Izolacje.com.pl

Sposoby uszczelnień i metody renowacji zawilgoconych ścian piwnic

Modes of insulation and methods of renovation of humid cellar walls

FOT. 13. Ściana piwnicy zabezpieczona lepikiem asfaltowym
TEKTUM.com

FOT. 13. Ściana piwnicy zabezpieczona lepikiem asfaltowym


TEKTUM.com

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nie są czynnikiem decydującym o jakości konstrukcji budynku i jego bezpieczeństwie, mają natomiast znaczący wpływ na jego trwałość i komfort użytkowania.

Zobacz także

Jacek Sawicki Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

ABSTRAKT

Przedmiotem artykułu są sposoby izolowania ścian piwnic przed zawilgoceniem. Autorzy omawiają przyczyny i źródła zawilgocenia przegród przez wody różnego pochodzenia, poświęcając szczególną uwagę agresywności wód. Przedstawiają także metody oceny stopnia zawilgocenia murów oraz technologie osuszania i zabezpieczania części budynków, ze szczególnym uwzględnieniem osuszania podziemnej części budynków oraz systemów hydroizolacji podziemnej części budynków.

Modes of insulation and methods of renovation of humid cellar walls

The article discusses the modes of insulation of cellar walls against humidity. The authors discuss the causes and sources of humidity of divisions by water from various sources, paying particular attention to the aggressiveness of water. They also presents methods of evaluation of the level of humidification of walls and technologies used for drying and securing parts of buildings, with particular attention to the drying of the underground portion of buildings and water insulation systems of the underground portions of buildings.

Woda w budynku we wszystkich postaciach, pary, cieczy i lodu, jest największym wrogiem wielu materiałów i konstrukcji, zwłaszcza w obiektach zabytkowych.

Zawilgocenie struktury murów w obiektach budowlanych stanowi pierwsze ogniwo procesu ich niszczenia, zwłaszcza gdy woda zawiera szkodliwe lub agresywne domieszki. Wówczas mogą być uruchamiane procesy fizyczne, chemiczne lub biologiczne, często występujące we wzajemnym powiązaniu. Ponadto woda zawarta w obudowie budynku, ścianach, stropach czy dachu jest czynnikiem powodującym zwiększenie przewodności cieplnej oraz obniżenie wytrzymałości materiałów budowlanych.

Wilgoć znajdująca się w przegrodach budowlanych ma niekorzystny wpływ nie tylko na własności zastosowanych materiałów, ale również na mikroklimat pomieszczeń, co w sposób bezpośredni przekłada się na zdrowie użytkowników. Błędne wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i/lub przeciwwodnych w obiektach istniejących powoduje powstanie wielu szkód, których usunięcie lub naprawa jest zabiegiem bardzo kosztownym. Elementem utrudniającym dobre projektowanie hydroizolacji jest praktycznie brak odpowiednich norm europejskich i wytycznych, zwłaszcza w zakresie zastosowania różnych materiałów.

Źródła zawilgacania przegród

Przyczyny i źródła zawilgacania przegród

Przyczyną zawilgocenia przegród budowlanych niejednokrotnie jest niepoprawne zaprojektowanie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej albo jej brak. Dotyczy to przede wszystkim ścian piwnic obiektów remontowanych.

W praktyce polega to na tym, że projektant błędnie rozpoznaje rzeczywisty stan izolacji istniejącej oraz/lub stan gruntu mającego kontakt ze ścianą piwnic.

Jako przykład można podać, iż znaczna część budynków wznoszonych od końca XIX w. izolowana była przy użyciu izolacji naturalnych w postaci warstwy gliny wymieszanej z iłem, tzw. tłustej gliny. Masa ta była zazwyczaj klejona do zarapowanych i jednokrotnie pomalowanych lepikiem ścian podziemnej części budynku, stanowiąc doskonałą izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową.

Pierwszym elementem w projektowaniu hydroizolacji jest rozpoznanie źródła zawilgacania (!).

Należy wymienić kilka głównych źródeł zawilgacania obiektów [1–2]:

 • oddziaływanie wody gruntowej,
 • kapilarne podciąganie wody,
 • sorpcja wilgoci zawartej w powietrzu przez materiały porowate i higroskopijne,
 • kondensacja pary wodnej, zwłaszcza w miejscach mostków termicznych,
 • woda napływająca z zewnątrz z powierzchni terenu, woda z rynien, rur spustowych, woda z przecieków dachów, ścian, okien, nieszczelnych instalacji, a także w czasie powodzi,
 • niewłaściwe dopasowanie rodzaju izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej do warunków gruntowych.

Źródłem zawilgocenia i niszczenia obiektów budowlanych mogą być ponadto: nieprawidłowo stosowane współczesne materiały budowlane, zmiana sposobu użytkowania obiektu, zmiana sposobu ogrzewania oraz brak wentylacji w pomieszczeniach i przegrodach budowlanych, a także zmiana poziomu wód gruntowych.

Warto przypomnieć kilka informacji o wodach gruntowych, których oddziaływanie na podziemne elementy budynku jest podstawowym źródłem zawilgoceń. Występują one w postaci [1]:

 • wody błonkowej (adsorbowane),
 • wody kapilarnej (podciągane),
 • wody gruntowej (wolne).

Wody błonkowe stanowią otoczkę poszczególnych ziaren gruntu. Nie mają one większego znaczenia w gruntach sypkich (piaski, żwiry). Wilgotność gruntu w warstwie wody błonkowej wynosi ok. 60% [1].

