Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Narzędzia, kryteria i wskaźniki do oceny technicznej budynków

www.sxc.hu

www.sxc.hu

Gospodarka rynkowa i mechanizmy rachunku ekonomicznego wpływają na sposób zarządzania nieruchomościami, chociaż nie stanowią jeszcze jedynego i głównego kryterium, według którego kształtowana jest polityka mieszkaniowa i zarządzania nieruchomościami na różnych szczeblach gospodarki w Polsce. Nie jesteśmy jeszcze społeczeństwem na tyle bogatym, by móc zarządzać nieruchomościami na podstawie rachunku ekonomicznego i na tej podstawie podejmować optymalne decyzje, czasem także niepopularne i z pozoru kosztowne, jak zmiana sposobu użytkowania obiektu, zmiana struktur własnościowych czy też decyzja o wyburzeniu obiektu. Aktualne jest ciągle pytanie, czy rachunek ekonomiczny może być podstawowym i jedynym kryterium oceny.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

W wielu wypadkach nieruchomości i obiekty stanowią nawet 25% majątku podmiotów gospodarczych. Wraz z pojawieniem się coraz większej liczby domów, lokali mieszkalnych i użytkowych firmy, które są ich właścicielami lub nimi zarządzają, potrzebują kryteriów i narzędzi umożliwiających ocenę stanu tych obiektów i ciągłe monitorowanie ich wartości użytkowej, stanowiącej w oczywisty sposób o wartości rynkowej. Zawsze należy pamiętać, że decyzje podejmowane w odniesieniu do nieruchomości mogą mieć skutki wieloletnie, zarówno w kontekście spodziewanych efektów, jak i otoczenia rynkowego.

Aby dostosować nieruchomość do rynku, zarządzający majątkiem powinien ciągle podejmować decyzje dotyczące szeroko rozumianych działań ulepszających lub modernizacyjnych, a także dotyczących sprzedaży, zakupu i wynajmu budynków. Niezbędne jest zatem stosowanie wieloaspektowych procesów decyzyjnych.

Obecnie w różnych krajach Unii Europejskiej wprowadza się i testuje nowe praktyki szeroko pojętego zarządzania nieruchomościami, w tym budynków przeznaczonych na wynajem. Można je określić jako zarządzanie aktywami budowlanymi, gdzie aktywami są właśnie obiekty budowlane, dla których przy założonych kryteriach i odpowiednich wskaźnikach można wykonać analizy w czasie rzeczywistym oraz prognozować zachowanie się tych aktywów w otoczeniu rynkowym.

Takie systemy zarządzania oparte są one na dwóch podstawowych zasadach:

 • podejścia zintegrowanego, uwzględniającego jednocześnie wiele kryteriów technicznych, ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i kulturowych,
 • podejścia długofalowego, uwzględniającego okres żywotności budynku oraz jego kolejne funkcje, konserwację, fazy renowacji, a także warunki po zakończeniu okresu użytkowania.

Rodzaje kryteriów oceny budynków

Kryteria, które mogą być uwzględniane w dokonywanych analizach, można podzielić na jakościowe (kwantytatywne) i ilościowe (kwalitatywne). Ilościowe to takie, według których można dokonywać oceny analizowanych obiektów, przypisując im określone wartości liczbowe dla danego kryterium w założonym przedziale możliwej zmienności. Jakościowe z kolei to kryteria, które opisują stan lub sytuację obiektu w sposób mniej lub bardziej precyzyjny, jednak bez przypisywania określonych parametrów liczbowych. Spośród wielu różnych kryteriów dla budynków można przykładowo rozpatrywać następujące:

 • kryteria ilościowe:
  – wiek budynku,
  – średni okres trwałości budynku i jego poszczególnych elementów,
  – koszty utrzymania,
  – zapotrzebowanie na energię,
  – koszty administracji,
  – poziom czynszów,
  – stopień interwencji,
  – stopę zwrotu;
 • kryteria jakościowe:
  – lokalizację budynku i jego sąsiedztwo (w tym np.: rodzaj sąsiadujących obiektów, potencjalne niebezpieczeństwa dla obiektu i użytkowników, jakość środowiska zewnętrznego i wewnętrznego),
  – dostępność usług,
  – bliskość środków komunikacji,
  – wymagania lokatorów i najemców (np. możliwość adaptacji mieszkań i lokali, częstość zmian najemców),
  – obecność obsługi i dostępność służb serwisowych.

