Izolacje.com.pl

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Modern lintels used in building construction

Przykład niewłaściwie wykonanego nadproża – oparcie nadproża na płytce uzyskanej po docięciu bloczka od czoła. Widoczny wpust zamka elementu murowanego.
Fot. Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

Przykład niewłaściwie wykonanego nadproża – oparcie nadproża na płytce uzyskanej po docięciu bloczka od czoła. Widoczny wpust zamka elementu murowanego.


Fot. Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Obciążenia nadproży i zasady ich pracy
 • Projektowanie nadproży i ich badania
 • Typowe błędy w wykonywaniu nadproży

Przedmiotem artykułu są nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie. W artykule omówiono sposoby obliczeń i zasady pracy nadproży. Uwagę poświęcono także projektowaniu i budowaniu nadproży. Przedstawiono ponadto typowe błędy popełniane przy wykonywaniu nadproży płaskich.

Modern lintels used in building construction

This paper presents modern lintels used in building construction. It describes the design calculation methods and functional principles of lintels. Focus was also on design and construction of lintels, as well as typical mistakes of flat lintels installation.

Oprócz murowanych nadproży sklepionych i łukowych w przeszłości stosowano również płaskie nadproża kamienne, belkowe drewniane, murowane płaskie, a obecnie powszechnie stosuje się belkowe nadproża żelbetowe, sprężone, stalowe, a nawet nadproża z betonu komórkowego. Współpraca nadproży płaskich z murem zabudowanym powyżej jest tematem licznych prac badawczych i analitycznych.

Stosowane obecnie nadproża można podzielić na samonośne belki i belki wysokie oraz nadproża zespolone. W samonośnych nadprożach belkowych nie uwzględnia się współpracy nadproża z murowaną nadbudową, natomiast w nadprożach zespolonych współpraca taka jest wymagana. Nośność nadproża zespolonego bez murowanej nadbudowy jest bowiem niewystarczająca.

Obciążenia nadproży

Do podstawowych obciążeń nadproży zaliczyć należy ciężar własny belki nadprożowej, części muru wraz z wyprawą znajdujących się nad belką, a także obciążenia pochodzące od stropów wyższych kondygnacji i elementów opartych na murze. Na nadproża mogą działać również siły poziome występujące w płaszczyźnie styku z murem, wywołujące ich mimośrodowe rozciąganie [1–2].

Na nadproża o małej rozpiętości nie przekazują się pionowe obciążenia z całej wysokości budynku, a jedynie z pewnej strefy zabudowanej powyżej nadproża. Wynika to oczywiście z przebiegu naprężeń w tarczy z otworem (efekt przesklepienia łukowego) i obciążenia zlokalizowane powyżej tego przesklepienia przejmie mur poza nadprożem. Obszar, z którego obciążenia przekazywane są na nadproże, nie ma ostrych granic (zależy od właściwości muru), ale zewnętrzną obwiednię trajektorii głównych naprężeń ściskających dość dobrze aproksymuje trójkąt. Sposoby wyznaczania tego obszaru przedstawiono w cytowanych pracach [3–5] oraz niemieckiej normie DIN 1053-1 [6].

Według tych zaleceń strefę obciążenia nadproża określa obrys trójkąta równobocznego o ramionach wyprowadzonych z teoretycznych punktów podparcia belki pod kątem 60° w stosunku do poziomu (RYS. 1 i RYS. 2).

RYS. 1. Zasady przyjmowania obciążeń działających na nadproża – obciążenie ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 1. Zasady przyjmowania obciążeń działających na nadproża – obciążenie ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 2. Zasady przyjmowania obciążeń działających na nadproża – obciążenie ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 2. Zasady przyjmowania obciążeń działających na nadproża – obciążenie ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

Gdy w obszarze trójkąta znajduje się strop, to uwzględnić również należy dodatkowe obciążenie na długości stropu wchodzącego w pole trójkąta (RYS. 3 i RYS. 4). Obciążenie ze stropu można traktować jako równomiernie rozłożone, gdy przekazywane jest ze stropu płytowego lub z stropu żebrowego o rozstawie żeber nieprzekraczającym 1,25 m.

W przypadku, gdy ramiona trójkąta przecinają otwór w ścianie, strefa ta ulega modyfikacji przez przesunięcie ramion trójkąta równobocznego w górę do punktu, aż krawędzie powstałego obszaru nie będą przecinały otworu (RYS. 5).

