Izolacje.com.pl

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Diffusion and effusion initial coating membranes used on sloping roofs and attics

Wybierając MWK, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich paroprzepuszczalność, fot. mdm®NT
Wybierając MWK, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich paroprzepuszczalność, fot. mdm®NT

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

O czym przeczytasz w artykule?
 • Zjawiska dyfuzji i efuzji
 • Aktualne badania i definicje
 • Słowniczek pojęć

W artykule przedstawiono zakres stosowania wysoko paroprzepuszczalnych membran wstępnego krycia (określanych jako MWK). Opisano zjawiska dyfuzji i efuzji. Podano najważniejsze definicje związane z MWK, a także różne nazewnictwo i sposoby wyliczania paroprzepuszczalności.

Diffusion and effusion initial coating membranes used on sloping roofs and attics

The article presents a range of highly vapor-permeable membranes of initial covering (referred to as MWK) and the phenomena of diffusion and effusion. The most important definitions related to MWK, as well as various nomenclature and methods of calculating vapor permeability are given.

Dla przypomnienia: membrany typu MWK uszczelniają pokrycia zasadnicze dachów pochyłych i jednocześnie pozwalają wyprowadzić wilgoć napływającą z wnętrza dachu do atmosfery. Stanowią warstwę osłaniającą termoizolację i konstrukcję dachów. Jednak zawsze trzeba pamiętać, że MWK stanowią jeden z elementów systemu osłony. Drugim materiałem osłonowym współdziałającym z MWK są paroizolacje, które ograniczają ilość pary wodnej docierającej do termoizolacji i konstrukcji dachu.

Celem stosowania obu materiałów jest ograniczenie do minimum ilości skroplin (wilgoci) gromadzących się w dachu. Ten optymalny układ materiałowy działa dwojako, zwiększając energooszczędność i trwałość dachu oraz podnosząc komfort mieszkańców budynku.

Z 30-letnich doświadczeń stosowania membran typu MWK w Polsce jasno wynika, że wybierając MWK należy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich paroprzepuszczalność. Ta cecha decyduje bowiem o ich skuteczności działania, ponieważ para wodna napływa z wnętrza budynku przez cały rok, a może wyjść na zewnątrz tylko wtedy, kiedy zaistnieją ku temu odpowiednie warunki – głównie odpowiednio wysoka temperatura wokół nich.

Na poddaszach dopływ pary z wnętrza budynku trwa stale, ponieważ temperatura i wilgotność powietrza przez cały rok są w pomieszczeniach te same (z niewielkimi zmianami). Natomiast dla strony zewnętrznej okresy, w których możliwy jest przepływ pary wodnej, są znacznie krótsze.

W Polsce ciągle zmienia się temperatura i wilgotność, co powoduje, że para wodna nie zawsze może przejść przez membranę. Z powodu zmienności temperatur zewnętrznych para skrapla się w termoizolacji i wtedy jej po prostu nie ma.

Skropliny mogą opuścić termoizolację dopiero gdy zamienią się w parę wodną. Dlatego im większą paroprzepuszczalnością charakteryzuje się membrana, tym większe są szanse, aby w tych krótkotrwałych okresach panowania odpowiedniej temperatury przepływ pary wodnej był intensywny. Im mniejsza paroprzepuszczalność, tym dłużej wilgoć (skropliny) przebywają w dachu.

Oczywisty związek paroprzepuszczalności membran z energooszczędnością spowodował, że w laboratoriach naukowców i producentów od dawna trwały i nadal trwają prace zmierzające do zwiększenia tego parametru. Dzięki temu powstały nowe odmiany MWK, które mają wbudowane warstwy funkcyjne z nowo opracowanych materiałów o zwiększonej dyfuzyjności (większej paroprzepuszczalności).

Wprowadzane obecnie materiały należą do termoplastycznych tworzyw sztucznych, których dyfuzyjność opiera się na przekazywaniu pary wodnej wzdłuż ich cząsteczek, co ułatwia i przyspiesza ten proces. Dzięki temu, nawet przy niewielkiej różnicy ciśnienia pary (zależnego od temperatury) para wodna przechodzi przez nie, co zwiększa intensywność tego procesu i skuteczność działania MWK.

