Izolacje.com.pl

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polyurea as a material strengthening structures in construction sites

Poznaj zastosowanie polimocznika jako materiału wzmacniającego konstrukcje w budownictwie, fot. Polychem Systems

Poznaj zastosowanie polimocznika jako materiału wzmacniającego konstrukcje w budownictwie, fot. Polychem Systems

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane. Niewłaściwe użytkowanie obiektu i/lub nieprawidłowe rozwiązania techniczne powodują konieczność przeprowadzania częstych napraw, remontów, renowacji oraz wzmocnień elementów konstrukcji [1–3].

O czym przeczytasz w artykule:
 • System powłok polimocznikowych
 • Polimocznik – zalety i wady
 • Podstawowe badania
 • Testy w pełnej skali
Praca jest opisem badań wykonanych w ramach projektu badawczego „Polyurea coatings as possible reinforcement system”. Zasadniczym założeniem artykułu jest ocena przydatności powłok polimocznikowych do poprawy charakterystyki pracy elementów konstrukcji budowlanych. Na potrzeby opracowania wykonano podstawowe badania polimocznika, proste testy fizyczne i eksperymenty w skali naturalnej. Na tej podstawie przeprowadzono analizę wyników wraz z oceną właściwości powłoki i jej wpływu na elementy budowlane. Wyniki analizy wykazały, że zastosowanie powłoki z polimocznika zapewnia zachowanie integralności po przekroczeniu nośności elementów konstrukcji, a także pozwala poprawić inne walory użytkowe konstrukcji.

Polyurea as a material strengthening structures in construction sites

The study is a description of the research carried out as part of the research project “Polyurea coatings as possible reinforcement system”. The main assumption of the article is to assess the suitability of polyurea coatings to improve the performance characteristics of building structure elements. For the purposes of the study, basic polyurea studies, simple physical tests and natural-scale experiments were performed. On this basis, the results were analysed along with the assessment of the properties of the coating and its impact on building elements. The results of the analysis showed that the use of a polyurea coating ensures that the integrity is maintained when the load capacity of the structure elements is exceeded; other functional values of the structure are also improved.

Procesy korozyjne w połączeniu z nieprawidłową eksploatacją oraz starzeniem się elementów konstrukcji powodują uszkodzenia obiektów budowlanych, co wpływa również na dodatkowe nakłady finansowe w trakcie ich użytkowania. Problem ten jest zagadnieniem globalnym, którego natężenie zależy zarówno od danego środowiska zewnętrznego, strefy klimatycznej, jak i jakości zastosowanych materiałów.

Tradycyjne materiały budowlane, takie jak beton, stal, drewno oraz materiały izolacyjne, często charakteryzują się niewystarczającą trwałością oraz niezadowalającymi właściwościami użytkowymi. Powoduje to przyspieszenie procesów korozyjnych, jednocześnie zmniejszając wytrzymałość elementów konstrukcji w czasie, które ostatecznie wymagają wykonania prac związanych z ich wzmocnieniem. Wpływa to na poszukiwanie produktów pozwalających na poprawę kilku parametrów użytkowych konstrukcji jednocześnie.

Do poszukiwanych cech użytkowych materiałów budowlanych należy zaliczyć przede wszystkim: zabezpieczenie elementów obiektów przed korozją, starzeniem i jednoczesne uzyskanie efektu ich wzmocnienia. Do produktów posiadających wszystkie wyżej wymienione właściwości użytkowe jednocześnie można zaliczyć polimocznik [45].

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano zastosowanie powłok polimocznikowych jako możliwego produktu do wzmacniania elementów konstrukcji wraz z uzyskaniem poprawy innych parametrów użytkowych jej elementów, jak ochrona przed korozją i starzeniem. Skoncentrowano się głównie na zaprezentowaniu polimocznika jako funkcjonalnego produktu do wzmacniania obiektów z zapewnieniem zachowania integralności po przekroczeniu nośności elementów konstrukcji (FOT. 1).

fot1 polimocznik
FOT. 1. Próbki polimocznika; fot.: J. Szafran, A. Matusiak

System powłok polimocznikowych

Polimocznik jest współczesnym materiałem o nieprzeciętnych właściwościach, który został opracowany w latach 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Europie powłoki polimocznikowe pojawiły się w latach 90. XX wieku, a rynek zastosowań tej technologii zaczął się dynamicznie rozwijać na świecie na początku XXI wieku.

