Izolacje.com.pl

Tarasy – wybrane zagadnienia dotyczące warunków technicznych wykonania robót

Terraces – selected issues concerning the technical conditions of execution of work

FOT. Rezultat zastosowania zbyt miękkiego styropianu; fot.: M. Rokiel
FOT. Rezultat zastosowania zbyt miękkiego styropianu; fot.: M. Rokiel

Projektowanie tarasu musi być poprzedzone precyzyjnym określeniem funkcji, jaką konstrukcje te mają pełnić w przyszłości, analizą ich schematu konstrukcyjnego oraz określeniem obciążeń i czynników destrukcyjnych. Dopiero na tej podstawie możliwe jest przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

Zobacz także

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów...

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy nad pomieszczeniami ogrzewanymi – Warunki Techniczne a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe

Tarasy nad pomieszczeniami ogrzewanymi – Warunki Techniczne a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe Tarasy nad pomieszczeniami ogrzewanymi – Warunki Techniczne a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe

Taras nadziemny to element konstrukcji umieszczony nad pomieszczeniem, pełniący jednocześnie funkcję dachu, zabezpieczony balustradą lub attyką. Można wyróżnić tarasy w układzie odwróconym (warstwa hydroizolacji...

Taras nadziemny to element konstrukcji umieszczony nad pomieszczeniem, pełniący jednocześnie funkcję dachu, zabezpieczony balustradą lub attyką. Można wyróżnić tarasy w układzie odwróconym (warstwa hydroizolacji chroniona jest przez warstwę termoizolacyjną) lub klasycznym (warstwa termoizolacyjna chroniona jest przed oddziaływaniem wilgoci przez warstwę hydroizolacji). Powierzchnia tarasu dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy wentylowane – studium przypadku

Tarasy wentylowane – studium przypadku Tarasy wentylowane – studium przypadku

Tarasy wentylowane to nic innego, jak taras z warstwą użytkową z płyt kamiennych, dekoracyjnych, betonowych lub konstrukcji z desek tarasowych (legary + deska) ustawionych na podstawkach dystansowych....

Tarasy wentylowane to nic innego, jak taras z warstwą użytkową z płyt kamiennych, dekoracyjnych, betonowych lub konstrukcji z desek tarasowych (legary + deska) ustawionych na podstawkach dystansowych. Sformułowanie „wentylowane” wzięło się z faktu, że pomiędzy izolacją a warstwą użytkową znajduje się pustka powietrzna.

Analizując wymagania techniczne związane z projektowaniem i wykonaniem tarasów oraz odnosząc je do najczęściej spotykanych błędów, można zauważyć pewne prawidłowości. Część błędów jest skutkiem wręcz indolencji projektanta i/lub wykonawcy, jednak pewna grupa wad jest pochodną lekceważenia niektórych wymagań technicznych wynikających wprost z Ustawy Prawo budowlane [1], Ustawy o wyrobach budowlanych [2], Rozporządzenia CPR [3], rozporządzenia w sprawie warunków technicznych [4], jak i warunków technicznych wykonania i odbioru robót [5–11].

Pewna grupa błędów jest dość nietypowa, choć ich analiza nie jest specjalnie skomplikowana, można by powiedzieć, banalna. Jednak są one relatywnie często popełniane, a ich skutki mogą ujawnić się zarówno po pierwszej zimie (ewentualnie już w lecie, gdy prace wykonywano wiosną), jak i po kilku latach.

Można tu wyróżnić błędy związane z projektowaniem połaci ze względu na obciążenia termiczne, obciążenia mechaniczne i bezpieczeństwo użytkowania.

Najbardziej narażona na oddziaływania termiczne jest warstwa użytkowa, w układzie z uszczelnieniem zespolonym – okładzina ceramiczna lub z kamieni naturalnych, elastyczny szlam uszczelniający, klej do okładzin oraz warstwa jastrychu (elementy te należy rozpatrywać łącznie), w układzie z drenażowym odprowadzeniem wody – warstwa pod posadzką (hydroizolacja i jastrych na termoizolacji, ewentualnie okładzina ceramiczna lub z kamieni naturalnych, gdy mamy do czynienia z tzw. jastrychem drenażowym). Dobowy gradient temperatury (latem) dochodzi do 50°C, roczny do 100°C, co wymaga odpowiedniego zdylatowania powierzchni.

O czym przeczytasz w artykule:
 • Właściwości błędów związanych  z projektowaniem i wykonaniem tarasów
 • Uwarunkowania konstrukcyjne dylatacji obecnych w projektach balkonów i tarasów
 • Projektowanie tarasu ze względu na obciążenia mechaniczne
W artykule podkreślono wagę wcześniejszego określenia funkcji, jaką ma pełnić taras, analizy jego schematu konstrukcyjnego oraz określenia obciążeń i czynników destrukcyjnych, co wpływa na poprawny wybór rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.
Terraces – selected issues concerning the technical conditions of execution of work

The article emphasizes the importance of prior determining the function to be performed by the terrace, analysing its construction scheme and determining the loads and destructive factors, which affects the correct selection of material and construction solutions.

