Izolacje.com.pl

Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

www.sxc.hu

www.sxc.hu

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w drogownictwie, w szczególności do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zobacz także

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych

Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych

Pręty kompozytowe stwarzają wiele możliwości zastosowania w konstrukcjach budowlanych wszędzie tam, gdzie tradycyjne zbrojenie stalowe przestaje być efektywne. Wśród nich największą popularnością w realizacjach...

Pręty kompozytowe stwarzają wiele możliwości zastosowania w konstrukcjach budowlanych wszędzie tam, gdzie tradycyjne zbrojenie stalowe przestaje być efektywne. Wśród nich największą popularnością w realizacjach budowlanych cieszą się pręty kompozytowe oparte na włóknie szklanym. Ciekawą propozycją wykorzystania materiałów FRP jest ich zastosowanie w budownictwie betonowym jako deskowanie tracone. Nie jest to metoda powszechna i znajduje uznanie głównie w Stanach Zjednoczonych.

inż. Łukasz Górecki, mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych

Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach dotąd niewykorzystywanych ze względu na wystąpienie w podłożu gruntów słabych i bardzo ściśliwych....

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach dotąd niewykorzystywanych ze względu na wystąpienie w podłożu gruntów słabych i bardzo ściśliwych. W takich przypadkach najczęściej stosuje się wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie pali, kolumn, zbrojenia geosyntetykami.

Każdego roku w Polsce przybywa ponad 100 tys. ton zużytych opon, których zgodnie z uchwaloną przez Parlament Europejski dyrektywą Landfill 1999/31/EC nie można składować nawet w postaci rozdrobnionej. Należy zatem przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości stan zagospodarowania opon w Polsce będzie musiał ulec zmianie. W artykule zostaną przedstawione wyniki badań zastosowania odpadów gumowych ze zużytych opon samochodowych (granulatu) do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych typu betonowego.

Odpady gumowe ze zużytych opon samochodowych

Głównym źródłem odpadów gumowych są zużyte opony samochodowe zawierające wiele różnych materiałów, z których najwięcej jest mieszanki gumowej. Zawiera ona w zależności od przeznaczenia średnio 57% kauczuku naturalnego i syntetycznego oraz 30% sadzy (wypełniacza). Pozostałe 13% przypada na dodatki, które pełnią funkcje zmiękczające, wulkanizujące i antyutleniające [4].  Pierwszym etapem w procesie przeróbki i ponownego wykorzystania gumy pochodzącej ze zużytych opon samochodowych jest rozdrobnienie. Stosowane są dwie metody rozdrabniania opon samochodowych [2]:

 • mechaniczne cięcie i rozcieranie w temperaturze otoczenia,  
 • rozdrabnianie kriogeniczne przy użyciu ciekłego azotu. 

Oprócz gumy rozdrobnione opony zawierają również kawałki włókna i drutu stalowego, które oddziela się od granulatu gumowego. Proces rozdrobnienia prowadzi się do momentu uzyskania frakcji o pożądanych rozmiarach. Największe znaczenie z punktu widzenia wykorzystania rozdrobnionych opon do modyfikacji mieszanek mineralno-asfaltowych mają cząstki gumy od 1 do 10 mm i cząstki poniżej 1 mm (nazywane odpowiednio granulatem i miałem) [3].  Po porównaniu dwóch metod rozdrabniania zużytych opon samochodowych można stwierdzić, że cząsteczki uzyskane po zastosowaniu metody kriogenicznej (uzyskane z łamania i rozbijania) są gładkie i kubiczne oraz charakteryzują się małą powierzchnią właściwą. Natomiast cząstki otrzymywane w metodzie mechanicznej (uzyskane z cięcia i rozdrabniania) mają dużą powierzchnię właściwą, są szorstkie i mają nieregularny kształt. Koszty rozdrabniania opon (zużycia prądu, konserwacji) metodą kriogeniczną są niższe niż metodą mechaniczną. Ponadto w metodzie mechanicznej istnieje konieczność przynajmniej dwukrotnego rozdrabniania z uwagi na niewielki zakres wielkości ziaren otrzymywany w wyniku jednokrotnego rozdrabniania. Ten problem nie występuje przy rozdrabnianiu opon samochodowych za pomocą ciekłego azotu. Rozdrabnianie zużytych opon samochodowych metodą mechaniczną jest droższe i wymaga większych nakładów energii niż rozdrabnianie metodą kriogeniczną. Jednakże w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny asfaltu z gumą korzystniejsze jest stosowanie miału gumowego otrzymywanego metodą mechaniczną [6].

