Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Lekkie kruszywa ceramiczne, takie jak gliniec (czyli keramzyt), mają zastosowanie w wielu rozwiązaniach, obejmujących dachy zielone i użytkowe, tereny zielone, zbiorniki infiltracyjne i biofiltrację, rys. Leca
Lekkie kruszywa ceramiczne, takie jak gliniec (czyli keramzyt), mają zastosowanie w wielu rozwiązaniach, obejmujących dachy zielone i użytkowe, tereny zielone, zbiorniki infiltracyjne i biofiltrację, rys. Leca

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Paroc Panel System Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie...

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie wpływu budynków na środowisko, odpowiedzialne zaplanowanie ocieplenia dachu wełną i zadbanie o odpowiedni przepływ powietrza staje się niezbędne. Oba aspekty mają bezpośredni wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, minimalizację strat ciepła oraz ochronę konstrukcji przed...

Onduline Polska Sp. z o.o. Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością...

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością zastosowań, która czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum projektów. Czym dokładnie są płyty bitumiczne i dlaczego warto rozważyć ich użycie?

Polska w coraz większym stopniu zmaga się z naprzemiennym występowaniem skrajnych zjawisk pogodowych – deszczy nawalnych i suszy. W miastach deszcze nawalne powodują lokalne podtopienia, powodzie błyskawiczne (ang. flash floods) i powodzie miejskie (ang. urban flood), zaburzając funkcjonowanie infrastruktury i powodując znaczne szkody materialne o długofalowych skutkach. Natomiast następstwem suszy są deficyty wody. Jednocześnie podniesienie stanu wód gruntowych i podziemnych wymaga czasu, zatem nawet kilka dni obfitych opadów nie rozwiązuje problemu suszy hydrogeologicznej, szczególnie że okres minimalnych opadów przesuwa się na czas istotny dla wegetacji roślin [1, 2].

rys1 zabezpieczenia przeciwzalewowe
RYS. 1. Przepompownia ścieków w kanalizacji ciśnieniowej. System tnący pompy zapewnia odpowiednie rozdrobnienie elementów stałych w ścieku, dzięki czemu możliwy jest transport ścieków rurami kanalizacyjnymi o małych średnicach; rys:. Pentair

Pogłębiający się problem z wodą opadową w miastach wiąże się przede wszystkim z brakiem ich zdolności retencji (zatrzymania) i detencji (przechowywania) wód opadowych. Znaczenie ma tu niewydolna praca systemów odprowadzania wód opadowych, utwardzenie i uszczelnienie powierzchni przyspieszające spływ wód deszczowych, brak obszarów naturalnej retencji miejskiej. Choć w ustawie Prawo wodne systemy retencji zapisano jako jeden ze sposobów zarówno ochrony przeciwpowodziowej, jak i zapobiegania skutkom suszy (art. 165 i 185) [3], poziom retencji w Polsce zbliża się do 7% (średnia europejska wynosi 20%).

Zagospodarowanie wód deszczowych spływających z budynków w mieście i ich otoczenia zgodne z tymi założeniami, wymaga spójnych i długofalowych inwestycji w tzw. infrastrukturę błękitno-zieloną (rozwiązania wykorzystujące naturalne, półnaturalne i sztuczne ekosystemy roślinne i wodne do retencji i detencji) oraz szarą (rozwiązania techniczne i inżynierskie, takie jak odwodnienia, zbiorniki, urządzenia przeciwzalewowe etc.), które wspomagają miasta i ich mieszkańców nie tylko w pozyskiwaniu, retencji, detencji i wykorzystaniu deszczówki, ale też w odwodnieniu powierzchni, dla których utwardzenie jest niezbędne (np. drogi) czy w ochronie przed skutkami nadmiernych opadów.

Ochrona budynków przed zalaniem

Jednym ze skutków gwałtownych opadów dla kanalizacji ogólnospławnej na terenach miejskich może być jej przeciążenie na skutek znacznego dopływu opadu. W wyniku tego może nastąpić cofnięcie się ścieków do pomieszczeń położonych poniżej poziomu zalewania. Dlatego w przeciwdziałaniu skutkom deszczu nawalnego pierwszą linią obrony są zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków (cofką) – przepompownie ścieków w kanalizacji grawitacyjnej lub urządzenia przeciwzalewowe. Zastosowanie takiego zabezpieczenia jest prawnie wymagane przez Warunki Techniczne [4] dla pomieszczeń i piwnic położonych poniżej poziomu zalewania z instalacją kanalizacji grawitacyjnej, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków (§ 124) [4].

Zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym ścieków mogą być pompownie budynkowe zgodne z PN-EN 12056-4 w zakresie pkt 4–6 [5] lub urządzenia przeciwzalewowe zgodne z PN-EN 13564-1 [6].

