Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Agnieszka Stawiarska Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych

Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych

Od ponad roku program „Czyste Powietrze” dofinansowujący remonty domów jednorodzinnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie bez przyczyny. Wyższe dofinansowanie, wyższe dotacje do kompleksowej termomodernizacji...

Od ponad roku program „Czyste Powietrze” dofinansowujący remonty domów jednorodzinnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie bez przyczyny. Wyższe dofinansowanie, wyższe dotacje do kompleksowej termomodernizacji i prefinansowanie dla wykonawców skutecznie zachęciły do składania wniosków o dotację.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the...

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the last resort). Jeśli branża budowlana chce realizować ideę i cele ekorozwoju, musi odejść od podejścia „weź, wyprodukuj, wyrzuć”. Międzynarodowa firma Arup opracowała raport prezentujący zasady projektowania zgodnego z koncepcją regeneracyjną.

Materiały prasowe news Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu w Warszawie

Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu w Warszawie Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu w Warszawie

Od 1 lipca 2024 r. w stolicy działa Strefa Czystego Transportu (SCT). Nowe przepisy mają poprawić jakość powietrza i zdrowie mieszkańców poprzez ograniczenie wjazdu pojazdów o wysokiej emisji spalin. Polski...

Od 1 lipca 2024 r. w stolicy działa Strefa Czystego Transportu (SCT). Nowe przepisy mają poprawić jakość powietrza i zdrowie mieszkańców poprzez ograniczenie wjazdu pojazdów o wysokiej emisji spalin. Polski Alarm Smogowy rozpoczyna kampanię promującą Strefę.

Ślad węglowy budynków w polityce UE

Carbon footprint of a buildings in the EU policy

Sektor budownictwa w UE odpowiada za 36% emisji gazów cieplarnianych całej wspólnoty, fot. www.freepik.com

Sektor budownictwa w UE odpowiada za 36% emisji gazów cieplarnianych całej wspólnoty, fot. www.freepik.com

Z roku na rok kwestia dekarbonizacji w sektorze budownictwa zyskuje na znaczeniu. Jako spełnienie jednego z postulatów porozumienia paryskiego cała wspólnota jest zobowiązana do redukcji emisji gazów cieplarnianych do zera do 2050 r. W tym celu Unia Europejska, jako instytucja scalająca, wydaje dyrektywy i rozporządzenia, aby wskazać krajom członkowskim drogę do zeroemisyjności. Zgodnie z danymi przedstawianymi przez Komisję Europejską, sektor budownictwa odpowiada za 36% emisji gazów cieplarnianych w Unii [4]. W kontekście osiągnięcia neutralnej klimatycznie gospodarki, ograniczenie emisyjności budownictwa jest jednym z kluczowych celów i największych wyzwań.

Zobacz także

dr inż. Arkadiusz Węglarz, dr inż. Michał Pierzchalski, mgr inż. Ilona Wojdyła, inż. Maja Koper, inż. Piotr Zdanowski Obliczanie całkowitego śladu węglowego na przykładzie nowego budynku biurowego

Obliczanie całkowitego śladu węglowego na przykładzie nowego budynku biurowego Obliczanie całkowitego śladu węglowego na przykładzie nowego budynku biurowego

W dobie szeroko rozumianej dekarbonizacji, a przede wszystkim w następstwie przyjętego w 2015 r. porozumienia paryskiego, Polska, jako jeden ze 195 krajów sygnatariuszy, zobowiązana jest do redukcji emisji...

W dobie szeroko rozumianej dekarbonizacji, a przede wszystkim w następstwie przyjętego w 2015 r. porozumienia paryskiego, Polska, jako jeden ze 195 krajów sygnatariuszy, zobowiązana jest do redukcji emisji gazów cieplarnianych do zera do 2050 r. Aby tak ambitny cel został osiągnięty, zgodnie ze wskazaniami Unii Europejskiej, wymagana jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030, w stosunku do poziomu z 1990 r. [1]. Realizacja tych wymagań ściśle uzależniona jest od zmian...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Metodyka szacowania śladu węglowego budynków

Metodyka szacowania śladu węglowego budynków Metodyka szacowania śladu węglowego budynków

W tej części raportu przedstawiamy metodykę sporządzania wielopoziomowej analizy budynku w całym cyklu życia budynku, przedstawiającej jego oddziaływanie na środowisko w oparciu o wartość śladu węglowego....