Należy rozróżnić następujące rodzaje dylatacji:

 • konstrukcyjne: są niezależne od konstrukcji samej podłogi, przebiegają zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji,
 • brzegowe (obwodowe, skrajne): oddzielają jastrych dociskowy i posadzkę od elementów pionowych (ścian, słupów itp.); przecinają warstwę użytkową,
 • strefowe (pośrednie): dzielą połać na mniejsze obszary; muszą przechodzić przez całą grubość jastrychu i być odwzorowane w okładzinie; dylatacje strefowe wykonuje się także w przypadku połaci w kształcie liter L lub U,
 • montażowe: oddzielają wykładzinę ceramiczną od kratek, wpustów, słupków balustrad itp.

Ich układ nie może być przypadkowy, jednak należy go poprzedzić krótką analizą. Jej brak jest główną przyczyną późniejszych problemów, spękań czy wręcz przecieków. Należy podkreślić, że najgroźniejsza jest szokowa zmiana temperatury – rozgrzane płytki i gwałtowna burza potrafiąca schłodzić posadzkę w ciągu niecałej minuty nawet o kilkadziesiąt stopni.

Zalecenia dotyczące rozstawu dylatacji różnią się od siebie. Według instrukcji ITB [10] maksymalny rozstaw dylatacji wynosi 2×2 m.

Przy określaniu szerokości i układu dylatacji należy jednak uwzględnić rodzaj podłoża (jastrych, beton), geometrię powierzchni, wielkość płytek oraz obciążenia termiczne (np. częściowe zadaszenie chroniące przed opadami atmosferycznymi, ekspozycję na słońce itp.). Dlatego niemieckie wytyczne ZDB [7] uzależniają to od rodzaju płytek, odkształcalności kleju oraz lokalizacji konstrukcji i obciążeń na nią działających i podają rozstaw szczelin dylatacyjnych wielkości 2–5 m.

Dylatacje brzegowe i strefowe powinny mieć szerokość przynajmniej 8 mm (zalecane 10 mm), a w niektórych sytuacjach (obligatoryjnie przy rozstawie szczelin dylatacyjnych powyżej 3 m) trzeba to wyliczyć. Z czego to wynika?

Współczynniki rozszerzalności liniowej przedstawiają się następująco:

 • płytki ceramiczne: 0,4·10–5–0,8·10–5 [1/K],
 • beton/zaprawa cementowa: 1·10–5–1,3·10–5 [1/K].

Przykładowo, dla odcinka jastrychu cementowego o długości l = 2,5 m i przy zmianie temperatury o Δt = 50°C (od +20°C do +70°C) zmiana jego długości ΔL wynosi:

gdzie:

tarasy wzor

– średni współczynnik rozszerzalności termicznej dla jastrychów cementowych.

Skoro zmiana długości ΔL wynosi 1,37 mm, to przy założeniu, że maksymalna dopuszczalna odkształcalność masy dylatacyjnej D wynosi 12,5% (typowa wartość dla mas silikonowych), szerokość szczeliny dylatacyjnej bd może być wyznaczona ze wzoru:

Dodatkowo, traktując okładzinę ceramiczną i fugi jako sztywną tarczę, ze względu na inny niż dla podkładu cementowego współczynnik rozszerzalności liniowej, zmiana długości takiego odcinka wynosi 0,75 mm. Nakładają się na siebie zatem odkształcenia (i naprężenia) wynikające z różnicy zmian długości odcinka.

W przypadku okładzin na tarasach i balkonach grubość warstwy kleju wynosi zazwyczaj 4–5 mm (stosuje się tu kleje cienkowarstwowe) i ta grubość warstwy musi przenieść wszystkie naprężenia pomiędzy płytką a podłożem. Tylko odpowiednio modyfikowana i odkształcalna (elastyczna) zaprawa klejowa jest w stanie przenieść odkształcenia wynikające z obciążeń termicznych. Stąd wymóg stosowania klejów klasy przynajmniej S1. Rezultat braku odpowiednio wykonanych dylatacji pokazano na FOT. 1–4.

fot1 tarasy
FOT. 1. Skutek zbyt dużego rozstawu dylatacji strefowej. Analogiczny skutek może wywołać zbyt mała szerokość dylatacji; fot.: M. Rokiel
fot2 tarasy
FOT. 2. Błędne wykonanie dylatacji brzegowej (płytka cokolika zachodzi za płytkę posadzki oraz zbyt mała szerokość samej dylatacji); fot.: M. Rokiel
fot3 tarasy
FOT. 3. Uszkodzenie masy dylatacyjnej na skutek zbyt dużych przemieszczeń termicznych połaci; fot.: M. Rokiel
fot4 tarasy
FOT. 4. Wykruszone spoiny mogą być jednym ze skutków błędów w wykonaniu dylatacji; fot.: M. Rokiel

Zdylatowana powierzchnia powinna mieć kształt kwadratu lub prostokąta o proporcjach długości boków nie większych niż 2:1 (zalecane 1,5:1). Należy dylatować także każdą zmianę kierunku pola.

