Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego...

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego w latach 2018–2022. Walka o czystsze powietrze przyniosła skutek – to aż 25 tysięcy przedwczesnych gonów mniej.

Joanna Szot Nowoczesne domy szkieletowe

Nowoczesne domy szkieletowe Nowoczesne domy szkieletowe

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe...

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe można prowadzić o każdej porze roku.

Przemysław Gogojewicz Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz...

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także modernizacja lub wymiana: oświetlenia, urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych.

Budownictwo zrównoważone – wybrane aspekty

Sustainable construction – selected aspects

Poznaj ideę budownictwa zrównoważonego, fot. Pixabay

Poznaj ideę budownictwa zrównoważonego, fot. Pixabay

W myśl idei budownictwa zrównoważonego zaprojektowanie budynku wymaga podejścia kompleksowego, które uwzględnia wszystkie aspekty związane z procesem budowlanym, tj. projektowanie, budowę, użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymanie obiektu budowlanego. Wymaga to wykorzystania najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych, materiałowych i architektonicznych.

Zobacz także

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Michał Wieczorek, mgr inż. Klaudiusz Borkowicz Zrównoważone budownictwo w odniesieniu do złożonych systemów izolacji cieplnych

Zrównoważone budownictwo w odniesieniu do złożonych systemów izolacji cieplnych Zrównoważone budownictwo w odniesieniu do złożonych systemów izolacji cieplnych

Komisja Europejska, formułując nową strategię w postaci Europejskiego Zielonego Ładu [1], zintensyfikowała działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi człowieka na środowisko jako jednemu...

Komisja Europejska, formułując nową strategię w postaci Europejskiego Zielonego Ładu [1], zintensyfikowała działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi człowieka na środowisko jako jednemu z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Celem tej polityki jest osiągnięcie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) w 2050 r. Realizacja tego celu zakłada jednocześnie oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów naturalnych.

mgr inż. Krzysztof Baranowski, dr inż. arch. Zuzanna Napieralska Nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych w zrównoważonej polityce mieszkaniowej

Nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych w zrównoważonej polityce mieszkaniowej Nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych w zrównoważonej polityce mieszkaniowej

W ostatnich dziesięcioleciach szybki i rozległy rozwój miejskiej zabudowy mieszkaniowej doprowadził do gwałtownego wzrostu zużycia gruntów oraz zjawiska rozlewania się monofunkcyjnych obszarów miejskich....

W ostatnich dziesięcioleciach szybki i rozległy rozwój miejskiej zabudowy mieszkaniowej doprowadził do gwałtownego wzrostu zużycia gruntów oraz zjawiska rozlewania się monofunkcyjnych obszarów miejskich. Współczesne trendy urbanistyczne przygotowują nas do przejścia od gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym.

*****
W artykule przedstawiono ogólne zasady projektowania budynków z uwzględnieniem zasad budownictwa zrównoważonego.

Sustainable construction - selected aspects

The article presents general principles of building design with a focus on sustainable construction principles.
*****

Budownictwo zrównoważone stara się przede wszystkim uwzględnić aspekty: ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, aby zaprojektować i wykonać zrównoważone i ekologiczne rozwiązania budowlane.

Idea budownictwa zrównoważonego

Budownictwo zrównoważone, zwane także budownictwem ekologicznym lub budownictwem przyjaznym dla środowiska, skupia się na zmniejszeniu negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. W tym celu stosuje się m.in. ekologiczne materiały budowlane, które są bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne materiały budowlane, a także podejmuje się działania zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej budynków, ograniczenia zużycia wody i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych [1, 2].

Czytaj też: Biurowce w służbie bioróżnorodności miast? Tak!

W aspekcie budownictwa zrównoważonego bardzo ważne jest podejście całościowe i uwzględnienie wszystkich aspektów procesu budowlanego, od projektowania, poprzez budowę, po użytkowanie i utrzymanie budynku. Budownictwo zrównoważone staje się coraz popularniejsze ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa i potrzebę ochrony środowiska naturalnego [3].

Wg autorów pracy [47] w projektowaniu i wykonaniu budynków o niskim zużyciu energii bardzo ważne jest zastosowanie jasnych i precyzyjnych zasad, które wynikają zarówno z projektowania architektonicznego i urbanistycznego, jak i z podstawowych zasad fizyki budowli. Ponadto, konieczne jest wykorzystanie nowoczesnych i specjalistycznych narzędzi numerycznych, takich jak oprogramowanie do modelowania 3D, symulacji energetycznych i analizy termicznej, które pozwalają na dokładne (miarodajne) planowanie i projektowanie budynków niskoenergetycznych.

