Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Technical requirements for agricultural facilities with a steel structure

FOT. 1. Budowa hali magazynowej dla grupy producenckiej z obszaru sadownictwa (widoczne komory chłodnicze); fot.: [2]

FOT. 1. Budowa hali magazynowej dla grupy producenckiej z obszaru sadownictwa (widoczne komory chłodnicze); fot.: [2]

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Obiekty tego typu mogą także stanowić miejsce garażowe na sprzęt i maszyny rolnicze. Coraz częściej pełnią również rolę budynków inwentarskich, takich jak obory, chlewnie czy kurniki. Budynki o tego typu konstrukcji znajdzie się również pośród takich form działalności rolniczej, jak np. pieczarkarnie czy winnice. Dlaczego?

Stal jest bardzo wdzięcznym materiałem budowlanym, podlegającym łatwej obróbce, z możliwością łączenia poszczególnych elementów za pomocą różnych metod (spoiny, śruby, sworznie, zgrzeiny, nity, blachowkręty) – również w taki sposób, by halę można było bez większych problemów rozbudować czy zdemontować i na przykład dokonać jej alokacji z dostosowaniem do bieżących potrzeb.

O czym przeczytasz w artykule:

 • Stal jako materiał do budowy rolniczych obiektów halowych
 • Wymagania techniczno-użytkowe stawiane halom rolniczym o stalowym szkielecie
 • Przykłady dachów dla obiektów halowych

Przedmiotem artykułu są wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej. Autorka charakteryzuje stal jako materiał do budowy podobnych obiektów. Charakteryzuje zalety szkieletu stalowego dla kształtowania bryły hali. Poświęca uwagę zagadnieniu korozji materiału oraz zabezpieczeniom antykorozyjnym, odporności konstrukcji na zagrożenie pożarem, izolacyjności termicznej. Osobne miejsce zajmuje konstrukcja dachów hal stalowych oraz dobór materiałów zarówno na pokrycia dachowe, jak i ściany.

Technical requirements for agricultural facilities with a steel structure

The subject of the paper are technical requirements for agricultural facilities with a steel structure. The author characterizes steel as a material for building similar structures. She characterizes the advantages of steel framing for shaping the mass of a hall. She pays attention to the issue of material corrosion and anti-corrosion protection, resistance of structures to fire hazard, thermal insulation. A separate place is given to the construction of steel hall roofs and the selection of materials for both roofing and walls.

rys1 konstrukcje rolnicze

RYS. 1. Schemat budowy strukturalnej budynku halowego o konstrukcji stalowej. Objaśnienia: 1 – obudowa dachu, 2 – świetlik, 3 – konstrukcja wsporcza dachu, – konstrukcja wsporcza ściany, 5 – okno, 6 – wrota, 7 – obudowa ściany, 8 – słup pośredni, 9 – rygiel ścienny, 10 – płatew, 11 – rygiel dachowy, 12 – poprzeczny ustrój nośny, 13 – słup główny, 14 – stężenia ściany, 15 – stężenia dachu; rys.: [1]

Proces powstawania hali o konstrukcji stalowej, ze względu na możliwość prefabrykacji poszczególnych elementów układu nośnego (słupów, wiązarów/dźwigarów, całych ram czy przęseł), przebiega w dość szybkim tempie w porównaniu z budową obiektów z zastosowaniem tradycyjnych metod. Szkielet stalowy daje równie duże możliwości w kształtowaniu bryły hali w odniesieniu do:

 • rozpiętości hali/nawy (RYS. 2 i RYS. 3),
 • wysokości hali,
 • długości/rozstawu ram,
 • formowania spadku dachu i gospodarowania wodami opadowymi,
 • późniejszej rozbudowy, jak i w zagospodarowaniu przestrzeni poddachowej.
fot2 3 konstrukcje rolnicze

RYS. 2. Przykładowy przekrój hali stalowej o konstrukcji blachownicowej; hala jednonawowa z dachem dwuspadowym; rys.: I. Gawęda

rys3 konstrukcje rolnicze

RYS. 3. Przykładowy przekrój hali stalowej o konstrukcji blachownicowej; hala dwunawowa z dachem dwuspadowym; rys.: I. Gawęda

Łatwość rearanżacji powierzchni użytkowej stanowi niewątpliwą zaletę hal rolniczych o konstrukcji stalowej.

