Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Jak poprawnie napisać katalog dla wyrobów do izolacji cieplnej ze sztywnej pianki PIR w okładzinach

How to properly write a catalog for thermal insulation products made of rigid PIR foam in facings

Przykład sztywnej pianki PIR zastosowanej w okładzinie metalowej płyty warstwowej; fot. Izopanel

Przykład sztywnej pianki PIR zastosowanej w okładzinie metalowej płyty warstwowej; fot. Izopanel

Głównym celem producenta jest dostarczenie klientowi takiego wyrobu, który czyni zadość jego wyobrażeniom dotyczącym stopnia, w jakim te wymagania zostały spełnione. Należy nadto zdawać sobie sprawę, że nawet wówczas, gdy wymagania klienta zostały z nim uzgodnione, a następnie zrealizowane, niekoniecznie oznacza to, że uda się zapewnić wysoki poziom jego zadowolenia. Zaleca się więc, za Rozporządzeniem 305/2011 w sprawie wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek europejski [1], aby producenci dostarczali informacje towarzyszące znakowaniu CE, napisane jasnym i jednoznacznym językiem, i aby były one dostępne w alternatywnych formach.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Paroc Panel System Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie...

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie wpływu budynków na środowisko, odpowiedzialne zaplanowanie ocieplenia dachu wełną i zadbanie o odpowiedni przepływ powietrza staje się niezbędne. Oba aspekty mają bezpośredni wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, minimalizację strat ciepła oraz ochronę konstrukcji przed...

***
Katalogi producentów wyrobów do izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR winny zostać uzupełnione między innymi o charakterystyki okładzin, warstwy zewnętrzne mogą bowiem znacznie zmieniać właściwości użytkowe ww. wyrobów. Jako dodatkową wskazówkę do wykorzystania można wymienić wytyczne normy PN-EN 16783, dotyczące zasad kategoryzacji wyrobu do izolacji cieplnej produkowanego fabrycznie, które umożliwiają przyporządkowanie wyrobu do określonego obszaru zastosowania i do danego przeznaczenia.

How to properly write a catalog for thermal insulation products made of rigid PIR foam in facings

The catalogs of manufacturers of thermal insulation products made of rigid polyurethane PUR/PIR foam should be supplemented with, among others, the characteristics of the cladding, because the outer layers can significantly change the functional properties of the above-mentioned products. As an additional guide to use, the guidelines of the PN-EN 16783 standard regarding the rules for categorizing a factory-produced thermal insulation product can be mentioned, which enable the product to be assigned to a specific area of application and to a given purpose.
***

Z uwagi na to, że kupujący otrzymuje wyroby izolacyjne w okładzinach sztywnych lub elastycznych, lub bez nich, i z zewnętrznym zbrojeniem lub bez niego, które zmieniają ich właściwości lub trwałość, powinien on zostać szczegółowo poinformowany o specyfice okładzin. Dlatego katalog winien być pomocny w wyborze odpowiednich materiałów na poszycie termoizolacji. Może on służyć jako wskazówka dla kupującego, gdy jest tam zamieszczona charakterystyka właściwości okładzin, która może być konieczna dla oceny przydatności eksploatacyjnej konkretnego systemu izolacyjnego ze sztywnej pianki PIR [2].

Opis problemu

Przyjmuje się, że materiały osłonowe na okładziny dla płyt izolacyjnych mogą się składać z jednego materiału lub z laminatu kilku komponentów. Okładziny mogą zostać wykonane np. z taśmy metalu o grubości nie mniejszej niż 50  μm, takiego jak aluminium. Materiały płaszczowe, w których podstawowym materiałem jest metal, noszą nazwę metalicznych. Powłoka metaliczna może być gładka, profilowana lub wytłaczana, zaś wysokość jej usztywnień może zostać określona przez kupującego. Powierzchnie metalowych materiałów powłokowych mogą przy tym zostać dodatkowo zabezpieczone przez cienkie warstwy chroniące przed korozją elektrochemiczną lub chemiczną. Na powierzchni piankowych wyrobów izolacyjnych obecnie szeroko stosowane są laminowane materiały osłonowe, które zostały wytworzone z kombinacji folii z tworzyw sztucznych, folii metalicznej, tkanin wzmocnionych oraz papieru lub filców, dobranych tak, aby uzyskać wymagane właściwości użytkowe.

