Izolacje.com.pl

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Contemporary non-metallic fibre reinforcement used in concrete structures

FOT. 1. Makrowłókna polimerowe
Fot. Bautech [31]

FOT. 1. Makrowłókna polimerowe


Fot. Bautech [31]

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki...

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki schodowe. Kolejną istotną kwestią są oczekiwania inwestorów dotyczące wytrzymałości na uszkodzenia ścian wewnętrznych oraz optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej. W odpowiedzi na te wszystkie potrzeby inżynierowie Saint-Gobain opracowali płyty zespolone EasyTherm.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Rodzaje i właściwości niemetalicznych włókien
 • Wókna polimerowe
 • Włókna polipropylenowe
 • Włókna szklane
 • Włókna węglowe
 • Wpływ włókien na parametry betonu

Fibrobeton jest to kompozyt cementowy ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien metalicznych bądź niemetalicznych. Ze względu na długość rozróżnia się mikro- i makrowłókna. Włókna dłuższe mają zdolność przenoszenia obciążeń działających na konstrukcje, dzięki czemu mogą pełnić funkcję konstrukcyjną, a tym samym zastępować tradycyjne zbrojenie prętowe. Włókna krótsze, w wyniku ich dużej liczby nawet przy małym dozowaniu, są o wiele bardziej efektywne w wiązaniu mikropęknięć i ograniczaniu powstawania rys skurczowych. Popularna jest także idea łączenia mikro- i makrowłókien.
W zależności od rodzaju i objętości włókien w mieszance betonowej zmieniają się jej właściwości reologiczne. Dodanie zbrojenia rozproszonego do betonu może skutkować koniecznością zmodyfikowania jego kompozycji, gdyż najprawdopodobniej dojdzie do pogorszenia urabialności mieszanki.
Zastosowanie włókien ma szczególnie pozytywny wpływ na ograniczenie skurczu plastycznego, a również zwiększenie udarności oraz mrozoodporności. Fibrobeton stosuje się głównie do produkcji posadzek przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych, elementów elewacyjnych, a także obudów tuneli, deskowań, elementów małej architektury oraz jako beton natryskowy.
W artykule opisano właściwości niemetalicznych włókien polimerowych, polipropylenowych, szklanych i węglowych. Dodatkowo omówiono wpływ obecności włókien na właściwości fizyczne i mechaniczne fibrobetonu.

Contemporary non-metallic fibre reinforcement used in concrete structures.

Fibre reinforced concrete is a cementious composite material with a distributed reinforcement in form of metallic or nonmetallic fibres. In terms of length, micro- and macrofibres are distinguished. Longer fibres have the ability to transfer loads acting on the structure. They can perform a structural function and thus replace traditional bar reinforcement. Shorter fibres, present in large numbers, even in small dosage, are much more effective in bridging microcracks and limiting shrinkage cracks.
The idea of combining micro- and macrofibres is also gaining popularity. Rheological properties change according to the type and volume of fibres in the concrete mix. Namely, adding fibres may require modification of mixture composition, as its workability decreases.
The use of fibres has a particularly positive effect on reducing plastic shrinkage, as well as on increasing impact strength and frost resistance. Fibre reinforced concrete is mainly used for production of industrial floors, communication surfaces, facade elements, as well as tunnel cladding, formworks, landscaping elements and as a shotcrete.
The article describes the properties of non-metallic polymer, polypropylene, glass and carbon fibres. Additionally, the influence of fibre presence on physical and mechanical properties of concrete is discussed.

Szybki rozwój m.in. superplastyfikatorów, domieszek, dodatków i metod projektowania betonu pozwolił na polepszenie się urabialności – beton samozagęszczalny (Self-Compacting Concrete), zmniejszenie masy – beton lekki (Lightweight Concrete) czy wzrost wytrzymałości na ściskanie – beton wysokowytrzymałościowy (High Strenght Concrete). Należy jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem wytrzymałości beton staje się materiałem bardziej kruchym, który nie pracuje w zakresie plastycznym.

W celu uniknięcia kruchego pękania, polepszenia właściwości mechanicznych oraz fizycznych możliwe jest dodanie do mieszanki betonowej włókien. W ten sposób powstaje fibrobeton (Fibre Reinforced Concrete), czyli kompozyt cementowy ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien stalowych, polimerowych, polipropylenowych, szklanych, węglowych i innych [1]. W niniejszym artykule przedstawiono wpływ rozproszonego zbrojenia niemetalicznego na właściwości betonu.

Rodzaje włókien niemetalicznych

Charakteryzując włókna zbrojenia rozproszonego, należy zwrócić uwagę na:

 • materiał,
 • kształt,
 • wymiary (długość l, średnicę d i smukłość l/d),
 • objętość w mieszance betonowej Vf.

Efektywność włókien zależy głównie od powyższych parametrów, a także od ich przyczepności do stwardniałego zaczynu cementowego [2]. W celu zwiększenia powierzchni kontaktowej z zaczynem włókna mają falisty kształt lub są fibrylowane (podczas mieszania dochodzi do rozszczepienia ich końcówek).

Ze względu na materiał, z którego są wykonane, włókna do modyfikacji betonu można podzielić na metaliczne i niemetaliczne. Do tych pierwszych zaliczamy na przykład włókna stalowe, grupa druga jest natomiast bardzo zróżnicowana. Należą do niej: włókna syntetyczne (polimerowe, polipropylenowe), szklane, węglowe, bazaltowe i naturalne.

Włókna do zbrojenia betonu dzieli się ponadto na makrowłókna i mikrowłókna. Różnią się one przede wszystkim długością, ale również funkcją, jaką spełniają w betonie.

RYS. 1. Wpływ mikrowłókien na mostkowanie mikropęknięć i zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie. Objaśnienia: 1 – makrowłókno, 2 – mikropęknięcie, 3 – mikrowłókna mostkują mikropęknięcia; rys.: [3]

RYS. 1. Wpływ mikrowłókien na mostkowanie mikropęknięć i zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie. Objaśnienia: 1 – makrowłókno, 2 – mikropęknięcie, 3 – mikrowłókna mostkują mikropęknięcia; rys.: [3]

RYS. 2. Wpływ makrowłókien na mostkowanie makropęknięć i wzrost ciągliwości. Objaśnienia: 1 – makropęknięcie, 2 – makrowłókna mostkują makropęknięcie; rys.: [3]

RYS. 2. Wpływ makrowłókien na mostkowanie makropęknięć i wzrost ciągliwości. Objaśnienia: 1 – makropęknięcie, 2 – makrowłókna mostkują makropęknięcie; rys.: [3]

Makrowłókna nazywane są czasami włóknami konstrukcyjnymi, ponieważ mogą zastępować tradycyjne zbrojenie w postaci prętów stalowych. Mają zatem zdolność do przenoszenia obciążeń działających na konstrukcję. Zaletą stosowania fibrobetonu jest więc oszczędność czasu potrzebnego do wykonania zbrojenia stalowego, a tym samym kosztów realizacji inwestycji. Zazwyczaj długość makrowłókien waha się od 30 do 50 mm.

