Izolacje.com.pl

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Hydroizolacje tarasów | Hydroizolacje balkonów | Mostki termiczne | Termoizolacja tarasów | Materiały termoizolacyjne

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy Balconies and terraces – waterproofing is not enough. Part 3: Typical construction errors in balconies and terraces
Archiwum autora

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy
Balconies and terraces – waterproofing is not enough. Part 3: Typical construction errors in balconies and terraces


Archiwum autora

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Zobacz także

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

VISBUD-Projekt Sp. z o.o. Izolacja tarasów i balkonów - zrób to profesjonalnie

Izolacja tarasów i balkonów - zrób to profesjonalnie Izolacja tarasów i balkonów - zrób to profesjonalnie

Balkony, tarasy i loggie ze względu na działanie czynników klimatycznych narażone są na największe obciążenia. Ciągła zmienność temperatur, suchość i wilgotność powodują uszkodzenia w postaci na przykład...

Balkony, tarasy i loggie ze względu na działanie czynników klimatycznych narażone są na największe obciążenia. Ciągła zmienność temperatur, suchość i wilgotność powodują uszkodzenia w postaci na przykład rys, nieszczelności. Jednocześnie te elementy budynku stają się naturalnym przedłużeniem powierzchni mieszkalnej, dlatego należy je skutecznie i estetycznie zabezpieczać.

ABSTRAKT

W artykule opisano typowe problemy, z jakimi borykają się użytkownicy lokali z balkonami czy tarasami. Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniej izolacyjności cieplnej ścian w obszarach przyległych do balkonów i tarasów oraz samych tarasów. Podano wskazówki dotyczące wyboru materiałów do stosowania w tych konstrukcjach, projektowania z uwzględnieniem zagadnień cieplno-wilgotnościowych, a także dokonywania napraw balkonów i tarasów.

The article describes typical problems faced by users of premises with balconies or terraces. The need to ensure adequate thermal insulation of walls in areas adjacent to balconies and terraces as well as the terraces themselves is highlighted. Furthermore, guidelines on the selection of materials for use in these structures, for their design taking into account thermal and humidity issues, as well as repair of balconies and terraces are specified.

Problemy te pokazują, jak istotne jest dokonywanie na etapie projektu szczegółowych obliczeń cieplno-wilgotnościowych1. Należy przy tym zaznaczyć, że analiza konstrukcji powinna być wszechstronna, a wykonanie dokumentacji technicznej staranne.

Potrzeba dokonywania wszechstronnej analizy konstrukcji

Wykonanie analizy cieplno-wilgotnościowej jest niezbędne, gdy płyta tarasu jest ocieplona z obu stron. Taka sytuacja może mieć miejsce w budynkach remontowanych, natomiast w nowych teoretycznie nie powinna wystąpić. Teoretycznie, ponieważ zdarza się, że tego typu prace ociepleniowe muszą być wykonane z powodu różnorakich błędów projektowych i/lub wykonawczych.

Taka sytuacja miała miejsce w budynku pokazanym na FOT. 1–2. Płytę nośną wykonano niemal poziomo (minimalny spadek na zewnątrz, znacznie mniejszy niż wymagane 1,5%), po czym stolarkę drzwiową obsadzono w taki sposób, że na warstwy tarasu pozostawiono przestrzeń niespełna 9-centymetrową. Warstwę użytkową tarasu miały stanowić płytki.

Typowy, poprawny układ warstw2 był nie do wykonania. Konieczne było przyjęcie rozwiązania, które pozwala na maksymalne zredukowanie grubości i liczby warstw na płycie nośnej (grubość płyty jastrychu dociskowego powinna wynosić min. 5 cm, warstwa okładziny ceramicznej z uszczelnieniem podpłytkowym to 1–1,5 cm, ponadto wymagane jest wykonanie warstwy spadkowej; w efekcie na termoizolację praktycznie nie ma miejsca).

Ostatecznie zastosowano rozwiązanie typu „niski próg” pozwalające na wykonanie warstwy użytkowej z okładziny ceramicznej z pominięciem warstwy jastrychu dociskowego. Maksymalna grubość warstwy termoizolacji ze względu na brak zapasu wysokości do progu drzwiowego nie mogła przekraczać 5 cm, założono zatem wykonanie dodatkowej termoizolacji wewnętrznej, co z kolei groziło niebezpieczeństwem kondensacji wilgoci w konstrukcji tarasu.

Przyjęty do analizy cieplno-wilgotnościowej układ warstw tarasu (patrząc od góry) był następujący:

 • okładzina ceramiczna,
 • mata drenująca T-50,
 • hydroizolacja,
 • termoizolacja – polistyren ekstrudowany gr. 2×2,5 cm z warstwą zaprawy z zatopioną siatką zbrojącą (siatką pancerną lub podwójną siatką do ociepleń),
 • paroizolacja,
 • płyta żelbetowa,
 • paroizolacja,
 • docieplenie od wewnątrz.

Przy podanym układzie warstw optymalne wydawało się wykorzystanie wariantu z drenażowym odprowadzeniem wody (na hydroizolacji układa się luzem specjalną matę, na której klejem mocuje się okładzinę ceramiczną). Jako hydroizolację najlepiej byłoby zastosować w tym systemie membranę z tworzywa sztucznego (ewentualnie samoprzylepną membranę bitumiczną).

