Izolacje.com.pl

Wpływ mostków cieplnych w balkonach na izolacyjność budynku

Influence of thermal bridges in balconies on building insulation

Poznaj wpływ mostków cieplnych w balkonach na izolacyjność budynku, fot. www.pixabay.com

Poznaj wpływ mostków cieplnych w balkonach na izolacyjność budynku, fot. www.pixabay.com

Jedną z dróg ucieczki energii cieplnej z budynku, często niedocenianą, są mostki termiczne tworzące się w balkonach. A ich wyeliminowanie stanowi dla architektów i konstruktorów duże wyzwanie, bo konieczne jest bardzo precyzyjne i prawidłowe zaprojektowanie połączenia balkonu ze stropem oraz przemyślany dobór najlepszych rozwiązań dla danego obiektu.

Zobacz także

mgr inż. Maciej Rokiel Wymogi techniczne stawiane konstrukcjom balkonów

Wymogi techniczne stawiane konstrukcjom balkonów Wymogi techniczne stawiane konstrukcjom balkonów

Projektowanie balkonu musi być poprzedzone precyzyjnym określeniem funkcji, jaką konstrukcja ta ma pełnić w przyszłości, analizą ich schematu konstrukcyjnego, określeniem obciążeń i czynników destrukcyjnych....

Projektowanie balkonu musi być poprzedzone precyzyjnym określeniem funkcji, jaką konstrukcja ta ma pełnić w przyszłości, analizą ich schematu konstrukcyjnego, określeniem obciążeń i czynników destrukcyjnych. Dopiero na tej podstawie możliwe jest przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, czyli systemowych izolacji przeciwwilgociowych, izolacji termicznych (jeżeli są niezbędne), urządzeń odwadniających czy systemowych rozwiązań materiałowych ochrony strukturalnej i powierzchniowej.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Mostki cieplne a oszczędność energii
 • Mostki cieplne a ryzyko powstania grzybów pleśniowych
 • Przykłady obliczeniowe

Jedną z dróg ucieczki energii cieplnej z budynku, często niedocenianą, są mostki termiczne tworzące się w balkonach. W artykule autor uzasadnia, że aby budować zgodnie z WT 2021, należy eliminować ryzyko powstawania mostków termicznych poprzez stosowanie rozwiązań, które już dziś cechują nowoczesne budownictwo. W tekście przytoczone są przepisy prawne oraz przykłady obliczeniowe.

Influence of thermal bridges in balconies on building insulation

One of the ways of escaping thermal energy from the building, often underestimated, are thermal bridges formed in balconies. In the article, the Author justifies that in order to build in accordance with WT 2021, the risk of thermal bridges should be eliminated by using solutions that already characterize modern construction. The text mentions legal provisions and calculation examples.

Mostki cieplne a oszczędność energii

Oszczędność energii to jedno z podstawowych wymagań dobrego projektowania budynków. Również przepisy budowlane są pod tym względem coraz ostrzejsze.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], w dziale X „Oszczędność energii i izolacyjność cieplna” określono m.in. wymagania minimalne, które musi spełnić obiekt budowlany. Zgodnie z nimi, wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] musi być mniejszy lub równy wartości maksymalnej określonej w § 329 p. 2. (np. dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych maksymalna wartość EP wynosi 85 kWh/(m2·rok). Natomiast maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oblicza się według przepisów (§ 328, 329 WT), wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (DzU poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).

Z kolei współczynnik przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) bezpośrednio do środowiska zewnętrznego (e) HT,ie [W/K] wyznacza się według PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego” [2]. Obliczenie tego współczynnika wymaga uwzględnienia wpływu mostków cieplnych. Tu norma wskazuje dwie drogi uzyskiwania informacji o wielkości mostka (współczynnik Ψ):

 • obliczenia bazujące na wartościach przybliżonych w oparciu o normę PN-EN ISO 14683 [3],
 • obliczenia dokładne w oparciu o normę PN-EN ISO 10211 [4].