Do wypełnień dylatacji stosuje się odporne na czynniki atmosferyczne masy na bazie silikonów, poliuretanów lub wielosiarczków (tiokoli). Powinny one być zgodne z PN-EN 15651-4 [12].

Ostateczny rozkład pól dylatacyjnych zależy od konstrukcji i kształtu tarasu, jego lokalizacji i położenia względem stron świata, zastosowanej okładziny ceramicznej (zwłaszcza jej koloru), jednak miarodajna jest zawsze dokładna analiza, określająca zakres swobodnych odkształceń termicznych materiału. Dlatego możliwe jest wykonanie dylatacji o mniejszej szerokości lub większym rozstawie, ale wymaga to obliczeniowego sprawdzenia, czy zastosowana masa przeniesie zmiany szerokości szczeliny dylatacyjnej. Same dylatacje uszczelnia się systemowymi taśmami i kształtkami (np. narożnymi) wklejanymi w uszczelnienie podpłytkowe (elastyczna masa dylatacyjna jest jedynie wypełnieniem dylatacji, nigdy uszczelnieniem).

Projektowanie tarasu ze względu na obciążenia mechaniczne wymaga przeanalizowania przede wszystkim dwóch warstw: termoizolacji oraz jastrychu dociskowego. Dla układu z drenażowym odprowadzeniem wody dochodzi jeszcze hydroizolacja.

Do wykonania termoizolacji w układzie z płytkami stosuje się najczęściej:

 • polistyren ekspandowany (EPS) (styropian) zgodny z normą PN-EN 13163 [13], jego zastosowanie musi wynikać z normy PN­‑B‑20132 [14] (np. klasa EPS 200 lub wyższa) lub obliczeń,
 • polistyren ekstrudowany (XPS) (styrodur) zgodny z normą PN-EN 13164 [15].

Dla płyt termoizolacyjnych (EPS, XPS, pianki PIR/PUR) nie zmierzy się typowej wytrzymałości na ściskanie. Wszystko przez to, że jest to materiał podatny, po przyłożeniu obciążenia odkształci się (ściśnie). Przy czym to odkształcenie jest proporcjonalne nie tylko do obciążenia, lecz także do pierwotnej grubości. Po pierwsze, szczególnie niebezpieczne jest stosowanie np. złej jakości styropianu, nieodpornego na długotrwały nacisk i o niewielkiej wytrzymałości mechanicznej.

Z najistotniejszych parametrów mechanicznych zastosowanego materiału termoizolacyjnego należy wymienić ściśliwość, tj. odkształcalność przy obciążeniu. Dlatego w przypadku wysokich obciążeń mechanicznych i/lub w razie wątpliwości należy wykonać obliczenia sprawdzające odkształcenie materiału termoizolacyjnego. Można to wykonać (w sposób uproszczony i przybliżony) na dwa sposoby:

1. Klasa styropianu wg normy PN-EN 13163 [13] oznacza wartość naprężenia ściskającego w [kPa] przy 10% odkształceniu (dla klasy EPS 100 oznacza to, że przy obciążeniu 100 kPa następuje zmniejszenie grubości płyty o maks. 10%). Jeśli założyć, że odkształcenia mają charakter sprężysty (w obszarze obowiązywania prawa Hooke’a), można przyjąć, że odkształcenie jest proporcjonalne do obciążenia.

2. Wielkości odkształcenia przy ściskaniu można wyliczyć także bezpośrednio z prawa Hooke’a: Zmiana grubości jest wprost proporcjonalna do długości początkowej i przyłożonej siły oraz odwrotnie proporcjonalna do przekroju i modułu sprężystości.

gdzie:

ΔL – zmiana grubości,
F – przyłożone obciążenie (siła),
L0 – grubość początkowa (bez obciążenia),
E – moduł sprężystości,
S – pole przekroju.

Jeśli przyjąć S = 1 m2 i wyznaczyć obciążenie oddziaływujące na tę powierzchnię, dla projektowanej grubości termoizolacji L0 można wyliczyć zmianę grubości termoizolacji pod konkretnym obciążeniem.

Na RYS. 1 podano moduł sprężystości dla styropianu, a na RYS. 2 naprężenia ściskające przy 2% i 10% odkształceniu względnym [16].

rys1 tarasy
RYS. 1. Moduł sprężystości dla styropianu; rys.: [16]
rys2 tarasy
RYS. 2. Naprężenia ściskające przy 2% i 10% odkształceniu względnym; rys.: [16]

Konieczne jest jeszcze sprawdzenie trzeciego warunku (może on być krytyczny). Wytyczne [7] wymagają zastosowania termoizolacji o maksymalnej ściśliwości wynoszącej 2 mm. Przy czym nie chodzi tylko tu o policzone wyżej odkształcenie.