Obliczenia cieplno-wilgotnościowe wykonano w odniesieniu do następujących materiałów:

 • okładzina ceramiczna,
 • mata drenażowa z tworzywa sztucznego,
 • hydroizolacja z membrany z PVC gr. 2 mm (nr 1 w TABELI 1),
 • termoizolacja – płyty z XPS-u gr. 2×2,5 cm z warstwą zaprawy z zatopioną siatką zbrojącą (siatką pancerną lub podwójną siatką do ociepleń) (nr 2 i 3 w TABELI 1),
 • paroizolacja – papa na osnowie aluminiowej (nr 4 w TABELI 1),
 • warstwa spadkowa z zaprawy szpachlowej typu PCC,
 • płyta żelbetowa (nr 5 w TABELI 1),
 • poliuretanowa płyta termoizolacyjna gr. 2 cm z warstwą paroizolacyjną (nr 6 w TABELI 1).

W obliczeniach założono temperaturę zewnętrzną –24°C przy wilgotności względnej powietrza 87% i temperaturę wewnętrzną +20°C przy wilgotności względnej powietrza 65% (TABELA 1, RYS. 1–2).

Pomimo przyjęcia papy z wkładką aluminiową (o współczynniku oporu dyfuzyjnego μ  >  70 000) jako warstwę ­paroizolacji pojawiło się niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej pod hydroizolacją z membrany z PVC.

Ze względu na znaczny opór dyfuzyjny tej membrany wilgoć ta nie miałaby możliwości odparowania w okresie letnim. Okazało się, że zastosowanie optymalnego (z punktu widzenia wykonania hydroizolacji) materiału wodochronnego jest niemożliwe.

Ostatecznie zdecydowano się na hydroizolację w postaci szlamu elastycznego, co pozwoliło na maksymalne ograniczenie niebezpieczeństwa kondensacji wilgoci (TABELA 2, RYS. 3–4). Układ warstw tego tarasu wyglądał następująco:

 • okładzina ceramiczna,
 • mata drenażowa z tworzywa sztucznego,
 • hydroizolacja ze szlamu elastycznego (nr 1 w TABELI 2),
 • termoizolacja – płyty z XPS-u gr. 2×2,5 cm z warstwą zaprawy z zatopioną siatką zbrojącą (siatką pancerną lub podwójną siatką do ociepleń) (nr 2 i 3 w TABELI 2),
 • paroizolacja – papa na osnowie aluminiowej (nr 4 w TABELI 2),
 • płyta żelbetowa z warstwą spadkową z zaprawy szpachlowej typu PCC – łączna grubość 18 cm (nr 5 w TABELI 2),
 • poliuretanowa płyta termoizolacyjna gr. 2 cm z warstwą paroizolacyjną (nr 6 w TABELI 2).

Wprawdzie wartość współczynnika przenikania ciepła U tego układu warstw wynosi 0,4 W/(m²·K), a więc jest wyższa niż dopuszczalna, to jednak przy założonym sposobie użytkowania pomieszczenia pod tarasem nie ma niebezpieczeństwa rozwoju pleśni na dolnej powierzchni stropu. Ponadto zminimalizowane zostaje niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej w warstwach konstrukcji.

Przykład ten dobitnie pokazuje, że w analizie konstrukcji nie chodzi tylko o podanie rysunków detali, ale i przewidywanie pewnych zjawisk.

Newralgiczne miejsca i typowe błędy

Na problemy z zawilgoceniem i/lub rozwojem grzybów pleśniowych ma wpływ także sposób wykonania termoizolacji płyty tarasowej, ścian znajdujących się pod tarasem (będących oparciem dla płyty konstrukcyjnej) oraz ścian kondygnacji pomieszczenia przyległego do tarasu.

Zacznijmy od termoizolacji płyty tarasowej. Na FOT. 3–4 widać warstewkę lodu na części powierzchni tarasu. Jest to zjawisko rzadko występujące, jednak sygnalizujące poważne błędy w wykonaniu konstrukcji.

Równie ważne z punktu widzenia ochrony cieplnej jest prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie detali, np. styku połać–ściana (dylatacja brzegowa). Detal ten jest newralgiczny z dwóch powodów. Po pierwsze, błędy w uszczelnieniu potrafią prowadzić do zawilgocenia strefy przypodłogowej w pomieszczeniu (FOT. 5–6), po drugie, jest to potencjalne miejsce występowania mostków termicznych.

Jeżeli ściana przy tarasie docieplana jest w systemie ETICS (dawniej nazywanym BSO), to izolacja międzywarstwowa, niezależnie od jej umiejscowienia, musi być wywinięta na ścianę (na jej część konstrukcyjną, pod styropian), natomiast izolacja podpłytkowa – na warstwę zaprawy z siatką zbrojącą.

Cokolik powinien być nieco cofnięty (2–3 cm), co pozwala uniknąć zalewania przez wody opadowe. Dobrze jest w tym miejscu stosować płyty z pianki fenolowej (lub inny materiał, który przy warstwie o tak zmniejszonej grubości cechuje się nie gorszą ciepłochronnością, niż pierwotnie zastosowany styropian).

Jednak nie to jest główną przyczyną dodatkowych problemów w tym miejscu. Termoizolacja połaci tarasu i ściany musi być ciągła. Wymusza to odpowiednią organizację prac: jeżeli izolacja międzywarstwowa jest jednocześnie paroizolacją, to układa się ją na płycie konstrukcyjnej (lub warstwie spadkowej) i wywija na ścianę.

