Izolacje.com.pl

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Technical requirements for agricultural facilities with a steel structure

FOT. 1. Budowa hali magazynowej dla grupy producenckiej z obszaru sadownictwa (widoczne komory chłodnicze); fot.: [2]

FOT. 1. Budowa hali magazynowej dla grupy producenckiej z obszaru sadownictwa (widoczne komory chłodnicze); fot.: [2]

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

Zobacz także

Waldemar Joniec Izolacje techniczne - zapobieganie stratom energii i korozji instalacji

Izolacje techniczne - zapobieganie stratom energii i korozji instalacji Izolacje techniczne - zapobieganie stratom energii i korozji instalacji

Izolacje techniczne w instalacjach powinny skutecznie chronić nie tylko przed stratami energii (zyskami lub stratami ciepła i chłodu), ale także przed kondensacją pary wodnej na powierzchni przewodów,...

Izolacje techniczne w instalacjach powinny skutecznie chronić nie tylko przed stratami energii (zyskami lub stratami ciepła i chłodu), ale także przed kondensacją pary wodnej na powierzchni przewodów, a w razie potrzeby pełnić nawet funkcję izolacji akustycznej.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Obiekty tego typu mogą także stanowić miejsce garażowe na sprzęt i maszyny rolnicze. Coraz częściej pełnią również rolę budynków inwentarskich, takich jak obory, chlewnie czy kurniki. Budynki o tego typu konstrukcji znajdzie się również pośród takich form działalności rolniczej, jak np. pieczarkarnie czy winnice. Dlaczego?

Stal jest bardzo wdzięcznym materiałem budowlanym, podlegającym łatwej obróbce, z możliwością łączenia poszczególnych elementów za pomocą różnych metod (spoiny, śruby, sworznie, zgrzeiny, nity, blachowkręty) – również w taki sposób, by halę można było bez większych problemów rozbudować czy zdemontować i na przykład dokonać jej alokacji z dostosowaniem do bieżących potrzeb.

O czym przeczytasz w artykule:
 • Stal jako materiał do budowy rolniczych obiektów halowych
 • Wymagania techniczno-użytkowe stawiane halom rolniczym o stalowym szkielecie
 • Przykłady dachów dla obiektów halowych

Przedmiotem artykułu są wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej. Autorka charakteryzuje stal jako materiał do budowy podobnych obiektów. Charakteryzuje zalety szkieletu stalowego dla kształtowania bryły hali. Poświęca uwagę zagadnieniu korozji materiału oraz zabezpieczeniom antykorozyjnym, odporności konstrukcji na zagrożenie pożarem, izolacyjności termicznej. Osobne miejsce zajmuje konstrukcja dachów hal stalowych oraz dobór materiałów zarówno na pokrycia dachowe, jak i ściany.

Technical requirements for agricultural facilities with a steel structure

The subject of the paper are technical requirements for agricultural facilities with a steel structure. The author characterizes steel as a material for building similar structures. She characterizes the advantages of steel framing for shaping the mass of a hall. She pays attention to the issue of material corrosion and anti-corrosion protection, resistance of structures to fire hazard, thermal insulation. A separate place is given to the construction of steel hall roofs and the selection of materials for both roofing and walls.

rys1 konstrukcje rolnicze

RYS. 1. Schemat budowy strukturalnej budynku halowego o konstrukcji stalowej. Objaśnienia: 1 – obudowa dachu, 2 – świetlik, 3 – konstrukcja wsporcza dachu, – konstrukcja wsporcza ściany, 5 – okno, 6 – wrota, 7 – obudowa ściany, 8 – słup pośredni, 9 – rygiel ścienny, 10 – płatew, 11 – rygiel dachowy, 12 – poprzeczny ustrój nośny, 13 – słup główny, 14 – stężenia ściany, 15 – stężenia dachu; rys.: [1]

Proces powstawania hali o konstrukcji stalowej, ze względu na możliwość prefabrykacji poszczególnych elementów układu nośnego (słupów, wiązarów/dźwigarów, całych ram czy przęseł), przebiega w dość szybkim tempie w porównaniu z budową obiektów z zastosowaniem tradycyjnych metod. Szkielet stalowy daje równie duże możliwości w kształtowaniu bryły hali w odniesieniu do:

 • rozpiętości hali/nawy (RYS. 2 i RYS. 3),
 • wysokości hali,
 • długości/rozstawu ram,
 • formowania spadku dachu i gospodarowania wodami opadowymi,
 • późniejszej rozbudowy, jak i w zagospodarowaniu przestrzeni poddachowej.
fot2 3 konstrukcje rolnicze

RYS. 2. Przykładowy przekrój hali stalowej o konstrukcji blachownicowej; hala jednonawowa z dachem dwuspadowym; rys.: I. Gawęda

rys3 konstrukcje rolnicze

RYS. 3. Przykładowy przekrój hali stalowej o konstrukcji blachownicowej; hala dwunawowa z dachem dwuspadowym; rys.: I. Gawęda

Łatwość rearanżacji powierzchni użytkowej stanowi niewątpliwą zaletę hal rolniczych o konstrukcji stalowej.

Kolejną wartością dodaną takiego obiektu jest łatwość utrzymania czystości zarówno konstrukcji, jak i przegród z lekkiej obudowy o powierzchniach zmywalnych.

Aby jednak hale rolnicze o konstrukcji stalowej odpowiadały oczekiwaniom użytkowników, należy w sposób dopasowany do konkretnych potrzeb „uszyć je na miarę”, biorąc pod uwagę zarówno aspekty zagospodarowania przestrzeni, jak i funkcje techniczne poszczególnych elementów w taki sposób, by hala spełniała wymagania podstawowe dyktowane przez art. 5.1. Ustawy Prawo budowlane [3], tj.:

a) nośności i stateczności konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) higieny, zdrowia i środowiska,
d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
e) ochrony przed hałasem,
f)  oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Konstrukcja nośna – prócz nadania odpowiedniego kształtu hali – musi zatem spełniać przede wszystkim kryteria stanów granicznych nośności i użytkowania przez cały okres projektowanej przydatności technicznej obiektu. Należy odpowiednio zaprojektować układ nośny oraz zadbać o zabezpieczenie elementów stalowych.

I tak na przykład odporność na korozję i działanie wysokiej temperatury – jako elementy niezmiernie ważne z punktu widzenia trwałości i niezawodnej eksploatacji w przypadku konstrukcji stalowych – są regulowane poprzez zastosowanie rozwiązań dotyczących konkretnych, niezbędnych do osiągnięcia, parametrów użytkowych.

Zarówno szybkość, jak i przebieg procesu korozji, tj. utleniania się warstw powierzchni stalowej aż do likwidacji materiału, są zależne od wielu czynników, m.in.:

 • stopnia korozyjności atmosfery (TABELA 1) i warunków eksploatacji (TABELA 2) konstrukcji stalowej (inne są wymogi dla hal inwentarskich typu obory, kurniki, chlewnie, a inne dla garaży na maszyny rolnicze),
 • temperatury i wilgotności powietrza,
 • poziomu zanieczyszczenia środowiska,
 • stanu powierzchni konstrukcji,
 • składu chemicznego stali (zawartość węgla, pierwiastków stopowych),
 • stanu wytężenia konstrukcji.
tab1 konstrukcje rolnicze

TABELA 1. Kategorie korozyjności atmosfery, tj. zdolności atmosfery do powodowania korozji w określonym układzie korozyjnym, według PN-EN ISO 9223 [4]

W celu eliminacji tego zjawiska, prócz racjonalnego zaprojektowania konstrukcji (dobór składu chemicznego stali, typu oraz przekroju elementów konstrukcyjnych), stosuje się powłoki ochronne. Te mogą być:

 • metaliczne (z cynku i aluminium, wykonywane natryskowo),
 • malarskie (ftalowe, fenolowo-formaldehydowe, epoksydowe, poliestrowe),
 • elektrochemiczne.
tab2 konstrukcje rolnicze

TABELA 2. Opis typowych warunków atmosferycznych odpowiadających ocenianej kategorii korozyjności według [4]

Najpopularniejsze jest zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci malowania systemami farb podkładowych i nawierzchniowych. Należy zwrócić uwagę na trwałość powłoki malarskiej, tj. kategorię techniczną określaną w dokumentacji projektowej w celu ustalenia działań związanych z przeglądem i renowacją powłoki, błędnie utożsamianą z okresem gwarancji (kategoria kontraktowa umowy). Trwałość systemu malarskiego zgodnie z PN-EN ISO 12944-1 [5] określana jest w trzech okresach:

 • okres krótki (L) – od 2 do 5 lat,
 • okres średni (M) – od 5 do 15 lat,
 • okres długi (H) – powyżej 15 lat,

zaś skuteczność powłoki zależy m.in. od:

 • przygotowania i oczyszczenia powierzchni do malowania,
 • doboru materiałowego zestawu malarskiego,
 • liczby naniesionych warstw,
 • całkowitej grubości powłoki,
 • staranności aplikacji zestawu.

Jeśli specyfika użytkowania projektowanej hali rolniczej nie pozwoli na zakwalifikowanie obiektu do klasy odporności pożarowej „E” (brak wymogów dla odporności ogniowej poszczególnych elementów) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [6], konieczne będzie zabezpieczenie jej stalowego ustroju nośnego przed pożarem. W tym celu wykorzystuje się:

 • rozwiązania układu funkcjonalnego hali w postaci podziału na strefy pożarowe, drogi oraz wyjścia ewakuacyjne itp.,
 • zabezpieczenia i środki lokalizacji/likwidacji ognisk pożaru w postaci systemów SSP, hydrantów, zraszaczy, klap dymowych itp.,
 • bezpośrednio dla konstrukcji nośnej zabezpieczenie poprzez powłoki malarskie, okładziny, otuliny itp.

Hale rolnicze o stalowym szkielecie nośnym są wygradzane z otoczenia poprzez lekkie przegrody budowlane. Niewątpliwą zaletę takiego rozwiązania – prócz łatwości i szybkości montażu – stanowi możliwość kształtowania odpowiednich właściwości tych przegród, zarówno w odniesieniu do estetyki, jak i do parametrów użytkowych (np. odporność na korozję w przypadku obiektów inwentarskich czy odpowiednia izolacyjność w przypadku komór chłodniczych w sadownictwie).

Przegrody hal rolniczych również muszą spełniać wymagania podstawowe prawa budowlanego, w tym wymóg oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Pod tym względem z dniem 1 stycznia 2021 r. zaszły pewne zmiany. Jest to bowiem ostatnia data graniczna, po której w polskim budownictwie zaczynają obowiązywać wprowadzane sukcesywnie obostrzenia dotyczące m.in. zwiększenia izolacyjności termicznej przegród budowlanych (TABELA 3) i ograniczenia zapotrzebowania budynków na energię związane z europejskim pakietem energetyczno-klimatycznym, zwanym potocznie pakietem 3×20, tj.:

1. zmniejszenie zużycia energii o 20%,
2. redukcja emisji dwutlenku węgla o 20%,
3. wzrost produkcji energii odnawialnej o 20%

oraz późniejszą – wynikową – dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [7].

tab3 konstrukcje rolnicze

TABELA 3. Wymagana izolacyjność cieplna przegród zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [8]

Największe obostrzenia dotyczą izolacyjności dachów, co jest całkowicie zrozumiałe, gdyż właśnie przez tę przegrodę przenika na zewnątrz nawet 25–30% energii cieplnej rozłożonej w kubaturze hali. Zatem należy ze szczególną dbałością dobrać układ tej przegrody.

Przekrycie może być jedno- lub wielowarstwowe i – prócz nadania walorów wizualnych, ma zapewnić ochronę konstrukcji i wnętrza obiektu przed wpływem środowiska zewnętrznego i odwrotnie – uchronić środowisko przed niebezpiecznymi oddziaływaniami ze strony obiektu, np. w przypadku pożaru.

