Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ściany osłonowe a bezpieczeństwo budynków wielkopłytowych

Współpraca ścian osłonowych z konstrukcją budynku | Rola ścian ZWO w sztywności przestrzennej budynku

Zarysowanie w narożu nadproża / Curtain walls and the prefabricated buildings safety
Archiwum autorów

Zarysowanie w narożu nadproża / Curtain walls and the prefabricated buildings safety


Archiwum autorów

Obecność zarysowań oraz miejscowe ubytki w pionowych złączach między ścianami nośnymi i osłonowymi w budynkach wielkopłytowych często wzbudzają obawy lokatorów i administratorów.

Czy uszkodzenia te rzeczywiście wpływają na bezpieczeństwo konstrukcji nośnej?

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono analizę teoretyczną wpływu ścian osłonowych ZWO na sztywność przestrzenną 11-kondygnacyjnego budynku wielkopłytowego zbudowanego w systemie W-70 i ich wpływ na usztywnienia ścian nośnych. Analizę przeprowadzono na podstawie autorskiego modelu komputerowego z uwzględnieniem prawidłowo i nieprawidłowo zbudowanych złączy ZWO-O-ZWO.

The article presents a theoretical analysis of the influence of ZWO-type curtain walls on the spatial stiffness of an eleven-storey prefabricated building (constructed in the W-70 system), as well as their effect on the bracing of bearing walls. The analysis was carried out on the basis of the author’s own computer models, taking into account both properly and improperly constructed ZWO-O-ZWO-type vertical joints.

Podział ścian budynków wielkopłytowych na konstrukcyjne i niekonstrukcyjne (osłonowe) jest umowny.

W rzeczywistości ściany osłonowe są umonolitycznione w złączach ze ścianami nośnymi, a w związku z tym współpracują przy przenoszeniu obciążenia i wpływają na sztywność konstrukcji (na usztywnienie pionowej krawędzi poprzecznej ściany nośnej W) oraz na sztywność przestrzenną budynku.

Współpraca ścian osłonowych z konstrukcją budynku

W budynkach wielkopłytowych realizowanych w systemie W-70 dolna krawędź warstwy nośnej ściany osłonowej ZWO oparta jest na stropie, a krawędź górna jest od niego oddylatowana (rys. 1).

Krawędzie pionowe na wysokości jednej kondygnacji są monolitycznie połączone ze ścianą nośną wewnętrzną w złączu ZWO-W-ZWO (rys. 2), a ze ścianą zewnętrzną w złączu ZWS-ZWO.

Zbrojenie wypuszczone z warstwy konstrukcyjnej ściany ZWO połączone jest klamrami ze zbrojeniem wypuszczonym ze ściany nośnej i dodatkowo zbrojone pionową siatką.

Złącza ZWO-W-ZWO tworzą więc połączenie konstrukcyjne ściany nośnej W i warstwy nośnej ściany osłonowej ZWO.

Warstwa nośna ściany osłonowej ZWO jest statycznie tarczą, przenoszącą ciężar własny, ciężar warstwy izolacyjnej i fakturowej oraz obciążenia poziome od parcia wiatru. W fazie montażowej obciążenia te przekazywane są na strop przez dwie śruby rektyfikacyjne.

W fazie eksploatacyjnej po zadziałaniu obciążenia stałego (ciężaru warstw podłogowych i ścianek działowych) oraz obciążenia użytkowego na skutek ugięcia płyty stropowej, której sztywność na zginanie w kierunku pionowym jest znacznie niższa niż tarczy (warstwy nośnej ściany ZWO), przekaz obciążeń następuje praktycznie przez złącza pionowe.

Ściany ZWO między poprzecznymi ścianami nośnymi stanowią zatem w fazie eksploatacyjnej konstrukcyjnie pasmo składające się z tarcz zdylatowanych pod stropem każdej kondygnacji i zamocowanych w złączach ZWO-W-ZWO (rys. 3).