Norma [13] w p. 4.3.15.4 i 4.3.15.5 podaje poziomy ściśliwości CP dla obciążeń użytkowych. Np. przy obciążeniu użytkowym ≥  5 kPa norma ta wymaga stosowania materiałów o ściśliwości CP2 przy jednoczesnym określeniu długotrwałej redukcji grubości. Należy także uwzględnić ekstrapolację związaną z czasem użytkowania (patrz także załącznik F do normy 13]. Poziomy ściśliwości styropianu wg normy [13] podano w TABELI 1.

tab1 tarasy
TABELA 1. Poziomy ściśliwości styropianu wg normy [13]
dL – grubość pod obciążeniem 250 Pa

W przypadku oceny istniejących połaci istotne może być przyjęcie odpowiedniej normy na obciążenia. Normy PN-82/B-02003 [28] oraz PN-EN 1991-1-1 [29] różnią się od siebie, co oznacza, że spełnienie warunku normowego może zależeć od normy na obciążenia. Na FOT. głównym pokazano rezultat zastosowania zbyt miękkiego styropianu.

Co jednak z układem drenażowym (płyty lub deski tarasowe na podstawkach dystansowych)?

Wariantów budowy połaci jest kilka. Podstawka dystansowa może być ustawiona bezpośrednio na termoizolacji (układ odwrócony), na hydroizolacji położonej bezpośrednio na termoizolacji oraz na hydroizolacji położonej na jastrychu dociskowym.

Obciążenie użytkowe tarasów nadziemnych czy balkonów może dochodzić do 5 kN/m2 połaci. Jest to oczywiście obciążenie równomiernie rozłożone, natomiast rzeczywiste punktowe obciążenie przekazywane na warstwy połaci przez podstawki dystansowe jest zupełnie inne.

Na rynku znaleźć można różne rodzaje podstawek dystansowych. Od prostych do zaawansowanych, umożliwiających nie tylko płynną regulację poziomu, lecz także poziomowanie warstwy użytkowej czy wręcz wykonanie posadzki podniesionej nawet o kilkanaście centymetrów w porównaniu do poziomu hydroizolacji.

Obciążenia przekazywane na powłokę wodochronną zależą od układu płyt warstwy użytkowej, dlatego układ podstawek musi być dobrany do wymiarów i kształtu płyt oraz przewidywanego obciążenia połaci.

Najbardziej niebezpieczne są podstawki niewiadomego pochodzenia, o małej i nierównej powierzchni stopki. Przykładowo dla podstawki o powierzchni 314 cm2 (promień 10 cm) obciążonej ciężarem 0,98 kN (założenie, że pojedynczy człowiek stanie dokładnie na podstawce) naprężenia pod stopką wynoszą 31 kPa. Zastosowanie podstawki o promieniu 5 cm spowoduje wzrost naprężeń do 124 kPa. Dlatego tak istotny jest dobór odpowiedniej hydroizolacji oraz podstawki dystansowej.

Jeżeli termoizolacja znajduje się pod jastrychem dociskowym, należy stosować termoizolację klasy minimum CS(10)200 (np. styropian EPS 200, choć zdecydowanie zalecany jest np. XPS).

W przypadku, gdy podstawki ułożone są na termoizolacji, należy stosować wyłącznie XPS (lub inny materiał) o ściśliwości nie niższej niż CS(10)300).

Dla konkretnego przypadku (zwłaszcza przy zróżnicowanych obciążeniach i/lub przy różnej grubości płyt termoizolacyjnych) może się okazać, że konieczne będzie zastosowanie np. XPS-a o mniejszej ściśliwości (np. XPS 500) oraz obliczeniowe oszacowanie wielkości ściśnięcia termoizolacji (TABELA 2).

tab2 tarasy
TABELA 2. Przykładowa analiza odkształcenia termoizolacji gr. 15 cm pod podstawkami dystansowymi w zależności od obciążenia

Założenia:
• obciążenie użytkowe równomiernie rozłożone: 4 kN/m2,
obciążenie punktowe na podstawkę dystansową: 0,98 kN (przyjęty szacunkowy ciężar ustawiony na podstawce, całkowite obciążenie przenoszone przez podstawkę),
powierzchnia podstawki: 314 cm2 (podstawka okrągła, średnica stopy = 20 cm) oraz 78,5 cm2 (podstawka okrągła, średnica stopy = 10 cm),
płyty posadzki kamienne 60×60 cm, podparte tylko w narożnikach, przyjęty ciężar płyty 0,29 kN. Jedna podstawka podpiera 4 narożniki płyt,
pierwotna grubość termoizolacji: 15 cm.
Rzeczywiste ugięcia będą mniejsze ze względu na obecność hydroizolacji i ułożenie termoizolacji w sposób ciągły, a nie punktowy pod podstawkami.

