Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Sposoby uszczelnień i metody renowacji zawilgoconych ścian piwnic

Modes of insulation and methods of renovation of humid cellar walls

FOT. 13. Ściana piwnicy zabezpieczona lepikiem asfaltowym
TEKTUM.com

FOT. 13. Ściana piwnicy zabezpieczona lepikiem asfaltowym


TEKTUM.com

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nie są czynnikiem decydującym o jakości konstrukcji budynku i jego bezpieczeństwie, mają natomiast znaczący wpływ na jego trwałość i komfort użytkowania.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

Przedmiotem artykułu są sposoby izolowania ścian piwnic przed zawilgoceniem. Autorzy omawiają przyczyny i źródła zawilgocenia przegród przez wody różnego pochodzenia, poświęcając szczególną uwagę agresywności wód. Przedstawiają także metody oceny stopnia zawilgocenia murów oraz technologie osuszania i zabezpieczania części budynków, ze szczególnym uwzględnieniem osuszania podziemnej części budynków oraz systemów hydroizolacji podziemnej części budynków.

Modes of insulation and methods of renovation of humid cellar walls

The article discusses the modes of insulation of cellar walls against humidity. The authors discuss the causes and sources of humidity of divisions by water from various sources, paying particular attention to the aggressiveness of water. They also presents methods of evaluation of the level of humidification of walls and technologies used for drying and securing parts of buildings, with particular attention to the drying of the underground portion of buildings and water insulation systems of the underground portions of buildings.

Woda w budynku we wszystkich postaciach, pary, cieczy i lodu, jest największym wrogiem wielu materiałów i konstrukcji, zwłaszcza w obiektach zabytkowych.

Zawilgocenie struktury murów w obiektach budowlanych stanowi pierwsze ogniwo procesu ich niszczenia, zwłaszcza gdy woda zawiera szkodliwe lub agresywne domieszki. Wówczas mogą być uruchamiane procesy fizyczne, chemiczne lub biologiczne, często występujące we wzajemnym powiązaniu. Ponadto woda zawarta w obudowie budynku, ścianach, stropach czy dachu jest czynnikiem powodującym zwiększenie przewodności cieplnej oraz obniżenie wytrzymałości materiałów budowlanych.

Wilgoć znajdująca się w przegrodach budowlanych ma niekorzystny wpływ nie tylko na własności zastosowanych materiałów, ale również na mikroklimat pomieszczeń, co w sposób bezpośredni przekłada się na zdrowie użytkowników. Błędne wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i/lub przeciwwodnych w obiektach istniejących powoduje powstanie wielu szkód, których usunięcie lub naprawa jest zabiegiem bardzo kosztownym. Elementem utrudniającym dobre projektowanie hydroizolacji jest praktycznie brak odpowiednich norm europejskich i wytycznych, zwłaszcza w zakresie zastosowania różnych materiałów.

Źródła zawilgacania przegród

Przyczyny i źródła zawilgacania przegród

Przyczyną zawilgocenia przegród budowlanych niejednokrotnie jest niepoprawne zaprojektowanie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej albo jej brak. Dotyczy to przede wszystkim ścian piwnic obiektów remontowanych.

W praktyce polega to na tym, że projektant błędnie rozpoznaje rzeczywisty stan izolacji istniejącej oraz/lub stan gruntu mającego kontakt ze ścianą piwnic.

Jako przykład można podać, iż znaczna część budynków wznoszonych od końca XIX w. izolowana była przy użyciu izolacji naturalnych w postaci warstwy gliny wymieszanej z iłem, tzw. tłustej gliny. Masa ta była zazwyczaj klejona do zarapowanych i jednokrotnie pomalowanych lepikiem ścian podziemnej części budynku, stanowiąc doskonałą izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową.

Pierwszym elementem w projektowaniu hydroizolacji jest rozpoznanie źródła zawilgacania (!).

Należy wymienić kilka głównych źródeł zawilgacania obiektów [1–2]:

 • oddziaływanie wody gruntowej,
 • kapilarne podciąganie wody,
 • sorpcja wilgoci zawartej w powietrzu przez materiały porowate i higroskopijne,
 • kondensacja pary wodnej, zwłaszcza w miejscach mostków termicznych,
 • woda napływająca z zewnątrz z powierzchni terenu, woda z rynien, rur spustowych, woda z przecieków dachów, ścian, okien, nieszczelnych instalacji, a także w czasie powodzi,
 • niewłaściwe dopasowanie rodzaju izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej do warunków gruntowych.

Źródłem zawilgocenia i niszczenia obiektów budowlanych mogą być ponadto: nieprawidłowo stosowane współczesne materiały budowlane, zmiana sposobu użytkowania obiektu, zmiana sposobu ogrzewania oraz brak wentylacji w pomieszczeniach i przegrodach budowlanych, a także zmiana poziomu wód gruntowych.

