Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polyurea as a material strengthening structures in construction sites

Poznaj zastosowanie polimocznika jako materiału wzmacniającego konstrukcje w budownictwie, fot. Polychem Systems

Poznaj zastosowanie polimocznika jako materiału wzmacniającego konstrukcje w budownictwie, fot. Polychem Systems

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane. Niewłaściwe użytkowanie obiektu i/lub nieprawidłowe rozwiązania techniczne powodują konieczność przeprowadzania częstych napraw, remontów, renowacji oraz wzmocnień elementów konstrukcji [1–3].

O czym przeczytasz w artykule:

 • System powłok polimocznikowych
 • Polimocznik – zalety i wady
 • Podstawowe badania
 • Testy w pełnej skali
Praca jest opisem badań wykonanych w ramach projektu badawczego „Polyurea coatings as possible reinforcement system”. Zasadniczym założeniem artykułu jest ocena przydatności powłok polimocznikowych do poprawy charakterystyki pracy elementów konstrukcji budowlanych. Na potrzeby opracowania wykonano podstawowe badania polimocznika, proste testy fizyczne i eksperymenty w skali naturalnej. Na tej podstawie przeprowadzono analizę wyników wraz z oceną właściwości powłoki i jej wpływu na elementy budowlane. Wyniki analizy wykazały, że zastosowanie powłoki z polimocznika zapewnia zachowanie integralności po przekroczeniu nośności elementów konstrukcji, a także pozwala poprawić inne walory użytkowe konstrukcji.

Polyurea as a material strengthening structures in construction sites

The study is a description of the research carried out as part of the research project “Polyurea coatings as possible reinforcement system”. The main assumption of the article is to assess the suitability of polyurea coatings to improve the performance characteristics of building structure elements. For the purposes of the study, basic polyurea studies, simple physical tests and natural-scale experiments were performed. On this basis, the results were analysed along with the assessment of the properties of the coating and its impact on building elements. The results of the analysis showed that the use of a polyurea coating ensures that the integrity is maintained when the load capacity of the structure elements is exceeded; other functional values of the structure are also improved.

Procesy korozyjne w połączeniu z nieprawidłową eksploatacją oraz starzeniem się elementów konstrukcji powodują uszkodzenia obiektów budowlanych, co wpływa również na dodatkowe nakłady finansowe w trakcie ich użytkowania. Problem ten jest zagadnieniem globalnym, którego natężenie zależy zarówno od danego środowiska zewnętrznego, strefy klimatycznej, jak i jakości zastosowanych materiałów.

Tradycyjne materiały budowlane, takie jak beton, stal, drewno oraz materiały izolacyjne, często charakteryzują się niewystarczającą trwałością oraz niezadowalającymi właściwościami użytkowymi. Powoduje to przyspieszenie procesów korozyjnych, jednocześnie zmniejszając wytrzymałość elementów konstrukcji w czasie, które ostatecznie wymagają wykonania prac związanych z ich wzmocnieniem. Wpływa to na poszukiwanie produktów pozwalających na poprawę kilku parametrów użytkowych konstrukcji jednocześnie.

Do poszukiwanych cech użytkowych materiałów budowlanych należy zaliczyć przede wszystkim: zabezpieczenie elementów obiektów przed korozją, starzeniem i jednoczesne uzyskanie efektu ich wzmocnienia. Do produktów posiadających wszystkie wyżej wymienione właściwości użytkowe jednocześnie można zaliczyć polimocznik [45].

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano zastosowanie powłok polimocznikowych jako możliwego produktu do wzmacniania elementów konstrukcji wraz z uzyskaniem poprawy innych parametrów użytkowych jej elementów, jak ochrona przed korozją i starzeniem. Skoncentrowano się głównie na zaprezentowaniu polimocznika jako funkcjonalnego produktu do wzmacniania obiektów z zapewnieniem zachowania integralności po przekroczeniu nośności elementów konstrukcji (FOT. 1).

fot1 polimocznik

FOT. 1. Próbki polimocznika; fot.: J. Szafran, A. Matusiak

System powłok polimocznikowych

Polimocznik jest współczesnym materiałem o nieprzeciętnych właściwościach, który został opracowany w latach 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Europie powłoki polimocznikowe pojawiły się w latach 90. XX wieku, a rynek zastosowań tej technologii zaczął się dynamicznie rozwijać na świecie na początku XXI wieku.