Osobna grupa kryteriów (z których występowania czasami nie zdajemy sobie sprawy lub stanowią kryteria mało znaczące) to wyznaczniki związane z ochroną środowiska (oddziaływaniem obiektu na środowisko) w trakcie użytkowania lub możliwość powstawania odpadów i negatywnego oddziaływania na środowisko w trakcie remontu, a nawet w trakcie użytkowania obiektu. Wymienione kryteria należy traktować jako przykładowe, które mogą tylko pomóc użytkownikom, administratorom, zarządcom, właścicielom, inwestorom w uświadomieniu potencjalnej złożoności.

Tradycyjne sposoby oceny technicznej w aspekcie przydatności w praktyce inżynierskiej

Najczęściej stosowane sposoby oceny stanu technicznego obiektów i ich elementów, na podstawie których podejmowane są niejednokrotnie ważkie decyzje, np. o rozbiórce obiektów lub prowadzeniu mniej lub bardziej trafionej polityki remontowej, bazują na metodach czasowych lub wizualnych, które mogą prowadzić do błędnych wniosków lub być w niektórych przypadkach wręcz nieprzydatne. Wykorzystuje się mniej lub bardziej zaawansowane sposoby oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym:

 • metody czasowe – wiele różnych formuł,
 • metody wizualne – ocena ekspercka,
 • metody wielokryterialne, np. system Epiqr, Investimmo, sieci neuronowe.

Metody czasowe wykorzystują jako zmienne: t – wiek budynku oraz T – średni okres trwałości obiektu. Różne formuły stosowane do obliczeń przytoczono na rys. 1.

Rys. 1. Formuły dla metod czasowych oceny stanu technicznego budynków

Rys. 1. Formuły dla metod czasowych oceny stanu technicznego budynków

W wielu przypadkach metody czasowe dają różne wyniki, czasem ze sobą sprzeczne i trudne do interpretacji, co można zilustrować przykładami. 

Budynek nr 1:
– budynek mieszkalny, wzniesiony przed II wojną światową, o konstrukcji murowanej ścian i stropach drewnianych,
– brak informacji o przebiegu remontów przed 1960 r.,
– wiek budynku oszacowano na 90 lat, przyjęto okres trwałości 120 lat.
Budynek nr 2:
– budynek mieszkalny, wzniesiony ok. 1860 r., konstrukcja jak wyżej,
– brak informacji o przebiegu remontów,
– wiek budynku oszacowano na 150 lat, przyjęto okres trwałości 120 lat.
Wyniki oszacowania stopnia zużycia budynków według przytoczonych na rys. 1 wzorów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Oszacowanie stopnia zużycia budynków według metod czasowych

Tabela 1. Oszacowanie stopnia zużycia budynków według metod czasowych

Na rys. 2 i 3 przedstawiono porównanie oszacowania stanu technicznego analizowanych dwóch obiektów jako względną wartość techniczną elementów budynków (liczoną jako 100% – stopień zużycia) dla metody czasowej, wizualnej – wskaźnikowej (według oceny eksperta – inżyniera budownictwa) i według metodologii zastosowanej w systemach wielokryterialnych tutaj Epiqr i Investimmo. Przyjęto do oceny elementy budynku według metodologii zastosowanej w programie Epiqr [2].

Rys. 2. Oszacowanie stanu technicznego budynku nr 1 według metody wizualnej, Epiqr i Investimmo

Rys. 2. Oszacowanie stanu technicznego budynku nr 1 według metody wizualnej, Epiqr i Investimmo

Rys. 3. Oszacowanie stanu technicznego budynku nr 2 według metody wizualnej, Epiqr i Investimmo

Rys. 3. Oszacowanie stanu technicznego budynku nr 2 według metody wizualnej, Epiqr i Investimmo

Przykłady te wskazują, jak problematyczne może być stosowanie metod czasowych w odniesieniu do obiektów uznanych za stare, których wiek zbliża się do przewidywanego okresu trwałości lub nawet go przekracza. Często dochodzi do paradoksów, kiedy na podstawie takiego wskaźnika obiekt uznany zostaje za zużyty w 100%, podczas gdy w rzeczywistości znajduje się on w całkiem niezłej kondycji, jest bezproblemowo użytkowany przez mieszkańców.