Dokument nazywany katalogiem wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie winien obejmować szereg kwestii dotyczących użytkowalności, które będą brane pod uwagę przez kupującego podczas wyboru materiału osłonowego wraz z izolacją piankową. W tym przekonaniu utwierdziły mnie dane rozpowszechniane przez niektórych dużych producentów wyrobów do izolacji, którzy oprócz deklaracji właściwości użytkowych dotyczących zgodności z normą zharmonizowaną zamieszczają w katalogu również dane uzupełniające, które można traktować jako informację towarzyszącą znakowaniu. Przyjmują oni, że współczynnik przepuszczalności wilgoci w wypadku sztywnych pianek PIR o zamkniętych komórkach wynosi 300 MN s/g, u włókniny z włókien szklanych oporu dyfuzyjnego kształtuje się na poziomie 0,13 MN s/g, a kompozytowe folie paroszczelne mają tę wartość na poziomie 4000 MN s/g [3]. Na podstawie tych danych użytkownik powinien być w stanie rozważyć wszystkie opcje, a następnie wyeliminować materiały, które w jego przypadku nie mają zastosowania.

Można wymienić również inne właściwości materiałów powłokowych. Tak więc odporność na zużycie to zdolność materiału płaszcza do wytrzymywania różnych warunków fizycznych, przy założeniu oczekiwanej intensywności eksploatacji i rodzaju zużycia, a także czasu, przez jaki materiał osłonowy ma wytrzymać dany poziom zużycia.

Zużycie może obejmować takie czynniki jak ruch pieszy lub ruch sprzętu, który będzie obciążać bezpośrednio materiał płaszcza, a także uderzenia w jego powierzchnię – jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że podłoże będzie rutynowo uderzane przez spadające narzędzia lub inne przedmioty. Trzeba też rozważyć, czy system okładziny zachowa odporność na czynniki zewnętrzne bez znaczącej utraty właściwości.

Kolejne czynniki to:

  • opady atmosferyczne,
  • promieniowanie ultrafioletowe,
  • podmuchy wiatru,
  • odporność materiału na rozwój pleśni i grzybów przy ciągłym narażeniu na warunki wilgotne, gdy emisyjność okładziny może doprowadzać do zmiany temperatury powierzchni pokrycia.

Należy też uwzględnić charakterystykę spalania powierzchni zewnętrznej okładziny, przedstawioną przez wskaźniki rozprzestrzeniania się płomienia i przez płonące krople, zgodnie z metodą testową PN-EN 11925-2 [4]. Ważne są również odporność na temperaturę, od której zależą właściwości mechaniczne materiałów osłonowych, i odporność ogniowa, czyli zdolność materiałów płaszcza wystawionego na działanie ognia do utrzymania systemu izolacyjnego na określonym miejscu podczas i/lub po pożarze.

Kolejną kwestią są charakterystyki rozszerzalności/kurczenia termicznego i stabilność wymiarowa, co może mieć wpływ na ogólną stabilność wymiarową całego systemu izolacyjnego. Zaleca się zwracać uwagę na wytrzymałość mechaniczną materiałów osłonowych, a w szczególności na konieczność utrzymania ciężaru materiałów izolacyjnych i wytrzymywania zmiennych oddziaływań mechanicznych.

Oddzielną kwestią jest odporność na czyszczenie oraz łatwość czyszczenia materiałów osłonowych na wyrobach typu AGRO, jako że środowiska występujące w budowlach mogą być kwalifikowane do różnych kategorii korozyjności. Zaleca się więc wzięcie pod uwagę agresywności korozyjnej, częstotliwości czyszczenia i agresywności środków czyszczących oraz ryzyka kondensacji wilgoci i prawdopodobnej częstotliwości jej występowania, tak jak to opisano w normie PN-EN 10169 [5].

W katalogu należy wyraźnie określić sposoby dokonywania oceny oddziaływania ognia na wyrób i na okładzinę, co będzie miało wpływ na rozprzestrzenianie się ognia przez element budynku zawierający daną izolację. Powinna się tam również znaleźć informacja na temat gęstości, masy powierzchniowej i grubości okładziny wraz z opisem próbki kierowanej do badań ogniowych. Należy wyraźnie opisać przeprowadzoną próbę reakcji na ogień, a zatem wskazać, czy piance przyznano klasę E na skutek dodania środków uniepalniających, oraz oddzielnie uczynić to w odniesieniu do okładziny, która również winna zostać uniepalniona. Można również podać uzyskaną wyższą klasę reakcji na ogień, określoną w teście oddziaływania termicznego pojedynczego płonącego przedmiotu, tzw. teście SBI [5]. Nadmienia się, że test ten umożliwia uzyskanie wyniku klasyfikacyjnego dotyczącego wyłącznie wyrobów budowlanych zastosowanych jako elementy budynku przy działaniu ognia od wewnątrz tego budynku. Oddzielną kwestią jest natomiast odporność ogniowa poszycia wykonanego z wyrobu izolacyjnego i wodoszczelnego pokrycia, określona dla tego przypadku jako rozprzestrzenianie ognia zewnętrznego przez pokrycie dachowe [6].

