Izolacje.com.pl

Wpływ mostków cieplnych w balkonach na izolacyjność budynku

Influence of thermal bridges in balconies on building insulation

Poznaj wpływ mostków cieplnych w balkonach na izolacyjność budynku, fot. www.pixabay.com

Poznaj wpływ mostków cieplnych w balkonach na izolacyjność budynku, fot. www.pixabay.com

Jedną z dróg ucieczki energii cieplnej z budynku, często niedocenianą, są mostki termiczne tworzące się w balkonach. A ich wyeliminowanie stanowi dla architektów i konstruktorów duże wyzwanie, bo konieczne jest bardzo precyzyjne i prawidłowe zaprojektowanie połączenia balkonu ze stropem oraz przemyślany dobór najlepszych rozwiązań dla danego obiektu.

Zobacz także

mgr inż. Maciej Rokiel Wymogi techniczne stawiane konstrukcjom balkonów

Wymogi techniczne stawiane konstrukcjom balkonów Wymogi techniczne stawiane konstrukcjom balkonów

Projektowanie balkonu musi być poprzedzone precyzyjnym określeniem funkcji, jaką konstrukcja ta ma pełnić w przyszłości, analizą ich schematu konstrukcyjnego, określeniem obciążeń i czynników destrukcyjnych....

Projektowanie balkonu musi być poprzedzone precyzyjnym określeniem funkcji, jaką konstrukcja ta ma pełnić w przyszłości, analizą ich schematu konstrukcyjnego, określeniem obciążeń i czynników destrukcyjnych. Dopiero na tej podstawie możliwe jest przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, czyli systemowych izolacji przeciwwilgociowych, izolacji termicznych (jeżeli są niezbędne), urządzeń odwadniających czy systemowych rozwiązań materiałowych ochrony strukturalnej i powierzchniowej.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

VISBUD-Projekt Sp. z o.o. Izolacja tarasów i balkonów - zrób to profesjonalnie

Izolacja tarasów i balkonów - zrób to profesjonalnie Izolacja tarasów i balkonów - zrób to profesjonalnie

Balkony, tarasy i loggie ze względu na działanie czynników klimatycznych narażone są na największe obciążenia. Ciągła zmienność temperatur, suchość i wilgotność powodują uszkodzenia w postaci na przykład...

Balkony, tarasy i loggie ze względu na działanie czynników klimatycznych narażone są na największe obciążenia. Ciągła zmienność temperatur, suchość i wilgotność powodują uszkodzenia w postaci na przykład rys, nieszczelności. Jednocześnie te elementy budynku stają się naturalnym przedłużeniem powierzchni mieszkalnej, dlatego należy je skutecznie i estetycznie zabezpieczać.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Mostki cieplne a oszczędność energii
 • Mostki cieplne a ryzyko powstania grzybów pleśniowych
 • Przykłady obliczeniowe

Jedną z dróg ucieczki energii cieplnej z budynku, często niedocenianą, są mostki termiczne tworzące się w balkonach. W artykule autor uzasadnia, że aby budować zgodnie z WT 2021, należy eliminować ryzyko powstawania mostków termicznych poprzez stosowanie rozwiązań, które już dziś cechują nowoczesne budownictwo. W tekście przytoczone są przepisy prawne oraz przykłady obliczeniowe.

Influence of thermal bridges in balconies on building insulation

One of the ways of escaping thermal energy from the building, often underestimated, are thermal bridges formed in balconies. In the article, the Author justifies that in order to build in accordance with WT 2021, the risk of thermal bridges should be eliminated by using solutions that already characterize modern construction. The text mentions legal provisions and calculation examples.

Mostki cieplne a oszczędność energii

Oszczędność energii to jedno z podstawowych wymagań dobrego projektowania budynków. Również przepisy budowlane są pod tym względem coraz ostrzejsze.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], w dziale X „Oszczędność energii i izolacyjność cieplna” określono m.in. wymagania minimalne, które musi spełnić obiekt budowlany. Zgodnie z nimi, wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] musi być mniejszy lub równy wartości maksymalnej określonej w § 329 p. 2. (np. dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych maksymalna wartość EP wynosi 85 kWh/(m2·rok). Natomiast maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oblicza się według przepisów (§ 328, 329 WT), wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (DzU poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).