Modyfikacja kompozytów mineralno-asfaltowych granulatem gumowym  

Można wyróżnić dwie podstawowe metody dozowania granulatu gumowego do kompozytów mineralno-asfaltowych [2]:

 • sucha (dry process),  
 • mokra (wet process).  

Pierwsza metoda (sucha) polega na dodaniu granulatu gumowego do mieszanki mineralno-asfaltowej. Druga (mokra) polega na wprowadzeniu drobnoziarnistego granulatu gumowego (o uziarnieniu poniżej 1 mm) do asfaltu, które spełnia rolę lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej. Dodatek rozdrobnionej gumy w tej metodzie wynosi od 10 do 20%. W metodzie na mokro stosuje się kilka sposobów wprowadzania miału gumowego do asfaltu [2].  Oprócz możliwości zastosowania odpadów gumowych ze zużytych opon samochodowych przy produkcji tradycyjnych mieszanek mineralno-asfaltowych metodą suchą to lepiszcze gumowo-asfaltowe wykorzystuje się przy produkcji [5]:

 • mas zalewowych do wypełniania szczelin dylatacyjnych i innych, pokrowców nawierzchniowych SAM, które znajdują zastosowanie w postaci membran absorbujących naprężenia i tym samym obniżenia podatności na zmęczenie i zwiększenie efektów tłumienia hałasu,
 • warstw międzywarstwowych SAMI, których celem jest przeciwdziałanie propagacji spękań i penetracji wilgoci,  
 • mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych, w których funkcję lepiszcza pełni asfalt modyfikowany miałem gumowym. Produkowane są mieszanki o uziarnieniu ciągłym i przerywanym,
 • mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych stosowanych do wykonywania nawierzchni drenujących,  
 • warstw wodochronnych stosowanych do zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni przed filtracją wody.  

Metody i materiały użyte do badań

Mieszanki mineralno-asfaltowe modyfikowane granulatem gumowym metodą suchą zostały poddane badaniom laboratoryjnym. Wpływ granulatu gumowego na cechy fizyko-mechaniczne mieszanek mineralno-asfaltowych badano na podstawie pomiaru ich podstawowych właściwości, m.in. gęstości strukturalnej, zawartości wolnej przestrzeni, stabilności i odkształcenia.  W badaniach wykorzystano mieszankę mineralno-asfaltową o uziarnieniu do 12,8 mm przeznaczoną do warstw ścieralnych nawierzchni na kategorię ruchu KR3 o zawartości granulatu gumowego od 0 do 3%. Górną granicę zawartości granulatu ustalono na podstawie analizy literatury technicznej [5]. Przy modyfikacji betonu asfaltowego wykorzystano granulat gumowy pochodzący z rozdrobnienia metodą mechaniczną opon samochodów ciężarowych o uziarnieniu do 3 mm. Udział procentowy ziaren większych niż 2 mm w granulacie przekraczał 70%. Modyfikację przeprowadzono metodą suchą, która polegała na dodatku granulatu gumowego wagowo w różnych ilościach do mieszanki mineralnej, a wymianie podlegała część frakcji #2/5 mm. Krzywą uziarnienia przyjętej do badań mieszanki mineralnej wraz z krzywymi granicznymi przedstawiono na rys. 1.

Zawartość asfaltu w stosunku do masy mieszanki mineralnej Ak = 5,4% określono na podstawie jej powierzchni właściwej F = 16,6 m²/kg i założonej grubości otoczki asfaltowej b = 3,2 μm [1]. Zatem ilość asfaltu w stosunku do całkowitej masy mieszanki mineralno-asfaltowej wynosi Am = 5,2%.

Do badań wykorzystano asfalt drogowy 50/70, który charakteryzował się penetracją 62 · 0,1 mm i temperaturą mięknienia TPiK równą 47,4°C. Na ich podstawie obliczono wskaźnik wrażliwości temperaturowej A = 0,0496 i indeks penetracji PI = –1,38.