Polimocznik, pod względem materiałowym, jest produktem powstałym w wyniku reakcji izocyjanianu oraz mieszaniny amin, o łańcuchowej budowie składającej się z „n” liczby cząsteczek silnie usieciowanych z sobą (RYS. 1).

rys1 polimocznik 1
RYS. 1. Struktura łańcucha polimocznika; rys.: J. Szafran, A. Matusiak

Polimocznik to elastomer otrzymywany w wyniku reakcji chemicznej (poliaddycji) aromatycznego lub alifatycznego izocyjanianu z wielofunkcyjną aminą lub mieszaniną amin. Polimoczniki aromatyczne powstają na bazie diizocyjanianu metylenodifenylu (MDI), polimoczniki alifatyczne natomiast na bazie diizocyjanianu heksametylenu (HDI) lub diizocyjanianu izoforonu (IPDI), które stanowią sztywny segment łańcucha. Wybór prepolimeru izocyjanianowego wpływa na znaczące właściwości gotowego produktu końcowego. Wybór odpowiedniego diizocyjanianu powinien się opierać na uzyskaniu optymalnego kompromisu pomiędzy lepkością materiału a reaktywnością całego układu. Wysoka lepkość wpływa na pogorszenie zdolności mieszania składników, natomiast niższa lepkość ułatwia mieszanie składników, dając lepszą reaktywność i zwiększoną twardość powłoki [4, 6, 7].

Polimocznik – zalety i wady

Zalety

Membrany polimocznikowe, w przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów izolacyjnych, uzyskują znakomite właściwości użytkowe oraz parametry odporności chemicznej i wytrzymałości mechanicznej. Cechy materiałowe polimocznika, które decydują o jego szerokim zastosowaniu i są zarazem jego zaletami, to [4, 6, 7]:

 • szybka reaktywność i wiązanie, co pozwala znacząco ograniczyć niezbędny czas na aplikację produktu,
 • przyczepność do większości materiałów budowlanych, po uprzednim odpowiednio przygotowanym podłożu pod aplikację produktu,
 • sprężystość i elastyczność, która występuje w szerokim zakresie temperatur ujemnych i dodatnich,
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna, przy czym wytrzymałość na rozciąganie osiąga wartości powyżej 20 MPa, a wytrzymałość na rozdarcie powyżej 50 MPa,
 • wysoka odporność chemiczna na działanie większości kwasów organicznych i nieorganicznych oraz zasad i roztworów soli, a także amin,
 • zdolność mostkowania rys, na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych, powłoka jest w stanie pokryć rysy o szerokości do 5 mm,
 • odporność na promieniowanie UV.

Wady

Technologia powłok polimocznikowych, poza niewątpliwymi zaletami, posiada również wady, których znajomość jest konieczna do świadomego stosowania produktu.

Główną słabością tej technologii jest konieczność przestrzegania określonych zasad technologicznych oraz stosowanie specjalistycznego sprzętu do aplikacji systemu. Dodatkowo, przed nałożeniem polimocznika, konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża, przy czym sposób jego przygotowania jest zależny od rodzaju podłoża. Pokrywanie elementu polimocznikiem odbywa się w sposób natryskowy i ważne jest odpowiednie zabezpieczenie powierzchni przyległych, gdyż zabrudzenia polimocznikiem są trudne do usunięcia lub w ogóle nieusuwalne.

fot2 polimocznik
FOT. 2. Badanie wytrzymałości na rozciąganie polimocznika – stanowisko badawcze; fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Należy również podkreślić, że wykluczona jest aplikacja powłoki na powierzchnie brudne, tłuste i nieprzygotowane oraz w nieodpowiednich warunkach otoczenia, np. podczas padającego deszczu.

Podstawowe badania

Podstawowe badania polegały na oznaczeniu właściwości mechanicznych polimocznika przy statycznym rozciąganiu, które wykonano zgodnie z normą EN ISO 527:2012 [8].

Przedmiotem badań była ocena wytrzymałości na rozciąganie polimocznika na próbkach w kształcie wiosełek. Określenie wytrzymałości na rozciąganie materiału wyznaczano dla trzech prędkości badania: 50 mm/min, 100 mm/min i 500 mm/min, na specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku badawczym (FOT. 2).

Analiza wyników wykazała, iż wytrzymałość na rozciąganie oraz wydłużenie względne nominalne polimocznika jest zależne od prędkości badania, a ich wartości maleją ze wzrostem prędkości badania (RYS. 2).

rys2 polimocznik 1

RYS. 2. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie; rys.: J. Szafran, A. Matusiak

Proste testy fizyczne

Przykładami prostych testów fizycznych z wykorzystaniem powłok z polimocznika były badania polegające na określeniu wytrzymałości na ściskanie próbek betonu komórkowego pokrytych powłoką z polimocznika.