W tej części raportu przedstawiamy metodykę sporządzania wielopoziomowej analizy budynku w całym cyklu życia budynku, przedstawiającej jego oddziaływanie na środowisko w oparciu o wartość śladu węglowego. Przedstawiona metodyka dotyczy budynków nowoprojektowanych. Ślad węglowy budynku jest sumą wszystkich emisji gazów cieplarnianych towarzyszących procesom zachodzącym w cyklu życia budynku. Wartość śladu węglowego jest bezpośrednio powiązana ze wskaźnikiem GWP (ang. Global Warming Potential – potencjał...

Szacowanie śladu węglowego budynków

Szacowanie śladu węglowego budynków Szacowanie śladu węglowego budynków

Niniejszy raport powstał w ramach projektu #BuildingLife prowadzonego przez World Green Building Council (WorldGBC), sfinansowanego przez Laudes Foundation i IKEA Foundation. Jednocześnie opracowanie to...

Niniejszy raport powstał w ramach projektu #BuildingLife prowadzonego przez World Green Building Council (WorldGBC), sfinansowanego przez Laudes Foundation i IKEA Foundation. Jednocześnie opracowanie to jest kontynuacją publikacji „Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050”, która powstała dzięki wsparciu Specjalnego Funduszu Akcjonariuszy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

*****
Sektor budownictwa w Unii Europejskiej odpowiada za 36% emisji gazów cieplarnianych całej wspólnoty [3]. Postawiony cel zeroemisyjności gospodarki (w tym budownictwa) do 2050 r. jest ambitny i aby go osiągnąć, Unia wydaje kolejne nowelizacje dyrektyw. W dniu 12 marca 2024 r. Parlament Europejski przegłosował nowelizacje dyrektywy EPBD, która zawiera zapisy o zeroemisyjności oraz wymogu obliczania potencjału globalnego ocieplenia (GWP) dla wszystkich nowych budynków od 2030 r. Kolejnym równie ważnym dokumentem w kontekście zrównoważonego rozwoju jest rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, tzw. Taksonomia UE. Przedstawia ona kryteria oceny, które umożliwią określenie, czy dana działalność gospodarcza lub inwestycja może być uznana za zrównoważoną. Oba te dokumenty są kluczowymi legislacjami Unii Europejskiej i z pewnością wspomogą kraje członkowskie w dążeniu do osiągnięcia zeroemisyjności w 2050 r.

Carbon footprint of a buildings in the EU policy

The building sector in the European Union accounts for 36% of the total greenhouse gas emissions of the entire union [3]. The set goal of achieving a zero-emission economy (including building sector) by 2050 is ambitious, and to attain it, the Union is issuing further amendments to acts and directives. On March 12, 2024, the European Parliament voted on the amendment to the EPBD directive, which includes provisions on zero emissions and the requirement to calculate the Global Warming Potential (GWP) for all new buildings from 2030 onwards. Another equally important document in the context of sustainable development is the regulation establishing a framework for facilitating sustainable investments, known as the EU Taxonomy. It presents evaluation criteria that will enable determining whether a given economic activity or investment can be considered sustainable. Both documents are key legislation of the European Union and will certainly assist member states in striving for zero emissions by 2050.
*****

Najważniejsze europejskie przepisy prawne dotyczące budynków oraz ich użytkowania to dyrektywy EED, RED, EPBD i taksonomia UE. W niniejszym artykule szerzej omówiono dwa ostatnie dokumenty: dyrektywę EPBD oraz taksonomię UE.

Czytaj też: Parlament Europejski przyjął dyrektywę EPBD

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 – Taksonomia UE

Jednym z kluczowych aspektów wsparcia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, takich jak transformacja energetyczna czy dekarbonizacja, jest zapewnienie odpowiedniego finansowania dla projektów o zrównoważonym charakterze. W związku z tym w czerwcu 2020 r. Unia Europejska przyjęła rozporządzenie ustanawiające ramy, ułatwiające identyfikację zrównoważonych inwestycji [1], znanych potocznie jako Taksonomia (ang. EU Taxonomy for sustainable activities). Komisja Europejska wydała również Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 [4] rozszerzające oraz uzupełniające Taksonomię o kryteria kwalifikacji. Głównym celem Taksonomii jest ustalenie kryteriów oceny, które umożliwią określenie, czy dana działalność gospodarcza lub inwestycja może być uznana za zrównoważoną.

