Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wyznaczniki skuteczności iniekcyjnych przepon poziomych

Efficiency determinants of horizontal injection membranes

Zawilgocenie ścian zewnętrznych budynku spowodowane przez kapilarne podciąganie wilgoci z gruntu
Fot. B. Monczyński

Zawilgocenie ścian zewnętrznych budynku spowodowane przez kapilarne podciąganie wilgoci z gruntu


Fot. B. Monczyński

Kapilarne podciąganie wilgoci w murze często stanowi jedno ze źródeł zawilgocenia budynku. Odpowiada ono jednak również za transport wilgoci z elementów budynku ulegających bezpośredniemu zawilgacaniu (tj. najczęściej tych bezpośrednio stykających się z gruntem) do wyżej położonych stref, w wyniku czego nierzadko dochodzi do zawilgacania obszarów położonych nawet do kilku metrów powyżej poziomu terenu (fot.). Właśnie dlatego szczególnie istotnym elementem szeroko rozumianych robot osuszeniowych jest wtórna hydroizolacja pozioma.

Zobacz także

PRINZ Polska sp. z o.o. Zakładanie nowej izolacji poziomej w istniejącym budynku metodą cięcia – osuszanie murów w technologii PRINZ

Zakładanie nowej izolacji poziomej w istniejącym budynku metodą cięcia – osuszanie murów w technologii PRINZ Zakładanie nowej izolacji poziomej w istniejącym budynku metodą cięcia – osuszanie murów w technologii PRINZ

Źle ułożona, zniszczona izolacja pozioma murów fundamentowych lub jej całkowity brak umożliwia kapilarne podciąganie wody gruntowej. Za pomocą mikrokanalików cząsteczki wody migrują do obszarów o mniejszej...

Źle ułożona, zniszczona izolacja pozioma murów fundamentowych lub jej całkowity brak umożliwia kapilarne podciąganie wody gruntowej. Za pomocą mikrokanalików cząsteczki wody migrują do obszarów o mniejszej wilgotności. Podciągająca wilgoć jest przyczyną technicznych degradacji, w wyniku których na murach przyziemia oraz ścianach wyższych kondygnacji mamy do czynienia z wykwitami soli, odpadaniem tynku czy rozsypywaniem się muru. Jak zatrzymać ten proces?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych

Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych

Woda (występująca w różnych postaciach) oraz związki, jakie transportuje (np. szkodliwe sole budowlane), to główne czynniki powodujące procesy destrukcyjne w obiektach budowlanych. Nadmierne zawilgocenie...

Woda (występująca w różnych postaciach) oraz związki, jakie transportuje (np. szkodliwe sole budowlane), to główne czynniki powodujące procesy destrukcyjne w obiektach budowlanych. Nadmierne zawilgocenie powoduje różnego rodzaju zniszczenia materiału konstrukcji, objawiające się deformacjami, zmniejszeniem nośności, uszkodzeniami mrozowymi, pęcznieniem i wypłukiwaniem spoiw, przesunięciami czy też spękaniami [1].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Charakterystyka zawilgocenia w diagnostyce budynków

Charakterystyka zawilgocenia w diagnostyce budynków Charakterystyka zawilgocenia w diagnostyce budynków

Powodzenie lub niepowodzenie budowlanych prac renowacyjnych zależy przede wszystkim od prawidłowo przemyślanego i profesjonalnego planowania. Aby zapewnić właścicielom i zarządcom budynków odpowiednią...

Powodzenie lub niepowodzenie budowlanych prac renowacyjnych zależy przede wszystkim od prawidłowo przemyślanego i profesjonalnego planowania. Aby zapewnić właścicielom i zarządcom budynków odpowiednią pomoc w podejmowaniu decyzji, a wykonawcom prac budowlanych kompletne specyfikacje techniczne, niezbędna jest odpowiedniej jakości inwentaryzacja oraz diagnostyka budowlana [1, 2].

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Skuteczność wykonania wtórnej izolacji poziomej
 • Wysychanie muru w strefie iniekcji oraz jego hydrofobizacja
 • Jakość uszczelnienia oraz postęp wysychania

W artykule przedstawiono dwa opisane w literaturze podejścia do oceny skuteczności iniekcyjnej przeciwwilgociowej izolacji poziomej. Pierwsza metoda polega na ocenie właściwości przegrody w strefie iniekcji po jej zakończeniu, druga zaś wskazuje na dwa parametry pozwalające ocenić skuteczność wykonanej iniekcji: jakość uszczelnienia oraz postęp wysychania.