O ile jednak diagnostyka stanu technicznego pojedynczego budynku może być łatwo skorygowana, o tyle wyniki diagnostyki podawane w procentowym stopniu zużycia nie dają podstaw do podjęcia właściwych wyborów dotyczących zakresu prac renowacyjnych w odniesieniu do grupy budynków lub np. kwartału lub dzielnicy. W zasadzie niemożliwe jest porównanie dwóch lub więcej obiektów o zbliżonych wskaźnikach procentowego zużycia. Jak bowiem dokonać wyboru spośród kilku budynków, których wskaźniki stopnia zużycia wynoszą 43%, 45%, 47%?

Analizy wielokryterialne i poszukiwanie działań optymalnych

Wyniki analiz przy zastosowaniu metod czasowych i wizualnych (oceny eksperckiej) często nie przystają do rzeczywistości, w szczególności kiedy możliwość stosowania narzędzi bardziej dokładnych nie stanowi jedynie domeny wysoko kwalifikowanych kadr specjalistów i naukowców. Uzasadnione jest więc potraktowanie budynków jako aktywów budowlanych ulegających wielu wpływom, nie tylko degradacji technicznej. Takie złożone uwarunkowania zarządzania aktywami budowlanymi mogą i powinny wymagać stosowania złożonych systemów wspomagania podejmowania decyzji, które będą pozwalały oceniać i klasyfikować obiekty od najbardziej atrakcyjnych przez te, które wymagają interwencji rozumianej jako remont lub modernizacja, po te najmniej wartościowe, dla których być może najbardziej optymalną decyzją będzie wyburzenie.

Próbę uwzględnienia wielu z przytoczonych kryteriów podjęto w ramach europejskiego programu Investimmo [1], którego celem było opracowanie oprogramowania komputerowego pomagającego decydentom przy tworzeniu strategicznych planów zarządzania majątkiem rozumianym i traktowanym jako aktywa budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych. Głównymi rezultatami projektu, którego uczestnikami byli pracownicy 15 jednostek naukowo-badawczych i firm związanych z nieruchomościami z 7 krajów Europy, są:

 • oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania majątkiem,
 • europejska baza danych pozwalająca szacować i prognozować procesy zużywania się budynków oraz szacować poziomy zużycia energii, oparta na wynikach badań obejmujących 350 europejskich budynków mieszkalnych w 7 krajach,
 • kodeks dobrych praktyk opisujący wyniki projektu.

Multimedialne narzędzie Investimmo kierowane jest do:

 • przedsiębiorstw budownictwa społecznego i komunalnego,
 • podmiotów gospodarczych posiadających nieruchomości,
 • deweloperów, inwestorów na rynku nieruchomości,
 • indywidualnych właścicieli budynków,
 • administratorów i zarządców nieruchomościami,
 • banków udzielających zabezpieczeń spłaty kredytów,
 • firm ubezpieczeniowych (ocena ryzyka ubezpieczeniowego).

Proces zarządzania nieruchomościami w wypadku jednoosobowych lub niewielkich firm posiadających uprawnienia zarządcy nieruchomości sprowadza się do administrowania w zakresie opłat, niezbędnych przeglądów i doraźnych remontów. Taki model działania jest na ogół wystarczający w odniesieniu do budynków o określonej typologii i wyznaczonego zakresu działania. Jednakże dla większej liczby zróżnicowanych obiektów i przy coraz większej liczbie czynników potrzebnych do uwzględnienia i potrzebie formułowania kryteriów niezbędnych do właściwej oceny kosztów i ryzyka wynikających z otoczenia rynkowego konieczne będzie stosowanie modeli bardziej złożonych.