Kolejną wartością dodaną takiego obiektu jest łatwość utrzymania czystości zarówno konstrukcji, jak i przegród z lekkiej obudowy o powierzchniach zmywalnych.

Aby jednak hale rolnicze o konstrukcji stalowej odpowiadały oczekiwaniom użytkowników, należy w sposób dopasowany do konkretnych potrzeb „uszyć je na miarę”, biorąc pod uwagę zarówno aspekty zagospodarowania przestrzeni, jak i funkcje techniczne poszczególnych elementów w taki sposób, by hala spełniała wymagania podstawowe dyktowane przez art. 5.1. Ustawy Prawo budowlane [3], tj.:

a) nośności i stateczności konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) higieny, zdrowia i środowiska,
d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
e) ochrony przed hałasem,
f)  oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Konstrukcja nośna – prócz nadania odpowiedniego kształtu hali – musi zatem spełniać przede wszystkim kryteria stanów granicznych nośności i użytkowania przez cały okres projektowanej przydatności technicznej obiektu. Należy odpowiednio zaprojektować układ nośny oraz zadbać o zabezpieczenie elementów stalowych.

I tak na przykład odporność na korozję i działanie wysokiej temperatury – jako elementy niezmiernie ważne z punktu widzenia trwałości i niezawodnej eksploatacji w przypadku konstrukcji stalowych – są regulowane poprzez zastosowanie rozwiązań dotyczących konkretnych, niezbędnych do osiągnięcia, parametrów użytkowych.

Zarówno szybkość, jak i przebieg procesu korozji, tj. utleniania się warstw powierzchni stalowej aż do likwidacji materiału, są zależne od wielu czynników, m.in.:

 • stopnia korozyjności atmosfery (TABELA 1) i warunków eksploatacji (TABELA 2) konstrukcji stalowej (inne są wymogi dla hal inwentarskich typu obory, kurniki, chlewnie, a inne dla garaży na maszyny rolnicze),
 • temperatury i wilgotności powietrza,
 • poziomu zanieczyszczenia środowiska,
 • stanu powierzchni konstrukcji,
 • składu chemicznego stali (zawartość węgla, pierwiastków stopowych),
 • stanu wytężenia konstrukcji.
tab1 konstrukcje rolnicze

TABELA 1. Kategorie korozyjności atmosfery, tj. zdolności atmosfery do powodowania korozji w określonym układzie korozyjnym, według PN-EN ISO 9223 [4]

W celu eliminacji tego zjawiska, prócz racjonalnego zaprojektowania konstrukcji (dobór składu chemicznego stali, typu oraz przekroju elementów konstrukcyjnych), stosuje się powłoki ochronne. Te mogą być:

 • metaliczne (z cynku i aluminium, wykonywane natryskowo),
 • malarskie (ftalowe, fenolowo-formaldehydowe, epoksydowe, poliestrowe),
 • elektrochemiczne.
tab2 konstrukcje rolnicze

TABELA 2. Opis typowych warunków atmosferycznych odpowiadających ocenianej kategorii korozyjności według [4]

Najpopularniejsze jest zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci malowania systemami farb podkładowych i nawierzchniowych. Należy zwrócić uwagę na trwałość powłoki malarskiej, tj. kategorię techniczną określaną w dokumentacji projektowej w celu ustalenia działań związanych z przeglądem i renowacją powłoki, błędnie utożsamianą z okresem gwarancji (kategoria kontraktowa umowy). Trwałość systemu malarskiego zgodnie z PN-EN ISO 12944-1 [5] określana jest w trzech okresach:

 • okres krótki (L) – od 2 do 5 lat,
 • okres średni (M) – od 5 do 15 lat,
 • okres długi (H) – powyżej 15 lat,

zaś skuteczność powłoki zależy m.in. od:

 • przygotowania i oczyszczenia powierzchni do malowania,
 • doboru materiałowego zestawu malarskiego,
 • liczby naniesionych warstw,
 • całkowitej grubości powłoki,
 • staranności aplikacji zestawu.