Wody kapilarne w wyniku działania napięcia powierzchniowego wypełniają pory między cząsteczkami gruntu. Wilgotność gruntu wynosi tam 100%.

Wysokość podciągania wody kapilarnej zależy od rodzaju gruntu. Woda gruntowa w postaci wody błonkowej i kapilarnej nie wywiera parcia hydrostatycznego na części poziemne budowli [1].

Wody gruntowe powstają z opadów atmosferycznych przenikających przez górne warstwy gruntu lub w wyniku infiltracji wody ze zbiorników wodnych. Zależnie od warunków poziom występowania wody gruntowej może ulegać znacznym wahaniom.

W zależności od układu warstw gruntu wody gruntowe można umownie podzielić na:

 • zaskórne,
 • zawieszone,
 • właściwe,
 • naporowe,
 • artezyjskie.

Wody zaskórne

Są to wody pochodzące z opadów atmosferycznych przesączających się przez grunty przepuszczalne i zbierających się zwykle w nieckowatych zagłębieniach warstwy gruntu o mniejszej przepuszczalności, np. gliny, iłu.

Zwierciadło, na jakim utrzymuje się woda zaskórna, ulega znacznym wahaniom w zależności od intensywności opadów atmosferycznych.

W wyniku niejednakowego uwarstwienia gruntu w miejscach odległych od siebie o kilkanaście metrów wody zaskórne mogą występować na różnych poziomach. Tego rodzaju grunt budowlany powoduje poważne kłopoty w nowo wybudowanych obiektach, pociągając za sobą konieczność późniejszego wykonania dodatkowych kosztownych robót izolacyjnych [1-2].

Wody zawieszone

W odróżnieniu od wód zaskórnych wody zawieszone nie mają żadnego nieprzepuszczalnego podłoża; są one utrzymywane siłami napięcia kapilarnego w mniej przepuszczalnych warstwach gruntu. Wody zawieszone powstają wskutek opadów atmosferycznych i utrzymują się bardzo krótko, wysychając lub przesączając się powoli do bardziej przepuszczalnych pokładów gruntu [1-2].

Wody gruntowe właściwe

Powstają wskutek przenikania przez grunt wód z opadów atmosferycznych lub infiltracji wody ze zbiorników wodnych. Są to wody stale wypełniające przestrzenie cząsteczkowe w gruntach wodonośnych, takich jak piaski, żwiry, spękane skały itp., gdyż utrzymują się one na podłożu nieprzepuszczalnym. Wody gruntowe mogą być w spoczynku lub w ruchu. W pierwszym przypadku zwierciadło wody gruntowej jest poziome, w drugim zaś wskazuje spadek w kierunku ruchu. Jest to więc zwierciadło swobodne [1].

Wody naporowe

Są to wody gruntowe oddzielone od powierzchni terenu warstwą gruntu nieprzepuszczalnego. Mają one charakter wód naporowych lub wód artezyjskich [1].

Wody artezyjskie

Są odmianą wód naporowych. Powstają wtedy, gdy powierzchniowa warstwa nieprzepuszczalna jest pofałdowana. Wielkość parcia (naporu) wody może być zmienna, zależna od poziomu zwierciadła wody gruntowej [1].

W dzisiejszych czasach pod pojęciem oddziaływania wody gruntowej na element budowlany należy rozumieć nie tylko parcie hydrostatyczne czy podciąganie kapilarne. Istotnym czynnikiem tego oddziaływania jest agresywność wody i rozpuszczonych w niej substancji na wierzchnią warstwę hydroizolacji.

Agresywność wód

Agresywność wód opadowych

 Woda pochodząca z opadów atmosferycznych jest wodą miękką o dużej zdolności rozpuszczania. Ponadto w wodach tych rozpuszczone są składniki gazowe powietrza. Tak więc na terenach o powietrzu zanieczyszczonym wzrasta ilość rozpuszczonego dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenu i innych substancji, wskutek czego wody te stają się najbardziej agresywne [3].

Agresywność wód powierzchniowych

 Zależy od rodzaju gruntu, z jakim dana woda się styka, oraz od składu opadów. Objawy korozji spowodowanej wodami środowiskowymi występują najostrzej w strefie zmiennego poziomu wody [3].

Agresywność wód podziemnych

TABELA. Własności wody w zależności od pH

TABELA. Własności wody w zależności od pH

Skład chemiczny tych wód zależy od rodzaju gruntu, z którego dana woda pochodzi. Wody przypowierzchniowe na niewielkich głębokościach zawierają składniki wyługowane z gruntu wodami opadowymi. W okolicach przemysłowych ilość składników wzrasta, często występują wśród nich rozpuszczone siarczany, które czynią te wody agresywnymi [3].

Określenie kwasowości/zasadowości wody (pH)

Stężenie jonów wodorowych (pH) można określać specjalnymi przyrządami zwanymi pehametrami, które obecnie znalazły szerokie zastosowanie. Aparaty te pozwalają na wyskalowanej podziałce odczytać bezpośrednio wartość pH roztworów.

FOT. 1. pH-metr Greisinger GPH 014; fot.: Greisinger

FOT. 1. pH-metr Greisinger GPH 014; fot.: Greisinger

Znajomość stopnia agresywności wody umożliwia projektantowi dobór właściwych środków pozwalających na zabezpieczenie i uszczelnienie podziemnych części budynków i budowli zarówno nowoprojektowanych, jak i już istniejących.

