Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Balkony jako systemy szklarniowe

Cz. 2. Wpływ powierzchni oszklenia na zyski energetyczne

Wpływ powierzchni oszklenia na zyski energetyczne
Archiwum autorki

Wpływ powierzchni oszklenia na zyski energetyczne


Archiwum autorki

Systemy szklarniowe należą do grupy systemów pasywnych, pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dzięki wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. W tych systemach zamiana energii słonecznej na cieplną oraz rozprowadzanie ciepła odbywają się dzięki naturalnym zjawiskom przepływu energii w elementach budynku.

Zobacz także

Prokostal Ładziński Sp. z o.o. Twój balkon na świat

Twój balkon na świat Twój balkon na świat

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość...

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość rozbudowy lub dobudowy balkonu do budynków wyposażonych w tzw. portfenetry (tzw. drzwi balkonowe z balustradą) oraz loggie przez powiększenie balkonu.

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

Follmann Chemia Polska – Oddział Triflex Polska Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę?

Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę? Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę?

Wiele mieszkań i dachów posiada niewykorzystywane do tej pory tarasy lub balkony. W ostatnim czasie coraz więcej właścicieli mieszkań docenia ich urok i wartość. Zaniedbywane przez długi czas, przeważnie...

Wiele mieszkań i dachów posiada niewykorzystywane do tej pory tarasy lub balkony. W ostatnim czasie coraz więcej właścicieli mieszkań docenia ich urok i wartość. Zaniedbywane przez długi czas, przeważnie są w stanie nienadającym się do użytku i wymagają remontu. Jakich należy użyć materiałów, aby naprawa była prawidłowo wykonana, a efekt był trwały?

Zasadnicze znaczenie dla regulacji zysków energetycznych w budynkach pasywnie wykorzystujących energię słoneczną ma odpowiednie kształtowanie obudowy, a przede wszystkim dobór powierzchni części oszklonych.

Analizowany układ – mieszkanie z balkonem oszklonym

Przykładem systemu szklarniowego są balkony oszklone, często stosowane ze względu na niską cenę i prostotę wykonania. Rozpatrywany układ to mieszkanie o powierzchni użytkowej netto 75 m², z balkonem zewnętrznym o powierzchni ok. 5 m². Mieszkanie zlokalizowane jest w części środkowej kondygnacji i ma dwie przeciwległe przegrody zewnętrzne oraz dwie wewnętrzne, oddzielające je od pomieszczeń o podobnej funkcji.

Przyjęto murowano-żelbetową konstrukcję budynku, o izolacyjności cieplnej obudowy spełniającej wymagania rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1].

Założono, że obudowa balkonów może być wykonana w dwóch wariantach - o niskiej lub wysokiej izolacyjności termicznej (TABELA 1). W pierwszej wersji ściany podokienne są murowane z gazobetonu, nieocieplone, a pojedyncze oszklenie osadzono w nieizolowanej ramie aluminiowej.

W drugiej wersji część pełna obudowy jest ocieplona styropianem. Część oszkloną stanowi podwójna szyba zespolona, wypełniona powietrzem, z powłoką niskoemisyjną na szybie wewnętrznej. Ramy okienne są wykonane z pięciokomorowych profili z PCW.

Zestawy szyb w obu wersjach różnią się przepuszczalnością promieniowania słonecznego. Można oczekiwać, że ze względu na wyższą wartość współczynnika przepuszczania energii słonecznej g zyski cieplne w wariancie 1 będą większe. Większe będą również straty ciepła z balkonu do otoczenia z powodu mniejszej izolacyjności termicznej obudowy. Wersja druga da mniejsze zyski słoneczne, ale i mniejsze straty ciepła na zewnątrz.