Warto przypomnieć kilka informacji o wodach gruntowych, których oddziaływanie na podziemne elementy budynku jest podstawowym źródłem zawilgoceń. Występują one w postaci [1]:

 • wody błonkowej (adsorbowane),
 • wody kapilarnej (podciągane),
 • wody gruntowej (wolne).

Wody błonkowe stanowią otoczkę poszczególnych ziaren gruntu. Nie mają one większego znaczenia w gruntach sypkich (piaski, żwiry). Wilgotność gruntu w warstwie wody błonkowej wynosi ok. 60% [1].

Wody kapilarne w wyniku działania napięcia powierzchniowego wypełniają pory między cząsteczkami gruntu. Wilgotność gruntu wynosi tam 100%.

Wysokość podciągania wody kapilarnej zależy od rodzaju gruntu. Woda gruntowa w postaci wody błonkowej i kapilarnej nie wywiera parcia hydrostatycznego na części poziemne budowli [1].

Wody gruntowe powstają z opadów atmosferycznych przenikających przez górne warstwy gruntu lub w wyniku infiltracji wody ze zbiorników wodnych. Zależnie od warunków poziom występowania wody gruntowej może ulegać znacznym wahaniom.

W zależności od układu warstw gruntu wody gruntowe można umownie podzielić na:

 • zaskórne,
 • zawieszone,
 • właściwe,
 • naporowe,
 • artezyjskie.

Wody zaskórne

Są to wody pochodzące z opadów atmosferycznych przesączających się przez grunty przepuszczalne i zbierających się zwykle w nieckowatych zagłębieniach warstwy gruntu o mniejszej przepuszczalności, np. gliny, iłu.

Zwierciadło, na jakim utrzymuje się woda zaskórna, ulega znacznym wahaniom w zależności od intensywności opadów atmosferycznych.

W wyniku niejednakowego uwarstwienia gruntu w miejscach odległych od siebie o kilkanaście metrów wody zaskórne mogą występować na różnych poziomach. Tego rodzaju grunt budowlany powoduje poważne kłopoty w nowo wybudowanych obiektach, pociągając za sobą konieczność późniejszego wykonania dodatkowych kosztownych robót izolacyjnych [1-2].

Wody zawieszone

W odróżnieniu od wód zaskórnych wody zawieszone nie mają żadnego nieprzepuszczalnego podłoża; są one utrzymywane siłami napięcia kapilarnego w mniej przepuszczalnych warstwach gruntu. Wody zawieszone powstają wskutek opadów atmosferycznych i utrzymują się bardzo krótko, wysychając lub przesączając się powoli do bardziej przepuszczalnych pokładów gruntu [1-2].

Wody gruntowe właściwe

Powstają wskutek przenikania przez grunt wód z opadów atmosferycznych lub infiltracji wody ze zbiorników wodnych. Są to wody stale wypełniające przestrzenie cząsteczkowe w gruntach wodonośnych, takich jak piaski, żwiry, spękane skały itp., gdyż utrzymują się one na podłożu nieprzepuszczalnym. Wody gruntowe mogą być w spoczynku lub w ruchu. W pierwszym przypadku zwierciadło wody gruntowej jest poziome, w drugim zaś wskazuje spadek w kierunku ruchu. Jest to więc zwierciadło swobodne [1].

Wody naporowe

Są to wody gruntowe oddzielone od powierzchni terenu warstwą gruntu nieprzepuszczalnego. Mają one charakter wód naporowych lub wód artezyjskich [1].

Wody artezyjskie

Są odmianą wód naporowych. Powstają wtedy, gdy powierzchniowa warstwa nieprzepuszczalna jest pofałdowana. Wielkość parcia (naporu) wody może być zmienna, zależna od poziomu zwierciadła wody gruntowej [1].

W dzisiejszych czasach pod pojęciem oddziaływania wody gruntowej na element budowlany należy rozumieć nie tylko parcie hydrostatyczne czy podciąganie kapilarne. Istotnym czynnikiem tego oddziaływania jest agresywność wody i rozpuszczonych w niej substancji na wierzchnią warstwę hydroizolacji.

Agresywność wód

Agresywność wód opadowych

 Woda pochodząca z opadów atmosferycznych jest wodą miękką o dużej zdolności rozpuszczania. Ponadto w wodach tych rozpuszczone są składniki gazowe powietrza. Tak więc na terenach o powietrzu zanieczyszczonym wzrasta ilość rozpuszczonego dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenu i innych substancji, wskutek czego wody te stają się najbardziej agresywne [3].

Agresywność wód powierzchniowych

 Zależy od rodzaju gruntu, z jakim dana woda się styka, oraz od składu opadów. Objawy korozji spowodowanej wodami środowiskowymi występują najostrzej w strefie zmiennego poziomu wody [3].