Dokładne obliczenia, wymagające sporo nakładu pracy oraz odpowiedniego oprogramowania, są, niestety, rzadkością. Większość projektantów korzysta bowiem z przybliżonych wartości współczynnika Ψe zawartych w tabeli A. 2 normy PN-EN ISO 14683 [3]. Oprogramowania wspomagające obliczanie obciążenia cieplnego oraz charakterystyki energetycznej budynku również odwołują się do tablicy A. 2 tej normy. W efekcie wprowadza się do obliczeń często kilkukrotnie zawyżone wartości współczynnika Ψe, co powoduje, że udział mostków cieplnych w ubytkach ciepła przenikającego przez przegrodę zewnętrzną może wynosić kilkanaście, a niekiedy nawet ponad 20% całkowitych jego strat. Dane te potwierdza również analiza Krajowej Agencji Poszanowania Energii pt. „Raport na temat efektywności energetycznej budynków” [5]. W opracowaniu tym określono przedziały średnich strat ciepła przez elementy przegrody zewnętrznej oraz systemy wentylacji w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Według raportu [5] w budynkach wielorodzinnych mostki cieplne generowały 15–18% całkowitych strat ciepła, a wartości te są porównywalne ze stratami ciepła przez ściany zewnętrzne (7–20%) oraz okna i drzwi (15–26%). Analiza udziału poszczególnych rodzajów mostków cieplnych wykazała, że dominowały mostki na połączeniach ścian zewnętrznych z oknami (udział 25–40%), balkonów ze stropem (udział 10–40%) oraz mostki na połączeniu ściany zewnętrznej z dachem (attyki) (udział 5–25%). Z danych tych wynika, że eliminowanie mostków cieplnych w budynku jest kluczowe w projektowaniu budynków rzeczywiście energooszczędnych.

Bardzo duży udział mostków cieplnych w stratach ciepła przez przegrodę zewnętrzną ma oczywiście swoje przyczyny, a są to:

 1. błędnie zaprojektowany detal (okna, balkony, attyki itp.),
 2. brak wymagań w przepisach budowlanych (Warunki Techniczne) dla mostków cieplnych,
 3. niewłaściwe oszacowanie wielkości mostka cieplnego.

Punkt 3., czyli problem niewłaściwego oszacowania wielkości mostka cieplnego, wymaga komentarza. Norma PN-EN ISO 14683 [3] dla balkonów podaje cztery możliwe sytuacje (B1, B2, B3, B4), a w każdej z nich płyta balkonu przebija ścianę zewnętrzną bez jakiegokolwiek zabezpieczenia (np. łącznikiem termoizolacyjnym). W efekcie wielkość mostka cieplnego w tym miejscu jest bardzo duża [Ψe = 0,70–0,95 W/(m·K)]. Po zastosowaniu łączników termoizolacyjnych wartość tego współczynnika Ψe wynosi poniżej 0,20 W/(m·K). Podobnie jest w wypadku narożnika ściany zewnętrznej, stropodachu i ścianki attykowej/pionowej balustrady. Tu są trzy schematy ze ścianką attykową (ścianka z materiału o wysokim współczynniku λ) (R5, R6, R7), ale żaden nie uwzględnia rozwiązań, które są w praktyce stosowane. W rezultacie projektant, który do oceny i obliczeń przyjmuje wartości z normy Ψe = 0,50–0,65 W/(m·K) otrzymuje wynik zupełnie nieodzwierciedlający rzeczywistej sytuacji. W nieodległej przyszłości przepisy dotyczące oszczędności energii jeszcze bardziej zostaną zaostrzone i aby im sprostać dokładne obliczenie wpływów mostków cieplnych stanie się koniecznością.