Poniżej podano przykładowe oznaczenia agresywności wody:

Zapach ziemny Amoniak 0,0 mg/N
Odczyn pH 6,8 Siarczany 487,9 mg/l SO4
Twardość ogólna 65,5 st. niem. Wolny CO2 160,0 mg/l CO2
Zasadowość 23,4 m val/l Agresywny CO2 0,0 mg/l CO2
Zasad. alkal. - m val/l Sucha pozostałość 2601,4 mg/l
Żelazo ogólne - mg/Fe Wapń 338,3 mg/l Ca
Mangan - mg/l Mn Magnez 78,7 mg/l Mg
Chlorki 205,9 mg/l Cl  

Metody oceny stopnia zawilgocenia murów

Znanych jest kilka metod oceny stopnia zawilgocenia murów (RYS. 1), w tym dwie podstawowe:

 • inwazyjna,
 • bezinwazyjna.

Metoda inwazyjna (metoda suszarkowo-wagowa) uważana jest za metodę podstawową i polega na pobraniu niewielkiej próbki z badanego materiału, zważeniu jej, a następnie wysuszeniu do stałej masy w temperaturze ok. 105°C i ponownym zważeniu. Wilgotność masową wyliczamy ze wzoru:

gdzie:

mw - masa próbki zawilgoconej [g],

ms - masa próbki suchej [g].

W celu pobrania próbek z wnętrza ściany wykonuje się odwierty wiertłem koronkowym np. o średnicy 50 lub 80 mm lub zwykłym wiertłem o średnicy np. 20 mm, a następnie pobiera się próbki za pomocą przecinaka rurowego.

RYS. 1. Metody oceny stopnia zawilgocenia murów; rys.: archiwa autorów

RYS. 1. Metody oceny stopnia zawilgocenia murów; rys.: archiwa autorów

W trakcie pobierania próbek należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie wysuszyć próbki ciepłem powstałym w trakcie wiercenia, z tego powodu najczęściej używa się wiertarek udarowych wolnoobrotowych. Pobrane próbki zamyka się w szczelnych pojemnikach i dostarcza do laboratorium lub korzysta się z przenośnych wagosuszarek.

sposoby uszczelnien zawilgoconych fot2 3

FOT. 2-3. Wagosuszarka typu MAX; fot.: Radwag

Metody bezinwazyjne polegają na bezpośrednim pomiarze stopnia zawilgocenia przy użyciu przyrządów pomiarowych.

Przy prowadzeniu pomiarów wilgotności elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi należy pamiętać, iż mają one ograniczony zasięg na ogół nieprzekraczający kilkunastu centymetrów. Mierzoną przez takie urządzenia wilgotność murów można określić jako powierzchniową, zwłaszcza w odniesieniu do murów podziemnej części budynków o znacznej grubości (przekraczającej 30 cm).

Technologie osuszania i zabezpieczania murów podziemnej części budynków

FOT. 4-6. Przykładowe urządzenia do pomiaru wilgotności murów; fot.: PCE Instrument (4), Trotec (5), Protimeter (6)

FOT. 4-6. Przykładowe urządzenia do pomiaru wilgotności murów; fot.: PCE Instrument (4), Trotec (5), Protimeter (6)

Technologie osuszania murów podziemnej części budynku

Osuszanie obiektów lub przegród budowlanych jest zabiegiem dość skomplikowanym, kosztownym i na ogół długotrwałym. Z drugiej strony, w murach silnie zawilgoconych niebezpieczne może okazać się również gwałtowne osuszanie. Przy wysychaniu materiałów murowych następuje ich stopniowa dehydratacja, w wyniku czego powstaje zjawisko skurczu poszczególnych składników muru, co z kolei wywołuje powstawanie naprężeń skurczowych, a w rezultacie pękanie, rozwarstwienie, odpadanie i łuszczenie się tynków, polichromii itp.

W prawidłowo eksploatowanych budynkach wilgotność ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych powinna mieścić się w granicach 0,5-4% (zależnie od warunków atmosferycznych). Większe zawilgocenie najczęściej jest skutkiem uszkodzeń rynien, braku izolacji blokujących migrację wilgoci z gruntu lub też awarii instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

Skuteczne oraz trwałe usunięcie nadmiernego zawilgocenia ścian wymaga wykonania robót w sposób kompleksowy i zwykle proces ten można podzielić na następujące etapy:

 • Etap I: rozpoznanie przyczyny zawilgocenia oraz wybór metody wykonania robót naprawczych.
 • Etap II: wykonanie izolacji blokujących podciąganie wilgoci w murach.
 • Etap III: osuszanie i odgrzybianie ścian.

Taki trzyetapowy proces realizacji robót remontowych związanych z usuwaniem zawilgocenia i zagrzybienia budynków jest stosowany od ponad 20 lat.

W Polsce stosuje się kilka metod służących do osuszania zawilgoconych murów piwnicznych. Metody te schematycznie przedstawiono na RYS. 3.

RYS. 3. Stosowane metody osuszania murów – podział ogólny; rys.: archiwa autorów

RYS. 3. Stosowane metody osuszania murów – podział ogólny; rys.: archiwa autorów

Metody bezinwazyjne

Osuszanie naturalne

Przy małym zawilgoceniu dla niezbyt grubych przegród można wykorzystać suchą i ciepłą pogodę i po prostu intensywnie wietrzyć budynek. Mury grubości powyżej 40 cm wysychają parę lat.