Agresywność wód podziemnych

TABELA. Własności wody w zależności od pH

TABELA. Własności wody w zależności od pH

Skład chemiczny tych wód zależy od rodzaju gruntu, z którego dana woda pochodzi. Wody przypowierzchniowe na niewielkich głębokościach zawierają składniki wyługowane z gruntu wodami opadowymi. W okolicach przemysłowych ilość składników wzrasta, często występują wśród nich rozpuszczone siarczany, które czynią te wody agresywnymi [3].

Określenie kwasowości/zasadowości wody (pH)

Stężenie jonów wodorowych (pH) można określać specjalnymi przyrządami zwanymi pehametrami, które obecnie znalazły szerokie zastosowanie. Aparaty te pozwalają na wyskalowanej podziałce odczytać bezpośrednio wartość pH roztworów.

FOT. 1. pH-metr Greisinger GPH 014; fot.: Greisinger

FOT. 1. pH-metr Greisinger GPH 014; fot.: Greisinger

Znajomość stopnia agresywności wody umożliwia projektantowi dobór właściwych środków pozwalających na zabezpieczenie i uszczelnienie podziemnych części budynków i budowli zarówno nowoprojektowanych, jak i już istniejących.

Poniżej podano przykładowe oznaczenia agresywności wody:

Zapach ziemny Amoniak 0,0 mg/N
Odczyn pH 6,8 Siarczany 487,9 mg/l SO4
Twardość ogólna 65,5 st. niem. Wolny CO2 160,0 mg/l CO2
Zasadowość 23,4 m val/l Agresywny CO2 0,0 mg/l CO2
Zasad. alkal. - m val/l Sucha pozostałość 2601,4 mg/l
Żelazo ogólne - mg/Fe Wapń 338,3 mg/l Ca
Mangan - mg/l Mn Magnez 78,7 mg/l Mg
Chlorki 205,9 mg/l Cl  

Metody oceny stopnia zawilgocenia murów

Znanych jest kilka metod oceny stopnia zawilgocenia murów (RYS. 1), w tym dwie podstawowe:

 • inwazyjna,
 • bezinwazyjna.

Metoda inwazyjna (metoda suszarkowo-wagowa) uważana jest za metodę podstawową i polega na pobraniu niewielkiej próbki z badanego materiału, zważeniu jej, a następnie wysuszeniu do stałej masy w temperaturze ok. 105°C i ponownym zważeniu. Wilgotność masową wyliczamy ze wzoru:

gdzie:

mw - masa próbki zawilgoconej [g],

ms - masa próbki suchej [g].

W celu pobrania próbek z wnętrza ściany wykonuje się odwierty wiertłem koronkowym np. o średnicy 50 lub 80 mm lub zwykłym wiertłem o średnicy np. 20 mm, a następnie pobiera się próbki za pomocą przecinaka rurowego.

RYS. 1. Metody oceny stopnia zawilgocenia murów; rys.: archiwa autorów

RYS. 1. Metody oceny stopnia zawilgocenia murów; rys.: archiwa autorów

W trakcie pobierania próbek należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie wysuszyć próbki ciepłem powstałym w trakcie wiercenia, z tego powodu najczęściej używa się wiertarek udarowych wolnoobrotowych. Pobrane próbki zamyka się w szczelnych pojemnikach i dostarcza do laboratorium lub korzysta się z przenośnych wagosuszarek.

sposoby uszczelnien zawilgoconych fot2 3

FOT. 2-3. Wagosuszarka typu MAX; fot.: Radwag

Metody bezinwazyjne polegają na bezpośrednim pomiarze stopnia zawilgocenia przy użyciu przyrządów pomiarowych.

Przy prowadzeniu pomiarów wilgotności elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi należy pamiętać, iż mają one ograniczony zasięg na ogół nieprzekraczający kilkunastu centymetrów. Mierzoną przez takie urządzenia wilgotność murów można określić jako powierzchniową, zwłaszcza w odniesieniu do murów podziemnej części budynków o znacznej grubości (przekraczającej 30 cm).

Technologie osuszania i zabezpieczania murów podziemnej części budynków

FOT. 4-6. Przykładowe urządzenia do pomiaru wilgotności murów; fot.: PCE Instrument (4), Trotec (5), Protimeter (6)

FOT. 4-6. Przykładowe urządzenia do pomiaru wilgotności murów; fot.: PCE Instrument (4), Trotec (5), Protimeter (6)

Technologie osuszania murów podziemnej części budynku

Osuszanie obiektów lub przegród budowlanych jest zabiegiem dość skomplikowanym, kosztownym i na ogół długotrwałym. Z drugiej strony, w murach silnie zawilgoconych niebezpieczne może okazać się również gwałtowne osuszanie. Przy wysychaniu materiałów murowych następuje ich stopniowa dehydratacja, w wyniku czego powstaje zjawisko skurczu poszczególnych składników muru, co z kolei wywołuje powstawanie naprężeń skurczowych, a w rezultacie pękanie, rozwarstwienie, odpadanie i łuszczenie się tynków, polichromii itp.