Przykład obliczeniowy – powtarzalny moduł zewnętrznej przegrody budynku z płytą balkonu

RYS. 1. Moduł przegrody zewnętrznej przyjętej do analizy; rys.: I. Stachura

RYS. 1. Moduł przegrody zewnętrznej przyjętej do analizy; rys.: I. Stachura

Pokazuje on, jak dużo energii można zaoszczędzić dzięki prawidłowemu zaprojektowaniu połączenia balkonu ze stropem. Przedmiotem zaś analizy (RYS. 1) jest powtarzalny moduł zewnętrznej ściany budynku wielorodzinnego (8,5×3,0 m), która składa się:

 • ze ściany wykonanej w systemie EPS o współczynniku U = 0,193 W/(m2·K),
 • okien (1,5×1,5 m – 2 szt., 1,5×1,2 m – 1 szt.) i drzwi balkonowych (2,3×0,9 m – 1 szt.) o współczynniku U = 0,90 W/(m2·K),
 • balkonu o współczynniku Ψe [W/(m·K)] zmiennym w zależności od sposobu połączenia płyty balkonu ze stropem oraz zmiennej długości łączącej balkon ze stropem: l = 2, 3, 4 i 5 m.

Dla balkonów przyjęto następujące warianty połączenia (RYS. 2):

RYS. 2. Węzeł łączący płytę balkonową ze stropem – warianty rozwiązań; rys.: I. Stachura

RYS. 2. Węzeł łączący płytę balkonową ze stropem – warianty rozwiązań; rys.: I. Stachura

1) za pomocą łącznika termoizolacyjnego gr. d = 12 cm, o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K), oporze cieplnym Req = 1,2 m2·K/W
– wyliczony współczynnik Ψe = 0,103 W/(m·K),
2) za pomocą łącznika termoizolacyjnego gr. d = 8 cm, o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K), oporze cieplnym Req = 0,8 m2·K/W
– wyliczony współczynnik Ψe = 0,164 W/(m·K),
3) za pomocą łącznika termoizolacyjnego gr. d = 12 cm, o współczynniku λeq = 0,30 W/(m·K), oporze cieplnym Req = 0,4 m2·K/W
– wyliczony współczynnik Ψe = 0,297 W/(m·K),
4) płyta balkonu zaizolowana od góry i od dołu styropianem (λ = 0,035) gr. 5 cm – wyliczony współczynnik Ψe = 0,415 W/(m·K),
5) płyta balkonu bez jakiejkolwiek izolacji monolitycznie połączona ze stropem – wyliczony współczynnik Ψe = 0,855 W/(m·K),
6) płyta balkonu – według schematu B1 (załącznik A normy PN EN 14683 – Wartości orientacyjne liniowego współczynnika przenikania ciepła) – współczynnik Ψe = 0,95 W/(m·K).

Liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψe [W/m·K] dla wariantów 1–5 obliczono za pomocą programu AnTherm.
Dla zobrazowania wpływu mostków w balkonach przyjęto, że wartość współczynnika Ψe = 0 W/(m·K) w połączeniach okien i drzwi balkonowych ze ścianą (montaż w grubości izolacji).

Mostki cieplne a ryzyko powstania grzybów pleśniowych

Kolejnym zagadnieniem związanym z mostkami cieplnymi jest możliwość tworzenia się grzybów pleśniowych na porowatych powierzchniach przegród. Tu również znajdziemy w przepisach budowlanych (WT – Dział VIII – Higiena i zdrowie § 321 p.1) wymagania w tym zakresie. Chodzi konkretnie o współczynnik temperaturowy ƒRsi. Jest to parametr określający „jakość złącza”. Jego wartość określa zależność temperatury na powierzchni przegrody θsi od temperatury na zewnątrz θe i wewnątrz pomieszczenia θi.