Mikrowłókna są krótsze i nie pełnią funkcji nośnej. Minimalizują skurcz plastyczny i ograniczają powstawanie rys w betonie. Pomagają zatem poprawić trwałość konstrukcji i zmniejszyć koszty jej utrzymania.

Ideę łączenia w mieszance betonowej włókien krótszych i dłuższych (Hybrid-Fibre Reinforced Concrete) pokazano na RYS. 1 i RYS. 2.

Mikrowłókna mostkują mikropęknięcia, kiedy te pojawiają się w betonie. Są bardziej efektywne od makrowłókien, ponieważ przy tej samej objętości ich liczba jest większa. W związku z tym już w początkowej fazie rozciągania zwiększa się wytrzymałość betonu.

RYS. 3. Wpływ zawartości makrowłókien syntetycznych na wytrzymałość na ściskanie; rys.: [4]

RYS. 3. Wpływ zawartości makrowłókien syntetycznych na wytrzymałość na ściskanie; rys.: [4]

Kiedy dojdzie do połączenia się mikropęknięć i powstania makropękniecia włókna dłuższe włączają się do współpracy i zaczynają przeciwdziałać zwiększaniu się rysy. W ten sposób, mimo ciągle zwiększających się odkształceń, beton jest w stanie przenosić znaczące obciążenie, polepsza się zatem ciągliwość betonu [3].

Efektywność łączenia tych dwóch rodzajów włókien potwierdzono m.in. w badaniach [4], gdzie po dodaniu mikrowłókien do mieszanki betonowej z makrowłóknami poprawiła się wytrzymałość na ściskanie (RYS. 3), rozciąganie i zginanie oraz rysoodporność.

Tosun-Felekoglu i in. w swoich badaniach [5] udowodnili, że dzięki mieszance typów włókien możliwe jest uzyskanie betonu o lepszej wytrzymałości na zginanie i zwiększonej udarności. Z kolei w pracy Silvy i in. [6] zanotowano wzrost wytrzymałości na ściskanie i zginanie.

Właściwości włókien niemetalicznych

W wyniku przejmowania przez włókna naprężeń rozciągających zmniejszają się odkształcenia skurczowe, dzięki czemu ograniczone zostaje powstawanie rys i pęknięć. Zasada działania fibrobetonu wyjaśniona została na RYS. 4.

W pierwszej fazie, zaraz po wylaniu, moduł Younga i wytrzymałość betonu są bardzo małe, a więc naprężenia skurczowe w mieszance mogą powodować powstawanie licznych rys. Wytrzymałość na rozciąganie włókien w tym czasie jest większa i dlatego pęknięć skurczowych w fibrobetonie jest mniej, a ich szerokość maleje o dwa rzędy wielkości [7]. Wynika to również z faktu, że włókna wiążą mikroszczeliny i nie pozwalają im się rozszerzać.

RYS. 4. Naprężenia skurczowe w betonie bez i z włóknami; rys.: [7]

RYS. 4. Naprężenia skurczowe w betonie bez i z włóknami; rys.: [7]

W momencie przejścia betonu ze stanu plastycznego do stałego i osiągnięcia pewnej wytrzymałości włókna przestają spełniać swoją rolę. Uznaje się, że włókna nie działają, gdy moduł Younga betonu jest większy od modułu Younga włókna [1, 7].

Aghabaglou i in. [8] w swoich badaniach wykazali, że w przypadku dodania włókien do betonu skurcz podczas jego wysychania i absorbcja wody zmniejszyły się o około 50%, co potwierdzono również w innych badaniach [9]. Podobnie w pracy [10] naukowcy zauważyli redukcję skurczu o 8 i 16% dla betonu modyfikowanego odpowiednio włóknami polipropylenowymi i innymi syntetycznymi. Jednakże w obu przypadkach doszło do niewielkiego zwiększenia absorpcji wody o odpowiednio 0,8 i 2,3%. Pietrzak i in. [11] nie zauważyli znaczącej zmiany w ilości wody absorbowanej przez fibrobeton.

Analizując wpływ zastosowania włókien na mrozoodporność betonu, można zauważyć [11], że w tradycyjnym betonie doszło do zmniejszenia wytrzymałości na ściskanie o 20%, natomiast w betonie z włóknami o około 8%, w zależności od długości użytych włókien. Dodatkowo, podczas cykli zamrażania/odmrażania niemodyfikowanego betonu zaobserwowano znaczną utratę masy próbek, w przeciwieństwie do betonu ze zbrojeniem rozproszonym. Ten drugi jest też w stanie przejść przez większą liczbę cykli. Tę tezę potwierdził również w swoich badaniach Broda [12] (spadek wytrzymałości na ściskanie po 150 cyklach wynosił 27 i 18% dla betonu odpowiednio bez i z włóknami).

Wzrost mrozoodporności fibrobetonów wynika z większej ilości porów [12–13], które są miejscem ujścia naprężeń wywołanych podczas cyklów zamrażania/odmrażania, a także ograniczenia podciągania wody kapilarnej [8–9, 14], a tym samym zmniejszenia zawartości wody w betonie.

RYS. 5. Wpływ zawartości makrowłókien syntetycznych na wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu betonu; rys.: [2]

RYS. 5. Wpływ zawartości makrowłókien syntetycznych na wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu betonu; rys.: [2]

Można również zauważyć pozytywny wpływ włókien na ścieralność betonu. W zależności od rodzaju włókna odporność na ścieranie wzrasta od 7 do 15% [15], a spadek masy próbek podczas testu jest mniejszy o prawie 30% [16]. Obecność włókien niemetalicznych nie ma dużego wpływu na moduł elastyczności. W niektórych badaniach po dodaniu włókien doszło do jego wzrostu np. o niecałe 12% [17], w niektórych do jego spadku o prawie 18% [18], a w innych nie zanotowano żadnej różnicy [19].