Zgodnie z pracami [8, 9] można stwierdzić, że właściwe dobranie materiałów budowlanych w procesie projektowania budynków to ważny element zrównoważonego budownictwa, ponieważ może wpłynąć na wiele aspektów, takich jak jakość powietrza wewnętrznego, zużycie energii i wody, emisję związków szkodliwych, a także na całkowity koszt budowy i eksploatacji budynku. Dlatego w budownictwie zrównoważonym stosuje się materiały o niskiej emisji substancji szkodliwych, pochodzące z odnawialnych źródeł, które są trwałe i mają niski nakład energetyczny w procesie produkcji. Należy również dobierać materiały w sposób dostosowany do konkretnego zastosowania, aby uniknąć nadmiaru lub niedoboru materiałów, które mogą prowadzić do niepotrzebnych kosztów i marnowania zasobów.

rys1 pawlowski

RYS. 1. Cechy charakterystyczne budynków zrównoważonych; rys.: K. Pawłowski, R. Małkowski, na podst. [10, 11]

Reasumując, budownictwo zrównoważone charakteryzuje się szeregiem cech, które mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu budynku na środowisko naturalne oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Na RYS. 1 zestawiono cechy charakterystyczne budynków zrównoważonych.

Dążenie do zrównoważonego budownictwa wymaga podejścia wielokryterialnego oraz uwzględnienia różnych czynników, takich jak koszty cyklu życia budynku, efektywność energetyczna, ochrona środowiska i zdrowie użytkowników.

Wybrane międzynarodowe systemy certyfikacji energetycznej zrównoważonych jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Wśród międzynarodowych systemów certyfikacji energetycznej budynków można wymienić wielokryterialny system certyfikacji BREEAM (ang. Building Research Establishment Environmental Assessment Method). System ten przeznaczony jest do oceny zrównoważonej budowy i eksploatacji budynków, który pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jego początki sięgają 1990 r. i jest to jeden z najbardziej popularnych i uznanych systemów certyfikacji energetycznej budynków mieszkalnych na świecie [3, 12].

rys2 pawlowski

RYS. 2. Główne obszary oceniania w ramach certyfikacji budynków; rys.: K. Pawłowski, R. Małkowski

System certyfikacji BREEAM ocenia różne aspekty związane z budynkiem, takie jak efektywność energetyczna, gospodarka wodna, jakość powietrza, użytkowanie gruntów (zagospodarowanie działki), transport, materiały i odpady oraz innowacyjność. W każdej z tych dziedzin BREEAM określa szereg wymagań, które muszą być spełnione, aby budynki mogły otrzymać certyfikat. Obejmuje on nie tylko wymagania związane z procesem budowlanym, ale także ocenę efektywności energetycznej budynku jako całości. Główne obszary oceniania w ramach certyfikacji budynków zestawiono na RYS. 2.

System BREEAM oferuje kilka poziomów certyfikacji budynków, w zależności od spełnienia określonych wymagań. Najwyższy poziom to Outstanding (jeśli uzyska 85 punktów lub więcej), a następne to Excellent (przy uzyskaniu od 70 do 84 punktów), Very Good (od 55 do 69 punktów), Good (od 45 do 54 punktów) i Pass (od 30 do 44 punktów) [12].

Warto zaznaczyć, że wymagania poszczególnych obszarów mają różną wagę, a niektóre z wymagań są obligatoryjne, co oznacza, że ich niespełnienie prowadzi do utraty punktów. Przykładowo, w kategorii „Energia” obowiązkowe wymagania to m.in. zastosowanie systemów pomiaru zużycia energii oraz stosowanie energii odnawialnej na poziomie co najmniej 10% zapotrzebowania na energię.

Certyfikacja BREEAM może pomóc właścicielom budynków w osiągnięciu lepszej efektywności energetycznej i zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne. Jest to także istotne dla użytkowników budynków, którzy chcą korzystać z ekologicznie zrównoważonych i przyjaznych dla zdrowia przestrzeni mieszkalnych.

Innym powszechnym i cenionym na świecie systemem certyfikacji m.in. budynków mieszkalnych jest amerykański system certyfikacji energetycznej LEED (ang. Leadership in Energy and Environmental Design). Jest to program oceny i certyfikacji budynków zgodnych z wymaganiami budownictwa zrównoważonego.

Program certyfikacji LEED został opracowany przez amerykańską organizację non-profit U.S. Green Building Council (USGBC) i jest stosowany na całym świecie, jako wiodący standard dla budynków zrównoważonych [13].

Certyfikacja LEED ocenia wpływ budynku na środowisko oraz wpływ na zdrowie i komfort jego użytkowników. Przedstawiany system ma kilka wersji, w tym jedną dla budynków mieszkalnych (LEED for Homes).

Aby uzyskać certyfikat dla budynku, musi on spełniać określone wymagania w różnych kategoriach, takich jak: efektywność energetyczna, zużycie (oszczędność) wody, jakość powietrza wewnętrznego (mikroklimat), wykorzystanie ekologicznych materiałów budowlanych podczas wznoszenia budynku, lokalizacja i transport, zrównoważone zagospodarowanie terenu (działki budowlanej) i innych czynników wpływających na środowisko naturalne.