Jeśli specyfika użytkowania projektowanej hali rolniczej nie pozwoli na zakwalifikowanie obiektu do klasy odporności pożarowej „E” (brak wymogów dla odporności ogniowej poszczególnych elementów) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [6], konieczne będzie zabezpieczenie jej stalowego ustroju nośnego przed pożarem. W tym celu wykorzystuje się:

 • rozwiązania układu funkcjonalnego hali w postaci podziału na strefy pożarowe, drogi oraz wyjścia ewakuacyjne itp.,
 • zabezpieczenia i środki lokalizacji/likwidacji ognisk pożaru w postaci systemów SSP, hydrantów, zraszaczy, klap dymowych itp.,
 • bezpośrednio dla konstrukcji nośnej zabezpieczenie poprzez powłoki malarskie, okładziny, otuliny itp.

Hale rolnicze o stalowym szkielecie nośnym są wygradzane z otoczenia poprzez lekkie przegrody budowlane. Niewątpliwą zaletę takiego rozwiązania – prócz łatwości i szybkości montażu – stanowi możliwość kształtowania odpowiednich właściwości tych przegród, zarówno w odniesieniu do estetyki, jak i do parametrów użytkowych (np. odporność na korozję w przypadku obiektów inwentarskich czy odpowiednia izolacyjność w przypadku komór chłodniczych w sadownictwie).

Przegrody hal rolniczych również muszą spełniać wymagania podstawowe prawa budowlanego, w tym wymóg oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Pod tym względem z dniem 1 stycznia 2021 r. zaszły pewne zmiany. Jest to bowiem ostatnia data graniczna, po której w polskim budownictwie zaczynają obowiązywać wprowadzane sukcesywnie obostrzenia dotyczące m.in. zwiększenia izolacyjności termicznej przegród budowlanych (TABELA 3) i ograniczenia zapotrzebowania budynków na energię związane z europejskim pakietem energetyczno-klimatycznym, zwanym potocznie pakietem 3×20, tj.:

1. zmniejszenie zużycia energii o 20%,
2. redukcja emisji dwutlenku węgla o 20%,
3. wzrost produkcji energii odnawialnej o 20%

oraz późniejszą – wynikową – dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [7].

tab3 konstrukcje rolnicze

TABELA 3. Wymagana izolacyjność cieplna przegród zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [8]

Największe obostrzenia dotyczą izolacyjności dachów, co jest całkowicie zrozumiałe, gdyż właśnie przez tę przegrodę przenika na zewnątrz nawet 25–30% energii cieplnej rozłożonej w kubaturze hali. Zatem należy ze szczególną dbałością dobrać układ tej przegrody.

Przekrycie może być jedno- lub wielowarstwowe i – prócz nadania walorów wizualnych, ma zapewnić ochronę konstrukcji i wnętrza obiektu przed wpływem środowiska zewnętrznego i odwrotnie – uchronić środowisko przed niebezpiecznymi oddziaływaniami ze strony obiektu, np. w przypadku pożaru.

Dobór warstwy wieńczącej – rodzaju pokrycia dachowego – jest wynikową wszystkich tych uwarunkowań. Zależy zatem m.in. od:

 • lokalizacji różnicującej i intensyfikującej oddziaływania środowiskowe (Polska jest podzielona na pięć stref obciążenia śniegiem według PN-EN1991-1-3:2005 [9] i trzy strefy obciążenia wiatrem według PN-EN1991-1-4:2008 [10]) oraz mogącej nałożyć pewne ograniczenia co do geometrii, kolorystyki czy rozwiązań materiałowych – poprzez zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,
 • przeznaczenia obiektu (dachy izolowane termicznie i nieocieplane),
 • geometrii/bryły obiektu (dachy spadziste i płaskie, jedno- i wielopołaciowe),
 • nadanych funkcjonalności (dachy nieużytkowe i użytkowe – dachy zielone czy tarasy nad pomieszczeniami),
 • przyjętej konstrukcji, zarówno pod względem układu przestrzennego (rozstaw podpór, sposób rozwiązania węzłów i dobór poszycia jako elementu nośnego przekrycia), jak i materiałowym (konstrukcje ciesielskie, konstrukcje inżynierskie: drewniane, betonowe, stalowe) czy wreszcie układu warstw (dachy tradycyjne i odwrócone),
 • sposobu odprowadzania pary wodnej (stropodachy pełne, odpowietrzane, wentylowane),
 • aspektów ekonomicznych i wymogów ubezpieczycieli.
rys4 konstrukcje rolnicze

RYS. 4. Schemat pochylenia połaci dachowych. Objaśnienia: a – podstawa połaci, h – wysokość połaci do podstawy, α – kąt zawarty między połacią dachową a podstawą a; rys.: [12]

Dachy w obiektach halowych – ze względu na rachunek ekonomiczny – przeważnie wykonywane są jako dachy płaskie, tj. wg p.7.2.3 [10] dachy o nachyleniu połaci –5° ≤ α ≤ 5°, tj. a/h = 8,75%, tj. a/h = 8,75% (RYS. 4), wg normy PN-B­‑10425:1989 [11] dachy o kącie nachylenia nie większym niż 12° (21,26%), wg Instrukcji ITB 461/2011 [12] – dachy o spadku 5–20% (2,86–11,31°).

Przykłady rozwiązania takich dachów dla hal izolowanych termicznie przedstawiono na RYS. 5, RYS. 6, RYS. 7 i RYS. 8.

rys5 konstrukcje rolnicze

RYS. 5. Stropodach płaski hali z pokryciem z materiału rolowego. Objaśnienia: 1 – pokrycie z membrany PVC 1,5 mm, 2 – termoizolacja PIR, 3 – paroizolacja, 4 – blacha trapezowa, 5 – płatew zimnogięta; rys.: I. Gawęda

rys6 konstrukcje rolnicze

RYS. 6. Stropodach płaski hali z pokryciem z blachy trapezowej – układ blacha/wełna/blacha. Objaśnienia: 1 – pokrycie z blachy trapezowej, 2 – izoblok, 3 – termoizolacja z wełny mineralnej zrolowanej, 4 – paroizolacja, 5 – blacha trapezowa podbitki, 6 – płatew zimnogięta; rys.: I. Gawęda

rys7 konstrukcje rolnicze

RYS. 7. Stropodach płaski hali z pokryciem z płyt warstwowych. Objaśnienia: 1 – płatew stalowa, 2 – dachowa płyta warstwowa, 3 – styk płyt/zamek; rys.: I. Gawęda

rys8 konstrukcje rolnicze

RYS. 8. Stropodach płaski hali z pokryciem z materiału rolowego. Objaśnienia: 1 – pokrycie z blachy trapezowej, 2 – izoblok, 3 – mata z wełny szklanej trwale połączonej z warstwami dodatkowymi: folią aluminiową stanowiącą warstwę paro- i wodoszczelną, siatką z włókien szklanych stanowiącą wzmocnienie oraz powłoką winylową w kolorze białym stanowiącą warstwę widoczną, 4 – stalowa płatew zimnogięta; rys.: I. Gawęda

Ponieważ przegroda dachowa hali stanowi główną powierzchnię migracji ciepła między przestrzenią poddachową a otoczeniem, nie zaleca się rezygnacji z jej termoizolacji. W przypadku zastosowania na tę przegrodę jedynie blachy trapezowej należy jednak zastosować rozwiązania niwelujące na jej powierzchni kondensację pary wodnej, np. dobrać blachę z odpowiednią powłoką antyskroplinową.

Z zaprojektowaną wartością kąta nachylenia α ściśle związany jest dobór warstwy hydroizolacyjnej.