Badania wykonano zgodnie z normą EN 772-1:2015 [9] na trzech typach próbek walcowych o średnicy 10 cm:

 • I typ – próbki kontrolne bez powłoki,
 • II typ – próbki pokryte powłoką na obwodzie,
 • III typ – próbki walcowe w całości pokryte polimocznikiem.

Analiza wyników wykazała, iż powłoka z polimocznika ma znaczący wpływ na zachowanie integralności elementów w trakcie obciążania oraz zniszczenia próbek (FOT. 3).

fot3 polimocznik
FOT. 3. Próbki betonu komórkowego po zniszczeniu; fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Testy w pełnej skali

Badania elementów konstrukcyjnych w ich naturalnej skali przeprowadzono na kręgach betonowych o średnicy wewnętrznej 800 mm i wysokości 900 mm oraz grubości płaszcza 100 mm.

Przedmiotem badań była ocena wytrzymałości na zgniatanie kręgów betonowych wzmocnionych za pomocą powłoki z polimocznika. Określenie wytrzymałości na zgniatanie kręgów betonowych wykonano zgodnie z normą EN 1917:2002 [10].

Łącznie badaniu wytrzymałości na zgniatanie poddano dziewięć kręgów betonowych wykonanych z betonu klasy C25/30. Pierwsza seria (trzy elementy) zostały oznaczone jako próbki kontrolne i nie były pokryte powłoką z polimocznika (FOT. 4).

Druga seria (trzy elementy) zostały pokryte polimocznikiem na powierzchni zewnętrznej (FOT. 5).

Trzecia seria (trzy elementy) zostały pokryte membraną na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej (FOT. 6).

Analiza wyników wykazała, iż elementy z powłoką na obu powierzchniach uzyskały ponad 20% wzrost nośności, a polimocznik zapewnił integralność kręgów po przekroczeniu ich nośności na zgniatanie [11].

fot4 6 polimocznik
FOT. 4–6. Betonowe kręgi po badaniu: I typ (4), II typ (5), III typ (6); fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Wnioski

Motywem przewodnim przeprowadzonych rozważań i opisanych badań było przedstawienie powłok polimocznikowych jako produktu poprawiającego walory użytkowe elementów konstrukcji.

Na podstawie zaprezentowanych wyników badań eksperymentalnych i ich analizy można sformułować następujące wnioski:

 • polimocznik posiada unikalne właściwości użytkowe i mechaniczne oraz oferuje szerokie zastosowania w nowoczesnych gałęziach przemysłu,
 • opisany produkt, dzięki swojej nieprzeciętnej elastyczności i przyczepności do podłoża, doskonale mostkuje rysy w elementach betonowych, zwiększając ich ochronę przed korozją i starzeniem,
 • aplikacja powłoki na elementy wykonane z materiałów kruchych, takich jak beton komórkowy, pozytywnie wpływa na zachowanie ich integralności po przekroczeniu nośności na ściskanie,
 • system powłok polimocznikowych zapewnia dodatkowe wzmocnienie na zgniatanie kręgów betonowych,
 • aplikacja powłoki na kręgi betonowe zapewnia zachowanie integralności elementów po przekroczeniu ich nośności na zgniatanie.

Literatura

1. H. Badowska, W. Danilecki, M. Mączyński, „Ochrona budowli przed korozją”, Arkady, Warszawa 1974.
2. J. Baszkiewicz, M. Kamiński, „Korozja materiałów”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
3. J. Bródka, „Przebudowa i utrzymanie konstrukcji stalowych”, Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych „Mostostal”, Politechnika Łódzka, Łódź 1995.
4. J. Banera, M. Maj, A. Ubysz, „Powłoki polimocznikowe w budownictwie”, Grupa MD, Poznań 2017.
5. M. Gruener, „Korozja i ochrona betonu”, Arkady, Warszawa 1983.
6. J. Szafran, A. Matusiak, „Polyurea coating systems: definition, research, applications” [w:] L. Małyszko, R. Tarczewski, „Lightweight Structures in Civil Engineering – Contemporary Problems – Monograph from Scientific Conference of IASS Polish Chapters”, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2016, s. 103–110.
7. J. Szafran, A. Matusiak, „Nowoczesne izolacje natryskowe w budownictwie na przykładzie pianki PUR i polimocznik”, III Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD’2017, Kraków, 15–17 listopada 2017.
8. EN ISO 527:2012, „Plastics. Determination of tensile”.
9. EN 772-1:2015, „Methods of test for masonry units. Part 1: Determination of compressive strength”.
10. EN 1917:2002, „Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced”.
11. J. Szafran, A. Matusiak, „Crushing strength of concrete rings with a polyurea reinforce system”, „Tunnelling and Underground Space Technology” 101, 2020.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Krzysztof Patoka Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

mgr inż. Krzysztof Patoka Zasady wentylacji dachów

Zasady wentylacji dachów Zasady wentylacji dachów

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń...