Podobnie jest z wytrzymałością na ściskanie, która również w niewielkim stopniu zależy od zawartości włókien w fibrobetonie (RYS. 3 i RYS. 5), co potwierdzają przeprowadzone badania [4, 19–21]. Natomiast wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu wzrosła o około 15% przy wzroście Vf od 0,5% do 2,0% (RYS. 5) [2].

Silva i in. [6] również przeprowadzili badania betonów z dodatkiem różnej ilości włókien. W zależności od ich rodzaju i zawartości wytrzymałość na zginanie wzrosła od 1,70% do 40% w porównaniu do tradycyjnego betonu. Inne badania [20] wykazały, że wpływ włókien jest mało znaczący dla tej wytrzymałości. Jena i in. [22] oraz Arslan [19] po przeprowadzeniu badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu doszli do wniosku, że w przypadku fibrobetonu wzrasta ona o 10–15%.

RYS. 6. Wykres zginania próbek betonu bez włókien; rys.: [20]

RYS. 6. Wykres zginania próbek betonu bez włókien; rys.: [20]

RYS. 7. Wykres zginania próbek betonu z włóknami syntetycznymi ilustrujący wpływ zbrojenia rozproszonego na wzrost odporności na pękanie przy zginaniu; rys.: [20]

RYS. 7. Wykres zginania próbek betonu z włóknami syntetycznymi ilustrujący wpływ zbrojenia rozproszonego na wzrost odporności na pękanie przy zginaniu; rys.: [20]

Wreszcie badania jednoosiowego rozciągania betonu ze zbrojeniem rozproszonym wykazały, że włókna pozytywnie wpływają na tę cechę. Włókna polipropylenowe zwiększyły wytrzymałość na rozciąganie o około 18% [23], a nawet o 9–27%, w zależności od zawartości włókien w mieszance [24].

W zakresie pozasprężystym odnotowuje się istotny wpływ włókien, wzrasta bowiem ciągliwość betonu, czyli zdolność do przenoszenia obciążeń po zarysowaniu oraz zwiększenie odporności na pękanie w porównaniu do kruchego zniszczenia betonu bez włókien (RYS. 6 i RYS. 7) [20–21].

RYS. 8. Wpływ zawartości makrowłókien syntetycznych na wytrzymałość na uderzenie fibrobetonu; rys.: [2]

RYS. 8. Wpływ zawartości makrowłókien syntetycznych na wytrzymałość na uderzenie fibrobetonu; rys.: [2]

Energia potrzebna do zniszczenia betonu, równa powierzchni obszaru pod krzywą siła zginająca–ugięcie, jest znacznie większa dla betonu z włóknami niż bez. W wyniku tego zwiększa się udarność betonu, co potwierdzają badania przeprowadzone przez Sivakumar i in. [17], gdzie wzrosła ona około trzykrotnie w zależności od ilości włókien i materiału, z którego zostały one wykonane, oraz przez Soutsos i in. [25], gdzie zanotowano przeszło 6-krotny wzrost udarności. Wpływ zawartości makrowłókien syntetycznych na wytrzymałość na uderzenia fibrobetonu widoczny jest na RYS. 8 [2, 26].

RYS. 9. Wpływ średnicy włókna na wytrzymałość na rozciąganie; rys.: [27]

RYS. 9. Wpływ średnicy włókna na wytrzymałość na rozciąganie; rys.: [27]

Podczas produkcji włókien może dojść do uszkodzenia ich powierzchni zewnętrznej. Im jest ona większa, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się defektów (mikrokarbów i mikropęknięć). W związku z tym włókna o małej średnicy będą bardziej wytrzymałe [27], co widoczne jest na RYS. 9.

Dla włókien poliwinylo-alkoholowych (PVA) i szklanych istnieje pewna graniczna średnica (odpowiednio 20 µm i 10 µm), po przekroczeniu której wytrzymałość na rozciąganie asymptotycznie zbliża się do wartości minimalnej. Włókna węglowe nie potwierdzają tej zależności, jednakże średnice większe od 8 µm nie były badane [27].

Należy również pamiętać, że zastosowanie zbrojenia rozproszonego w betonie narzuca pewne ograniczenia i warunki, dlatego może istnieć konieczność zmodyfikowania mieszanki betonowej. Na urabialność mieszanki oprócz jej kompozycji wpływa ilość, kształt i smukłość włókien. W wyniku ich dodania może dojść do pogorszenia urabialności betonu [28–29], dlatego konieczne jest użycie plastyfikatorów i domieszek upłynniających [20]. W przeciwnym razie mieszanka może stać się bardziej porowata, a włókna mogą być rozmieszczone nierównomiernie, tworząc zbitki (tzw. jeże) [2].

Przy projektowaniu kruszywa jego średnica nie powinna być większa niż 16 mm, a w przypadku elementów cienkich przekraczać 8 mm. Rekomenduje się również zwiększenie ilości ziaren do 2 mm, co umożliwia otrzymanie homogenicznej mieszanki betonowej [2].

Wytrzymałość zaczynu cementowego będzie miała wpływ na jego współdziałanie z włóknami, dlatego wskaźnik wodno-cementowy nie powinien być większy niż 0,55. Zaczyn o małej wytrzymałości spowoduje, że włókna, nawet bardzo sztywne i wytrzymałe, nie zostaną wykorzystane we właściwy sposób [2]. Kolejną kwestią jest zwiększenie ilości zaczynu cementowego o około 10% w porównaniu do mieszanek bez włókien, gdyż wnoszą one dodatkową powierzchnię do otulenia [2].

Włókna polimerowe

Włókna polimerowe to włókna syntetyczne, które norma PN EN 14889-2 [30] definiuje jako proste lub odkształcone fragmenty wytłaczanego, zorientowanego i ciętego materiału polimerowego (FOT. 1).

Klasa i typ włókna zależą od jego średnicy (TABELA 1).

Niektóre z nich mają funkcję strukturalną, dlatego mogą zastępować tradycyjne siatki zbrojeniowe i pełnić rolę podstawowego zbrojenia konstrukcyjnego (włókna klasy II), w ten sposób pozwalając na redukcję ilości stosowanej stali.

W TABELI 2 scharakteryzowano właściwości m.in. dostępnych na rynku włókien polimerowych. Ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi od 300 do 800 MPa, a moduł elastyczności waha się od 3,5 do 10 GPa.