Przykładowe skutki błędów wykonawczych

Badania dotyczące naprawy i wzmacniania budynków z wielkiej płyty [2] oraz uszkodzeń złączy w ścianach osłonowych tego typu obiektów [3] wskazują, że istnieją przypadki wad wykonawczych wpływających na zmianę schematu statycznego konstrukcji. Skutkują one m.in. zarysowaniami w złączach ZWO-W-ZWO (rys. 4, fot. 1–5).

Rysy te zmieniają pierwotne warunki konstrukcyjne na krawędziach pionowych i znacznie zaniżają sztywność połączeń, co w pewnym stopniu sprowadza konstrukcję nośną budynku do założeń projektowych, w których ściany ZWO nie były uwzględniane w obliczeniach statycznych w aspekcie innym niż obciążenie konstrukcji.

Do zmiany schematu statycznego dochodzi również wskutek wypełnienia zaprawą cementową szczeliny dylatacyjnej między górną krawędzią ściany ZWO i dolną powierzchnią płyty stropowej, wykonywanego przez mieszkańców podczas remontów prowadzonych we własnym zakresie.

Znane są także przypadki wypełniania szczeliny dylatacyjną metodą iniekcji, zgodnie z zaleceniami niektórych rzeczoznawców. Konsekwencją takich działań jest przekazanie obciążenia z płyty stropowej (ciężaru warstw podłogowych i ścianek działowych oraz obciążeń użytkowych) na górną krawędź nośnej warstwy ściany ZWO, co skutkuje uszkodzeniami w strefie nadproża okien z jednoczesnym wypchnięciem ściany na zewnątrz budynku (fot. 6–10).

Rola ścian ZWO w sztywności przestrzennej budynku

Na podstawie autorskich modeli komputerowych przedstawiono wstępne wyniki analizy wpływu uszkodzeń złączy ZWO-W-ZWO na redystrybucję naprężeń. Porównano wartości naprężeń w elementach konstrukcji budynku wielkopłytowego zbudowanego w systemie W-70 z uwzględnieniem współpracy ścian ZWO z zasadniczą konstrukcją budynku i bez tego uwzględnienia, co w przybliżeniu odwzorowuje strukturalne zarysowania w pionowych złączach ZWO-W-ZWO (fot. 1–5). Analizę wykonano na podstawie zintegrowanego schematu ustroju przestrzennego.

Zbudowano dwa modele typowego 11-kondygnacyjnego budynku dwuklatkowego o rzucie jak na rys. 5: model odwzorowujący konstrukcję budynku z prawidłowo funkcjonującymi złączami ZWO-W-ZWO oraz model budynku, w którym nastąpiło strukturalne uszkodzenie złączy. W pierwszym modelu poza konstrukcją nośną wprowadzono ściany osłonowe, w drugim natomiast ściany osłonowe zastąpiono obciążeniem zastępczym przekazywanym na ściany nośne.

Obliczenia przeprowadzono metodą elementów skończonych z zastosowaniem dwuwymiarowych elementów płytowo­‑tarczowych w oparciu o statykę liniową. W modelach uwzględniono redukcję sztywności złączy elementów prefabrykowanych na podstawie wytycznych zawartych w pracy „Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi” [4]. Modele obciążono kombinacjami obciążeń obliczeniowych obejmującymi obciążenia stałe, użytkowe i oddziaływanie wiatru (strefa 1, kategoria terenu IV według normy PN-EN 1991-1­‑4:2008 [5]). Na rys. 6 przedstawiono model komputerowy budynku ze ścianami ZWO.

Na rys. 7–8 przedstawiono wyniki obliczeń głównych naprężeń rozciągających w warstwie nośnej najbardziej wytężonej ściany ZWO. Rys. 7 przedstawia mapę naprężeń od obciążeń stałych (ciężar warstwy nośnej, ciężar warstwy izolacyjnej i fakturowej oraz obciążenia pionowego redystrybuowanego ze ścian poprzecznych).