Dobór warstwy wieńczącej – rodzaju pokrycia dachowego – jest wynikową wszystkich tych uwarunkowań. Zależy zatem m.in. od:

 • lokalizacji różnicującej i intensyfikującej oddziaływania środowiskowe (Polska jest podzielona na pięć stref obciążenia śniegiem według PN-EN1991-1-3:2005 [9] i trzy strefy obciążenia wiatrem według PN-EN1991-1-4:2008 [10]) oraz mogącej nałożyć pewne ograniczenia co do geometrii, kolorystyki czy rozwiązań materiałowych – poprzez zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,
 • przeznaczenia obiektu (dachy izolowane termicznie i nieocieplane),
 • geometrii/bryły obiektu (dachy spadziste i płaskie, jedno- i wielopołaciowe),
 • nadanych funkcjonalności (dachy nieużytkowe i użytkowe – dachy zielone czy tarasy nad pomieszczeniami),
 • przyjętej konstrukcji, zarówno pod względem układu przestrzennego (rozstaw podpór, sposób rozwiązania węzłów i dobór poszycia jako elementu nośnego przekrycia), jak i materiałowym (konstrukcje ciesielskie, konstrukcje inżynierskie: drewniane, betonowe, stalowe) czy wreszcie układu warstw (dachy tradycyjne i odwrócone),
 • sposobu odprowadzania pary wodnej (stropodachy pełne, odpowietrzane, wentylowane),
 • aspektów ekonomicznych i wymogów ubezpieczycieli.
rys4 konstrukcje rolnicze

RYS. 4. Schemat pochylenia połaci dachowych. Objaśnienia: a – podstawa połaci, h – wysokość połaci do podstawy, α – kąt zawarty między połacią dachową a podstawą a; rys.: [12]

Dachy w obiektach halowych – ze względu na rachunek ekonomiczny – przeważnie wykonywane są jako dachy płaskie, tj. wg p.7.2.3 [10] dachy o nachyleniu połaci –5° ≤ α ≤ 5°, tj. a/h = 8,75%, tj. a/h = 8,75% (RYS. 4), wg normy PN-B­‑10425:1989 [11] dachy o kącie nachylenia nie większym niż 12° (21,26%), wg Instrukcji ITB 461/2011 [12] – dachy o spadku 5–20% (2,86–11,31°).

Przykłady rozwiązania takich dachów dla hal izolowanych termicznie przedstawiono na RYS. 5, RYS. 6, RYS. 7 i RYS. 8.

rys5 konstrukcje rolnicze

RYS. 5. Stropodach płaski hali z pokryciem z materiału rolowego. Objaśnienia: 1 – pokrycie z membrany PVC 1,5 mm, 2 – termoizolacja PIR, 3 – paroizolacja, 4 – blacha trapezowa, 5 – płatew zimnogięta; rys.: I. Gawęda

rys6 konstrukcje rolnicze

RYS. 6. Stropodach płaski hali z pokryciem z blachy trapezowej – układ blacha/wełna/blacha. Objaśnienia: 1 – pokrycie z blachy trapezowej, 2 – izoblok, 3 – termoizolacja z wełny mineralnej zrolowanej, 4 – paroizolacja, 5 – blacha trapezowa podbitki, 6 – płatew zimnogięta; rys.: I. Gawęda

rys7 konstrukcje rolnicze

RYS. 7. Stropodach płaski hali z pokryciem z płyt warstwowych. Objaśnienia: 1 – płatew stalowa, 2 – dachowa płyta warstwowa, 3 – styk płyt/zamek; rys.: I. Gawęda

rys8 konstrukcje rolnicze

RYS. 8. Stropodach płaski hali z pokryciem z materiału rolowego. Objaśnienia: 1 – pokrycie z blachy trapezowej, 2 – izoblok, 3 – mata z wełny szklanej trwale połączonej z warstwami dodatkowymi: folią aluminiową stanowiącą warstwę paro- i wodoszczelną, siatką z włókien szklanych stanowiącą wzmocnienie oraz powłoką winylową w kolorze białym stanowiącą warstwę widoczną, 4 – stalowa płatew zimnogięta; rys.: I. Gawęda

Ponieważ przegroda dachowa hali stanowi główną powierzchnię migracji ciepła między przestrzenią poddachową a otoczeniem, nie zaleca się rezygnacji z jej termoizolacji. W przypadku zastosowania na tę przegrodę jedynie blachy trapezowej należy jednak zastosować rozwiązania niwelujące na jej powierzchni kondensację pary wodnej, np. dobrać blachę z odpowiednią powłoką antyskroplinową.

Z zaprojektowaną wartością kąta nachylenia α ściśle związany jest dobór warstwy hydroizolacyjnej.

