Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wyroby płaskie do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych

Określanie wartości współczynnika przewodzenia ciepła wyrobów w zakresie wymagań norm europejskich

Wyroby płaskie do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalcji przemysłowych
Flat-rolled products for thermal insulation of fixtures and fitings, as well as installations for industrial plants
Archiwum autora

Wyroby płaskie do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalcji przemysłowych


Flat-rolled products for thermal insulation of fixtures and fitings, as well as installations for industrial plants


Archiwum autora

Migracja ciepła w ekstremalnych warunkach, w jakich pracują wyroby do izolacji przemysłowych (od ok. –200°C do 1000°C i wyższych), nie może być określana na podstawie wartości współczynnika przewodzenia ciepła deklarowanego dla typowych warunków użytkowania obiektów budownictwa ogólnego.

Zgodnie bowiem z pakietem norm dotyczących wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie wartość współczynnika l deklaruje się w odniesieniu tylko do temperatury 10°C.

Zobacz także

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover U Protect – innowacyjny system ognioodpornej izolacji kanałów

U Protect – innowacyjny system ognioodpornej izolacji kanałów U Protect – innowacyjny system ognioodpornej izolacji kanałów

System ochrony przeciwpożarowej kanałów wentylacyjnych i przewodów oddymiających, stosowany od 10 lat przez wykonawców w ponad 20 krajach europejskich, jest już dostępny również na polskim rynku. Zalety...

System ochrony przeciwpożarowej kanałów wentylacyjnych i przewodów oddymiających, stosowany od 10 lat przez wykonawców w ponad 20 krajach europejskich, jest już dostępny również na polskim rynku. Zalety U Protect to niewielki ciężar oraz łatwość montażu. Rozwiązanie firmy Isover wyróżnia ochrona przeciwpożarowa nawet do 2 godzin.

Magdalena Mańka Bezpieczeństwo pożarowe przepustów instalacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe przepustów instalacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe przepustów instalacyjnych

Pomimo bardzo szybkiego rozwoju nowoczesnych metod i narzędzi, które służą ograniczaniu rozwoju pożaru oraz minimalizowaniu jego skutków, wciąż najwyższy poziom bezpieczeństwa budynku gwarantuje konstrukcja...

Pomimo bardzo szybkiego rozwoju nowoczesnych metod i narzędzi, które służą ograniczaniu rozwoju pożaru oraz minimalizowaniu jego skutków, wciąż najwyższy poziom bezpieczeństwa budynku gwarantuje konstrukcja i ściany oraz stropy wydzielenia przeciwpożarowego. Rozwiązania te wspomagane przez elementy biernej i czynnej ochrony przeciwpożarowej pozwalają nam na ograniczenie obszaru objętego pożarem wyłącznie do pojedynczej strefy pożarowej.

Joanna Ryńska Bezpieczeństwo pożarowe szachtów wentylacyjnych i oddymiających

Bezpieczeństwo pożarowe szachtów wentylacyjnych i oddymiających Bezpieczeństwo pożarowe szachtów wentylacyjnych i oddymiających

Szachty (szyby) wentylacyjne i oddymiające, prowadzone zwykle przez wszystkie kondygnacje budynku, coraz częściej sąsiadują bezpośrednio z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Zgodnie z prawem,...

Szachty (szyby) wentylacyjne i oddymiające, prowadzone zwykle przez wszystkie kondygnacje budynku, coraz częściej sąsiadują bezpośrednio z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Zgodnie z prawem, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego – w warunkach pożaru szyby oddymiające muszą zapewnić skuteczne odprowadzanie niebezpiecznych produktów spalania, a szyby wentylacyjne nie mogą powodować przenoszenia pożaru z jednej kondygnacji na drugą.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono specyfikę sprawdzania właściwości użytkowych wyrobów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Opisano wymagania norm związane z określaniem proponowanej krzywej współczynnika przewodzenia ciepła i procedurę jej weryfikacji, a także budowę i sposób działania aparatu z osłoniętą płytą grzewczą do pomiarów wartości współczynnika przewodzenia ciepła w zakresie temperaturowym od –160°C do 700°C.