Gama klap, zasuw i zaworów przeciwzalewowych – np. klapy zwrotne chroniące także przed gryzoniami lub zasuwy burzowe – umożliwia ich zastosowanie zarówno w budynkach nowych, jak i istniejących (np. do montażu na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym, dzięki czemu można je zamontować bez szczególnej ingerencji w istniejącą instalację), a także dobór rozwiązania do oczekiwań i potrzeb inwestora, oraz do wagi i wartości materialnej i niematerialnej zabezpieczanej inwestycji.

W załączniku normy [6] przytoczono zalecenia niemieckie, które do ścieków z fekaliami polecają urządzenia z mechanizmem zamknięcia z napędem, pokonujące opór zalegających w przewodzie nieczystości) [7]. Odpowiednie sterowanie urządzeniem przeciwzalewowym pozwala rozpoznać ryzyko cofki odpowiednio wcześnie (np. przy określonym napełnieniu kanału odpływowego) i uruchomić mechanizm zamykający. Natomiast przepompownie producenci często dostarczają jako pełne, monoblokowe rozwiązania do przetłaczania ścieków. W ich skład wchodzi zbiornik, pompa, lewar, zasuwa odcinająca, otwór rewizyjny i sterowanie, umożliwiające np. autodiagnostykę czy – ważną w sytuacjach nagłych czy awaryjnych – zdalną kontrolę pracy.

Budowa modułowa pozwala dopasować rozwiązanie do warunków i możliwości zabudowy. Przy wyborze przepompowni warto zwrócić uwagę na rodzaj wirnika (tak, by sobie radził np. z substancjami włóknistymi obecnie coraz bardziej powszechnymi w ściekach bytowych), a także na dostępność i koszty późniejszego serwisu.

rys3 zabezpieczenia przeciwzalewowe
RYS. 2. Schemat wykorzystania lekkiego kruszywa ceramicznego przy budowie ogrodów deszczowych, płytkich rowów i muld infiltracyjnych, zielonych dachów i terenów zielonych; rys.: Leca

Odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych

W mieście, nawet dążącym do tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury i tworzenia lub odtwarzania zdolności retencyjnych, nie uniknie się pewnych obszarów wymagających nawierzchni utwardzonych z systemem odwodnień – m.in. ścieżek rowerowych, dróg czy parkingów, ale także otoczenia budynków wysokich i wysokościowych. Stosuje się tu odwodnienia liniowe, wykonywane zwykle z betonu i jego odmian, np. polimerobetonu (mieszanki poliestru, żywicy i kruszywa kwarcowego) lub betonu mikrozbrojonego włóknami bazaltowymi.

Beton dobrze sprawdza się w budowie korytek odwodnień jako odporny mechanicznie, trwały i niepodatny na korozję atmosferyczną czy skład odpływu wody opadowej. Podobne własności użytkowe muszą mieć ruszty (kratki), wykonane z odpowiednio wytrzymałych, niepodatnych na korozje i wandaloodpornych materiałów, takich jak np. żeliwo czy stal nierdzewna. Ważne jest dobranie kratki o odpowiedniej klasie obciążenia, odpowiadającej nie tylko rzeczywistemu obciążeniu ruchem kołowym, ale też uwzględniającej nagłe przypadki, np. konieczność wjazdu pojazdu uprzywilejowanego.

Oprócz parametrów hydraulicznych i użytkowych oraz warunków wynikających ze specyfiki miejskich lokalizacji trzeba przewidzieć pewną zdolność retencyjną (buforową) odwodnień opóźniającą odpływ do kanalizacji deszczowej, jak i ich współpracę z infrastrukturą retencyjną, taką jak skrzynki rozsączające czy zbiorniki. Odprowadzane do nich wody opadowe muszą spełnić określone warunki, zawarte w ustawie Prawo wodne [3] i rozporządzeniu w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [8].

Odpływ z powierzchni utwardzanej bezpieczny dla środowiska

Ważnym zagadnieniem jest jakość odpływu wody deszczowej lub roztopowej, kierowanego do ziemi, wód lub urządzeń wodnych (np. rowów melioracyjnych) z „zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych” (m.in. miasta, drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe klasy G czy parkingi o powierzchni powyżej 0,1 ha, czyli na ponad 20 stanowisk dla samochodów osobowych) [8, 9]. Odpływy z opadu o natężeniu co najmniej 15 l/s/ha można odprowadzać do wód lub do urządzeń wodnych o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych [8].

Podstawowym środkiem poprawy jakości odpływu są separatory substancji ropopochodnych – instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej lub benzyna) [9, 10]. Separatory mają formę podziemnych zbiorników wyposażonych w pokrywę odpowiednią do oddziałującego na nią ruchu kołowego i regulator przepływu instalowany na wlocie i zabezpieczający przed dopływem wód opadowych i roztopowych o natężeniu większym przepustowość nominalna urządzenia.