Rozporządzanie zawiera rozdział odnoszący się do sektora budownictwa, który opisuje wymagania zrównoważonej inwestycji dla następujących zagadnień:

 • budowa nowych budynków,
 • renowacja istniejących budynków,
 • montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną,
 • montaż, konserwacja i naprawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach (również na parkingach przy budynkach),
 • montaż, konserwacja i naprawa instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki energetycznej budynku,
 • montaż, konserwacja i naprawa systemów technologii energii odnawialnej,
 • nabywanie i prawo własności budynków.

Ponadto Taksonomia jako nadrzędną ideę przytacza zasadę „nie czyń poważnych szkód” oraz definiuje kryteria techniczne w ramach następujących celów środowiskowych:

 • łagodzenie zmian klimatu,
 • adaptacja do zmian klimatu,
 • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
 • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola,
 • ochrona i odbudowa bioróżnorodności ekosystemów.

Wymagania przedstawione w Taksonomii odnośnie do wznoszenia nowych obiektów są następujące:

 • zapotrzebowanie na energię pierwotną musi być przynajmniej o 10% niższe niż próg określony dla budynków o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB) (próg określony zgodnie z § 329 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych [2]),
 • budynki o powierzchni większej niż 5000 m2 muszą zostać poddane badaniom szczelności powietrznej i integralności cieplnej,
 • dla budynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy obliczyć współczynnik globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku [kgCO2e/m2].

Taksonomia określa również wytyczne dotyczące renowacji istniejących budynków:

 • renowacja budynku ma prowadzić do ograniczenia zapotrzebowania na energię pierwotną o co najmniej 30%; wstępne zapotrzebowanie na energię pierwotną należy określić na podstawie audytu energetycznego oraz zatwierdzić w drodze świadectwa charakterystyki energetycznej; poprawa efektywności energetycznej może być osiągnięta w ramach kolejnych środków stosowanych w okresie maksymalnie trzech lat.

Ocena GWP budynku powinna być przeprowadzona oddzielnie dla każdego etapu cyklu życia, zgodnie z metodyką LCA, uwzględniając emisję gazów cieplarnianych pochodzących zarówno ze źródeł biogenicznych, paliw kopalnych, jak i użytkowania oraz przekształcania gruntów. Analiza śladu węglowego budynku może być wykonana za pomocą autoryzowanej metody obliczeniowej lub komercyjnie dostępnego oprogramowania, spełniającego minimalne wymagania systemu Level(s). Jako dane wejściowe do oceny należy wykorzystać Deklaracje Środowiskowe III Typu, opracowane zgodnie z wytycznymi ISO 14025 (Etykiety i deklaracje środowiskowe – Deklaracje środowiskowe III typu – Zasady i procedury).

Taksonomia określa również wymagania odnośnie do stosowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Dyrektywa przewiduje, iż co najmniej 70% (masy) innych niż niebezpiecznych odpadów z budowy i rozbiórki (z pewnymi wyjątkami) jest gotowa do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału. W ramach projektu koncepcyjnego nowego budynku powinno powstać zestawienie materiałowe wyszczególniające wykorzystywane wyroby budowlane wraz ze wskazaniem potencjalnych odpadów, które mogą z nich powstać. Takie działanie pozwoli na uruchomienie wewnętrznego systemu zarządzania odpadami, zapewniającego ich selektywny odbiór z placu budowy oraz recykling.

Etap rozbiórki obiektu powinien z kolei zostać poprzedzony audytem przedrozbiórkowym, mającym na celu analizę jakościową i ilościową odpadów oraz określenie możliwości ich zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Wyroby budowlane oraz ich łączniki powinny być tak dobrane, aby umożliwić ich demontaż, ponowne wykorzystanie lub recykling oraz odpowiadać specyfikacji Level(s) przewidzianej dla scenariusza związanego z projektowaniem do rozbiórki, ponownego wykorzystania i recyklingu na poziomie 1.