Z kolei współczynnik przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) bezpośrednio do środowiska zewnętrznego (e) HT,ie [W/K] wyznacza się według PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego” [2]. Obliczenie tego współczynnika wymaga uwzględnienia wpływu mostków cieplnych. Tu norma wskazuje dwie drogi uzyskiwania informacji o wielkości mostka (współczynnik Ψ):

 • obliczenia bazujące na wartościach przybliżonych w oparciu o normę PN-EN ISO 14683 [3],
 • obliczenia dokładne w oparciu o normę PN-EN ISO 10211 [4].

Dokładne obliczenia, wymagające sporo nakładu pracy oraz odpowiedniego oprogramowania, są, niestety, rzadkością. Większość projektantów korzysta bowiem z przybliżonych wartości współczynnika Ψe zawartych w tabeli A. 2 normy PN-EN ISO 14683 [3]. Oprogramowania wspomagające obliczanie obciążenia cieplnego oraz charakterystyki energetycznej budynku również odwołują się do tablicy A. 2 tej normy. W efekcie wprowadza się do obliczeń często kilkukrotnie zawyżone wartości współczynnika Ψe, co powoduje, że udział mostków cieplnych w ubytkach ciepła przenikającego przez przegrodę zewnętrzną może wynosić kilkanaście, a niekiedy nawet ponad 20% całkowitych jego strat. Dane te potwierdza również analiza Krajowej Agencji Poszanowania Energii pt. „Raport na temat efektywności energetycznej budynków” [5]. W opracowaniu tym określono przedziały średnich strat ciepła przez elementy przegrody zewnętrznej oraz systemy wentylacji w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Według raportu [5] w budynkach wielorodzinnych mostki cieplne generowały 15–18% całkowitych strat ciepła, a wartości te są porównywalne ze stratami ciepła przez ściany zewnętrzne (7–20%) oraz okna i drzwi (15–26%). Analiza udziału poszczególnych rodzajów mostków cieplnych wykazała, że dominowały mostki na połączeniach ścian zewnętrznych z oknami (udział 25–40%), balkonów ze stropem (udział 10–40%) oraz mostki na połączeniu ściany zewnętrznej z dachem (attyki) (udział 5–25%). Z danych tych wynika, że eliminowanie mostków cieplnych w budynku jest kluczowe w projektowaniu budynków rzeczywiście energooszczędnych.

Bardzo duży udział mostków cieplnych w stratach ciepła przez przegrodę zewnętrzną ma oczywiście swoje przyczyny, a są to:

 1. błędnie zaprojektowany detal (okna, balkony, attyki itp.),
 2. brak wymagań w przepisach budowlanych (Warunki Techniczne) dla mostków cieplnych,
 3. niewłaściwe oszacowanie wielkości mostka cieplnego.

Punkt 3., czyli problem niewłaściwego oszacowania wielkości mostka cieplnego, wymaga komentarza. Norma PN-EN ISO 14683 [3] dla balkonów podaje cztery możliwe sytuacje (B1, B2, B3, B4), a w każdej z nich płyta balkonu przebija ścianę zewnętrzną bez jakiegokolwiek zabezpieczenia (np. łącznikiem termoizolacyjnym). W efekcie wielkość mostka cieplnego w tym miejscu jest bardzo duża [Ψe = 0,70–0,95 W/(m·K)]. Po zastosowaniu łączników termoizolacyjnych wartość tego współczynnika Ψe wynosi poniżej 0,20 W/(m·K). Podobnie jest w wypadku narożnika ściany zewnętrznej, stropodachu i ścianki attykowej/pionowej balustrady. Tu są trzy schematy ze ścianką attykową (ścianka z materiału o wysokim współczynniku λ) (R5, R6, R7), ale żaden nie uwzględnia rozwiązań, które są w praktyce stosowane. W rezultacie projektant, który do oceny i obliczeń przyjmuje wartości z normy Ψe = 0,50–0,65 W/(m·K) otrzymuje wynik zupełnie nieodzwierciedlający rzeczywistej sytuacji. W nieodległej przyszłości przepisy dotyczące oszczędności energii jeszcze bardziej zostaną zaostrzone i aby im sprostać dokładne obliczenie wpływów mostków cieplnych stanie się koniecznością.