Na izolację podpłytkową [17] stosuje się elastyczne szlamy lub hybrydowe masy uszczelniające. Natomiast na izolację pod podstawkami dystansowymi) można stosować materiały rolowe: papy polimerowo-bitumiczne, samoprzylepne membrany bitumiczne albo folie (membrany) z tworzywa sztucznego lub kauczuku, jak również elastyczne szlamy lub hybrydowe masy uszczelniające. Jednak nie bezkrytycznie.

Dobór rodzaju materiału zależy od koncepcji konstrukcji oraz analizy obciążeń (układu podstawek dystansowych, średnicy ich stopki oraz sposobu użytkowania połaci – ze względu na obciążenie punktowe i niebezpieczeństwo uszkodzenia/przebicia hydroizolacji).

Elastyczne szlamy uszczelniające oraz hybrydowe masy uszczelniające to cienkowarstwowe (2–4 mm) powłoki. Doświadczenie pokazuje, że są stosowane w tego typu układach, jednak nie wolno tego robić bezkrytycznie. Przede wszystkim nie wolno stosować materiałów, które są deklarowane do zastosowania tylko jako izolacja podpłytkowa [17]. Tu nie ma żadnej warstwy ochronnej, wręcz przeciwnie, występuje ciągłe oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych oraz obciążenia mechaniczne i punktowy nacisk. Zatem szlam pracuje jak powłoka ochronna, musi być odporny na UV, szokowe obciążenia oraz cykle zamarzania i rozmrażania. Odporność na te czynniki zwykle określa się przyczepnością, szczelnością oraz wyglądem powierzchni.

Równie istotna jest zdolność mostkowania rys. Nie wolno zakładać, że podłoże się nie zarysuje i że nie dojdzie do mechanicznego uszkodzenia. Zatem szlam/masa hybrydowa powinna być także zbadana na tzw. odporność na przebicie statyczne (dla masy hybrydowej może to być tzw. obciążalność). Wartość uzyskaną w badaniach należy odnieść do rzeczywistych obciążeń (inne będą w przypadku małych, przydomowych tarasów, a inne w przypadku budynków użyteczności publicznej). Te tzw. czynniki niepewności powinny decydować o możliwości zastosowania, podkreślam, w konkretnym przypadku, konkretnego materiału.

Dobrą praktyką jest zastosowanie ochronnych przekładek, np. z grubej geowłókniny bezpośrednio pod stopkami podstawek dystansowych (nie tylko dla izolacji ze szlamu). Niezależnie od tego grubość warstwy szlamu czy masy hybrydowej nie może być mniejsza niż 3 mm.

Folie z tworzywa sztucznego lub kauczuku, oprócz wymaganej odporności mechanicznej (grubość) muszą umożliwić wykonanie szczelnej powłoki. Czyli muszą dać się na krawędziach zgrzać, skleić czy zwulkanizować.

Punktem wyjścia było zdefiniowanie minimalnych wymagań, jakie musi spełniać sam materiał. Charakter obciążeń sprawia, że taką membranę należy traktować jako dachową (obciążenie czynnikami atmosferycznymi) z dodatkowym obciążeniem mechanicznym (podstawki dystansowe). Dlatego należy bezwzględnie zdefiniować minimalne wymagania dla powłoki hydroizolacyjnej [6, 18–24].

Powierzchnia tarasu ze względu na narażenie na oddziaływanie wody (opady atmosferyczne) powinna być antypoślizgowa (dotyczy to szczególnie płytek ceramicznych). Wobec braku szczegółowych polskich zaleceń można korzystać z niemieckich wytycznych BGR 181 [25].

Antypoślizgowość pomieszczeń narażonych na zawilgocenie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (niezwiązanych z basenami), w których chodzi się w obuwiu, definiowana jest według ww. wytycznych [25] strukturą wierzchniej warstwy, przy której, przy nachyleniu pod odpowiednim kątem, noga w typowym obuwiu roboczym się nie poślizgnie.

Klasy antypoślizgowości oznacza się symbolami:

 • R9 (kąt zsuwania 6–10°),
 • R10 (kąt zsuwania 10–19°),
 • R11 (kąt zsuwania 19–27°),
 • R12 (kąt zsuwania 27–35°),
 • R13 (kąt zsuwania większy od 35°).

Dodatkowym parametrem, istotnym dla posadzek na tarasach (a więc w obszarach narażonych na zawilgocenie), jest zdolność do gromadzenia zanieczyszczeń, zarówno ciekłych, jak i stałych, w sposób niepowodujący niebezpieczeństwa poślizgu. Jest to realizowane przez uzyskanie wolnej przestrzeni między najniższym a najwyższym punktem warstwy użytkowej posadzki.