The article presents the specificity of evaluating the performance of products intended for thermal insulation of fixtures and fittings, as well as installations for industrial plants. It describes the requirements of standards, related to the determination of proposed thermal conductivity coefficient curve and the procedure of its verification, as well as the construction and principle of operation of a heating device equipped with a covered heating panel, for the purposes of measuring the value of thermal conductivity ­coefficient within the temperature range of –160°C to 700°C.

W budownictwie mieszkaniowym materiały do izolacji budowlanej stosuje się w celu zapewnienia komfortu cieplnego użytkownikom obiektów budowlanych oraz spełnienia innych wymagań, takich jak ograniczenie hałasu, zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu czy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W wypadku materiałów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych nadrzędnym celem jest ograniczenie migracji ciepła, które nie tylko przynosi oszczędność energii, lecz także umożliwia realizację procesu oraz operacji technicznych i technologicznych. 

Wymagania dotyczące wyrobów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych

Właściwości wyrobów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych określone są we właściwych specyfikacjach zgodnych z właściwą normą wyrobu.

W wypadku wyrobów stosowanych do wysokotemperaturowych izolacji termicznych [1] są to specyfikacje z pakietu norm dotyczących wyrobów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych (np.: norma PN-EN 14303:2012 [2] w wypadku wełny mineralnej, norma PN-EN 14304:2009 [3] w wypadku pianki elastomerycznej (FEF), norma PN-EN 14307:2009 [4] w wypadku polistyrenu ekstradowanego (XPS)).

Jednym z istotniejszych zaleceń tych norm jest określenie właściwości użytkowych wyrobu budowlanego1: ­reakcji na ogień, maksymalnej temperatury stosowania oraz wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ.

Określanie reakcji na ogień

Odbywa się ono w identyczny sposób jak w wypadku pozostałych wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie. Klasę reakcji na ogień określa się zgodnie z normą EN 13501-1:2007 [5].

Podstawowe zasady montażu i mocowania opisane są w normie EN 15715:2009 [6].

Określanie maksymalnej temperatury stosowania

Maksymalna temperatura stosowania zdefiniowana jest w normie PN-EN ISO 9229:2007 [7] jako najwyższa temperatura, do której może być stosowany wyrób do izolacji cieplnej o danej grubości i w której będzie spełniać funkcje w zakresie określonych granic właściwości użytkowej.

Norma metodyczna PN-EN 14706:2006 [8] przewiduje różne obciążenie na próbkę oraz różną szybkość przyrostu temperatury w zależności od wyrobu. Przykładowo w odniesieniu do wełny mineralnej wartości te wynoszą odpowiednio: 500 Pa oraz 300°C/h.

Wynikiem badania jest temperatura maksymalna, w której materiał nie przekracza odkształcenia pod zdefiniowanym obciążeniem o dany procent ubytku na grubości, a w wypadku niektórych materiałów również długości i szerokości (np. pianek PUR, PIR).

W odniesieniu do niektórych materiałów (np. wełny mineralnej) dodatkowym wynikiem jest określenie obecności samonagrzewania próbki. Wartość procentowa ubytku na grubości materiału (wartość odkształcenia), określająca maksymalną temperaturę stosowania, jest różna dla różnych materiałów i zdefiniowana w odpowiednich normach specyfikacyjnych.

Przykładowo w odniesieniu do wełny mineralnej wartość odkształcenia pod zdefiniowanym obciążeniem nie powinna przekraczać 5% [2], w odniesieniu do pianki polietylenowej (PEF) – 7% [9], a 2% dla pianek poliuretanowych (PUR) i poliizocyjanuratu (PIR) [10].