Na fot. 1 przedstawiono wykres utworzony w jednym z modułów systemu Investimmo – modułu OBS (Observation). Można w nim dokonać, na podstawie utworzonej bazy danych o będących w zarządzie obiektach, szybkiej segmentacji posiadanych aktywów budowlanych w odniesieniu do przyjętego kryterium i w ten sposób określić ich wstępną przydatność i wartość dla konkretnych uwarunkowań wynikających z wprowadzonych lub przewidywanych uregulowań technicznych i prawnych. 

Fot. 2 przedstawia kolejny wariant analizy wykonanej w odniesieniu do pojedynczego już obiektu, gdzie jako kryterium przyjęto wielkość kosztów renowacji budynku w czasie. Taka prognoza jest wykonana na podstawie diagnozy stanu istniejącego przy wykorzystaniu metodologii stosowanej w systemie Epiqr [2] i została utworzona w module Diag systemu Investimmo.

Taka analiza może być bardzo przydatna w procesie poszukiwania optymalnej ścieżki użytkowania obiektu, tak aby w odpowiednim czasie móc przystąpić do prac renowacyjnych, co pozwoli na zminimalizowanie kosztów w przyszłości. Uzyskane w ten sposób informacje mogą być bardzo przydatne przy planowaniu wieloletnich budżetów firm, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, ponieważ wielkość przewidzianych do poniesienia kosztów jest czasem bardzo duża i wymaga planowego gromadzenia środków na ten cel.

Fot. 1. Wizualizacja posiadanych aktywów budowlanych w odniesieniu do przyjętego kryterium – zużycia energii

Fot. 1. Wizualizacja posiadanych aktywów budowlanych  w odniesieniu do przyjętego kryterium – zużycia energii

Fot. 2. Prognoza kosztów renowacji obiektu

Fot. 2. Prognoza kosztów renowacji obiektu

Fot. 3. Analiza wpływu renowacyjnych prac budowlanych na środowisko

Fot. 3. Analiza wpływu renowacyjnych prac budowlanych na środowisko

W ostatnich latach spotykamy się coraz częściej z uregulowaniami prawnymi związanymi z ochroną środowiska naturalnego czy też oszczędnością energii. Do niedawna problem ten dotyczył dużych zakładów produkcyjnych oraz obiektów poddawanych termomodernizacji. Dzisiaj większość użytkowników samochodów czy też sprzętu gospodarstwa domowego spotyka się już z koniecznością utylizacji i recyklingu tych wyrobów właśnie ze względu na ochronę środowiska.

Stajemy przed ogromnym wyzwaniem dla rynku budowlanego i nieruchomości, jakim jest konieczność opracowania certyfikatów energetycznych dla budynków i lokali. Obowiązek ten będzie dotyczył w najbliższym czasie kilkuset tysięcy obiektów, a w obecnej chwili nie ma jeszcze opublikowanych niezbędnych rozporządzeń oraz wykwalifikowanej i przygotowanej w tym zakresie kadry. Problemem, który w chwili obecnej nie dotyczy poszczególnych obiektów lub firm budowlanych, są np. limity emisji CO2 przez elektrownie i cementownie, które nie są już wystarczające.

Niewykluczone jest jednak, że w niedługiej przyszłości podobne ograniczenia i restrykcje dotkną również firmy budowlane w związku z odpadami budowlanymi powstałymi w trakcie prac renowacyjnych. W tym celu niezbędne będzie oszacowanie wpływu działalności w budownictwie na środowisko. Modele oszacowania tych wpływów są już analizowane i prowadzone np. w krajach skandynawskich.

W module Eval systemu Investimmo, przy wykorzystaniu metodologii zastosowanej w programie BEAT (opracowanego w Danii) stanowiącego jedną z aplikacji metody LCA (Life Cycle Assesment), dla różnych scenariuszy działania w odniesieniu do analizowanego obiektu można oszacować wpływ zakwaszenia środowiska, globalnego ocieplenia, odpadów itp. Wykres prezentujący taką analizę przedstawiono na fot. 3.