Na rys. 8 przedstawiono natomiast mapę naprężeń powstałych po dodatkowym obciążeniu wiatrem w kierunku równoległym do analizowanej ściany. Można na niej zaobserwować wzrost naprężeń rozciągających (zwłaszcza w dolnych narożach otworów okiennych) spowodowany współpracą przestrzenną ściany ZWO z konstrukcją nośną przy przeciwstawianiu się obciążeniu poziomemu, co w razie wadliwego zbrojenia wokół otworu okiennego może skutkować powstaniem zarysowania (fot. 11). W analizowanym przypadku naprężenia rozciągające w prawym dolnym narożu otworu okiennego w kombinacji obciążeń zawierającej oddziaływanie wiatru w kierunku równoległym do przedmiotowej ściany są większe o ok. 40%.

Na rys. 9–10 przedstawiono mapy głównych naprężeń rozciągających w najbardziej wytężonej strefie nadproża ściany usztywniającej podłużnej (oznaczonej liczbą 2 na rys. 6), należącej do zasadniczego zespołu usztywniającego. Na rysunku rys. 9 przedstawiono wartości maksymalnych naprężeń rozciągających modelu uwzględniającego współpracę ścian ZWO, a na rys. 10 – modelu bez ścian ZWO.

Jeśli porówna się wartości maksymalnych naprężeń rozciągających w strefie naroża otworu drzwiowego występujące w tych dwóch różnych modelach, można zaobserwować, że w modelu zawierającym współpracujące ściany ZWO wartości naprężeń są o ok. 15% niższe.

Wyniki tej analizy wskazują, że współpraca ścian ZWO ze ścianami nośnymi wpływa korzystnie na redystrybucję naprężeń, co najlepiej widać w strefach koncentracji naprężeń w ścianie usztywniającej. W miejscach tych istnieje także ryzyko pojawienia się zarysowania, np. w przypadku wadliwe ułożonego zbrojenia wokół otworu drzwiowego (fot. 12).

Wpływ ścian osłonowych na wielkość naprężeń ściskających w kierunku pionowym porównano w odniesieniu do pasma ściany szczytowej (oznaczonego liczbą 3 na rys. 6). Pasmo to zostało wybrane ze względu na największy wpływ oddziaływania wiatru na wartości tych naprężeń.

Wartości naprężeń ściskających wywołanych działaniem wiatru w przypadku uwzględnienia ścian ZWO są niższe o ok. 25% niż w przypadku nieuwzględnienia ich współpracy z konstrukcją nośną. Jeśli natomiast uwzględni się kombinację obciążeń stałych i użytkowych oraz obciążenie wiatrem, w obu modelach wartości maksymalnych naprężeń ściskających okażą się praktycznie takie same (przy uwzględnieniu współpracy ścian ZWO – mniejsze zaledwie o ok. 2% niż w modelu nieuwzględniającym ścian ZWO).

Wyniki analizy dowodzą, że w przypadku prawidłowo funkcjonujących złączy możliwy jest korzystny wpływ ścian ZWO na sztywność przestrzenną budynku oraz na redukcję naprężeń od obciążeń poziomych generowanych przez wiatr. O wytężeniu elementów nośnych decydują jednak obciążenia pionowe.

Ze względu na wysoką sztywność przestrzenną budynków wielkopłytowych na działanie sił poziomych od wiatru udział ścian ZWO w pracy konstrukcji nie jest konieczny, a redukcja naprężeń poza strefami koncentracji naprężeń jest niezauważalna. Skutki wad wykonawczych w postaci rys strukturalnych w złączach pionowych ZWO-W-ZWO (fot. 1–5) uniemożliwiają współpracę przestrzenną tych ścian, ale nie są niebezpieczne dla konstrukcji budynku wielkopłytowego. Wymagają tylko miejscowej naprawy [2].

Należy natomiast stwierdzić, że uszkodzenia w złączach spowodowane wadami eksploatacyjnymi (fot. 6–10) zagrażają bezpieczeństwu ze względu na rozszczelnienie złączy i ryzyko wypchnięcia płyty ZWO na zewnątrz. Takie sytuacje wymagają napraw i skutecznego zamocowania warstwy nośnej ściany ZWO, np. mechanicznego kotwienia do ścian nośnych W [2].