W każdej z wersji obudowy przyjęto różne sposoby rozmieszczenia oszklenia (RYS. 2–3):

 • tylko na ścianie frontowej – wysokość oszklenia wynosi 1,8 m, 2,2 m lub 2,6 m (wysokość ściany podokiennej to odpowiednio 1,0 m, 0,6 m lub 0,2 m); ściany boczne wykonane są jako ściany pełne;
 • na ścianie frontowej i jednej lub dwóch ścianach bocznych - wysokość oszklenia i ściany podokiennej j.w.

Założono, że ściana frontowa balkonu skierowana jest na południe, a ściany boczne na wschód i zachód. Ze względu na to, że przegrody skierowane są na różne strony świata, różny może być ich udział w bilansie energetycznym szklarni.

Efektywność energetyczną poszczególnych wariantów obudowy balkonu oceniono na podstawie zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym i zapotrzebowania na energię do chłodzenia w ciągu lata w sąsiadującym mieszkaniu.

W analizach pominięto skuteczność i koszt wytworzenia energii przez ewentualne systemy grzewcze lub chłodnicze. Podyktowane jest to chęcią oceny efektów energetycznych zależnych jedynie od ukształtowania przegród budowlanych oraz warunków zewnętrznych związanych z lokalizacją mieszkania, takich jak nasłonecznienie czy temperatura powietrza.

Zapotrzebowanie na energię wyznaczono metodą symulacyjną, za pomocy programu komputerowego opartego na numerycznej metodzie objętości kontrolnych [2]. Parametry klimatu zewnętrznego przyjęto zgodnie z typowym rokiem meteorologicznym Warszawy. Dokładny opis założeń obliczeniowych przedstawiono w artykule „Balkony oszklone jako systemy szklarniowe (cz. 1)” [3].

ABSTRAKT

W artykule zwrócono uwagę na potrzebę świadomego projektowania systemów pasywnych. Przedstawiono efekty energetyczne, jakie w przykładowym mieszkaniu można osiągnąć dzięki zabudowie balkonu. Oceny skuteczności poszczególnych rozwiązań dokonano na podstawie określenia zapotrzebowania na ciepło i chłód w porównaniu z analogicznym mieszkaniem bez balkonu.

The article brings into focus the need for conscious design of passive systems. It presents energy effects that can be achieved in an exemplary dwelling owing to balcony glazing. The article also includes an evaluation of particular solutions based on heat and cooling demand determination and compared to an analogous dwelling without a balcony.

Natężenie promieniowania słonecznego docierającego do obudowy

Oprócz powierzchni oszklenia ważny wpływ na wielkość zysków energetycznych ma natężenie promieniowania słonecznego docierającego do obudowy kolektora. Na stacjach aktynometrycznych prowadzone są na ogół pomiary natężenia promieniowania całkowitego lub całkowitego i rozproszonego, padającego na płaszczyznę poziomą.

Na ich podstawie można obliczyć natężenie promieniowania docierającego do powierzchni nachylonych, z wykorzystaniem modeli matematycznych o różnym stopniu złożoności.

Promieniowanie padające na płaszczyznę pionową ma trzy składowe: promieniowanie bezpośrednio pochodzące od tarczy słonecznej, promieniowanie rozproszone z powierzchni nieboskłonu i promieniowanie rozproszone odbite od terenu.

Wyznaczenie pierwszej składowej, tj. promieniowania bezpośredniego (kierunkowego), jest stosunkowo proste. Jeśli zna się natężenie promieniowania kierunkowego na płaszczyźnie poziomej i zależności geometryczne opisujące położenie słońca, wielkość tę można obliczyć w następujący sposób [4, 5]:

gdzie:
IB,β - natężenie promieniowania kierunkowego padającego na płaszczyznę nachyloną pod kątem β [W/m²],
IB - natężenie promieniowania kierunkowego padającego na płaszczyznę poziomą [W/m²],
Θ - kąt padania promieniowania kierunkowego na płaszczyznę nachyloną (mierzony względem normalnej do tej płaszczyzny),
Ψ - kąt padania promieniowania kierunkowego na płaszczyznę poziomą (mierzony względem normalnej do tej płaszczyzny).