W prawidłowo eksploatowanych budynkach wilgotność ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych powinna mieścić się w granicach 0,5-4% (zależnie od warunków atmosferycznych). Większe zawilgocenie najczęściej jest skutkiem uszkodzeń rynien, braku izolacji blokujących migrację wilgoci z gruntu lub też awarii instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

Skuteczne oraz trwałe usunięcie nadmiernego zawilgocenia ścian wymaga wykonania robót w sposób kompleksowy i zwykle proces ten można podzielić na następujące etapy:

 • Etap I: rozpoznanie przyczyny zawilgocenia oraz wybór metody wykonania robót naprawczych.
 • Etap II: wykonanie izolacji blokujących podciąganie wilgoci w murach.
 • Etap III: osuszanie i odgrzybianie ścian.

Taki trzyetapowy proces realizacji robót remontowych związanych z usuwaniem zawilgocenia i zagrzybienia budynków jest stosowany od ponad 20 lat.

W Polsce stosuje się kilka metod służących do osuszania zawilgoconych murów piwnicznych. Metody te schematycznie przedstawiono na RYS. 3.

RYS. 3. Stosowane metody osuszania murów – podział ogólny; rys.: archiwa autorów

RYS. 3. Stosowane metody osuszania murów – podział ogólny; rys.: archiwa autorów

Metody bezinwazyjne

Osuszanie naturalne

Przy małym zawilgoceniu dla niezbyt grubych przegród można wykorzystać suchą i ciepłą pogodę i po prostu intensywnie wietrzyć budynek. Mury grubości powyżej 40 cm wysychają parę lat.

Osuszanie gorącym powietrzem

FOT. 7-8. Nagrzewnice do osuszania ścian gorącym powietrzem; fot.: SIAL

FOT. 7-8. Nagrzewnice do osuszania ścian gorącym powietrzem; fot.: SIAL

Wykorzystuje się nagrzewnice:

 • elektryczne, gazowe, zasilane olejem opałowym,
 • przepływ powietrza: 200-900 m3/h,
 • temperatura powietrza wydmuchiwanego: 50-250°C.

Powietrze wewnątrz pomieszczenia ogrzewa się do temperatury 30-40°C.

Parę wodną w ogrzanym powietrzu usuwa się, stosując naturalne wietrzenie lub wentylatory.

Osuszanie kondensacyjne

Osuszenie powietrza wewnątrz pomieszczenia poprzez skroplenie pary wodnej.

Zasada działania: urządzenie zasysa wilgotne powietrze i kieruje je na parownik, który obniża temperaturę powietrza poniżej punktu rosy; wykroplona para wodna odprowadzana jest rurą do instalacji ściekowej. Pomieszczenie musi być izolowane i uszczelnione przed napływem powietrza zewnętrznego.

Optymalne warunki do pracy urządzenia: 20-25°C, duża wilgotność względna powietrza. Wydajność: od 10 l/dobę (urządzenia o małej mocy do 0,5 kW) do 1000 l/dobę (urządzenia o mocy kilkunastu kW).

Osuszanie absorpcyjne

Wykorzystywane jest zjawisko pochłaniania pary wodnej z powietrza przez specjalny materiał zwany sorbentem wilgoci.

FOT. 9. Elektryczne urządzenie do kondensacyjnego osuszania powietrza; fot.: Trotec FOT. 10. Urządzenie do absorpcyjnego osuszania powietrza o dużej wydajności; fot.: Trotec

Urządzenia działające na tej zasadzie wzbogacone są o nagrzew osuszonego powietrza i odprowadzenie skroplin pary wodnej ze schłodzonym powietrzem na zewnątrz. Osuszane pomieszczenie musi być izolowane i uszczelnione, aby nie dopływało powietrze z zewnątrz. Wydajność: 10-1000 l/dobę.

FOT. 11. Urządzenie do mikrofalowego osuszania murów; fot.: AGH

FOT. 11. Urządzenie do mikrofalowego osuszania murów; fot.: AGH

Osuszanie mikrofalowe

Wykorzystuje się promienniki mikrofal, najczęściej o zróżnicowanej częstotliwości.

Mikrofale wprawiają w drgania cząsteczki wody, które pod wpływem wzajemnego tarcia nagrzewają się. Dodatkowo niszczone są mikroorganizmy, np. grzyby czy owady. Moc urządzeń: od 600 W do kilku kW. Osuszenie murów o grubości dochodzącej do 2 m.

Metody inwazyjne

Metody iniekcyjne

Metody te zarówno osuszają przegrody, jak też zapobiegają ponownemu ich zawilgoceniu. Iniekcja polega na wykonaniu poziomej lub pionowej przepony izolacyjnej poprzez wywiercenie w ścianie serii otworów i wypełnienie ich materiałem hydrofobizującym bądź uszczelniającym [5].