Pojawienie się tych nowości wymaga lepszego wyjaśnienia sposobu przekazywania pary wodnej przez wszystkie obecne na rynku MWK. Konieczność ta wynika z pewnych uzasadnionych uproszczeń stosowanych w normach i innych dokumentach opisujących parametry MWK.

Zjawiska dyfuzji i efuzji

Specyfika tych uproszczeń wynika z częstego używania w opisach słowa „dyfuzja”. Jest ono w wielu sformułowaniach: materiały dyfuzyjne, dyfuzyjność, równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza (Sd) itp., a to spowodowało, że w środowiskach budowlanych powstało ścisłe skojarzenie dyfuzji z paroprzepuszczalnością materiałów budowlanych, co nie jest zgodne z definicjami tych zjawisk (patrz ramka z definicjami).

rys1 dyfuzja 1
Dyfuzja (lub efuzja) pary wodnej to jej przepływ z ośrodka o wiekszym ciśnieniu do ośrodka o mniejszym ciśnieniu pary wodnej w celu wyrównania ciśnień po obu stronach dyfuzyjnej przegrody; rys. arch. K. Patoki

Owszem, dyfuzja dotyczy również przenikania pary wodnej, ale nie jest jedynym i najważniejszym zjawiskiem powodującym paroprzepuszczalność takich materiałów.

W przypadku farb i wielu innych materiałów (np. paroizolacji) ich przepuszczanie pary zachodzi głównie dzięki zjawisku dyfuzji. Natomiast przez większość sprzedawanych membran wstępnego krycia para wodna przechodzi przede wszystkim dzięki zjawisku efuzji. W tej chwili śmiało możemy podzielić tę grupę produktową na trzy podgrupy, które uwzględniają sposób ich działania i budowę. Najczęściej sprzedawane i stosowane w całej Europie są membrany z filmem mikroporowatym, który jest przenikany przez parę przechodzącą na zasadzie efuzji.

Drugą grupę stanowią membrany z filmem monolitycznym, w których para wodna przechodzi na zasadzie dyfuzji. Natomiast wspomniane nowości można zaklasyfikować jako membrany z filmem wysokodyfuzyjnym stanowiącym odmianę tych monolitycznych. Czyli w nadchodzącej przyszłości będziemy stosowali na dachach MWK, które w zależności od rodzaju filmu będziemy mogli dzielić na: efuzyjne i dyfuzyjne (TABELA). Przy czym wśród tych dyfuzyjnych znajdą się wysoko dyfuzyjne.

tab dyfuzja
TABELA. Podział stosowanych w MWK filmów (i samych MWK)

Przyjęty system określania możliwości przenikania pary wodnej przez materiały budowlane za pomocą parametrów z przymiotnikiem „dyfuzyjny” wynika z przyczyn praktycznych: zasady przechodzenia pary są różne, ale skutki ilościowe działania obu zjawisk można określić za pomocą tych samych parametrów. Zjawiska te są porównywalne i prowadzą do tego samego efektu i dlatego powszechnie używa się określeń „dyfuzyjny”.

Zrozumienie różnicy między dyfuzją a efuzją ma jednak duże znaczenie dla dobrego rozumienia procesów związanych z przenikaniem i skraplaniem się pary wodnej w materiałach tworzących współczesne dachy. Tak więc dyfuzja polega na samorzutnym mieszaniu się cząsteczek i atomów różnych substancji. Zachodzi ona pod wpływem ich ruchów cieplnych.

Efektem działania dyfuzji w gazach i cieczach jest wyrównywanie się stężeń wszystkich składników w całej ich objętości. Oczywiście, najszybciej zachodzi ona w gazach.

Natomiast efuzja polega na przepływie gazów lub cieczy przez bardzo małe otwory przegrody (materiały porowate) rozdzielającej ośrodki o różnym ciśnieniu cząstkowym. Wielkość otworów w stosunku do wielkości cząsteczek (molekuł) ma znaczący wpływ na wydajność objętościową przepływu pary przez przegrodę.

W praktyce dla materiałów stosowanych w dachach oznacza to, że para wodna przenikająca materiały takie jak folie lub powłoki (farby) przechodzi przez nie, mieszając się z ich molekułami (cząsteczkami) na zasadzie dyfuzji. Jej naturalne dążenie do wyrównania stężenia wszystkich składników prowadzi do przenikania cząsteczek pary przez takie przegrody.