Osuszanie gorącym powietrzem

FOT. 7-8. Nagrzewnice do osuszania ścian gorącym powietrzem; fot.: SIAL

FOT. 7-8. Nagrzewnice do osuszania ścian gorącym powietrzem; fot.: SIAL

Wykorzystuje się nagrzewnice:

 • elektryczne, gazowe, zasilane olejem opałowym,
 • przepływ powietrza: 200-900 m3/h,
 • temperatura powietrza wydmuchiwanego: 50-250°C.

Powietrze wewnątrz pomieszczenia ogrzewa się do temperatury 30-40°C.

Parę wodną w ogrzanym powietrzu usuwa się, stosując naturalne wietrzenie lub wentylatory.

Osuszanie kondensacyjne

Osuszenie powietrza wewnątrz pomieszczenia poprzez skroplenie pary wodnej.

Zasada działania: urządzenie zasysa wilgotne powietrze i kieruje je na parownik, który obniża temperaturę powietrza poniżej punktu rosy; wykroplona para wodna odprowadzana jest rurą do instalacji ściekowej. Pomieszczenie musi być izolowane i uszczelnione przed napływem powietrza zewnętrznego.

Optymalne warunki do pracy urządzenia: 20-25°C, duża wilgotność względna powietrza. Wydajność: od 10 l/dobę (urządzenia o małej mocy do 0,5 kW) do 1000 l/dobę (urządzenia o mocy kilkunastu kW).

Osuszanie absorpcyjne

Wykorzystywane jest zjawisko pochłaniania pary wodnej z powietrza przez specjalny materiał zwany sorbentem wilgoci.

FOT. 9. Elektryczne urządzenie do kondensacyjnego osuszania powietrza; fot.: Trotec FOT. 10. Urządzenie do absorpcyjnego osuszania powietrza o dużej wydajności; fot.: Trotec

Urządzenia działające na tej zasadzie wzbogacone są o nagrzew osuszonego powietrza i odprowadzenie skroplin pary wodnej ze schłodzonym powietrzem na zewnątrz. Osuszane pomieszczenie musi być izolowane i uszczelnione, aby nie dopływało powietrze z zewnątrz. Wydajność: 10-1000 l/dobę.

FOT. 11. Urządzenie do mikrofalowego osuszania murów; fot.: AGH

FOT. 11. Urządzenie do mikrofalowego osuszania murów; fot.: AGH

Osuszanie mikrofalowe

Wykorzystuje się promienniki mikrofal, najczęściej o zróżnicowanej częstotliwości.

Mikrofale wprawiają w drgania cząsteczki wody, które pod wpływem wzajemnego tarcia nagrzewają się. Dodatkowo niszczone są mikroorganizmy, np. grzyby czy owady. Moc urządzeń: od 600 W do kilku kW. Osuszenie murów o grubości dochodzącej do 2 m.

Metody inwazyjne

Metody iniekcyjne

Metody te zarówno osuszają przegrody, jak też zapobiegają ponownemu ich zawilgoceniu. Iniekcja polega na wykonaniu poziomej lub pionowej przepony izolacyjnej poprzez wywiercenie w ścianie serii otworów i wypełnienie ich materiałem hydrofobizującym bądź uszczelniającym [5].

Iniekcja grawitacyjna

Polega na grawitacyjnym wprowadzeniu środków chemicznych w otwory muru. Otwory mają średnicę około 20 mm i skierowane są pod kątem ok. 30°.

Głębokość otworów: 3/4 przekroju ściany lub 8-10 cm od powierzchni przeciwnej do nawierceń. Odstępy między otworami: 10-15 cm. Dokładne wymiary w zależności od zaleceń systemodawcy.

Jako środki iniekcyjne stosowane są: związki krzemoorganiczne, silany, mikroemulsje silikonowe. Iniekcja grawitacyjna jest nieskuteczna w przypadku murów o wysokim stopniu przesiąknięcia wilgocią (powyżej 60%).

Iniekcja niskociśnieniowa

Wprowadzanie środka iniekcyjnego wspomaga się ciśnieniem o wartości 0,3-1,5 MPa. Otwory o średnicy 15-25 mm, w odstępach co 10-30 cm, poziomo lub skośnie na dół. Stosuje się następujące środki iniekcyjne: krzemiany alkaliczne, związki krzemoorganiczne, szkło wodne sodowe lub potasowe.

Iniekcja wysokociśnieniowa

Środek iniekcyjny podawany jest pod ciśnieniem rzędu 2-3 MPa. Ogólnie przyjmuje się, że ciśnienie nie powinno być większe niż 1/3 wytrzymałości materiału na ściskanie. Znajduje zastosowanie dla murów o dużej wytrzymałości mechanicznej.

Stosowane środki iniekcyjne: szkło wodne potasowe, poliuretany i epoksydy.

Środek iniekcyjny: mieszanina cementu portlandzkiego z wodą plus aktywator krzemianowy (metakrzemian sodu i krzemian etylu).

Etapy prac:

 • nawiercenie otworów,
 • nawilżenie otworów wodą,
 • wprowadzenie grawitacyjne środka iniekcyjnego do wywierconych otworów.
FOT. 12. Iniekcja niskociśnieniowa; fot.: AGH

FOT. 12. Iniekcja niskociśnieniowa; fot.: AGH

Termoiniekcja - osuszanie plus wykonanie przepony hydrofobowej

Etapy prac:

 • nawiercenie w murze otworów na żądanym poziomie lub na określonej powierzchni,
 • osuszenie muru poprzez wprowadzenie w nawiercone otwory ogrzanego powietrza (od 2 do kilku dób) za pomocą urządzeń termowentylacyjnych,
 • hydrofobizacja muru - grawitacyjne lub ciśnieniowe wprowadzenie środka hydrofobowego w otwory pozostałe po osuszaniu.