W zależności od zastosowanego materiału w samym narożniku stosuje się albo taśmę (np. dla mas KMB), albo układa się kliny (dla materiałów rolowych). Nie wolno wykonywać w tym miejscu fasety. Następnie układa się termoizolację strefy cokołowej, która musi sięgać aż do warstwy paroizolacji/izolacji międzywarstwowej.

Jeżeli jest tam klin, termoizolacja cokołu musi być docięta na wymiar, tak aby nie powstała pustka powietrzna (z tego powodu nie wykonuje się faset). Kolejnym etapem jest ułożenie termoizolacji płyty tarasowej (RYS. 5).

Możliwa jest także kolejność odwrotna: najpierw układa się izolację połaci – wówczas musi ona być dosunięta do ściany i podcięta tak, aby przylegała do klina – następnie wykonuje się termoizolację strefy cokołowej. Jeżeli izolacja międzywarstwowa wykonywana jest na termoizolacji połaci, zasada wykonywania prac będzie taka sama.

Zdarzają się, niestety, sytuacje, że wykonawca z sobie tylko znanego powodu ucina pionową warstwę termoizolacji na poziomie wierzchu jastrychu dociskowego (FOT. 7–10). Skutkuje to powstaniem pustki powietrznej i liniowego mostka termicznego wzdłuż płyty tarasu. Jednoznacznie pokazuje to analiza numeryczna rozkładu temperatur w tym obszarze (RYS. 6–7).

Dodatkowo należy się spodziewać kondensacji wilgoci. Jest to o tyle niebezpieczne, że zawilgocenie wystąpi także przy poprawnie wykonanych hydroizolacjach tarasu, przy czym wtedy zawilgoceniu ulegnie termoizolacja połaci. Przy dodatkowych błędach w wykonaniu izolacji połaci wilgoć może pojawić się także na ścianach (efekt podobny do pokazanego na FOT. 5–6, choć zwykle mniej intensywny).

Inne warianty tego typu błędów przedstawiono na FOT. 11–13. FOT. 11–12 pokazują, jak z powodu styku jastrychu z częścią nośną ściany powstaje liniowy mostek cieplny – przypomina to sytuację balkonu wspornikowego z nieocieploną płytą3.

FOT. 13 ilustruje natomiast ocieplenie ściany przy drzwiach na taras: najpierw wykonano warstwy posadzki, później próbowano docieplić ścianę. Taka sytuacja mogłaby ewentualnie mieć miejsce w starych, docieplanych budynkach, w nowych jednak jest niedopuszczalna.

Kolejnym newralgicznym miejscem jest okap. W układzie z powierzchniowym odprowadzeniem wody4 izolacja termiczna połaci i ścian pod tarasem powinna być wykonana w sposób przemyślany (optymalny układ termoizolacji strefy okapu pokazano na RYS. 8).

Brak jej ciągłości lub mostki termiczne mogą prowadzić do ogrzewania powierzchni i znacznych strat ciepła, a także rozwoju grzybów pleśniowych w strefie styku ściany ze stropem. Tym bardziej, że naroże samo w sobie stanowi obszar mostka termicznego. I że jest to strefa usuwająca wodę z połaci tarasu.

Rozpatrzmy konkretny przypadek istniejącego, remontowanego budynku ze ścianami zewnętrznymi z cegieł, z tarasem pierwotnie bez ocieplenia i balustradami pełnymi. Układ warstw po remoncie wyglądał następująco:

 • ściana warstwowa – od wewnątrz: tynk cementowo wapienny, gr. 1,5 cm, ściana z cegły pełnej, gr. 0,25 cm, styropian EPS 70, gr. 15 cm (dla uproszczenia pominięto warstwę zaprawy z siatką zbrojącą i tynk mineralny); współczynnik przenikania ciepła U = 0,28 W/(m²·K);
 • strop – od zewnątrz: płytki ceramiczne na kleju, gr. 1,5 cm, jastrych cementowy, gr. 5 cm, styropian EPS 200, gr. 12 cm, płyta żelbetowa, gr. 15 cm, tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5 cm (dla uproszczenia pominięto warstwy hydroizolacji i paroizolację); współczynnik przenikania ciepła U = 0,3 W/(m²·K).

Balustrady pełne usunięto i zamontowano balustrady stalowe, na słupkach. Projektowany układ termoizolacji był identyczny do pokazanego na RYS. 8.

Pierwsze problemy pojawiły się już wczesną zimą (przy temperaturze zewnętrznej od -2°C do -3°C. Po opadach śniegu wyraźnie był widoczny stopiony pas śniegu w strefie okapu. Dalsze objawy – zawilgocenie strefy naroża ściana–strop (wilgoć pojawiała się także w okresie bez opadów, przy obniżonej temperaturze zewnętrznej) oraz rozwój grzybów i pleśni narastały stopniowo.

Odkrywki wykazały, że z niewiadomego powodu na wieńcu, dokładnie nad ścianą, wykonano pas muru z cegły o wysokości równej grubości termoizolacji (12 cm), a termoizolację ułożono w uzyskanym zagłębieniu. Na całości wykonano jastrych dociskowy. Spowodowało to powstanie liniowego mostka termicznego.