Promieniowanie rozproszone jest trudniejsze do oszacowania ze względu na jego anizotropowy, niejednakowy na powierzchni nieboskłonu, charakter. Jeżeli niebo jest bezchmurne, promieniowanie jest większe wokół tarczy słonecznej i nad horyzontem. Im większe zachmurzenie, tym bardziej rozkład natężenia promieniowania rozproszonego zbliża się do równomiernego na całej powierzchni nieba.

Pierwsze historycznie modele obliczania natężenia promieniowania rozproszonego docierającego do płaszczyzny nachylonej to modele izotropowe, zakładające jego równomierny rozkład. Najbardziej znany w tej grupie jest model Liu i Jordana [6], według którego natężenie promieniowania rozproszonego z nieboskłonu oblicza się jako:

gdzie:
ID,β - natężenie promieniowania rozproszonego padającego na płaszczyznę nachyloną pod kątem β [W/m²],
ID - natężenie promieniowania rozproszonego padającego na płaszczyznę poziomą [W/m²].

Na bazie modeli izotropowych powstało wiele modeli pseudo-izotropowych, wprowadzających do równań niewielkie korekty matematyczne, zwiększające dokładność obliczeń. Do tej grupy można zaliczyć modele Tempsa–Coulsona, Kluchera oraz Haya [7, 8].

Trzecia grupa modeli to modele anizotropowe, uwzględniające niejednorodność promieniowania przez wyodrębnienie i dokładne obliczeniowe odwzorowanie dwóch lub trzech jego składowych (promieniowanie okołosłoneczne, nad horyzontem i pochodzące z pozostałej części nieboskłonu). Najbardziej rozpowszechnione spośród anizotropowych są modele Gueymarda, Muneera i Pereza.

Prowadzone w Polsce badania porównujące dokładność wybranych modeli wskazują model Pereza jako jeden z najlepszych, ze względu na dużą zgodność z wynikami pomiarów i małe błędy statystyczne [8]. W prezentowanych analizach model ten został przyjęty do wyznaczenia natężenia promieniowania docierającego do powierzchni pionowych, którą to wielkość oblicza się ze wzoru:

gdzie:
ID,β - natężenie promieniowania rozproszonego padającego na płaszczyznę nachyloną pod kątem β [W/m²],
ID - natężenie promieniowania rozproszonego padającego na płaszczyznę poziomą [W/m²],
a, b - współczynniki uwzględniające kąt padania promieniowania rozproszonego z obszaru okołosłonecznego na płaszczyznę nachyloną i poziomą,
F1, F2 - współczynniki jasności nieboskłonu w obszarze okołosłonecznym i nad horyzontem, zależne od kąta zenitalnego Θz, przejrzystości atmosfery ε i jasności Δ; sposób obliczania współczynników podany jest w pracy „Modeling daylight availability and irradiance components from direct and global irradiance” [9].

RYS. 4 przedstawia miesięczne wartości napromieniowania płaszczyzn pionowych skierowanych na południe, wschód i zachód, wyznaczone w programie komputerowym według modelu Pereza. Wykresy uwzględniają promieniowanie kierunkowe, rozproszone i odbite od powierzchni terenu (albedo = 0,2).

Rozkład promieniowania padającego na przegrody pionowe wykazuje asymetrię względem stron świata. W okresie zimowym największe ilości promieniowania docierają do płaszczyzny skierowanej na południe. W ciągu lata najbardziej nasłonecznione są przegrody pionowe skierowane na wschód, a najmniej - na zachód.

Różnice te mogą powodować trudności we wstępnej ocenie skuteczności zaproponowanych wariantów oszklenia i uzasadniają potrzebę przeprowadzenia dokładniejszych analiz obliczeniowych.