RYS. 3. Obciążenie nadproża ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego oraz reakcją ze stropu; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 3. Obciążenie nadproża ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego oraz reakcją ze stropu; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 4. Obciążenie nadproża ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego oraz reakcją ze stropu; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 4. Obciążenie nadproża ciężarem ściany z obszaru trójkąta równobocznego oraz reakcją ze stropu; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 5. Schemat obciążenia nadproża ciężarem własnym muru z otworem; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 5. Schemat obciążenia nadproża ciężarem własnym muru z otworem; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

Przypadek obciążenia siłą skupioną został szczegółowo omówiony w normie niemieckiej DIN 1053-1 [6]. Gdy skupiona siła znajdzie się w obrębie trójkąta obciążenia, to siłę należy również uwzględnić w obliczeniach. Siłę tą można rozłożyć na obciążenie równomierne w poziomie nadproża, przyjmując, że rozkłada się pod kątem 60° (RYS. 6).

RYS. 6. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich ciężarem własnym muru; rys.: [7–8]

RYS. 6. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich ciężarem własnym muru; rys.: [7–8]

Jeżeli siła skupiona zlokalizowana jest w nieznacznej odległości powyżej trójkąta obciążenia, to powinna być również brana pod uwagę. Jeśli występuje w świetle szerokości otworu na wysokości strefy trójkąta powiększonej o 250 mm, wówczas do obciążenia nadproża poza jego ciężarem własnym i ciężarem muru występującego w strefie trójkąta należy doliczyć nie tylko siłę skupioną, ale i obciążenie z zakreskowanego obszaru pokazanego na RYS. 7.

RYS. 7. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich obciążeniem skupionym; rys.: [7–8]

RYS. 7. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich obciążeniem skupionym; rys.: [7–8]

Wytyczne amerykańskie [7–8] w nieco inny sposób zalecają zestawiać obciążenie na nadproża. Przyjmuje się, że obciążenie należy zbierać z trójkąta o ramionach nachylonych pod kątem 45° (RYS. 8).

RYS. 8. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich ciężarem własnym muru; rys.: [7–8]

RYS. 8. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich ciężarem własnym muru; rys.: [7–8]

W wypadku występowania obciążenia skupionego zakłada się, że siła rozkłada się w murze pod kątem 30°, aż obciążenie uzyska szerokość równą czterem grubościom muru, zwiększoną o szerokość przyłożenia obciążenia (RYS. 9).

W literaturze znaleźć można jeszcze inne, autorskie propozycje zestawiania obciążeń na nadproża. Na RYS. 10 pokazano przykład propozycji rozkładu obciążeń na nadproże zbrojone [9]. Podobne zalecenia zamieszczono w pracy [10].

Zasady pracy nadproży

Na etapie projektowania najczęściej przyjmuje się, że nadproże pracuje w schemacie belki swobodnie podpartej [3–4, 7–10], a nośność sprawdza się na zginanie w środku rozpiętości i na ścinanie w strefie przypodporowej. W rzeczywistości nadproże zawsze współpracuje z zabudowanym powyżej murem [11–12].

Zakres współpracy jest funkcją parametrów wytrzymałościowych połączenia (przyczepność muru do nadproża, kohezja itp.) oraz czynników konstrukcyjnych, do których należą: długość oparcia nadproża w murze (sztywność utwierdzenia) oraz proporcje sztywności giętnej nadproża i muru. W normie PN-EN 1996-1-1 [13] nadproża współpracujące z murem nazwano nadprożami zespolonymi.

 

RYS. 9. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich obciążeniem skupionym; rys.: [7–8]

RYS. 9. Schemat obciążenia nadproża według zaleceń amerykańskich obciążeniem skupionym; rys.: [7–8] 

RYS. 10. Schemat obciążenia nadproża murowanego zbrojonego według prac [9–10]; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 10. Schemat obciążenia nadproża murowanego zbrojonego według prac [9–10]; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

W pracy [12] opisano sposób rozkładu sił wewnętrznych w nadprożach zespolonych. Zakłada się, że wewnątrz muru nad nadprożem wytworzą się ściskane krzyżulce oraz pozioma strefa ściskana (która może wystąpić również w żelbetowym stropie lub wieńcu jeśli taki nad nadprożem jest), natomiast belka nadprożowa nadproża zespolonego będzie przenosić naprężenia rozciągające.