Rozróżnia się cztery klasy tzw. przestrzeni wypełnienia: V4, V6, V8 i V10 (cyfra mówi o objętości dostępnej przestrzeni w cm3 na 1 dm2 powierzchni posadzki).

Wytyczne BGR [25] wymagają na tarasach klasy antypoślizgowości R11 albo klasy antypoślizgowości R10 i przestrzeni wypełnienia V4.

Ze względu na to, że antypoślizgowość, czyli zdolność powierzchni do przeciwdziałania poślizgowi, zależy bezpośrednio od rodzaju i struktury powierzchni płytki, może być także określona na podstawie pomiarów współczynnika tarcia.

W normie PN-EN 14411 [26] jako deklarowany parametr pojawia się współczynnik tarcia, jednak norma ta nie podaje wymagań dotyczących poślizgu, ale wymaga podania deklaracji wartości. Podstawą jest jednoznaczne zdefiniowanie niebezpiecznych obszarów i określenie odpowiednich wymagań bezpieczeństwa, co bez określenia granicznych wartości definiujących obszary zastosowania jest niemożliwe.

Można rozróżnić [27]:

 • statyczny współczynnik tarcia na powierzchni suchej i mokrej, określany przez pomiar dynamometrem siły wywołującej ruch na badanej powierzchni (TABELA 3),
 • kinetyczny współczynnik tarcia mierzony z zastosowaniem wahadła symulującego ruch stopy na posadzce ceramicznej,
 • dynamiczny współczynnik tarcia na powierzchni suchej i mokrej wyznaczany przez pomiar siły wprowadzającej w ruch specjalny element imitujący obcas buta (TABELA 4).
tab3 tarasy
TABELA 3. Klasyfikacja poślizgu wg wartości statycznego współczynnika tarcia μ wg [27]

Dynamiczny współczynnik tarcia na suchej powierzchni płytek szkliwionych wynosi przeciętnie 0,53–0,79, na powierzchni mokrej 0,4–0,72. Dla płytek nieszkliwionych odpowiednio 0,62–0,75 oraz 0,42–0,64.

tab4 tarasy
TABELA 4. Klasyfikacja poślizgu wg wartości dynamicznego współczynnika tarcia μ wg [27]

Wg [27] dla strefy wejściowej zewnętrznej czy schodów zewnętrznych dynamiczny współczynnik tarcia na powierzchni suchej i mokrej powinien wynosić odpowiednio 0,62  ≤ μ ≤  0,74 oraz 0,5  ≤ μ ≤  0,65.

Niezależnie od powyższego, podstawową rzeczą w kwestii bezpieczeństwa użytkowania jest możliwość usunięcia wody z powierzchni tarasu przez nadanie jej odpowiedniego spadku o wielkości 1,5–2% (minimalny spadek, wyłącznie dla połaci remontowanych wynosi 1%). Spadek połaci powinien być nadany przez odpowiednie zaprojektowanie płyty nośnej lub wykonanie warstwy spadkowej.

Definiując warunki techniczne dla tarasów, obligatoryjnie należy spełnić wymogi podane w:

 • Ustawie Prawo budowlane [1],
 • Ustawie o wyrobach budowlanych [2] i rozporządzeniu CPR [3],
 • Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4].

Fakultatywne są natomiast wszelkiego rodzaju warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz wytyczne i zalecenia [5–11, 18–21]. Nie znaczy to jednak, że są one nieistotne, ich przestrzeganie ma zasadnicze znaczenie dla bezawaryjnej eksploatacji (brak procesów destrukcyjnych, przecieków, itp.) połaci. Rozwiązanie konstrukcyjne tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym musi uwzględniać wszystkie czynniki oddziaływujące na połać (a nie tylko wymogi ujęte w warunkach technicznych [4]).