Intensywność procesu dyfuzji zależy od temperatury, w jakiej się ona odbywa, a wyrównanie stężeń nie oznacza zakończenia dyfuzji. Proces mieszania się cząsteczek zachodzi bez przerwy.

Natomiast procesy związane z działaniem efuzji zależą od różnicy ciśnień cząstkowych. Co w przypadku takich materiałów jak membrany (z porami) oznacza, że gdy maleje różnica temperatur, maleje różnica ciśnień i wydajność objętościowa przepływu pary wodnej (gazu). Ilość porów (bardzo małych otworów) ma dla tej wydajności duże znaczenie, a ich wielkość musi być tak dobrana, aby przepływ wody nie był możliwy.

Warto dodać, że otwory te nie mogą przepuszczać innych składników powietrza w dużych ilościach, tak aby membrany stanowiły warstwę o określonej, bardzo ograniczonej przenikalności powietrza – membrany muszą spełniać warunki normy PN-EN 12114:2003.

Wielkość tych porów w membranach efuzyjnych jest tak dobrana, aby siły lepkości wody blokowały jej przepływ przez nie, a jednocześnie mogła przez nie przejść para wodna. Zasada ta jest podstawą działania większości membran wstępnego krycia (w wielu technologiach ich wytwarzania). Dzięki takiemu wykonaniu porów MWK przepuszczają parę wodną, a nie przepuszczają wody. Natomiast membrany dyfuzyjne i wysoko dyfuzyjne mają jeszcze lepszą odporność na przenikanie zarówno powietrza, jak i wody, ponieważ nie posiadają mikroporów.

Aktualne badania i definicje

rys2 dyfuzja
Badanie paroprzepuszczalności metodą kubełkową: powietrze o określonej normą wilgotności, temperaturze i ciśnieniu pompuje się przez określony czas, a sól waży się przed upływem tego czasu i po nim; rys. arch. K. Patoki

W obecnie obowiązujących normach europejskich dotyczących zjawisk dyfuzji i paroprzepuszczalności większość współczynników jest precyzyjnie określona wzorami i zależnościami. Jednak jest ich bardzo dużo, a ich nazwy mogą się mylić. Ta mnogość wynika z różnorodności zalecanych badań zależnych od potrzeb danego działu techniki.

Sprawę komplikuje fakt funkcjonowania różnych sposobów prowadzenia wyliczeń oraz stosowania różnych jednostek w krajach UE (i USA). Wynika to z różnych tradycji, metod obliczeniowych i klimatu.

Na przykład opór dyfuzyjny definiowany jest jako stosunek różnicy ciśnienia cząstkowego pary wodnej po dwu stronach badanego materiału do gęstości pary wodnej przenikającej przez niego. Dużo bardziej odpowiednią nazwą dla tego parametru byłby opór przeciw przenikaniu pary wodnej lub opór przeciw dyfuzji pary wodnej i dlatego czasami nazywany jest krócej opór (dla) pary wodnej. Niestety ma on bardzo wiele jednostek:

 • (m2·h·Pa)/mg,
 • (m2·h·hPa)/mg,
 • (m2·h·Pa)/g,
 • (m2·h·hPa)/g,
 • jak również (MN·s)/g.

To ostatnie miano jest bardzo często używane w krajach anglosaskich i jeżeli MWK lub inne elastyczne materiały wodochronne (folie) mają tak określone własności dyfuzyjne, to jest konieczność przeliczenia tak przedstawionego oporu dyfuzyjnego na równoważną dyfuzyjnie grubość powietrza (Sd) lub na współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ).

W normie PN-EN 1931:2002 nie definiuje się pojęcia opór dyfuzyjny, chociaż parametr ten jest często wykorzystywany. Natomiast w p. 3 tej normy definiuje się następujące parametry:

 • gęstość strumienia pary wodnej g [kg/(m2·s)],
 • przepuszczalność pary wodnej wp [kg/(m2·s·Pa)],
 • współczynnik przepuszczania pary wodnej δ [kg/(m·s·Pa)],
 • współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ [-],
 • grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej Sd [m].