Zapotrzebowanie na energię w mieszkaniu

Zmiana rodzaju i powierzchni oszklenia balkonu będzie wpływać na bilans energetyczny tej strefy oraz decydować o stratach i zyskach ciepła w przestrzeni nieogrzewanej oraz strefie mieszkalnej. Wyniki obliczeń porównano z wersją bazową, czyli mieszkaniem o takiej samej konstrukcji, ale bez balkonu (TABELA 2).

Efekty energetyczne zróżnicowania obudowy balkonu są następujące (TABELA 2):

 • zwiększenie powierzchni oszklenia, zarówno przez zwiększenie jego wysokości, jak i dodanie oszkleń na ścianach bocznych, powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w mieszkaniu;
 • obudowa typu B1, o niskiej izolacyjności termicznej i większej przepuszczalności promieniowania słonecznego, przynosi mniejsze oszczędności energetyczne - przy jej zastosowaniu zapotrzebowanie na ciepło w mieszkaniu zmniejszono o 5,8% - do 16,2%;
 • spośród rozwiązań o dwóch oszklonych przegrodach (w obudowie typu B1) większe efekty daje oszklenie na ścianie wschodniej i południowej;
 • bardziej korzystne jest zastosowanie obudowy typu B2, o wysokiej izolacyjności termicznej i niższej przepuszczalności promieniowania słonecznego przez oszklenie; dla tego wariantu obudowy zmniejszono zapotrzebowanie na ciepło w mieszkaniu od 15,2% do 21,7%;
 • oszklenie na ścianach bocznych w przypadku obudowy B2 ma mniejsze znaczenie dla ograniczenia potrzeb grzewczych; dodanie oszklenia na ścianie zachodniej nie przynosi praktycznie żadnych oszczędności energii; bardziej skuteczne są oszklenia skierowane na południe i wschód.

Niejednakowe efekty wynikające z umieszczenia oszkleń na ścianach wschodniej i zachodniej związane są z dysproporcją w rozkładzie natężenia promieniowania słonecznego padającego na te ściany (RYS. 4).

Dodanie oszkleń na obu ścianach bocznych ma większy wpływ na wyniki dla obudowy o małej izolacyjności termicznej B1 i pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło o ok. 6% w porównaniu z umieszczeniem oszklenia jedynie na ścianie południowej. Obudowa typu B2 jest mniej podatna na takie zmiany - dodanie oszklenia na obu ścianach bocznych modyfikuje zapotrzebowanie na ciepło średnio o 2,5%.

Wynika to z faktu, że w okresie zimowym kierunkowe promieniowanie słoneczne pada na ściany boczne pod dużymi kątami i niewielka jego część zostaje przepuszczona do wnętrza szklarni przez podwójne oszklenie.

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na chłód (konieczne do uzyskania w mieszkaniu temperatury nieprzekraczającej 26°C), zwiększenie powierzchni oszklenia daje efekt niekorzystny w prawie wszystkich sytuacjach – zwiększa zapotrzebowanie na energię (TABELA 3).

Zaobserwowano następujące prawidłowości:

 • w odniesieniu do oszklenia o najmniejszej powierzchni (wysokość 180 cm, tylko na ścianie skierowanej na południe) uzyskano niewielkie zmniejszenie zapotrzebowania na chłód w mieszkaniu w porównaniu z wersją bazową - wynika to z zacieniania okien budynku przez ściany boczne balkonu;
 • w pozostałych sytuacjach wprowadzenie systemu szklarniowego powoduje wzrost zapotrzebowania na chłód;
 • obudowa typu B1 jest rozwiązaniem mniej korzystnym, zwiększającym zapotrzebowanie na chłód od 7,3% aż do 115,9%;
 • obudowa typu B2 daje nieco mniejszy wzrost potrzeb energetycznych – od 6,8% do 98%;
 • zastosowanie oszklenia tylko na ścianie skierowanej na południe powoduje najmniejsze przegrzewanie pomieszczeń latem; w odniesieniu do tego wariantu oszklenia uzyskane wyniki w bardzo niewielkim stopniu zależą od typu obudowy (RYS. 5);
 • dodanie oszkleń na ścianach bocznych jest zdecydowanie niekorzystne i wiąże się z największymi skutkami energetycznymi; szczególnie niezalecane są oszklenia na ścianach wschodnich, najbardziej nasłonecznionych w lecie.