Recast Dyrektywy EPBD z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie efektywności energetycznej budynków P9_TA(2024)0129

Dnia 12 marca 2024 r. na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego została przegłosowana nowelizacja dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków EPBD [3]. Celem nowelizacji jest uaktualnienie celów, przede wszystkim na 2030 r., które prowadzić będą do osiągnięcia zeroemisyjności w 2050 r. W ramach nowej dyrektywy wymaga się od państw członkowskich, aby nowe budynki były zeroemisyjne od:

 • 1 stycznia 2028 r. – w przypadku budynków publicznych,
 • 1 stycznia 2030 r. – w przypadku wszystkich nowych budynków.

Ponadto dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wdrożenia przepisów wymagających obliczanie całkowitego potencjału globalnego ocieplenia (GWP) w cyklu życia budynku i ujawnianie go na świadectwie charakterystyki energetycznej od:

 • 1 stycznia 2028 r. – w przypadku nowych budynków, których powierzchnia użytkowa przekracza 1000 m2,
 • 1 stycznia 2030 r. – w przypadku wszystkich nowych budynków.

Całkowity ślad węglowy w cyklu życia budynków jest przedstawiany jako wskaźnik liczbowy dla każdego etapu cyklu życia, wyrażony w ekwiwalencie kilogramów dwutlenku węgla na metr kwadratowy powierzchni użytkowej (kgCO2eq/m2), obliczony dla okresu referencyjnego wynoszącego 50 lat. Wybór danych, definicja scenariuszy i obliczenia muszą być przeprowadzane zgodnie z normą EN 15978 „Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków – Metoda obliczania” i uwzględnieniem ewentualnych późniejszych norm dotyczących zrównoważonych robót budowlanych. Zakres elementów budynków i wyposażenia technicznego, które wchodzić mają w zakres obliczeń, został zdefiniowany w ramach unijnego systemu Level(s) (podręcznik użytkowania 2 [5] oraz wskaźnik 1.2 [6]) i obejmuje m.in.: fundamenty, szkielet nośny, elementy nienośne, fasady, dach, parkingi, armaturę i wyposażenie.

Zgodnie ze znowelizowaną dyrektywą, do 1 stycznia 2027 r. państwa członkowskie powinny również opublikować mapę drogową, szczegółowo opisującą wprowadzenie wartości granicznych dotyczących całkowitego łącznego GWP w cyklu życia wszystkich nowych budynków. Ponadto od państw członkowskich jest wymagane, aby określiły cele GWP dla nowych budynków, rozpoczynając od 2030 r., uwzględniając stopniowe zmniejszanie się emisyjności nowych budynków, a także maksymalne wartości graniczne, określone w zależności od strefy klimatycznej i typu budynku. Komisja zobowiązała się do wspomagania krajów członkowskich w tym zakresie. Zgodnie z deklaracjami, dokument z europejskimi wytycznymi dla obliczania GWP w cyklu życia budynku ma zostać przyjęty do 31 grudnia 2025 r.

Najnowsza aktualizacja dyrektywy EPBD wprowadza również ograniczenia w stosowaniu indywidualnych kotłów na paliwa kopalne. Takie źródła ciepła nie tylko przyczyniają się do zjawiska globalnego ocieplenia, ale także pogarszają jakość powietrza w miejscach ich użytkowania.

W nowej dyrektywie dotyczącej efektywności energetycznej budynków zawarto dwa kluczowe zapisy:

 • brak dofinansowań do instalacji samodzielnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi od 1 stycznia 2025 r. oraz
 • rekomendacja zakazu użytkowania samodzielnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi od 1 stycznia 2040 r.

Aktualny zapis dotyczący zakazu użytkowania kotłów na paliwa kopalne nie jest obowiązkowym zapisem i nie musi być wdrożony przez państwa członkowskie. Ponadto, pomimo wprowadzonych ograniczeń, dofinansowywanie kotłów na paliwa kopalne nadal będzie możliwe, jednak jedynie jako elementy składowe systemów hybrydowych, na przykład w połączeniu z pompą ciepła lub kolektorami słonecznymi.