W p. 9 normy określone i wyliczone są jeszcze inne ważne parametry, m.in. współczynnik przewodzenia pary wodnej powietrza, zależny od ciśnienia atmosferycznego i temperatury λma [kg/(m·s·Pa)]. W p. 9.1 normy został on wyliczony:

λma  = 1,97762·10–7/p (w temp. 23°C),

gdzie:

p – średnie ciśnienie atmosferyczne w czasie badania, zależne od miejsca i warunków atmosferycznych [hPa].

Jest to ważny parametr umożliwiający przeliczanie różnych współczynników, ponieważ wiele z nich opiera się na porównywaniu do dyfuzyjnych własności powietrza (Sd, µ).

Warto przytoczyć sposób przeliczania oporu dyfuzyjnego (Z) na współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ) oraz na równoważną dyfuzyjnie grubość powietrza (Sd) stosowany w Wielkiej Brytanii (i innych krajach). Wykorzystuje się przy tym współczynnik przewodzenia pary wodnej powietrza, określając jego wielkość (w stanie suchym powietrza):

λpow = 0,2 m·g/MN·s

Dzięki temu, po podstawieniu do wzoru:

μ = (Z·x·λpow)/d

gdzie:

d – grubość materiału,

można przeliczyć opór dyfuzyjny Z [MN·s)/g] na współczynnik oporu dyfuzyjnego lub częściej podawaną równoważną dyfuzyjnie grubość powietrza:

Sd = m·d

i stąd:

Sd = Z·λpow

Przykład liczbowy:

Konkretny produkt (MWK) ma Z = 0,09 (MN·s)/g (według BS3177), stąd Sd = 0,09 (MN·s)/g·0,2 m·g/MN·s = 0,018 m

I tak podają w jego ulotkach informacyjnych z dopiskiem Sd – z wyliczenia. A przy okazji paroprzepuszczalność tego produktu MVTR wynosi 2409 g/m2/24h (według BS3177).

Wnioski

Jak z tego wynika, sposób badania paroprzepuszczalności membran wstępnego krycia nieuwzględniający ich sposobu działania jest odpowiedni, a opisany w artykule ich podział (efuzja/dyfuzja) nie ma żadnego znaczenia dla sensowności tych badań. Posługiwanie się tymi normami ma swoje uzasadnienie. Natomiast różnice w budowie MWK mogą być bardzo istotne przy ich wyborze i sposobie zastosowania.

Warto zauważyć, że wszystkie podawane w normach euro­pejskich parametry są wykorzystywane w programach komputerowych wyliczających efekty działania procesów cieplno-wilgotnościowych zachodzących w przegrodach budowlanych.

Niektóre programy są wskazywane w normach do takich obliczeń. Na przykład w normie DIN 4108-3:2001-07 podane są dwa programy komputerowe do wyliczania takich procesów, a norma tylko określa klimatyczne warunki brzegowe, jakie trzeba wprowadzić (oprócz parametrów budynku i materiałów użytych do jego budowy), aby uzyskać dane określające wielkość przestrzeni wentylacyjnych w dachu. W ten sposób norma ta jest bezużyteczna w Polsce, ponieważ żadna instytucja nie określa warunków brzegowych odpowiednich dla naszego klimatu, które można by zastosować w programach podanych w tej normie.

Słowniczek

Dyfuzja – proces rozprzestrzeniania się cząsteczek w gazach, cieczach lub ciałach stałych, spowodowany przypadkowymi, nieuporządkowanymi zderzeniami między cząsteczkami (ruchy Browna). Ten przypadkowy ruch jest tym intensywniejszy, im większą energię cieplną posiadają cząsteczki. Wyższa temperatura przyspiesza ten proces, a niska spowalnia.

Dyfuzja prowadzi do samoistnego mieszania się gazów, cieczy, a także ciał stałych. Powoduje samorzutne wyrównanie koncentracji (stężenia) różnych związków chemicznych. Dyfuzja jest przyczyną przenikania gazów przez ciała stałe, w tym pary wodnej, przez niektóre materiały budowlane.