Przykład obliczeniowy – powtarzalny moduł zewnętrznej przegrody budynku z płytą balkonu

RYS. 1. Moduł przegrody zewnętrznej przyjętej do analizy; rys.: I. Stachura

RYS. 1. Moduł przegrody zewnętrznej przyjętej do analizy; rys.: I. Stachura

Pokazuje on, jak dużo energii można zaoszczędzić dzięki prawidłowemu zaprojektowaniu połączenia balkonu ze stropem. Przedmiotem zaś analizy (RYS. 1) jest powtarzalny moduł zewnętrznej ściany budynku wielorodzinnego (8,5×3,0 m), która składa się:

 • ze ściany wykonanej w systemie EPS o współczynniku U = 0,193 W/(m2·K),
 • okien (1,5×1,5 m – 2 szt., 1,5×1,2 m – 1 szt.) i drzwi balkonowych (2,3×0,9 m – 1 szt.) o współczynniku U = 0,90 W/(m2·K),
 • balkonu o współczynniku Ψe [W/(m·K)] zmiennym w zależności od sposobu połączenia płyty balkonu ze stropem oraz zmiennej długości łączącej balkon ze stropem: l = 2, 3, 4 i 5 m.

Dla balkonów przyjęto następujące warianty połączenia (RYS. 2):

RYS. 2. Węzeł łączący płytę balkonową ze stropem – warianty rozwiązań; rys.: I. Stachura

RYS. 2. Węzeł łączący płytę balkonową ze stropem – warianty rozwiązań; rys.: I. Stachura

1) za pomocą łącznika termoizolacyjnego gr. d = 12 cm, o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K), oporze cieplnym Req = 1,2 m2·K/W
– wyliczony współczynnik Ψe = 0,103 W/(m·K),
2) za pomocą łącznika termoizolacyjnego gr. d = 8 cm, o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K), oporze cieplnym Req = 0,8 m2·K/W
– wyliczony współczynnik Ψe = 0,164 W/(m·K),
3) za pomocą łącznika termoizolacyjnego gr. d = 12 cm, o współczynniku λeq = 0,30 W/(m·K), oporze cieplnym Req = 0,4 m2·K/W
– wyliczony współczynnik Ψe = 0,297 W/(m·K),
4) płyta balkonu zaizolowana od góry i od dołu styropianem (λ = 0,035) gr. 5 cm – wyliczony współczynnik Ψe = 0,415 W/(m·K),
5) płyta balkonu bez jakiejkolwiek izolacji monolitycznie połączona ze stropem – wyliczony współczynnik Ψe = 0,855 W/(m·K),
6) płyta balkonu – według schematu B1 (załącznik A normy PN EN 14683 – Wartości orientacyjne liniowego współczynnika przenikania ciepła) – współczynnik Ψe = 0,95 W/(m·K).

Liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψe [W/m·K] dla wariantów 1–5 obliczono za pomocą programu AnTherm.
Dla zobrazowania wpływu mostków w balkonach przyjęto, że wartość współczynnika Ψe = 0 W/(m·K) w połączeniach okien i drzwi balkonowych ze ścianą (montaż w grubości izolacji).

Mostki cieplne a ryzyko powstania grzybów pleśniowych

Kolejnym zagadnieniem związanym z mostkami cieplnymi jest możliwość tworzenia się grzybów pleśniowych na porowatych powierzchniach przegród. Tu również znajdziemy w przepisach budowlanych (WT – Dział VIII – Higiena i zdrowie § 321 p.1) wymagania w tym zakresie. Chodzi konkretnie o współczynnik temperaturowy ƒRsi. Jest to parametr określający „jakość złącza”. Jego wartość określa zależność temperatury na powierzchni przegrody θsi od temperatury na zewnątrz θe i wewnątrz pomieszczenia θi.

