Izolacje.com.pl

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Modern lintels used in building construction

Przykład niewłaściwie wykonanego nadproża – oparcie nadproża na płytce uzyskanej po docięciu bloczka od czoła. Widoczny wpust zamka elementu murowanego.
Fot. Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

Przykład niewłaściwie wykonanego nadproża – oparcie nadproża na płytce uzyskanej po docięciu bloczka od czoła. Widoczny wpust zamka elementu murowanego.


Fot. Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Obciążenia nadproży i zasady ich pracy
 • Projektowanie nadproży i ich badania
 • Typowe błędy w wykonywaniu nadproży

Przedmiotem artykułu są nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie. W artykule omówiono sposoby obliczeń i zasady pracy nadproży. Uwagę poświęcono także projektowaniu i budowaniu nadproży. Przedstawiono ponadto typowe błędy popełniane przy wykonywaniu nadproży płaskich.

Modern lintels used in building construction

This paper presents modern lintels used in building construction. It describes the design calculation methods and functional principles of lintels. Focus was also on design and construction of lintels, as well as typical mistakes of flat lintels installation.

Oprócz murowanych nadproży sklepionych i łukowych w przeszłości stosowano również płaskie nadproża kamienne, belkowe drewniane, murowane płaskie, a obecnie powszechnie stosuje się belkowe nadproża żelbetowe, sprężone, stalowe, a nawet nadproża z betonu komórkowego. Współpraca nadproży płaskich z murem zabudowanym powyżej jest tematem licznych prac badawczych i analitycznych.

Stosowane obecnie nadproża można podzielić na samonośne belki i belki wysokie oraz nadproża zespolone. W samonośnych nadprożach belkowych nie uwzględnia się współpracy nadproża z murowaną nadbudową, natomiast w nadprożach zespolonych współpraca taka jest wymagana. Nośność nadproża zespolonego bez murowanej nadbudowy jest bowiem niewystarczająca.

Obciążenia nadproży

Do podstawowych obciążeń nadproży zaliczyć należy ciężar własny belki nadprożowej, części muru wraz z wyprawą znajdujących się nad belką, a także obciążenia pochodzące od stropów wyższych kondygnacji i elementów opartych na murze. Na nadproża mogą działać również siły poziome występujące w płaszczyźnie styku z murem, wywołujące ich mimośrodowe rozciąganie [1–2].

Na nadproża o małej rozpiętości nie przekazują się pionowe obciążenia z całej wysokości budynku, a jedynie z pewnej strefy zabudowanej powyżej nadproża. Wynika to oczywiście z przebiegu naprężeń w tarczy z otworem (efekt przesklepienia łukowego) i obciążenia zlokalizowane powyżej tego przesklepienia przejmie mur poza nadprożem. Obszar, z którego obciążenia przekazywane są na nadproże, nie ma ostrych granic (zależy od właściwości muru), ale zewnętrzną obwiednię trajektorii głównych naprężeń ściskających dość dobrze aproksymuje trójkąt. Sposoby wyznaczania tego obszaru przedstawiono w cytowanych pracach [3–5] oraz niemieckiej normie DIN 1053-1 [6].

Według tych zaleceń strefę obciążenia nadproża określa obrys trójkąta równobocznego o ramionach wyprowadzonych z teoretycznych punktów podparcia belki pod kątem 60° w stosunku do poziomu (RYS. 1 i RYS. 2).

RYS. 1. Zasady przyjmowania obciążeń działających na nadproża – obciążenie ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 1. Zasady przyjmowania obciążeń działających na nadproża – obciążenie ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 2. Zasady przyjmowania obciążeń działających na nadproża – obciążenie ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 2. Zasady przyjmowania obciążeń działających na nadproża – obciążenie ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

Gdy w obszarze trójkąta znajduje się strop, to uwzględnić również należy dodatkowe obciążenie na długości stropu wchodzącego w pole trójkąta (RYS. 3 i RYS. 4). Obciążenie ze stropu można traktować jako równomiernie rozłożone, gdy przekazywane jest ze stropu płytowego lub z stropu żebrowego o rozstawie żeber nieprzekraczającym 1,25 m.