Efficiency determinants of horizontal injection membranes

This paper presents two approaches to the assessment of efficiency of horizontal injection insulation against moisture, described in the literature. The first method consists in the assessment of barrier properties in the injection area after the completion, the other indicates two parameters allowing to assess the effectiveness of completed injection: sealing quality and drying rate.

Niestety skuteczność wykonania wtórnej izolacji poziomej nie tylko jest trudna do jednoznacznej oceny, ale wręcz jest to obszar budownictwa, w którym nastąpiło najprawdopodobniej największe nagromadzenie sprzecznych opinii, a czasami wręcz niezrozumienie zachodzących zjawisk [1].

Głównym (długoterminowym) celem wykonywania izolacji poziomej metodą iniekcji chemicznej jest uzyskanie w strefie muru nad przeponą obszaru o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej) [1–3]. Maksymalna wysokość podciągania wilgoci w murze jest jednak wypadkową trzech czynników (RYS. 1):

RYS. 1. Dynamika podciągania kapilarnego wilgoci w murze oraz schematyczne przedstawienie trzech czynników determinujących maksymalną wysokość zawilgocenia. Oznaczenia: 1 – zaopatrzenie w wodę, 2 – parowanie, 3 – właściwości materiałów oraz struktura muru; rys.: [4]

RYS. 1. Dynamika podciągania kapilarnego wilgoci w murze oraz schematyczne przedstawienie trzech czynników determinujących maksymalną wysokość zawilgocenia. Oznaczenia: 1 – zaopatrzenie w wodę, 2 – parowanie, 3 – właściwości materiałów oraz struktura muru; rys.: [4]

 • zaopatrzenia w wodę,
 • zdolności odparowania,
 • właściwości muru (jego struktury) oraz materiałów, z których został wykonany (ilości i wielkości porów, ich krętości, wzajemnych połączeń itp.).

Modyfikacja nawet jednego z tych czynników może mieć zatem wpływ na ograniczenie negatywnych skutków omawianego zjawiska. A zatem sam spadek zawilgocenia muru (w myśl zasady post hoc ergo propter hoc) nie może być traktowany jako jednoznaczne kryterium jej skuteczności. Należy również mieć na względzie, że hydroizolacje wtórne, o ile to tylko możliwe (czyli technicznie wykonalne), powinny stanowić układ ciągły i szczelny, całkowicie zabezpieczający budynek od destrukcyjnego działania wody pod wszelkimi jej postaciami [5].

Jakie kroki należy zatem podjąć, aby mieć pewność, że izolacja wtórna wykonana metoda iniekcji ostatecznie okaże się efektywna?

 • Z jednej strony należy stosować środki iniekcyjne, których skuteczność została potwierdzona odpowiednimi certyfikatami [6] lub potwierdzona badaniami (laboratoryjnymi lub na istniejących obiektach) [7].
 • Z drugiej zaś należy podjąć działania kontrolne – oceniające prawidłowość prac na etapie ich prowadzenia (np. zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 4-10-15/D [2]) oraz skuteczność podjętych działań, po ich zakończeniu.

Poniżej przedstawiono dwa opisane w literaturze podejścia do oceny skuteczności iniekcyjnej przeciwwilgociowej izolacji poziomej.

Wysychanie muru w strefie iniekcji oraz jego hydrofobizacja

Metodę oceny skuteczności iniekcji opartą na ocenie właściwości przegrody w strefie iniekcji po jej zakończeniu zaproponowali van Hees, Lubelli i Hacquebord [8]. Metoda ta zakłada sprawdzenie parametrów muru przy stałym dopływie wody. W tym celu z pasa iniekcji pobiera się rdzenie wiertniczne o średnicy 10 cm (wiercenie wykonuje się w takim samym nachyleniu, w jakim wykonano otwory iniekcyjne). Dodatkowo ze strefy muru niepoddanej iniekcji należy pobrać tą samą metodą materiał referencyjny. Następnie z pobranych rdzeni wycina się plastry o długości ok. 80 cm. Aby zapewnić stały dopływ wilgoci do tak przygotowanych próbek, przygotowuje się ceramiczne/gliniane „wieże” o następującej strukturze (RYS. 2):