Granulat gumowy dodawano do rozgrzanej do temperatury 160°C mieszanki mineralnej i mieszano przez 20 s. W dalszej kolejności dodawano rozgrzany do temperatury 140°C asfalt. Czas mieszania wynosił 4–5 min. Następnie mieszankę mineralnoasfaltową z dodatkiem gumy przechowywano w temperaturze 135°C przez 45 min. W ramach badań wykonano 6 zarobów (tabela 1). Dla każdej mieszanki wykonano po 3 próbki, które zagęszczano po 75 uderzeń na każdą jej stronę w temperaturze 135±3°C.

 W celu zmniejszenia liczby zarobów zamiast metody badań kompletnych wykorzystano planowanie sympleksowe charakterystyczne dla badań właściwości mieszaniny zależnej od jej składu.

Wyniki badań i ich analiza  

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że w przypadku modyfikacji mieszanki mineralno-asfaltowej granulatem gumowym pochodzącym ze zużytych opon nie udało się uzyskać mieszanki (nr 1–3), która spełnia wymagania normy PN -S -96025:2000 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania” stawiane mieszankom #0/12,8 mm przeznaczonym do stosowania jako warstwa ścieralna dla kategorii ruchu KR3. Stabilność i odkształcenie mieszanek zawierających granulat są mniejsze niż wymagane. Ponadto nie uzyskano ani wymaganej zawartości wolnej przestrzeni w próbkach (rys. 2), ani wypełnienia wolnej przestrzeni asfaltem (rys. 3).

Rys. 2. Zawartość wolnej przestrzeni w próbkach różnych mieszanek (czerwona linia oznacza wymagania normy PN-S-96025:2000) Rys. 3. Wypełnienie wolnej przestrzeni asfaltem w próbkach różnych mieszanek (czerwona linia oznacza wymagania normy PN-S-96025:2000) Rys. 4. Wskaźnik sztywności Marshalla różnych mieszanek (czerwona linia oznacza zakres wartości wskaźnika sztywności Marshalla przyjęty w literaturze w odniesieniu do mieszanek charakteryzujących się odpowiednią odpornością na deformacje trwałe)

Wartości stabilności i odkształcenia poszczególnych mieszanek wykorzystano do obliczenia wskaźnika sztywności Marshalla. Pozwala on wstępnie ocenić mechaniczne cechy mieszanek. Zazwyczaj wartość ta nie powinna być mniejsza niż 2, a większa od 6 kN/mm [1].

Analiza wskaźników sztywności Marshalla (rys. 4) mieszanek z różną ilością granulatu gumowego wskazuje, że ich wartości są mniejsze niż 2 kN/mm i dlatego można przypuszczać, że charakteryzują się małą odpornością na deformacje trwałe.

Przy ocenie wpływu granulatu gumowego na cechy fizyko-mechaniczne betonu asfaltowego wykorzystano metodę analizy statystycznej dla mieszanin z wykorzystaniem programu Statistica. Wybrane wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono w tabeli 2.

Podjęto próbę wyznaczenia współczynników równania, w którym cechy mieszanki mineralno-asfaltowej, takie jak: zawartość wolnej przestrzeni, wypełnienie wolnej przestrzeni asfaltem i wskaźnik sztywności Marshalla, uznano jako zmienne zależne od składników tworzących mieszankę mineralno-asfaltową (asfaltu, granulatu gumowego i mieszanki mineralnej).

Niezawodność każdego modelu oceniano na podstawie: współczynnika determinacji R2 i poziomu p. Przyjmując wartość krytyczną rozkładu t-Studenta równą 3,182 przy poziomie istotności α = 0,05 i 3 stopniach swobody, można określić, które współczynniki funkcji są istotne (wartość poziomu p jest większa od poziomu istotności α = 0,05). Kwadrat współczynnika korelacji wielokrotnej R2 (współczynnik determinacji) jest we wszystkich przypadkach dość wysoki, co świadczy o dobrym dopasowaniu obliczonego równania do danych doświadczalnych. Natomiast z analizy wariancji wynika, że obliczone wartości statystyki F znacznie przekraczają wartość krytyczną, która na poziomie istotności α =0,05 i przy 3 stopniach swobody dla licznika i 2 stopniach swobody dla mianownika wynosi 19,16. Wynika stąd, że cała rozpatrywana zależność jest istotna, lecz wzajemne korelacje między wprowadzonymi funkcjami zmiennych niezależnych powodują, że niektóre z nich są nieistotne.