W katalogu należy również zwrócić uwagę, że wyrób raz zainstalowany, szczególnie w agrobudownictwie, wymaga regularnej konserwacji, bo ma ograniczoną trwałość. Ponieważ izolacja piankowa PIR układana jest z reguły na dachach, na podłoże z betonu, metalu lub drewna, to dostęp do niej winien być ograniczony tylko do konserwacji i czyszczenia rynien. Dlatego też renomowani producenci izolacji wraz ze standardową izolacją cieplną dostarczają płyty izolacyjno-konstrukcyjne o niewielkiej grubości ok. 15 mm, których współczynnik przewodzenia ciepła plasuje się na poziomie 0,1 W/(m·K), ale cechujące się wysoką gęstością pozorną ok. 500 kg/m3 oraz wytrzymałością na ściskanie powyżej 2 MPa.

Propozycje

W celu przybliżenia podstawowych wskazówek dla piszących katalogi zapoznano się z katalogiem jednego z krajowych producentów [7]. Zwraca tam uwagę brak konsekwencji w nazywaniu podstawowego materiału, który w jednym miejscu określa zwrot „struktury izocyjanurowe”, a w innym „pianka poliizocyjanuratowa”. Zjawiska wymiany ciepła przez izolacje nie powinno się nazywać „przenikaniem temperatury”, chodzi w nim bowiem o przenikanie strumienia ciepła. Katalog nie zawiera też wymiarów płyt izolacyjnych po frezowaniu krawędzi, podczas gdy w stopce podano, że powierzchnia krycia jest nawet o 4% mniejsza od (w katalogu brak odniesienia). Dane w sporządzonych tabelach winny być precyzyjnie opisywane za pomocą tytułów kolumn, np.: „Zestawienie wartości właściwości cieplnych płyt izolacyjnych TermPIR w funkcji grubości”. Ważne będzie dodanie do nagłówków tabeli odniesienia, że współczynnik przenikania ciepła U = 1/RT obliczono wg normy PN-EN ISO 6946 [7]. Wcześniej w tekście należało dobrze oznaczyć opory przejmowania ciepła, które mają dwuliterowe indeksy dolne Rsi oraz Rse. Ponadto wartości oporu przejmowania ciepła [m2·K/W] dla przegród winny zostać wyraźnie opisane w nagłówku tabeli – dla ściany będzie to 0,17, dla dachu 0,14, a dla podłogi 0,21 – tak aby użytkownik wyrobu mógł samodzielnie przeprowadzić wyliczenia sprawdzające.

Wskazane byłoby również, aby precyzyjnie odnieść się do wymagań normy PN-EN 13165 [2], gdzie opór cieplny R jest deklarowany z dokładnością do dwóch cyfr znaczących, a także do normy PN-EN ISO 6946 [7], w której wskazano, że dla metody obliczania współczynnika przenikania ciepła U wymaga się, aby wartość oporu cieplnego stosowaną w obliczeniach pośrednich stosować z dokładnością do co najmniej trzech cyfr znaczących. Jeśli nie wykorzysta się tych założeń, to wyniki oporu cieplnego R oraz współczynnika przenikania ciepła U mogą być błędne.

Według normy PN-EN ISO 16535 [8] dla wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie nasiąkliwość metodą całkowitego zanurzenia winna być podawana w procentach objętościowych [%], a nie w procentach wagowych [%]. Zastrzeżenia budzą zapisy klasy reakcji na ogień, bo w tym przypadku należało już wcześniej w jasny sposób opisać okładziny, a więc zamieścić prosty przewodnik dotyczący wyboru materiałów osłonowych dla izolacji cieplnej, w którym również zostanie zwrócona uwaga na odporność na zużycie oraz warunki środowiskowe, możliwość czyszczenia, odporność na korozję, odporność ogniowa, odporność na rozwój grzybów i pleśni, odporność na podwyższoną temperaturę, radiacyjność/odbijalność promieniowania cieplnego. Zapis, że klasyfikacja reakcji na ogień odnosi się jakoby do „samej płyty”, jest nieprecyzyjny, albowiem sama płyta z pianki PIR, jeśli zawiera środek uniepalniający, winna cechować się klasą reakcji na ogień E, a niejasności z uzyskanymi klasami reakcji na ogień D i F spowodowane są rodzajem okładziny i sposobem budowy zestawu badawczego. Zwraca się uwagę producentom, że zbyt często wprowadzają oni zapis dotyczący tego, iż okładzina jest gazoszczelna, czyli uniemożliwia dyfuzję gazów spieniających i decyduje o trwałości oporu cieplnego.