Iniekcja grawitacyjna

Polega na grawitacyjnym wprowadzeniu środków chemicznych w otwory muru. Otwory mają średnicę około 20 mm i skierowane są pod kątem ok. 30°.

Głębokość otworów: 3/4 przekroju ściany lub 8-10 cm od powierzchni przeciwnej do nawierceń. Odstępy między otworami: 10-15 cm. Dokładne wymiary w zależności od zaleceń systemodawcy.

Jako środki iniekcyjne stosowane są: związki krzemoorganiczne, silany, mikroemulsje silikonowe. Iniekcja grawitacyjna jest nieskuteczna w przypadku murów o wysokim stopniu przesiąknięcia wilgocią (powyżej 60%).

Iniekcja niskociśnieniowa

Wprowadzanie środka iniekcyjnego wspomaga się ciśnieniem o wartości 0,3-1,5 MPa. Otwory o średnicy 15-25 mm, w odstępach co 10-30 cm, poziomo lub skośnie na dół. Stosuje się następujące środki iniekcyjne: krzemiany alkaliczne, związki krzemoorganiczne, szkło wodne sodowe lub potasowe.

Iniekcja wysokociśnieniowa

Środek iniekcyjny podawany jest pod ciśnieniem rzędu 2-3 MPa. Ogólnie przyjmuje się, że ciśnienie nie powinno być większe niż 1/3 wytrzymałości materiału na ściskanie. Znajduje zastosowanie dla murów o dużej wytrzymałości mechanicznej.

Stosowane środki iniekcyjne: szkło wodne potasowe, poliuretany i epoksydy.

Środek iniekcyjny: mieszanina cementu portlandzkiego z wodą plus aktywator krzemianowy (metakrzemian sodu i krzemian etylu).

Etapy prac:

 • nawiercenie otworów,
 • nawilżenie otworów wodą,
 • wprowadzenie grawitacyjne środka iniekcyjnego do wywierconych otworów.
FOT. 12. Iniekcja niskociśnieniowa; fot.: AGH

FOT. 12. Iniekcja niskociśnieniowa; fot.: AGH

Termoiniekcja - osuszanie plus wykonanie przepony hydrofobowej

Etapy prac:

 • nawiercenie w murze otworów na żądanym poziomie lub na określonej powierzchni,
 • osuszenie muru poprzez wprowadzenie w nawiercone otwory ogrzanego powietrza (od 2 do kilku dób) za pomocą urządzeń termowentylacyjnych,
 • hydrofobizacja muru - grawitacyjne lub ciśnieniowe wprowadzenie środka hydrofobowego w otwory pozostałe po osuszaniu.

Prędkość osuszania: dla muru z cegły pełnej do 3% wilgotności masowej na dobę.

Maksymalna grubość muru: 100 cm (dostęp jednostronny), 200 cm (dostęp dwustronny).

RYS. 4. Schemat metody termoiniekcji; rys.: archiwa autorów

RYS. 4. Schemat metody termoiniekcji; rys.: archiwa autorów

Metoda parafinowej iniekcji termohermetycznej

W metodzie iniekcji termohermetycznej łączy się obróbkę cieplną z impregnacją bez rozdzielania tych procesów. Nagrzewanie ośrodka za pośrednictwem wosku zmienia charakter odkształceń z rozszerzania (typowego dla nagrzewania promieniowego) na minimalny skurcz.

Dobrze rozgrzany iniekt jest wprowadzany przez nawiercone otwory w zawilgocony mur bez wstępnego suszenia, analogicznie jak w innych metodach iniekcyjnych.

Do iniekcji termicznej w wilgotnym murze dochodzi dzięki specjalnie zaprojektowanym urządzeniom, tzw. termopakerom, umożliwiającym hermetyzację nagrzewanej strefy. Spełniają one rolę grzałek, zasobników podawczych, dozowników oraz wentyli umożliwiających regulację ciśnienia.

RYS. 5. Termopakery niskoprądowe (projekt własny autora patentu): schemat podłączeniowy [3]; rys.: archiwa autorów

RYS. 5. Termopakery niskoprądowe (projekt własny autora patentu): schemat podłączeniowy [3]; rys.: archiwa autorów 

Wstępne nagrzewanie muru w układzie hermetycznym znacznie przyspiesza nagrzanie muru do wymaganego poziomu dzięki ograniczeniu do minimum odparowywania wilgoci zawartej w strefie wykonywanej blokady przeciwwilgociowej.

Podstawowym składnikiem termoplastycznego kompozytu wykorzystywanego do hydrofobizacji i uszczelniania struktury kapilarno-porowatej muru jest półtwarda, bezwonna parafina rafinowana, która nie rozpuszcza się w wodzie i alkoholu oraz jest odporna na działanie kwasów i alkaliów, co jest szczególnie ważną cechą w badanym obszarze aplikacji.