W TABELI 4, TABELI 5 i TABELI 6, za normą PN-B-02361:2010 [13], podano dopuszczalne i zalecane nachylenia połaci dachowych w przypadku zastosowania najczęściej wykorzystywanych w halach technologii pokryć, tj. pap asfaltowo-polimerowych (TABELA 4), folii dachowych PVC i EPDM (TABELA 5, RYS. 5) oraz pokryć z blach (TABELA 6, RYS. 6, RYS. 7 i RYS. 8).

tab4 konstrukcje rolnicze

TABELA 4. Pokrycia z wyrobów asfaltowych i asfaltowo-polimerowych w zależności od zastosowanego pochylenia połaci dachowych według [13]

tab5 konstrukcje rolnicze

TABELA 5. Pokrycia z elastycznych wyrobów z tworzyw sztucznych i kauczuku w zależności od zastosowanego pochylenia połaci dachowych według [7]

tab6 konstrukcje rolnicze

TABELA 6. Pokrycia z blach w zależności od zastosowanego pochylenia połaci dachowych według [13]

Należy pamiętać, że wybrany na warstwę pokrycia materiał, poza posiadaniem oczywistych właściwości hydroizolacyjnych, musi być odporny na światło słoneczne, wiatr, a także inne oddziaływania mechaniczne czy chemiczne (m.in. wyziewy chemiczne, kwaśne deszcze) w stopniu wystarczającym do zachowania szczelności w projektowanym okresie użytkowania.

Modyfikacja materiałów bitumicznych poprzez dodanie plastomerów czy elastomerów wydłużyła żywotność pokrycia, wykluczając tym samym konieczność impregnacji połaci w okresie eksploatacji, jak miało to miejsce w przypadku tradycyjnych pokryć papowych (impregnacja całopowierzchniowa smołą lub asfaltem).

Ewentualne prace konserwacyjne ograniczają się do łatania metodą zgrzewania/klejenia w miejscu uszkodzenia mechanicznego pokrycia. Wzbogacenie składu pap polimerami dodatkowo umożliwiło nadawanie tym wyrobom innych parametrów materiałowych (wytrzymałość mechaniczna i chemiczna, wydłużalność przy zerwaniu, stabilizacja wymiarowa) na pożądanym poziomie.

W przypadku pokryć dachowych z wyrobów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku najbardziej popularne są:

 • folie PVC z polichlorku winylu,
 • membrany EPDM na bazie kauczuku syntetycznego.

Pokrycia takie zasadniczo wykonuje się jako jednowarstwowe, choć w niektórych przypadkach konieczne może okazać się zastosowanie odpowiedniej warstwy rozdzielającej, np. ze względu na możliwość zajścia reakcji chemicznej między pokryciem a podłożem z polistyrenu.

Istotne z punktu widzenia szczelności, a więc i trwałości pokrycia – prócz doboru odpowiedniego produktu do hydroizolacji oraz właściwego wykonstruowania nachylenia i odwodnienia połaci – jest również rozwiązanie miejsc szczególnych. Zwiększenie stopnia skomplikowania dachu pociąga za sobą konieczność rozwiązania – zarówno projektowo, jak i wykonawczo – większej liczby detali (FOT. 2–3).

fot2 3 konstrukcje rolnicze 1

FOT. 2–3. Dach płaski hali stalowej – pokrycie z membrany PVC (2) i z papy polimerowo-asfaltowej (3); fot.: I. Gawęda

Mocowanie w strefach krawędziowych (ssanie wiatru), rozwiązania w miejscu występowania worków śnieżnych, dojścia do ścian, przejścia dachowe (wywietrzaki, świetliki dachowe, klapy dymowe), dylatacje konstrukcyjne, przebicia instalacyjne – to miejsca, w których każdy najmniejszy błąd może skończyć się przeciekiem, strefową utratą funkcji termoizolacyjnych materiału ocieplenia czy nawet zniszczeniem mienia znajdującego się pod usterką.

Można zatem mówić o konieczności zastosowania kompletnego systemu hydroizolacji dachu uwzględniającego uszczelnienie połączeń i dylatacji oraz wykonanie obróbek blacharskich przeznaczonych do realizacji przyjętych rozwiązań.