Dokumentem określającym procedurę obliczania minimalnej wartości tego współczynnika jest norma PN-EN ISO 13788 [6], przywołana w Warunkach Technicznych. Mimo że wymagania w WT jako wartość minimalną współczynnika ƒRsi dopuszczają 0,72, warto wiedzieć, że tak niska wartość tego współczynnika nie gwarantuje, że proces tworzenia się grzybów pleśniowych nie nastąpi. Bardziej miarodajna jest metoda określenia tego współczynnika, podana w PN-EN ISO 13788 [6], gdzie wartość ƒRsi zależy od lokalizacji obiektu (pod uwagę brana jest m.in. średniomiesięczna temperatura i wilgotność w danej miejscowości), rodzaju obiektu i związana z tym klasa wilgotności wewnętrznej. Zgodnie z zaleceniami normowymi, zakłada się, że ryzyko rozwoju pleśni występuje wtedy, gdy wilgotność na powierzchni wewnętrznej złącza osiągnie 80%. Według tego kryterium np. dla temperatury w pomieszczeniu θi = 20°C i wilgotności względnej φ = 50% minimalna dopuszczalna temperatura na powierzchni przegrody to θsi = 12,6°C, a gdy w pomieszczeniu wystąpi podwyższona wilgotność, np. φ = 60% (kuchnia, łazienka), temperatura stanowiąca granicę bezpiecznej strefy to już θsi = 15,5°C (RYS. 3).

RYS. 3. Wykres pokazujący zależność temperatury na powierzchni przegrody od wilgotności w pomieszczeniu i ryzyka tworzenia się grzybów pleśniowych; rys. I. Stachura na podstawie PN-EN 13788 [6]

RYS. 3. Wykres pokazujący zależność temperatury na powierzchni przegrody od wilgotności w pomieszczeniu i ryzyka tworzenia się grzybów pleśniowych; rys. I. Stachura na podstawie PN-EN 13788 [6]

Warto o tym pamiętać przy projektowaniu detali zewnętrznych, w których mostki cieplne powstają wskutek geometrii złącza (np. narożnik zewnętrzny) i rozwiązań materiałowych w tym złączu (materiałowy mostek cieplny). Przykładami takich miejsc są np. balkony w narożu budynku, tarasy z pionową balustradą (np. żelbetową).

Przykład obliczeniowy – balkon w narożu budynku

Porównajmy balkon narożny z łącznikami balkonowymi o różnych wartościach współczynnika λeq i Req (RYS. 4–5, RYS. 6-7 i RYS. 8-9) oraz balkon izolowany styropianem lub styrodurem od góry i od dołu gr. 5 cm (RYS. 10–11).

Przy temperaturze zewnętrznej θe = –20°C i wewnętrznej θi = 20°C zastosowano:

1) łącznik termoizolacyjny gr. = 12 cm, o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K), oporze cieplnym Req = 1,2 m2·K/W – wyliczona temperatura w narożu θsi = 14,9°C (RYS. 4–5),

2) łącznik termoizolacyjny gr. = 8 cm, o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K), oporze cieplnym Req = 0,8 m2·K/W – wyliczona temperatura w narożu θsi = 14,1°C (RYS. 6-7),

3) łącznik termoizolacyjny gr. = 12 cm, o współczynniku λeq = 0,30 W/(m·K), oporze cieplnym Req = 0,4 m2·K/W – wyliczona temperatura w narożu θsi = 12,4°C (RYS. 8-9),

4) rozwiązanie bez łącznika termoizolacyjnego, balkon izolowany do góry i od dołu, gr. izolacji 5 cm o współczynniku λeq = 0,035 W/(m·K) – wyliczona temperatura w narożu θsi = 10,1°C (RYS. 10–11).

RYS. 4–5. Balkon narożny z łącznikiem termoizolacyjnym gr. 12 cm o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K) i oporze cieplnym Req = 0,4 m2·K/W; rys.: I. Stachura

RYS. 4–5. Balkon narożny z łącznikiem termoizolacyjnym gr. 12 cm o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K) i oporze cieplnym Req = 0,4 m2·K/W; rys.: I. Stachura

RYS. 6–7. Balkon narożny z łącznikiem termoizolacyjnym gr. 8 cm o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K) i oporze cieplnym Req = 0,6 m2·K/W; rys. I. Stachura

RYS. 6–7. Balkon narożny z łącznikiem termoizolacyjnym gr. 8 cm o współczynniku λeq = 0,10 W/(m·K) i oporze cieplnym Req = 0,6 m2·K/W; rys. I. Stachura