Proces uzyskania certyfikatu LEED for Homes dla budynku mieszkalnego obejmuje przeprowadzenie audytu budynku przez niezależnego certyfikatora LEED, który ocenia jego zgodność z wymaganiami systemu. Certyfikacja budynku obejmuje kilka kroków, w tym rejestrację projektu, weryfikację projektu, ocenę projektu, a następnie udzielenie certyfikatu poziomu: Certified, Silver, Gold lub Platinum. W przypadku pozytywnego wyniku audytu budynek otrzymuje określony rodzaj certyfikatu LEED, który może wpłynąć na jego wartość rynkową i przyciągnąć ekologicznie świadomych klientów. Wobec powyższego certyfikacja LEED uwzględnia również aspekty ekonomiczne budownictwa zrównoważonego.

rys3 pawlowski

RYS. 3. Projektowany budynek jednorodzinny – widok 3D elewacji frontowej; rys.: K. Pawłowski, R. Małkowski

System LEED dla budynków mieszkalnych stawia na zrównoważony rozwój, dbałość o środowisko i zdrowie mieszkańców. Dzięki temu LEED for Homes to inwestycja w przyszłość, która pozwala osiągnąć znaczne oszczędności energetyczne i środowiskowe.

Oprócz certyfikatów energetycznych BREEAM i LEED na arenie międzynarodowej istnieją także inne systemy certyfikacji budynków i komponentów budowlanych, takie jak [1415]:

 • Passive House – niemiecki system certyfikacji, który skupia się na zapewnieniu maksymalnej efektywności energetycznej w budynkach poprzez minimalizację zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie. Certyfikacja Passive House wymaga spełnienia bardzo restrykcyjnych standardów dotyczących izolacji termicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, uszczelnienia przegród budowlanych i innych kwestii technicznych,
 • DGNB – niemiecki system certyfikacji, który ocenia zrównoważone aspekty projektowania, budowania i użytkowania budynków. DGNB ocenia budynek w kategoriach takich jak: jakość powietrza, zużycie energii, zarządzanie wodą, materiały budowlane, transport i wiele innych czynników,
 • MINERGIE® – szwajcarski system certyfikacji, który skupia się na minimalizacji zużycia energii w budynkach. MINERGIE® wymaga, aby budynek zużywał co najmniej 25% mniej energii niż budynki zgodne z obowiązującymi przepisami. Certyfikacja MINERGIE® jest dostępna zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych,
 • HQE (Haute Qualité Environnementale) – francuski system certyfikacji, który ocenia zrównoważone aspekty budynków, takie jak jakość powietrza, zużycie energii, gospodarka odpadami, transport i inne kwestie. HQE ma różne poziomy certyfikacji, w zależności od liczby punktów zdobytych w procesie oceny.
rys4 pawlowski

RYS. 4. Projektowany budynek jednorodzinny – widok 3D elewacji tylnej; rys.: K. Pawłowski, R. Małkowski

Reasumując, wszystkie wymienione systemy certyfikacji skupiają się na różnych aspektach zrównoważonego rozwoju i mają różne kategorie oceny. Certyfikacja budynków i komponentów budowlanych w ramach tych systemów może być korzystna dla środowiska naturalnego oraz dla użytkowników budynków. Wymienione systemy certyfikacji mają na celu promowanie budynków energooszczędnych, przyjaznych dla środowiska i użytkowników. Budynki certyfikowane są wyposażone w zaawansowane systemy kontroli energii i oświetlenia, wykorzystując m.in. energię słoneczną, geotermalną i wiatrową oraz wykorzystując materiały i technologie przyjazne dla środowiska zgodnie z zasadami budownictwa zrównoważonego.

tab1 pawlowski

TABELA 1. Zestawienie obliczeń współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych analizowanego budynku jednorodzinnego [19]

Reasumując, wszystkie wymienione systemy certyfikacji skupiają się na różnych aspektach zrównoważonego rozwoju i mają różne kategorie oceny. Certyfikacja budynków i komponentów budowlanych w ramach tych systemów może być korzystna dla środowiska naturalnego oraz dla użytkowników budynków. Wymienione systemy certyfikacji mają na celu promowanie budynków energooszczędnych, przyjaznych dla środowiska i użytkowników. Budynki certyfikowane są wyposażone w zaawansowane systemy kontroli energii i oświetlenia, wykorzystując m.in. energię słoneczną, geotermalną i wiatrową oraz wykorzystując materiały i technologie przyjazne dla środowiska zgodnie z zasadami budownictwa zrównoważonego.