Literatura

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU 2020, poz. 1333).
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (DzU 2020, poz. 215).
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
4. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065).
5. M. Rokiel, „Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2013.
6. M. Rokiel, „Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo”, wyd. III, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
7. Außenbeläge. Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden, ZDB, 2019.
8. Hinweise zum Einsatz alternativer Abdichtung unter Estrichen. – BEB Merkblatt – II 1997.
9. Hinweise für Estriche im Freien, Zement-Estriche auf Balkonen und Terrassen. – BEB Merkblatt – VII 1999.
10. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 4. Izolacje wodochronne tarasów”, ITB, Warszawa 2016.
11. M. Rokiel, „Projektowanie i wykonywanie okładzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2016.
12. PN-EN 15651-4:2017-03, „Kity niestrukturalne stosowane w złączach budynków i przejściach dla pieszych. Część 4: Kity stosowane do przejść dla pieszych”.
13. PN-EN 13163 +A2:2016-12, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”.
14. PN-B-20132:2005, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Zastosowania”.
15. PN-EN 13164 +A1:2015‑03, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
16. „ABC izolacji ze styropianu”, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu.
17. PN-EN 14891:2017-03, „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie”.
18. DIN 18531-2:2017-07, „Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen –Teil 2: Nicht genutzte und genutzte Dächer–Stoffe”.
19. DIN 18533-2:2015-12, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 2: Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen”.
20. DIN SPEC 20000-201 2018-08, „Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 201: Anwendungsnorm für Abdichtungsbahnen nach Europäischen Produktnormen zur Verwendung in Dachabdichtungen”.
21. DIN SPEC 20000-202 2016-08, „Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 202: Anwendungsnorm für Abdichtungsbahnen nach Europäischen Produktnormen zur Verwendung als Abdichtung von erdberührten Bauteilen, von Innenräumen und von Behältern und Becken”.
22. „Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych i kauczuku stosowane w częściach podziemnych budynków i budowli ujęte w normie PN-EN 13967:2012. Wymagania i warunki stosowania. Poradnik”, ITB, 2015.
23. „Komentarz do normy PN-EN 14909, Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą”, ITB, 2011.
24. „Komentarz do normy PN-EN 13956:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych – Definicje i właściwości wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą”, ITB, 2009.
25. BGR 181: Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, X 2003.
26. PN-EN 14411:2016-09, „Płytki ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie”.
27. M. Biernat, A. Papier, „Wymagania dotyczące dynamicznego współczynnika tarcia podłogowych płytek ceramicznych”, „Wokół Płytek Ceramicznych” 1/2014.
28. PN-82/B-02003, „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe”.
29. PN-EN 1991-1-1: 2004/NA:2010 – Eurokod 1, „Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach”.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania

Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania

Balkon czy taras to elementy konstrukcyjne budynku powiększające w niewątpliwy sposób jego wartość użytkową. Możliwości wykorzystania tych konstrukcji są ogromne - od miejsca przeznaczonego na wypoczynek...

Balkon czy taras to elementy konstrukcyjne budynku powiększające w niewątpliwy sposób jego wartość użytkową. Możliwości wykorzystania tych konstrukcji są ogromne - od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak balkon czy taras nie sprawiały użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie problemów projektowych i wykonawczych.

dr inż. Zofia Szweda Przyczyny uszkodzeń okładzin ceramicznych oraz metody zapobiegania

Przyczyny uszkodzeń okładzin ceramicznych oraz metody zapobiegania Przyczyny uszkodzeń okładzin ceramicznych oraz metody zapobiegania

Zły stan techniczny posadzek ceramicznych balkonów i tarasów zagraża bezpieczeństwu użytkowania konstrukcji. Jak rozwiązać problem wilgoci zalegającej pod płytkami?

Zły stan techniczny posadzek ceramicznych balkonów i tarasów zagraża bezpieczeństwu użytkowania konstrukcji. Jak rozwiązać problem wilgoci zalegającej pod płytkami?

SELENA Idealna hydroizolacja tarasu i balkonu - Tytan Hydro 2K

Idealna hydroizolacja tarasu i balkonu - Tytan Hydro 2K Idealna hydroizolacja tarasu i balkonu - Tytan Hydro 2K

Dwuskładnikowa elastyczna izolacja przeciwwodna odporna na działanie wody pod ciśnieniem, do stosowania przy wykonywaniu powłok uszczelniających przed układaniem okładzin ceramicznych. Jest szybkowiążąca,...

Dwuskładnikowa elastyczna izolacja przeciwwodna odporna na działanie wody pod ciśnieniem, do stosowania przy wykonywaniu powłok uszczelniających przed układaniem okładzin ceramicznych. Jest szybkowiążąca, odporna na mróz i starzenie, a także wytrzymała chemicznie na działanie agresywnych substancji. Jest nieszkodliwa dla środowiska i dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. Nie zawiera rozpuszczalników.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE ABC tarasów i balkonów

ABC tarasów i balkonów ABC tarasów i balkonów

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

mgr inż. Marek Gawron, mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony - trudne detale

Tarasy i balkony - trudne detale Tarasy i balkony - trudne detale

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale balkonów i tarasów

Trudne detale balkonów i tarasów Trudne detale balkonów i tarasów

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji,...

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji, są dylatacje brzegowe.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale tarasów i balkonów

Trudne detale tarasów i balkonów Trudne detale tarasów i balkonów

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak...

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak ten element nie sprawiał użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie kilku trudności projektowych i wykonawczych.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest...

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet...

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet w ciągu kilku miesięcy – jeżeli prace wykonywano jesienią) może dojść do znacznych uszkodzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych...

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych czasopismach, a, co gorsza, także w literaturze technicznej są one nadal opisywane jako poprawne.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Wyd. II rozszerzone

Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Wyd. II rozszerzone Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Wyd. II rozszerzone

Pierwsze wydanie Poradnika Hydroizolacje w budownictwie, które ukazało się w styczniu 2006 r., spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem. Obecna – druga edycja jest odpowiedzią na opinie i sugestie Czytelników,...