Rola ścian ZWO w usztywnieniu krawędzi ścian nośnych

Zmienność nośności betonowej ściany nośnej W budynku systemu W-70 przeanalizowano w zależności od warunków jej usztywnienia z uwzględnieniem wytycznych normy PN-EN 1992-1-1:2008 [6] dotyczących stanu granicznego nośności konstrukcji betonowych niezbrojonych.

Grubość ściany nośnej wynosiła 15 cm, wysokość w świetle stropów – 258 cm. Założono mimośród przekazywania obciążeń ściskających etot = 20 mm.

Przyjęto, że ściany ZWO można uznawać za ściany usztywniające. Elementy te spełniają bowiem wymagania pkt 12.6.5.1 normy PN­‑EN 1992-1-1:2008 [6]: grubość warstwy nośnej ściany ZWO (usztywniającej) wynosi 8 cm, jest większa niż połowa 15 cm grubości usztywnianej ściany nośnej W, ściana usztywniająca ma taką samą wysokość jak usztywniana ściana nośna W, otwory w ścianach ZWO znajdują się poza długością ściany równą 1/5 wysokości w świetle usztywnianej ściany W.

Są też zgodne z definicją podaną w opracowaniu „Konstrukcje budynków z prefabrykatów wielkopłytowych. Zasady projektowania z przykładami obliczeń” [7], według której ścianą usztywniającą może być również ściana zawieszona na ścianach nośnych, jeżeli jej konstrukcja spełnia wymagania ogólne stawiane ścianom konstrukcyjnym i ich połączeniu z resztą budynku.

Na rys. 11 przedstawiono zmienność współczynnika j redukującego nośność ściany W w zależności od jej szerokości. W przypadku ścian z wymienionymi parametrami, usztywnionych jedynie wzdłuż poziomych krawędzi przez stropy (bez usztywnionych krawędzi pionowych), współczynnik j przyjmuje wartość 0,49.

Maksymalna dopuszczalna wartość współczynnika j przy uwzględnieniu usztywnienia krawędzi pionowych wynosi natomiast 0,73, co stanowi wartość większą o ok. 50%. Wartość współczynnika j w zakresie od 0,49 do 0,73 zmienia się w zależności od rozpatrywanej szerokości usztywnianej ściany w porównaniu z wysokością usztywnionej krawędzi.

Na rys. 12 przedstawiono nośność ściany W obliczoną przy założeniu zastosowania betonu klasy C12/15. Z wykresu wynika, że wpływ usztywnienia krawędzi pionowej na nośność ściany jest największy w przypadku przykrawędziowych pasm ściany W o szer. do ok. 0,6 m (ok. 50%). Powyżej tej szerokości wpływ usztywnienia znacząco maleje (w odniesieniu do 1 m wynosi ok. 30%, w odniesieniu do 2 m – ok. 11%, a w przypadku 3 m – ok. 5%), co wynika ze zmienności współczynnika j.

Podsumowanie

Przedstawiona analiza teoretyczna potwierdza, że współpraca ścian osłonowych ZWO z konstrukcją nośną budynków wielkopłytowych wybudowanych w systemie W-70 nie jest istotna w zachowaniu bezpieczeństwa konstrukcji nośnej.

Maksymalne naprężenia ściskające w ścianach nośnych w analizowanym 11-kondygnacyjnym budynku (rys. 5) przy kombinacji obciążeń stałych i użytkowych oraz obciążenia wiatrem są praktycznie takie same w odniesieniu do przestrzennego modelu komputerowego ze ścianami osłonowymi i modelu bez ścian osłonowych.

W analizowanej ścianie szczytowej budynku naprężenia te są przy uwzględnieniu współpracy ścian ZWO mniejsze zaledwie o ok. 2% niż w modelu nieuwzględniającym ścian ZWO. Można zatem przyjąć, że w przypadku budynków z wadami wykonawczymi, których skutkiem są zarysowania w złączach pionowych ZWO-W-ZWO (fot. 1–5), nie ma zagrożenia bezpieczeństwa w odniesieniu do konstrukcji nośnej budynku wielkopłytowego.