Dla pierwotnego (projektowanego) rozwiązania wartości współczynnika U są akceptowalne (U ściany: 0,28 W/(m²·K), U stropu: 0,3 W/(m²·K)). Rozkład temperatur podanego schematu (RYS. 9) pokazano na RYS. 10. Temperatura na styku ściany z płytą wynosi +16,5°C. Punkt rosy przy wilgotności względnej powietrza 65% wynosi ok. 13,2°C, nie ma zatem niebezpieczeństwa kondensacji powierzchniowej (w odniesieniu do opisanych warunków pojawiłaby się ona dopiero przy wilgotności względnej powietrza 80%).

Sytuacja zmienia się diametralnie po przerwaniu ciągłości termoizolacji. Przy temperaturze zewnętrznej –2°C (RYS. 11–13) temperatura płytki bezpośrednio nad ścianą tarasu jest dodatnia (+1,1°C), co powoduje topnienie śniegu. Temperatura na styku stropu ze ścianą wynosi +15,4°C, można więc przyjąć, że przy dobrej wentylacji pomieszczenia pod tarasem jest to jeszcze bezpieczna wartość.

Natomiast przy zdecydowanie niższych temperaturach zewnętrznych (–20°C) (RYS. 14–15) temperatura na styku stropu ze ścianą wynosi tylko +11,7°C (zatem kondensacja wystąpi już przy wilgotności względnej powietrza poniżej 60%), a temperatura podłoża na stropie wzrasta do +16°C dopiero w odległości 20 cm od krawędzi styku, na ścianie – w odległości 15 cm. To tłumaczy szerokość pasa zagrzybienia w narożu.

Przecieki przez źle zamocowane obróbki w skrajnym przypadku mogą prowadzić do destrukcji systemu ociepleń ścian pod tarasem (FOT. 14–15). Jednak to niejedyne negatywne skutki. Już kilkuprocentowy wzrost zawilgocenia powoduje znaczne, dodatkowe straty ciepła i nawet możliwość przemarzania zawilgoconych przegród.

Zwłaszcza gdy nałożą się błędy w wykonaniu izolacji termicznej, skutkujące powstaniem mostka termicznego, oraz błędy w hydroizolacji, powodujące wręcz zalewanie wodą tego mostka.

Trzeba także wspomnieć o wariancie tarasu z balustradą zabudowaną. Wykonuje się ją najczęściej w postaci murka ustawionego na wieńcu stropu. Docieplenie murka z zewnątrz wydaje się oczywiste (zwłaszcza wobec faktu docieplenia elewacji), jednak nie od strony połaci. FOT. 16 pokazuje taką właśnie sytuację.

Widać na nim podłoże zagruntowane pod izolację międzywarstwową/paroizolację. Na podstawie tego zdjęcia nie można jednak przesądzać o sposobie wykonywania dalszych prac (izolacja międzywarstwowa wywinięta jest na ścianę, pod termoizolację, izolacja podpłytkowa ułożona jest na warstwie zaprawy z siatką zbrojącą – por. RYS. 5).

Dalszy etap prac był jednak ewidentnie błędny. I to z kilku powodów, dotyczących zarówno termo-, jak i hydroizolacji (odpływów). Po pierwsze: termoizolację balustrady pełnej wykonano tylko od zewnątrz i od góry. Pominięcie tego fragmentu termoizolacji jest niedopuszczalne (niezależnie od sposobu odprowadzenia wody). Jej brak skutkował znacznym obniżeniem temperatury w strefie wieńca. Po drugie: odprowadzenie wody zostało wykonane w sposób nieprzemyślany.

Układ warstw i sposób odprowadzenia wody pokazano na RYS. 16. FOT. 17–19 przedstawiają natomiast odpływ wody z powierzchni połaci tarasu.

Na RYS. 17–18 pokazano rozkład temperatur w strefie wieńca. Na powierzchni ścian i stropu w obszarze przy wieńcu przy temperaturze zewnętrznej –20°C należy się liczyć ze spadkiem temperatury poniżej +12°C. Dodatkowo zastosowany sposób odprowadzenia wody skutkował zalaniem stropu i ściany – wilgotność wieńca i fragmentu stropu wynosiła ok. 8%, natomiast ściany ceglanej (pas ok. 30 cm poniżej wieńca) – 12–15%.

Tak wysoki poziom zawilgocenia wpływał negatywnie na ciepłochronność całego układu. Literatura techniczna mówi o zwiększeniu przewodności cieplnej na skutek zawilgocenia o 30–50% (przy wilgotności masowej 15% wartość współczynnika l cegły ceramicznej wynosi ok. 1,6 W/(m·K), w warunkach średnio wilgotnych l = 0,77 W/(m·K)).

Materiał na termoizolację

Warto zwrócić uwagę na to, że mimo iż rodzaj i grubość termoizolacji określa się na podstawie analizy cieplno-wilgotnościowej, to przy wyborze materiału istotne są, poza współczynnikiem przewodzenia ciepła, także inne parametry.

Na połać tarasu oddziałują bowiem również obciążenia mechaniczne (chociażby użytkowe), a w układzie odwróconym termoizolacja dodatkowo narażona jest na oddziaływanie wody. Zastosowane materiały muszą więc mieć odpowiednią wytrzymałość i odporność na stałe oddziaływanie wilgoci.

W układzie z powierzchniowym odprowadzeniem wody można stosować:

 • wełnę mineralną klasy min. CS (10) 30 [1]
 • styropian (EPS) [2] klasy EPS 200 lub wyższej [3],
 • polistyren ekstrudowany (XPS) [4],
 • płyty z pianki poliuretanowej [5] klasy min. CS (10/Y) 150.

