacznym obszarze Polski mamy do czynienia z 1. strefą obciążenia wiatrem. Jedynie obszary wybrzeża morskiego (strefa 2.) na północy kraju oraz tereny górskie i podgórskie na południu (strefa 3.) zostały przydzielone do innych stref.

Wpływ na gęstość mechanicznego mocowania na dachach płaskich ma także tzw. kategoria terenu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. W załączniku A.1. normy „wiatrowej” znajduje się opis pięciu przyjętych kategorii (0, I–IV).

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, inż. Konrad Rataj Ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Budynek ekologiczny to taki budynek, który jest projektowany i wykonany z materiałów ekologicznych, uzyskanych oraz utylizowanych w sposób naturalny, a jego proces powstawania oraz eksploatacji przebiega...

Budynek ekologiczny to taki budynek, który jest projektowany i wykonany z materiałów ekologicznych, uzyskanych oraz utylizowanych w sposób naturalny, a jego proces powstawania oraz eksploatacji przebiega zgodnie z zasadami ekologii i budownictwa zrównoważonego. Podstawowym celem jest obecnie projektowanie wyłącznie budynków o niskim zużyciu energii, czyli spełniających wymagania w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Krzysztof Patoka Folie stosowane na dachach i stropodachach

Folie stosowane na dachach i stropodachach Folie stosowane na dachach i stropodachach

Współczesne materiały budowlane są w większości wyspecjalizowane, tzn. mają cechy predestynujące je do danego zastosowania. Taka specjalizacja ulepsza konstrukcję w różny sposób – albo zwiększa jej trwałość,...

Współczesne materiały budowlane są w większości wyspecjalizowane, tzn. mają cechy predestynujące je do danego zastosowania. Taka specjalizacja ulepsza konstrukcję w różny sposób – albo zwiększa jej trwałość, albo obniża koszt (nie cenę), albo zwiększa bezpieczeństwo lub inne funkcje ochronne.

TECHNONICOL SP. z o.o. Fabryka wełny mineralnej TECHNONICOL w Wykrotach – oficjalne otwarcie

Fabryka wełny mineralnej TECHNONICOL w Wykrotach – oficjalne otwarcie Fabryka wełny mineralnej TECHNONICOL w Wykrotach – oficjalne otwarcie

15 września 2021 r. nastąpi oficjalne otwarcie fabryki wełny mineralne TECHNONICOL w Wykrotach. To wydarzenie to idealna okazja, aby porozmawiać o tym, jak produkować oraz budować mądrze, bezpiecznie i...

15 września 2021 r. nastąpi oficjalne otwarcie fabryki wełny mineralne TECHNONICOL w Wykrotach. To wydarzenie to idealna okazja, aby porozmawiać o tym, jak produkować oraz budować mądrze, bezpiecznie i ekologicznie – jak budować optymalnie.

VELUX Polska Sp. z o.o. Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane...

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane z myślą o wieloletniej trwałości, w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci technologia i normy bardzo się zmieniły. Dlatego eksperci radzą, by wymieniać okna mniej więcej co 20 lat. Dzięki temu zawsze będą energooszczędne i bezpieczne.

mgr inż. Krzysztof Patoka Wprowadzanie MWK do obrotu a UV

Wprowadzanie MWK do obrotu a UV Wprowadzanie MWK do obrotu a UV

Wysokoparoprzepuszczalne membrany wstępnego krycia (oznaczane w [1] jako MWK) są sprzedawane w Polsce od 30 lat. W tym czasie zmieniły się normatywne zasady wprowadzania ich do sprzedaży.

Wysokoparoprzepuszczalne membrany wstępnego krycia (oznaczane w [1] jako MWK) są sprzedawane w Polsce od 30 lat. W tym czasie zmieniły się normatywne zasady wprowadzania ich do sprzedaży.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

dr inż. Paweł Sulik, inż. Norbert Śmigielski Zdolność izolowania temperatur pożarowych w zależności od gęstości i grubości wełny mineralnej

Zdolność izolowania temperatur pożarowych w zależności od gęstości i grubości wełny mineralnej Zdolność izolowania temperatur pożarowych w zależności od gęstości i grubości wełny mineralnej

W bezpieczeństwie pożarowym stosuje się szereg rozwiązań zapewniających oczekiwany stopień niezawodności i bezpieczeństwa w przypadku powstania pożaru.