Wykonanie blokady przeciwwilgociowej rozpoczyna się od wytrasowania i wywiercenia otworów. Następnie w murze osadza się króćce umożliwiające szczelne osadzenie termopakerów.

Do urządzeń podawczych wlewany jest roztopiony kompozyt wosków naftowych, przygotowywany w parafiniarkach lub w postaci tzw. wkładów woskowych, wytwarzanych techniką prasowania granulatu woskowego.

Uruchamiany jest system grzewczy, który utrzymuje wymaganą temperaturę impregnatu wypełniającego otwory.

Z kapilarno-porowatej struktury iniekt wypiera parę wodną, zajmując jej miejsce. Po przejściu w stan stały tworzy szczelną, nieprzepuszczalną przeponę strukturalną o dodatkowo silnych właściwościach hydrofobowych, dielektrycznych i neutralizujących rozpuszczalne sole.

Systemy hydroizolacji podziemnej części budynku

System bezspoinowych izolacji przeciwwodnych

Systemy bezspoinowych izolacji przeciwwodnych to powłoki izolacyjne układne natryskowo, pędzlem lub szpachlą w sposób niepozostawiający widocznych połączeń. Większość systemów wykonuje się jako jedno- lub dwuwarstwowe. W przypadkach określonych w projekcie technologicznym warstwy mogą być zbrojone odpowiednią tkaniną.

W zależności od użytych materiałów i technologii ich nakładania bezspoinowe izolacje przeciwwodne możemy podzielić na:

 • powłoki malarskie,
 • powłoki bitumiczne,
 • powłoki żywiczne,
 • powłoki mineralne,
 • powłoki pęczniejące,
 • elastyczne masy szpachlowe,
 • betony wodoszczelne.

Do najważniejszych zalet bezspoinowych izolacji przeciwwodnych zaliczyć można:

 • możliwość układania na wilgotnych podłożach,
 • zdolność przenoszenia rys i pęknięć (nawet do 5 mm),
 • odporność na deszcz w krótkim czasie od nałożenia,
 • eliminację podsiąkania wody dzięki pełnemu połączeniu się z podłożem (prawie nieosiągalne w przypadku stosowania pap i folii),
 • możliwość skutecznego i nieskomplikowanego łączenia izolacji detali, np. przejść rurowych, z izolacją powierzchniową,
 • brak konieczności wykonywania tynków na elementach drobnowymiarowych (cegła, pustaki itp.),
 • ciągłość powłoki, tzn. brak występowania połączeń.

Materiały i technologie

Lepiki asfaltowe

Lepiki to mieszanka asfaltów, wypełniaczy i substancji uplastyczniających. Są to gęste lub półpłynne masy nanoszone na zimno. Grubość powłoki asfaltowej wynosi ok. 1 mm. Używa się ich do wykonywania pionowych izolacji przeciwwilgociowych. Stosowane są również do sklejania papy i wypełniania nieszczelności w powłokach izolacyjnych.

Prace izolacyjne z użyciem lepików prowadzi się przy temperaturze od +5°C do +40°C.

Niektóre lepiki mają w swoim składzie włókna celulozowe lub inne. Dzięki nim powłoka izolująca jest zdecydowanie mocniejsza niż w przypadku stosowania lepików zwykłych. Takie lepiki mogą być stosowane nawet w temperaturze ujemnej.

Oprócz lepików nanoszonych na zimno istnieją lepiki, które przed nakładaniem trzeba podgrzać do odpowiedniej temperatury. Są to tak zwane lepiki nanoszone na gorąco. Jednak masy takie powoli wychodzą z użycia.

Masy asfaltowe

Stosuje się je głównie do konserwacji i napraw bitumicznych pokryć dachowych, a zwłaszcza uszkodzeń papy. Można z nich wykonywać także samodzielne bezspoinowe pokrycia bitumiczne. Zawierają rozpuszczalniki organiczne, nie powinny więc mieć styczności ze styropianem i polistyrenem ekstrudowanym.

Dwuskładnikowe masy bitumiczne

Uzyskuje się z nich grubowarstwową powłokę o dużej elastyczności. Nadają się do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Grubość wykonywanej powłoki wynosi do 6 mm. Stosuje się je na wszystkie materiały mineralne. Polecane są do  izolacji pionowych i poziomych. Nie niszczą styropianu, mogą więc być używane do mocowania płyt styropianowych do fundamentów. Nakłada się je pacą lub poprzez natryskiwanie, zarówno na suche, jak i na wilgotne powierzchnie. Jedna warstwa takiej masy tworzy izolację przeciwwilgociową. Dwie, trzy warstwy tworzą izolację przeciwwodną.

Poszczególne warstwy mogą być zbrojone tkaniną z włókna szklanego w zależności od wytycznych zwartych w projekcie technologicznym wykonywania izolacji. W przypadku izolowania fundamentów można je zasypywać już po 24 godzinach.