Polimocznik, pod względem materiałowym, jest produktem powstałym w wyniku reakcji izocyjanianu oraz mieszaniny amin, o łańcuchowej budowie składającej się z „n” liczby cząsteczek silnie usieciowanych z sobą (RYS. 1).

rys1 polimocznik 1

RYS. 1. Struktura łańcucha polimocznika; rys.: J. Szafran, A. Matusiak

Polimocznik to elastomer otrzymywany w wyniku reakcji chemicznej (poliaddycji) aromatycznego lub alifatycznego izocyjanianu z wielofunkcyjną aminą lub mieszaniną amin. Polimoczniki aromatyczne powstają na bazie diizocyjanianu metylenodifenylu (MDI), polimoczniki alifatyczne natomiast na bazie diizocyjanianu heksametylenu (HDI) lub diizocyjanianu izoforonu (IPDI), które stanowią sztywny segment łańcucha. Wybór prepolimeru izocyjanianowego wpływa na znaczące właściwości gotowego produktu końcowego. Wybór odpowiedniego diizocyjanianu powinien się opierać na uzyskaniu optymalnego kompromisu pomiędzy lepkością materiału a reaktywnością całego układu. Wysoka lepkość wpływa na pogorszenie zdolności mieszania składników, natomiast niższa lepkość ułatwia mieszanie składników, dając lepszą reaktywność i zwiększoną twardość powłoki [4, 6, 7].

Polimocznik – zalety i wady

Zalety

Membrany polimocznikowe, w przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów izolacyjnych, uzyskują znakomite właściwości użytkowe oraz parametry odporności chemicznej i wytrzymałości mechanicznej. Cechy materiałowe polimocznika, które decydują o jego szerokim zastosowaniu i są zarazem jego zaletami, to [4, 6, 7]:

 • szybka reaktywność i wiązanie, co pozwala znacząco ograniczyć niezbędny czas na aplikację produktu,
 • przyczepność do większości materiałów budowlanych, po uprzednim odpowiednio przygotowanym podłożu pod aplikację produktu,
 • sprężystość i elastyczność, która występuje w szerokim zakresie temperatur ujemnych i dodatnich,
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna, przy czym wytrzymałość na rozciąganie osiąga wartości powyżej 20 MPa, a wytrzymałość na rozdarcie powyżej 50 MPa,
 • wysoka odporność chemiczna na działanie większości kwasów organicznych i nieorganicznych oraz zasad i roztworów soli, a także amin,
 • zdolność mostkowania rys, na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych, powłoka jest w stanie pokryć rysy o szerokości do 5 mm,
 • odporność na promieniowanie UV.

Wady

Technologia powłok polimocznikowych, poza niewątpliwymi zaletami, posiada również wady, których znajomość jest konieczna do świadomego stosowania produktu.

Główną słabością tej technologii jest konieczność przestrzegania określonych zasad technologicznych oraz stosowanie specjalistycznego sprzętu do aplikacji systemu. Dodatkowo, przed nałożeniem polimocznika, konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża, przy czym sposób jego przygotowania jest zależny od rodzaju podłoża. Pokrywanie elementu polimocznikiem odbywa się w sposób natryskowy i ważne jest odpowiednie zabezpieczenie powierzchni przyległych, gdyż zabrudzenia polimocznikiem są trudne do usunięcia lub w ogóle nieusuwalne.

fot2 polimocznik

FOT. 2. Badanie wytrzymałości na rozciąganie polimocznika – stanowisko badawcze; fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Należy również podkreślić, że wykluczona jest aplikacja powłoki na powierzchnie brudne, tłuste i nieprzygotowane oraz w nieodpowiednich warunkach otoczenia, np. podczas padającego deszczu.