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń i badań wynika, że ta pierwsza metoda jest droga i nie do końca skuteczna. Druga natomiast jest prosta i efektywna, ponieważ wykorzystuje naturalne zjawisko wentylowania, czyli usuwania wilgoci za pomocą przepływającego powietrza.

dr inż. Andrzej Konarzewski Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń...

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń o niedopuszczalnym stopniu deformacji oraz do zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. W razie wybuchu pożaru zapewni to zachowanie nośność konstrukcji i pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Niemniej często w branży budowlanej uwzględniane są dodatkowe wymagania dla płyt warstwowych,...

Canada Rubber Polska Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej...

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej wymiany całego dachu. Dzięki zastosowaniu tej technologii powierzchnia dachu jest zabezpieczona szczelną, trwałą, bezspoinową, elastyczną membraną bitumiczną oraz finalnie pokryta srebrnym lakierem asfaltowym.

mgr inż. Artur Żamojda, dr hab. Jolanta Piekut Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał...

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał oraz gotowe wyroby azbestowe znajdujące zastosowanie w budownictwie i innych gałęziach gospodarki.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez...

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez odpowiedni dobór rodzaju i grubości ich warstw składowych oraz umożliwienie im pozbywania się nadmiaru zgromadzonej w nich wilgoci. Skuteczność termoizolacji będzie wyższa w przypadku wyeliminowania lub ograniczenia do minimum liczby mostków termicznych. Projekt stropodachu powinien uwzględniać także...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej...

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania. Jest to także nowe wyzwanie dla osób budujących domy, które do tej pory korzystały przede wszystkim z tanich technologii. Teraz muszą pamiętać również o rygorystycznych wymogach unijnych.

dr inż. Aleksander Byrdy Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Bauder Polska Sp. z o. o. Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny...

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny wodne mogą bowiem powodować wiele szkód zarówno na dachu, jak i wewnątrz domu.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne...

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne i trwałość od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

mgr inż. Krzysztof Patoka Szron na dachu

Szron na dachu Szron na dachu

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane...

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane są zimne. Można się o tym przekonać na podstawie obserwacji ich zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną. Kamery termowizyjne zamieniają promieniowanie podczerwone wysyłane przez badany obiekt na światło widzialne. Na wykonanych przez nie zdjęciach zimne miejsca są zazwyczaj ciemne (niebieskie), ciepłe...

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu...

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza, osłabianie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi

Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi

Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”.

Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat

Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat

Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały...

Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny.

Nicola Hariasz Okna do dachów płaskich

Okna do dachów płaskich Okna do dachów płaskich

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie...

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie projektowania i wpływa na jego wymaganą wytrzymałość. Dachy skośne nie wymagają usuwania nadmiaru śniegu z jego powierzchni, dlatego przez lata były najczęściej wybieranym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Jednak dachy płaskie coraz bardziej podbijają serca inwestorów i architektów. Zaliczamy do nich...

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Słoneczne dachy zielone

Słoneczne dachy zielone Słoneczne dachy zielone

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”, sektor fotowoltaiki (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie.

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”, sektor fotowoltaiki (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie.

Farby Specjalistyczne Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów

Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów

Większość z nas spotkała się z problemem przeciekającego dachu. Tradycyjne pokrycia, takie jak gont bitumiczny i papa termozgrzewalna, mają swoje zalety, ale nie są też pozbawione wad. Dachy kryte papą...

Większość z nas spotkała się z problemem przeciekającego dachu. Tradycyjne pokrycia, takie jak gont bitumiczny i papa termozgrzewalna, mają swoje zalety, ale nie są też pozbawione wad. Dachy kryte papą lub gontem z czasem tracą szczelność. Wynika to z degradacji materiałów pod wpływem działania czynników atmosferycznych lub ze złego wykonawstwa.

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Najnowsze produkty i technologie

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna...

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna jest w tym wypadku membrana paroprzepuszczalna, dzięki której można odprowadzić wilgoć poza budynek. Wśród zabezpieczeń dachowych ogromną popularnością cieszy się membrana wstępnego krycia (MWK), która umożliwia właściwą dyfuzję pary wodnej z termoizolacji, a także dodatkowo uszczelnia pokrycie...

Getin Noble Bank SA Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace...

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace termomodernizacyjne. Często jednak ich zaplanowanie, zrealizowanie, a zwłaszcza znalezienie odpowiedniego źródła finansowania bywa problematyczne, dlatego warto dowiedzieć się, jak osiągnąć cel. Proces planowania termomodernizacji wcale nie musi być skomplikowany!

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.