Maksymalna temperatura stosowania wyznacza granicę określenia wartości współczynnika przewodzenia ciepła danego materiału. Ze względu na specyfikę pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła (wytwarzanie różnicy temperatur DT) na powierzchniach próbki, zadeklarowana maksymalna temperatura stosowania powinna być niższa od temperatury gorącej płyty w aparacie lub z nią równa [11].

Na przykład w wypadku określenia wartości współczynnika przewodzenia ciepła próbki w średniej temperaturze 250°C, przy różnicy temperatur (DT) wynoszącej 20°C, deklarowana maksymalna temperatura stosowania powinna być mniejsza niż 270°C lub jej równa.

W praktyce maksymalną (i minimalną) temperaturę stosowania deklaruje się w zakresie zmierzonego współczynnika przewodzenia ciepła zgodnie z wymaganiami normowymi dotyczącymi pokrycia pełnego zakresu stosowania wyrobu [2, 9, 10].

Przedstawianie deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła

Zgodnie z normami specyfikacyjnymi z pakietu norm dotyczących wyrobów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych oraz z normą PN-EN ISO 13787:2005 [12] wymagane jest przedstawienie przez producenta deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła materiału w postaci proponowanej krzywej zależności od średniej temperatury (wyrażenie tej zależności można przedstawić również w postaci tabeli).

Najbardziej wiarygodnym sposobem określenia proponowanej krzywej jest wykorzystanie rzeczywistych wyników pomiarów wartości współczynnika przewodzenia ciepła wyrobu. Wyniki powinny być uzyskane z minimum trzech różnych wartości średniej temperatury.

W średnich temperaturach poniżej 500°C wyniki badań powinny być przeprowadzone w przedziałach temperatury o długości najwyżej 100°C i pokrywać cały ustalony przez producenta zakres temperatury stosowania. W wypadku średnich temperatur powyżej 500°C wyniki badań powinny być przeprowadzone w przedziałach temperatury o długości najwyżej 200°C.

Aby wyznaczyć proponowaną krzywą deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, należy również zmierzyć wartość współczynnika przewodzenia ciepła w temperaturach bliskich punktom przegięcia lub innych nieregularnościach krzywej.

Procedura weryfikacji

Jeżeli celem opracowania krzywej deklarowanej współczynnika przewodzenia ciepła jest proces związany z wprowadzeniem wyrobu na rynek, proponowana krzywa powinna zostać poddana badaniu, czyli weryfikacji na reprezentatywnych próbkach. Weryfikacja powinna być wykonana w tych samych punktach pomiarowych, za pomocą których określono proponowaną krzywą.

W wypadku pomiarów nie większych niż 100°C temperatura badania powinna różnić się maksymalnie o ±5°C od pomiarów pierwszej próbki, a w wypadku pomiarów powyżej 100°C różnica nie powinna być większa niż ±10°C.

Zgodnie z postanowieniami normy EN ISO 13787:2005 [12] istnieje odpowiednia procedura weryfikacji proponowanej krzywej współczynnika przewodzenia ciepła. Polega ona na wybraniu trzech różnych prób materiałowych, z których następnie losowo pobiera się próbki do badań.

Następnie należy zmierzyć wartość współczynnika przewodzenia ciepła w trzech różnych wartościach średniej temperatury próbki pochodzącej z pierwszej próby materiałowej.

Jeżeli wszystkie zmierzone wartości są równe wartościom współczynnika przewodzenia ciepła otrzymanym z proponowanej krzywej lub od nich mniejsze, wynik badania jest pozytywny, a proponowana krzywa staje się krzywą deklarowaną.

Jeżeli jedna wartość lub więcej zmierzonych wartości przekraczają odpowiadające im wartości współczynnika przewodzenia ciepła z krzywej o 10% lub więcej, wynik jest negatywny.

Jeżeli istnieją wartości pomiarowe wyższe od tych z proponowanej krzywej, ale nie przekraczają one odpowiadającego współczynnika przewodzenia ciepła o 10%, należy wykonać pomiary wartości współczynnika przewodzenia ciepła w trzech różnych wartościach średniej temperatury na dwóch nowych próbkach pochodzących z pozostałych dwóch prób materiałowych.