Podstawowe badania

Podstawowe badania polegały na oznaczeniu właściwości mechanicznych polimocznika przy statycznym rozciąganiu, które wykonano zgodnie z normą EN ISO 527:2012 [8].

Przedmiotem badań była ocena wytrzymałości na rozciąganie polimocznika na próbkach w kształcie wiosełek. Określenie wytrzymałości na rozciąganie materiału wyznaczano dla trzech prędkości badania: 50 mm/min, 100 mm/min i 500 mm/min, na specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku badawczym (FOT. 2).

Analiza wyników wykazała, iż wytrzymałość na rozciąganie oraz wydłużenie względne nominalne polimocznika jest zależne od prędkości badania, a ich wartości maleją ze wzrostem prędkości badania (RYS. 2).

rys2 polimocznik 1

RYS. 2. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie; rys.: J. Szafran, A. Matusiak

Proste testy fizyczne

Przykładami prostych testów fizycznych z wykorzystaniem powłok z polimocznika były badania polegające na określeniu wytrzymałości na ściskanie próbek betonu komórkowego pokrytych powłoką z polimocznika.

Badania wykonano zgodnie z normą EN 772-1:2015 [9] na trzech typach próbek walcowych o średnicy 10 cm:

 • I typ – próbki kontrolne bez powłoki,
 • II typ – próbki pokryte powłoką na obwodzie,
 • III typ – próbki walcowe w całości pokryte polimocznikiem.

Analiza wyników wykazała, iż powłoka z polimocznika ma znaczący wpływ na zachowanie integralności elementów w trakcie obciążania oraz zniszczenia próbek (FOT. 3).

fot3 polimocznik

FOT. 3. Próbki betonu komórkowego po zniszczeniu; fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Testy w pełnej skali

Badania elementów konstrukcyjnych w ich naturalnej skali przeprowadzono na kręgach betonowych o średnicy wewnętrznej 800 mm i wysokości 900 mm oraz grubości płaszcza 100 mm.

Przedmiotem badań była ocena wytrzymałości na zgniatanie kręgów betonowych wzmocnionych za pomocą powłoki z polimocznika. Określenie wytrzymałości na zgniatanie kręgów betonowych wykonano zgodnie z normą EN 1917:2002 [10].

Łącznie badaniu wytrzymałości na zgniatanie poddano dziewięć kręgów betonowych wykonanych z betonu klasy C25/30. Pierwsza seria (trzy elementy) zostały oznaczone jako próbki kontrolne i nie były pokryte powłoką z polimocznika (FOT. 4).

Druga seria (trzy elementy) zostały pokryte polimocznikiem na powierzchni zewnętrznej (FOT. 5).

Trzecia seria (trzy elementy) zostały pokryte membraną na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej (FOT. 6).

Analiza wyników wykazała, iż elementy z powłoką na obu powierzchniach uzyskały ponad 20% wzrost nośności, a polimocznik zapewnił integralność kręgów po przekroczeniu ich nośności na zgniatanie [11].

fot4 6 polimocznik

FOT. 4–6. Betonowe kręgi po badaniu: I typ (4), II typ (5), III typ (6); fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Wnioski

Motywem przewodnim przeprowadzonych rozważań i opisanych badań było przedstawienie powłok polimocznikowych jako produktu poprawiającego walory użytkowe elementów konstrukcji.

Na podstawie zaprezentowanych wyników badań eksperymentalnych i ich analizy można sformułować następujące wnioski:

 • polimocznik posiada unikalne właściwości użytkowe i mechaniczne oraz oferuje szerokie zastosowania w nowoczesnych gałęziach przemysłu,
 • opisany produkt, dzięki swojej nieprzeciętnej elastyczności i przyczepności do podłoża, doskonale mostkuje rysy w elementach betonowych, zwiększając ich ochronę przed korozją i starzeniem,
 • aplikacja powłoki na elementy wykonane z materiałów kruchych, takich jak beton komórkowy, pozytywnie wpływa na zachowanie ich integralności po przekroczeniu nośności na ściskanie,
 • system powłok polimocznikowych zapewnia dodatkowe wzmocnienie na zgniatanie kręgów betonowych,
 • aplikacja powłoki na kręgi betonowe zapewnia zachowanie integralności elementów po przekroczeniu ich nośności na zgniatanie.