W przypadku, gdy ramiona trójkąta przecinają otwór w ścianie, strefa ta ulega modyfikacji przez przesunięcie ramion trójkąta równobocznego w górę do punktu, aż krawędzie powstałego obszaru nie będą przecinały otworu (RYS. 5).

RYS. 3. Obciążenie nadproża ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego oraz reakcją ze stropu; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 3. Obciążenie nadproża ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego oraz reakcją ze stropu; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 4. Obciążenie nadproża ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego oraz reakcją ze stropu; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 4. Obciążenie nadproża ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego oraz reakcją ze stropu; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 5. Schemat obciążenia nadproża ciężarem własnym muru z otworem; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 5. Schemat obciążenia nadproża ciężarem własnym muru z otworem; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

Przypadek obciążenia siłą skupioną został szczegółowo omówiony w normie niemieckiej DIN 1053-1 [6]. Gdy skupiona siła znajdzie się w obrębie trójkąta obciążenia, to siłę należy również uwzględnić w obliczeniach. Siłę tą można rozłożyć na obciążenie równomierne w poziomie nadproża, przyjmując, że rozkłada się pod kątem 60° (RYS. 6).

RYS. 6. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich ciężarem własnym muru; rys.: [7–8]

RYS. 6. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich ciężarem własnym muru; rys.: [7–8]

Jeżeli siła skupiona zlokalizowana jest w nieznacznej odległości powyżej trójkąta obciążenia, to powinna być również brana pod uwagę. Jeśli występuje w świetle szerokości otworu na wysokości strefy trójkąta powiększonej o 250 mm, wówczas do obciążenia nadproża poza jego ciężarem własnym i ciężarem muru występującego w strefie trójkąta należy doliczyć nie tylko siłę skupioną, ale i obciążenie z zakreskowanego obszaru pokazanego na RYS. 7.

RYS. 7. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich obciążeniem skupionym; rys.: [7–8]

RYS. 7. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich obciążeniem skupionym; rys.: [7–8]

Wytyczne amerykańskie [7–8] w nieco inny sposób zalecają zestawiać obciążenie na nadproża. Przyjmuje się, że obciążenie należy zbierać z trójkąta o ramionach nachylonych pod kątem 45° (RYS. 8).

RYS. 8. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich ciężarem własnym muru; rys.: [7–8]

RYS. 8. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich ciężarem własnym muru; rys.: [7–8]

W wypadku występowania obciążenia skupionego zakłada się, że siła rozkłada się w murze pod kątem 30°, aż obciążenie uzyska szerokość równą czterem grubościom muru, zwiększoną o szerokość przyłożenia obciążenia (RYS. 9).

W literaturze znaleźć można jeszcze inne, autorskie propozycje zestawiania obciążeń na nadproża. Na RYS. 10 pokazano przykład propozycji rozkładu obciążeń na nadproże zbrojone [9]. Podobne zalecenia zamieszczono w pracy [10].

Zasady pracy nadproży

Na etapie projektowania najczęściej przyjmuje się, że nadproże pracuje w schemacie belki swobodnie podpartej [3–4, 7–10], a nośność sprawdza się na zginanie w środku rozpiętości i na ścinanie w strefie przypodporowej. W rzeczywistości nadproże zawsze współpracuje z zabudowanym powyżej murem [11–12].

Zakres współpracy jest funkcją parametrów wytrzymałościowych połączenia (przyczepność muru do nadproża, kohezja itp.) oraz czynników konstrukcyjnych, do których należą: długość oparcia nadproża w murze (sztywność utwierdzenia) oraz proporcje sztywności giętnej nadproża i muru. W normie PN-EN 1996-1-1 [13] nadproża współpracujące z murem nazwano nadprożami zespolonymi.

 

RYS. 9. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich obciążeniem skupionym; rys.: [7–8]

RYS. 9. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich obciążeniem skupionym; rys.: [7–8] 

RYS. 10. Schemat obciążenia nadproża murowanego zbrojonego według prac [9–10]; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 10. Schemat obciążenia nadproża murowanego zbrojonego według prac [9–10]; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

W pracy [12] opisano sposób rozkładu sił wewnętrznych w nadprożach zespolonych. Zakłada się, że wewnątrz muru nad nadprożem wytworzą się ściskane krzyżulce oraz pozioma strefa ściskana (która może wystąpić również w żelbetowym stropie lub wieńcu jeśli taki nad nadprożem jest), natomiast belka nadprożowa nadproża zespolonego będzie przenosić naprężenia rozciągające.