Jeżeli nad naprożem nie ma żelbetowego stropu lub żelbetowego wieńca, a mur jest niski to efekt taki, szczególnie w murze z niewypełnionymi spoinami czołowymi, będzie możliwy do uzyskania dopiero po wystąpieniu ugięcia belki nadprożowej (RYS. 11).

W wypadku murów wyższych strefa ściskana będzie przebiegać przez strefy przewiązań elementów murowych, a powyżej nadproża wytworzy się pas ściskany (RYS. 12).

RYS. 11. Zasady pracy nadproży zespolonych: murowana belka; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 11. Zasady pracy nadproży zespolonych: murowana belka; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 12. Zasady pracy nadproży zespolonych: mur przewiązany; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 12. Zasady pracy nadproży zespolonych: mur przewiązany; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

W wypadku występowania wieńca lub żelbetowego stropu powyżej muru pas ściskany wytworzy się w tych elementach, nawet jeśli mur wykonany zostanie bez wypełnionych spoin pionowych (RYS. 13).

Przy dużych rozpiętościach nadproży, gdzie występują ugięcia, nie można zakładać zespolenia obu części nadproża. W takim przypadku w zginanym murze powyżej nadproża wystąpi efekt przesklepienia, a żelbetowa belka pełnić będzie rolę ściągu. W efekcie w murze powyżej nadproża dominować będzie ściskanie, zaś w belce wystąpi zginanie z rozciąganiem i ścinaniem (blisko podpór). Za graniczną wartość rozpiętości nadproży zespolonych norma PN-EN 1996-1-1 [13] przyjmuje 3,0 m.

RYS. 13. Zasady pracy nadproży zespolonych: mur zwieńczony wieńcem; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 13. Zasady pracy nadproży zespolonych: mur zwieńczony wieńcem; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 14. Rozkład naprężeń stycznych i normalnych na styku nadproża z murem; rys.: [1, 14]

RYS. 14. Rozkład naprężeń stycznych i normalnych na styku nadproża z murem; rys.: [1, 14]

Sposób określania sił wewnętrznych (ściskających w łuku i rozciągających oraz ścinających w belce nadprożowej) podano w pracy [1]. Metoda została opracowana na podstawie analiz Daviesa i Achmeda [14] zmienności naprężeń stycznych i normalnych w styku muru z nadprożem. Wprowadzono parametr sztywności Rƒ  wyrażający w przybliżeniu stosunek sztywności nadproża i sztywności muru. Długość odcinka, na którym występują naprężenia styczne i normalne jest odwrotnie proporcjonalny do wartości Rƒ.

Przy Rƒ  ≤  5 (wiotkie nadproże – wiotki mur) należy się spodziewać dłuższego odcinka kontaktu nadproża z murem i większych momentów zginających i sił osiowych.

Z kolei przy Rƒ ≥ 7 zasięg odcinka jest krótszy, powodując zmniejszenie wartości sił wewnętrznych w nadprożu (RYS. 14).

Wytyczne nie podają informacji, przy jakich wymiarach belki nadprożowej oraz muru nad nadprożem belka ta może być traktowana jako belka nadproża zespolonego (współpracującego). W celu określania zasad pracy nadproży prefabrykowanych z betonu komórkowego przeprowadzono badania tych nadproży przy różnych układach obciążeń oraz z różną nadbudową.

Projektowanie nadproży

Nadproża samonośne oraz zespolone można sprawdzać obliczeniowo lub porównać wielkości sił wewnętrznych z nośnościami deklarowanymi przez producenta nadproża. W wypadku nadproży samonośnych obliczeniowe sprawdzenie nośności polega na wykazaniu, że warunki nośności na zginanie i ścinanie są spełnione. Siły wewnętrzne określa się zazwyczaj zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 2, natomiast nośność sprawdza się zgodnie z zaleceniami norm przedmiotowych dotyczących z materiału, z którego wykonane jest nadproże (np. nadproża żelbetowe zgodnie z PN-EN 1992-1 [15], stalowe zgodnie z PN-EN 1993-1 [16]).

Jeżeli producent deklaruje nośności sprawdzenie ogranicza się tylko do porównania obliczonych wartości sił wewnętrznych z obliczeniowymi lub charakterystycznymi wielkościami deklarowanymi.