Dokumentem określającym procedurę obliczania minimalnej wartości tego współczynnika jest norma PN-EN ISO 13788 [6], przywołana w Warunkach Technicznych. Mimo że wymagania w WT jako wartość minimalną współczynnika ƒRsi dopuszczają 0,72, warto wiedzieć, że tak niska wartość tego współczynnika nie gwarantuje, że proces tworzenia się grzybów pleśniowych nie nastąpi. Bardziej miarodajna jest metoda określenia tego współczynnika, podana w PN-EN ISO 13788 [6], gdzie wartość ƒRsi zależy od lokalizacji obiektu (pod uwagę brana jest m.in. średniomiesięczna temperatura i wilgotność w danej miejscowości), rodzaju obiektu i związana z tym klasa wilgotności wewnętrznej. Zgodnie z zaleceniami normowymi, zakłada się, że ryzyko rozwoju pleśni występuje wtedy, gdy wilgotność na powierzchni wewnętrznej złącza osiągnie 80%. Według tego kryterium np. dla temperatury w pomieszczeniu θi = 20°C i wilgotności względnej φ = 50% minimalna dopuszczalna temperatura na powierzchni przegrody to θsi = 12,6°C, a gdy w pomieszczeniu wystąpi podwyższona wilgotność, np. φ = 60% (kuchnia, łazienka), temperatura stanowiąca granicę bezpiecznej strefy to już θsi = 15,5°C (RYS. 3).

RYS. 3. Wykres pokazujący zależność temperatury na powierzchni przegrody od wilgotności w pomieszczeniu i ryzyka tworzenia się grzybów pleśniowych; rys. I. Stachura na podstawie PN-EN 13788 [6]

RYS. 3. Wykres pokazujący zależność temperatury na powierzchni przegrody od wilgotności w pomieszczeniu i ryzyka tworzenia się grzybów pleśniowych; rys. I. Stachura na podstawie PN-EN 13788 [6]

Warto o tym pamiętać przy projektowaniu detali zewnętrznych, w których mostki cieplne powstają wskutek geometrii złącza (np. narożnik zewnętrzny) i rozwiązań materiałowych w tym złączu (materiałowy mostek cieplny). Przykładami takich miejsc są np. balkony w narożu budynku, tarasy z pionową balustradą (np. żelbetową).

Przykład obliczeniowy – balkon w narożu budynku

Porównajmy balkon narożny z łącznikami balkonowymi o różnych wartościach współczynnika λeq i Req (RYS. 4–5, RYS. 6-7 i RYS. 8-9) oraz balkon izolowany styropianem lub styrodurem od góry i od dołu gr. 5 cm (RYS. 10–11).

Przy temperaturze zewnętrznej θe = –20°C i wewnętrznej θi = 20°C zastosowano:

1) łącznik termoizolacyjny gr. = 12 cm, o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K), oporze cieplnym Req = 1,2 m2·K/W – wyliczona temperatura w narożu θsi = 14,9°C (RYS. 4–5),

2) łącznik termoizolacyjny gr. = 8 cm, o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K), oporze cieplnym Req = 0,8 m2·K/W – wyliczona temperatura w narożu θsi = 14,1°C (RYS. 6-7),

3) łącznik termoizolacyjny gr. = 12 cm, o współczynniku λeq = 0,30 W/(m·K), oporze cieplnym Req = 0,4 m2·K/W – wyliczona temperatura w narożu θsi = 12,4°C (RYS. 8-9),

4) rozwiązanie bez łącznika termoizolacyjnego, balkon izolowany do góry i od dołu, gr. izolacji 5 cm o współczynniku λeq = 0,035 W/(m·K) – wyliczona temperatura w narożu θsi = 10,1°C (RYS. 10–11).

RYS. 4–5. Balkon narożny z łącznikiem termoizolacyjnym gr. 12 cm o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K) i oporze cieplnym Req = 0,4 m2·K/W; rys.: I. Stachura

RYS. 4–5. Balkon narożny z łącznikiem termoizolacyjnym gr. 12 cm o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K) i oporze cieplnym Req = 0,4 m2·K/W; rys.: I. Stachura

RYS. 6–7. Balkon narożny z łącznikiem termoizolacyjnym gr. 8 cm o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K) i oporze cieplnym Req = 0,6 m2·K/W; rys. I. Stachura