Wnioski

Na podstawie badań, analizy otrzymanych wyników oraz studiów literaturowych można sformułować następujące wnioski:

 • podstawową trudnością przy modyfikacji mieszanek mineralno-asfaltowych typu betonowego granulatem gumowym za pomocą metody suchej jest uzyskanie wymaganych cech mieszanek;
 • choć przeprowadzone badania nie wykazały, że istnieje możliwość uzyskania mieszanki mineralno-asfaltowej spełniającej wymagania dotyczące betonu asfaltowego o uziarnieniu do 12,8 mm przeznaczonej do stosowania jako warstwy ścieralne, to zdaniem autora optymalna zawartość granulatu w mieszankach mineralno-asfaltowych wynosi 1±0,5% (wagowo);  
 • analiza statystyczna dowiodła, że jednym z istotniejszych składników mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych granulatem obok mieszanki mineralnej jest ilość granulatu gumowego, która wywiera znaczny wpływ na właściwości fizykomechaniczne mieszanek mineralno-asfaltowych. Wzrost ilości granulatu w mieszankach typu betonowego powoduje wzrost zawartości wolnej przestrzeni oraz zmniejszenie wypełnienia wolnej przestrzeni asfaltem i wskaźnika sztywności Marshalla;  
 • zastosowanie odpadów gumowych ze zużytych opon samochodowych, a zwłaszcza granulatu przy produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, może przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego przy założeniu opracowania właściwej technologii. 

Podsumowując, należy zaznaczyć, że największe szanse powodzenia przy modyfikacji granulatem gumowym w metodzie suchej mają mieszanki mineralno-asfaltowe, których krzywe uziarnienia charakteryzują się nieciągłym uziarnieniem. Do tego typu mieszanek należą przede wszystkim MNU (mieszanki o nieciągłym uziarnieniu) i SMA (mastyks grysowy). Zawierają one ponad 70% grysów tworzących szkielet nośny, którego pory wypełnione są mastyksem. Tak duża ilość grysów wzajemnie się klinujących zapewni z jednej strony odpowiednią odporność na deformacje trwałe, a z drugiej odpowiednią zawartość wolnych przestrzeni w szkielecie mineralnym, który wypełniony będzie mastyksem (asfalt, piasek, granulat i dodatek stabilizujący).

Literatura

 1. K. Błażejowski, S. Styk, „Technologia warstw asfaltowych”, WKiŁ, Warszawa 2004.
 2. R. Horodacka, M. Kalabińska, J. Piłat, P. Radziszewski, D.Sybilski, „Wykorzystanie zużytych opon samochodowych w budownictwie drogowym”, „Studia i materiały”, zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 2002.  
 3. M. Malesa, L. Pyskło, „Wprowadzenie do Recyklingu Opon: 2004”, Stowarzyszenie Przemysłu Gumowego EKOGUMA, Piastów, wrzesień 2004.  
 4. U. Mielicke, D. Schlag, „Entsorgung von Altreifen in Baden-Württemberg. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg”, Karlsruhe 2002.  
 5. J. Piłat, P. Radziszewski, „Nawierzchnie asfaltowe”, WKiŁ, Warszawa 2004.  
 6. www.entire-engineering.de/str/de_zer.html

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • sw sw, 18.10.2014r., 00:23:01 drogi i mosty asfalt beton

Powiązane

Materiały prasowe news Nowa Fuga Ceramiczna Atlas

Nowa Fuga Ceramiczna Atlas Nowa Fuga Ceramiczna Atlas

Elastyczność, plamoodporność, odporność na szorowanie i wielokrotne zmywanie oraz bogata paleta barw (aż 40 kolorów) – takie właściwości ma nowa Fuga Ceramiczna firmy Atlas. Odpowiada potrzebom wykonawców,...