Dwuskładnikowe masy bitumiczne stosuje się w temperaturze od +1°C do +35°C.

Masy asfaltowo-żywiczne

RYS. 6. Schemat ułożenia mas bitumicznych. Objaśnienia: 1 -grunt, 2 - uszczelnienie przejść, 3, 4 - uszczelnienie styków i faseta, 5 - masa bitumiczna, 6 - folia ochronno-drenażowa; rys.: Koester

RYS. 6. Schemat ułożenia mas bitumicznych. Objaśnienia: 1 -grunt, 2 - uszczelnienie przejść, 3, 4 - uszczelnienie styków i faseta, 5 - masa bitumiczna, 6 - folia ochronno-drenażowa; rys.: Koester

Są to półpłynne masy o doskonałych właściwościach klejących. Wykonuje się z nich izolacje przeciwwilgociowe, a po nałożeniu 3-4 warstw - także cięższe izolacje przeciwwodne. Całkowita grubość powłoki jako samodzielnej izolacji przeciwwodnej waha się od 1 do 10 (15) mm. Służą również do sklejania papy i konserwacji bitumicznych pokryć dachowych. Nie są polecane do wykonywania izolacji wewnątrz domu. Mają niszczące działanie na styropian i polistyren ekstrudowany. Dobrze za to wnikają w porowatą strukturę podłoża. Nanosi się je pędzlem lub szczotką dekarską. Podobnie jak masy bitumiczne, mogą być zbrojone odpowiednią tkaniną.

Masy asfaltowo-kauczukowe

Po nałożeniu tworzą elastyczną, gumowatą powłokę. Nadają się do wykonywania pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych. Stosuje się je wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Niektóre zawierają, a niektóre nie zawierają rozpuszczalników organicznych (dyspersyjnych mas bitumiczno-kauczukowych). Zawsze więc trzeba to sprawdzić, gdy powłoka ma się stykać ze styropianem lub polistyrenem ekstrudowanym. Stosuje się je w temperaturze od +5°C do +30°C. Niektóre wzbogacone są włóknami zbrojącymi, dzięki którym można je nanosić na lekko wilgotne podłoża. Do niektórych dodawana jest również glina bentonitowa.

Sprzedawane są też masy asfaltowo-kauczukowe, które można nakładać przy każdej temperaturze.

Powłoki pęczniejące - bentonit

RYS. 7. Schematyczny układ warstw izolacji przeciwwodnej przy zastosowaniu płyt bentonitu. Objaśnienia: 1 - beton, 2 - włókna zapewniające przyczepność do betonu, 3 - tkanina PP, 4 - granulowany bentonit Voclay, 5 - włóknina PP, 6 - folia; rys.: CETCO

RYS. 7. Schematyczny układ warstw izolacji przeciwwodnej przy zastosowaniu płyt bentonitu. Objaśnienia: 1 - beton, 2 - włókna zapewniające przyczepność do betonu, 3  - tkanina PP, 4 - granulowany bentonit Voclay, 5 - włóknina PP, 6 - folia; rys.: CETCO

Jest to chemicznie obojętny ił wulkaniczny. Ma on pewną specyficzną właściwość: w kontakcie z wodą zwiększa swoją objętość nawet szesnastokrotnie.

Jeśli uniemożliwi mu się swobodne pęcznienie, to po nawilżeniu zamieni się w żel, który nie przepuszcza wody ani pary wodnej. Właśnie w takiej formie tworzy on znakomitą izolację przeciwwodną. Bentonit, którego pęcznienie nie zostanie ograniczone, nie uzyska takich właściwości hydroizolacyjnych.

Materiały bentonitowe wykorzystuje się najczęściej do ciężkich izolacji przeciwwodnych. Nie jest wówczas konieczne wykonywanie drenażu. Bentonit sprzedawany jest w postaci mat lub membran.

Maty powstają poprzez zespolenie trzech komponentów: warstwy granulatu bentonitowego, umieszczonego między tkaniną i włóknina polipropylenową. Zespolenie w jednorodny wyrób zapewnia proces igłowania.

Maty mocuje się je gwoździami do istniejącej konstrukcji bądź mocuje się je w szalunku przed wylaniem mieszanki betonowej w celu zapewnienia zespolenia się maty z uszczelnianą konstrukcją.

Membrany zbudowane są z warstwy bentonitu sodowego, która z jednej strony jest osłonięta folią separacyjną, która ulega rozpuszczeniu w kontakcie z wodą, a z drugiej zespolona z bardzo wytrzymałą membraną PP.

Membrany mają grubość ok. 2,3 mm, mocuje się je specjalnym klejem, muszą być skierowane folią rozpuszczalną do uszczelnianej konstrukcji (membrana PP na zewnątrz od strony przewidywanego oddziaływania wody gruntowej).