W układzie z drenażowym odprowadzeniem wody, gdy nie jest to tzw. układ odwrócony, wymagania są identyczne jak w wariancie z uszczelnieniem zespolonym (podpłytkowym).

Do wykonywania termoizolacji tarasów w układzie odwróconym należy stosować materiały odporne na stałe oddziaływanie wilgoci. Według normy DIN V 4108-10: 2004-06 [6] materiały termoizolacyjne stosowane w dachach/tarasach muszą spełniać następujące wymagania:

 • wytrzymałość na ściskanie lub naprężenia ściskające przy 10-proc. odkształceniu – min. 300 kPa;
 • odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa i temperaturze +70°C – maks. 5%;
 • nasiąkliwość wody po 300 cyklach zamarzania i odmarzania – maks. 2%. Redukcja wytrzymałości mechanicznej nie może być przy tym większa niż 10% w porównaniu z próbkami suchymi;
 • nasiąkliwość na skutek dyfuzji pary wodnej – w wypadku płyt o grubości 50 mm: maks. 5%, płyt o grubości 100 mm: maks. 3%, płyt o grubości 200 mm: maks. 1,5%;
 • nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie – maks. 0,7%.

Wymagania te spełniają płyty z polistyrenu ekstrudowanego [5], choć coraz więcej producentów styropianu [3] deklaruje takie parametry dla swoich wyrobów.

Dodatkowo na dobór termoizolacji ma wpływ rodzaj warstwy użytkowej. Płyty warstwy użytkowej mogą być bowiem układane na systemowych podstawkach dystansowych, ułożonych bezpośrednio na warstwie termoizolacji, która musi być odporna na obciążenie punktowe (alternatywnie można stosować odpowiednie podkładki rozkładające obciążenie lub warstwy ochronne).

Uwagi końcowe

Opisane przykłady mają na celu zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej izolacyjności cieplnej ścian w obszarach przyległych do balkonów i tarasów oraz samych tarasów. Są one oparte na analizie konkretnych sytuacji, jednak odzwierciedlają typowe problemy, na jakie napotykają użytkownicy lokali z balkonami lub tarasami i które pokazują, że często błędy w wykonaniu termoizolacji zazębiają się z błędami w wykonaniu hydroizolacji.

Zawsze analiza obszaru mostków termicznych musi być wykonana w odniesieniu do konkretnego przypadku. Doświadczenie pokazuje bowiem, że uzyskanie odpowiedniej wartości współczynnika U samej przegrody nie jest warunkiem wystarczającym do wyeliminowania niebezpieczeństwa kondensacji powierzchniowej i międzywarstwowej.

Metodyka analizy może być różna (np. ocena ryzyka kondensacji powierzchniowej może być wykonana według normy PN-EN ISO 13788:2003 [7] lub numerycznie. Podobnie do oceny wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła można wykorzystać np. wytyczne normy PN-EN ISO 14683:2008 [8], katalogi mostków cieplnych (np. „Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków” [9], „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS” [10]) lub wyniki obliczeń numerycznych.

Nie wolno także pomijać zagadnień związanych z analizą cieplno-wilgotnościową samych przegród (analiza tylko pod kątem wyznaczenia wartości współczynnika U jest niewystarczająca – rodzaj materiału paroizolacyjnego powinien wynikać bezpośrednio z obliczeń cieplno-wilgotnościowych.

Należy tak dobrać parametry paroizolacji (współczynnik oporu dyfuzyjnego m, zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny SD), aby wyeliminować niebezpieczeństwo kondensacji wilgoci w warstwach tarasu). W niektórych sytuacjach konieczne może być wykonanie pogłębionej analizy, np. dla stanu niestacjonarnego.

Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność skoordynowania układu termoizolacji z hydroizolacją i fakt, że występowanie kondensacji jest w praktyce niezależne od hydroizolacji (i nie może być wyeliminowane za jej pomocą). To pokazuje, że zagadnienia termoizolacyjne muszą być rozpatrywane w odniesieniu do układu hydroizolacji (i odwrotnie).

Dlatego projektowanie balkonu, tarasu czy logii powinno być poprzedzone:

 • precyzyjnym określeniem funkcji, jaką ma pełnić w przyszłości,
 • analizą schematu konstrukcyjnego,
 • określeniem obciążeń i czynników destrukcyjnych (chodzi o jednoznaczne zdefiniowanie i określenie intensywności czynników destrukcyjnych).

Na tej podstawie przyjmuje się poprawne technicznie rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne (systemowe izolacje ­wodochronne, izolacje termiczne, urządzenia odwadniające, wreszcie systemowe rozwiązania materiałowe ochrony strukturalnej i powierzchniowej).

Szczególną uwagę zawsze należy zwracać na przypadki nietypowe, np. sytuację, gdy płyta tarasowa przechodzi w płytę balkonową, gdy mamy do czynienia z balustradą pełną czy też z ociepleniem z obu stron.

Przy wykonywaniu obliczeń cieplno-wilgotnościowych należy rozważnie przyjmować warunki brzegowe. Bezkrytyczne przyjmowanie średnich miesięcznych temperatur może prowadzić do niemiarodajnych wyników obliczeń.