RYS. 2. Model wieży z cegły/gliny stosowany do utrzymania stałego dopływu wody do badanych próbek (rdzeni). Oznaczenia: 1 – badany rdzeń, 2 – tkanina, 3 – kaolin, 4 – cegły, 5 – naczynie z wodą; rys.: [8]

RYS. 2. Model wieży z cegły/gliny stosowany do utrzymania stałego dopływu wody do badanych próbek (rdzeni). Oznaczenia: 1 – badany rdzeń, 2 – tkanina, 3 – kaolin, 4 – cegły, 5 – naczynie z wodą; rys.: [8]

 • wieża składa się z 1, 2 lub 3 warstw cegieł/kaolinu (w zależności od wymaganego zaopatrzenia w wilgoć, niezbędnego do utrzymania poziomu nasycenia rdzeni referencyjnych),
 • sproszkowany kaolin miesza się z wodą w stosunku wagowym 60:40 (kaolin:woda),
 • wieża z cegły/kaolinu jest umieszczona na ruszcie (wysokość: 5 mm),
 • filtr z tkaniny zapobiega zanieczyszczeniu rdzenia cegły mieszanką kaolin/woda.

Aby odparowywanie wilgoci z rdzeni następowało jedynie przez górną powierzchnie, ich ściany należy odpowiednio uszczelnić.

Podczas badania należy monitorować masę rdzeni, a zawilgocenie próbek referencyjnych utrzymywać na możliwie stałym poziomie, dodając lub usuwając warstwy cegły i kaolinu.

Przyjęto następujące kryterium oceny skuteczności środka iniekcyjnego:

iniekcję uznaje się za skuteczną, jeśli pod koniec badania (po ok. 4 tygodniach) wilgotność masowa zaimpregnowanych rdzeni jest niższa niż wilgotność rdzeni referencyjnych, co oznacza, że preparat iniekcyjny może reagować w warunkach wilgotnych, dzięki czemu kapilarny transport wilgoci zostaje ograniczony.

Nie określono natomiast o ile powinna spaść wilgotność badanych próbek.

TABELA 1. Kryteria oceny skuteczności hydrofobizacji na podstawie testu kropli [8]

TABELA 1. Kryteria oceny skuteczności hydrofobizacji na podstawie testu kropli [8]

Autorzy metody zaproponowali również dodatkowy test do oceny obecności i rozprzestrzeniania się środków iniekcyjnych w murze, w przypadku, gdy środki te działają poprzez hydrofobizację materiału przegrody. Test ten – tzw. test kropli – polega na ocenie (za pomocą kropli wody) hydrofobowości pobranych z muru zwiercin. Wykonuje się go, obserwując kształt kropli wody nałożonych na wysuszone próbki sproszkowanego materiału, pobranego z poddanego iniekcji obszaru ściany.

Jeśli pobrana próbka wykazuje właściwości hydrofobowe, kropla jest odpychana i przyjmuje kształt kulisty lub eliptyczny, natomiast przy braku hydrofobizacji kropla jest absorbowana (TABELA 1). Autorzy zastrzegają jednak, że test kropli pozwala jedynie orientacyjnie ocenić rozprzestrzenianie się produktu hydrofobizującego oraz jego potencjalną skuteczność.

Jakość uszczelnienia oraz postęp wysychania

Venzmer, Lesnych, Koss oraz Shchukina [9] zaproponowali dwa parametry pozwalające ocenić skuteczność wykonanej iniekcji: jakość uszczelnienia oraz postęp wysychania:

 • pierwszy z nich odnosi się do zmiany właściwości muru w strefie iniekcji,
 • drugi do zmian zawilgocenia przegrody powyżej strefy iniekcji.

Określenie jakości uszczelnienia jest wynikiem badań niszczących, którym głównym celem jest kontrola spełnienia jednego z podstawowych czynników powodzenia iniekcji chemicznej, czyli równomiernej dystrybucji preparatu iniekcyjnego, a tym samym powstania ciągłej i funkcjonalnej przepony przerywającej kapilarny transport wilgoci. W tym celu dokonuje się porównania wartości współczynnika absorpcji kapilarnej [10] w strefie wykonanej iniekcji wi oraz poza nią (wartością referencyjną współczynnika wr).