RYS. 6–7. Balkon narożny z łącznikiem termoizolacyjnym gr. 8 cm o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K) i oporze cieplnym Req = 0,6 m2·K/W; rys. I. Stachura

RYS. 8–9. Balkon narożny z łącznikiem termoizolacyjnym gr. 12 cm o współczynniku λeq = 0,30 W/(m·K) i oporze cieplnym Req = 0,4 m2·K/W; rys.: I. Stachura

RYS. 8–9. Balkon narożny z łącznikiem termoizolacyjnym gr. 12 cm o współczynniku λeq = 0,30 W/(m·K) i oporze cieplnym Req = 0,4 m2·K/W; rys.: I. Stachura

RYS. 10–11. Balkon narożny bez łącznika termoizolacyjnego, izolowany do góry i od dołu, gr. izolacji 5 cm o współczynniku λeq = 0,035 W/(m·K); rys.: I. Stachura

RYS. 10–11. Balkon narożny bez łącznika termoizolacyjnego, izolowany do góry i od dołu, gr. izolacji 5 cm o współczynniku λeq = 0,035 W/(m·K); rys.: I. Stachura

Podsumowanie

1. Wprowadzenie w Warunkach Technicznych [1] wymagań ograniczających wpływ mostka cieplnego Ψe [W/m·K] wydaje się jak najbardziej zasadne – podobnie jak współczynników U (m.in. dla ścian i okien). Dopiero wtedy będzie możliwe energooszczędne podejście do projektowania.

2. Wyniki analizy pokazują, że o wielkości dodatkowych strat ciepła przez przegrodę zewnętrzną budynku (liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψe [W/m·K]) decydują w równym stopniu grubość łącznika oraz jego ekwiwalentny współczynnik przenikania ciepła λeq [W/(m·K)]. Sama, nawet duża, grubość łącznika będzie niewystarczająca, jeśli parametry izolacyjne łącznika będą niskie (najlepiej dowodzi tego przykład wariantu 3 – zastąpienie łącznika gr. 12 cm łącznikiem gr. 8 cm, ale o trzykrotnie większej izolacyjności λeq daje zdecydowanie lepszy efekt). A najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tych dwóch wartości, bo pozwala na uzyskanie maksymalnie dużej wartości ekwiwalentnego oporu cieplnego łącznika Req [m2·K/W].

3. Źle zaprojektowane balkony w budynkach wielorodzinnych mogą być źródłem dużych, dodatkowych strat ciepła (określane współczynnikiem strat ciepła przez przenikanie Ht,ie). Może to być nawet kilkanaście procent dodatkowych strat (RYS. 12), jeśli balkony stanowią płytę połączoną monolitycznie ze stropem z izolacją od góry i od dołu.

RYS. 12. Wykres pokazujący wpływ połączenia balkonu ze stropem (długość, wartość współczynnika Ψ) na wzrost straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną budynku; rys.: I. Stachura

RYS. 12. Wykres pokazujący wpływ połączenia balkonu ze stropem (długość, wartość współczynnika Ψ) na wzrost straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną budynku; rys.: I. Stachura

4. Straty ciepła zminimalizują łączniki termoizolacyjne (wzrost strat ciepła o kilka procent w stosunku do przegrody bez balkonu), które zapewniają uzyskanie wartości współczynnika Ψe  <  0,20 W/(m·K).

5. Korzystanie w obliczeniach cieplnych z wartości orientacyjnych liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψe (norma PN EN 14683 [3]) prowadzi do nierzeczywistych wyników (w długich balkonach przyrost dodatkowych strat ciepła może wynosić nawet ponad 40% – RYS. 12). Tabele z wartościami orientacyjnymi dla współczynnika Ψe w wymienionej normie są często, niestety, jedynym źródłem wiedzy projektanta, wykonującego obliczenia cieplne. Zasadna byłaby więc aktualizacja normy PN EN 14683 [3], polegająca na uzupełnieniu tabel o rozwiązania obecnie stosowanie w procesie projektowania (m.in. o łączniki termoizolacyjne), wzorowana na normie DIN 4108 Beiblatt 2-2019.