Osobny problem stanowią uszkodzenia połaci tarasowych. Bardzo często do kwestii naprawy podchodzi się szablonowo: należy usunąć wszystkie warstwy aż do płyty konstrukcyjnej i wykonać je na nowo, tym razem poprawnie. Przyczyna takiego postępowania jest bardzo prosta: w zdecydowanej większości wypadków naprawa jest możliwa tylko przez usunięcie wszystkich warstw. Nie oznacza to jednak, że to podejście jest uzasadnione w każdej sytuacji.

Do najczęstszych problemów z tarasami można zaliczyć:

 • przesączanie się wody pod warstwę użytkową,
 • tworzenie się zastoin wody, zarówno na warstwie hydroizolacji (pod wylewką betonową), jak i na powierzchni tarasu,
 • złe zaprojektowanie i uszczelnienie dylatacji,
 • złe zaprojektowanie, mocowanie i uszczelnienie obróbek blacharskich oraz balustrad,
 • niewłaściwą kolejność warstw konstrukcji tarasu,
 • wykraplanie się wilgoci w konstrukcji,
 • wnikanie pary wodnej z położonych pod tarasem pomieszczeń.

Różne przyczyny mogą mieć podobne objawy. Ponadto rzadko kiedy uszkodzenia powstają z jednego powodu – zwykle jest ich kilka. Np. pierwsze oględziny sugerują błędy w wykonaniu i uszczelnieniu dylatacji oraz w wykonaniu izolacji wodochronnych, więc usuwa się wszystkie warstwy i wykonuje je jeszcze raz.

Jeżeli jednak przyczyną przecieków będzie także kondensacja wilgoci, to jej usunięcie może być w takiej sytuacji jedynie przypadkowe. Objawy zawilgocenia widoczne na suficie nie muszą być zawsze skutkiem przecieków, lecz np. kondensacji wilgoci. Tego typu uszkodzeń nie usunie się przez ponowne wykonanie hydroizolacji, gdyż istota ich powstania jest zupełnie inna.

Także bezkrytyczna próba naprawy warstwy użytkowej przez skucie odpadających płytek i wykonanie nowej okładziny może być jedynie kosztowną lekcją dla inwestora.

Jak więc naprawiać balkon czy taras? Kiedy można pozostawić część warstw konstrukcji, a kiedy konieczne jest wykonanie go praktycznie od nowa?

Należy się kierować podstawową zasadą: wszystkie błędnie zaprojektowane i wykonane warstwy, których naprawa jest niemożliwa, trzeba usunąć. Przez naprawę należy tu rozumieć możliwość nadania jej takiej postaci (wymiarów, kształtu, grubości, funkcji itp.), aby spełniała wymogi sztuki budowlanej i mogła współpracować z nowymi warstwami konstrukcji.

To bardzo istotne, gdyż naprawą nie będzie zasklepienie pęknięć w wylewce, która zdylatowała się sama – będzie nią zamknięcie rys połączone z wykonaniem nowych dylatacji np. przez nacięcie tarczą (o ile szerokość nacięć jest odpowiednia, a wylewka ma odpowiednie parametry wytrzymałościowe i grubość).

Literatura

 1. PN-EN 13162:2013-05E, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 2. PN-EN 13163:2015-05E, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 3. PN-B-20132:2005, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania”.
 4. PN-EN 13164:2013-05E, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 5. PN-EN 13165:2013-05E, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 6. DIN V 4108-10: 2004-06, „Wärmeschutz- und Energieeinsparung in Gebäuden. Anwendungsbezogene Anforderungen an Wärmedämmstoffe. Teil 10: Werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe“.
 7. PN-EN ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania”.
 8. PN-EN ISO 14683:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
 9. J. Pogorzelski, „Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków”, ITB, Warszawa 2009.
 10. „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”, ITB, Warszawa 2009

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1 Temat ten został szczegółowo omówiony w drugiej części artykułu. Zob. M. Rokiel, „Balkony i tarasy – hydroizolacja to nie wszystko (cz. 2). Wybrane zagadnienia cieplno-wilgotnościowe w konstrukcji tarasów”, „IZOLACJE”, nr 11/12/2013, s. 31–38

2 Zob. RYS. 5: M. Rokiel, „Balkony i tarasy – hydroizolacja to nie wszystko (cz. 1). Wybrane zagadnienia cieplno-wilgotnościowe w konstrukcji balkonów”, „IZOLACJE”, nr 10/2013, s. 23.

3 Zob. RYS. 8–10: M. Rokiel, „Balkony i tarasy – hydroizolacja to nie wszystko (cz. 1). Wybrane zagadnienia cieplno-wilgotnościowe w konstrukcji balkonów”, „IZOLACJE”, nr 10/2013, s. 24.

4 Zob. RYS. 5: M. Rokiel, „Balkony i tarasy – hydroizolacja to nie wszystko (cz. 1). Wybrane zagadnienia cieplno-wilgotnościowe w konstrukcji balkonów”, „IZOLACJE”, nr 10/2013, s. 23.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Agata Stolarska, mgr inż. Jarosław Strzałkowski Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie

Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie

Obliczenia cieplno-wilgotnościowe mostków termicznych wykonane z wykorzystaniem symulacji w odpowiednich programach mogą być bardzo przydatne w trakcie doboru właściwego rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego....