W celu określenia obu współczynników pobiera się rdzenie wiertnicze. Rdzenie należy pobierać w taki sposób i w takiej ilości, aby w jak najwierniejszy sposób oddawały strukturę muru. Ich nachylenie w strefie iniekcji powinno być dopasowane do nachylenia wykonywanych nawiertów iniekcyjnych.

Obie wartości oblicza się według wzorów:

oraz

gdzie:

wr – referencyjny współczynnik absorpcji kapilarnej muru (w strefie nie poddanej iniekcji) [kg/(m2·h0,5)]

wi – współczynnik absorpcji kapilarnej muru w strefie iniekcji [kg/(m2·h0,5)]

x – długość badanej próbki [m]

X – całkowita długość pobranego rdzenia [m].

TABELA 2. Podział materiałów budowlanych na podstawie współczynnika absorpcji kapilarnej [11]

TABELA 2. Podział materiałów budowlanych na podstawie współczynnika absorpcji kapilarnej [11]

Aby jakość uszczelnienia w wyniku przeprowadzonej iniekcji mogła być oceniona w sposób ilościowy, należy określić, na ile wartość współczynnika w zbliżyła się do granicy, po przekroczeniu której materiał określany jest jako nienasiąkliwy, tj. 0,5 kg/(m2·h0,5) (TABELA 2).

W tym celu oblicza się współczynniki redukcji – maksymalny Rmax, wskazujący w jakim stopniu powinna być ograniczona absorpcja kapilarna, oraz osiągnięty R, tj. wskazujący w jakim stopniu został on ograniczony w rzeczywistości:

Porównanie obu współczynników pozwala obliczyć jakość uszczelnienia AQ (od niem. Abdichtungsqualität) według wzoru:

Wartość AQ = 100% w praktyce jest bardzo trudna do osiągnięcia. W związku z tym autorzy metody proponują, aby uszczelnienie było uznawane jest jako funkcjonalne, jeśli wartość jakość uszczelnienia AQ będzie nie mniejsza niż 90%.

W celu obserwacji postępu wysychania przegrody poddanej iniekcji chemicznej cyklicznie prowadzone są nieniszczące pomiary wilgotności muru, zarówno powyżej, jak i poniżej wtórnej izolacji poziomej.

TABELA 3. Klasyfikacja zawilgocenia muru na podstawie stopnia przesiąknięcia wilgocią DFG [14]

TABELA 3. Klasyfikacja zawilgocenia muru na podstawie stopnia przesiąknięcia wilgocią DFG [14]

Na początku procesu pobierane są rdzenie wiertnicze w celu określenia aktualnej wilgotności muru oraz referencyjnego stopnia przesiąknięcia wilgocią DFGr, jak również kalibracji (o ile jest wymagana) urządzenia pomiarowego. Pomiary wilgotności prowadzi się przy użyciu metody pozwalającej na określenie rozkładu zawilgocenia zarówno na wysokości, jak i głębokości przegrody, np. metody tomograficznej, elektrycznej lub mikrofalowej [12, 13]. Na ich podstawie określany jest stopień przesiąknięcia wilgocią DFGt powyżej wykonanej przepony iniekcyjnej, gdzie t oznacza czas, jaki upłynął od momentu wykonania iniekcji, np. 6, 12 i 24 miesiące (lub inne wybrane punkty w czasie).

Analogicznie do jakości uszczelnienia, na podstawie średnich wartości DFGr oraz DFGt obliczane są współczynniki redukcji: maksymalny i osiągnięty, przy czym wartością odniesienia dla tego pierwszego jest wartość DFG określana jako zaniedbywalna, czyli 20% (TABELA 3):

Postęp wysychania TF (od niem. Trocknungsfortschrift) wyrażony jest stosunkiem obu współczynników redukcji w danym punkcie czasu t (np. dla t = 6, 12 oraz 24 miesiące):

Wartość TF pozwala określić procentowy postęp procesu wysychania przegrody powyżej strefy iniekcji, prowadzący do osiągnięcia muru o normalnej wilgotności (o zaniedbywalnym DFG). Ponieważ na zawilgocenie muru wpływa wiele czynników, osiągnięcie wartości TF na poziomie 100% jest bardzo trudne do uzyskania w praktyce. Również w tym wypadku zdaniem autorów metody przekroczenie granicy TF = 90% pozwala uznać uszczelnienie iniekcyjne za w pełni funkcjonalne.