RYS. 8–9. Balkon narożny z łącznikiem termoizolacyjnym gr. 12 cm o współczynniku λeq = 0,30 W/(m·K) i oporze cieplnym Req = 0,4 m2·K/W; rys.: I. Stachura

RYS. 8–9. Balkon narożny z łącznikiem termoizolacyjnym gr. 12 cm o współczynniku λeq = 0,30 W/(m·K) i oporze cieplnym Req = 0,4 m2·K/W; rys.: I. Stachura

RYS. 10–11. Balkon narożny bez łącznika termoizolacyjnego, izolowany do góry i od dołu, gr. izolacji 5 cm o współczynniku λeq = 0,035 W/(m·K); rys.: I. Stachura

RYS. 10–11. Balkon narożny bez łącznika termoizolacyjnego, izolowany do góry i od dołu, gr. izolacji 5 cm o współczynniku λeq = 0,035 W/(m·K); rys.: I. Stachura

Podsumowanie

1. Wprowadzenie w Warunkach Technicznych [1] wymagań ograniczających wpływ mostka cieplnego Ψe [W/m·K] wydaje się jak najbardziej zasadne – podobnie jak współczynników U (m.in. dla ścian i okien). Dopiero wtedy będzie możliwe energooszczędne podejście do projektowania.

2. Wyniki analizy pokazują, że o wielkości dodatkowych strat ciepła przez przegrodę zewnętrzną budynku (liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψe [W/m·K]) decydują w równym stopniu grubość łącznika oraz jego ekwiwalentny współczynnik przenikania ciepła λeq [W/(m·K)]. Sama, nawet duża, grubość łącznika będzie niewystarczająca, jeśli parametry izolacyjne łącznika będą niskie (najlepiej dowodzi tego przykład wariantu 3 – zastąpienie łącznika gr. 12 cm łącznikiem gr. 8 cm, ale o trzykrotnie większej izolacyjności λeq daje zdecydowanie lepszy efekt). A najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tych dwóch wartości, bo pozwala na uzyskanie maksymalnie dużej wartości ekwiwalentnego oporu cieplnego łącznika Req [m2·K/W].

3. Źle zaprojektowane balkony w budynkach wielorodzinnych mogą być źródłem dużych, dodatkowych strat ciepła (określane współczynnikiem strat ciepła przez przenikanie Ht,ie). Może to być nawet kilkanaście procent dodatkowych strat (RYS. 12), jeśli balkony stanowią płytę połączoną monolitycznie ze stropem z izolacją od góry i od dołu.

RYS. 12. Wykres pokazujący wpływ połączenia balkonu ze stropem (długość, wartość współczynnika Ψ) na wzrost straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną budynku; rys.: I. Stachura

RYS. 12. Wykres pokazujący wpływ połączenia balkonu ze stropem (długość, wartość współczynnika Ψ) na wzrost straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną budynku; rys.: I. Stachura

4. Straty ciepła zminimalizują łączniki termoizolacyjne (wzrost strat ciepła o kilka procent w stosunku do przegrody bez balkonu), które zapewniają uzyskanie wartości współczynnika Ψe  <  0,20 W/(m·K).

5. Korzystanie w obliczeniach cieplnych z wartości orientacyjnych liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψe (norma PN EN 14683 [3]) prowadzi do nierzeczywistych wyników (w długich balkonach przyrost dodatkowych strat ciepła może wynosić nawet ponad 40% – RYS. 12). Tabele z wartościami orientacyjnymi dla współczynnika Ψe w wymienionej normie są często, niestety, jedynym źródłem wiedzy projektanta, wykonującego obliczenia cieplne. Zasadna byłaby więc aktualizacja normy PN EN 14683 [3], polegająca na uzupełnieniu tabel o rozwiązania obecnie stosowanie w procesie projektowania (m.in. o łączniki termoizolacyjne), wzorowana na normie DIN 4108 Beiblatt 2-2019.

6. Oczekiwaną jakość połączenia balkonu i stropu może zapewnić opisanie minimalnych wymagań dotyczących izolacyjności łączników (d, λeq, Req) i wymagań dla liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψe w projekcie, podobnie jak dla ścian, okien, stropodachu (współczynnik przenikania ciepła U).