Dodatkowo nowelizacja EPBD wymaga, aby wszystkie nowe budynki były projektowane tak, aby zoptymalizować ich potencjał wykorzystania energii słonecznej, zgodnie z nasłonecznieniem danego miejsca. Państwa członkowskie są zobligowane do wprowadzenia przepisów, które egzekwować będą umieszczanie instalacji solarnych (paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych) na budynkach lub działce, na której posadowiony jest obiekt. Rozpoczynając od 2027 r., Unia wymaga stopniowego wprowadzania obowiązku montażu instalacji solarnej, z kolei od 2030 r. wszystkie nowe budynki o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2 będą zobowiązane do montażu instalacji wykorzystującej energię słoneczną.

Podsumowanie

Bez wątpienia zauważalny jest wzrost świadomości na temat istotności redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze budownictwa. Temat ten coraz częściej poruszany jest w kontekście europejskiej polityki klimatycznej. Unia Europejska stawia coraz bardziej wymagające cele w drodze do zeroemisyjności. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków określa najbliższe wyzwania oraz mapę drogową dla sektora budownictwa, a Taksonomia UE jawi się jako kluczowe narzędzie regulacyjne, nakierowane na ograniczenie śladu węglowego zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji budynków. Pomimo wyzwań związanych z implementacją, oczekuje się, że Taksonomia UE stanie się powszechnie stosowanym narzędziem w przyszłości. Wdrażanie jej przepisów, w tym ograniczanie wbudowanego i operacyjnego śladu węglowego oraz promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, jest kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w sektorze budownictwa i celów zeroemisyjności.

Literatura

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Tekst mający znaczenie dla EOG).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065), z uwzględnieniem późniejszych zmian.
3. P9_TA (2024)0129 Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków (nowelizacja); Legislacyjna rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej budynków (nowelizacja) (COM(2021)0802 – C9-0469/2021 – 2021/0426(COD)).
4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.
5. Level(s) – wspólny unijny system głównych wskaźników zrównoważonego charakteru budynków biurowych i mieszkalnych Podręcznik użytkownika nr 2: Planowanie przedsięwzięcia pod kątem zastosowania wspólnego systemu Level(s) (wersja publikacji 1.1) Nicholas Dodd, Shane Donatello, Mauro Cordella (JRC, Dział B.5) Styczeń 2021 r.
6. Level(s) – wskaźnik 1.2: współczynnik globalnego ocieplenia w cyklu życia Podręcznik użytkownika: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1) Nicholas Dodd, Shane Donatello, Mauro Cordella (JRC, Dział B.5) Styczeń 2021 r.

Komentarze

Powiązane

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news 25 lat Stowarzyszenia MIWO

25 lat Stowarzyszenia MIWO 25 lat Stowarzyszenia MIWO

25 lat temu, z inicjatywy 5 firm, rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO. Celem organizacji jest dbanie o rozwój rynku izolacji, a przede wszystkim kształtowanie...

25 lat temu, z inicjatywy 5 firm, rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO. Celem organizacji jest dbanie o rozwój rynku izolacji, a przede wszystkim kształtowanie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku wełny mineralnej skalnej i szklanej, szerzenie informacji o jej właściwościach oraz propagowanie idei jej zastosowania w budownictwie i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news XIV Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022 XIV Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022

W dniach 15–17 września br. odbędzie się kolejna edycja konferencji ENERGODOM, pt. „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”.

W dniach 15–17 września br. odbędzie się kolejna edycja konferencji ENERGODOM, pt. „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”.

Materiały prasowe news Podkarpackie dostanie 3,5 mln zł z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Podkarpackie dostanie 3,5 mln zł z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Podkarpackie dostanie 3,5 mln zł z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Celem finansowanego przez NFOŚiGW „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa...

Celem finansowanego przez NFOŚiGW „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowanych przedsięwzięć...

Materiały prasowe news Nowa generacja kotew chemicznych Mount Everest i Makalu

Nowa generacja kotew chemicznych Mount Everest i Makalu Nowa generacja kotew chemicznych Mount Everest i Makalu

Klimas Wkręt-met oferuje kotwy chemiczne o ulepszonych właściwościach. Dzięki temu profesjonaliści mają do dyspozycji bardziej wytrzymałe kotwy wklejane, o większym zakresie zastosowania oraz wydłużonej...