Dyfuzja pary wodnej – ruch cząsteczek pary wodnej w mieszaninie gazów (na przykład w powietrzu) zmierzający do wyrównania stężenia pary w tej mieszaninie. Dzięki dyfuzji, para wodna może przechodzić przez przegrody na zasadzie wyrównania ciśnienia cząstkowego panującego po obu stronach przegrody. Przebieg tego procesu zależy od warunków panujących na przeciwnych stronach przegrody.

Jeżeli mówimy o przegrodzie budowlanej, to proces dyfuzji pary wodnej przez tę przegrodę zależy od temperatury i wilgotności powietrza po obu jej stronach, od różnicy w ciśnieniach cząstkowych pary wodnej po obu stronach.

Efuzja – proces przechodzenia gazów przez przegrodę porowatą (z bardzo małymi otworami) rozdzielającą przestrzenie o nierównych ciśnieniach.

Gazy przechodzą z ośrodka o wyższym do ośrodka o niższym ciśnieniu. Wypływ gazu (lub cieczy) przez tak małe otwory wynika i zależy od różnicy ciśnień.

Często różnica ciśnień jest efektem różnicy temperatur między ośrodkami wymieniającymi gaz.

Film w MWK – warstwa funkcyjna przepuszczająca parę wodną i zatrzymująca wodę; najczęściej znajduje się w środku między włókninami osłonowymi lub na jednej włókninie nośnej (np. film z TPU na włókninie poliestrowej lub polipropylenowej).

Opór dyfuzyjny materiału lub przegrody – miara odporności materiału lub przegrody na przenikanie pary wodnej. Jest tym większy, im grubszy jest materiał lub poszczególne warstwy przegrody, a tym mniejszy, im materiał jest bardziej paroprzepuszczalny. Określa się go, wyliczając stosunek różnicy ciśnień cząstkowych pary wodnej po obu stronach warstwy do gęstości strumienia pary wodnej (ilości pary wodnej przechodzącej w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni materiału).

Ciśnienie cząstkowe pary wodnej (prężność pary wodnej) – ciśnienie wywierane przez cząsteczki pary wodnej znajdującej się w powietrzu (jest częścią ogólnego ciśnienia atmosferycznego).

Maksymalne ciśnienie pary wodnej w danej temperaturze występuje, gdy powietrze jest nią nasycone. W atmosferze w pobliżu poziomu morza zmienia się od ok. 40 hPa do niemal 0, typowe wielkości w klimacie równikowym to 30 hPa, w klimatach umiarkowanych ok. 10 hPa, a w strefie okołobiegunowej poniżej 5 hPa.

Równoważna (lub ekwiwalentna) dyfuzyjnie grubość powietrza [Sd] – określa paroprzepuszczalność materiału przez porównanie jego właściwości dyfuzyjnych do dyfuzyjności powietrza o określanej grubości.

Powietrze stawia opór parze wodnej uzależniony od grubości warstwy – im jest grubsza, tym para wodna trudniej przechodzi przez powietrze. Inaczej można powiedzieć, że współczynnik Sd charakteryzuje właściwości dyfuzyjne warstwy materiału budowlanego o określonej grubości w ten sposób, że porównuje je do grubości warstwy powietrza o tym samym oporze dyfuzyjnym. Dlatego też wymiarem tego współczynnika jest metr.

Współczynnik oporu dyfuzyjnego [µ] – wielkość stała dla poszczególnych rodzajów materiałów, charakteryzująca ich opór dyfuzyjny.

Określany jest jako wartość względna, oznaczająca, ile razy opór dyfuzyjny warstwy materiału jest większy od oporu takiej samej warstwy powietrza w tych samych warunkach. Dla powietrza µ = 1, a lekkie porowate materiały izolacyjne o dobrej izolacyjności cieplnej mają ten współczynnik mały dążący do 1.
Przy czym

Sd = µ · d,

gdzie

d – grubość oznaczanego materiału.

W przypadku MWK i wielu innych materiałów laminowanych z kilku warstw nie oznacza się µ, lecz tylko Sd, ponieważ nie są to materiały jednorodne.

Literatura

1. PN-EN 1931:2002, „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie przenikania pary wodnej”.
2. PN-EN 12114:2003, „Właściwości cieplne budynków. Przepuszczalność powietrza komponentów budowlanych i elementów budynków. Laboratoryjna metoda badania”.
3. PN-EN ISO 12572-1:2007, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie właściwości związanych z transportem pary wodnej”.
4. PN-EN ISO 10456:2009, „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych”.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji...