Zakres i pilność interwencji

Przedstawione wielokryterialne i wieloaspektowe systemy analizy, oceny i optymalizacji procesu podejmowania decyzji w odniesieniu do aktywów budowlanych chociaż są coraz częściej stosowane w praktyce zarządzania nieruchomościami w Europie, mogą stanowić jeszcze narzędzia zbyt zaawansowane i niedostępne dla uczestników rynku nieruchomości. Jednym z kryteriów, które wielokrotnie może decydować o potrzebie podjęcia niezbędnych działań w odniesieniu do konkretnego obiektu lub grupy obiektów, jest zakres i pilność interwencji.

Zaproponowano formułę wskaźnika pilności interwencji, ilustrującego potrzebę podjęcia pilnego działania w odniesieniu do obiektu lub jego elementu, a równocześnie umożliwiono klasyfikowanie elementów i budynków według tego wskaźnika. Przyjęto różne czynniki składowe dla opisu wskaźnika. Opisano je jako czynniki wejściowe do budowy wskaźnika pilności interwencji.

Na podstawie przyjętej metodologii w systemie Epiqr spośród wyróżnionych 50 elementów budynku, dla których przypisane mogą być tzw. kody degradacji „a”, „b”, „c” lub „d” obrazujące stan techniczny tych elementów oraz szacowany zakres prac renowacyjnych i poziom kosztów z tym związanych, wprowadzono dodatkowy kod „m” (od ang. eMergency – niebezpieczeństwo), który wskazuje na stan i objawy elementu znajdującego się w stanie krytycznym, tzn. takim, który uzasadnia niezwłoczne podjęcie działań zabezpieczających, naprawczych i renowacyjnych.

Propozycję przykładowego opisu dla niektórych elementów przedstawiono w tabeli 2. Opis stanów krytycznych – kod „m” – może być różny w zależności od przyjętych standardów wyposażenia w różnych krajach.

Tabela 2. Opis kodów „m” dla wybranych elementów

Tabela 2. Opis kodów „m” dla wybranych elementów

Jako parametr uwzględniono również stosunek wieku elementu/budynku w odniesieniu do jego średniego okresu trwałości. Wiek elementu i średni okres trwałości określany jest w latach. Przyjęto dwa zakresy zmienności tego czynnika, w powiązaniu z innymi czynnikami wejściowymi.

Przypadek 1: wartość tego stosunku jest mniejsza od 1 – oznacza to, że wiek elementu jest mniejszy niż przewidywany średni okres trwałości.

Przypadek 2 – wartość tego stosunku jest równa i większa od 1 – oznacza to, że wiek elementu jest zbliżony lub większy niż przewidywany średni okres trwałości.

Następnym uwzględnionym czynnikiem jest jakość materiałów wbudowanych i jakość robót, przy której przyjęto następujące założenia:

 • wysoka jakość elementu/budynku,
 • średnia jakość elementu/budynku,
 • niska jakość elementu/budynku.

Uwzględniając ten czynnik przy ustalaniu priorytetu, przyjęto dwie możliwe wartości: Przypadek 1 – wysoka jakość elementu/budynku, przypadek 2 – średnia i niska jakość elementu/budynku. Wpływ jakości elementu oraz jego wiek jest pomijany, jeśli stan elementu opisany jest kodem „m”. Jako wynik otrzymano wartość pilności interwencji dla elementu (tabela 3).

Tabela 3. Ustalanie wartości pilności interwencji

Tabela 3. Ustalanie wartości pilności interwencji

Na podstawie tych czynników można sformułować kryterium priorytetu pilności działania renowacyjnego według następującego klucza, przyjętego w zgodzie z konwencją systemu Epiqr.

Wskaźnik pilności interwencji

Ustalenie priorytetu pilności interwencji w odniesieniu do poszczególnych elementów ma sens i jest przydatne, kiedy dokonuje się oceny w obrębie jednego budynku. Wówczas można wybrać elementy o najwyższym priorytecie interwencji remontowej. W odniesieniu do budynków porównywanie ich na podstawie całych, długich wykazów elementów, które są opisane mniej lub bardziej szczegółowo, jest utrudnione, wręcz czasami niemożliwe. Zaproponowano zatem dwa rodzaje wskaźników liczbowych, które mogą być przydatne do klasyfikacji elementów budynków i całych budynków, porównywania ich między sobą w różnych okresach. Są to: UIB – wskaźnik pilności interwencji dla budynku oraz UIM – wskaźnik pilności interwencji dla makroelementu.