Jeżeli nad naprożem nie ma żelbetowego stropu lub żelbetowego wieńca, a mur jest niski to efekt taki, szczególnie w murze z niewypełnionymi spoinami czołowymi, będzie możliwy do uzyskania dopiero po wystąpieniu ugięcia belki nadprożowej (RYS. 11).

W wypadku murów wyższych strefa ściskana będzie przebiegać przez strefy przewiązań elementów murowych, a powyżej nadproża wytworzy się pas ściskany (RYS. 12).

RYS. 11. Zasady pracy nadproży zespolonych: murowana belka; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 11. Zasady pracy nadproży zespolonych: murowana belka; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 12. Zasady pracy nadproży zespolonych: mur przewiązany; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 12. Zasady pracy nadproży zespolonych: mur przewiązany; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

W wypadku występowania wieńca lub żelbetowego stropu powyżej muru pas ściskany wytworzy się w tych elementach, nawet jeśli mur wykonany zostanie bez wypełnionych spoin pionowych (RYS. 13).

Przy dużych rozpiętościach nadproży, gdzie występują ugięcia, nie można zakładać zespolenia obu części nadproża. W takim przypadku w zginanym murze powyżej nadproża wystąpi efekt przesklepienia, a żelbetowa belka pełnić będzie rolę ściągu. W efekcie w murze powyżej nadproża dominować będzie ściskanie, zaś w belce wystąpi zginanie z rozciąganiem i ścinaniem (blisko podpór). Za graniczną wartość rozpiętości nadproży zespolonych norma PN-EN 1996-1-1 [13] przyjmuje 3,0 m.

RYS. 13. Zasady pracy nadproży zespolonych: mur zwieńczony wieńcem; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 13. Zasady pracy nadproży zespolonych: mur zwieńczony wieńcem; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 14. Rozkład naprężeń stycznych i normalnych na styku nadproża z murem; rys.: [1, 14]

RYS. 14. Rozkład naprężeń stycznych i normalnych na styku nadproża z murem; rys.: [1, 14]

Sposób określania sił wewnętrznych (ściskających w łuku i rozciągających oraz ścinających w belce nadprożowej) podano w pracy [1]. Metoda została opracowana na podstawie analiz Daviesa i Achmeda [14] zmienności naprężeń stycznych i normalnych w styku muru z nadprożem. Wprowadzono parametr sztywności Rƒ  wyrażający w przybliżeniu stosunek sztywności nadproża i sztywności muru. Długość odcinka, na którym występują naprężenia styczne i normalne jest odwrotnie proporcjonalny do wartości Rƒ.

Przy Rƒ  ≤  5 (wiotkie nadproże – wiotki mur) należy się spodziewać dłuższego odcinka kontaktu nadproża z murem i większych momentów zginających i sił osiowych.

Z kolei przy Rƒ ≥ 7 zasięg odcinka jest krótszy, powodując zmniejszenie wartości sił wewnętrznych w nadprożu (RYS. 14).

Wytyczne nie podają informacji, przy jakich wymiarach belki nadprożowej oraz muru nad nadprożem belka ta może być traktowana jako belka nadproża zespolonego (współpracującego). W celu określania zasad pracy nadproży prefabrykowanych z betonu komórkowego przeprowadzono badania tych nadproży przy różnych układach obciążeń oraz z różną nadbudową.

Projektowanie nadproży

Nadproża samonośne oraz zespolone można sprawdzać obliczeniowo lub porównać wielkości sił wewnętrznych z nośnościami deklarowanymi przez producenta nadproża. W wypadku nadproży samonośnych obliczeniowe sprawdzenie nośności polega na wykazaniu, że warunki nośności na zginanie i ścinanie są spełnione. Siły wewnętrzne określa się zazwyczaj zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 2, natomiast nośność sprawdza się zgodnie z zaleceniami norm przedmiotowych dotyczących z materiału, z którego wykonane jest nadproże (np. nadproża żelbetowe zgodnie z PN-EN 1992-1 [15], stalowe zgodnie z PN-EN 1993-1 [16]).