Analiza parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych elementów obudowy budynku jednorodzinnego

Do analizy wybrano budynek mieszkalny jednorodzinny (RYS. 3–4). W wyniku przeprowadzonych obliczeń wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych budynku jednorodzinnego, które zestawiono w TABELI 1, oceniono wg kryterium ochrony cieplnej budynku sformułowanym w rozporządzeniu [16].

Obliczenia parametrów fizykalnych budynku (wg procedur opisanych m.in. w pracy [17]) są niezbędne i obligatoryjne do sprawdzenia wymagań prawnych [16] związanych z ochroną cieplną budynku oraz w zakresie oszczędności energii, ochrony przed zawilgoceniem i korozją biologiczną przegród budowlanych. Wyniki obliczeń zestawiono w TABELI 2.

tab2 pawlowski

TABELA 2. Zestawienie obliczeń parametrów fizykalnych złączy budowlanych analizowanego budynku jednorodzinnego [19]

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń opracowano karty katalogowe rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych złączy budowlanych, które powinny być wykorzystywane np. na etapie projektowania współczesnych budynków.

Analiza parametrów charakterystyki energetycznej analizowanego budynku jednorodzinnego

Do wyznaczenia parametrów charakterystyki energetycznej analizowanego budynku przyjęto następujące założenia projektowe:

 • budynek mieszkalny jednorodzinny, jednokondygnacyjny z garażem w bryle budynku, niepodpiwniczony, wykonany w technologii murowanej (RYS. 3–4),
 • budynek zlokalizowany w miejscowości Bydgoszcz, zgodnie z normą PN-EN 12831:2006 [18], II strefa klimatyczna, temperatura zewnętrzna te = -18°C,
tab3 pawlowski

TABELA 3. Opis analizowanych wariantów obliczeniowych analizowanego budynku jednorodzinnego

 • temperatura obliczeniowa ogrzewanych pomieszczeń wg § 134.2. WT 2021 [16],
 • parametry techniczne budynku (powierzchnia o regulowanej temperaturze, kubatura, powierzchnia i obwód podłóg, powierzchnia zabudowy, układ funkcjonalny, usytuowanie budynku względem stron świata, strefy cieplne, źródła energii (ciepła) centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, rodzaj ogrzewania, system wentylacji, systemy techniczne) przyjęto zgodnie z opisem technicznym i rysunkami architektoniczno-budowlanymi [19],
 • budynek poddany próbie szczelności na przenikanie powietrza zgodnie z załącznikiem 2, ust. 2.3 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych WT 2021 [16],
 • wartości średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła i sprawności regulacji + pozostałe parametry przyjęto zgodnie z rozporządzeniem [20],
 • wartości współczynników przenikania ciepła U przegród budowlanych nieprzezroczystych i przezroczystych (TABELA 1),
 • wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ przyjęto na podstawie wykonanych obliczeń parametrów fizykalnych wybranych złączy (TABELA 2),
 • obliczenia trzech wybranych wariantów projektowanej charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego (TABELA 3) wykonano wg metodologii opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynku [20], przy zastosowaniu programu komputerowego ArCADia-TERMOCAD Audyt 9 [19].

Wyniki obliczeń dla trzech analizowanych wariantów budynku jednorodzinnego zestawiono w TABELI 4.

tab4 pawlowski

TABELA 4. Wyniki obliczeń podstawowych parametrów charakterystyki energetycznej analizowanego budynku jednorodzinnego

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można sfomułować następujące wnioski:

 • analizowane warianty obliczeniowe budynku jednorodzinnego wskazują, jak zmienia się projektowana charakterystyka energetyczna budynku (wskaźniki energetyczne EU, EK, EP) ze względu na sposób wytwarzania energii (cieplnej) i rodzaj systemu wentylacji, przy stałej obudowie budynku w technologii murowanej (niezmieniającej się izolacyjności termicznej przegród budowlanych),
 • wartość zużycia energii użytkowej EU potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem jest na racjonalnie niskim poziomie,
 • spełniono kryterium w zakresie oszczędności energii dla analizowanego budynku (wskaźnik EP) dla wszystkich trzech wariantów obliczeniowych,
 • w budynku zastosowano wysoką izolacyjność cieplną przegród budowlanych i ich złączy, co pozwala na utrzymanie stałej temp. wewnątrz budynku i minimalizację strat ciepła zimą oraz utrzymanie odpowiedniego komfortu cieplnego w okresie letnim,
 • zminimalizowano wpływ mostków cieplnych (liniowych i punktowych) w przegrodach budowlanych (projektowanie złączy budowlanych przy zastosowaniu programu komputerowego),
 • zastosowano nowoczesne i wysokosprawne systemy instalacyjne.