Określenie makroelementu

Makroelement można opisać jako zbiór lub grupę elementów budynku w obrębie robót o podobnej technologii. Sformułowano następujące makroelementy [1]:

 • makrelement 01a – ściany i elewacje,
 • makrelement 01b – dach,
 • makrelement 01c – powierzchnie wspólne,
 • makrelement 01d – pomieszczenia sanitarne i instalacje,
 • makrelement 01e – mieszkania,
 • makrelement 01f – instalacje techniczne.

Sposób agregacji elementów budynku w makroelementy przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Przykład makroelementów

Tabela 4. Przykład makroelementów

Czynniki mające wpływ na wartość wskaźnika UIB I UIM

W procedurze ustalania wartości wskaźnika UIB wzięto pod uwagę trzy czynniki:

 • czynnik 1 – kody degradacji elementów według skali stosowanej w systemie Epiqra „a–d” oraz kod krytyczny „m”,
 • czynnik 2 – wartość stosunku wyliczonego jako koszt renowacji elementu od stanu obecnego, podzielony przez koszt renowacji ze stanu odpowiadającemu kodowi „d” dla najkosztowniejszego elementu,
 • czynnik 3 – stosunek wieku do średniego okresu trwałości elementu.

Procedura obliczania wskaźników UIB I UIM

Podstawowe założenie polega na przyjęciu zasady, że każdy z elementów jest oceniany według tych samych kryteriów. W procesie oceny każdy z elementów może uzyskać potencjalnie 1 punkt (skala 0–1) według każdego z kryteriów poprzez przypisanie im odpowiednich wag, przy czym sposób wyliczania tych ocen jest odmienny dla różnych kryteriów. Ogólnie rzecz biorąc, wartość oceny (wynik) dla każdego z elementów zmniejsza się zgodnie z postępującą degradacją, zwiększającym się wiekiem i wyższymi kosztami renowacji.

Jako wynik wskaźnika interwencji dla budynku określana jest wartość liczbowa z przedziału od 0 do 1. Niższa wartość wskaźnika UIB oznacza, że jego elementy są bardziej zdegradowane i wymagana jest bardziej pilna interwencja. W podobny sposób wyliczana jest wartość wskaźników UIM dla makroelementów budynku.

Przykłady

Wartość wskaźników UIB I UIM na przykładzie kilku budynków w różnym wieku, razem z wykresami ilustrującymi stan degradacji poszczególnych elementów, przedstawiono na rys. 4. Poziome paski na wykresach ilustrują stan degradacji poszczególnych elementów budynku – im dłuższy pasek na wykresie, tym stan elementu jest gorszy (odpowiednio liczby 1–5 odpowiadają kodom degradacji „a”, „b”, „c”, „d” i „m”). W celu zilustrowania zmienności wskaźników UIB i UIM dla budynków w różnym wieku i stanie technicznym przedstawiono wyniki analiz dla 5 budynków:

 • budynek 1 – wiek 27 lat, stan techniczny średni,
 • budynek 2 – wiek 50 lat, stan techniczny średni/zły,
 • budynek 3 – wiek 50 lat, stan techniczny zły,
 • budynek 4 – wiek 27 lat, stan techniczny dobry,
 • budynek 5 – wiek 5 lat, stan techniczny bardzo dobry.

Na rys. 4 przedstawiono pod wykresami wartości wskaźników UIB dla poszczególnych budynków, natomiast w tabelkach wartości wskaźników UIM dla makroelementów w tych budynkach. Wartości wskaźnika UIB spadają z rosnącym wiekiem budynku oraz na skutek zwiększonej degradacji jego elementów.