Pierwsze wydanie Poradnika Hydroizolacje w budownictwie, które ukazało się w styczniu 2006 r., spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem. Obecna – druga edycja jest odpowiedzią na opinie i sugestie Czytelników, które pojawiły się już po kilku tygodniach od opublikowania wydania I. Postulowano rozszerzenie zagadnień poruszanych w publikacji o inne funkcjonujące na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe. Znaczna część tych sugestii została uwzględniona w drugim wydaniu Poradnika – rozszerzonym...

mgr inż. Maciej Rokiel Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny – między teorią a praktyką Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie...

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie był przyczyną kłopotów w użytkowaniu budynku, projektant i wykonawca powinni rozwiązać kilka niełatwych problemów.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Jak wykonać szczelny taras i balkon? Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami,...

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami, czego skutki...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez...

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez specjalną warstwę drenującą.

mgr inż. Maciej Rokiel Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników...

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników destrukcyjnych, a na tej podstawie przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

mgr inż. Maciej Rokiel Taras z drenażowym odprowadzeniem wody

Taras z drenażowym odprowadzeniem wody Taras z drenażowym odprowadzeniem wody

Tarasy są chętnie stosowane w apartamentach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (kawiarniach, restauracjach), a także w małych domkach jednorodzinnych. Nic w tym dziwnego – ładnie wykonany...

Tarasy są chętnie stosowane w apartamentach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (kawiarniach, restauracjach), a także w małych domkach jednorodzinnych. Nic w tym dziwnego – ładnie wykonany taras może znacznie poprawić atrakcyjność budynku, a w przypadku restauracji, kawiarni itp. może być elementem przyciągającym klientów. Paradoksem jest natomiast, że ta tak chętnie stosowana i atrakcyjna architektonicznie część konstrukcji budynku jest jednocześnie jedną z najtrudniejszych do wykonania.

Jacek Sawicki Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów

Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów

Hydroizolacja tarasów ze względu na specyfikę wynikającą z zakresu obciążeń wodą musi spełniać wymagania stawiane izolacjom wodochronnym. Wiąże się z tym konieczność stosowania dopuszczonych do tego celu...

Hydroizolacja tarasów ze względu na specyfikę wynikającą z zakresu obciążeń wodą musi spełniać wymagania stawiane izolacjom wodochronnym. Wiąże się z tym konieczność stosowania dopuszczonych do tego celu materiałów i technologii.

dr inż. Czesław Byrdy Wpływ doboru materiałów i rozwiązań dylatacji na trwałość i szczelność tarasów

Wpływ doboru materiałów i rozwiązań dylatacji na trwałość i szczelność tarasów Wpływ doboru materiałów i rozwiązań dylatacji na trwałość i szczelność tarasów

Taras jest to dach płaski z warstwą wierzchnią przeznaczoną do ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Tarasy nad pomieszczeniami mieszkalnymi odgrywają dodatkową rolę – chronią wnętrza przed opadami atmosferycznymi...

Taras jest to dach płaski z warstwą wierzchnią przeznaczoną do ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Tarasy nad pomieszczeniami mieszkalnymi odgrywają dodatkową rolę – chronią wnętrza przed opadami atmosferycznymi oraz zmianami temperatury. W związku z tymi funkcjami warstwy nawierzchniowe tarasów powinny być odporne na wpływy mechaniczne i klimatyczne.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje balkonów i tarasów – przypadki szczególne

Hydroizolacje balkonów i tarasów – przypadki szczególne Hydroizolacje balkonów i tarasów – przypadki szczególne

Nierzadkie są rozwiązania architektoniczne balkonów i tarasów – konstrukcji i tak wystarczająco skomplikowanych – które trzeba nazwać szczególnymi. Charakteryzują się one tym, że pewne rozwiązania zastosowano...

Nierzadkie są rozwiązania architektoniczne balkonów i tarasów – konstrukcji i tak wystarczająco skomplikowanych – które trzeba nazwać szczególnymi. Charakteryzują się one tym, że pewne rozwiązania zastosowano w nich bezmyślnie, co jest przyczyną wciąż powtarzających się napraw tych konstrukcji.

Magdalena Wrona Warunki szczelności tarasu

Warunki szczelności tarasu Warunki szczelności tarasu

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania...

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania warstw tarasowych bywają przyczyną usterek ograniczających funkcje użytkowe zarówno tarasu, jak i pomieszczeń znajdujących się pod nim. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń należą przecieki wód opadowych, przemarzanie i zawilgocenie stropów oraz uszkodzenia posadzek. U podstaw większości z nich...

mgr inż. Maciej Rokiel Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała...

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała na skutek cofnięcia ściany (ścian), zabezpieczona od zewnątrz balustradą i dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń. Istotą tarasu nadziemnego jest natomiast obecność pod płytą pomieszczenia użytkowego. Taras nadziemny zatem to nic innego, jak rodzaj stropodachu nad częścią budynku, zaprojektowaną...

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.