Obliczenia cieplno-wilgotnościowe mostków termicznych wykonane z wykorzystaniem symulacji w odpowiednich programach mogą być bardzo przydatne w trakcie doboru właściwego rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego. Pozwala to na wyeliminowanie błędów na etapie projektowania budynku oraz służy zminimalizowaniu wpływu mostków termicznych na straty ciepła z budynku.

mgr inż. Jerzy Żurawski Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów izolacyjnych

Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów izolacyjnych Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów izolacyjnych

Dostępność atrakcyjnych działek pod budowę budynków biurowych stopniowo się zmniejsza. Z tego powodu każde rozwiązanie materiałowe umożliwiające zwiększenie powierzchni użytkowej dzięki zastosowaniu izolacji...

Dostępność atrakcyjnych działek pod budowę budynków biurowych stopniowo się zmniejsza. Z tego powodu każde rozwiązanie materiałowe umożliwiające zwiększenie powierzchni użytkowej dzięki zastosowaniu izolacji o lepszych parametrach powinno być wzięte pod uwagę i dokładnie przeanalizowane pod względem kosztów oraz korzyści.

mgr inż. Krzysztof Patoka Komin - słaby punkt dachu

Komin - słaby punkt dachu Komin - słaby punkt dachu

Kominy są obecnie najczęstszą przyczyną przeciekania dachów. Nic dziwnego, skoro ich wykonawcy popełniają wciąż te same błędy i stosują nieodpowiednie techniki.

Kominy są obecnie najczęstszą przyczyną przeciekania dachów. Nic dziwnego, skoro ich wykonawcy popełniają wciąż te same błędy i stosują nieodpowiednie techniki.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych...

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych warunków mikroklimatu wewnętrznego, zgodnych z nowymi wymaganiami cieplno-wilgotnościowymi, do jej wykonania muszą być zastosowane odpowiednie rozwiązania konstrukcyjno­-materiałowe.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest...

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak, mgr inż. Krzysztof Józefiak Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody

Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody

Podczas projektowania przegrody zewnętrznej należy zminimalizować negatywny wpływ mostków cieplnych na jej izolacyjność. Konieczna jest do tego znajomość wartości parametrów cieplnych węzłów.

Podczas projektowania przegrody zewnętrznej należy zminimalizować negatywny wpływ mostków cieplnych na jej izolacyjność. Konieczna jest do tego znajomość wartości parametrów cieplnych węzłów.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Waldemar Joniec Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji

Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić montaż kolektorów...

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić montaż kolektorów słonecznych.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony o różnej konstrukcji

Balkony o różnej konstrukcji Balkony o różnej konstrukcji

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu...

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na powierzchni przegród budowlanych.

mgr inż. Maria Dreger Izolacje z pianki poliuretanowej a wyroby z wełny mineralnej

Izolacje z pianki poliuretanowej a wyroby z wełny mineralnej

W zapewnieniu ochrony cieplnej budynku i ograniczeniu strat ciepła przez przegrodę budowlaną nie chodzi o chwilowy wynik opisany wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ, w dodatku deklarowaną, a...

W zapewnieniu ochrony cieplnej budynku i ograniczeniu strat ciepła przez przegrodę budowlaną nie chodzi o chwilowy wynik opisany wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ, w dodatku deklarowaną, a nie osiąganą w rzeczywistych warunkach. Właściwości materiałów izolacyjnych należy oceniać kompleksowo i rzetelnie.

mgr inż. Paweł Gaciek Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń

Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń

Ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych jest coraz częściej braną pod uwagę metodą przy planowaniu tzw. renowacji. Wynika to z potrzeby naprawy usterek ocieplenia istniejącego albo...

Ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych jest coraz częściej braną pod uwagę metodą przy planowaniu tzw. renowacji. Wynika to z potrzeby naprawy usterek ocieplenia istniejącego albo zwiększenia jego izolacyjności.

mgr inż. Krzysztof Patoka Jak projektować i wykonywać gzymsy?

Jak projektować i wykonywać gzymsy? Jak projektować i wykonywać gzymsy?

Cechą każdej architektury, również polskiej, jest moda na różne formy architektoniczne. Obecnie przemija w naszym kraju moda na dworki z wejściem ozdobionym kolumnami, pojawia się natomiast nowa, bardziej...

Cechą każdej architektury, również polskiej, jest moda na różne formy architektoniczne. Obecnie przemija w naszym kraju moda na dworki z wejściem ozdobionym kolumnami, pojawia się natomiast nowa, bardziej pałacowa – na dachy z gzymsami.

mgr inż. Jacek Raźny Poraver – nowe spojrzenie na szkło

Poraver – nowe spojrzenie na szkło Poraver – nowe spojrzenie na szkło

Ponad 7 tysięcy lat temu człowiek wynalazł szkło. Od tego czasu fascynuje ono różnorodnością formy i zastosowania. Może być formowane w różne kształty, cięte, mielone, topione, może mieć zawarte w swym...

Ponad 7 tysięcy lat temu człowiek wynalazł szkło. Od tego czasu fascynuje ono różnorodnością formy i zastosowania. Może być formowane w różne kształty, cięte, mielone, topione, może mieć zawarte w swym wnętrzu różnego rodzaju substancje i materiały. Nawet rozbite czy zmiażdżone pozostaje szkłem – użytecznym na wiele sposobów, odpornym, superczystym produktem o niezliczonej liczbie znakomitych własności.

Jacek Sawicki Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Procedury uwzględniania mostków termicznych w ocenie charakterystyki energetycznej budynków

Procedury uwzględniania mostków termicznych w ocenie charakterystyki energetycznej budynków

Występowanie mostków termicznych jest często niedostrzegane przez projektantów, architektów i konstruktorów. Tymczasem jest to zjawisko, które w istotny sposób wpływa na parametry cieplne budynku, a tym...