Elastyczność, plamoodporność, odporność na szorowanie i wielokrotne zmywanie oraz bogata paleta barw (aż 40 kolorów) – takie właściwości ma nowa Fuga Ceramiczna firmy Atlas. Odpowiada potrzebom wykonawców, inwestorów i projektantów.

Materiały prasowe news SPC: Ograniczenie emisji CO2 o ok. 40% do 2030 r.

SPC: Ograniczenie emisji CO2 o ok. 40% do 2030 r. SPC: Ograniczenie emisji CO2 o ok. 40% do 2030 r.

Ograniczenie emisji CO2 o ok. 40% w 2030 r. dla producentów cementu i betonu zakłada Mapa Drogowa przedstawiona 12 maja 2020 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego CEMBUREAU.

Ograniczenie emisji CO2 o ok. 40% w 2030 r. dla producentów cementu i betonu zakłada Mapa Drogowa przedstawiona 12 maja 2020 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego CEMBUREAU.

Materiały prasowe news Lafarge wprowadza na rynek beton zeroemisyjny i niskoemisyjny

Lafarge wprowadza na rynek beton zeroemisyjny i niskoemisyjny Lafarge wprowadza na rynek beton zeroemisyjny i niskoemisyjny

Lafarge w Polsce oferuje pierwszy beton o zerowym i obniżonym śladzie węglowym. W obu przypadkach obniżenie śladu węglowego o 48% jest możliwe dzięki przygotowaniu odpowiedniej receptury, a także wykorzystaniu...

Lafarge w Polsce oferuje pierwszy beton o zerowym i obniżonym śladzie węglowym. W obu przypadkach obniżenie śladu węglowego o 48% jest możliwe dzięki przygotowaniu odpowiedniej receptury, a także wykorzystaniu surowców oraz cementu o niskim śladzie węglowym. W przypadku betonu zeroemisyjnego dalsza redukcja do zera możliwa jest z pomocą systemu kompensat ONZ.

Materiały prasowe news Jak uchronić branżę budowlaną i sektor cementowy przed falą bankructw w czasie epidemii?

Jak uchronić branżę budowlaną i sektor cementowy przed falą bankructw w czasie epidemii? Jak uchronić branżę budowlaną i sektor cementowy przed falą bankructw w czasie epidemii?

Stowarzyszenie Producentów Cementu w pełni docenia i popiera działania podjęte przez Rząd, które mają na celu zminimalizowanie wpływu epidemii koronawirusa na naszą gospodarkę. Zagraża nam kryzys ekonomiczny,...

Stowarzyszenie Producentów Cementu w pełni docenia i popiera działania podjęte przez Rząd, które mają na celu zminimalizowanie wpływu epidemii koronawirusa na naszą gospodarkę. Zagraża nam kryzys ekonomiczny, który może doprowadzić do bardzo poważnych zakłóceń na rynku i oddziaływać na poszczególne branże, sektory i na całe łańcuchy dostaw. W takiej, niespotykanej dotąd sytuacji, kluczowe jest aby podjąć wszelkie możliwe działania w celu utrzymania funkcjonowania sektora budowlanego, który multiplikuje...

Materiały prasowe news Rośnie wartość rynku prefabrykacji betonowej

Rośnie wartość rynku prefabrykacji betonowej Rośnie wartość rynku prefabrykacji betonowej

Kumulacja inwestycji w gospodarce, niedobór wykwalifikowanych pracowników budowlanych, pełne portfele zamówień generalnych wykonawców i podwykonawców oraz wzrost kosztów produkcji sprawiły, że w ciągu...

Kumulacja inwestycji w gospodarce, niedobór wykwalifikowanych pracowników budowlanych, pełne portfele zamówień generalnych wykonawców i podwykonawców oraz wzrost kosztów produkcji sprawiły, że w ciągu zaledwie kilku lat polski rynek prefabrykacji betonowej podwoił swoją wartość. Co więcej, w najbliższych latach branżę czekają dalsze, choć już mniej dynamiczne, wzrosty. Sprzyjać jej będzie prognozowany wzrost kosztów pracy w budownictwie, wszechobecna presja na skrócenie czasu realizacji obiektów...