Przy doborze separatora uwzględnia się wielkość przepływu oraz stężenie węglowodorów nieorganicznych – występujące w odpływie i wymagane na wylocie z separatora. Do oczyszczania odpływów wód deszczowych należy stosować separatory koalescencyjne, dla których stężenie substancji ropopochodnych na odpływie nie może przekraczać 15 mg/l [10].

Zgromadzone zanieczyszczenia powinny być regularnie usuwane przez przedsiębiorstwo mające odpowiednią koncesję, konieczna jest też kontrola urządzenia co pół roku [11].

Rozwiązania retencyjne pod powierzchnią parkingów

Odpływ wód opadowych o właściwej jakości z parkingów czy miejsc obsługi podróżnych (MOP) może, zgodnie z zaleceniami GDDKiA [9], być kierowany do infrastruktury zapewniającej retencję wody deszczowej. Dla parkingów mniejszych (poniżej 1 ha) wręcz zaleca się budowanie ich jako tzw. parkingów zielonych z nawierzchniami przepuszczalnymi (z asfaltu porowatego lub płyt perforowanych), z docelową infiltracją wód opadowych do podłoża. Ten rodzaj parkingu można założyć na terenie o małym spadku i z gruntem o dobrej przepuszczalności i niskim poziomie wody gruntowej [9].

Do bezciśnieniowego rozprowadzania i rozsączania wody deszczowej zebranej z utwardzonych powierzchni zastosowanie znajdą skrzynki rozsączające o kubaturze ponad 0,4 m3 na pojedynczy element – ażurowe bloki komorowe z tworzyw sztucznych. Skrzynki sprawdzą się w lokalizacjach o niskim poziomie wód gruntowych, w gruntach przepuszczalnych i słaboprzepuszczalnych (przy zastosowaniu obsypki żwirowej). Modułowa budowa, umożliwiająca grupowanie skrzynek zarówno w pionie, jak i w poziomie, pozwala dopasować ten system do wielkości odwadnianej powierzchni [9].

rys4 zabezpieczenia przeciwzalewowe
RYS. 3. Schemat wykorzystania lekkiego kruszywa ceramicznego do celów retencyjnych przestrzeni przeznaczonej dla ruchu pieszego; rys.: Leca

Lokalne zagospodarowanie wody

Coraz więcej polskich miast decyduje się na tworzenie przemyślanych systemów przybudynkowych (szkoły, urzędy, osiedla mieszkaniowe) do gromadzenia wód opadowych. Dzięki retencjonowaniu wody deszczowej m.in. spowalniany jest jej spływ ulicami i chodnikami do kanalizacji ogólnospławnej, eliminowane są zjawiska podtopień przez wezbrane małe cieki miejskie, następuje oszczędność wody (z wód opadowych korzysta się do podlewania zieleni i mycia ulic czy innych powierzchni zewnętrznych), a zieleń miejska podlewana jest wodą o lepszej jakości.

Zwykle inwestycje te prowadzone są w formie gminnych lub miejskich programów dotacyjnych zachęcających mieszkańców najczęściej do montażu zbiorników bądź wykonywania ogrodów deszczowych oraz np. przez fundacje, rady dzielnic czy urzędy miast. Na przykład w ramach działania o nazwie „Wolski program małej retencji” w warszawskiej dzielnicy Wola prowadzony jest montaż zbiorników na deszczówkę w budynkach będących własnością miasta i zarządzanych przez wspólnoty z udziałem miasta (ok. 100 budynków). Po podpisaniu porozumienia, pojemniki na wodę deszczową ustawia się obok rur spustowych i łączy z nimi za pomocą zbieracza. Na zimę zbiorniki są demontowane i przechowywane przez Zakład [12].

Na dziedzińcu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu powstał „zielono-niebieski skwer” – woda z dachu budynku (200 m2) poprzez zbieracz na rurze spustowej trafia do 3 zbiorników po 360 l każdy, skąd tłoczona jest do rozdzielacza, a stamtąd do liczącej 400 m linii kroplującej. Przy uwzględnieniu średniego opadu we Wrocławiu i powierzchni dachu, uzyskuje się ok. 110 dni pracy instalacji w roku [13].

Tak rozumiane rozwiązania „małej retencji” odgrywają swoją rolę w tworzeniu lokalnej odporności na skutki zjawisk pogodowych oraz są przejawem świadomości ekologicznej i postawy obywatelskiej. Byłoby idealnie, gdyby ten kapitał społeczny udało się spożytkować we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań systemowych.