Jeżeli producent deklaruje nośności sprawdzenie ogranicza się tylko do porównania obliczonych wartości sił wewnętrznych z obliczeniowymi lub charakterystycznymi wielkościami deklarowanymi.

Nieco większy problem występuje przy analizie nadproży zespolonych. Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 [13], jeżeli producent nadproża zespolonego deklaruje jego obliczeniową nośność według ustaleń normy PN-EN 845-2 [17], wówczas nie wymaga się dodatkowego sprawdzania nośności na zginanie i ścinanie. Oczywiście obliczeniowa nośność takiego nadproża zespolonego musi być większa lub równa obliczeniowej wartości odpowiedniej siły wewnętrznej wywołanej przez obciążenie.

Jeżeli nośność obliczeniowa na zginanie nadproża zespolonego nie została zadeklarowana przez producenta, to w przypadku przekroju prostokątnego, poddanego jedynie zginaniu, kiedy można nadproże traktować jak belkę wysoką (gdy wysokość całkowita nadproża h jest większa od połowy jego efektywnej rozpiętości lef) wartość momentu MRd powinna być obliczona ze wzoru:

(1)

gdzie Ftkl jest charakterystyczną nośnością na rozciąganie prefabrykowanej części nadproża zespolonego w stanie granicznym nośności deklarowaną przez jego producenta zgodnie z normą PN-EN 845-2. Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γM we wzorze (1) powinien być przyjęty adekwatnie do materiału, z którego wykonano prefabrykowaną część nadproża.

Ramię sił wewnętrznych z powinno być równe mniejszej z wartości obliczonej ze wzoru:

(2)

lub

(3)

gdzie  

h jest całkowitą wysokością nadproża zespolonego,

natomiast l to efektywna rozpiętość nadproża.

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 845-2 efektywna rozpiętość nadproża zespolonego powinna być równa rozpiętości w świetle otworu powiększonej o minimalną długość zakotwienia prętów zbrojeniowych. Minimalna deklarowana długość zakotwienia zbrojenia według normy PN-EN 1996-1-1 nie powinna być mniejsza niż 100 mm.

W przypadku murów wykonanych z elementów murowych grupy 1 innych niż z betonu na kruszywach lekkich nośność na zginanie MRd obliczona ze wzoru (1) musi jednak spełniać warunek:

(4)

gdzie ƒd jest obliczeniową wytrzymałością muru na ściskanie w kierunku, w którym oddziałują naprężenia ściskające w strefie ściskanej, b i h to szerokość i całkowita wysokość nadproża zespolonego, natomiast a1 jest odległością środka ciężkości zbrojenia od rozciąganej krawędzi części prefabrykowanej.

Jeżeli mur projektuje się z elementów murowych grupy 2, 3 i 4 oraz grupy 1 z betonu lekkiego, wówczas powyższy warunek przyjmuje postać:

(5)

Warunki wyrażone wzorami (4) i (5) wynikają z potrzeby ograniczenia wysokości ściskanej strefy muru, analogicznie jak w pojedynczo zbrojonych zginanych elementach żelbetowych.

Przy braku ograniczenia strefy ściskanej mogłoby dojść do przekroczenia granicznej wartości odkształceń muru, a jednocześnie nie zostałoby osiągnięte odkształcenie stali zbrojeniowej odpowiadające obliczeniowej granicy plastyczności i w rozciąganej prefabrykowanej części nadproża nie wystąpiłaby siła o wartości FtklM, a więc nośność na zginanie byłaby mniejsza od opisanej wzorem (1).

Nadproża zespolone o całkowitej wysokości mniejszej od połowy ich efektywnej rozpiętości należy obliczać jak zwykłe zbrojone belki. Nośność prostokątnego przekroju zginanego pojedynczo zbrojonego należy obliczać według wzoru (1). Ramię sił wewnętrznych z przyjmuje się zakładając, że maksymalne naprężenie ściskające i rozciągające osiągane są jednocześnie, z uwzględnieniem założeń dotyczących wymiarowania zginanych zbrojonych przekrojów murowanych podanych w normie PN-EN 1996-1-1 [13] można wyznaczyć ze wzoru:

(6)

w którym γM należy przyjmować odpowiednio do materiału prefabrykowanej części nadproża. Obowiązują tutaj także warunki (4) i (5) ograniczające nośność na zginanie wyznaczoną ze wzoru (1).