Odnośnie zapotrzebowania na chłód różnice jakościowe między obudową typu B1 i B2 są mniejsze. Większe niż w sezonie grzewczym są natomiast efekty energetyczne związane z dodaniem oszkleń na ścianach bocznych.

Ze względu na mniejsze kąty padania promieniowania bezpośredniego w okresie letnim większa jest jego przepuszczalność przez szyby skierowane na wschód i zachód, stąd też większy wpływ oszkleń bocznych na zyski ciepła.

W prezentowanych przypadkach zmiany zapotrzebowania na ciepło i chłód nie są jednakowe. W związku z tym w odniesieniu do poszczególnych wariantów obudowy ocenie poddano także sumaryczne zapotrzebowanie na energię (RYS. 9–10).

Krzywe reprezentujące wariant oszkleń na dwóch lub trzech ścianach mają charakter rosnący - zwiększenie wysokości oszklenia skutkuje jednoznacznie wzrostem potrzeb energetycznych. Różnice wynikające z umieszczenia oszklenia na bocznej ścianie skierowanej na wschód lub zachód nie przekraczają 0,6%, można je więc uznać za nieistotne.

Mniejsze nasłonecznienie zimą jest „rekompensowane” mniejszym przegrzewaniem w lecie i na odwrót, co daje w efekcie bardzo zbliżone całkowite potrzeby energetyczne. Oszklenie rozmieszczone na całej obudowie balkonu to wariant zdecydowanie najmniej korzystny, powodujący wzrost zapotrzebowania na chłód ponad oszczędności energii uzyskane w sezonie grzewczym.

Jeżeli oszklenie umieszczone jest jedynie na ścianie balkonu skierowanej na południe, całkowite zapotrzebowanie na energię praktycznie nie zależy od wysokości oszklenia, z tym że wykresy osiągają minimum dla wysokości 220 cm.

Należy też podkreślić, że w niektórych przypadkach zaobserwowano wzrost zapotrzebowania na energię ponad poziom obliczony dla wersji bazowej, czyli mieszkania bez balkonu (RYS. 9). Rozwiązania tego rodzaju - o największym stopniu oszklenia i niskiej izolacyjności termicznej - należy zdecydowanie wykluczyć spośród dopuszczalnych.

PODSUMOWANIE

Przy wyborze rozwiązań najbardziej korzystnych można kierować się jedynie osiągnięciem maksymalnych oszczędności w sezonie grzewczym - w tym wypadku najlepszym wariantem jest obudowa o wysokiej izolacyjności i jak największym stopniu oszklenia na wszystkich ścianach. Rozwiązanie to jednak może spowodować znaczny dyskomfort w pomieszczeniach mieszkalnych w okresie letnim.

Zdecydowana większość spośród analizowanych przypadków spowodowała wzrost zapotrzebowania na chłód w ciągu lata. Nadmiar ciepła może być usunięty przez okresowe wietrzenie, zwiększenie wymiany powietrza przez instalację wentylacji mechanicznej lub klimatyzację pomieszczeń.

Należy liczyć się z tym, że rozwiązania najbardziej skuteczne będą też najbardziej kosztowne podczas eksploatacji obiektu. Uzasadniony więc może się okazać wybór obudowy pod kątem najmniejszego całkowitego zapotrzebowania na energię.

Pozwoli to osiągnąć pewien kompromis między jak najlepszym przystosowaniem do pasywnego ogrzewania budynku zimą a ograniczeniem przegrzewania latem. W tej sytuacji zalecanym rozwiązaniem również byłaby obudowa o wysokiej izolacyjności, ale mniejszej powierzchni oszklenia na ścianie skierowanej na południe.