Kolejnym izolatorem w układzie pokrycia dachowego jest materiał stanowiący barierę termiczną hala – środowisko zewnętrzne. Stosuje się go w celu zapewnienia szeroko pojętej efektywności energetycznej budynku, a także by zredukować naprężenia termiczne w konstrukcji obiektu.

Najważniejszymi wymaganiami techniczno-użytkowymi są w tym przypadku:

 • właściwości termiczne – wymagana grubość warstwy zależy od rodzaju zastosowanego produktu i przyjętych wymogów współczynnika przenikania ciepła przez konkretną przegrodę,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • odpowiednie właściwości mechaniczne,
 • stabilność wymiarowa i trwałość.

Najpowszechniej stosowanymi wyrobami termoizolacyjnymi są wełna mineralna (szklana i skalna), pianka poliizocyjanurowa PIR, polistyren ekspandowany EPS oraz polistyren ekstrudowany XPS (stosowany np. w przypadku dachów użytkowych); dobór konkretnego materiału zależny jest od narzuconych warunków brzegowych.

W halach ocieplanych należy zwrócić uwagę również na dyfuzyjność wybranej termoizolacji. Jest to niezwykle istotne w przypadku dachów niewentylowanych.

W przypadku materiałów o znikomym oporze dyfuzyjnym – takich jak wełna mineralna – należy dodatkowo zastosować paroizolację, nawet gdy jako podłoże przekrycia zastosowano poszycie z blachy trapezowej (nieszczelności na połączeniach arkuszy). Chroni ona materiał ocieplenia od strony hali przed zawilgoceniem spowodowanym penetracją pary wodnej, a tym samym przed utratą jego głównej funkcji w układzie. Podobnie jak hydroizolacja pozwala ona dodatkowo spełnić jedno z wymagań podstawowych określonych w Prawie budowlanym [3], czyli wymaganie odnoszące się do higieny i zdrowia.

W § 309 pkt 6 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [6], czytamy:

„Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku: (…) występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach…”

Odpowiednio wbudowana paroizolacja pełni także barierę szczelną powietrznie. Ta również jest wymagana, zgodnie z zapisami pkt 2.3.1., Załącznik nr 2 do wspomnianych wcześniej Warunków technicznych [6]:

„W budynku (…) produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji, takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) (…) należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza”.

Na paroizolację wykorzystywane są w głównej mierze:

 • folie polietylenowe,
 • folie polietylenowe z ekranem aluminiowym,
 • folie aktywne,
 • folie paroizolacyjno-termoizolacyjne.

Należy przy tym pamiętać o głównej funkcji materiału przeznaczonego na rozważaną warstwę w układzie. Zaleca się stosowanie folii paroizolacyjnej o równoważnym oporze dyfuzyjnym sd nie mniejszym niż 100 m (sd = 100 m oznacza, że materiał paroizolacyjny stawia dla pary wodnej taki opór jak stumetrowa warstwa powietrza), układanej na zakład z zapewnieniem szczelności połączeń (klejenie, zgrzewanie).

Wybór materiałów na obudowę ścian hal rolniczych również wykonywany jest z możliwością dostosowania do preferencji i potrzeb przyszłego użytkownika. Wykorzystywane są m.in. płyty warstwowe (RYS. 9, RYS. 10), blacha zewnętrzna/izolacja z wełny/kaseta, blacha zewnętrzna/izolacja z wełny/blacha wewnętrzna (RYS. 11, RYS. 12) czy sama blacha.

rys11 konstrukcje rolnicze

RYS. 9. Obudowa przegrody pionowej w układzie blacha/izolacja termiczna/blacha, wariant 1. Objaśnienia: 1 – blacha trapezowa elewacyjna, 2 – izoblok, 3 – rygiel ścienny, 4 – wełna mineralna w welonie, 5 – folia PE, 6 – blacha trapezowa wewnętrzna; rys.: I. Gawęda

rys12 konstrukcje rolnicze

RYS. 10. Obudowa przegrody pionowej w układzie blacha/izolacja termiczna/blacha, wariant 2. Objaśnienia: 1 – blacha trapezowa elewacyjna, 2 – izoblok, 3 – rygiel ścienny, 4 – wełna mineralna w płytach, 5 – folia PE, 6 – blacha trapezowa wewnętrzna; rys.: I. Gawęda

rys9 konstrukcje rolnicze

RYS. 11. Obudowa przegrody pionowej z płyt warstwowych w układzie pionowym. Objaśnienia: 1 – płyta warstwowa, 2 – rygiel ścienny, 3 – słup konstrukcji nośnej; rys.: I. Gawęda

rys10 konstrukcje rolnicze

RYS. 12. Obudowa przegrody pionowej z płyt warstwowych w układzie poziomym. Objaśnienia: 1 – płyta warstwowa, 2 – słup konstrukcji nośnej; rys.: I. Gawęda