W nadprożach zespolonych oprócz nośności na zginanie wymagane jest jeszcze sprawdzenie stanu granicznego nośności na ścinanie jak w murowanych belkach zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 [13].

W przypadku, gdy pomija się zbrojenie na ścinanie, prawdziwa powinna być nierówność:

(7)

gdzie VEd jest obliczeniową wartością siły poprzecznej, natomiast VRd1 jest obliczeniową nośnością na ścinanie muru niezbrojonego.

Jeżeli producent nadproża nie deklaruje nośności na ścianie, to należy ją obliczyć ze wzoru:

(8)

gdzie ƒvd jest wytrzymałością obliczeniową muru lub betonu wypełniającego na ścinanie.

Badania nadproży

Nośności na zginanie i ścinanie zamieszczane przez producentów w deklaracjach właściwości użytkowych uzyskuje się na podstawie badań.

Nadproża muszą spełniać wymagania normy PN-EN 845-2 [17], natomiast na podstawie norm PN-EN 1356 [18] i PN-EN 846-9 [19] weryfikuje się nośność nadproży doświadczalnie. Obie te normy w podobny sposób określają wymagania dotyczące badań nadproży.

Zgodnie z normą PN-EN 846-9 [19] nadproża powinny być badane w układzie belki jednoprzęsłowej wolnopodpartej obciążonej pionowo w sposób jak najbardziej zbliżony do występującego w rzeczywistej konstrukcji murowej. W przypadku badania nośności na zginanie norma dopuszcza zastosowanie obciążenia równomiernie rozłożonego lub układu dwóch lub czterech sił skupionych o jednakowej wartości.

Przy badaniu nośności na ścinanie należy zastosować obciążenie przyłożone w odległości od podpory równej wysokości nadproża, powiększonej o 75 mm. Norma PN-EN 846-9 [19] nie jest precyzyjna, dlatego przy badaniu nadproży z betonu komórkowego wykorzystuje się często starszą normę PN-EN 1356:1999 [18], według której zaleca się zastosowanie obciążenia w postaci dwóch sił przyłożonych w odległości równiej ¼ rozpiętości mierzonej w osiach podpór. Starsze przepisy można w tym wypadku stosować, ponieważ nie są sprzeczne z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 846-9 [19].

Sposoby realizacji obciążenia w badaniach prowadzonych zgodnie z normami PN-EN 846-9 [19] i PN-EN 1356:1999 [18] różnią się od rzeczywistego obciążenia działającego na nadproże. Kiedy nadproże znajduje się bezpośrednio pod wieńcem stropu, obciążenie może być zbliżone do równomiernie rozłożonego. Jeśli jednak nad naprożem występuje mur, to w wyniku efektu przesklepienia łukowego obciążenia na nadproże przekazywane są jedynie z pewnego obszaru muru znajdującego się nad naprożem. Występuje zatem pewien brak konsekwencji między rzeczywistymi obciążeniami a obciążeniami wykorzystywanymi do badań, na podstawie których określa się nośność na potrzeby deklaracji właściwości użytkowych.

W związku z tym w Politechnice Śląskiej wykonano badania porównawcze nadproży z betonu komórkowego obciążonych klasycznie dwiema siłami (FOT. 1, RYS. 15) oraz przez przyłożenie do nadproża kilku sił skupionych o różnych wartościach (FOT. 2, RYS. 16). Drugi sposób obciążenia miał za zadanie symulowanie obciążenia trójkątnego [20–25].