Literatura

 1. R. Wójcik, „Kryteria oceny metod odtwarzania poziomych izolacji przeciwwilgociowych w murach”, „Materiały Budowlane” 3/2011, s. 2–3, 7.
 2. WTA Merkblatt 4-10-15/D, „Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport”, 2015, s. 22.
 3. F. Frössel, „Osuszanie murów i renowacja piwnic”, Polcen, Warszawa 2007.
 4. E. Franzoni, „State-of-the-art on methods for reducing rising damp in masonry”, „Journal of Cultural Heritage”, t. 31, 2018, s. S3–S9.
 5. B. Francke, „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2016, s. 32.
 6. B. Monczyński, „Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych”, „IZOLACJE” 3/2020, s. 85–92.
 7. B. Monczyński, „Nienormowe metody oceny wyrobów iniekcyjnych”, „IZOLACJE” 4/2020, s. 52–57.
 8. R.P.J. van Hees, B. Lubelli, A. Hacquebord, „New test methods to verify the performance of chemical injections to deal with rising damp”, „Journal of Cultural Heritage”, t. 31, nr 2017, 2018, s. S52–S59.
 9. H. Venzmer, N. Lesnych, L. Koss, L. Shchukina, „Abdichtungsqualität und Funktionsfähigkeit – Zwei Kenngrößen zur praxisnahen Beurteilung von Injektionsmittelabdichtungen insbesondere für Sachverständige”, [w:] „Bauphysik und Bausanierung”, 19. Hanseatische Sanierungstage vom 13. bis 15. November 2008 im Ostseebad Heringsdorf/Usedom (pod. red.: H. Venzmer) Berlin – Wien – Zürich: Beuth Verlag GmbH, 2008, s. 97–110.
 10. PN-EN ISO 15148, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie współczynnika absorpcji wody przez częściowe zanurzenie”.
 11. M. Homann, „Feuchtenschutz”, [w:] „Lehrbuch der Bauphysik” (pod. red.: W.M. Willems), Springer Vieweg, Wiesbaden 2017, s. 155–304.
 12. B. Monczyński, „Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych”, „IZOLACJE”, 2/2019, s. 78–84.
 13. B. Monczyński, „Ocena wysychania muru z wilgoci podciąganej kapilarnie metodą nieniszczących pomiarów zespolonych”, [w:] „Budownictwo a środowisko: problemy architektoniczno-techniczne obiektów budowlanych” (pod. red.: A. Szymczak-Graczyk i B. Ksit), Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, Poznań 2017, s. 189–202.
 14. J. Weber, „Baudiagnose und Geräte”, [w:] „Bauwerksabdichtung in der Altbausanierung: Verfahren und juristische Betrachtungsweise”, Springer Vieweg, Wiesbaden 2012, s. 99–135.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Piotr Zdunowicz Piotr Zdunowicz, 30.10.2020r., 13:08:12 Ja miałem gorzej bo odrestaurowywałem stary budynek, gdzie izolacja pozioma już wzięła w łeb. Znalazłem technologię która jak dla mnie jest najbardziej pewna- wykonuje ją firma z Polski. Podcięli mi cały budynek i włożyli płytę z tworzywa i kliny. Od tamtej pory ŻADNEGO problemu. Polecam gdyby ktoś szukał rozwiązania problemu. Metoda podcinania- jakby ktoś szukał. Bodaj z Poznania są ale działają w całej Polsce
 • Bartłomiej Monczyński Bartłomiej Monczyński, 13.11.2020r., 15:47:59 @Piotr Zdunowicz, technologia, o której Pan wspomina to podcinanie muru, jedna z mechanicznych metod wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych, o których pisałem w innym artykule cyklu Hydroizopedia: <a href="http://www.izolacje.com.pl/artykul/id2890,mechaniczne-metody-wykonywania-wtornych-hydroizolacji-poziomych" target="_blank">http://www.izolacje.com.pl/artykul/id2890,mechaniczne-metody-wykonywania-wtornych-hydroizolacji-poziomych</a>

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż Sposoby uszczelnień i metody renowacji zawilgoconych ścian piwnic

Sposoby uszczelnień i metody renowacji zawilgoconych ścian piwnic Sposoby uszczelnień i metody renowacji zawilgoconych ścian piwnic