Jeżeli natomiast żaden z nowych wyników pomiaru nie przekracza wartości z proponowanej krzywej o 10% lub więcej, należy przeprowadzić konwersję zmierzonych wartości współczynnika przewodzenia ciepła na wartości odpowiadające temperaturom z pierwszej krzywej i przyjąć do tego celu kąt nachylenia pierwszej krzywej.

Wyniki pomiarów przewyższające o 10% wartości z proponowanej krzywej lub tabeli powinny stanowić o negatywnym wyniku badania. Nie dopuszcza się ekstrapolacji wyników badań poza zakres mierzonej temperatury.

Proponowana krzywa współczynnika przewodzenia ciepła wraz z jej weryfikacją jest podstawą do wprowadzenia wyrobu na rynek.

Na wykresie (rys.) przedstawiono przykładową deklarowaną krzywą zależności wartości współczynnika przewodzenia ciepła oraz deklarowaną tabelę (tabela) dla wyrobu z wełny mineralnej.

Wyniki pomiarów zostały uzyskane w Pracowni Badań Jakościowych COBR PIB metodą osłoniętej płyty grzejnej zgodnie z normą PN-EN 12667:2002 [13].

Aparat do pomiarów

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12667:2002 [13] aparat do pomiarów wartości współczynnika przewodzenia ciepła musi spełniać szczegółowe wytyczne norm PN ISO 8302:1999 [14] i PN­‑EN 1946-2:2000 [15].

Ze względu na duży zakres temperaturowy wymagany w pomiarach materiałów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych wszystkie pomiary wykonywane były w aparacie przeznaczonym do badań materiałów izolacyjnych w zakresie temperaturowym od –160°C do 700°C (fot.).

Aparat ten, służący do określania wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jest dwupłytowym systemem pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła, z osłoniętą (aktywnie izolowaną) płytą grzejną.

Podczas pomiaru jednocześnie mierzone są dwie próbki danego materiału (o podobnej gęstości i grubości), umieszczane po obu stronach poziomego zespołu grzejnego. Zespół grzejny to układ złożony z wewnętrznej, kwadratowej płyty grzejnej (ang. hot plate) o boku 150 mm, otoczonej strefą osłonową (300 mm) o niezależnej kontroli termicznej (ang. guard).

Funkcją niezależnie ogrzewanej strefy osłonowej jest wyeliminowanie wszelkich bocznych przepływów ciepła do lub z płyty grzejnej. Tym samym całkowity przepływ ciepła wytwarzany przez płytę grzejną odbywa się jedynie w kierunku dwóch badanych próbek.

Zespoły chłodzące (temperatura zespołów chłodzących ustawiona poniżej płyty gorącej o ΔT – różnicy temperatur na próbce) są również w kontakcie z próbkami i wytwarzają stałą i jednorodną temperaturę po drugiej stronie. System radiatorów chłodzonych cieczą lub gazem powoduje usunięcie energii cieplnej z systemu.

Moc głównego źródła grzania dostarczana jest przez stabilizowany zasilacz DC dużej mocy. Boki próbki ogrzewane są za pomocą paneli ochronnych, których temperatura jest odpowiednikiem średniej temperatury badania.

Przewodnictwo cieplne badanych próbek określane jest na podstawie pomiarów temperatury na powierzchniach próbek, mocy dostarczanej do układu i grubości badanych próbek według wzoru:

,

gdzie:

EI – pobór mocy grzania,

S – powierzchnia zespołu grzejnego,

ΔT – gradient temperatury w próbce,

d – grubość próbki,

indeksy 1, 2 – próbka górna i dolna,

Podczas badania możliwe jest użycie różnych gazów stanowiących atmosferę próbki. W szczególności do badań materiałów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych wykorzystywany jest azot lub powietrze.