Podsumowanie i wnioski końcowe

Budownictwo zrównoważone ma na celu minimalizację negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne oraz zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom, poprzez zastosowanie ekologicznych materiałów budowlanych oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. Zrównoważone budownictwo uwzględnia również aspekty społeczne i ekonomiczne, aby opracować (zaprojektować) zrównoważone i ekologiczne rozwiązania budowlane.

Zgodnie z zasadami budownictwa zrównoważonego, aby osiągnąć wysoki standard efektywności energetycznej budynku, należy kompleksowo podejść do projektowania niskoenergetycznych budynków jednorodzinnych. W tym celu należy zastosować energooszczędne rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i materiałowe budynku oraz jego wysokosprawne systemy techniczne, instalacyjne, w tym wykorzystujące odzysk ciepła i odnawialne źródła energii, np.: słonecznej, wiatrowej, geotermalnej.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz można stwierdzić, że w analizowanym budynku jednorodzinnym zostały zastosowane m.in. następujące zasady budownictwa zrównoważonego:

 • budynek zaprojektowano w standardzie energooszczędnym (niskoenergetycznym); zmniejszenie energochłonności w tym obszarze sprzyja oszczędnemu wykorzystywaniu zasobów energetycznych oraz realizacji koncepcji ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju; pozwala to także obniżyć koszty eksploatacji budynku,
 • zastosowano odnawialne źródła energii (OZE), co ogranicza emisję związków szkodliwych i gazów cieplarnianych do środowiska,
 • zastosowano optymalne rozwiązania architektoniczne (zwarta bryła budynku, usytuowanie względem stron świata), konstrukcyjno-materiałowe (m.in. stropodach zielony) oraz instalacyjne (w tym wykorzystujące odzysk ciepła),
 • zastosowano technologię tradycyjną murowaną wznoszenia budynku, co umożliwia redukcję zużycia materiałów budowlanych oraz ponowne ich wykorzystanie; dzięki temu zmniejsza się zużycie nowych surowców i redukuje się ilość odpadów,
 • zaplanowano gromadzenie wody opadowej do nawadniania oraz odzysk wody „szarej” (ograniczono zużycie wody), co jest ważne dla ochrony środowiska naturalnego.

Literatura

1. A. Kaliszuk-Wietecka, „Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia z fizyki budowli”, PWN, Warszawa 2017.
2. M. Kośla, „Zielone budownictwo – ekologiczne projektowanie, nowoczesne technologie i energooszczędne materiały”.
3. S. Belniak, M. Głuszak, M. Zięba, „Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
4. K. Pawłowski, P. Krause, M. Sztubecka, Sz. Topoliński, M. Nakielska, A. Bujarkiewicz, M. Mrówczyńska, J. Sztubecki, „Budownictwo zrównoważone: wybrane aspekty projektowe i wykonawcze” t. 1, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2017.
5. „Budownictwo zrównoważone: wybrane aspekty projektowe i wykonawcze”, t. 2, praca zbiorowa pod red. K. Pawłowskiego, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2017.
6. T. Błaszczyński, B. Ksit, B. Dyzman, „Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej”, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2012.
7. J. Sowa, „Budynki o niemal zerowym zużyciu energii”, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017.
8. L. Czarnecki, M. Kaproń, „Definiowanie zrównoważonego budownictwa” cz. 1, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa 2010.
9. „Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków”, praca zbiorowa, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Warszawa 2022.
10. Sz. Firląg, „Zrównoważone budynki biurowe. Projektowanie – Uwarunkowania prawne – Rozwiązania technologiczne”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
11. M. Ramczyk, „Podstawy prawne wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019.
12. Strona internetowa: https://bregroup.com/products/breeam/(dostęp 16.03.2023 r.).
13. M. Mokrzecka, „Międzynarodowe systemy certyfikacji LEED, BREEAM i DGNB. Wstępna analiza porównawcza poparta studium przypadku”, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska, 2015.
14. H. Birgisdóttir, „Lesson learned from testing four different certification methods for buildings, LEED, BREEAM, DGNB, HQE”, Raport 2010, Danish Building Research Institute http://www.vbr.is/files/HarpaBirgisdottir120511.pdf (dostęp 29.03.2023 r.).
15. Strona internetowa: http://www.dgnb-system.de/en/projects/(dostęp: 29.03.2023 r.).
16. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2022 r., poz. 1225, tj. z późn. zm.).
17. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złączy”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2016.
18. PN-EN ISO 12831:2006, „Instalacje grzewcze w budynkach – Metoda obliczania obciążenia cieplnego”.
19. R. Małkowski, „Studium projektowe budynku jednorodzinnego w świetle wymagań budownictwa zrównoważonego”, praca dyplomowa magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego, Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, Bydgoszcz 2023.
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. (DzU z 2015 r., poz. 376); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2019 r., poz. 1829).