Według normy PN-EN 13165 [2] okładziny szczelne dyfuzyjnie są to okładziny, które mają folię metaliczną o grubości nie mniejszej niż 50 mm. Natomiast wszelkie laminaty mogą mieć warstwę aluminium o grubości do ok. 5 mm. Jeśli stwierdza się, że okładziny wielowarstwowe mają mniejszą grubość metalu i są przy tym szczelne dyfuzyjnie, czyli wykazują ekwiwalentną właściwość użytkową, to w informacji towarzyszącej znakowaniu CE albo powinna znaleźć się wzmianka, że zostały zbadane zgodnie z zalecaną normą ASTM D3985 [9] i cechują się odpowiednio niską dyfuzją tlenu na poziomie 4,5 ml/m2/24 h, albo powinny zostać podane inne charakterystyczne wartości.

Zaleca się przestrzeganie przyjętego w normie nazewnictwa – dla przykładu pojęcie „klasy izolacyjności” winno zostać zmienione na pojęcie „poziomy izolacyjności”. Korzystne będzie przypomnienie w katalogu aktualnego rozporządzenia ministerialnego o obowiązujących wymaganiach izolacyjności cieplnej, np. dla ściany w pomieszczeniu o temperaturze ≥ 16°C, i podanie informacji, że dla takiej ściany przywołany poziom izolacyjności cieplnej U = 0,20 W/(m·K); wartości te wykorzystuje się następnie do zaprezentowania przewagi izolacji z pianki PIR nad innymi materiałami, zestawionymi w katalogu w formie piktogramu.

Na zakończenie można zalecić, aby do uzupełnienia każdego katalogu wykorzystać informację o zastosowaniu różnorodnych okładzin elastycznych, których właściwości zostały określone wymaganiami normy PN-EN 13859 [10] dotyczącej materiałów podkładowych dla ścian i dachów. Zostało tam zapisane, że wyroby podkładowe do ścian i dachów to fabrycznie wytwarzane elastyczne wyroby z tworzyw sztucznych, kauczuku, asfaltu i innych materiałów, które są stosowane pod zewnętrzne okładziny ścian i dachów. Właściwości takich materiałów obejmują: wymiary, prostoliniowość, gramaturę, reakcję na ogień, odporność na przesiąkanie wody, odporność na przenikanie powietrza i właściwości mechaniczne.

Należy również przypomnieć, że przy testowaniu reakcji na ogień materiały te badane są tylko poprzez powierzchniowe działanie płomienia, a badanie polegające na poddaniu oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu, tzw. SBI, może nie być odpowiednie dla tego typu wyrobów. Dla wyrobów, które nie mają folii aluminiowej o grubości powyżej 50 mm, producenci celowo deklarują trwałość właściwości cieplnych, a równocześnie nie wspominają, że wyroby posiadające powierzchnie refleksyjne o niskiej emisyjności ograniczają przenoszenie ciepła przez promieniowanie. W takim przypadku należałoby podać, że wyroby te mogą odpowiadać wymogom normy PN-EN 16012 [11], są to bowiem wyroby refleksyjne typu I cechujące się regularną geometrią o równoległych powierzchniach, o grubości większej niż 20 mm i oczekiwanym oporze cieplnym większym niż 0,5 m2·K/W.