FOT. 1. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1356:1999; fot.: [20, 22–23]

FOT. 1. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1356:1999; fot.: [20, 22–23]

RYS. 15. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1356:1999 (FOT. 1). Objaśnienia: 1 – siłownik hydrauliczny, 2 – łożysko nieprzesuwne, 3 – łożysko przesuwne, 4 – siłomierz, 5 – indukcyjny czujnik przemieszczeń; rys.: [20, 22–23]

RYS. 15. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1356:1999 (FOT. 1). Objaśnienia: 1 – siłownik hydrauliczny, 2 – łożysko nieprzesuwne, 3 – łożysko przesuwne, 4 – siłomierz, 5 – indukcyjny czujnik przemieszczeń; rys.: [20, 22–23]

FOT. 2. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania autorskie symulujące trójkątne obciążenie nadproża; fot.: [20, 22–23]

FOT. 2. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania autorskie symulujące trójkątne obciążenie nadproża; fot.: [20, 22–23]

RYS. 16. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania autorskie symulujące trójkątne obciążenie nadproża (FOT. 2). Objaśnienia: 1 – siłownik hydrauliczny, 2 – łożysko nieprzesuwne, 3 – łożysko przesuwne, 4 – siłomierz, 5 – indukcyjny czujnik przemieszczeń; rys.: [20, 22–23]

RYS. 16. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania autorskie symulujące trójkątne obciążenie nadproża (FOT. 2). Objaśnienia: 1 – siłownik hydrauliczny, 2 – łożysko nieprzesuwne, 3 – łożysko przesuwne, 4 – siłomierz, 5 – indukcyjny czujnik przemieszczeń; rys.: [20, 22–23]

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że różnice w wynikach pomiędzy badaniami normowymi oraz badaniami prowadzonymi według metody autorskiej przy obciążeniu quasi trójkątnym są małe. Można uznać, że badania normowe wystarczająco odwzorowują pracę nadproża w murze pod obciążeniem.

Oprócz badań samych nadproży przeprowadzono również badania belek z murowaną nadbudową [20, 23, 26]. Zasadniczym celem badań była obserwacja zachowania muru nad otworem okiennym i pod oparciem nadproży oraz obserwacja samych nadproży. Eksperymenty prowadzono na nadprożach o długości 2,0 m przy różnych wysokościach muru ponad naprożem. W celu realizacji testów zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze, którego widok wraz z modelem badawczym przedstawiono na FOT. 3 i FOT. 4 oraz RYS. 17 i RYS. 18.

FOT. 3. Badania nadproży z nadbudową – model z pięcioma warstwami muru; fot.:Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 3. Badania nadproży z nadbudową – model z pięcioma warstwami muru; fot.:Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 4. Badania nadproży z nadbudową – model z trzema warstwami muru; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 4. Badania nadproży z nadbudową – model z trzema warstwami muru; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 17. Badania nadproży z nadbudową – model z pięcioma warstwami muru (FOT. 3). Objaśnienia: 1 – indukcyjny czujnik przemieszczeń, 2 – cięgna sprężające, 3 – sprężyny w prowadnicach, 4 – siłomierz, 5 – łożysko kuliste, 6 – blachy oporowe, 7 – łożysko, 8 – siłownik hydrauliczny, 9 – wieniec żelbetowy; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 17. Badania nadproży z nadbudową – model z pięcioma warstwami muru (FOT. 3). Objaśnienia: 1 – indukcyjny czujnik przemieszczeń, 2 – cięgna sprężające, 3 – sprężyny w prowadnicach, 4 – siłomierz, 5 – łożysko kuliste, 6 – blachy oporowe, 7 – łożysko, 8 – siłownik hydrauliczny, 9 – wieniec żelbetowy; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 18. Badania nadproży z nadbudową – model z trzema warstwami muru (FOT. 4). Objaśnienia: 1 – cięgna sprężające, 2 – sprężyny w prowadnicach, 3 – siłomierz, 4 – łożysko kuliste, 5 – blachy oporowe, 6 – łożysko, 7 – siłownik hydrauliczny, 8 – wieniec żelbetowy; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 18. Badania nadproży z nadbudową – model z trzema warstwami muru (FOT. 4). Objaśnienia: 1 – cięgna sprężające, 2 – sprężyny w prowadnicach, 3 – siłomierz, 4 – łożysko kuliste, 5 – blachy oporowe, 6 – łożysko, 7 – siłownik hydrauliczny, 8 – wieniec żelbetowy; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

W celu wywołania poziomych sił, jakie powstają w odcinkach muru pod wpływem ograniczania jego dokształcenia w kierunku długości ściany zastosowano oporowo-cięgnowy system obciążający. Dzięki zastosowaniu sprężyn przyjęty układ cięgnowo-oporowy umożliwił przekazywanie na model badawczy stałej siły poziomej podczas obciążania i powstających poprzecznych przemieszczeniach.