W TABELI 4, TABELI 5 i TABELI 6, za normą PN-B-02361:2010 [13], podano dopuszczalne i zalecane nachylenia połaci dachowych w przypadku zastosowania najczęściej wykorzystywanych w halach technologii pokryć, tj. pap asfaltowo-polimerowych (TABELA 4), folii dachowych PVC i EPDM (TABELA 5, RYS. 5) oraz pokryć z blach (TABELA 6, RYS. 6, RYS. 7 i RYS. 8).

tab4 konstrukcje rolnicze

TABELA 4. Pokrycia z wyrobów asfaltowych i asfaltowo-polimerowych w zależności od zastosowanego pochylenia połaci dachowych według [13]

tab5 konstrukcje rolnicze

TABELA 5. Pokrycia z elastycznych wyrobów z tworzyw sztucznych i kauczuku w zależności od zastosowanego pochylenia połaci dachowych według [7]

tab6 konstrukcje rolnicze

TABELA 6. Pokrycia z blach w zależności od zastosowanego pochylenia połaci dachowych według [13]

Należy pamiętać, że wybrany na warstwę pokrycia materiał, poza posiadaniem oczywistych właściwości hydroizolacyjnych, musi być odporny na światło słoneczne, wiatr, a także inne oddziaływania mechaniczne czy chemiczne (m.in. wyziewy chemiczne, kwaśne deszcze) w stopniu wystarczającym do zachowania szczelności w projektowanym okresie użytkowania.

Modyfikacja materiałów bitumicznych poprzez dodanie plastomerów czy elastomerów wydłużyła żywotność pokrycia, wykluczając tym samym konieczność impregnacji połaci w okresie eksploatacji, jak miało to miejsce w przypadku tradycyjnych pokryć papowych (impregnacja całopowierzchniowa smołą lub asfaltem).

Ewentualne prace konserwacyjne ograniczają się do łatania metodą zgrzewania/klejenia w miejscu uszkodzenia mechanicznego pokrycia. Wzbogacenie składu pap polimerami dodatkowo umożliwiło nadawanie tym wyrobom innych parametrów materiałowych (wytrzymałość mechaniczna i chemiczna, wydłużalność przy zerwaniu, stabilizacja wymiarowa) na pożądanym poziomie.

W przypadku pokryć dachowych z wyrobów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku najbardziej popularne są:

 • folie PVC z polichlorku winylu,
 • membrany EPDM na bazie kauczuku syntetycznego.

Pokrycia takie zasadniczo wykonuje się jako jednowarstwowe, choć w niektórych przypadkach konieczne może okazać się zastosowanie odpowiedniej warstwy rozdzielającej, np. ze względu na możliwość zajścia reakcji chemicznej między pokryciem a podłożem z polistyrenu.

Istotne z punktu widzenia szczelności, a więc i trwałości pokrycia – prócz doboru odpowiedniego produktu do hydroizolacji oraz właściwego wykonstruowania nachylenia i odwodnienia połaci – jest również rozwiązanie miejsc szczególnych. Zwiększenie stopnia skomplikowania dachu pociąga za sobą konieczność rozwiązania – zarówno projektowo, jak i wykonawczo – większej liczby detali (FOT. 2–3).

fot2 3 konstrukcje rolnicze 1

FOT. 2–3. Dach płaski hali stalowej – pokrycie z membrany PVC (2) i z papy polimerowo-asfaltowej (3); fot.: I. Gawęda

Mocowanie w strefach krawędziowych (ssanie wiatru), rozwiązania w miejscu występowania worków śnieżnych, dojścia do ścian, przejścia dachowe (wywietrzaki, świetliki dachowe, klapy dymowe), dylatacje konstrukcyjne, przebicia instalacyjne – to miejsca, w których każdy najmniejszy błąd może skończyć się przeciekiem, strefową utratą funkcji termoizolacyjnych materiału ocieplenia czy nawet zniszczeniem mienia znajdującego się pod usterką.

Można zatem mówić o konieczności zastosowania kompletnego systemu hydroizolacji dachu uwzględniającego uszczelnienie połączeń i dylatacji oraz wykonanie obróbek blacharskich przeznaczonych do realizacji przyjętych rozwiązań.