6. Oczekiwaną jakość połączenia balkonu i stropu może zapewnić opisanie minimalnych wymagań dotyczących izolacyjności łączników (d, λeq, Req) i wymagań dla liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψe w projekcie, podobnie jak dla ścian, okien, stropodachu (współczynnik przenikania ciepła U).

7. Dobrej jakości łącznik (o niskim współczynniku λeq i wysokiej wartości oporu Req) daje gwarancję uzyskania bezpiecznej temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody. Przykład z łącznikiem o słabych parametrach izolacyjnych (RYS. 8–9) pokazuje, że w takim złączu ryzyko pojawienia się zagrzybienia jest duże.

8. Obustronne izolowanie płyty balkonu zaprojektowanego w narożniku zewnętrznym budynku jest całkowicie nieskuteczne (RYS. 10–11). W tym rozwiązaniu bowiem temperatura na powierzchni wewnętrznej stwarza bardzo sprzyjające warunki do rozwoju pleśni.

9. Wymagania wilgotnościowe w WT dotyczące minimalnej wartości współczynnika ƒRsi są niewystarczające, ponieważ nawet spełnienie tych wymagań (ƒRsi  >  0,72) w wielu sytuacjach może nie wyeliminować ryzyka tworzenia się grzybów pleśniowych. Dopiero złącze, dla którego wartość współczynnika ƒRsi przekracza 0,8, można uznać za bezpieczne.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
 2. PN-EN 12831:2006, „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”.
 3. PN-EN ISO 14683:2008, „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
 4. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe”.
 5. „Raport na temat efektywności energetyczne budynków”, KAPE, Warszawa 2013.
 6. PN-EN ISO 13788:2013-05, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej – Metody obliczania”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Krzysztof Patoka Komin - słaby punkt dachu

Komin - słaby punkt dachu Komin - słaby punkt dachu

Kominy są obecnie najczęstszą przyczyną przeciekania dachów. Nic dziwnego, skoro ich wykonawcy popełniają wciąż te same błędy i stosują nieodpowiednie techniki.

Kominy są obecnie najczęstszą przyczyną przeciekania dachów. Nic dziwnego, skoro ich wykonawcy popełniają wciąż te same błędy i stosują nieodpowiednie techniki.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych...

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych warunków mikroklimatu wewnętrznego, zgodnych z nowymi wymaganiami cieplno-wilgotnościowymi, do jej wykonania muszą być zastosowane odpowiednie rozwiązania konstrukcyjno­-materiałowe.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest...

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ, mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak, mgr inż. Krzysztof Józefiak Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody

Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody

Podczas projektowania przegrody zewnętrznej należy zminimalizować negatywny wpływ mostków cieplnych na jej izolacyjność. Konieczna jest do tego znajomość wartości parametrów cieplnych węzłów.

Podczas projektowania przegrody zewnętrznej należy zminimalizować negatywny wpływ mostków cieplnych na jej izolacyjność. Konieczna jest do tego znajomość wartości parametrów cieplnych węzłów.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Waldemar Joniec Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji

Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić montaż kolektorów...

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić montaż kolektorów słonecznych.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony o różnej konstrukcji

Balkony o różnej konstrukcji Balkony o różnej konstrukcji

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu...

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na powierzchni przegród budowlanych.

mgr inż. Maria Dreger Izolacje z pianki poliuretanowej a wyroby z wełny mineralnej

Izolacje z pianki poliuretanowej a wyroby z wełny mineralnej

W zapewnieniu ochrony cieplnej budynku i ograniczeniu strat ciepła przez przegrodę budowlaną nie chodzi o chwilowy wynik opisany wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ, w dodatku deklarowaną, a...