Zadaniem włókien polimerowych jest poprawa wytrzymałości i właściwości mechanicznych betonu, a w szczególności przeciwdziałanie tworzeniu się rys skurczowych, czyli redukcja skurczu plastycznego. W związku z tym zwiększa się także wodoszczelność i mrozoodporność betonu, a tym samym wydłuża się jego trwałość.

TABELA 1. Rodzaje włókien polimerowych wg normy PN EN 14889-2 [30]

TABELA 1. Rodzaje włókien polimerowych wg normy PN EN 14889-2 [30]

TABELA 2. Przegląd wybranych włókien niemetalicznych dostępnych na rynku

TABELA 2. Przegląd wybranych włókien niemetalicznych dostępnych na rynku

Włókna polimerowe są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak bliskość wody morskiej czy atmosfera wielkoprzemysłowa, gdyż nie ulegają utlenianiu i korozji (odporność chemiczna) [54]. Nie powodują także zakłóceń magnetycznych, ponieważ nie mają właściwości magnetycznych [54].

Włókna polimerowe stosuje się najczęściej w (FOT. 2, FOT. 3, FOT. 4, FOT. 5, FOT. 6 i FOT. 7):

 • posadzkach przemysłowych poddawanych obciążeniom statycznym oraz dynamicznym, nawierzchniach komunikacyjnych – drogi, chodniki, parkingi, garaże, pasy startowe – oraz w płytach betonowych,
 • konstrukcjach wymagających szczelności i odporności korozyjnej, m.in. do obudowy tuneli, zbiorników na wodę, osadników w oczyszczalniach, tuneli ściekowych,
 • elementach infrastruktury morskiej, przepustach,
 • betonach natryskowych, do napraw konstrukcji lub stabilizacji skarp,
 • fundamentach,
 • elementach małej architektury.
FOT. 2. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polimerowymi: posadzka przemysłowa (Prime Coat Coating Systems, Swanson Court Gurnee, USA, Illinois); fot.: [55] FOT. 3. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polimerowymi: elementy ścian tunelu podmiejskiej linii kolejowej w Maladze; fot.: [56]
FOT. 4. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polimerowymi: kręgi betonowe studzienne; fot.: [56] FOT. 5. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polimerowymi: zastosowanie betonu natryskowego do stabilizacji ścian korytarzy w kopalniach węgla (Australia); fot.: [57]
FOT. 6. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polimerowymi: prefabrykaty budowlane; fot.: [58] FOT. 7. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polimerowymi: ławy fundamentowe; fot.: [59]

Włókna polipropylenowe

Włókna polipropylenowe to włókna syntetyczne, polimerowe, które można uzyskać na dwa sposoby: techniką wyciągania przędzy (włókna elementarne) lub z arkusza folii polipropylenowej (włókna fibrylowane) (FOT. 8) [60].

Ich wytrzymałość na rozciąganie i moduł elastyczności osiągają wartości odpowiednio od 300 do 420 MPa i ok. 3,8 GPa. Są to włókna o długości do 19 i średnicy do 0,038 mm. Włókna polipropylenowe wykorzystuje się jako mikrozbrojenie w fibrobetonie. Nie może być stosowane jako zbrojenie konstrukcyjne, ale może zastępować stalowe siatki przeciwskurczowe, gdyż tworzy w mieszance betonowej przestrzenny układ. Głównym zadaniem tych włókien jest zapobieganie tworzeniu się mikropęknięć i rys skurczowych w betonie zaraz po jego wylaniu. Jednocześnie zwiększają szczelność i mrozoodporność.

FOT. 8. Włókna polipropylenowe; fot.: [65]

FOT. 8. Włókna polipropylenowe; fot.: [65]

Włókna polipropylenowe są chemicznie obojętne, dlatego nie mają wpływu na szybkość hydratacji i związany z tym czas twardnienia betonu [61]. Ponadto są odporne na alkalia, nie ulegają więc korozji i w związku z tym mogą być alternatywą dla włókien stalowych [62].

Interesującą właściwością fibrobetonów z włóknami polipropylenowymi jest możliwość tworzenia się pustych kanalików powietrznych, które powstają po stopnieniu włókien (temperatura topnienia 160–170°C – TABELA 2).

W trakcie pożaru zostanie zatem ułatwione odparowywanie pary wodnej i ograniczone powstawanie ciśnienia wewnętrznego rozpierającego beton [2]. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wystąpienia tzw. ­spallingu, czyli odłamywania się kawałków betonu w podwyższonej temperaturze, co zostało potwierdzone w badaniach [63–64]. Najczęściej zawartość tego rodzaju włókien w betonie wynosi 0,1–0,3% objętości, czyli około 0,9–2,7 kg/m3 [60]. Stosuje się je w podobnych sytuacjach jak włókna polimerowe.

Włókna szklane

Włókna szklane, czyli GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymers) zaczęto stosować już w 1931 roku jako zbrojenie zapraw i betonów (FOT. 9 i FOT. 10) [27].

FOT. 9. Włókna szklane cięte długości 6 mm; fot.: [67] FOT. 10. Włókna szklane cięte długości 24 mm; fot.: [48]

Otrzymuje się je poprzez przeciągnięcie przez okrągłe otwory o średnicy 10–18 µm stopionej masy szklanej, połączenie w pasma około 200–240 pojedynczych włókien, a następnie pocięcie ich na 3–25-milimetrowe odcinki (TABELA 2) [60].

W zależności od składu chemicznego, właściwości i zastosowania można wyróżnić różne rodzaje włókien szklanych (TABELA 3).

TABELA 3. Rodzaje włókien szklanych [68–69]

TABELA 3. Rodzaje włókien szklanych [68–69]

Zazwyczaj jako zbrojenie rozproszone betonu stosuje się włókna typu E i AR. Wykonuje się je ze szkła z dodatkiem tlenku cyrkonu, aby zwiększyć odporność chemiczną na alkaliczne środowisko zaczynu cementowego [27]. Wybrane cechy fizyczne i mechaniczne zostały przedstawione w TABELI 2 i TABELI 4.

Ciężar objętościowy włókien szklanych wynosi ok. 2,5 g/cm3. Charakteryzują się one wysoką wytrzymałością na rozciąganie, od 1500 do nawet 4500 MPa. Mają znacznie większy moduł elastyczności niż włókna syntetyczne, ale mniejszy niż włókna węglowe. GFRP są trudne do zerwanie, ponieważ cechuje je duża rozciągliwość i sprężystość.