Jarosław Guzal news Aktualne uwarunkowania prawne i technologiczne dla producentów chemii budowlanej 2020

Aktualne uwarunkowania prawne i technologiczne dla producentów chemii budowlanej 2020 Aktualne uwarunkowania prawne i technologiczne dla producentów chemii budowlanej 2020

Tradycyjnie początek stycznia to czas, kiedy w Bukowinie Tatrzańskiej odbywa się konferencja "Aktualne uwarunkowania prawne i technologiczne dla producentów chemii budowlanej", której organizatorem jest...

Tradycyjnie początek stycznia to czas, kiedy w Bukowinie Tatrzańskiej odbywa się konferencja "Aktualne uwarunkowania prawne i technologiczne dla producentów chemii budowlanej", której organizatorem jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Cykliczne przedsięwzięcie gromadzi ponad 100 uczestników - przede wszystkim przedstawicieli producentów materiałów budowlanych.

Materiały prasowe news Nowa seria młotowiertarek Modeco

Nowa seria młotowiertarek Modeco Nowa seria młotowiertarek Modeco

Gamę produktów Modeco poszerzono o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki...

Gamę produktów Modeco poszerzono o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki przydadzą się wszystkim majsterkowiczom.

Materiały prasowe news Europejski przemysł cementowy na drodze do neutralności klimatycznej cementu i betonu

Europejski przemysł cementowy na drodze do neutralności klimatycznej cementu i betonu Europejski przemysł cementowy na drodze do neutralności klimatycznej cementu i betonu

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego - CEMBUREAU - potwierdza, że przemysł ten deklaruje swój istotny wkład w realizację założeń Zielonego Ładu poprzez dążenie do neutralności klimatycznej...

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego - CEMBUREAU - potwierdza, że przemysł ten deklaruje swój istotny wkład w realizację założeń Zielonego Ładu poprzez dążenie do neutralności klimatycznej sektora cementu i betonu w całym łańcuchu dostaw, do roku 2050.

Materiały prasowe news Sprawny przebieg prac betoniarskich z betonem montażowym Gala Fix

Sprawny przebieg prac betoniarskich z betonem montażowym Gala Fix Sprawny przebieg prac betoniarskich z betonem montażowym Gala Fix

Nowy beton montażowy błyskawiczny Baumit Gala Fix zapewnia szybkie wiązanie i jest łatwy w zastosowaniu.

Nowy beton montażowy błyskawiczny Baumit Gala Fix zapewnia szybkie wiązanie i jest łatwy w zastosowaniu.

Materiały prasowe news eBeton.pl - pierwsza w Polsce platforma sprzedaży betonu online

eBeton.pl - pierwsza w Polsce platforma sprzedaży betonu online eBeton.pl - pierwsza w Polsce platforma sprzedaży betonu online

eBeton.pl to pierwszy i jedyny w Polsce serwis umożliwiający zakup betonu za pośrednictwem Internetu, z dostawą pod wskazany adres. Platforma pozwala złożyć zamówienie w pięciu prostych krokach. eBeton.pl...

eBeton.pl to pierwszy i jedyny w Polsce serwis umożliwiający zakup betonu za pośrednictwem Internetu, z dostawą pod wskazany adres. Platforma pozwala złożyć zamówienie w pięciu prostych krokach. eBeton.pl to rozwiązanie skierowane do inwestorów indywidualnych oraz firm wykonawczych budujących domy jednorodzinne.

Materiały prasowe news Mieszkania z prefabrykatów betonowych coraz bardziej popularne

Mieszkania z prefabrykatów betonowych coraz bardziej popularne Mieszkania z prefabrykatów betonowych coraz bardziej popularne

Nowoczesne bloki i domy lubiane szczególnie w Skandynawii już teraz powstają w polskich fabrykach, a wygląda na to, że rodzime zakłady będą produkować coraz więcej również na krajowe potrzeby. W badaniu...

Nowoczesne bloki i domy lubiane szczególnie w Skandynawii już teraz powstają w polskich fabrykach, a wygląda na to, że rodzime zakłady będą produkować coraz więcej również na krajowe potrzeby. W badaniu zrealizowanym na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu aż 43% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że prefabrykacja betonowa pomoże rozwiązać problemy mieszkaniowe w Polsce.