Uszkodzenia te wymagają tylko miejscowej naprawy i zapewnienia wymagań eksploatacyjnych [2].

Należy jednak zwrócić uwagę, że analiza obliczeniowa komputerowego modelu budynku wielkopłytowego, w którym uwzględniono współpracę ścian osłonowych z nośnymi (budynek wykonany zgodnie z założeniami technologicznymi), wykazała, że w warstwie ściany nośnej ZWO występuje koncentracja naprężeń rozciągających w strefie dolnych naroży okien (rys. 7–8), co w razie niewłaściwie ułożonego zbrojenia na obwodzie okna może być przyczyną powstania zarysowań.

Podobna koncentracja naprężeń rozciągających występuje w narożach otworów drzwiowych (rys. 9–10), gdzie z kolei wzrost naprężeń jest spowodowany brakiem współpracy ścian ZWO ze ścianami nośnymi. Zarysowania w ścianach ZWO (fot. 11) oraz w ścianach nośnych (fot. 12) nie świadczą jednak o zagrożeniu bezpieczeństwa konstrukcji nośnej.

Uszkodzenia w strefie nadproża okien z jednoczesnym wypchnięciem ściany ZWO na zewnątrz budynku (fot. 6–10) również nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji nośnej budynku, powodują jednak rozszczelnienie złączy. Takie sytuacje wymagają naprawy i skutecznego zamocowania warstwy nośnej ściany ZWO, np. przez mechaniczne kotwienie do ścian nośnych W [2].

Stopień współpracy ścian ZWO i ścian nośnych w umonolitycznionym złączu pionowym ZWO-W-ZWO ma istotne znaczenie, jeśli planowane jest wykonywanie nowego otworu drzwiowego w ścianie W [9]. Usztywnienie krawędzi ściany W przez ścianę ZWO może mieć wówczas korzystny wpływ na nośność pasma ściany W. Wpływ ten jest tym większy, im bliżej krawędzi zewnętrznej ściany W wykonywany jest otwór. Usztywnienie krawędzi ściany W przez ścianę ZWO można jednakże uwzględniać jedynie w sytuacji prawidłowego stanu złącza ZWO-W-ZWO.

Należy także pamiętać o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa wynikającym z ryzyka odpadania niekonstrukcyjnej warstwy fakturowej płyty ściennej na skutek wad strukturalnych stali użytej do produkcji wieszaków łączących warstwę zewnętrzną płyty z jej warstwą nośną, a także z wadliwego ich rozmieszczenia lub zakotwienia [8].

Literatura

  1. Z. Dzierżewicz, W. Starosolski, „Systemy budownictwa wielkopłytowego w Polsce w latach 1970–1985. Przegląd rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
  2. W. Ligęza, „Naprawa i wzmacnianie budynków z wielkiej płyty”, XXI Ogólnopolska Konferencja „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”, t. II, Ustroń 2006, s. 217–259.
  3. W. Ligęza, M. Płachecki, „Uszkodzenia złączy w ścianach osłonowych budynków wielkopłytowych”, „Inżynieria i Budownictwo”, nr 4/5/2000, s. 204–208.
  4. B. Lewicki i in., „Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi”, Arkady, Warszawa 1979.
  5. PN-EN 1991-1-4:2008, „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru”.
  6. PN-EN 1992-1-1:2008, „Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”.
  7. B. Lewicki, J. Bielawski, J. Sieczkowski, „Konstrukcje budynków z prefabrykatów wielkopłytowych. Zasady projektowania z przykładami obliczeń”, Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1993.
  8. A. Zybura, T. Jaśnio, „Zagadnienia remontowe warstwy fakturowej ścian trójwarstwowych”, XXI Ogólnopolska Konferencja „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”, t. III, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Gliwice 2006, s. 287–352.
  9. M. Kołaczkowski, W. Ligęza, „Aspekty konstrukcyjne modernizacji funkcjonalnej budynków wielkopłytowych”, [w:] „Budownictwo ogólne”, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno­‑Przyrodniczego, Bydgoszcz 2013, s. 143–150.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe  w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.