Czas pojedynczego badania (jeden pomiar wartości współczynnika przewodzenia ciepła w jednej temperaturze) zależy od gęstości i grubości próbki oraz temperatury badania i waha się w granicach od 6 do 24 godz.

Wynika z tego, że uzyskanie wyników do opracowania krzywej współczynnika przewodzenia ciepła danej próbki może trwać nawet ponad tydzień.

Podsumowanie

Sprawdzanie właściwości użytkowych wyrobów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest zagadnieniem odrębnym w porównaniu z tą samą czynnością dotyczącą wyrobów do izolacji obiektów budownictwa ogólnego.

Dotyczy to zwłaszcza określania wartości współczynnika przewodzenia ciepła oraz skomplikowanej i kosztownej procedury przedstawienia krzywej zależności współczynnika przewodzenia ciepła materiału od średniej temperatury.

Innym problemem, który również związany jest z kosztami wykonania badań, jest ograniczona możliwość pomiarowa wynikająca z unikalności oprzyrządowania do badań w dużym zakresie temperaturowym w laboratoriach wykonujących badania wartości współczynnika przewodzenia ciepła.

Rosnące zapotrzebowanie rynku na wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych wymusza więc odpowiednie działania pozwalające otrzymywać dane potwierdzające własności użytkowe (w tym własności cieplne) uzyskane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi.

Literatura

 1. Jacek Sawicki, „Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych”, „Izolacje”, nr 6/2012, s. 33–37.
 2. PN-EN 14303:2012, „Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 3. PN-EN 14304:2009, „Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 4. PN-EN 14307:2009, „Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 5. EN 13501-1:2007, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień”.
 6. EN 15715:2009, „Wyroby do izolacji cieplnej. Instrukcje montażu i mocowania do badania reakcji na ogień. Wyroby produkowane fabrycznie”.
 7. EN ISO 9229:2007, „Izolacja cieplna. Słownik”.
 8. PN-EN 14706:2006, „Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych. Określanie maksymalnej temperatury stosowania”.
 9. PN-EN 14313:2009, „Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 10. PN-EN 14308:2012, „Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 11. Guidance from the Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive 89/106/EEC, „GNB-CPD position paper from SG19 – EN 14303 to EN 14309, EN 14313 and EN 14314 ITT of factory made thermal insulation products for building equipment and industrial installations”.
 12. PN-EN ISO 13787:2005, „Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Określanie deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła”.
 13. PN-EN 12667:2002, „Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym”.
 14. PN-ISO 8302:1999, „Izolacja cieplna. Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z osłoniętą płytą grzejną”.
 15. PN-EN 1946-2:2000, „Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych. Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła. Pomiary metodą osłoniętej płyty grzejnej”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1 Aby wprowadzić na rynek europejski wyrób do instalacji przemysłowych, oprócz wymienionych właściwości należy określić właściwości wyrobu związane z wymiarami, czyli: wymiarami i tolerancją oraz stabilnością wymiarową.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr Barbara Lucyna Pietruszka, mgr inż. Aldona W. Wasilewska Styropian grafitowy - właściwości i zastosowanie

Styropian grafitowy - właściwości i zastosowanie Styropian grafitowy - właściwości i zastosowanie

Rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków zwiększają zapotrzebowanie na wyroby do izolacji cieplnej. Podstawowym celem staje się wiec uzyskanie materiału o jak najlepszych właściwościach...

Rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków zwiększają zapotrzebowanie na wyroby do izolacji cieplnej. Podstawowym celem staje się wiec uzyskanie materiału o jak najlepszych właściwościach izolacyjnych, tj. jak najmniejszej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie podłóg, stropów i ich złączy w kontekście nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg, stropów i ich złączy w kontekście nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg, stropów i ich złączy w kontekście nowych wymagań cieplnych

Poprawne zaprojektowanie podłóg na gruncie lub stropach nie powinno sprowadzać się wyłącznie do sprawdzenia kryterium cieplnego UC ≤ UC (maks.). Ważne jest także określenie i uwzględnienie parametrów fizykalnych...