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nie są czynnikiem decydującym o jakości konstrukcji budynku i jego bezpieczeństwie, mają natomiast znaczący wpływ na jego trwałość i komfort użytkowania.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nie są czynnikiem decydującym o jakości konstrukcji budynku i jego bezpieczeństwie, mają natomiast znaczący wpływ na jego trwałość i komfort użytkowania.

mgr inż. Kalina Grabowska, dr inż. Piotr Konca Wpływ granulowanego szkła piankowego na właściwości fizyczne lekkich zapraw cementowych

Wpływ granulowanego szkła piankowego na właściwości fizyczne lekkich zapraw cementowych Wpływ granulowanego szkła piankowego na właściwości fizyczne lekkich zapraw cementowych

Czy granulowane szkło piankowe może być powszechnie stosowane w produkcji lekkich zapraw cementowych? Poznaj właściwości fizyczne zapraw budowlanych.

Czy granulowane szkło piankowe może być powszechnie stosowane w produkcji lekkich zapraw cementowych? Poznaj właściwości fizyczne zapraw budowlanych.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

mgr inż. Sebastian Czernik Dyspersyjne wyroby budowlane

Dyspersyjne wyroby budowlane Dyspersyjne wyroby budowlane

Produkcja materiałów budowlanych z obszaru chemii budowlanej bazuje przede wszystkim na spoiwach mineralnych - cemencie portlandzkim, gipsie naturalnym lub syntetycznym oraz wapnie. Rozwija się jednak...

Produkcja materiałów budowlanych z obszaru chemii budowlanej bazuje przede wszystkim na spoiwach mineralnych - cemencie portlandzkim, gipsie naturalnym lub syntetycznym oraz wapnie. Rozwija się jednak także osobny segment rynku obejmujący materiały na bazie dyspersji polimerowych - wyrobów gotowych do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

dr inż. Maciej Trochonowicz Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych

Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych

Brak informacji dotyczących możliwości i skuteczności hydrofobizacji strukturalnej materiałów ze skał wapiennych wynika przede wszystkim z lokalności stosowania tego kamienia jako materiału budowlanego....

Brak informacji dotyczących możliwości i skuteczności hydrofobizacji strukturalnej materiałów ze skał wapiennych wynika przede wszystkim z lokalności stosowania tego kamienia jako materiału budowlanego. Dodatkowo problemem jest jego drobnoporowata budowa, a to pociąga za sobą trudność wykonania iniekcji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Hydroizolacje - wymogi techniczne i projektowanie [pobierz PDF]

Hydroizolacje - wymogi techniczne i projektowanie [pobierz PDF] Hydroizolacje - wymogi techniczne i projektowanie [pobierz PDF]

Woda i wilgoć oddziałują na powierzchnię dachów, balkonów i tarasów oraz na fundamenty, a obiekty takie jak baseny czy oczka wodne są przez cały czas swojej eksploatacji narażone na jej szkodliwy wpływ....

Woda i wilgoć oddziałują na powierzchnię dachów, balkonów i tarasów oraz na fundamenty, a obiekty takie jak baseny czy oczka wodne są przez cały czas swojej eksploatacji narażone na jej szkodliwy wpływ. Jak zapewnić ich długoletnią i bezproblemową eksploatację?

Jarosław Guzal Nowy sternik w Schomburg Polska

Nowy sternik w Schomburg Polska Nowy sternik w Schomburg Polska

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

Damian Żabicki Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Penetrujące materiały hydroizolacyjne Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

dr inż. Mariusz Cholewa, dr inż. Przemysław Baran, inż. Michał Szymański, dr inż. Katarzyna Kamińska Wielkość przecieków przez uszkodzenia maty bentonitowej (GBR-C) przy zmiennych wysokościach słupa wody

Wielkość przecieków przez uszkodzenia maty bentonitowej (GBR-C) przy zmiennych wysokościach słupa wody Wielkość przecieków przez uszkodzenia maty bentonitowej (GBR-C) przy zmiennych wysokościach słupa wody

Jakie są właściwości i zastosowanie mat bentonitowych? Autorzy prezentują wyniki badań zależności między średnicą i liczbą otworów w macie, wysokością słupa wody a natężeniem przepływu. Określają też,...