7. Dobrej jakości łącznik (o niskim współczynniku λeq i wysokiej wartości oporu Req) daje gwarancję uzyskania bezpiecznej temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody. Przykład z łącznikiem o słabych parametrach izolacyjnych (RYS. 8–9) pokazuje, że w takim złączu ryzyko pojawienia się zagrzybienia jest duże.

8. Obustronne izolowanie płyty balkonu zaprojektowanego w narożniku zewnętrznym budynku jest całkowicie nieskuteczne (RYS. 10–11). W tym rozwiązaniu bowiem temperatura na powierzchni wewnętrznej stwarza bardzo sprzyjające warunki do rozwoju pleśni.

9. Wymagania wilgotnościowe w WT dotyczące minimalnej wartości współczynnika ƒRsi są niewystarczające, ponieważ nawet spełnienie tych wymagań (ƒRsi  >  0,72) w wielu sytuacjach może nie wyeliminować ryzyka tworzenia się grzybów pleśniowych. Dopiero złącze, dla którego wartość współczynnika ƒRsi przekracza 0,8, można uznać za bezpieczne.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
 2. PN-EN 12831:2006, „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”.
 3. PN-EN ISO 14683:2008, „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
 4. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe”.
 5. „Raport na temat efektywności energetyczne budynków”, KAPE, Warszawa 2013.
 6. PN-EN ISO 13788:2013-05, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej – Metody obliczania”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

Wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym Wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

W normie PN-EN ISO 10077-2:2012 [1] odnaleźć można definicję i wytłumaczenie liniowego współczynnika przenikania ciepła na połączeniu szyba–rama okienna. Zgodnie z nią współczynnik przenikania ciepła części...

W normie PN-EN ISO 10077-2:2012 [1] odnaleźć można definicję i wytłumaczenie liniowego współczynnika przenikania ciepła na połączeniu szyba–rama okienna. Zgodnie z nią współczynnik przenikania ciepła części szklonej okna Ug stosuje się do środkowej części szyby i nie bierze się pod uwagę efektu ramki dystansowej przy krawędzi oszklenia, współczynnik przenikania ciepła ramy okiennej Uf stosuje się przy braku oszklenia, zaś liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ odnosi się do dodatkowego strumienia...

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Złożone układy ścienne z cegły w dociepleniach od wewnątrz

Złożone układy ścienne z cegły w dociepleniach od wewnątrz Złożone układy ścienne z cegły w dociepleniach od wewnątrz

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne z zakresu ochrony cieplnej wpływają na kształtowanie działań związanych z projektowaniem budynków nowych, ale też z utrzymaniem i eksploatacją budynków istniejących.

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne z zakresu ochrony cieplnej wpływają na kształtowanie działań związanych z projektowaniem budynków nowych, ale też z utrzymaniem i eksploatacją budynków istniejących.

HONTER Company Polska Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego?

Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego? Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego?

Każdy chce oszczędzić. To dość oczywiste, nie trzeba tego udowadniać. Natomiast tylko niektórzy potrafią spojrzeć w przyszłość i przeanalizować swoje wydatki w perspektywie czasu, tak żeby naprawdę oszczędzić,...

Każdy chce oszczędzić. To dość oczywiste, nie trzeba tego udowadniać. Natomiast tylko niektórzy potrafią spojrzeć w przyszłość i przeanalizować swoje wydatki w perspektywie czasu, tak żeby naprawdę oszczędzić, a nie zapłacić później i to w nieprzewidzianym momencie. Przyjrzyjmy się, jak, wybór systemu premium pianki natryskowej takiego jak EXY Spray 09 firmy Honter zapewnia prawdziwą, a nie tylko doraźną oszczędność podczas izolacji poddasza.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Wpływ sposobu osadzania stolarki okiennej na współczynnik przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem

Wpływ sposobu osadzania stolarki okiennej na współczynnik przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem Wpływ sposobu osadzania stolarki okiennej na współczynnik przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem

Osadzenie okna w ścianie zewnętrznej nie jest czynnością trudną technicznie, zwłaszcza dla fachowców. Jednakże trzeba pamiętać, że to, jak okno zostanie zamontowane, wpływa na bilans energetyczny całego...