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji dachów w naszym kraju dąży się przede wszystkim do zastosowania odpowiednio dobranej (pod względem grubości) oraz zabezpieczonej przed wilgocią warstwy termoizolacyjnej [1], co ma na celu ograniczenie strat ciepła w miesiącach zimowych. Tymczasem nadmierne zyski ciepła związane z nagrzewaniem się...

dr inż. Tomasz Gorzelańczyk, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Szymków Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik...

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik Hatschek. Materiał ten nosił wówczas nazwę "Eternit" i cechował się wytrzymałością, trwałością, niewielkim ciężarem, odpornością na wilgoć i niepalnością [1]. Włóknocement stał się jednym z najbardziej popularnych materiałów na pokrycie dachów na świecie w XX wieku i było tak momentu, kiedy stwierdzono,...

mgr inż. Maciej Rokiel Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają...

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają wymagania sztuki budowlanej, a nie aspekty dekoracyjno-ekologiczne i wegetacyjne. Wszystkie wymogi i warunki konstrukcyjne, fizyczne, techniczne i wegetacyjne muszą być uzgodnione już na etapie projektowania. Współpraca ta nie może kończyć się na etapie projektowania, także poprawne wykonanie konstrukcji...

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Paweł Roszkowski Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Odporność ogniowa konstrukcji dachowych Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów...

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów dachów pochyłych pozwalających uzyskać wymaganą klasę szczelności.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

mgr inż. Krzysztof Patoka Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

mgr inż. Krzysztof Patoka Zasady wentylacji dachów

Zasady wentylacji dachów Zasady wentylacji dachów

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń...

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń i badań wynika, że ta pierwsza metoda jest droga i nie do końca skuteczna. Druga natomiast jest prosta i efektywna, ponieważ wykorzystuje naturalne zjawisko wentylowania, czyli usuwania wilgoci za pomocą przepływającego powietrza.

dr inż. Andrzej Konarzewski Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń...

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń o niedopuszczalnym stopniu deformacji oraz do zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. W razie wybuchu pożaru zapewni to zachowanie nośność konstrukcji i pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Niemniej często w branży budowlanej uwzględniane są dodatkowe wymagania dla płyt warstwowych,...

Canada Rubber Polska Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej...

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej wymiany całego dachu. Dzięki zastosowaniu tej technologii powierzchnia dachu jest zabezpieczona szczelną, trwałą, bezspoinową, elastyczną membraną bitumiczną oraz finalnie pokryta srebrnym lakierem asfaltowym.

mgr inż. Artur Żamojda, dr hab. Jolanta Piekut Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał...

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał oraz gotowe wyroby azbestowe znajdujące zastosowanie w budownictwie i innych gałęziach gospodarki.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez...

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez odpowiedni dobór rodzaju i grubości ich warstw składowych oraz umożliwienie im pozbywania się nadmiaru zgromadzonej w nich wilgoci. Skuteczność termoizolacji będzie wyższa w przypadku wyeliminowania lub ograniczenia do minimum liczby mostków termicznych. Projekt stropodachu powinien uwzględniać także...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej...

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania. Jest to także nowe wyzwanie dla osób budujących domy, które do tej pory korzystały przede wszystkim z tanich technologii. Teraz muszą pamiętać również o rygorystycznych wymogach unijnych.

dr inż. Aleksander Byrdy Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Bauder Polska Sp. z o. o. Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny...

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny wodne mogą bowiem powodować wiele szkód zarówno na dachu, jak i wewnątrz domu.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne...

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne i trwałość od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

mgr inż. Krzysztof Patoka Szron na dachu

Szron na dachu Szron na dachu

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane...

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane są zimne. Można się o tym przekonać na podstawie obserwacji ich zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną. Kamery termowizyjne zamieniają promieniowanie podczerwone wysyłane przez badany obiekt na światło widzialne. Na wykonanych przez nie zdjęciach zimne miejsca są zazwyczaj ciemne (niebieskie), ciepłe...

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu...

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza, osłabianie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.