Na bazie analizy ponad 1 mln budynków i z uwzględnieniem profilu opadów dla Nowego Jorku międzynarodowy zespół badaczy stwierdził, że przy przemyślanym, strategicznie realizowanym przy zastosowaniu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) zdecentralizowane, budynkowe systemy zatrzymywania deszczówki w miastach mogą uzyskać efekty zbliżone do tych osiąganych przez wielkoskalowe inwestycje w systemy wodociągów i kanalizacji deszczowej. Taki system mógłby – zależnie od specyfiki miasta – pokryć 17–29% zapotrzebowania na wodę do celów innych niż spożycie, obniżyć wydatki publiczne na dostawę wody o 13–85% oraz o 35–56% ograniczyć odpływ wód opadowych z dachu do kanalizacji i rzek [14].

Artykuł pochodzi z numeru 7/8/2022 miesięcznika „Rynek Instalacyjny”

Literatura

 1. „Nawalne deszcze a susza. Czy Polsce w dalszym ciągu zagraża susza?”, https://klimada2.ios.gov.pl/susza-w-polsce/ (dostęp: 20.09.2022).
 2. „W środę Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą”, https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C82702%2Cw­‑srode-swiatowy-dzien-walki-z-pustynnieniem-i-susza.html (dostęp 20.09.2022).
 3. Ustawa Prawo wodne (t.j. DzU z 2021 r., poz. 624).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1225).
 5. PN-EN 12056-4:200, „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4: Pompownie ścieków. Projektowanie układu i obliczenia”.
 6. PN-EN 13564-1:2004, „Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 1: Wymagania”.
 7. „Odprowadzanie ścieków. Urządzenia przeciwzalewowe i przepompownie”, „Rynek Instalacyjny” 10/2011.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (DzU z 2019 r., poz. 1311).
 9. A. Łęgosz, W. Jasiński, A. Nowak, A. Staszczuk, „Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia parkingów i MOP-ów”, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2009.
10. PN-EN 858, „Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna)”.
11. Ustawa Prawo budowlane (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1333).
12. „Wolski program małej retencji”, https://www.zgnwola.waw.pl/wolski-program-malej-retencji/ (dostęp: 20.09.2022).
13. „Zielono-niebieski skwer”, https://www.wroclaw.pl/zielony-wroclaw/skwer-przy-urzedzie-podlewany-deszczowka (dostęp: 20.09.2022).
14. S. van Dijk, A.W. Lounsbury, A.Y. Hoekstra, R. Wang, „Strategic design and finance of rainwater harvesting to cost-effectively meet large-scale urban water infrastructure needs”, Water Research Volume 184/2020, https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116063 (dostęp: 07.07.2022).
15. Materiały techniczne firm ACO, Aquatechnika, Ecol-Unicon, Hauraton, Kessel, Leca, Wavin.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego? Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z...

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z pomocy gotowych kalkulatorów obliczeniowych, poprosić o pomoc specjalistów od doradztwa techniczno-projektowego lub producenta danego systemu orynnowania.

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często...

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane....

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję...

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Joanna Szot Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze...

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze warstwy ocieplenia. O ile izolacja termiczna ścian zewnętrznych nie wpływa na powierzchnię domu, o tyle w przypadku standardowego ocieplenia dachu od wewnątrz wygląda to zupełnie inaczej. Rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa.

Joanna Szot Modne i trwałe pokrycia dachowe

Modne i trwałe pokrycia dachowe Modne i trwałe pokrycia dachowe

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki...

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki ceramiczne lub cementowe, ale mnóstwo zwolenników mają również blachodachówki. To jednak niejedyne materiały. Czym więc pokryć dach?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

Joanna Szot Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały...

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały hydroizolacyjne. Dzięki czemu ta pozioma przegroda doskonale chroni budynek przed niekorzystnymi czynnikami, a dachy płaskie coraz częściej pojawiają się w naszym krajobrazie.

mgr inż. Krzysztof Rogosz, dr inż. Paweł Żwirek Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach...

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach w sposób nieprzenikający warstwy termo- i hydroizolacji, a przenoszący obciążenia na konstrukcję za pośrednictwem pokrycia dachowego. Systemy podpór dachowych i podstaw balastowych mają wiele zalet, ale planując ich zastosowanie, należy wziąć pod uwagę również ich ograniczenia oraz ewentualne niekorzystne...

WestWood® Kunststofftechnik GmbH Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych

Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych

Obszar zastosowań produktów na bazie żywic PMMA w budownictwie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Zaczynając od nawierzchni parkingów i chodników mostowych, poprzez hydroizolację betonowych płyt mostowych,...

Obszar zastosowań produktów na bazie żywic PMMA w budownictwie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Zaczynając od nawierzchni parkingów i chodników mostowych, poprzez hydroizolację betonowych płyt mostowych, aż do uszczelnień dachów, rynien oraz renowacji balkonów i tarasów.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.