Klimas Wkręt-met oferuje kotwy chemiczne o ulepszonych właściwościach. Dzięki temu profesjonaliści mają do dyspozycji bardziej wytrzymałe kotwy wklejane, o większym zakresie zastosowania oraz wydłużonej żywotności.

Materiały prasowe news X Konferencja Naukowa Energia i środowisko w technologiach przemysłowych

X Konferencja Naukowa Energia i środowisko w technologiach przemysłowych X Konferencja Naukowa Energia i środowisko w technologiach przemysłowych

W dniach 12–14 października br. Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zorganizuje X Konferencję Naukową pt. „Energia i Środowisko w Technologiach Przemysłowych”.

W dniach 12–14 października br. Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zorganizuje X Konferencję Naukową pt. „Energia i Środowisko w Technologiach Przemysłowych”.

Materiały prasowe news Rośnie liczba budynków na świecie, spada ich energochłonność i emisja CO2

Rośnie liczba budynków na świecie, spada ich energochłonność i emisja CO2 Rośnie liczba budynków na świecie, spada ich energochłonność i emisja CO2

W 2020 r. budynki na świecie zajmowały powierzchnię 246 mln mkw. Pięć lat wcześniej było to o 9,8 proc. mniej – wynika z raportu UNFCCC 2021. W tym samym czasie emisja dwutlenku węgla przez budynki spadła...

W 2020 r. budynki na świecie zajmowały powierzchnię 246 mln mkw. Pięć lat wcześniej było to o 9,8 proc. mniej – wynika z raportu UNFCCC 2021. W tym samym czasie emisja dwutlenku węgla przez budynki spadła o 17,2 proc., a energochłonność o 5,7 proc. Rosnąca powierzchnia nieruchomości nie oznacza więc już większego negatywnego wpływu na środowisko. Według ekspertów CBRE wynika to z rosnącej świadomości z zakresu klimatu. Budynki, które spełniają normy środowiskowe, cieszą się sporym zainteresowaniem,...

Materiały prasowe news Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Firma Tremco CPG Poland, będąca częścią CPG Europe, została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council). Udział w pracach tej organizacji to wyraz...

Firma Tremco CPG Poland, będąca częścią CPG Europe, została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council). Udział w pracach tej organizacji to wyraz zaangażowania spółki w działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

Materiały prasowe Etex kupuje firmę URSA

Etex kupuje firmę URSA Etex kupuje firmę URSA

Etex stawia kolejny krok w kierunku zmiany swojego portfolio na lekkie i zrównoważone rozwiązania budowlane i kupuje firmę będącą ekspertem w dziedzinie izolacji.

Etex stawia kolejny krok w kierunku zmiany swojego portfolio na lekkie i zrównoważone rozwiązania budowlane i kupuje firmę będącą ekspertem w dziedzinie izolacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

Materiały prasowe news Udany debiut konkursu na ekologiczne rozwiązania dla studentów i absolwentów

Udany debiut konkursu na ekologiczne rozwiązania dla studentów i absolwentów Udany debiut konkursu na ekologiczne rozwiązania dla studentów i absolwentów

Zakończył się pierwszy etap konkursu pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”. Spośród blisko 40 zgłoszonych prac dyplomowych i podyplomowych Jury wyłoniło te, które będą rywalizować o zwycięstwo w finale....

Zakończył się pierwszy etap konkursu pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”. Spośród blisko 40 zgłoszonych prac dyplomowych i podyplomowych Jury wyłoniło te, które będą rywalizować o zwycięstwo w finale. Organizatorem konkursu promującego innowacyjne, ekologiczne rozwiązania dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej jest CEMEX Polska. Inicjatywa wpisuje się w realizację strategii „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 w zakładach CEMEX.

Materiały prasowe news 60 lat innowacji – 60 lat Schöck

60 lat innowacji – 60 lat Schöck 60 lat innowacji – 60 lat Schöck

To, co zaczęło się 2 kwietnia 1962 r. od małej ekipy budowlanej złożonej z pięciu murarzy, w czasie sześciu dekad rozwinęło się w przedsiębiorstwo działające na całym świecie, zatrudniające ponad 1100...