Badania [23, 26] wykazały, że nośność nadproży badanych z murem była kilkukrotnie większa od nośności samych belek nadprożowych. Nastąpiła tu współpraca nadproży z murem w sensie postanowień PN-EN 1996-1-1 [13], w związku z tym badane nadproża można było uznać jako nadproża zespolone.

Typowe błędy w wykonywaniu nadproży

Błędy w wykonywaniu nadproży wynikają najczęściej z braku prowadzania obliczeń, co w wypadku nadproży żelbetowych monolitycznych skutkować może zbyt małą ilością zbrojenia. W nadprożach prefabrykowanych typowym błędem jest zbyt krótkie oparcie belki nadprożowej lub jej niewłaściwe oparcie na murze. Bywa, że nadproża zespolone stosowane są jako belki samonośne. Czasem otwór okienny jest zamurowany od góry bloczkami i w ogóle nie ma nadproża.

Warto również zwrócić uwagę na to, iż norma PN-EN 845 nie określa minimalnej nośności nadproży, co może prowadzić do wielu niepożądanych zjawisk. W sprzedaży oferowane są tanie nadproża o bardzo małej nośności, a inwestorzy bardzo często kupują produkty kierując się ceną, a nie wymaganiami. Na FOT. 5, FOT. 6, FOT. 7, FOT. 8 i FOT. 9 pokazano przykłady niewłaściwie wykonanych nadproży.

FOT. 5. Brak nadproża; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 5. Brak nadproża; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

Podsumowanie

Nadproża płaskie to obecnie podstawowy sposób zabudowy nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Do najpowszechniej stosowanych należą nadproża żelbetowe i sprężone, choć coraz częściej stosuje się nadproża wykonywane z materiałów takich samych jak murowane ściany. W wypadku ceramiki i silikatu są to nadproża w kształtkach typu U, natomiast w ścianach z betonu komórkowego stosuje się zbrojone nadproża z betonu komórkowego. Zastosowanie nadproża z tego samego materiału co ściana zwiększa izolacyjność termiczną i nie powoduje przebarwień na tynkowanej ścianie. Najczęściej tego typu nadproża należą do jednego systemu i pochodzą od tego samego producenta, nie występuje więc problem instrukcji montażu i wykonawstwa.

Nadproża zespolone, które zakładają współpracę z murem zabudowanym powyżej nadproża, stosowane są również coraz częściej. Badania pokazują, że nawet nadproża traktowane jako samonośne, przy małych rozpiętościach, współpracują z murowaną nadbudową. Wówczas ich nośność jest kilkukrotnie większa niż nośność pojedynczej belki nadprożowej. Istotną wadą nadproży zespolonych jest konieczność wykonywania montażowych podpór zabezpieczających nadproże przed uszkodzeniem w chwili wykonywania murowanej nadbudowy.

FOT 6. Brak nadproża. Zabudowa z płyt g-k; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT 6. Brak nadproża. Zabudowa z płyt g-k; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 7. Oparcie nadproża na płytce uzyskanej po docięciu bloczka od czoła. Widoczny wpust zamka elementu murowanego; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 7. Oparcie nadproża na płytce uzyskanej po docięciu bloczka od czoła. Widoczny wpust zamka elementu murowanego; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 8. Zbyt krótkie oparcie nadproża; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 8. Zbyt krótkie oparcie nadproża; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 9. Zbyt wysokie nadproże „podwieszone” nad otworem; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 9. Zbyt wysokie nadproże „podwieszone” nad otworem; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