Należy poruszyć jeszcze jedną kwestię: jakie może być zastosowanie wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie. Normy takie jak PN-EN 13162, PN-EN 13163, PN-EN 13165 i inne pozwalają wprowadzić do deklaracji właściwości użytkowych tylko ogólny zapis „wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie”. Z uwagi na brak norm krajowych dotyczących zastosowań wyrobów sprawa ta nie była jasno opisywana w informacjach towarzyszących znakowaniu. Z pomocą przychodzi wydanie normy PN-EN 16783, przeznaczonej do określania zasad kategoryzacji wyrobów do izolacji cieplnej w celu opracowania deklaracji środowiskowych typu III, ale norma ta pozwala również na określenie granic systemu dla ww. wyrobów. Opisano w niej domyślne scenariusze i zasady definiowania scenariuszy dla każdej fazy cyklu życia wynikające z modułów informacyjnych. Zachęca się więc branżowców, aby zwrócili szczególną uwagę na „Załącznik normatywny A. Zastosowania izolacji cieplnej”, który nakazuje właścicielom deklaracji środowiskowych dostarczenie dodatkowych informacji technicznych opisujących warunki techniczne leżące u podstaw scenariuszy i charakteryzujących parametry techniczne i funkcjonalne wyrobu w opcjonalnych fazach cyklu życia „budowa, użytkowanie i koniec życia”.

Podsumowanie

Na podstawie dokonanego przeglądu sugeruje się, aby branża produkująca wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie uzupełniła katalogi między innymi o charakterystyki okładzin wyrobów, mogą one bowiem znacząco zmieniać właściwości użytkowe. Jako wskazówkę do wykorzystania można wymienić mało znaną normę PN-EN 16783, która podaje zasady kategoryzacji wyrobów do izolacji cieplnej, a nadto określa obszary ich zastosowań, przeznaczenie oraz opisy zastosowania. Na szczególną uwagę zasługują zawarte tam piktogramy wskazujące przykładowe zastosowania izolacji cieplnej w wyposażeniu budynku i przemyśle, które można z korzyścią przywołać w każdym katalogu.

Literatura

 1. Rozporządzenie UE 3015/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
 2. PN-EN 13165+A2:2016-08, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 3. NSAI Irish Agrement Board Certificate no. 05/0223 Rigid PIR insulation products.
 4. PN-EN ISO 11925-2:2020-09, „Badania reakcji na ogień. Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia”.
 5. PN-EN 10169+A1:2012, „Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy”.
 6. PN-EN 13823:2020-11, „Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu”.
 7. PKN-CEN/TS 1187:2014-03, „Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy”.
 8. Katalog Płyty izolacyjne TermPIR „Nowoczesny materiał termoizolacyjny”, 2021.
 9. PN-EN ISO 6946:2017-10, „Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania”.
10. PN-EN ISO 16535:2019-08, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu”.
11. ASTM D3985-17, „Standardowa metoda badania szybkości transmisji tlenu przez folię z tworzywa sztucznego i taśmy za pomocą czujnika kulometrycznego”.
12. PN-EN 13859-1:2014-06, „Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe”.
13. PN-EN 16012+A1:2015-04, „Izolacja cieplna budynków. Wyroby izolacji refleksyjnej. Określanie deklarowanych cieplnych właściwości użytkowych”.
14. ASTM-C921, „Standardowa praktyka określania właściwości materiałów pokryciowych do izolacji cieplnej”.
15. PN-EN 16783:2017-06, „Wyroby do izolacji cieplnej. Zasady kategoryzacji wyrobu (PCR)”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego? Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z...

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z pomocy gotowych kalkulatorów obliczeniowych, poprosić o pomoc specjalistów od doradztwa techniczno-projektowego lub producenta danego systemu orynnowania.

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często...

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane....

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję...

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Joanna Szot Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze...

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze warstwy ocieplenia. O ile izolacja termiczna ścian zewnętrznych nie wpływa na powierzchnię domu, o tyle w przypadku standardowego ocieplenia dachu od wewnątrz wygląda to zupełnie inaczej. Rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa.

Joanna Szot Modne i trwałe pokrycia dachowe

Modne i trwałe pokrycia dachowe Modne i trwałe pokrycia dachowe

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki...

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki ceramiczne lub cementowe, ale mnóstwo zwolenników mają również blachodachówki. To jednak niejedyne materiały. Czym więc pokryć dach?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

Joanna Ryńska Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby...

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.

Joanna Szot Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały...

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały hydroizolacyjne. Dzięki czemu ta pozioma przegroda doskonale chroni budynek przed niekorzystnymi czynnikami, a dachy płaskie coraz częściej pojawiają się w naszym krajobrazie.

mgr inż. Krzysztof Rogosz, dr inż. Paweł Żwirek Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach...

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach w sposób nieprzenikający warstwy termo- i hydroizolacji, a przenoszący obciążenia na konstrukcję za pośrednictwem pokrycia dachowego. Systemy podpór dachowych i podstaw balastowych mają wiele zalet, ale planując ich zastosowanie, należy wziąć pod uwagę również ich ograniczenia oraz ewentualne niekorzystne...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.