Kolejnym izolatorem w układzie pokrycia dachowego jest materiał stanowiący barierę termiczną hala – środowisko zewnętrzne. Stosuje się go w celu zapewnienia szeroko pojętej efektywności energetycznej budynku, a także by zredukować naprężenia termiczne w konstrukcji obiektu.

Najważniejszymi wymaganiami techniczno-użytkowymi są w tym przypadku:

 • właściwości termiczne – wymagana grubość warstwy zależy od rodzaju zastosowanego produktu i przyjętych wymogów współczynnika przenikania ciepła przez konkretną przegrodę,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • odpowiednie właściwości mechaniczne,
 • stabilność wymiarowa i trwałość.

Najpowszechniej stosowanymi wyrobami termoizolacyjnymi są wełna mineralna (szklana i skalna), pianka poliizocyjanurowa PIR, polistyren ekspandowany EPS oraz polistyren ekstrudowany XPS (stosowany np. w przypadku dachów użytkowych); dobór konkretnego materiału zależny jest od narzuconych warunków brzegowych.

W halach ocieplanych należy zwrócić uwagę również na dyfuzyjność wybranej termoizolacji. Jest to niezwykle istotne w przypadku dachów niewentylowanych.

W przypadku materiałów o znikomym oporze dyfuzyjnym – takich jak wełna mineralna – należy dodatkowo zastosować paroizolację, nawet gdy jako podłoże przekrycia zastosowano poszycie z blachy trapezowej (nieszczelności na połączeniach arkuszy). Chroni ona materiał ocieplenia od strony hali przed zawilgoceniem spowodowanym penetracją pary wodnej, a tym samym przed utratą jego głównej funkcji w układzie. Podobnie jak hydroizolacja pozwala ona dodatkowo spełnić jedno z wymagań podstawowych określonych w Prawie budowlanym [3], czyli wymaganie odnoszące się do higieny i zdrowia.

W § 309 pkt 6 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [6], czytamy:

„Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku: (…) występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach…”

Odpowiednio wbudowana paroizolacja pełni także barierę szczelną powietrznie. Ta również jest wymagana, zgodnie z zapisami pkt 2.3.1., Załącznik nr 2 do wspomnianych wcześniej Warunków technicznych [6]:

„W budynku (…) produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji, takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) (…) należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza”.

Na paroizolację wykorzystywane są w głównej mierze:

 • folie polietylenowe,
 • folie polietylenowe z ekranem aluminiowym,
 • folie aktywne,
 • folie paroizolacyjno-termoizolacyjne.

Należy przy tym pamiętać o głównej funkcji materiału przeznaczonego na rozważaną warstwę w układzie. Zaleca się stosowanie folii paroizolacyjnej o równoważnym oporze dyfuzyjnym sd nie mniejszym niż 100 m (sd = 100 m oznacza, że materiał paroizolacyjny stawia dla pary wodnej taki opór jak stumetrowa warstwa powietrza), układanej na zakład z zapewnieniem szczelności połączeń (klejenie, zgrzewanie).

Wybór materiałów na obudowę ścian hal rolniczych również wykonywany jest z możliwością dostosowania do preferencji i potrzeb przyszłego użytkownika. Wykorzystywane są m.in. płyty warstwowe (RYS. 9, RYS. 10), blacha zewnętrzna/izolacja z wełny/kaseta, blacha zewnętrzna/izolacja z wełny/blacha wewnętrzna (RYS. 11, RYS. 12) czy sama blacha.