Właściwości izolacyjne włókien szklanych wynikają z posiadanego przez nie niskiego współczynnika strat dielektrycznych i przenikalności elektrycznej. Ponadto są one odporne na wysokie temperatury (zaczynają się topić przy ok. 700–900°C [66]).

TABELA 4. Fizyczne i mechaniczne właściwości włókien szklanych [27, 70]

TABELA 4. Fizyczne i mechaniczne właściwości włókien szklanych [27, 70]

RYS. 10. Wpływ temperatury na wytrzymałość na rozciąganie włókna szklanego typu E; rys.: [66]

RYS. 10. Wpływ temperatury na wytrzymałość na rozciąganie włókna szklanego typu E; rys.: [66]

RYS. 11. Zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie włókien szklanych typu E względem czasu w atmosferze suchej i przy wilgotności względnej 100%; rys.: [66]

RYS. 11. Zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie włókien szklanych typu E względem czasu w atmosferze suchej i przy wilgotności względnej 100%; rys.: [66]

Wykres zależności wytrzymałości na rozciąganie od temperatury przedstawia RYS. 10.

Wadą włókien szklanych jest ich duża wrażliwość na działanie wody (RYS. 11). Dzieje się tak dlatego, że woda wypłukuje sole metali alkalicznych i w ten sposób tworzy szczeliny na ich zewnętrznej powierzchni [66].

Włókna są zapobiegawczo zabezpieczane, najczęściej w procesie preparacji silanowej, dzięki czemu chroni się je przed negatywnymi skutkami wilgoci w środowisku. Zawartość włókien szklanych w betonie wynosi zazwyczaj 0,6 kg/m3 [60].

Włókna szklane wykorzystuje się do produkcji (FOT. 11, FOT. 12, FOT. 13, FOT. 14, FOT. 15 i FOT. 16):

 • prefabrykowanych elementów elewacyjnych, m.in. płyt budynków mieszkalnych i kulturowych, lotnisk, stadionów, gzymsów, płaskorzeźb, portali, słupów oraz okładzin ogniochronnych,
 • architektonicznych elementów ozdobnych, m.in. kominków, ławek, stołów, donic, balustrad, posągów, rzeźb, fontann, oczek wodnych i sztucznych skał,
 • elementów infrastruktury, m.in. płyt drogowych i chodnikowych, wiaduktów, ścian oporowych, tuneli, instalacji odwodnieniowych, kanalizacji komunalnych, ekranów akustycznych oraz posadzek przemysłowych,
 • deskowań, m.in. konstrukcji odprowadzających wodę, silosów, kopuł, łuków, tuneli, podpór mostów, a także deskowań traconych (stałych),
 • betonów natryskowych, np. do rekonstrukcji uszkodzonych elementów zabytków,
 • attyk, kopuł,
 • fundamentów.
FOT. 11. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami szklanymi na fasadzie Broad Museum w Los Angeles; fot.: [71] FOT. 12. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami szklanymi (kolumna z katalogu firmy Melton Classics (Lawrenceville, USA, New Jersey); fot.: [72]
FOT. 13. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami szklanymi: zespół kaskad z katalogu firmy Stromberg Architectural Products (Greenville, USA, Texas); fot.: [73] FOT. 14. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami szklanymi: system paneli akustycznych w sali widowiskowej (GRC Beton, Anglia); fot.: [74]
FOT. 15. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami szklanymi: renowacja i odbudowa płaskorzeźby (Stromberg Architectural Product, Greenville, USA, Texas); fot.: [75] FOT. 16. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami szklanymi do szalunków ścian budowanej cerkwi ku czci świętych Piotra i Febronii w Doniecku; fot.: [76]

Włókna węglowe

Włókna węglowe, czyli Carbon Fibre Reinforced Polymers (CFRP) opracowano w 1961 r. (FOT. 17) [27].

Ich właściwości mechaniczne znacznie przewyższają włókna innych typów. Charakteryzują się one bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie (od 2500 do 6000 MPa [27]), wysokim modułem Younga (ok. 250 GPa), a ich gęstość objętościowa wynosi jedynie 1,8 g/cm3 (TABELA 2). Dzięki temu są wykorzystywane w konstrukcjach o dużych wymaganiach wytrzymałościowych i małym ciężarze własnym.

FOT. 17. Włókna węglowe cięte; fot.: [77]

FOT. 17. Włókna węglowe cięte; fot.: [77]

Kolejną zaletą jest wysoka odporność cieplna i chemiczna. Temperatura topnienia włókien węglowych wynosi ok. 3500°C, czyli jest około pięć razy większa od włókien szklanych (TABELA 2). Zazwyczaj mają bardzo małą średnicę (ok. 0,007 mm), a ich długość jest bardzo zróżnicowana i może wynosić od zaledwie 0,5 do nawet 120 mm.

TABELA 5. Wpływ betonu z włóknami węglowymi na właściwości mechaniczne betonu

TABELA 5. Wpływ betonu z włóknami węglowymi na właściwości mechaniczne betonu

Wpływ włókien węglowych na właściwości betonu różni się nieco od opisanego wcześniej (TABELA 5).

Badania przeprowadzone przez Muley'a i in. [28] oraz Jena i in. [22] dowiodły, że wytrzymałość na ściskanie może wzrosnąć nawet o 50% w porównaniu z betonem tradycyjnym. Dzięki zawartości 1,0 i 1,5% włókien węglowych wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu podniosła się o odpowiednio 50% i 67%, a wytrzymałość na rozciągnie przy rozłupywaniu o odpowiednio 40% i 27%. Widać zatem, że włókna węglowe mają większy wpływ na właściwości mechaniczne betonu niż pozostałe typy włókien, istnieje jednak niewiele publikacji na ten temat. Dodatkowo CFRP jest materiałem bardzo drogim, dlatego nie jest powszechnie stosowany jako zbrojenie rozproszone betonu. Jedną z realizacji z wykorzystaniem fibrobetonu z włóknami węglowymi jest pawilon wykonany przez inżynierów z Technische Universität Chemnitz w Niemczech, przedstawiony na FOT. 18.