Przeprowadzone analizy wskazują, że dość powszechnie stosowane obudowy o małej izolacyjności i pojedynczym oszkleniu nie są rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia oszczędności energii, a w niektórych sytuacjach mogą wręcz spowodować wzrost potrzeb energetycznych w mieszkaniu.

W porównaniu z obudową o większej izolacyjności, w sezonie zimowym dają one mniejszy efekt buforowy ze względu na większe straty ciepła z przestrzeni balkonu. W sezonie letnim z kolei zyski słoneczne w mieszkaniu są większe z powodu większej przepuszczalności promieniowania słonecznego.

Przeprowadzone badania podkreślają znaczenie świadomego projektowania systemów pasywnych. Powinno ono uwzględniać nie tylko zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, ale i wpływ proponowanych rozwiązań na warunki panujące w obiekcie w okresie letnim.

Wyniki prac były finansowane ze środków statutowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr S/14/2014

LITERATURA

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1238).
2. „BSim Users Guide v. 6.10.7.7”, Danish Building Research Institute, 19992010.
3. M. Grudzińska, „Balkony oszklone jako systemy szklarniowe (cz. 1). Zasady konstruowania i funkcjonowania pośrednich systemów pasywnych”, „IZOLACJE”, nr 7/8/2014, s. 36–41.
4. Z. Pluta, „Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
5. W. Smolec, „Fototermiczna konwersja energii słonecznej”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
6. B.H.Y. Liu, R.C. Jordan, „The long term average performance of flat-plate solar-energy collectors”, „Solar Energy”, Vol. 7/1963, pp. 5374.
7. T. Muneer, „Solar Radiation and Daylight Models”, Elsevier ButterworthHeinemann, Oxford 2004.
8. D. Włodarczyk, H. Nowak, „Statistical analysis of solar radiation models onto inclined planes for climatic conditions of Lower Silesia in Poland”, „Archives of Civil and Mechanical Engineering”, Vol. 9/2009, pp. 127–144.
9. R. Perez, P. Ineichen, R. Seals, J. Michalsky, R. Steward, „Modeling daylight availability and irradiance components from direct and global irradiance”, „Solar Energy”, Vol. 44/1990, pp. 271289.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Magdalena Wrona Warunki szczelności tarasu

Warunki szczelności tarasu Warunki szczelności tarasu

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania...

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania warstw tarasowych bywają przyczyną usterek ograniczających funkcje użytkowe zarówno tarasu, jak i pomieszczeń znajdujących się pod nim. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń należą przecieki wód opadowych, przemarzanie i zawilgocenie stropów oraz uszkodzenia posadzek. U podstaw większości z nich...

mgr inż. Maciej Rokiel Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała...

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała na skutek cofnięcia ściany (ścian), zabezpieczona od zewnątrz balustradą i dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń. Istotą tarasu nadziemnego jest natomiast obecność pod płytą pomieszczenia użytkowego. Taras nadziemny zatem to nic innego, jak rodzaj stropodachu nad częścią budynku, zaprojektowaną...

Małgorzata Kłapkowska Izolacja tarasu

Izolacja tarasu Izolacja tarasu

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania...

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania i konstrukcji tarasu.

mgr inż. Maciej Rokiel Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników...

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników destrukcyjnych, a na tej podstawie przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez...

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez specjalną warstwę drenującą.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Jak wykonać szczelny taras i balkon? Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami,...

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami, czego skutki...

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony o różnej konstrukcji

Balkony o różnej konstrukcji Balkony o różnej konstrukcji

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu...

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na powierzchni przegród budowlanych.

mgr inż. Maciej Rokiel Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny – między teorią a praktyką Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie...

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie był przyczyną kłopotów w użytkowaniu budynku, projektant i wykonawca powinni rozwiązać kilka niełatwych problemów.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów...