Materiały prasowe news Czy wielka płyta jest bezpieczna - raport ITB

Czy wielka płyta jest bezpieczna - raport ITB Czy wielka płyta jest bezpieczna - raport ITB

Instytut Techniki Budowlanej przebadał budynki wykonane w różnych technologiach prefabrykowanych.

Instytut Techniki Budowlanej przebadał budynki wykonane w różnych technologiach prefabrykowanych.

mgr inż. Maria Pietras, mgr inż. Wioleta Iskra-Kozak, dr hab. inż. prof. PR Janusz Konkol Wykorzystanie zeolitów naturalnych jako dodatku do zapraw i betonu

Wykorzystanie zeolitów naturalnych jako dodatku do zapraw i betonu Wykorzystanie zeolitów naturalnych jako dodatku do zapraw i betonu

Artykuł przedstawia wyniki badań jego autorów w zakresie wytrzymałości na ściskanie, zginanie oraz badań morfologii powierzchni powstałych na skutek zniszczenia. Wskazujeo korzyści wynikające z zastosowania...

Artykuł przedstawia wyniki badań jego autorów w zakresie wytrzymałości na ściskanie, zginanie oraz badań morfologii powierzchni powstałych na skutek zniszczenia. Wskazujeo korzyści wynikające z zastosowania zeolitów oraz przydatność opisanej metodyki badań morfologii powierzchni.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni, mgr inż. Tomasz Majewski Wpływ błędów projektowych, wykonawczych oraz sposobu eksploatacji na trwałość podłóg przemysłowych

Wpływ błędów projektowych, wykonawczych oraz sposobu eksploatacji na trwałość podłóg przemysłowych Wpływ błędów projektowych, wykonawczych oraz sposobu eksploatacji na trwałość podłóg przemysłowych

Powszechną praktyką jest, że w umowach o wykonanie robót budowlanych, które z reguły przygotowywane są przez prawników, a nie inżynierów budownictwa, nieprawidłowo stosowane jest określenie posadzki jako...

Powszechną praktyką jest, że w umowach o wykonanie robót budowlanych, które z reguły przygotowywane są przez prawników, a nie inżynierów budownictwa, nieprawidłowo stosowane jest określenie posadzki jako wszystkich warstw podłogi, obejmujących zarówno warstwy wykończeniowe, podkład betonowy, na którym zostały one wykonane, jak i pozostałe warstwy znajdujące się poniżej (aż do poziomu konstrukcyjnej przegrody poziomej w przypadku posadzek wykonanych na stropach międzykondygnacyjnych albo warstwy gruntu...

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

mgr inż. Maria Pietras, dr hab. inż. Janusz Konkol Metakaolinit jako dodatek do betonu

Metakaolinit jako dodatek do betonu Metakaolinit jako dodatek do betonu

Według normy PN-EN 206:2014 [1] dodatkiem do betonu nazywany jest drobnoziarnisty materiał nieorganiczny, używany w celu polepszenia określonych właściwości betonu lub osiągnięcia specjalnych właściwości.

Według normy PN-EN 206:2014 [1] dodatkiem do betonu nazywany jest drobnoziarnisty materiał nieorganiczny, używany w celu polepszenia określonych właściwości betonu lub osiągnięcia specjalnych właściwości.

mgr inż. Kalina Grabowska, dr hab. inż. Marcin Koniorczyk Hydrofobizacja w masie - wpływ krzemoorganicznych domieszek na właściwości mechaniczne zapraw i zaczynów cementowych

Hydrofobizacja w masie - wpływ krzemoorganicznych domieszek na właściwości mechaniczne zapraw i zaczynów cementowych Hydrofobizacja w masie - wpływ krzemoorganicznych domieszek na właściwości mechaniczne zapraw i zaczynów cementowych

Poniższy artykuł stanowi rozszerzenie i uzupełnienie treści zawartych we wcześniej opublikowanym tekście pt. "Hydrofobizacja w masie (cz.1) - wpływ krzemoorganicznych domieszek na właściwości wilgotnościowe...