Poprawne zaprojektowanie podłóg na gruncie lub stropach nie powinno sprowadzać się wyłącznie do sprawdzenia kryterium cieplnego UC ≤ UC (maks.). Ważne jest także określenie i uwzględnienie parametrów fizykalnych złączy budowlanych (np. połączenia ściany zewnętrznej ze stropem i płytą balkonową).

dr inż. Piotr Rynkowski Optymalna izolacja termiczna ogrzewania podłogowego

Optymalna izolacja termiczna ogrzewania podłogowego Optymalna izolacja termiczna ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie płaszczyznowe, w tym ogrzewanie podłogowe oraz ogrzewanie ścienne, jest popularnym sposobem ogrzewania budynków jednorodzinnych. Mimo, że w większości przypadków nie jest to wyłączny sposób...

Ogrzewanie płaszczyznowe, w tym ogrzewanie podłogowe oraz ogrzewanie ścienne, jest popularnym sposobem ogrzewania budynków jednorodzinnych. Mimo, że w większości przypadków nie jest to wyłączny sposób dostarczenia energii cieplnej do pomieszczeń, systemy te są coraz bardziej powszechne.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Ocieplanie od wewnątrz - łatwe i skuteczne

Ocieplanie od wewnątrz - łatwe i skuteczne Ocieplanie od wewnątrz - łatwe i skuteczne

Termomodernizacja to inwestycja w komfort życia codziennego - szansa, by oprócz energii zaoszczędzić również pieniądze przeznaczone na ogrzewanie pomieszczeń. Ocieplanie od wewnątrz dotyczy nie tylko mieszkań,...

Termomodernizacja to inwestycja w komfort życia codziennego - szansa, by oprócz energii zaoszczędzić również pieniądze przeznaczone na ogrzewanie pomieszczeń. Ocieplanie od wewnątrz dotyczy nie tylko mieszkań, ale także całych budynków, w tym zabytkowych, gdzie nie jest możliwa ingerencja w fasadę. Zatem po tę metodę powinni sięgnąć nie tylko właściciele czy użytkownicy mieszkań, ale także zarządcy budynków. Warto przy tym zastosować mineralne płyty izolacyjne.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Metodyka projektowania izolacji cieplnych od wewnątrz

Metodyka projektowania izolacji cieplnych od wewnątrz Metodyka projektowania izolacji cieplnych od wewnątrz

Tematyka docieplenia od strony wewnętrznej pomieszczeń ogrzewanych pojawia się od czasu do czasu w czasopismach technicznych na zasadzie pokazania jednostkowego przykładu zastosowania, bez poparcia choćby...

Tematyka docieplenia od strony wewnętrznej pomieszczeń ogrzewanych pojawia się od czasu do czasu w czasopismach technicznych na zasadzie pokazania jednostkowego przykładu zastosowania, bez poparcia choćby prostymi obliczeniami cieplno­‑wilgotnościowymi. Tymczasem bez obliczeń takie rozwiązanie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawilgocenia docieplonego fragmentu ściany, a co za tym idzie – powstania zagrzybienia na styku konstrukcyjnej i izolacyjnej części przegrody.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych...

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych warunków mikroklimatu wewnętrznego, zgodnych z nowymi wymaganiami cieplno-wilgotnościowymi, do jej wykonania muszą być zastosowane odpowiednie rozwiązania konstrukcyjno­-materiałowe.

mgr inż. Piotr Zapolski, mgr inż. Jacek Pabis Wymagania stawiane producentom systemów ETICS dotyczące zakładowej kontroli produkcji

Wymagania stawiane producentom systemów ETICS dotyczące zakładowej kontroli produkcji Wymagania stawiane producentom systemów ETICS dotyczące zakładowej kontroli produkcji

Producent materiałów budowlanych odpowiada za wprowadzenie w zakładzie stałej wewnętrznej kontroli produkcji. Ma ona na celu zapewnienie zgodności wyrobu z odpowiednią specyfikacją techniczną.