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news O betonowych nawierzchniach drogowych na sympozjum w Krakowie

O betonowych nawierzchniach drogowych na sympozjum w Krakowie O betonowych nawierzchniach drogowych na sympozjum w Krakowie

W przyszłym roku w Krakowie, w dniach 25–28 czerwca, odbędzie się XIV edycja międzynarodowego wydarzenia poświęconego betonowym nawierzchniom drogowym, które gromadzi najlepszych ekspertów z tej dziedziny....

W przyszłym roku w Krakowie, w dniach 25–28 czerwca, odbędzie się XIV edycja międzynarodowego wydarzenia poświęconego betonowym nawierzchniom drogowym, które gromadzi najlepszych ekspertów z tej dziedziny. Współorganizatorzy konferencji, europejska organizacja EUPAVE i polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu, uruchomili już rejestrację uczestników.

Materiały prasowe news Nowe wrocławskie osiedle z rozwiązaniami Schöck

Nowe wrocławskie osiedle z rozwiązaniami Schöck Nowe wrocławskie osiedle z rozwiązaniami Schöck

Nad Odrą we Wrocławiu powstaje nowoczesne osiedle mieszkaniowe Port Popowice. Zespół budynków wielorodzinnych znajduje się w zachodniej części dawnej dzielnicy Fabryczna.

Nad Odrą we Wrocławiu powstaje nowoczesne osiedle mieszkaniowe Port Popowice. Zespół budynków wielorodzinnych znajduje się w zachodniej części dawnej dzielnicy Fabryczna.

Materiały prasowe news Znamy laureatów 9. edycji konkursu Eco-Miasto

Znamy laureatów 9. edycji konkursu Eco-Miasto Znamy laureatów 9. edycji konkursu Eco-Miasto

Znamy laureatów tegorocznej edycji konkursu Eco-Miasto. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło zwycięzców w pięciu kategoriach konkursowych, w każdej z nich osobno dla miast powyżej oraz poniżej 100...

Znamy laureatów tegorocznej edycji konkursu Eco-Miasto. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło zwycięzców w pięciu kategoriach konkursowych, w każdej z nich osobno dla miast powyżej oraz poniżej 100 tysięcy mieszkańców.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news 25 lat Stowarzyszenia MIWO

25 lat Stowarzyszenia MIWO 25 lat Stowarzyszenia MIWO

25 lat temu, z inicjatywy 5 firm, rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO. Celem organizacji jest dbanie o rozwój rynku izolacji, a przede wszystkim kształtowanie...

25 lat temu, z inicjatywy 5 firm, rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO. Celem organizacji jest dbanie o rozwój rynku izolacji, a przede wszystkim kształtowanie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku wełny mineralnej skalnej i szklanej, szerzenie informacji o jej właściwościach oraz propagowanie idei jej zastosowania w budownictwie i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news XIV Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022 XIV Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022

W dniach 15–17 września br. odbędzie się kolejna edycja konferencji ENERGODOM, pt. „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”.

W dniach 15–17 września br. odbędzie się kolejna edycja konferencji ENERGODOM, pt. „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”.

Materiały prasowe news Podkarpackie dostanie 3,5 mln zł z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Podkarpackie dostanie 3,5 mln zł z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Podkarpackie dostanie 3,5 mln zł z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Celem finansowanego przez NFOŚiGW „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa...

Celem finansowanego przez NFOŚiGW „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowanych przedsięwzięć...

Materiały prasowe news Nowa generacja kotew chemicznych Mount Everest i Makalu

Nowa generacja kotew chemicznych Mount Everest i Makalu Nowa generacja kotew chemicznych Mount Everest i Makalu

Klimas Wkręt-met oferuje kotwy chemiczne o ulepszonych właściwościach. Dzięki temu profesjonaliści mają do dyspozycji bardziej wytrzymałe kotwy wklejane, o większym zakresie zastosowania oraz wydłużonej...

Klimas Wkręt-met oferuje kotwy chemiczne o ulepszonych właściwościach. Dzięki temu profesjonaliści mają do dyspozycji bardziej wytrzymałe kotwy wklejane, o większym zakresie zastosowania oraz wydłużonej żywotności.

Materiały prasowe news X Konferencja Naukowa Energia i środowisko w technologiach przemysłowych

X Konferencja Naukowa Energia i środowisko w technologiach przemysłowych X Konferencja Naukowa Energia i środowisko w technologiach przemysłowych

W dniach 12–14 października br. Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zorganizuje X Konferencję Naukową pt. „Energia i Środowisko w Technologiach Przemysłowych”.

W dniach 12–14 października br. Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zorganizuje X Konferencję Naukową pt. „Energia i Środowisko w Technologiach Przemysłowych”.