Nieco większy problem występuje przy analizie nadproży zespolonych. Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 [13], jeżeli producent nadproża zespolonego deklaruje jego obliczeniową nośność według ustaleń normy PN-EN 845-2 [17], wówczas nie wymaga się dodatkowego sprawdzania nośności na zginanie i ścinanie. Oczywiście obliczeniowa nośność takiego nadproża zespolonego musi być większa lub równa obliczeniowej wartości odpowiedniej siły wewnętrznej wywołanej przez obciążenie.

Jeżeli nośność obliczeniowa na zginanie nadproża zespolonego nie została zadeklarowana przez producenta, to w przypadku przekroju prostokątnego, poddanego jedynie zginaniu, kiedy można nadproże traktować jak belkę wysoką (gdy wysokość całkowita nadproża h jest większa od połowy jego efektywnej rozpiętości lef) wartość momentu MRd powinna być obliczona ze wzoru:

(1)

gdzie Ftkl jest charakterystyczną nośnością na rozciąganie prefabrykowanej części nadproża zespolonego w stanie granicznym nośności deklarowaną przez jego producenta zgodnie z normą PN-EN 845-2. Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γM we wzorze (1) powinien być przyjęty adekwatnie do materiału, z którego wykonano prefabrykowaną część nadproża.

Ramię sił wewnętrznych z powinno być równe mniejszej z wartości obliczonej ze wzoru:

(2)

lub

(3)

gdzie  

h jest całkowitą wysokością nadproża zespolonego,

natomiast l to efektywna rozpiętość nadproża.

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 845-2 efektywna rozpiętość nadproża zespolonego powinna być równa rozpiętości w świetle otworu powiększonej o minimalną długość zakotwienia prętów zbrojeniowych. Minimalna deklarowana długość zakotwienia zbrojenia według normy PN-EN 1996-1-1 nie powinna być mniejsza niż 100 mm.

W przypadku murów wykonanych z elementów murowych grupy 1 innych niż z betonu na kruszywach lekkich nośność na zginanie MRd obliczona ze wzoru (1) musi jednak spełniać warunek:

(4)

gdzie ƒd jest obliczeniową wytrzymałością muru na ściskanie w kierunku, w którym oddziałują naprężenia ściskające w strefie ściskanej, b i h to szerokość i całkowita wysokość nadproża zespolonego, natomiast a1 jest odległością środka ciężkości zbrojenia od rozciąganej krawędzi części prefabrykowanej.

Jeżeli mur projektuje się z elementów murowych grupy 2, 3 i 4 oraz grupy 1 z betonu lekkiego, wówczas powyższy warunek przyjmuje postać:

(5)

Warunki wyrażone wzorami (4) i (5) wynikają z potrzeby ograniczenia wysokości ściskanej strefy muru, analogicznie jak w pojedynczo zbrojonych zginanych elementach żelbetowych.

Przy braku ograniczenia strefy ściskanej mogłoby dojść do przekroczenia granicznej wartości odkształceń muru, a jednocześnie nie zostałoby osiągnięte odkształcenie stali zbrojeniowej odpowiadające obliczeniowej granicy plastyczności i w rozciąganej prefabrykowanej części nadproża nie wystąpiłaby siła o wartości FtklM, a więc nośność na zginanie byłaby mniejsza od opisanej wzorem (1).

Nadproża zespolone o całkowitej wysokości mniejszej od połowy ich efektywnej rozpiętości należy obliczać jak zwykłe zbrojone belki. Nośność prostokątnego przekroju zginanego pojedynczo zbrojonego należy obliczać według wzoru (1). Ramię sił wewnętrznych z przyjmuje się zakładając, że maksymalne naprężenie ściskające i rozciągające osiągane są jednocześnie, z uwzględnieniem założeń dotyczących wymiarowania zginanych zbrojonych przekrojów murowanych podanych w normie PN-EN 1996-1-1 [13] można wyznaczyć ze wzoru:

(6)

w którym γM należy przyjmować odpowiednio do materiału prefabrykowanej części nadproża. Obowiązują tutaj także warunki (4) i (5) ograniczające nośność na zginanie wyznaczoną ze wzoru (1).

W nadprożach zespolonych oprócz nośności na zginanie wymagane jest jeszcze sprawdzenie stanu granicznego nośności na ścinanie jak w murowanych belkach zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 [13].

W przypadku, gdy pomija się zbrojenie na ścinanie, prawdziwa powinna być nierówność:

(7)

gdzie VEd jest obliczeniową wartością siły poprzecznej, natomiast VRd1 jest obliczeniową nośnością na ścinanie muru niezbrojonego.