Prędkość osuszania: dla muru z cegły pełnej do 3% wilgotności masowej na dobę.

Maksymalna grubość muru: 100 cm (dostęp jednostronny), 200 cm (dostęp dwustronny).

RYS. 4. Schemat metody termoiniekcji; rys.: archiwa autorów

RYS. 4. Schemat metody termoiniekcji; rys.: archiwa autorów

Metoda parafinowej iniekcji termohermetycznej

W metodzie iniekcji termohermetycznej łączy się obróbkę cieplną z impregnacją bez rozdzielania tych procesów. Nagrzewanie ośrodka za pośrednictwem wosku zmienia charakter odkształceń z rozszerzania (typowego dla nagrzewania promieniowego) na minimalny skurcz.

Dobrze rozgrzany iniekt jest wprowadzany przez nawiercone otwory w zawilgocony mur bez wstępnego suszenia, analogicznie jak w innych metodach iniekcyjnych.

Do iniekcji termicznej w wilgotnym murze dochodzi dzięki specjalnie zaprojektowanym urządzeniom, tzw. termopakerom, umożliwiającym hermetyzację nagrzewanej strefy. Spełniają one rolę grzałek, zasobników podawczych, dozowników oraz wentyli umożliwiających regulację ciśnienia.

RYS. 5. Termopakery niskoprądowe (projekt własny autora patentu): schemat podłączeniowy [3]; rys.: archiwa autorów

RYS. 5. Termopakery niskoprądowe (projekt własny autora patentu): schemat podłączeniowy [3]; rys.: archiwa autorów 

Wstępne nagrzewanie muru w układzie hermetycznym znacznie przyspiesza nagrzanie muru do wymaganego poziomu dzięki ograniczeniu do minimum odparowywania wilgoci zawartej w strefie wykonywanej blokady przeciwwilgociowej.

Podstawowym składnikiem termoplastycznego kompozytu wykorzystywanego do hydrofobizacji i uszczelniania struktury kapilarno-porowatej muru jest półtwarda, bezwonna parafina rafinowana, która nie rozpuszcza się w wodzie i alkoholu oraz jest odporna na działanie kwasów i alkaliów, co jest szczególnie ważną cechą w badanym obszarze aplikacji.

Wykonanie blokady przeciwwilgociowej rozpoczyna się od wytrasowania i wywiercenia otworów. Następnie w murze osadza się króćce umożliwiające szczelne osadzenie termopakerów.

Do urządzeń podawczych wlewany jest roztopiony kompozyt wosków naftowych, przygotowywany w parafiniarkach lub w postaci tzw. wkładów woskowych, wytwarzanych techniką prasowania granulatu woskowego.

Uruchamiany jest system grzewczy, który utrzymuje wymaganą temperaturę impregnatu wypełniającego otwory.

Z kapilarno-porowatej struktury iniekt wypiera parę wodną, zajmując jej miejsce. Po przejściu w stan stały tworzy szczelną, nieprzepuszczalną przeponę strukturalną o dodatkowo silnych właściwościach hydrofobowych, dielektrycznych i neutralizujących rozpuszczalne sole.

Systemy hydroizolacji podziemnej części budynku

System bezspoinowych izolacji przeciwwodnych

Systemy bezspoinowych izolacji przeciwwodnych to powłoki izolacyjne układne natryskowo, pędzlem lub szpachlą w sposób niepozostawiający widocznych połączeń. Większość systemów wykonuje się jako jedno- lub dwuwarstwowe. W przypadkach określonych w projekcie technologicznym warstwy mogą być zbrojone odpowiednią tkaniną.

W zależności od użytych materiałów i technologii ich nakładania bezspoinowe izolacje przeciwwodne możemy podzielić na:

 • powłoki malarskie,
 • powłoki bitumiczne,
 • powłoki żywiczne,
 • powłoki mineralne,
 • powłoki pęczniejące,
 • elastyczne masy szpachlowe,
 • betony wodoszczelne.

Do najważniejszych zalet bezspoinowych izolacji przeciwwodnych zaliczyć można:

 • możliwość układania na wilgotnych podłożach,
 • zdolność przenoszenia rys i pęknięć (nawet do 5 mm),
 • odporność na deszcz w krótkim czasie od nałożenia,
 • eliminację podsiąkania wody dzięki pełnemu połączeniu się z podłożem (prawie nieosiągalne w przypadku stosowania pap i folii),
 • możliwość skutecznego i nieskomplikowanego łączenia izolacji detali, np. przejść rurowych, z izolacją powierzchniową,
 • brak konieczności wykonywania tynków na elementach drobnowymiarowych (cegła, pustaki itp.),
 • ciągłość powłoki, tzn. brak występowania połączeń.

Materiały i technologie

Lepiki asfaltowe

Lepiki to mieszanka asfaltów, wypełniaczy i substancji uplastyczniających. Są to gęste lub półpłynne masy nanoszone na zimno. Grubość powłoki asfaltowej wynosi ok. 1 mm. Używa się ich do wykonywania pionowych izolacji przeciwwilgociowych. Stosowane są również do sklejania papy i wypełniania nieszczelności w powłokach izolacyjnych.