Literatura

1. H. Badowska, W. Danilecki, M. Mączyński, „Ochrona budowli przed korozją”, Arkady, Warszawa 1974.
2. J. Baszkiewicz, M. Kamiński, „Korozja materiałów”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
3. J. Bródka, „Przebudowa i utrzymanie konstrukcji stalowych”, Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych „Mostostal”, Politechnika Łódzka, Łódź 1995.
4. J. Banera, M. Maj, A. Ubysz, „Powłoki polimocznikowe w budownictwie”, Grupa MD, Poznań 2017.
5. M. Gruener, „Korozja i ochrona betonu”, Arkady, Warszawa 1983.
6. J. Szafran, A. Matusiak, „Polyurea coating systems: definition, research, applications” [w:] L. Małyszko, R. Tarczewski, „Lightweight Structures in Civil Engineering – Contemporary Problems – Monograph from Scientific Conference of IASS Polish Chapters”, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2016, s. 103–110.
7. J. Szafran, A. Matusiak, „Nowoczesne izolacje natryskowe w budownictwie na przykładzie pianki PUR i polimocznik”, III Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD’2017, Kraków, 15–17 listopada 2017.
8. EN ISO 527:2012, „Plastics. Determination of tensile”.
9. EN 772-1:2015, „Methods of test for masonry units. Part 1: Determination of compressive strength”.
10. EN 1917:2002, „Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced”.
11. J. Szafran, A. Matusiak, „Crushing strength of concrete rings with a polyurea reinforce system”, „Tunnelling and Underground Space Technology” 101, 2020.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Paweł Sulik Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe

Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe

W większości przypadków budynki charakteryzują się dużą trwałością, która pozwala na korzystanie z nich przez dziesięciolecia, a przy prawidłowej eksploatacji często przez setki lat. Nie oznacza to oczywiście,...

W większości przypadków budynki charakteryzują się dużą trwałością, która pozwala na korzystanie z nich przez dziesięciolecia, a przy prawidłowej eksploatacji często przez setki lat. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie stosowane w nich rozwiązania techniczne wraz z upływem lat zachowują swoją funkcjonalność.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Małgorzata Kośla Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać?

Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać? Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać?

Dobrze dobrany rodzaj rynien to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności systemu rynnowego. Przy wyborze odpowiedniego typu najważniejsze są wielkość dachu oraz parametry techniczne rynien. Rynny różnią...

Dobrze dobrany rodzaj rynien to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności systemu rynnowego. Przy wyborze odpowiedniego typu najważniejsze są wielkość dachu oraz parametry techniczne rynien. Rynny różnią się od siebie skutecznością, trwałością i charakterystyką eksploatacji. Jak dobrać materiał i kształt odpowiednio do typu zabudowania?

Redakcja Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego? Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z...

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z pomocy gotowych kalkulatorów obliczeniowych, poprosić o pomoc specjalistów od doradztwa techniczno-projektowego lub producenta danego systemu orynnowania.

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję...

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Joanna Szot Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze...

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze warstwy ocieplenia. O ile izolacja termiczna ścian zewnętrznych nie wpływa na powierzchnię domu, o tyle w przypadku standardowego ocieplenia dachu od wewnątrz wygląda to zupełnie inaczej. Rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa.

Joanna Szot Modne i trwałe pokrycia dachowe

Modne i trwałe pokrycia dachowe Modne i trwałe pokrycia dachowe

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki...

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki ceramiczne lub cementowe, ale mnóstwo zwolenników mają również blachodachówki. To jednak niejedyne materiały. Czym więc pokryć dach?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

Joanna Ryńska Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby...

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.