W zapewnieniu ochrony cieplnej budynku i ograniczeniu strat ciepła przez przegrodę budowlaną nie chodzi o chwilowy wynik opisany wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ, w dodatku deklarowaną, a nie osiąganą w rzeczywistych warunkach. Właściwości materiałów izolacyjnych należy oceniać kompleksowo i rzetelnie.

mgr inż. Paweł Gaciek Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń

Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń

Ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych jest coraz częściej braną pod uwagę metodą przy planowaniu tzw. renowacji. Wynika to z potrzeby naprawy usterek ocieplenia istniejącego albo...

Ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych jest coraz częściej braną pod uwagę metodą przy planowaniu tzw. renowacji. Wynika to z potrzeby naprawy usterek ocieplenia istniejącego albo zwiększenia jego izolacyjności.

mgr inż. Krzysztof Patoka Jak projektować i wykonywać gzymsy?

Jak projektować i wykonywać gzymsy? Jak projektować i wykonywać gzymsy?

Cechą każdej architektury, również polskiej, jest moda na różne formy architektoniczne. Obecnie przemija w naszym kraju moda na dworki z wejściem ozdobionym kolumnami, pojawia się natomiast nowa, bardziej...

Cechą każdej architektury, również polskiej, jest moda na różne formy architektoniczne. Obecnie przemija w naszym kraju moda na dworki z wejściem ozdobionym kolumnami, pojawia się natomiast nowa, bardziej pałacowa – na dachy z gzymsami.

mgr inż. Jacek Raźny Poraver – nowe spojrzenie na szkło

Poraver – nowe spojrzenie na szkło Poraver – nowe spojrzenie na szkło

Ponad 7 tysięcy lat temu człowiek wynalazł szkło. Od tego czasu fascynuje ono różnorodnością formy i zastosowania. Może być formowane w różne kształty, cięte, mielone, topione, może mieć zawarte w swym...

Ponad 7 tysięcy lat temu człowiek wynalazł szkło. Od tego czasu fascynuje ono różnorodnością formy i zastosowania. Może być formowane w różne kształty, cięte, mielone, topione, może mieć zawarte w swym wnętrzu różnego rodzaju substancje i materiały. Nawet rozbite czy zmiażdżone pozostaje szkłem – użytecznym na wiele sposobów, odpornym, superczystym produktem o niezliczonej liczbie znakomitych własności.

Jacek Sawicki Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Procedury uwzględniania mostków termicznych w ocenie charakterystyki energetycznej budynków

Procedury uwzględniania mostków termicznych w ocenie charakterystyki energetycznej budynków

Występowanie mostków termicznych jest często niedostrzegane przez projektantów, architektów i konstruktorów. Tymczasem jest to zjawisko, które w istotny sposób wpływa na parametry cieplne budynku, a tym...

Występowanie mostków termicznych jest często niedostrzegane przez projektantów, architektów i konstruktorów. Tymczasem jest to zjawisko, które w istotny sposób wpływa na parametry cieplne budynku, a tym samym na jego charakterystykę energetyczną.

Jacek Sawicki Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów

Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów

Hydroizolacja tarasów ze względu na specyfikę wynikającą z zakresu obciążeń wodą musi spełniać wymagania stawiane izolacjom wodochronnym. Wiąże się z tym konieczność stosowania dopuszczonych do tego celu...

Hydroizolacja tarasów ze względu na specyfikę wynikającą z zakresu obciążeń wodą musi spełniać wymagania stawiane izolacjom wodochronnym. Wiąże się z tym konieczność stosowania dopuszczonych do tego celu materiałów i technologii.

mgr inż. Maciej Rokiel Taras z drenażowym odprowadzeniem wody

Taras z drenażowym odprowadzeniem wody Taras z drenażowym odprowadzeniem wody

Tarasy są chętnie stosowane w apartamentach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (kawiarniach, restauracjach), a także w małych domkach jednorodzinnych. Nic w tym dziwnego – ładnie wykonany...