Prace izolacyjne z użyciem lepików prowadzi się przy temperaturze od +5°C do +40°C.

Niektóre lepiki mają w swoim składzie włókna celulozowe lub inne. Dzięki nim powłoka izolująca jest zdecydowanie mocniejsza niż w przypadku stosowania lepików zwykłych. Takie lepiki mogą być stosowane nawet w temperaturze ujemnej.

Oprócz lepików nanoszonych na zimno istnieją lepiki, które przed nakładaniem trzeba podgrzać do odpowiedniej temperatury. Są to tak zwane lepiki nanoszone na gorąco. Jednak masy takie powoli wychodzą z użycia.

Masy asfaltowe

Stosuje się je głównie do konserwacji i napraw bitumicznych pokryć dachowych, a zwłaszcza uszkodzeń papy. Można z nich wykonywać także samodzielne bezspoinowe pokrycia bitumiczne. Zawierają rozpuszczalniki organiczne, nie powinny więc mieć styczności ze styropianem i polistyrenem ekstrudowanym.

Dwuskładnikowe masy bitumiczne

Uzyskuje się z nich grubowarstwową powłokę o dużej elastyczności. Nadają się do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Grubość wykonywanej powłoki wynosi do 6 mm. Stosuje się je na wszystkie materiały mineralne. Polecane są do  izolacji pionowych i poziomych. Nie niszczą styropianu, mogą więc być używane do mocowania płyt styropianowych do fundamentów. Nakłada się je pacą lub poprzez natryskiwanie, zarówno na suche, jak i na wilgotne powierzchnie. Jedna warstwa takiej masy tworzy izolację przeciwwilgociową. Dwie, trzy warstwy tworzą izolację przeciwwodną.

Poszczególne warstwy mogą być zbrojone tkaniną z włókna szklanego w zależności od wytycznych zwartych w projekcie technologicznym wykonywania izolacji. W przypadku izolowania fundamentów można je zasypywać już po 24 godzinach.

Dwuskładnikowe masy bitumiczne stosuje się w temperaturze od +1°C do +35°C.

Masy asfaltowo-żywiczne

RYS. 6. Schemat ułożenia mas bitumicznych. Objaśnienia: 1 -grunt, 2 - uszczelnienie przejść, 3, 4 - uszczelnienie styków i faseta, 5 - masa bitumiczna, 6 - folia ochronno-drenażowa; rys.: Koester

RYS. 6. Schemat ułożenia mas bitumicznych. Objaśnienia: 1 -grunt, 2 - uszczelnienie przejść, 3, 4 - uszczelnienie styków i faseta, 5 - masa bitumiczna, 6 - folia ochronno-drenażowa; rys.: Koester

Są to półpłynne masy o doskonałych właściwościach klejących. Wykonuje się z nich izolacje przeciwwilgociowe, a po nałożeniu 3-4 warstw - także cięższe izolacje przeciwwodne. Całkowita grubość powłoki jako samodzielnej izolacji przeciwwodnej waha się od 1 do 10 (15) mm. Służą również do sklejania papy i konserwacji bitumicznych pokryć dachowych. Nie są polecane do wykonywania izolacji wewnątrz domu. Mają niszczące działanie na styropian i polistyren ekstrudowany. Dobrze za to wnikają w porowatą strukturę podłoża. Nanosi się je pędzlem lub szczotką dekarską. Podobnie jak masy bitumiczne, mogą być zbrojone odpowiednią tkaniną.

Masy asfaltowo-kauczukowe

Po nałożeniu tworzą elastyczną, gumowatą powłokę. Nadają się do wykonywania pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych. Stosuje się je wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Niektóre zawierają, a niektóre nie zawierają rozpuszczalników organicznych (dyspersyjnych mas bitumiczno-kauczukowych). Zawsze więc trzeba to sprawdzić, gdy powłoka ma się stykać ze styropianem lub polistyrenem ekstrudowanym. Stosuje się je w temperaturze od +5°C do +30°C. Niektóre wzbogacone są włóknami zbrojącymi, dzięki którym można je nanosić na lekko wilgotne podłoża. Do niektórych dodawana jest również glina bentonitowa.

Sprzedawane są też masy asfaltowo-kauczukowe, które można nakładać przy każdej temperaturze.

Powłoki pęczniejące - bentonit

RYS. 7. Schematyczny układ warstw izolacji przeciwwodnej przy zastosowaniu płyt bentonitu. Objaśnienia: 1 - beton, 2 - włókna zapewniające przyczepność do betonu, 3 - tkanina PP, 4 - granulowany bentonit Voclay, 5 - włóknina PP, 6 - folia; rys.: CETCO

RYS. 7. Schematyczny układ warstw izolacji przeciwwodnej przy zastosowaniu płyt bentonitu. Objaśnienia: 1 - beton, 2 - włókna zapewniające przyczepność do betonu, 3  - tkanina PP, 4 - granulowany bentonit Voclay, 5 - włóknina PP, 6 - folia; rys.: CETCO

Jest to chemicznie obojętny ił wulkaniczny. Ma on pewną specyficzną właściwość: w kontakcie z wodą zwiększa swoją objętość nawet szesnastokrotnie.