W bezpieczeństwie pożarowym stosuje się szereg rozwiązań zapewniających oczekiwany stopień niezawodności i bezpieczeństwa w przypadku powstania pożaru.

mgr inż. Krzysztof Patoka Funkcje wysokoparoprzepuszczalnych membran wstępnego krycia

Funkcje wysokoparoprzepuszczalnych membran wstępnego krycia Funkcje wysokoparoprzepuszczalnych membran wstępnego krycia

Kontynuując serię artykułów poświęconych tworzywom sztucznym stosowanym w dachach, warto pokazać wszystkie możliwe funkcje wysokoparoprzepuszczalnych membran, układanych najczęściej jako MWK. Produkty...

Kontynuując serię artykułów poświęconych tworzywom sztucznym stosowanym w dachach, warto pokazać wszystkie możliwe funkcje wysokoparoprzepuszczalnych membran, układanych najczęściej jako MWK. Produkty te należą do grupy objętej normatywną nazwą „elastyczne materiały wodochronne”. Membrany są dopuszczane na rynek, gdy spełniają wymogi normy PN-EN 13859-1:2010, w której używa się takiego ich określenia. W tej grupie membrany są razem z paroizolacjami, wiatroizolacjami i innymi materiałami stosowanymi...

Janusz Banera Trendy w zakresie stosowanych technologii izolacji dachów płaskich

Trendy w zakresie stosowanych technologii izolacji dachów płaskich Trendy w zakresie stosowanych technologii izolacji dachów płaskich

W dzisiejszym świecie nic nie jest tak stałe jak ciągły proces zmian. Stale zachodzące zmiany wpływają na całą naszą cywilizację i wszystkie dziedziny naszego życia, tj. produkcję żywności, przemysł odzieżowy,...

W dzisiejszym świecie nic nie jest tak stałe jak ciągły proces zmian. Stale zachodzące zmiany wpływają na całą naszą cywilizację i wszystkie dziedziny naszego życia, tj. produkcję żywności, przemysł odzieżowy, motoryzację, elektronikę i informatykę, energetykę, budownictwo itd.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Metody diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych oraz ustalanie stopnia ich zużycia technicznego

Metody diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych oraz ustalanie stopnia ich zużycia technicznego Metody diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych oraz ustalanie stopnia ich zużycia technicznego

Warunkiem bezpiecznego użytkowania każdego obiektu jest jego stan techniczny, w tym stan techniczny każdego z elementów składowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowe...

Warunkiem bezpiecznego użytkowania każdego obiektu jest jego stan techniczny, w tym stan techniczny każdego z elementów składowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowe [1].

dr inż. Paweł Sulik Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe

Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe

W większości przypadków budynki charakteryzują się dużą trwałością, która pozwala na korzystanie z nich przez dziesięciolecia, a przy prawidłowej eksploatacji często przez setki lat. Nie oznacza to oczywiście,...

W większości przypadków budynki charakteryzują się dużą trwałością, która pozwala na korzystanie z nich przez dziesięciolecia, a przy prawidłowej eksploatacji często przez setki lat. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie stosowane w nich rozwiązania techniczne wraz z upływem lat zachowują swoją funkcjonalność.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Małgorzata Kośla Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać?

Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać? Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać?

Dobrze dobrany rodzaj rynien to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności systemu rynnowego. Przy wyborze odpowiedniego typu najważniejsze są wielkość dachu oraz parametry techniczne rynien. Rynny różnią...

Dobrze dobrany rodzaj rynien to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności systemu rynnowego. Przy wyborze odpowiedniego typu najważniejsze są wielkość dachu oraz parametry techniczne rynien. Rynny różnią się od siebie skutecznością, trwałością i charakterystyką eksploatacji. Jak dobrać materiał i kształt odpowiednio do typu zabudowania?

Redakcja Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego? Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z...

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z pomocy gotowych kalkulatorów obliczeniowych, poprosić o pomoc specjalistów od doradztwa techniczno-projektowego lub producenta danego systemu orynnowania.

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często...

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane....

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

Wybrane dla Ciebie

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? » Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »  Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.