To, co zaczęło się 2 kwietnia 1962 r. od małej ekipy budowlanej złożonej z pięciu murarzy, w czasie sześciu dekad rozwinęło się w przedsiębiorstwo działające na całym świecie, zatrudniające ponad 1100 pracowników i zaopatrujące ponad 40 rynków. Wizja założyciela firmy, Eberharda Schöcka, aby uczynić budownictwo lepszym i nowocześniejszym, kształtuje firmę do dziś. Dzięki licznym innowacjom Schöck wyznaczał i nadal wyznacza standardy w branży budowlanej, a także odgrywa pionierską rolę w istotnych...

Materiały prasowe news 1,1 tys. budynków w Polsce z certyfikatem ekologicznym

1,1 tys. budynków w Polsce z certyfikatem ekologicznym 1,1 tys. budynków w Polsce z certyfikatem ekologicznym

Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wynika, że Polska jest liderem certyfikacji budynków w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszym kraju znajduje się 1,1 tys. takich ekologicznych...

Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wynika, że Polska jest liderem certyfikacji budynków w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszym kraju znajduje się 1,1 tys. takich ekologicznych budynków, czyli najwięcej w regionie. Każdy z nich działa zgodnie z zasadami wskazanymi w certyfikacjach, czyli uwzględnia wpływ budynku na społeczeństwo, środowisko i ład korporacyjny. Co to oznacza w praktyce?

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Materiały prasowe news Marka Dryvit zmienia logo

Marka Dryvit zmienia logo Marka Dryvit zmienia logo

Dryvit Systems USA (Europe), producent systemów ociepleń i materiałów elewacyjnych, wprowadza zmiany w identyfikacji wizualnej swojej marki. Jest to kolejny krok w integracji spółki w ramach CPG Europe,...

Dryvit Systems USA (Europe), producent systemów ociepleń i materiałów elewacyjnych, wprowadza zmiany w identyfikacji wizualnej swojej marki. Jest to kolejny krok w integracji spółki w ramach CPG Europe, grupy wiodących marek produktów budowlanych w Europie, oferującej kompleksowe wsparcie inwestycji.

Sika Poland news Sika AG przejęła MBCC Group, światowego lidera chemii budowlanej

Sika AG przejęła MBCC Group, światowego lidera chemii budowlanej Sika AG przejęła MBCC Group, światowego lidera chemii budowlanej

Sika AG, szwajcarski producent chemii budowlanej, która od 30 lat działa także na polskim rynku, poinformowała o przejęciu MBCC Group (wcześniej BASF Construction Chemicals).

Sika AG, szwajcarski producent chemii budowlanej, która od 30 lat działa także na polskim rynku, poinformowała o przejęciu MBCC Group (wcześniej BASF Construction Chemicals).

Jarosław Guzal Krzysztof Pogan: Stawiam na żywice PMMA

Krzysztof Pogan: Stawiam na żywice PMMA Krzysztof Pogan: Stawiam na żywice PMMA

Krzysztof Pogan, właściciel firmy KP-Project, mówi o szerokim zastosowaniu żywic PMMA oraz kierunku rozwoju tej technologii.

Krzysztof Pogan, właściciel firmy KP-Project, mówi o szerokim zastosowaniu żywic PMMA oraz kierunku rozwoju tej technologii.

Materiały prasowe news Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów....

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów. Tak Sieć Badawcza Łukasiewicz podsumowuje 2 lata działalności na rzecz innowacyjnej gospodarki.

Materiały prasowe Rockwool przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rockwool przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Rockwool przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Grupa Rockwool chce zwiększyć swe zaangażowanie na rzecz harmonijnego, zrównoważonego rozwoju. W raporcie "Rising to the Challenge" przedstawia cele, które ma zrealizować do 2030 r., ulepszając procesy...

Grupa Rockwool chce zwiększyć swe zaangażowanie na rzecz harmonijnego, zrównoważonego rozwoju. W raporcie "Rising to the Challenge" przedstawia cele, które ma zrealizować do 2030 r., ulepszając procesy produkcyjne tak, by zmniejszyć zużycie wody oraz zwiększyć efektywność energetyczną.