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż na RYS. 9, RYS. 10, RYS. 11, RYS. 12 przedstawiono jedynie przykładowe – najpowszechniej wykonywane – układy warstw przegród pionowych, a nie ich rozwiązania kompleksowe. Podobnie jak w przypadku dachów, również i dla ścian istnieje bowiem szereg zagadnień, na które należy zwrócić uwagę, by spełniały one swoje funkcje. I tak na przykład w przypadku budynków inwentarskich typu obora zasadne jest wykonanie wyższej podwaliny (standardowo 30 cm nad poziomem terenu) mające na celu eliminację późniejszych uszkodzeń mechanicznych lekkiej obudowy ścian.

W przypadku kurników często spotykanym rozwiązaniem jest montaż płyt warstwowych od strony wewnętrznej konstrukcji stalowej – wówczas konstrukcja ta jest co prawda widoczna na zewnątrz hali (można ją oczywiście zabudować), ale za to wewnątrz otrzymuje się płaskie powierzchnie, które łatwo jest utrzymać w higienie.

Nie należy również zapominać o wspomnianych wyżej wymogach odpowiedniej izolacyjności cieplnej, co – w zależności od potrzeb – analogicznie jak w przypadku przegród dachowych, warunkuje wybór materiałów na ściany (np. rodzaj rdzenia w płycie warstwowej oraz jej grubość).

Reasumując, wymogi dla hal stalowych służących hodowli zwierząt będą się różnić od wymogów dla hal stalowych przeznaczonych do przechowywania płodów rolnych. Różne będą nie tylko wymiary, konstrukcja ustroju nośnego i obudowa, lecz także warunki higieniczne, oświetlenie, wentylacja czy sposób komunikacji obiektu. Pewnym jest natomiast, iż przy odpowiednim zaprojektowaniu i wykonaniu hali rolniczej o konstrukcji stalowej oraz właściwej jej eksploatacji posłuży ona właścicielom przez długie lata.

Literatura

 1. A. Biegus, „Stalowe budynki halowe”, Arkady, Warszawa 2010.
 2. Commercecon. Budujemy dla przemysłu, https://commercecon.pl/?gclid=EAIaIQobChMI3qnU15SS7gIVFuJ3Ch231QlOEAAYASA-AEgLBlPD_BwE (data dostępu 10 stycznia 2021).
 3. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1997 r.
 4. PN-EN ISO 9223:2012, „Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Klasyfikacja, określanie i ocena”.
 5. PN-EN ISO 12944-1: 2018, „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie”.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, s. 13).
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).
 9. PN-EN1991-1-3:2005, „Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem".
10. PN-EN 1991-1-4:2008, „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru”.
11. PN-B-10425:1989, „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”.
12. Instrukcja 461/2011, „Wymagania w zakresie projektowania wykonania i odbioru pokryć dachowych z wyrobów rolowych (elastycznych wyrobów wodochronnych)”, ITB, Warszawa 2011.
13. PN-B-02361:2010, „Pochylenia połaci dachowych”.
14. „Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część C Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1. Pokrycia dachowe”, ITB, Warszawa 2015.
15. DAFA DP 2.01, „Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich”, wydanie II, 2011.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

dr inż. Szymon Świerczyna Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje...

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje stalowe z kształtowników giętych. Ich korzystne parametry geometryczne sprawiają, że mogą być interesującą alternatywą dla znacznie cięższych kształtowników walcowanych na gorąco [1].

dr inż. Andrzej Konarzewski Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test...

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test DUR 2 oraz test autoklawu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi...

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe na pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Waldemar Bogusz Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia...

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takich robót dla budynków wysokości do 12 m nawet nie potrzeba zgłaszać.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Józef Macech Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.