Jakie są właściwości i zastosowanie mat bentonitowych? Autorzy prezentują wyniki badań zależności między średnicą i liczbą otworów w macie, wysokością słupa wody a natężeniem przepływu. Określają też, jaki wpływ na skuteczność bentomaty mogą mieć uszkodzenia spowodowane przebiciem.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik Ochrona przeciwwilgociowa w budynkach niskoenergetycznych - najnowsze trendy

Ochrona przeciwwilgociowa w budynkach niskoenergetycznych - najnowsze trendy Ochrona przeciwwilgociowa w budynkach niskoenergetycznych - najnowsze trendy

Ostatnio publikowane artykuły dotyczące budownictwa niskoenergetycznego rozpoczynają się zwykle od stwierdzenia, że statystycznie ponad 80% czasu spędzamy w budynkach. W nowych rozwiązaniach powinno się...

Ostatnio publikowane artykuły dotyczące budownictwa niskoenergetycznego rozpoczynają się zwykle od stwierdzenia, że statystycznie ponad 80% czasu spędzamy w budynkach. W nowych rozwiązaniach powinno się zatem na równi traktować efektywność energetyczną i wymagania zdrowotne. Postulat ten jednak nie zawsze jest realizowany.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE ABC tarasów i balkonów

ABC tarasów i balkonów ABC tarasów i balkonów

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych

Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych

Jak uszczelniać pomieszczenia mokre i wilgotne narażone na bezpośredni i długotrwały kontakt z wodą? Jak zaprojektować i wykonać izolację podpłytkową?

Jak uszczelniać pomieszczenia mokre i wilgotne narażone na bezpośredni i długotrwały kontakt z wodą? Jak zaprojektować i wykonać izolację podpłytkową?

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale balkonów i tarasów

Trudne detale balkonów i tarasów Trudne detale balkonów i tarasów

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji,...

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji, są dylatacje brzegowe.

mgr inż. Maciej Rokiel Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części...

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet...

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet w ciągu kilku miesięcy – jeżeli prace wykonywano jesienią) może dojść do znacznych uszkodzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

mgr inż. Jarosław Gasewicz Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich?

Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich? Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich?

Dawniej jedynym praktycznie sposobem wykończenia niecki w basenie pływackim były okładziny z płytek ceramicznych. Obecnie, szczególnie w przypadku basenów o niewielkich rozmiarach, istnieją inne metody...

Dawniej jedynym praktycznie sposobem wykończenia niecki w basenie pływackim były okładziny z płytek ceramicznych. Obecnie, szczególnie w przypadku basenów o niewielkich rozmiarach, istnieją inne metody zapewnienia szczelności i odporności na wodę basenową, jedną z nich jest stosowanie specjalnych folii lub wbudowanie gotowej niecki ze stali szlachetnej. Okładziny z płytek ceramicznych wciąż jednak pozostają najczęściej wybieranym sposobem wykończenia niecki i plaży.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zawilgocenie muru a skuteczność iniekcyjnej przepony hydroizolacyjnej

Zawilgocenie muru a skuteczność iniekcyjnej przepony hydroizolacyjnej Zawilgocenie muru a skuteczność iniekcyjnej przepony hydroizolacyjnej

Metody odtwarzania izolacji poziomych wciąż nie są tak skuteczne, jak mogłyby być. Wynika to z tego, że mechanizmy oraz zasady działania stosowanych środków są dla większości planujących oraz prowadzących...

Metody odtwarzania izolacji poziomych wciąż nie są tak skuteczne, jak mogłyby być. Wynika to z tego, że mechanizmy oraz zasady działania stosowanych środków są dla większości planujących oraz prowadzących tego typu prace nieznane.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Hydroizolacje fundamentów z masami KMB Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

Jacek Sawicki Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013

Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013 Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013

Od 2019 r. w krajach UE obligatoryjne będą standardy budownictwa prawie zeroenergetycznego. To, jak Polska przymierza się do ich wprowadzenia, oraz jaką rolę w nowoczesnym projektowaniu i architekturze...

Od 2019 r. w krajach UE obligatoryjne będą standardy budownictwa prawie zeroenergetycznego. To, jak Polska przymierza się do ich wprowadzenia, oraz jaką rolę w nowoczesnym projektowaniu i architekturze odegrają izolacje, było tematem Konferencji IZOLACJE 2013.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.