Producent materiałów budowlanych odpowiada za wprowadzenie w zakładzie stałej wewnętrznej kontroli produkcji. Ma ona na celu zapewnienie zgodności wyrobu z odpowiednią specyfikacją techniczną.

mgr inż. Magdalena Bochenek Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej...

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej stosowane w budownictwie.

dr Artur Miros, mgr inż. Grażyna Swołek Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości,...

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości, szczególnie w przypadku pomiarów w wysokich temperaturach, wymaga przeanalizowania wielu zagadnień, m.in. związanych z właściwościami badanego materiału, przygotowania próbek do badań i wiedzy na temat zachowania materiału w zmiennych warunkach pomiarowych.

dr inż. Tomasz Steidl, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Docieplanie przegród zewnętrznych od wewnątrz – materiały, technologie i projektowanie

Docieplanie przegród zewnętrznych od wewnątrz – materiały, technologie i projektowanie Docieplanie przegród zewnętrznych od wewnątrz – materiały, technologie i projektowanie

Metoda docieplania obiektów od strony zewnętrznej stosowana jest z powodzeniem od wielu lat. Istnieją jednak pewne ograniczenia tej technologii, np. w budynkach zabytkowych. W tego typu obiektach rozwiązaniem...

Metoda docieplania obiektów od strony zewnętrznej stosowana jest z powodzeniem od wielu lat. Istnieją jednak pewne ograniczenia tej technologii, np. w budynkach zabytkowych. W tego typu obiektach rozwiązaniem może być wykonanie ocieplenia od strony wewnętrznej.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik, mgr inż. Piotr Kosiński Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej?

Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej? Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej?

Pomimo licznych publikacji wyników badań i prowadzonej dyskusji stanowiska na temat zakresu optymalnego zagęszczenia nadal nie są jednoznaczne. Pokutują stare opinie: im materiał lżejszy, tym cieplejszy....

Pomimo licznych publikacji wyników badań i prowadzonej dyskusji stanowiska na temat zakresu optymalnego zagęszczenia nadal nie są jednoznaczne. Pokutują stare opinie: im materiał lżejszy, tym cieplejszy. Zapomina się przy tym o postępującej w czasie deformacji materiału.

Waldemar Joniec Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji

Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić montaż kolektorów...

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić montaż kolektorów słonecznych.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Paulina Olszar Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów

Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów

Dobór materiałów na przegrody stykające się z gruntem i ich złącza nie może być przypadkowy. Należy przy nim uwzględnić zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe.

Dobór materiałów na przegrody stykające się z gruntem i ich złącza nie może być przypadkowy. Należy przy nim uwzględnić zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe.

mgr inż. Józef Papiński, dr inż. Leszek Żabski Izolacyjna pianka poliuretanowa z otwartymi komórkami

Izolacyjna pianka poliuretanowa z otwartymi komórkami Izolacyjna pianka poliuretanowa z otwartymi komórkami

Rozwój produkcji różnorodnych materiałów budowlanych i nowych technologii izolowania umożliwia projektowanie i wykonywanie budynków zapewniających przez cały rok komfortowe warunki użytkowania. Nie oznacza...

Rozwój produkcji różnorodnych materiałów budowlanych i nowych technologii izolowania umożliwia projektowanie i wykonywanie budynków zapewniających przez cały rok komfortowe warunki użytkowania. Nie oznacza to jednak ostatecznego rozwiązania problemu komfortu życia i oszczędności energii.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie...

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony o różnej konstrukcji

Balkony o różnej konstrukcji Balkony o różnej konstrukcji

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu...

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na powierzchni przegród budowlanych.

dr hab. inż., prof. Wiesław Ligęza, dr inż. Jacek Dębowski, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak Projektowanie ścian zewnętrznych w budynkach pasywnych - problemy techniczne

Projektowanie ścian zewnętrznych w budynkach pasywnych - problemy techniczne

Przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków są ciągle zaostrzane. Wynika to z polityki UE zakładającej znaczne ograniczenie zużycia energii w budownictwie. W praktyce oznacza to projektowanie budynków...

Przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków są ciągle zaostrzane. Wynika to z polityki UE zakładającej znaczne ograniczenie zużycia energii w budownictwie. W praktyce oznacza to projektowanie budynków w sposób dotychczas w naszych warunkach nieznany.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

Jacek Sawicki Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co...

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co przekłada się na niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ. Dzięki tej właściwości zmniejsza się lub jest zatrzymywany przepływ ciepła przez konstrukcję, na której materiał został zamocowany bądź wbudowany.

dr inż. Piotr Narowski, dr inż. Aleksander Dariusz Panek Zmiany klimatyczne a wymagania izolacyjności cieplnej

Zmiany klimatyczne a wymagania izolacyjności cieplnej Zmiany klimatyczne a wymagania izolacyjności cieplnej

Osiem z ostatnich dziesięciu lat było najcieplejszych spośród wszystkich dotychczas zmierzonych, czyli od 1817 r. Prowadzone są badania i prace analityczne mające ustalić przyczyny tego ocieplenia. Za...

Osiem z ostatnich dziesięciu lat było najcieplejszych spośród wszystkich dotychczas zmierzonych, czyli od 1817 r. Prowadzone są badania i prace analityczne mające ustalić przyczyny tego ocieplenia. Za najbardziej prawdopodobne uznaje się, że są nimi działalność człowieka i antropogeniczne zanieczyszczenie środowiska, w tym emisja gazów cieplarnianych.

dr inż. Arkadiusz Węglarz Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej

Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej

Polska w ramach zobowiązań wynikających z członkowstwa w Unii Europejskiej musi w najbliższym czasie wprowadzić wiele działań mających na celu wzrost efektywności energetycznej w gospodarce. Działania...

Polska w ramach zobowiązań wynikających z członkowstwa w Unii Europejskiej musi w najbliższym czasie wprowadzić wiele działań mających na celu wzrost efektywności energetycznej w gospodarce. Działania te będą dotyczyć sektora wytwarzania, przesyłu oraz końcowego użytkowania energii.

dr inż. Aleksander Byrdy, dr inż. Czesław Byrdy Dwudzielne stropodachy wentylowane o drewnianej konstrukcji nośnej

Dwudzielne stropodachy wentylowane o drewnianej konstrukcji nośnej

W stropodachach wentylowanych warstwy konstrukcyjne rozdzielone są wentylowaną przestrzenią powietrzną. Dzięki niej i ciągłej wymianie powietrza z otoczeniem następuje znaczne obniżenie ciśnienia pary...

W stropodachach wentylowanych warstwy konstrukcyjne rozdzielone są wentylowaną przestrzenią powietrzną. Dzięki niej i ciągłej wymianie powietrza z otoczeniem następuje znaczne obniżenie ciśnienia pary wodnej pod pokryciem i w efekcie nie występuje kondensacja pary wodnej.

dr inż. Tomasz Steidl, dr inż. Paweł Krause Ochrona cieplna dachów i stropodachów – materiały i technologie

Ochrona cieplna dachów i stropodachów – materiały i technologie Ochrona cieplna dachów i stropodachów – materiały i technologie

O ile rozwiązania dachów i stropodachów w zakresie powszechnie przyjętej definicji są omawiane w prawie każdym podręczniku z budownictwa ogólnego, o tyle zagadnienia dotyczące ochrony cieplno-wilgotnościowej,...

O ile rozwiązania dachów i stropodachów w zakresie powszechnie przyjętej definicji są omawiane w prawie każdym podręczniku z budownictwa ogólnego, o tyle zagadnienia dotyczące ochrony cieplno-wilgotnościowej, akustycznej, przeciwpożarowej oraz innych funkcji dachu, zwłaszcza dachów zielonych, są dość często traktowane w sposób szczątkowy lub są pomijane.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.