Jeśli uniemożliwi mu się swobodne pęcznienie, to po nawilżeniu zamieni się w żel, który nie przepuszcza wody ani pary wodnej. Właśnie w takiej formie tworzy on znakomitą izolację przeciwwodną. Bentonit, którego pęcznienie nie zostanie ograniczone, nie uzyska takich właściwości hydroizolacyjnych.

Materiały bentonitowe wykorzystuje się najczęściej do ciężkich izolacji przeciwwodnych. Nie jest wówczas konieczne wykonywanie drenażu. Bentonit sprzedawany jest w postaci mat lub membran.

Maty powstają poprzez zespolenie trzech komponentów: warstwy granulatu bentonitowego, umieszczonego między tkaniną i włóknina polipropylenową. Zespolenie w jednorodny wyrób zapewnia proces igłowania.

Maty mocuje się je gwoździami do istniejącej konstrukcji bądź mocuje się je w szalunku przed wylaniem mieszanki betonowej w celu zapewnienia zespolenia się maty z uszczelnianą konstrukcją.

Membrany zbudowane są z warstwy bentonitu sodowego, która z jednej strony jest osłonięta folią separacyjną, która ulega rozpuszczeniu w kontakcie z wodą, a z drugiej zespolona z bardzo wytrzymałą membraną PP.

Membrany mają grubość ok. 2,3 mm, mocuje się je specjalnym klejem, muszą być skierowane folią rozpuszczalną do uszczelnianej konstrukcji (membrana PP na zewnątrz od strony przewidywanego oddziaływania wody gruntowej).

RYS. 8. Schemat budowy maty bentonitowej do izolacji przeciwwodnej podziemnych części budowli. Objaśnienia: 1 - folia polietylenowa HDPE, 2 - bentonit, 3 - zabezpieczająca siateczka polipropylenowa; rys.: CETCO

RYS. 8. Schemat budowy maty bentonitowej do izolacji przeciwwodnej podziemnych części budowli. Objaśnienia: 1 - folia polietylenowa HDPE, 2 - bentonit, 3 - zabezpieczająca siateczka polipropylenowa; rys.: CETCO

Bentonit sodowy jest przetworzoną skałą osadową, której głównym składnikiem jest minerał ilasty montmorylonit sodowy. Minerał ten jest pozyskiwany z miejsca naturalnego występowania, modyfikowany dla zwiększenia efektywności działania i przetwarzany do postaci różnych materiałów hydroizolacyjnych.

Wysoka pojemność wymiany kationowej tego minerału oraz sodowy charakter kompleksu sorpcyjnego decydują o jego unikatowych właściwościach fizycznych, z których najważniejsze to: wysoki stopień dyspersji (wysoko zawartość frakcji <  2 m) oraz duże wartości granicy płynności, wskaźnika plastyczności, kohezji, chłonności wody i pęcznienia, przy bardzo niskich wartościach współczynnika wodoprzepuszczalności.

Pod wpływem wody suchy bentonit przeobraża się w silnie pęczniejący żel. Pęczniejąc swobodnie, może zwiększyć objętość nawet 15-krotnie.

Dla właściwego funkcjonowania hydroizolacje bentonitowe wymagają ograniczenia swobody pęcznienia przez dociśnięcie do izolowanej powierzchni.

Wysokie ciśnienie pęcznienia bentonitu Volclay powoduje samoczynne zasklepianie się przebić izolacji, jeżeli po zainstalowaniu nastąpi z jakiegoś powodu jej uszkodzenie.

Konsekwencją silnego pęcznienia jest również zdolność do uszczelniania nieznacznych zarysowań izolowanej konstrukcji betonowej, spowodowanych np. osiadaniem podłoża, ruchami sejsmicznymi czy skurczem betonu.

Izolacja kurtynowa

Izolacja kurtynowa - najczęściej projektowana, jako wtórna iniekcyjna izolacja przeciwwodna zarówno pionowa, jak i pozioma, którą można wykonać bez odkopywania całości obiektu. Stosuje się ją na ogół w budynkach istniejących, gdzie na skutek nieszczelności izolacji pierwotnej, wystąpiły znaczące przecieki wodne spowodowane oddziaływaniem wód gruntowych. Materiały iniekcyjne stosowane do takiej iniekcji nie mogą oddziaływać z otaczającym gruntem i wodą gruntową.

Może być stosowana lokalnie w części gdzie występują przecieki, lub dla całości części podziemnej budynku. Rozplanowanie otworów powinno być poprzedzone dokładną analizą stanu technicznego ścian podziemnych i podłogi na gruncie lub posadzki w piwnicy.

Iniekcja może być jedno lub wielostopniowa w zależności od warunków gruntowo-wodnych i stanu technicznego przegrody. Najczęściej stosowane iniekty to hydrożele, bentonity lub poliuretany na bazie żywic.

Literatura

 1. H. Stankiewicz, "Zabezpieczenie budowli przed wilgocią, wodą gruntową i korozją", Arkady, Warszawa 1984.2. M. Rokiel, "Hydroizolacje w budownictwie. Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce", wyd.
 2. Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009.
 3. Z. Pieniążek, "Osuszanie ścian murowych", XIV Ogólnopolska Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta konstrukcji, PZiTB, Bielsko Biała 1999.
 4. PN-80/B-01800:1980, "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Klasyfikacja i określenie środowisk".
 5. K. Tauszyński, "Budownictwo ogólne", Warszawa 1975.
 6. P. Dusza, "Osuszanie budynków metodą mikrofalową", praca dyplomowa, niepublikowane, Gliwice 2000.
 7. Prace własne autorów, wykonywane jako opinie i ekspertyzy techniczne.
 8. B. Francke, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych", część C zeszyt 5 "Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków", Warszawa 2016.
 9. R. Wójcik, "Uciec przed wilgocią. Metoda parafinowej iniekcji termohermetycznej", "Inżynier Budownictwa" 3/2009

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Klemens Klemens, 27.03.2020r., 00:45:50 Kapilarne podciąganie wody jest bardzo niebezpieczne dla murów, zawilgoceń długo nie widać a jak już to zazwyczaj bardzo ciężko się ich pozbyć
 • z-krakowa z-krakowa, 29.11.2020r., 13:05:15 o wszystkim trzeba myśleć z wyprzedzeniem... po fakcie usuwanie wilgoci z budynków to niemały problem

Powiązane

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na...