FOT. 18. Pawilon w Niemczech wykonany z betonu zbrojonego włóknami węglowymi; fot.: [78]

FOT. 18. Pawilon w Niemczech wykonany z betonu zbrojonego włóknami węglowymi; fot.: [78]

Wpływ włókien na parametry betonu

W TABELI 6 podsumowano wpływ obecności włókien na właściwości fizyczne i mechaniczne fibrobetonu. Jak można zauważyć, niemetaliczne zbrojenie rozproszone ma pozytywny wpływ szczególnie na udarność, mrozoodporność i ogranicza skurcz plastyczny. Ponadto zwiększa wytrzymałość na rozciąganie, rozciąganie przy zginaniu i rozłupywaniu, a także zmniejsza ścieralność i nasiąkliwość betonu. Moduł sprężystości i wytrzymałość na ściskanie betonu z włóknami nie będą się znacząco różniły od betonu bez włókien.

Najważniejsze właściwości włókien niemetalicznych i ich porównanie zamieszczono w TABELI 7.

TABELA 6. Wpływ obecności włókien niemetalicznych na właściwości betonu

TABELA 6. Wpływ obecności włókien niemetalicznych na właściwości betonu

TABELA 7. Właściwości włókien niemetalicznych

TABELA 7. Właściwości włókien niemetalicznych

Fibrobeton z włóknami niemetalicznymi stosuje się do wykonywania przede wszystkim posadzek przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych (np. dróg, chodników, pasów startowych), elementów elewacyjnych, konstrukcji wymagających szczelności i odporności korozyjnej (np. infrastruktur morskich, zbiorników na wodę, tuneli ściekowych), a także obudów tuneli, fundamentów, ekranów akustycznych, deskowań, elementów małej architektury oraz jako beton natryskowy.

Podsumowanie

Fibrobeton to materiał, który powstaje poprzez dodanie do betonu zbrojenia rozproszonego w postaci włókien. Mogą się one różnić materiałem, z którego są wykonane (włókna niemetaliczne i metaliczne), kształtem i wymiarami (mikro- i makrowłókna).

Włókna dłuższe mogą pełnić funkcję konstrukcyjną i przenosić obciążenia działające na konstrukcje, a tym samym zastępować tradycyjne zbrojenie prętowe.

Włókna krótsze, w wyniku ich dużej ilości nawet przy małym dozowaniu, są bardziej efektywne w wiązaniu mikropęknięć i ograniczaniu powstawania rys skurczowych. Popularna jest więc idea łączenia makro- i mikrowłókien, gdyż w ten sposób wzrasta jednocześnie ciągliwość i wytrzymałość fibrobetonu na rozciąganie. W zależności od ilości, kształtu i smukłości włókien dodanych do mieszanki betonowej zmieniają się jej właściwości reologiczne, fizyczne i mechaniczne.

Zastosowanie zbrojenia rozproszonego w betonie może wymagać konieczności zmodyfikowania jego kompozycji. W wyniku dodania włókien może dojść do pogorszenia urabialności mieszanki, dlatego konieczne jest użycie plastyfikatorów i domieszek upłynniających, a także odpowiednie dobranie kruszywa i współczynnika wodno-cementowego.