Jeżeli producent nadproża nie deklaruje nośności na ścianie, to należy ją obliczyć ze wzoru:

(8)

gdzie ƒvd jest wytrzymałością obliczeniową muru lub betonu wypełniającego na ścinanie.

Badania nadproży

Nośności na zginanie i ścinanie zamieszczane przez producentów w deklaracjach właściwości użytkowych uzyskuje się na podstawie badań.

Nadproża muszą spełniać wymagania normy PN-EN 845-2 [17], natomiast na podstawie norm PN-EN 1356 [18] i PN-EN 846-9 [19] weryfikuje się nośność nadproży doświadczalnie. Obie te normy w podobny sposób określają wymagania dotyczące badań nadproży.

Zgodnie z normą PN-EN 846-9 [19] nadproża powinny być badane w układzie belki jednoprzęsłowej wolnopodpartej obciążonej pionowo w sposób jak najbardziej zbliżony do występującego w rzeczywistej konstrukcji murowej. W przypadku badania nośności na zginanie norma dopuszcza zastosowanie obciążenia równomiernie rozłożonego lub układu dwóch lub czterech sił skupionych o jednakowej wartości.

Przy badaniu nośności na ścinanie należy zastosować obciążenie przyłożone w odległości od podpory równej wysokości nadproża, powiększonej o 75 mm. Norma PN-EN 846-9 [19] nie jest precyzyjna, dlatego przy badaniu nadproży z betonu komórkowego wykorzystuje się często starszą normę PN-EN 1356:1999 [18], według której zaleca się zastosowanie obciążenia w postaci dwóch sił przyłożonych w odległości równiej ¼ rozpiętości mierzonej w osiach podpór. Starsze przepisy można w tym wypadku stosować, ponieważ nie są sprzeczne z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 846-9 [19].

Sposoby realizacji obciążenia w badaniach prowadzonych zgodnie z normami PN-EN 846-9 [19] i PN-EN 1356:1999 [18] różnią się od rzeczywistego obciążenia działającego na nadproże. Kiedy nadproże znajduje się bezpośrednio pod wieńcem stropu, obciążenie może być zbliżone do równomiernie rozłożonego. Jeśli jednak nad naprożem występuje mur, to w wyniku efektu przesklepienia łukowego obciążenia na nadproże przekazywane są jedynie z pewnego obszaru muru znajdującego się nad naprożem. Występuje zatem pewien brak konsekwencji między rzeczywistymi obciążeniami a obciążeniami wykorzystywanymi do badań, na podstawie których określa się nośność na potrzeby deklaracji właściwości użytkowych.

W związku z tym w Politechnice Śląskiej wykonano badania porównawcze nadproży z betonu komórkowego obciążonych klasycznie dwiema siłami (FOT. 1, RYS. 15) oraz przez przyłożenie do nadproża kilku sił skupionych o różnych wartościach (FOT. 2, RYS. 16). Drugi sposób obciążenia miał za zadanie symulowanie obciążenia trójkątnego [20–25].

FOT. 1. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1356:1999; fot.: [20, 22–23]

FOT. 1. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1356:1999; fot.: [20, 22–23]

RYS. 15. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1356:1999 (FOT. 1). Objaśnienia: 1 – siłownik hydrauliczny, 2 – łożysko nieprzesuwne, 3 – łożysko przesuwne, 4 – siłomierz, 5 – indukcyjny czujnik przemieszczeń; rys.: [20, 22–23]

RYS. 15. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1356:1999 (FOT. 1). Objaśnienia: 1 – siłownik hydrauliczny, 2 – łożysko nieprzesuwne, 3 – łożysko przesuwne, 4 – siłomierz, 5 – indukcyjny czujnik przemieszczeń; rys.: [20, 22–23]

FOT. 2. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania autorskie symulujące trójkątne obciążenie nadproża; fot.: [20, 22–23]

FOT. 2. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania autorskie symulujące trójkątne obciążenie nadproża; fot.: [20, 22–23]

RYS. 16. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania autorskie symulujące trójkątne obciążenie nadproża (FOT. 2). Objaśnienia: 1 – siłownik hydrauliczny, 2 – łożysko nieprzesuwne, 3 – łożysko przesuwne, 4 – siłomierz, 5 – indukcyjny czujnik przemieszczeń; rys.: [20, 22–23]

RYS. 16. Stanowiska badawcze do badań belek nadprożowych – badania autorskie symulujące trójkątne obciążenie nadproża (FOT. 2). Objaśnienia: 1 – siłownik hydrauliczny, 2 – łożysko nieprzesuwne, 3 – łożysko przesuwne, 4 – siłomierz, 5 – indukcyjny czujnik przemieszczeń; rys.: [20, 22–23]

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że różnice w wynikach pomiędzy badaniami normowymi oraz badaniami prowadzonymi według metody autorskiej przy obciążeniu quasi trójkątnym są małe. Można uznać, że badania normowe wystarczająco odwzorowują pracę nadproża w murze pod obciążeniem.