Występowanie mostków termicznych jest często niedostrzegane przez projektantów, architektów i konstruktorów. Tymczasem jest to zjawisko, które w istotny sposób wpływa na parametry cieplne budynku, a tym samym na jego charakterystykę energetyczną.

Jacek Sawicki Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów

Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów

Hydroizolacja tarasów ze względu na specyfikę wynikającą z zakresu obciążeń wodą musi spełniać wymagania stawiane izolacjom wodochronnym. Wiąże się z tym konieczność stosowania dopuszczonych do tego celu...

Hydroizolacja tarasów ze względu na specyfikę wynikającą z zakresu obciążeń wodą musi spełniać wymagania stawiane izolacjom wodochronnym. Wiąże się z tym konieczność stosowania dopuszczonych do tego celu materiałów i technologii.

mgr inż. Maciej Rokiel Taras z drenażowym odprowadzeniem wody

Taras z drenażowym odprowadzeniem wody Taras z drenażowym odprowadzeniem wody

Tarasy są chętnie stosowane w apartamentach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (kawiarniach, restauracjach), a także w małych domkach jednorodzinnych. Nic w tym dziwnego – ładnie wykonany...

Tarasy są chętnie stosowane w apartamentach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (kawiarniach, restauracjach), a także w małych domkach jednorodzinnych. Nic w tym dziwnego – ładnie wykonany taras może znacznie poprawić atrakcyjność budynku, a w przypadku restauracji, kawiarni itp. może być elementem przyciągającym klientów. Paradoksem jest natomiast, że ta tak chętnie stosowana i atrakcyjna architektonicznie część konstrukcji budynku jest jednocześnie jedną z najtrudniejszych do wykonania.

dr inż. Czesław Byrdy Wpływ doboru materiałów i rozwiązań dylatacji na trwałość i szczelność tarasów

Wpływ doboru materiałów i rozwiązań dylatacji na trwałość i szczelność tarasów Wpływ doboru materiałów i rozwiązań dylatacji na trwałość i szczelność tarasów

Taras jest to dach płaski z warstwą wierzchnią przeznaczoną do ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Tarasy nad pomieszczeniami mieszkalnymi odgrywają dodatkową rolę – chronią wnętrza przed opadami atmosferycznymi...

Taras jest to dach płaski z warstwą wierzchnią przeznaczoną do ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Tarasy nad pomieszczeniami mieszkalnymi odgrywają dodatkową rolę – chronią wnętrza przed opadami atmosferycznymi oraz zmianami temperatury. W związku z tymi funkcjami warstwy nawierzchniowe tarasów powinny być odporne na wpływy mechaniczne i klimatyczne.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje balkonów i tarasów – przypadki szczególne

Hydroizolacje balkonów i tarasów – przypadki szczególne Hydroizolacje balkonów i tarasów – przypadki szczególne

Nierzadkie są rozwiązania architektoniczne balkonów i tarasów – konstrukcji i tak wystarczająco skomplikowanych – które trzeba nazwać szczególnymi. Charakteryzują się one tym, że pewne rozwiązania zastosowano...

Nierzadkie są rozwiązania architektoniczne balkonów i tarasów – konstrukcji i tak wystarczająco skomplikowanych – które trzeba nazwać szczególnymi. Charakteryzują się one tym, że pewne rozwiązania zastosowano w nich bezmyślnie, co jest przyczyną wciąż powtarzających się napraw tych konstrukcji.

Magdalena Wrona Warunki szczelności tarasu

Warunki szczelności tarasu Warunki szczelności tarasu

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania...

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania warstw tarasowych bywają przyczyną usterek ograniczających funkcje użytkowe zarówno tarasu, jak i pomieszczeń znajdujących się pod nim. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń należą przecieki wód opadowych, przemarzanie i zawilgocenie stropów oraz uszkodzenia posadzek. U podstaw większości z nich...

mgr inż. Maciej Rokiel Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała...

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała na skutek cofnięcia ściany (ścian), zabezpieczona od zewnątrz balustradą i dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń. Istotą tarasu nadziemnego jest natomiast obecność pod płytą pomieszczenia użytkowego. Taras nadziemny zatem to nic innego, jak rodzaj stropodachu nad częścią budynku, zaprojektowaną...

Małgorzata Kłapkowska Izolacja tarasu

Izolacja tarasu Izolacja tarasu

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania...

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania i konstrukcji tarasu.

Najnowsze produkty i technologie

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Bricoman Jak wyrównać ściany?

Jak wyrównać ściany? Jak wyrównać ściany?

Ściany odbiegające od pionu, nieestetyczne narożniki, wybrzuszenia czy ubytki w dużym stopniu wpływają na estetykę wnętrz. Utrudniają wykończenie pomieszczeń za pomocą płytek i bardzo brzydko prezentują...

Ściany odbiegające od pionu, nieestetyczne narożniki, wybrzuszenia czy ubytki w dużym stopniu wpływają na estetykę wnętrz. Utrudniają wykończenie pomieszczeń za pomocą płytek i bardzo brzydko prezentują się po pomalowaniu. Żeby mieszkanie było ładne i zadbane oraz żeby wyglądało elegancko, warto wyrównać ściany. Nie zawsze wymaga to dużych nakładów finansowych oraz przeprowadzenia czasochłonnych prac.

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.