Rys. 4. Wyniki analiz i wartości wskaźników UIB i UIM

Rys. 4. Wyniki analiz i wartości wskaźników UIB i UIM

Dla budynku mocno zdegradowanego (2 i 3) wartość wskaźnika stanowi ok. 50% wskaźnika wyliczonego dla budynku młodego w dobrym stanie technicznym (budynek 5). Wartości wskaźników UIM mogą być pomocne do określenia, które grupy elementów ulegają szybszej degradacji i powinny być poddane np. bardziej szczegółowej diagnozie. Przykładowo makroelement 01F – instalacje techniczne w budynku 2 – ma najniższą wartość 0,337 i jest ona znacznie niższa niż dla 0,501 makroelementu 01C.

Podsumowanie

Powszechnie stosowane do oceny stanu technicznego budynków metody czasowe i wskaźnikowe [4] są mało dokładne, nie dają możliwości dokonywania ocen zakresu i kosztów potrzebnych prac renowacyjnych ani nie umożliwiają sporządzania analiz porównawczych, również w czasie. Opis standardu wykonania i procentowa wartość stanu degradacji budynku nie dostarczają wystarczających informacji o rzeczywistym stanie budynku i jego elementów i w praktyce takie oceny są mało przydatne do porównywania budynków.

Wykorzystanie metod czasowych w diagnostyce stanu technicznego w większości wypadków nie odzwierciedla rzeczywistej kondycji obiektu oraz może być przyczyną dużych błędów. Metody czasowe nie sprawdzają się w odniesieniu do budynków, których wiek jest bliski okresowi trwałości lub go przekroczył. Metody czasowe mogą być stosowane w celu zgrubnego oszacowania wartości odtworzeniowej budynków.

Metody wizualne i wskaźnikowe, szczególnie wykorzystujące wskaźniki zużycia poszczególnych elementów, są bardzo wrażliwe na subiektywną ocenę osób wykonujących diagnozę. Wyniki zależą również od zgodności typologii diagnozowanego budynku z wzorcami różnych obiektów. Powyższe metody mogą być stosowane w odniesieniu od pojedynczych obiektów, natomiast porównywanie wyników diagnozy dla grup budynków jest mało wiarygodne i bez dodatkowych informacji i wskaźników nie powinno być powszechnie stosowane.

Przedstawiono nowe kryteria diagnostyki budynków i narzędzia już stosowane w innych, bardziej zaawansowanych w tym zakresie, krajach w Europie. Przedstawiona propozycja ustalania wskaźników pilności interwencji dla budynków jest elastyczna. Dopuszczalna jest różna agregacja elementów budynków w celu stworzenia makroelementów. Takie podejście do diagnostyki budynków umożliwia porównywanie tych samych lub podobnych budynków w czasie oraz porównywanie stanu technicznego różnych w sensie typologii budynków w tym samym czasie. Wprowadzenie wskaźników UIB i UIM umożliwia łatwe i czytelne klasyfikowanie i porównywanie budynków i ich elementów w czasie oraz ustalenie optymalnych okresów dla działań renowacyjnych.

Nowe uwarunkowania w zarządzaniu nieruchomościami są odpowiedzią na potrzebę traktowania ich jako aktywów budowlanych, podlegających prawom wolnego rynku, w którym podmioty zarządzające, właściciele i inwestorzy będą musieli sprostać nowym wyzwaniom. Obowiązująca dyrektywa Komisji Europejskiej 2002/91/WE wprowadzająca m.in. uregulowania dotyczące certyfikacji energetycznej budynków potwierdza konieczność zbudowania bazy danych, najlepiej w skali całego kraju, o stanie technicznym budynków i ich energochłonności.

Literatura

 1. „Investimmo – a decision making tool for longterm efficient investment strategies in housing maintenance and refurbishment. Final technical report”, European Commision, Growth Programme – G1RD-CT-2000-00371.
 2. F. Flourenzos, J.L. Genre, G. Misztal, „EPIQR- -TOBUS: A new generation of refurbishment decision aid methods, possibilities of application in real property management in Poland”, Polish–German Symposium Science Resarch Education, SRE, 2000, 28–29 September 2000.
 3. „BEAT – Building Environmental Assessment Tool, A PC tool for performing environmental assessment of products, building elements and buildings”, Danish Building Research Institute, 2002.
 4. J. Thierry, S. Zalewski, „Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji”, Arkady, Warszawa 1982.

STYCZEŃ 2009

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.