Poniższy artykuł stanowi rozszerzenie i uzupełnienie treści zawartych we wcześniej opublikowanym tekście pt. "Hydrofobizacja w masie (cz.1) - wpływ krzemoorganicznych domieszek na właściwości wilgotnościowe zapraw i zaczynów cementowych" [1]. Poznaj wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i zginanie zaprawy cementowej.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Projektowanie konstrukcji z betonu - warunki pożarowe według Eurokodu 2

Projektowanie konstrukcji z betonu - warunki pożarowe według Eurokodu 2 Projektowanie konstrukcji z betonu - warunki pożarowe według Eurokodu 2

W książce omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych...

W książce omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji żelbetowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

inż. Paweł Gałan , dr hab. inż. Wojciech Marks Wykorzystanie styrobetonu w ścianach budynków niskoenergochłonnych

Wykorzystanie styrobetonu w ścianach budynków niskoenergochłonnych Wykorzystanie styrobetonu w ścianach budynków niskoenergochłonnych

Styrobeton jest produktem powstałym z połączenia betonu i granulatu styropianowego. Może być wykorzystywany do produkcji bloczków do budowy ścian nośnych i działowych, a także do wykonywania ścian, poprzez...

Styrobeton jest produktem powstałym z połączenia betonu i granulatu styropianowego. Może być wykorzystywany do produkcji bloczków do budowy ścian nośnych i działowych, a także do wykonywania ścian, poprzez wylewanie w szalunki ścienne płynnego betonu z granulatem styropianowym.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska, mgr inż. Krzysztof Pokorski, dr inż. Tomasz Piotrowski Wymagania dla betonu do konstrukcji nawierzchni sztywnych

Wymagania dla betonu do konstrukcji nawierzchni sztywnych Wymagania dla betonu do konstrukcji nawierzchni sztywnych

Podstawowe wymagania stawiane konstrukcji nawierzchni drogowej to rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże gruntowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów. Dodatkowe współczesne...

Podstawowe wymagania stawiane konstrukcji nawierzchni drogowej to rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże gruntowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów. Dodatkowe współczesne wymagania dla nawierzchni drogowych wynikają z doktryny zrównoważonego rozwoju i z potrzeby zachowania racjonalności ekonomicznej.

mgr inż. Piotr Prochoń, dr inż. Tomasz Piotrowski Wymagania dla konstrukcji z betonu w obiektach specjalnych

Wymagania dla konstrukcji z betonu w obiektach specjalnych Wymagania dla konstrukcji z betonu w obiektach specjalnych

Współczesne projekty inżynierskie dotyczące specjalnych obiektów budowlanych, takich jak budynki wysokościowe, mosty, elektrownie, silosy czy obiekty hydrotechniczne, wymagają od projektantów i wykonawców...

Współczesne projekty inżynierskie dotyczące specjalnych obiektów budowlanych, takich jak budynki wysokościowe, mosty, elektrownie, silosy czy obiekty hydrotechniczne, wymagają od projektantów i wykonawców biegłości w sztuce inżynierskiej. Muszą oni nie tylko zaprojektować konstrukcje w zgodzie z restrykcyjnymi normami i wymogami szczegółowymi, ale również zapewnić odpowiednie parametry użytkowe. W celu spełnienia wszystkich założeń projektowych konieczny staje się dobór podstawowego materiału konstrukcyjnego.

prof. dr hab. inż. Janusz Juraszek , dr inż. Arkadiusz Grzywa Analiza propagacji pęknięć w próbkach betonowych za pomocą systemu ARAMIS

Analiza propagacji pęknięć w próbkach betonowych za pomocą systemu ARAMIS Analiza propagacji pęknięć w próbkach betonowych za pomocą systemu ARAMIS

Zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego wymaga osiągnięcia bezpieczeństwa konstrukcji, przy zapewnieniu niskich kosztów finansowych. W dziedzinie budownictwa to jedno z podstawowych zadań nowoczesnej...

Zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego wymaga osiągnięcia bezpieczeństwa konstrukcji, przy zapewnieniu niskich kosztów finansowych. W dziedzinie budownictwa to jedno z podstawowych zadań nowoczesnej inżynierii materiałowej. Od czasu, kiedy Joseph Aspidin w 1824 r. opatentował cement portlandzki, beton stał się jednym z najczęściej produkowanych materiałów. Produkcja betonu wynosi około 10 mld t/r. i kilkakrotnie przewyższa produkcję drewna bądź stali [1, 2].

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.