Osadzenie okna w ścianie zewnętrznej nie jest czynnością trudną technicznie, zwłaszcza dla fachowców. Jednakże trzeba pamiętać, że to, jak okno zostanie zamontowane, wpływa na bilans energetyczny całego budynku. Dzieje się tak dlatego, że na wartość bilansu oddziałują nie tylko właściwości samego okna, duże znaczenie ma również utworzone połączenie na styku ościeżnica–ościeże okna. Ciągle udoskonala się metody montażu okien w ścianach, by w możliwie największym stopniu zmniejszyć wpływ liniowego...

mgr inż. Maria Pietras Granulat ze spienionego szkła - przełom w recyklingu szkła

Granulat ze spienionego szkła - przełom w recyklingu szkła Granulat ze spienionego szkła - przełom w recyklingu szkła

W artykule wymieniono właściwości i główne zastosowanie granulatu ze spienionego szkła. Porównano go do perlitu i przedstawiono główne różnice między nimi. Opisano korzyści wynikające ze stosowania granulatu...

W artykule wymieniono właściwości i główne zastosowanie granulatu ze spienionego szkła. Porównano go do perlitu i przedstawiono główne różnice między nimi. Opisano korzyści wynikające ze stosowania granulatu w branży budowlanej.

dr inż. Aleksander Gorszkov, dr hab. inż. Romuald Orłowicz Określenie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej dla zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego

Określenie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej dla zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego Określenie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej dla zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego

W Federacji Rosyjskiej obecnie realizowany jest program państwowy przesiedlenia ludzi z budynków mieszkalnych o dużym stopniu zużycia technicznego lub będących w stanie awaryjnym. Na stronie internetowej...

W Federacji Rosyjskiej obecnie realizowany jest program państwowy przesiedlenia ludzi z budynków mieszkalnych o dużym stopniu zużycia technicznego lub będących w stanie awaryjnym. Na stronie internetowej www.reformagkh.ru/relocation podano wykaz 47  192 budynków mieszkalnych w takim stanie o łącznej powierzchni ok. 11 401 tys. m2.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

dr inż. Adam Ujma Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną

Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną

Systemy elewacji wentylowanych są coraz powszechniejsze. Mają wiele zalet, ale także istotną wadę, jaką jest powstawanie efektu punktowego mostka cieplnego w miejscu przebicia izolacji cieplnej kotwami...

Systemy elewacji wentylowanych są coraz powszechniejsze. Mają wiele zalet, ale także istotną wadę, jaką jest powstawanie efektu punktowego mostka cieplnego w miejscu przebicia izolacji cieplnej kotwami łączącymi warstwę konstrukcyjną z elewacją. Problem ten staje się szczególnie znaczący w obliczu zaostrzających się wymagań technicznych w zakresie izolacyjności cieplnej, planowanych na 2017, 2019 i 2021 r.

dr inż. Agata Stolarska, mgr inż. Jarosław Strzałkowski Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie

Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie

Obliczenia cieplno-wilgotnościowe mostków termicznych wykonane z wykorzystaniem symulacji w odpowiednich programach mogą być bardzo przydatne w trakcie doboru właściwego rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego....

Obliczenia cieplno-wilgotnościowe mostków termicznych wykonane z wykorzystaniem symulacji w odpowiednich programach mogą być bardzo przydatne w trakcie doboru właściwego rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego. Pozwala to na wyeliminowanie błędów na etapie projektowania budynku oraz służy zminimalizowaniu wpływu mostków termicznych na straty ciepła z budynku.

mgr inż. Jerzy Żurawski Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów izolacyjnych

Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów izolacyjnych Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów izolacyjnych

Dostępność atrakcyjnych działek pod budowę budynków biurowych stopniowo się zmniejsza. Z tego powodu każde rozwiązanie materiałowe umożliwiające zwiększenie powierzchni użytkowej dzięki zastosowaniu izolacji...