Tarasy są chętnie stosowane w apartamentach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (kawiarniach, restauracjach), a także w małych domkach jednorodzinnych. Nic w tym dziwnego – ładnie wykonany taras może znacznie poprawić atrakcyjność budynku, a w przypadku restauracji, kawiarni itp. może być elementem przyciągającym klientów. Paradoksem jest natomiast, że ta tak chętnie stosowana i atrakcyjna architektonicznie część konstrukcji budynku jest jednocześnie jedną z najtrudniejszych do wykonania.

dr inż. Czesław Byrdy Wpływ doboru materiałów i rozwiązań dylatacji na trwałość i szczelność tarasów

Wpływ doboru materiałów i rozwiązań dylatacji na trwałość i szczelność tarasów Wpływ doboru materiałów i rozwiązań dylatacji na trwałość i szczelność tarasów

Taras jest to dach płaski z warstwą wierzchnią przeznaczoną do ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Tarasy nad pomieszczeniami mieszkalnymi odgrywają dodatkową rolę – chronią wnętrza przed opadami atmosferycznymi...

Taras jest to dach płaski z warstwą wierzchnią przeznaczoną do ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Tarasy nad pomieszczeniami mieszkalnymi odgrywają dodatkową rolę – chronią wnętrza przed opadami atmosferycznymi oraz zmianami temperatury. W związku z tymi funkcjami warstwy nawierzchniowe tarasów powinny być odporne na wpływy mechaniczne i klimatyczne.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje balkonów i tarasów – przypadki szczególne

Hydroizolacje balkonów i tarasów – przypadki szczególne Hydroizolacje balkonów i tarasów – przypadki szczególne

Nierzadkie są rozwiązania architektoniczne balkonów i tarasów – konstrukcji i tak wystarczająco skomplikowanych – które trzeba nazwać szczególnymi. Charakteryzują się one tym, że pewne rozwiązania zastosowano...

Nierzadkie są rozwiązania architektoniczne balkonów i tarasów – konstrukcji i tak wystarczająco skomplikowanych – które trzeba nazwać szczególnymi. Charakteryzują się one tym, że pewne rozwiązania zastosowano w nich bezmyślnie, co jest przyczyną wciąż powtarzających się napraw tych konstrukcji.

Magdalena Wrona Warunki szczelności tarasu

Warunki szczelności tarasu Warunki szczelności tarasu

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania...

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania warstw tarasowych bywają przyczyną usterek ograniczających funkcje użytkowe zarówno tarasu, jak i pomieszczeń znajdujących się pod nim. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń należą przecieki wód opadowych, przemarzanie i zawilgocenie stropów oraz uszkodzenia posadzek. U podstaw większości z nich...

mgr inż. Maciej Rokiel Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała...

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała na skutek cofnięcia ściany (ścian), zabezpieczona od zewnątrz balustradą i dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń. Istotą tarasu nadziemnego jest natomiast obecność pod płytą pomieszczenia użytkowego. Taras nadziemny zatem to nic innego, jak rodzaj stropodachu nad częścią budynku, zaprojektowaną...

Małgorzata Kłapkowska Izolacja tarasu

Izolacja tarasu Izolacja tarasu

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania...

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania i konstrukcji tarasu.

mgr inż. Maciej Rokiel Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników...

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników destrukcyjnych, a na tej podstawie przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

Najnowsze produkty i technologie

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna...

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna jest w tym wypadku membrana paroprzepuszczalna, dzięki której można odprowadzić wilgoć poza budynek. Wśród zabezpieczeń dachowych ogromną popularnością cieszy się membrana wstępnego krycia (MWK), która umożliwia właściwą dyfuzję pary wodnej z termoizolacji, a także dodatkowo uszczelnia pokrycie...

Getin Noble Bank SA Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace...

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace termomodernizacyjne. Często jednak ich zaplanowanie, zrealizowanie, a zwłaszcza znalezienie odpowiedniego źródła finansowania bywa problematyczne, dlatego warto dowiedzieć się, jak osiągnąć cel. Proces planowania termomodernizacji wcale nie musi być skomplikowany!

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.