Materiały prasowe news Rośnie liczba budynków na świecie, spada ich energochłonność i emisja CO2

Rośnie liczba budynków na świecie, spada ich energochłonność i emisja CO2 Rośnie liczba budynków na świecie, spada ich energochłonność i emisja CO2

W 2020 r. budynki na świecie zajmowały powierzchnię 246 mln mkw. Pięć lat wcześniej było to o 9,8 proc. mniej – wynika z raportu UNFCCC 2021. W tym samym czasie emisja dwutlenku węgla przez budynki spadła...

W 2020 r. budynki na świecie zajmowały powierzchnię 246 mln mkw. Pięć lat wcześniej było to o 9,8 proc. mniej – wynika z raportu UNFCCC 2021. W tym samym czasie emisja dwutlenku węgla przez budynki spadła o 17,2 proc., a energochłonność o 5,7 proc. Rosnąca powierzchnia nieruchomości nie oznacza więc już większego negatywnego wpływu na środowisko. Według ekspertów CBRE wynika to z rosnącej świadomości z zakresu klimatu. Budynki, które spełniają normy środowiskowe, cieszą się sporym zainteresowaniem,...

Materiały prasowe news Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Firma Tremco CPG Poland, będąca częścią CPG Europe, została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council). Udział w pracach tej organizacji to wyraz...

Firma Tremco CPG Poland, będąca częścią CPG Europe, została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council). Udział w pracach tej organizacji to wyraz zaangażowania spółki w działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

Materiały prasowe Etex kupuje firmę URSA

Etex kupuje firmę URSA Etex kupuje firmę URSA

Etex stawia kolejny krok w kierunku zmiany swojego portfolio na lekkie i zrównoważone rozwiązania budowlane i kupuje firmę będącą ekspertem w dziedzinie izolacji.

Etex stawia kolejny krok w kierunku zmiany swojego portfolio na lekkie i zrównoważone rozwiązania budowlane i kupuje firmę będącą ekspertem w dziedzinie izolacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

Materiały prasowe news Udany debiut konkursu na ekologiczne rozwiązania dla studentów i absolwentów

Udany debiut konkursu na ekologiczne rozwiązania dla studentów i absolwentów Udany debiut konkursu na ekologiczne rozwiązania dla studentów i absolwentów

Zakończył się pierwszy etap konkursu pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”. Spośród blisko 40 zgłoszonych prac dyplomowych i podyplomowych Jury wyłoniło te, które będą rywalizować o zwycięstwo w finale....

Zakończył się pierwszy etap konkursu pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”. Spośród blisko 40 zgłoszonych prac dyplomowych i podyplomowych Jury wyłoniło te, które będą rywalizować o zwycięstwo w finale. Organizatorem konkursu promującego innowacyjne, ekologiczne rozwiązania dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej jest CEMEX Polska. Inicjatywa wpisuje się w realizację strategii „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 w zakładach CEMEX.

Materiały prasowe news 60 lat innowacji – 60 lat Schöck

60 lat innowacji – 60 lat Schöck 60 lat innowacji – 60 lat Schöck

To, co zaczęło się 2 kwietnia 1962 r. od małej ekipy budowlanej złożonej z pięciu murarzy, w czasie sześciu dekad rozwinęło się w przedsiębiorstwo działające na całym świecie, zatrudniające ponad 1100...

To, co zaczęło się 2 kwietnia 1962 r. od małej ekipy budowlanej złożonej z pięciu murarzy, w czasie sześciu dekad rozwinęło się w przedsiębiorstwo działające na całym świecie, zatrudniające ponad 1100 pracowników i zaopatrujące ponad 40 rynków. Wizja założyciela firmy, Eberharda Schöcka, aby uczynić budownictwo lepszym i nowocześniejszym, kształtuje firmę do dziś. Dzięki licznym innowacjom Schöck wyznaczał i nadal wyznacza standardy w branży budowlanej, a także odgrywa pionierską rolę w istotnych...

Materiały prasowe news 1,1 tys. budynków w Polsce z certyfikatem ekologicznym

1,1 tys. budynków w Polsce z certyfikatem ekologicznym 1,1 tys. budynków w Polsce z certyfikatem ekologicznym

Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wynika, że Polska jest liderem certyfikacji budynków w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszym kraju znajduje się 1,1 tys. takich ekologicznych...

Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wynika, że Polska jest liderem certyfikacji budynków w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszym kraju znajduje się 1,1 tys. takich ekologicznych budynków, czyli najwięcej w regionie. Każdy z nich działa zgodnie z zasadami wskazanymi w certyfikacjach, czyli uwzględnia wpływ budynku na społeczeństwo, środowisko i ład korporacyjny. Co to oznacza w praktyce?

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Materiały prasowe news Marka Dryvit zmienia logo

Marka Dryvit zmienia logo Marka Dryvit zmienia logo

Dryvit Systems USA (Europe), producent systemów ociepleń i materiałów elewacyjnych, wprowadza zmiany w identyfikacji wizualnej swojej marki. Jest to kolejny krok w integracji spółki w ramach CPG Europe,...