Literatura

 1. M. Jędrkowiak, T. Trapko, „Wpływ dodatków w postaci włókien na właściwości betonu. Zalety płynące ze stosowania fibrobetów”, Referat Koła Naukowego „Konkret” przy Katedrze Konstrukcji Betonowych, 2016.
 2. M.A. Glinicki, „Beton ze zbrojeniem strukturalnym”, XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, 2010, s. 279–308.
 3. I. Markovic, „High-Performance Hybrid-Fibre Concrete”, Development and Utilisation, DUP Science, Delft 2006.
 4. M. Hsie, C. Tu, P.S. Song, „Mechanical properties of polypropylene hybrid fiber-reinforced concrete”, „Materials Science and Engineering A”, t. 494, nr 1–2/2008, s. 153–157.
 5. K. Tosun-Felekoglu, B. Felekoglu, „Effects of fibre hybridization on multiple cracking potential of cement-based composites under flexural loading”, „Construction and Building Materials”, 41/2013, s. 15–20.
 6. E.R. Silva, J.F.J. Coelho, J.C. Bordado, „Strength improvement of mortar composites reinforced with newly hybrid-blended fibres: Influence of fibres geometry and morphology”, „Construction and Building Materials”, 40/2013, s. 473–480.
 7. J. Jasiczak, P. Mikołajczak, „Technologia betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami”, Politechnika Poznańska: Alma Mater, Poznań 2003.
 8. A. Mardani-aghabaglou, M. İlhan, S. Özen, „The effect of shrinkage reducing admixture and polypropylene fibers on drying shrinkage behaviour of concrete”, „Cement Wapno Beton”, t. R, 22(84)/2019, s. 227–237.
 9. W. Sun, H. Chen, X. Luo, i H. Qian, „The effect of hybrid fibers and expansive agent on the shrinkage and permeability of high-performance concrete”, „Cement and Concrete Research”, t. 31, 4/2001, s. 595–601.
 10. R. Skominas, V. Gurskis, J. Matulionis, „Research of Different Concrete Shrinkage Reducing Strategies Effectiveness”, „Rural Development 2013”, 2013, s. 129–133.
 11. A. Pietrzak, M. Ulewicz, „The effect of the addition of polypropylene fibres on improvement on concrete quality”, „MATEC Web of Conferences”, 183/2018, ss. 10–12.
 12. J. Broda, „Application of Polypropylene Fibrillated Fibres for Reinforcement of Concrete and Cement Mortars”, „High Performance Concrete Technology and Applications”, InTech, 2016.
 13. A.E. Richardson, K.A. Coventry, S. Wilkinson, „Freeze/thaw durability of concrete with synthetic fibre additions”, „Cold Regions Science and Technology”, 83–84/2012, s. 49–56.
 14. A. Richardson, „Polypropylene fibres in concrete with regard to durability”, „Structural Survey”, t. 21, 2/2003, s. 87–94.
 15. Z.J. Grdic, G.A.T. Curcic, N.S. Ristic, I. M. Despotovic, „Abrasion resistance of concrete micro-reinforced with polypropylene fibers”, „Construction and Building Materials”, t. 27, 1/2012, s. 305–312.
 16. E.K. Horszczaruk, „Hydro-abrasive erosion of high performance fiber-reinforced concrete”, „Wear”, t. 267, 1–4/2009, s. 110–115.
 17. A. Sivakumar, M. Santhanam, „Mechanical properties of high strength concrete reinforced with metallic and non-metallic fibres”, „Cement and Concrete Composites”, t. 29, 8/2007, s. 603–608
 18. P. Smarzewski, „Effect of Curing Period on Properties of Steel and Polypropylene Fibre Reinforced Ultra-High Performance Concrete”, „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering”, t. 245, 3/2017.
 19. M.E. Arslan, „Effects of basalt and glass chopped fibers addition on fracture energy and mechanical properties of ordinary concrete: CMOD measurement”, „Construction and Building Materials”, 114/2016, s. 383–391.
 20. M.A. Glinicki, „Testing of macro-fibres reinforced concrete for industrial floors”, „Cement Wapno Beton”, t. 13/75, 4/2008, s. 184–195.
 21. A. Richardson, K. Coventry, „Dovetailed and hybrid synthetic fibre concrete – Impact, toughness and strength performance”, „Construction and Building Materials”, 78/2015, s. 439–449.
 22. J. Biswajit, P. Asha, „Study on the mechanical properties and microstructure of chopped carbon fiber reinforced self compacting concrete”, „International Journal of Civil Engineering and Technology”, t. 7, 3/2016, s. 223–232.
 23. N. Banthia, A. Moncef, K. Chokri, J. Sheng, „Uniaxial tensile response of microfibre reinforced cement composites”, „Materials and Structures”, t. 28, 9/1995, s. 507–517.
 24. N. Liang, J. Dai, X. Liu, „Study on tensile damage constitutive model for multiscale polypropylene fiber concrete”, „Advances in Materials Science and Engineering”, 2016.
 25. M.N. Soutsos, T.T. Le, A.P. Lampropoulos, „Flexural performance of fibre reinforced concrete made with steel and synthetic fibres”, „Construction and Building Materials”, 36/2012, s. 704–710.
 26. J. Feng, W. Sun, H. Zhai, L. Wang, H. Dong, Q. Wu, „Experimental study on hybrid effect evaluation of fiber reinforced concrete subjected to drop weight impacts”, „Materials”, t. 11, 12/2018.
 27. M. Górski, B. Kotala, R. Białozor, „Rodzaje i właściwości zbrojenia niemetalicznego”, „XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”, 2018, s. 45–90.
 28. P. Muley, S. Varpe, R. Ralwani, „Chopped Carbon Fibers Innovative Material for Enhancement of Concrete Performances”, „International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS)”, t. 1, 4/2015, s. 164–169.
 29. B. Jena, K. Sahoo, B.B. Mohanty, „Comparative study on self-compacting concrete reinforced with different chopped fibers”, „Proceedings of Institution of Civil Engineers: Construction Materials”, t. 171, 2/2018, s. 72–84.
 30. PN-EN 14889-2:2007, „Włókna do betonu. Część 2: Włókna polimerowe. Definicje, wymagania i zgodność”.
 31. Bautech, „Baumex. Polimerowe włókna zbrojeniowe”. [Online]. Dostępne na: http://www.bautech.pl/pl/sklep/wlokna-zbrojeniowe/baumex-polimerowe-wlokna-zbrojeniowe.html. [Udostępniono: 23-mar-2020].
 32. Astra, „Karta techniczna (Polymex Mesh 2000)”. [Online]. Dostępne na: https://www.astra-polska.com/oferta/betony­‑przemyslowe/astra-polyex-mesh/. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 33. Astra, „Karta techniczna (Polyex Duro)”. [Online]. Dostępne na: https://www.astra-polska.com/oferta/betony-przemyslowe/astra­‑polyex-duro/. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 34. Astra, „Polymicro-KT1.pdf”. [Online]. Dostępne na: https://www.astra-polska.com/oferta/betony-przemyslowe/astra­‑polymicro/. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 35. Astra, „Karta techniczna (Belmix)”. [Online]. Dostępne na: https://www.astra-polska.com/oferta/betony-przemyslowe/astra­‑belmix/. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 36. Bautech, „Karta techniczna (Baumex)”. [Online]. Dostępne na: http://www.bautech.pl/pl/oferta/wlokna/baumex.html. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 37. Bautech, „Karta techniczna (Baucon)”. [Online]. Dostępne na: http://www.bautech.pl/pl/oferta/wlokna/wyroby/baucon.html. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 38. Kolbet, „Karta techniczna (iBETON)”. [Online]. Dostępne na: https://www.kolbet.eu/makro. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 39. Conform, „Karta techniczna (Texa-Fib)”. [Online]. Dostępne na: http://www.conform.com.pl/oferta/wlokna-polipropylenowe.html. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 40. Conform, „Karta techniczna (Texa-Fib3)”. [Online]. Dostępne na: http://www.conform.com.pl/oferta/wlokna-polipropylenowe-texa­‑fib3.html. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 41. Target Polska, „Karta techniczna (Fibromix 12)”. [Online]. Dostępne na: https://silpac.pl/wp-content/uploads/2015/09/KT_Fibromix-12.pdf. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 42. Chem Tech, „Karta techniczna (Fibrofor High Grade)”. [Online]. Dostępne na: https://chem-tech.pl/fibrofor-high-grade,p,993. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 43. Chem Tech, „Karta techniczna (Fibrofor Diamond)”. [Online]. Dostępne na: https://chem-tech.pl/fibrofor-diamond,p,992. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 44. Nippon Electric Glass, „Specification data sheet (Chopped Strands S-750)”. [Online]. Dostępne na: https://www.neg.co.jp/en/product/a-chopped_strand_list/. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 45. Nippon Electric Glass, „Specification data sheet (Chopped Strands PS-750)”. [Online]. Dostępne na: https://www.neg.co.jp/en/product/a-chopped_strand_list/. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 46. Krosglass, „Biuletyn informacyjny”. [Online]. Dostępne na: http://www.krosglass.com.pl/wp-content/uploads/KROSSGLASS­‑katalog.pdf. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 47. ECTA, „Specification of glass fiber chopped strand”. [Online]. Dostępne na: http://www.pl.ectagmbh.com/download/tds/TDS_Chopped_Strand_ECTA.pdf. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 48. YuNiu, „Fiberglass for Concrete”. [Online]. Dostępne na: http://www.fiberglassyn.com/fiberglass-for-Concrete-pd6470529.html. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 49. Taishan Fiberglass, „Technical card (Chopped strands T437H)”. [Online]. Dostępne na: https://www.fibreglassdirect.co.uk/amfile/file/download/file_id/27/product_id/248/. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 50. Zoltec, „Zoltec PX35”. [Online]. Dostępne na: https://zoltek.com/products/px35/. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 51. ELGCF, „Chopped carbon fibre”. [Online]. Dostępne na: http://www.elgcf.com/products/chopped-carbon-fibre. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 52. SGL Carbon, „Specification data sheet”. [Online]. Dostępne na: https://www.sglcarbon.com/en/markets-solutions/material/sigrafil­‑short-carbon-fibers/. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 53. Procotex, „Technical data sheet”. [Online]. Dostępne na: https://en.procotex.com/products/technical-fibres/carbon.php#precision-cut-carbon. [Udostępniono: 16-kwi-2020].
 54. Bautech, „Baumex. Makrowłókna polimerowe. Nowoczesne włókna polimerowe do zbrojenia betonu. Zastępują stal.” [Online]. Dostępne na: http://www.bautech.pl/pl/oferta/wlokna/baumex.html. [Udostępniono: 23-kwi-2020].
 55. Prime Coat, „Urethane Floor Coating and Polyurethane Floor Finish”, 2016. [Online]. Dostępne na: https://primecoat.com/urethane-floor-coating-polyurethane-floor-finish/. [Udostępniono: 08-kwi-2020].
 56. BarChip, „Fiber Reinforced Precast Concrete”. [Online]. Dostępne na: https://barchip.com/precast/. [Udostępniono: 08-kwi-2020].
 57. ABC Polymer Industries, „Fiber Reinforced Shotcrete”, 2017. [Online]. Dostępne na: https://abcpolymerindustries.com/fiber­‑reinforced-shotcrete/. [Udostępniono: 08-kwi-2020].
 58. Paddy Engineering Consultant, „Advantages and disadvantages of precast concrete”, 2017. [Online]. Dostępne na: https://paddyengineering.blogspot.com/2017/06/advantages-and­‑disadvantages-of-precast.html. [Udostępniono: 08-kwi-2020].
 59. Oriental Housetop, „Gallery. Fibre Reinforced Concrete”, 2019. [Online]. Dostępne na: https://orientalhousetop.com/gallery/nggallery/gallery/Fibre-Reinforced-Concrete. [Udostępniono: 08-kwi-2020].
 60. T. Zych, „Współczesny fibrobeton – możliwość kształtowania elementów konstrukcyjnych i form architektonicznych”, „Architektura. Czasopismo Techniczne”, 18/2010.
 61. Astra, „Astra Belmix. Włókna polipropylenowe. Charakterystyka produktu”. [Online]. Dostępne na: https://www.astra-polska.com/oferta/betony-przemyslowe/astra-belmix/. [Udostępniono: 23-kwi-2020].
 62. Sika Poland, „Włókna polipropylenowe w ofercie Sika Poland”. [Online]. Dostępne na: https://pol.sika.com/content/poland/main/pl/concrete-redirect/sika-concrete-technology/wlokna­‑polipropylenowe.html. [Udostępniono: 23-kwi-2020]
 63. P. Kalifa, G. Chéné, C. Gallé, „High-temperature behaviour of HPC with polypropylene fibres”, „Cement and Concrete Research”, t. 31, 10/2001, s. 1487–1499.
 64. Z. Bednarek, T. Drzyma, „Wpływ temperatur wysstępujących podczas pożaru na wytrzymałość na ściskanie fibrobetonu”, „Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej”, 36/2008, s. 61–84.
 65. Bautech, „Baucon. Włókna polipropylenowe”. [Online]. Dostępne na: http://www.bautech.pl/pl/oferta/wlokna/wyroby/baucon.html. [Udostępniono: 23-mar-2020].
 66. P. Mayer, J.W. Kaczmar, „Właściwości i zastosowania włókien węglowych i szklanych”, „Tworzywa Sztuczne i Chemia”, 6/2008, s. 52–56.
 67. ECTA, „Products. Fiberglass. Chopped Strands”. [Online]. Dostępne na: https://ecta-gmbh.de/en/products/fiberglass/. [Udostępniono: 23-kwi-2020].
 68.  P.K. Mallick, „Fiber-reinforced composites: materials, manufacturing, and design”, wyd. 3., CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, 2008.
 69. L.C. Hollaway, J.G. Teng, „Strengthening and rehabilitation of civil infrastructures using fiber-reinforced polymer (FRP) composites”, Woodhead Publishing, Cambridge 2008.
 70. T.P. Sathishkumar, S. Satheeshkumar, J. Naveen, „Glass fiber-reinforced polymer composites – A review”, „Journal of Reinforced Plastics and Composites”, t. 33, 13/2014, s. 1258–1275.
 71. Technology in Architecture, „Glass Fibre Reinforced Concrete (GFRC)”, 2018. [Online]. Dostępne na: https://technologyinarchitecture.com/glass-fibre-reinforced-concrete/. [Udostępniono: 08-kwi-2020].
 72. Melton Classics, „FiberCrete GFRC Columns Image Gallery”. [Online]. Dostępne na: https://meltonclassics.com/products/architectural-columns/gfrc-columns-covers/photos/. [Udostępniono: 08-kwi-2020].
 73. Stromberg, „Products. GFRC Fountains”, 2012. [Online]. Dostępne na: https://www.strombergarchitectural.com/products/fountains-and-rings/materials/gfrc-fountains. [Udostępniono: 08-kwi-2020]
 74. GRC Beton, „GRC. Applications of GRC. Acoustics and interiors”. [Online]. Dostępne na: https://grcbeton.co.uk/applications-of-grc/acoustics-and-interiors/. [Udostępniono: 08-kwi-2020].
 75. Stromberg, „Renovation and Restoration of Bas Relief in GFRC”, 2011. [Online]. Dostępne na: https://www.gfrc-products.com/renovation-restoration-bas-relief-gfrc/. [Udostępniono: 08-kwi-2020].
 76. GFRC Ukraine, „Projects. Church in Donetsk”. [Online]. Dostępne na: http://www.sfb.com.ua/eng/page/hram_v_donecke.aspx. [Udostępniono: 08-kwi-2020].
 77. Hexcel, „Products. Carbon Fiber. HexTow Chopped Carbon Fiber”. [Online]. Dostępne na: https://www.hexcel.com/Products/Carbon­‑Fiber/HexTow-Chopped-Carbon-Fiber. [Udostępniono: 01-kwi-2020].
 78. Sandra Gelbrich, „Carbon fibre-reinforced concrete: New solutions for urban design purposes and road and bridge construction”, 2016. [Online]. Dostępne na: https://www.detail-online.com/artikel/carbon-fibre-reinforced-concrete-new-solutions-for-urban­‑design-purposes-and-road-and-bridge-construction-27543/. [Udostępniono: 09-kwi-2020].

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.