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na tego typu podłożach w krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, z kolei zastosowanie tynków cementowych (z uwagi na ich szczelność i wysoką wytrzymałość) prowadzi do uszkodzenia otynkowanego muru lub przylegających elementów budynku.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

mgr Robert Zaorski Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn...

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn do wdmuchiwania, dzięki którym przy minimalnym nakładzie pracy i w krótkim czasie można uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacji o dowolnej grubości. Wystarczy jeden rodzaj materiału, by na stropie budynku ułożyć ocieplenie o grubości 45 cm oraz ocieplić jego połać dachową warstwą o grubości...

Nicola Hariasz Właściwości i zastosowanie keramzytu

Właściwości i zastosowanie keramzytu Właściwości i zastosowanie keramzytu

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość,...

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość, odporność na działanie kwasów, grzybów, pleśni oraz gryzoni. Jest mrozoodporny, ognioodporny, neutralny biologicznie, niepalny i stosunkowo wytrzymały.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej...

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Takimi wyrobami, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, są wysokiej jakości płyty warstwowe w okładzinach metalowych. Stosowanie tych płyt umożliwiają ich właściwości, bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodna gama profilowań blach okładzinowych.

dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

Trwająca od kilku miesięcy pandemia COVID-19 staje się wyzwaniem dla wielu pokoleń, wpływającym na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Konieczne są środki i decyzje, które w perspektywie zarówno...

Trwająca od kilku miesięcy pandemia COVID-19 staje się wyzwaniem dla wielu pokoleń, wpływającym na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Konieczne są środki i decyzje, które w perspektywie zarówno krótko-, jak i długoterminowej pomogą gospodarce oraz zapewnią społeczeństwu zrównoważony rozwój. Takimi działaniami są inwestycje w efektywność energetyczną budynków. Są one podstawą dobrobytu, zdrowia obywateli oraz stanowią punkt wyjścia dla rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki związanych...

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny

Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny

We współczesnej architekturze bardzo często spotykamy się z budynkami o wysokim udziale powierzchni przezroczystych w obudowie zewnętrznej. W szczególności dotyczy to obiektów użyteczności publicznej,...

We współczesnej architekturze bardzo często spotykamy się z budynkami o wysokim udziale powierzchni przezroczystych w obudowie zewnętrznej. W szczególności dotyczy to obiektów użyteczności publicznej, biurowców, ale także coraz częściej budynków jednorodzinnych. Przede wszystkim jest to związane z dużą estetyką takiego rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków narzucają konieczność stosowania rozwiązań energooszczędnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Nowoczesne materiały termoizolacyjne – przykładowe zastosowania z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Nowoczesne materiały termoizolacyjne – przykładowe zastosowania z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Nowoczesne materiały termoizolacyjne – przykładowe zastosowania z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Przedstawiamy analizę parametrów technicznych nowoczesnych rozwiązań materiałów termoizolacyjnych oraz próbę określenia ich wpływu na parametry fizykalne elementów obudowy budynków o niskim zużyciu energii...

Przedstawiamy analizę parametrów technicznych nowoczesnych rozwiązań materiałów termoizolacyjnych oraz próbę określenia ich wpływu na parametry fizykalne elementów obudowy budynków o niskim zużyciu energii (NZEB).

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji

Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji

Artykuł przedstawia autorskie badanie bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z jednoskrzydłowym oknem z PVC w budynku mieszkalnym zależne od pola powierzchni okna, szerokości elementów ramy, współczynników...

Artykuł przedstawia autorskie badanie bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z jednoskrzydłowym oknem z PVC w budynku mieszkalnym zależne od pola powierzchni okna, szerokości elementów ramy, współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy oraz przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla orientacji północnej w warunkach klimatycznych Białegostoku.

dr inż. Marek Jabłoński, dr hab. inż. Marcin Koniorczyk Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna

Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna

Jednym z istotnych zagadnień dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu, jest dobór rozwiązań materiałowo­‑konstrukcyjnych przegród wewnętrznych zapewniający...

Jednym z istotnych zagadnień dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu, jest dobór rozwiązań materiałowo­‑konstrukcyjnych przegród wewnętrznych zapewniający uzyskanie wymaganej izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami.

Nicola Hariasz Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga...

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga podkreślić jego estetykę i indywidualizm. Z tego powodu warto zapoznać się z najnowszymi metodami wykończenia ścian zewnętrznych, które w łatwy sposób potrafią nadać piękny wygląd każdej elewacji.

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

Wybrane dla Ciebie

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko » Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Termoizolacja na każdą kieszeń »

Termoizolacja na każdą kieszeń » Termoizolacja na każdą kieszeń »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort » Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą one spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.