Dryvit Systems USA (Europe), producent systemów ociepleń i materiałów elewacyjnych, wprowadza zmiany w identyfikacji wizualnej swojej marki. Jest to kolejny krok w integracji spółki w ramach CPG Europe, grupy wiodących marek produktów budowlanych w Europie, oferującej kompleksowe wsparcie inwestycji.

Sika Poland news Sika AG przejęła MBCC Group, światowego lidera chemii budowlanej

Sika AG przejęła MBCC Group, światowego lidera chemii budowlanej Sika AG przejęła MBCC Group, światowego lidera chemii budowlanej

Sika AG, szwajcarski producent chemii budowlanej, która od 30 lat działa także na polskim rynku, poinformowała o przejęciu MBCC Group (wcześniej BASF Construction Chemicals).

Sika AG, szwajcarski producent chemii budowlanej, która od 30 lat działa także na polskim rynku, poinformowała o przejęciu MBCC Group (wcześniej BASF Construction Chemicals).

Jarosław Guzal Krzysztof Pogan: Stawiam na żywice PMMA

Krzysztof Pogan: Stawiam na żywice PMMA Krzysztof Pogan: Stawiam na żywice PMMA

Krzysztof Pogan, właściciel firmy KP-Project, mówi o szerokim zastosowaniu żywic PMMA oraz kierunku rozwoju tej technologii.

Krzysztof Pogan, właściciel firmy KP-Project, mówi o szerokim zastosowaniu żywic PMMA oraz kierunku rozwoju tej technologii.

Materiały prasowe news Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów....

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów. Tak Sieć Badawcza Łukasiewicz podsumowuje 2 lata działalności na rzecz innowacyjnej gospodarki.

Materiały prasowe Rockwool przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rockwool przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Rockwool przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Grupa Rockwool chce zwiększyć swe zaangażowanie na rzecz harmonijnego, zrównoważonego rozwoju. W raporcie "Rising to the Challenge" przedstawia cele, które ma zrealizować do 2030 r., ulepszając procesy...

Grupa Rockwool chce zwiększyć swe zaangażowanie na rzecz harmonijnego, zrównoważonego rozwoju. W raporcie "Rising to the Challenge" przedstawia cele, które ma zrealizować do 2030 r., ulepszając procesy produkcyjne tak, by zmniejszyć zużycie wody oraz zwiększyć efektywność energetyczną.

Materiały prasowe news Miasto z Klimatem 2.0 – nowa edycja

Miasto z Klimatem 2.0 – nowa edycja Miasto z Klimatem 2.0 – nowa edycja

Minister klimatu i środowiska wraz z Burmistrzem Gminy Brwinów, prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska 19 kwietnia br. zainaugurowali...

Minister klimatu i środowiska wraz z Burmistrzem Gminy Brwinów, prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska 19 kwietnia br. zainaugurowali kolejną edycję programu „Miasto z Klimatem”.

Materiały prasowe news BASF Polska podsumowuje ponad 10 lat współpracy biznesu i nauki

BASF Polska podsumowuje ponad 10 lat współpracy biznesu i nauki BASF Polska podsumowuje ponad 10 lat współpracy biznesu i nauki

Edukacja jest głównym elementem strategii CSR w BASF Polska od 10 lat. Wyniki tej działaności to m.in. ponad 5500 zrealizowanych zajęć w laboratorium chemicznym w Centrum Nauki Kopernik, którego BASF Polska...

Edukacja jest głównym elementem strategii CSR w BASF Polska od 10 lat. Wyniki tej działaności to m.in. ponad 5500 zrealizowanych zajęć w laboratorium chemicznym w Centrum Nauki Kopernik, którego BASF Polska jest partnerem, oraz ponad 70 000 uczestników chemicznych eksperymentów. Łącznie także niemal 2000 tysiące studentów uczelni wyższych wzięło udział w aktywnościach współorganizowanych przez BASF Polska.

Materiały prasowe news BASF Polska przystępuje do programu Climate Leadership

BASF Polska przystępuje do programu Climate Leadership BASF Polska przystępuje do programu Climate Leadership

BASF Polska dołączył do 2. edycji programu „Climate Leadership powered by UN Environment”, aby pracować na rzecz neutralności klimatycznej w głównym nurcie swojej działalności. Współpracując z ekspertami...

BASF Polska dołączył do 2. edycji programu „Climate Leadership powered by UN Environment”, aby pracować na rzecz neutralności klimatycznej w głównym nurcie swojej działalności. Współpracując z ekspertami programu, firma wypracuje plan zmian, który w udokumentowany sposób będzie zgodny z założeniami projektu – wdrożenia rzeczywistych zmian ukierunkowanych na przeciwdziałanie pogłębiającemu się kryzysowi klimatycznemu.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.