rys11 konstrukcje rolnicze

RYS. 9. Obudowa przegrody pionowej w układzie blacha/izolacja termiczna/blacha, wariant 1. Objaśnienia: 1 – blacha trapezowa elewacyjna, 2 – izoblok, 3 – rygiel ścienny, 4 – wełna mineralna w welonie, 5 – folia PE, 6 – blacha trapezowa wewnętrzna; rys.: I. Gawęda

rys12 konstrukcje rolnicze

RYS. 10. Obudowa przegrody pionowej w układzie blacha/izolacja termiczna/blacha, wariant 2. Objaśnienia: 1 – blacha trapezowa elewacyjna, 2 – izoblok, 3 – rygiel ścienny, 4 – wełna mineralna w płytach, 5 – folia PE, 6 – blacha trapezowa wewnętrzna; rys.: I. Gawęda

rys9 konstrukcje rolnicze

RYS. 11. Obudowa przegrody pionowej z płyt warstwowych w układzie pionowym. Objaśnienia: 1 – płyta warstwowa, 2 – rygiel ścienny, 3 – słup konstrukcji nośnej; rys.: I. Gawęda

rys10 konstrukcje rolnicze

RYS. 12. Obudowa przegrody pionowej z płyt warstwowych w układzie poziomym. Objaśnienia: 1 – płyta warstwowa, 2 – słup konstrukcji nośnej; rys.: I. Gawęda

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż na RYS. 9, RYS. 10, RYS. 11, RYS. 12 przedstawiono jedynie przykładowe – najpowszechniej wykonywane – układy warstw przegród pionowych, a nie ich rozwiązania kompleksowe. Podobnie jak w przypadku dachów, również i dla ścian istnieje bowiem szereg zagadnień, na które należy zwrócić uwagę, by spełniały one swoje funkcje. I tak na przykład w przypadku budynków inwentarskich typu obora zasadne jest wykonanie wyższej podwaliny (standardowo 30 cm nad poziomem terenu) mające na celu eliminację późniejszych uszkodzeń mechanicznych lekkiej obudowy ścian.

W przypadku kurników często spotykanym rozwiązaniem jest montaż płyt warstwowych od strony wewnętrznej konstrukcji stalowej – wówczas konstrukcja ta jest co prawda widoczna na zewnątrz hali (można ją oczywiście zabudować), ale za to wewnątrz otrzymuje się płaskie powierzchnie, które łatwo jest utrzymać w higienie.

Nie należy również zapominać o wspomnianych wyżej wymogach odpowiedniej izolacyjności cieplnej, co – w zależności od potrzeb – analogicznie jak w przypadku przegród dachowych, warunkuje wybór materiałów na ściany (np. rodzaj rdzenia w płycie warstwowej oraz jej grubość).

Reasumując, wymogi dla hal stalowych służących hodowli zwierząt będą się różnić od wymogów dla hal stalowych przeznaczonych do przechowywania płodów rolnych. Różne będą nie tylko wymiary, konstrukcja ustroju nośnego i obudowa, lecz także warunki higieniczne, oświetlenie, wentylacja czy sposób komunikacji obiektu. Pewnym jest natomiast, iż przy odpowiednim zaprojektowaniu i wykonaniu hali rolniczej o konstrukcji stalowej oraz właściwej jej eksploatacji posłuży ona właścicielom przez długie lata.

Literatura

 1. A. Biegus, „Stalowe budynki halowe”, Arkady, Warszawa 2010.
 2. Commercecon. Budujemy dla przemysłu, https://commercecon.pl/?gclid=EAIaIQobChMI3qnU15SS7gIVFuJ3Ch231QlOEAAYASA-AEgLBlPD_BwE (data dostępu 10 stycznia 2021).
 3. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1997 r.
 4. PN-EN ISO 9223:2012, „Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Klasyfikacja, określanie i ocena”.
 5. PN-EN ISO 12944-1: 2018, „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie”.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, s. 13).
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).
 9. PN-EN1991-1-3:2005, „Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem".
10. PN-EN 1991-1-4:2008, „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru”.
11. PN-B-10425:1989, „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”.
12. Instrukcja 461/2011, „Wymagania w zakresie projektowania wykonania i odbioru pokryć dachowych z wyrobów rolowych (elastycznych wyrobów wodochronnych)”, ITB, Warszawa 2011.
13. PN-B-02361:2010, „Pochylenia połaci dachowych”.
14. „Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część C Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1. Pokrycia dachowe”, ITB, Warszawa 2015.
15. DAFA DP 2.01, „Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich”, wydanie II, 2011.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.