Oprócz badań samych nadproży przeprowadzono również badania belek z murowaną nadbudową [20, 23, 26]. Zasadniczym celem badań była obserwacja zachowania muru nad otworem okiennym i pod oparciem nadproży oraz obserwacja samych nadproży. Eksperymenty prowadzono na nadprożach o długości 2,0 m przy różnych wysokościach muru ponad naprożem. W celu realizacji testów zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze, którego widok wraz z modelem badawczym przedstawiono na FOT. 3 i FOT. 4 oraz RYS. 17 i RYS. 18.

FOT. 3. Badania nadproży z nadbudową – model z pięcioma warstwami muru; fot.:Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 3. Badania nadproży z nadbudową – model z pięcioma warstwami muru; fot.:Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 4. Badania nadproży z nadbudową – model z trzema warstwami muru; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 4. Badania nadproży z nadbudową – model z trzema warstwami muru; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 17. Badania nadproży z nadbudową – model z pięcioma warstwami muru (FOT. 3). Objaśnienia: 1 – indukcyjny czujnik przemieszczeń, 2 – cięgna sprężające, 3 – sprężyny w prowadnicach, 4 – siłomierz, 5 – łożysko kuliste, 6 – blachy oporowe, 7 – łożysko, 8 – siłownik hydrauliczny, 9 – wieniec żelbetowy; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 17. Badania nadproży z nadbudową – model z pięcioma warstwami muru (FOT. 3). Objaśnienia: 1 – indukcyjny czujnik przemieszczeń, 2 – cięgna sprężające, 3 – sprężyny w prowadnicach, 4 – siłomierz, 5 – łożysko kuliste, 6 – blachy oporowe, 7 – łożysko, 8 – siłownik hydrauliczny, 9 – wieniec żelbetowy; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 18. Badania nadproży z nadbudową – model z trzema warstwami muru (FOT. 4). Objaśnienia: 1 – cięgna sprężające, 2 – sprężyny w prowadnicach, 3 – siłomierz, 4 – łożysko kuliste, 5 – blachy oporowe, 6 – łożysko, 7 – siłownik hydrauliczny, 8 – wieniec żelbetowy; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

RYS. 18. Badania nadproży z nadbudową – model z trzema warstwami muru (FOT. 4). Objaśnienia: 1 – cięgna sprężające, 2 – sprężyny w prowadnicach, 3 – siłomierz, 4 – łożysko kuliste, 5 – blachy oporowe, 6 – łożysko, 7 – siłownik hydrauliczny, 8 – wieniec żelbetowy; rys.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

W celu wywołania poziomych sił, jakie powstają w odcinkach muru pod wpływem ograniczania jego dokształcenia w kierunku długości ściany zastosowano oporowo-cięgnowy system obciążający. Dzięki zastosowaniu sprężyn przyjęty układ cięgnowo-oporowy umożliwił przekazywanie na model badawczy stałej siły poziomej podczas obciążania i powstających poprzecznych przemieszczeniach.

Badania [23, 26] wykazały, że nośność nadproży badanych z murem była kilkukrotnie większa od nośności samych belek nadprożowych. Nastąpiła tu współpraca nadproży z murem w sensie postanowień PN-EN 1996-1-1 [13], w związku z tym badane nadproża można było uznać jako nadproża zespolone.

Typowe błędy w wykonywaniu nadproży

Błędy w wykonywaniu nadproży wynikają najczęściej z braku prowadzania obliczeń, co w wypadku nadproży żelbetowych monolitycznych skutkować może zbyt małą ilością zbrojenia. W nadprożach prefabrykowanych typowym błędem jest zbyt krótkie oparcie belki nadprożowej lub jej niewłaściwe oparcie na murze. Bywa, że nadproża zespolone stosowane są jako belki samonośne. Czasem otwór okienny jest zamurowany od góry bloczkami i w ogóle nie ma nadproża.