Materiały prasowe news Miasto z Klimatem 2.0 – nowa edycja

Miasto z Klimatem 2.0 – nowa edycja Miasto z Klimatem 2.0 – nowa edycja

Minister klimatu i środowiska wraz z Burmistrzem Gminy Brwinów, prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska 19 kwietnia br. zainaugurowali...

Minister klimatu i środowiska wraz z Burmistrzem Gminy Brwinów, prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska 19 kwietnia br. zainaugurowali kolejną edycję programu „Miasto z Klimatem”.

Materiały prasowe news BASF Polska podsumowuje ponad 10 lat współpracy biznesu i nauki

BASF Polska podsumowuje ponad 10 lat współpracy biznesu i nauki BASF Polska podsumowuje ponad 10 lat współpracy biznesu i nauki

Edukacja jest głównym elementem strategii CSR w BASF Polska od 10 lat. Wyniki tej działaności to m.in. ponad 5500 zrealizowanych zajęć w laboratorium chemicznym w Centrum Nauki Kopernik, którego BASF Polska...

Edukacja jest głównym elementem strategii CSR w BASF Polska od 10 lat. Wyniki tej działaności to m.in. ponad 5500 zrealizowanych zajęć w laboratorium chemicznym w Centrum Nauki Kopernik, którego BASF Polska jest partnerem, oraz ponad 70 000 uczestników chemicznych eksperymentów. Łącznie także niemal 2000 tysiące studentów uczelni wyższych wzięło udział w aktywnościach współorganizowanych przez BASF Polska.

Materiały prasowe news BASF Polska przystępuje do programu Climate Leadership

BASF Polska przystępuje do programu Climate Leadership BASF Polska przystępuje do programu Climate Leadership

BASF Polska dołączył do 2. edycji programu „Climate Leadership powered by UN Environment”, aby pracować na rzecz neutralności klimatycznej w głównym nurcie swojej działalności. Współpracując z ekspertami...

BASF Polska dołączył do 2. edycji programu „Climate Leadership powered by UN Environment”, aby pracować na rzecz neutralności klimatycznej w głównym nurcie swojej działalności. Współpracując z ekspertami programu, firma wypracuje plan zmian, który w udokumentowany sposób będzie zgodny z założeniami projektu – wdrożenia rzeczywistych zmian ukierunkowanych na przeciwdziałanie pogłębiającemu się kryzysowi klimatycznemu.

Materiały prasowe news Laureaci konkursu ECO-MIASTO 2020

Laureaci konkursu ECO-MIASTO 2020 Laureaci konkursu ECO-MIASTO 2020

21 września br. podczas Międzynarodowej Konferencji „ECO-MIASTO 2020. Energia zmian” poznaliśmy laureatów 7. edycji konkursu ECO-MIASTO. Przyznano także nagrody specjalne oraz wyróżnienie Ministra Klimatu....

21 września br. podczas Międzynarodowej Konferencji „ECO-MIASTO 2020. Energia zmian” poznaliśmy laureatów 7. edycji konkursu ECO-MIASTO. Przyznano także nagrody specjalne oraz wyróżnienie Ministra Klimatu. Za co nagrodzono poszczególne miasta?

Materiały prasowe news Atlas działa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Atlas działa na rzecz zrównoważonego rozwoju Atlas działa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Atlas konsekwentnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju – produkty łódzkiej firmy osiągają coraz lepsze wskaźniki środowiskowe.

Atlas konsekwentnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju – produkty łódzkiej firmy osiągają coraz lepsze wskaźniki środowiskowe.

Materiały prasowe news Planet Passionate – nowa wizja zrównoważonego rozwoju firmy Kingspan do roku 2030

Planet Passionate – nowa wizja zrównoważonego rozwoju firmy Kingspan do roku 2030 Planet Passionate – nowa wizja zrównoważonego rozwoju firmy Kingspan do roku 2030

Kingspan opracował 10-letnią strategię, która ma przyczynić się do zmniejszenia światowej emisji CO2 o 45% do 2030 r., zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego. Pozwoli to osiągnąć cele zrównoważonego...

Kingspan opracował 10-letnią strategię, która ma przyczynić się do zmniejszenia światowej emisji CO2 o 45% do 2030 r., zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego. Pozwoli to osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.