RYS. 8. Schemat budowy maty bentonitowej do izolacji przeciwwodnej podziemnych części budowli. Objaśnienia: 1 - folia polietylenowa HDPE, 2 - bentonit, 3 - zabezpieczająca siateczka polipropylenowa; rys.: CETCO

RYS. 8. Schemat budowy maty bentonitowej do izolacji przeciwwodnej podziemnych części budowli. Objaśnienia: 1 - folia polietylenowa HDPE, 2 - bentonit, 3 - zabezpieczająca siateczka polipropylenowa; rys.: CETCO

Bentonit sodowy jest przetworzoną skałą osadową, której głównym składnikiem jest minerał ilasty montmorylonit sodowy. Minerał ten jest pozyskiwany z miejsca naturalnego występowania, modyfikowany dla zwiększenia efektywności działania i przetwarzany do postaci różnych materiałów hydroizolacyjnych.

Wysoka pojemność wymiany kationowej tego minerału oraz sodowy charakter kompleksu sorpcyjnego decydują o jego unikatowych właściwościach fizycznych, z których najważniejsze to: wysoki stopień dyspersji (wysoko zawartość frakcji <  2 m) oraz duże wartości granicy płynności, wskaźnika plastyczności, kohezji, chłonności wody i pęcznienia, przy bardzo niskich wartościach współczynnika wodoprzepuszczalności.

Pod wpływem wody suchy bentonit przeobraża się w silnie pęczniejący żel. Pęczniejąc swobodnie, może zwiększyć objętość nawet 15-krotnie.

Dla właściwego funkcjonowania hydroizolacje bentonitowe wymagają ograniczenia swobody pęcznienia przez dociśnięcie do izolowanej powierzchni.

Wysokie ciśnienie pęcznienia bentonitu Volclay powoduje samoczynne zasklepianie się przebić izolacji, jeżeli po zainstalowaniu nastąpi z jakiegoś powodu jej uszkodzenie.

Konsekwencją silnego pęcznienia jest również zdolność do uszczelniania nieznacznych zarysowań izolowanej konstrukcji betonowej, spowodowanych np. osiadaniem podłoża, ruchami sejsmicznymi czy skurczem betonu.

Izolacja kurtynowa

Izolacja kurtynowa - najczęściej projektowana, jako wtórna iniekcyjna izolacja przeciwwodna zarówno pionowa, jak i pozioma, którą można wykonać bez odkopywania całości obiektu. Stosuje się ją na ogół w budynkach istniejących, gdzie na skutek nieszczelności izolacji pierwotnej, wystąpiły znaczące przecieki wodne spowodowane oddziaływaniem wód gruntowych. Materiały iniekcyjne stosowane do takiej iniekcji nie mogą oddziaływać z otaczającym gruntem i wodą gruntową.

Może być stosowana lokalnie w części gdzie występują przecieki, lub dla całości części podziemnej budynku. Rozplanowanie otworów powinno być poprzedzone dokładną analizą stanu technicznego ścian podziemnych i podłogi na gruncie lub posadzki w piwnicy.

Iniekcja może być jedno lub wielostopniowa w zależności od warunków gruntowo-wodnych i stanu technicznego przegrody. Najczęściej stosowane iniekty to hydrożele, bentonity lub poliuretany na bazie żywic.

Literatura

 1. H. Stankiewicz, "Zabezpieczenie budowli przed wilgocią, wodą gruntową i korozją", Arkady, Warszawa 1984.2. M. Rokiel, "Hydroizolacje w budownictwie. Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce", wyd.
 2. Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009.
 3. Z. Pieniążek, "Osuszanie ścian murowych", XIV Ogólnopolska Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta konstrukcji, PZiTB, Bielsko Biała 1999.
 4. PN-80/B-01800:1980, "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Klasyfikacja i określenie środowisk".
 5. K. Tauszyński, "Budownictwo ogólne", Warszawa 1975.
 6. P. Dusza, "Osuszanie budynków metodą mikrofalową", praca dyplomowa, niepublikowane, Gliwice 2000.
 7. Prace własne autorów, wykonywane jako opinie i ekspertyzy techniczne.
 8. B. Francke, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych", część C zeszyt 5 "Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków", Warszawa 2016.
 9. R. Wójcik, "Uciec przed wilgocią. Metoda parafinowej iniekcji termohermetycznej", "Inżynier Budownictwa" 3/2009

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Klemens Klemens, 27.03.2020r., 00:45:50 Kapilarne podciąganie wody jest bardzo niebezpieczne dla murów, zawilgoceń długo nie widać a jak już to zazwyczaj bardzo ciężko się ich pozbyć
 • z-krakowa z-krakowa, 29.11.2020r., 13:05:15 o wszystkim trzeba myśleć z wyprzedzeniem... po fakcie usuwanie wilgoci z budynków to niemały problem

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.