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, dr inż. Aldona Łowińska-Kluge Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze

Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze

Często już po kilku latach od skończenia budowy lub wykonania prac remontowych w budynkach mieszkalnych, w strefie balkonów i loggii pojawiają się oznaki zniszczenia materiałów. Na podstawie badań przeprowadzonych...

Często już po kilku latach od skończenia budowy lub wykonania prac remontowych w budynkach mieszkalnych, w strefie balkonów i loggii pojawiają się oznaki zniszczenia materiałów. Na podstawie badań przeprowadzonych w obiektach, badań laboratoryjnych próbek pobranych z tych obiektów, a także ich badań strukturalnych (SEM i EDS) można określić rodzaje i przyczyny występujących zjawisk korozyjnych, co pozwala na opracowanie skutecznych i trwałych metod napraw. Gwarantuje to właściwą eksploatację konstrukcji...

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych...

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych czasopismach, a, co gorsza, także w literaturze technicznej są one nadal opisywane jako poprawne.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe

Aby wyprodukować folię w płynie o odpowiedniej jakości i jednocześnie optymalnej cenie, należy stosować wyłącznie takie surowce, które zostały ocenione jako przydatne do stosowania w recepturze, w określonej,...

Aby wyprodukować folię w płynie o odpowiedniej jakości i jednocześnie optymalnej cenie, należy stosować wyłącznie takie surowce, które zostały ocenione jako przydatne do stosowania w recepturze, w określonej, wynikającej z badań, ilości. Tymczasem większość producentów zamiast na badaniach opiera się przy ustalaniu receptur na rekomendacjach producentów surowców.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet...

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet w ciągu kilku miesięcy – jeżeli prace wykonywano jesienią) może dojść do znacznych uszkodzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest...

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak, dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych

Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych

W ciągu ostatnich lat w znaczący sposób zostały zaostrzone w Polsce wymagania cieplne dotyczące budynków. W związku z tym niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne wykonywanie szczegółowych...

W ciągu ostatnich lat w znaczący sposób zostały zaostrzone w Polsce wymagania cieplne dotyczące budynków. W związku z tym niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne wykonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawą wyboru rozwiązań konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. Dotyczy to szczególnie złączy, w tym połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony oszklone jako systemy szklarniowe

Balkony oszklone jako systemy szklarniowe Balkony oszklone jako systemy szklarniowe

W pasywnych systemach pozyskiwania energii słonecznej procesy odbierania i przekazywania energii powinny odbywać się dzięki samej konstrukcji budynku, bez pomocy dodatkowych urządzeń mechanicznych czy...

W pasywnych systemach pozyskiwania energii słonecznej procesy odbierania i przekazywania energii powinny odbywać się dzięki samej konstrukcji budynku, bez pomocy dodatkowych urządzeń mechanicznych czy elektrycznych.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony oszklone jako szklarnie

Balkony oszklone jako szklarnie Balkony oszklone jako szklarnie

Balkony oszklone zyskują coraz większą popularność w budynkach istniejących i nowo projektowanych, dzięki atrakcyjności architektonicznej i użytkowej, połączonej z ochroną cieplną i akustyczną przyległych...

Balkony oszklone zyskują coraz większą popularność w budynkach istniejących i nowo projektowanych, dzięki atrakcyjności architektonicznej i użytkowej, połączonej z ochroną cieplną i akustyczną przyległych pomieszczeń. Stosunkowo niski koszt obudowy balkonu sprawia, że jest to rozwiązanie powszechnie dostępne i proste w realizacji.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale tarasów i balkonów

Trudne detale tarasów i balkonów Trudne detale tarasów i balkonów

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak...

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak ten element nie sprawiał użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie kilku trudności projektowych i wykonawczych.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale balkonów i tarasów

Trudne detale balkonów i tarasów Trudne detale balkonów i tarasów

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji,...

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji, są dylatacje brzegowe.

mgr inż. Marek Gawron, mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony - trudne detale

Tarasy i balkony - trudne detale Tarasy i balkony - trudne detale

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.