Warto również zwrócić uwagę na to, iż norma PN-EN 845 nie określa minimalnej nośności nadproży, co może prowadzić do wielu niepożądanych zjawisk. W sprzedaży oferowane są tanie nadproża o bardzo małej nośności, a inwestorzy bardzo często kupują produkty kierując się ceną, a nie wymaganiami. Na FOT. 5, FOT. 6, FOT. 7, FOT. 8 i FOT. 9 pokazano przykłady niewłaściwie wykonanych nadproży.

FOT. 5. Brak nadproża; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 5. Brak nadproża; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

Podsumowanie

Nadproża płaskie to obecnie podstawowy sposób zabudowy nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Do najpowszechniej stosowanych należą nadproża żelbetowe i sprężone, choć coraz częściej stosuje się nadproża wykonywane z materiałów takich samych jak murowane ściany. W wypadku ceramiki i silikatu są to nadproża w kształtkach typu U, natomiast w ścianach z betonu komórkowego stosuje się zbrojone nadproża z betonu komórkowego. Zastosowanie nadproża z tego samego materiału co ściana zwiększa izolacyjność termiczną i nie powoduje przebarwień na tynkowanej ścianie. Najczęściej tego typu nadproża należą do jednego systemu i pochodzą od tego samego producenta, nie występuje więc problem instrukcji montażu i wykonawstwa.

Nadproża zespolone, które zakładają współpracę z murem zabudowanym powyżej nadproża, stosowane są również coraz częściej. Badania pokazują, że nawet nadproża traktowane jako samonośne, przy małych rozpiętościach, współpracują z murowaną nadbudową. Wówczas ich nośność jest kilkukrotnie większa niż nośność pojedynczej belki nadprożowej. Istotną wadą nadproży zespolonych jest konieczność wykonywania montażowych podpór zabezpieczających nadproże przed uszkodzeniem w chwili wykonywania murowanej nadbudowy.

FOT 6. Brak nadproża. Zabudowa z płyt g-k; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT 6. Brak nadproża. Zabudowa z płyt g-k; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 7. Oparcie nadproża na płytce uzyskanej po docięciu bloczka od czoła. Widoczny wpust zamka elementu murowanego; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 7. Oparcie nadproża na płytce uzyskanej po docięciu bloczka od czoła. Widoczny wpust zamka elementu murowanego; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 8. Zbyt krótkie oparcie nadproża; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 8. Zbyt krótkie oparcie nadproża; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 9. Zbyt wysokie nadproże „podwieszone” nad otworem; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

FOT. 9. Zbyt wysokie nadproże „podwieszone” nad otworem; fot.: Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur

Literatura

 1. A.W. Hendry, „Structural Masonry”, First Edition, MacMillan, London 1990.
 2. R. Nowak, „Nowoczesne nadproża w budownictwie ogólnym”, XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 5–8 marca 2019, t. 1, s. 243–278.
 3. Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk, „Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych”, t. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 4. J. Hola, P. Pietraszek, K. Schabowicz, „Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie”, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.
 5. J. Romanowski, „Nadproża. Projektowanie i obliczenia”, Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa, Warszawa 2001.
 6. DIN 1053-1, „Mauerwerk. Berechnung und Ausführung”.
 7. TEK 17-1B, „Allowable stress design of concrete masonry lintels”, National Concrete Masonry Association, Virginia 2001.
 8. TM 5-809-3, „Masonry structural design for buildings”, Departments of the Army, the Navy, and the Air Force, Washington 1992.
 9. D.C. Gastgeb, „How to Design Reinforced Masonry Lintels”, „Masonry Construction” 3/1991.
 10. Ch. Beall, „Lintel Design and Detailing”, „Masonry Construction” 3/1995.
 11. R. Jasiński, Ł. Drobiec, A. Piekarczyk, „Mury poddane zginaniu w ujęciu PN-EN 1996-1-1:2006. Ściany zginane w płaszczyźnie”, „Materiały Budowlane” 6/2009, s. 70–72.
 12. U. Schmidt, P. Schubert, „Bemessung von Flachstürzen, Mauewerk Kalender”, Ernst and Son, Berlin 2004, s 275–309.
 13. PN-EN 1996-1-1+A1:2013/NA:2014-03 Eurokod 6, „Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych”.
 14. S.R. Davies, A.E. Ahmed, „An Approximate Method for Analysing Composite Wall/Beams”, „Proceedings of the British Ceramic Society” 27/1978, s. 305–320.
 15. PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03 Eurokod 2, „Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”
 16. PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 Eurokod 3, „Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”.
 17. PN-EN 845-2:2013-10E, „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża”.
 18. PN-EN 1356:1999, „Badanie właściwości użytkowych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu”.
 19. PN-EN 846-9:2002, „Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 9: Określenia nośności na zginanie i ścinanie belek nadprożowych”.
 20. Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur, „Prefabrykowane nadproża z autoklawizowanego betonu komórkowego – badania i analizy teoretyczne/Precast lintels made of autoclaved aerated concrete – test and theoretical analyses”, „Cement Wapno Beton” 5/2017, s. 339–413.
 21. Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur, „Analysis of AAC precast lintels embedded in walls different construction”, „Ce/Papers”, 2(4)/2018, s. 367–376.
 22. W. Mazur, „Badania zbrojonych nadproży z betonu komórkowego. Współczesny stan wiedzy w inżynierii lądowej”, Prace naukowe doktorantów, praca zbiorowa pod red. Joanny Bzówki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, s. 241–250.
 23. W. Mazur, Ł. Drobiec, R. Jasiński, „Wpływ sposobu obciążenia na właściwości mechaniczne prefabrykowanych nadproży z ABK”, „Materiały Budowlane” 9/2015, s. 114–116.
 24. W. Mazur, L. Drobiec, R. Jasiński, „Research of Light Concrete Precast Lintels”, „Procedia Engineering 161/2016, s. 611–617.
 25. W. Mazur, Ł. Drobiec, R. Jasiński, „Research and numerical investigation of masonry – AAC precast lintels interaction”, „Procedia Engineering” 193/2017,s. 385–392.
 26. W. Mazur, „Badania właściwości mechanicznych prefabrykowanych nadproży z betonu komórkowego obciążonych wraz z murem. Zarys wybranych zagadnień z inżynierii lądowej”, prace naukowe doktorantów, praca zbiorowa pod red. Joanny Bzówki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016, s. 133–140.

Komentarze

 • Ryszard Rotter Ryszard Rotter, 03.09.2020r., 09:52:10 Jak zwykle dobry artykuł znanych autorów, dziękuję i pozdrawiam. Przy okazji prośba o zmianę pierwszego zdjęcia "Poznaj nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie" bo może wprowadzić w błąd, dopiero pod koniec artykułu użyte jest ono jako przykład niewłaściwego oparcia
 • Redakcja Redakcja, 03.09.2020r., 15:46:48 Dziękujemy za uwagę, na zdjęcie główne wybraliśmy jedno ze zdjęć z artykułu - najlepsze pod względem wielkości i formatu. Uzupełniliśmy podpis pod zdjęciem o informację, że jest to przykład niewłaściwie wykonanego nadproża.

Powiązane

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na...

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na tego typu podłożach w krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, z kolei zastosowanie tynków cementowych (z uwagi na ich szczelność i wysoką wytrzymałość) prowadzi do uszkodzenia otynkowanego muru lub przylegających elementów budynku.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

mgr Robert Zaorski Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn...

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn do wdmuchiwania, dzięki którym przy minimalnym nakładzie pracy i w krótkim czasie można uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacji o dowolnej grubości. Wystarczy jeden rodzaj materiału, by na stropie budynku ułożyć ocieplenie o grubości 45 cm oraz ocieplić jego połać dachową warstwą o grubości...

Nicola Hariasz Właściwości i zastosowanie keramzytu

Właściwości i zastosowanie keramzytu Właściwości i zastosowanie keramzytu

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość,...

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość, odporność na działanie kwasów, grzybów, pleśni oraz gryzoni. Jest mrozoodporny, ognioodporny, neutralny biologicznie, niepalny i stosunkowo wytrzymały.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej...

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Takimi wyrobami, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, są wysokiej jakości płyty warstwowe w okładzinach metalowych. Stosowanie tych płyt umożliwiają ich właściwości, bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodna gama profilowań blach okładzinowych.

Wybrane dla Ciebie

Pozbądź się wody z płaskiego dachu »

Pozbądź się wody z płaskiego dachu » Pozbądź się wody z płaskiego dachu »

Zatrzymaj ciepło na zimę »

Zatrzymaj ciepło na zimę » Zatrzymaj ciepło na zimę »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy »

Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy » Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.