Dostępność atrakcyjnych działek pod budowę budynków biurowych stopniowo się zmniejsza. Z tego powodu każde rozwiązanie materiałowe umożliwiające zwiększenie powierzchni użytkowej dzięki zastosowaniu izolacji o lepszych parametrach powinno być wzięte pod uwagę i dokładnie przeanalizowane pod względem kosztów oraz korzyści.

mgr inż. Krzysztof Patoka Komin - słaby punkt dachu

Komin - słaby punkt dachu Komin - słaby punkt dachu

Kominy są obecnie najczęstszą przyczyną przeciekania dachów. Nic dziwnego, skoro ich wykonawcy popełniają wciąż te same błędy i stosują nieodpowiednie techniki.

Kominy są obecnie najczęstszą przyczyną przeciekania dachów. Nic dziwnego, skoro ich wykonawcy popełniają wciąż te same błędy i stosują nieodpowiednie techniki.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych...

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych warunków mikroklimatu wewnętrznego, zgodnych z nowymi wymaganiami cieplno-wilgotnościowymi, do jej wykonania muszą być zastosowane odpowiednie rozwiązania konstrukcyjno­-materiałowe.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest...

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak, mgr inż. Krzysztof Józefiak Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody

Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody

Podczas projektowania przegrody zewnętrznej należy zminimalizować negatywny wpływ mostków cieplnych na jej izolacyjność. Konieczna jest do tego znajomość wartości parametrów cieplnych węzłów.

Podczas projektowania przegrody zewnętrznej należy zminimalizować negatywny wpływ mostków cieplnych na jej izolacyjność. Konieczna jest do tego znajomość wartości parametrów cieplnych węzłów.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Waldemar Joniec Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji

Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić montaż kolektorów...

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić montaż kolektorów słonecznych.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony o różnej konstrukcji

Balkony o różnej konstrukcji Balkony o różnej konstrukcji

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu...

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na powierzchni przegród budowlanych.

mgr inż. Maria Dreger Izolacje z pianki poliuretanowej a wyroby z wełny mineralnej

Izolacje z pianki poliuretanowej a wyroby z wełny mineralnej

W zapewnieniu ochrony cieplnej budynku i ograniczeniu strat ciepła przez przegrodę budowlaną nie chodzi o chwilowy wynik opisany wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ, w dodatku deklarowaną, a...

W zapewnieniu ochrony cieplnej budynku i ograniczeniu strat ciepła przez przegrodę budowlaną nie chodzi o chwilowy wynik opisany wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ, w dodatku deklarowaną, a nie osiąganą w rzeczywistych warunkach. Właściwości materiałów izolacyjnych należy oceniać kompleksowo i rzetelnie.

mgr inż. Paweł Gaciek Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń

Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń

Ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych jest coraz częściej braną pod uwagę metodą przy planowaniu tzw. renowacji. Wynika to z potrzeby naprawy usterek ocieplenia istniejącego albo...

Ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych jest coraz częściej braną pod uwagę metodą przy planowaniu tzw. renowacji. Wynika to z potrzeby naprawy usterek ocieplenia istniejącego albo zwiększenia jego izolacyjności.

mgr inż. Krzysztof Patoka Jak projektować i wykonywać gzymsy?

Jak projektować i wykonywać gzymsy? Jak projektować i wykonywać gzymsy?

Cechą każdej architektury, również polskiej, jest moda na różne formy architektoniczne. Obecnie przemija w naszym kraju moda na dworki z wejściem ozdobionym kolumnami, pojawia się natomiast nowa, bardziej...

Cechą każdej architektury, również polskiej, jest moda na różne formy architektoniczne. Obecnie przemija w naszym kraju moda na dworki z wejściem ozdobionym kolumnami, pojawia się natomiast nowa, bardziej pałacowa – na dachy z gzymsami.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE BUDMA 2012 – izolacja termiczna z produktami BASF

BUDMA 2012 – izolacja termiczna z produktami BASF BUDMA 2012 – izolacja termiczna z produktami BASF

W ofercie firmy BASF pojawiły się nowe produkty do izolacji termicznej budynków – dwa nowe typy Styroduru C: Neo i HT – prezentowano podczas targów BUDMA 2012.

W ofercie firmy BASF pojawiły się nowe produkty do izolacji termicznej budynków – dwa nowe typy Styroduru C: Neo i HT – prezentowano podczas targów BUDMA 2012.

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.