Literatura

 1. A.W. Hendry, „Structural Masonry”, First Edition, MacMillan, London 1990.
 2. R. Nowak, „Nowoczesne nadproża w budownictwie ogólnym”, XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 5–8 marca 2019, t. 1, s. 243–278.
 3. Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk, „Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych”, t. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 4. J. Hola, P. Pietraszek, K. Schabowicz, „Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie”, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.
 5. J. Romanowski, „Nadproża. Projektowanie i obliczenia”, Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa, Warszawa 2001.
 6. DIN 1053-1, „Mauerwerk. Berechnung und Ausführung”.
 7. TEK 17-1B, „Allowable stress design of concrete masonry lintels”, National Concrete Masonry Association, Virginia 2001.
 8. TM 5-809-3, „Masonry structural design for buildings”, Departments of the Army, the Navy, and the Air Force, Washington 1992.
 9. D.C. Gastgeb, „How to Design Reinforced Masonry Lintels”, „Masonry Construction” 3/1991.
 10. Ch. Beall, „Lintel Design and Detailing”, „Masonry Construction” 3/1995.
 11. R. Jasiński, Ł. Drobiec, A. Piekarczyk, „Mury poddane zginaniu w ujęciu PN-EN 1996-1-1:2006. Ściany zginane w płaszczyźnie”, „Materiały Budowlane” 6/2009, s. 70–72.
 12. U. Schmidt, P. Schubert, „Bemessung von Flachstürzen, Mauewerk Kalender”, Ernst and Son, Berlin 2004, s 275–309.
 13. PN-EN 1996-1-1+A1:2013/NA:2014-03 Eurokod 6, „Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych”.
 14. S.R. Davies, A.E. Ahmed, „An Approximate Method for Analysing Composite Wall/Beams”, „Proceedings of the British Ceramic Society” 27/1978, s. 305–320.
 15. PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03 Eurokod 2, „Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”
 16. PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 Eurokod 3, „Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”.
 17. PN-EN 845-2:2013-10E, „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża”.
 18. PN-EN 1356:1999, „Badanie właściwości użytkowych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu”.
 19. PN-EN 846-9:2002, „Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 9: Określenia nośności na zginanie i ścinanie belek nadprożowych”.
 20. Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur, „Prefabrykowane nadproża z autoklawizowanego betonu komórkowego – badania i analizy teoretyczne/Precast lintels made of autoclaved aerated concrete – test and theoretical analyses”, „Cement Wapno Beton” 5/2017, s. 339–413.
 21. Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur, „Analysis of AAC precast lintels embedded in walls different construction”, „Ce/Papers”, 2(4)/2018, s. 367–376.
 22. W. Mazur, „Badania zbrojonych nadproży z betonu komórkowego. Współczesny stan wiedzy w inżynierii lądowej”, Prace naukowe doktorantów, praca zbiorowa pod red. Joanny Bzówki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, s. 241–250.
 23. W. Mazur, Ł. Drobiec, R. Jasiński, „Wpływ sposobu obciążenia na właściwości mechaniczne prefabrykowanych nadproży z ABK”, „Materiały Budowlane” 9/2015, s. 114–116.
 24. W. Mazur, L. Drobiec, R. Jasiński, „Research of Light Concrete Precast Lintels”, „Procedia Engineering 161/2016, s. 611–617.
 25. W. Mazur, Ł. Drobiec, R. Jasiński, „Research and numerical investigation of masonry – AAC precast lintels interaction”, „Procedia Engineering” 193/2017,s. 385–392.
 26. W. Mazur, „Badania właściwości mechanicznych prefabrykowanych nadproży z betonu komórkowego obciążonych wraz z murem. Zarys wybranych zagadnień z inżynierii lądowej”, prace naukowe doktorantów, praca zbiorowa pod red. Joanny Bzówki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016, s. 133–140.

Komentarze

 • Ryszard Rotter Ryszard Rotter, 03.09.2020r., 09:52:10 Jak zwykle dobry artykuł znanych autorów, dziękuję i pozdrawiam. Przy okazji prośba o zmianę pierwszego zdjęcia "Poznaj nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie" bo może wprowadzić w błąd, dopiero pod koniec artykułu użyte jest ono jako przykład niewłaściwego oparcia
 • Redakcja Redakcja, 03.09.2020r., 15:46:48 Dziękujemy za uwagę, na zdjęcie główne wybraliśmy jedno ze zdjęć z artykułu - najlepsze pod względem wielkości i formatu. Uzupełniliśmy podpis pod zdjęciem o informację, że jest to przykład niewłaściwie wykonanego nadproża.

Powiązane

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.