Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Detale tarasów i balkonów – wybrane zagadnienia

Details concerning terraces and balconies – selected issues

Rezultat bezmyślnego wykonania okapu. Opis w tekście; fot.: M. Rokiel
Rezultat bezmyślnego wykonania okapu. Opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Od ponad 20 lat, pomimo dostępnych na polskim rynku poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych, nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Co więcej, w literaturze technicznej są one nadal podawane jako poprawne.

***

W artykule autor omawia istotne detale związane z uszczelnianiem tarasów i balkonów, uwzględniając potencjalny wpływ czynników, które należy wziąć pod uwagę w prezentowanym zagadnieniu. Szczegółowo pokazuje problematyczne kwestie związane z uszczelnianiem, takie jak dylatacja brzegowa czy montaż okapu i progu drzwiowego oraz podaje pomocne przykłady w omawianej problematyce.

Details concerning terraces and balconies – selected issues

In the article, the author discusses important details related to waterproofing of terraces and balconies, taking into account the potential influence of factors that should be taken into account in the presented issue. He shows in detail problematic issues related to sealing, such as edge dilatation or the installation of eaves and door thresholds, and provides relevant examples.

***

Planując budowę domu, można kupić tzw. typowy projekt (który musi być później zaadaptowany do konkretnych warunków przez uprawnionego projektanta) lub zlecić wykonanie projektu indywidualnego. W pierwszym przypadku zwykle jest to tzw. projekt architektoniczno-budowlany, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, ale niezawierający rozrysowanych szczegółów i detali balkonów czy tarasów, lub traktujący to zagadnienie w sposób lakoniczny. Pozostawienie takiego stanu rzeczy może skutkować późniejszymi, czasochłonnymi i kosztownymi problemami z uszkodzeniami połaci i wilgocią. Dlatego trzeba to zagadnienie uszczegółowić przed rozpoczęciem prac budowlanych.

rys1 detale

RYS. 1. Układ warstw tarasu z płytkami nad pomieszczeniem. Objaśnienia: 1 – płytka ceramiczna, 2 – zaprawa spoinująca, 3 – klej do płytek, 4 – izolacja podpłytkowa, 5 – jastrych dociskowy, 6 – izolacja główna (wariant 1), warstwa rozdzielająca (wariant 2), 7 – termoizolacja (wariant 1), termoizolacja (wyłącznie XPS) (wariant 2), 8 – paroizolacja (wariant 1), paroizolacja i izolacja główna (wariant 2), 9 – warstwa spadkowa, 10 – warstwa sczepna, 11 – płyta konstrukcyjna; rys.: M. Rokiel

Przy projekcie indywidualnym warto, aby inwestor świadomie współpracował z projektantem przy doborze rozwiązania konstrukcyjnego balkonu czy tarasu. W pierwszym momencie brzmi to może paradoksalnie, ale pozwala to na późniejsze zaoszczędzenie nie tylko czasu i nerwów, ale także i pieniędzy. To inwestor ponosi późniejsze koszty budowy, a koszt wykonania (poprawnego) wspomnianych elementów nie należy do niskich.

Występują dwa warianty uszczelnienia: powierzchniowe oraz drenażowe. Istotą powierzchniowego odprowadzenia wody jest wykonanie takiej warstwy użytkowej (okładziny z płytek), po której cała woda opadowa jest odprowadzana na zewnątrz. Wymusza to wykonanie uszczelnienia podpłytkowego (zwanego także zespolonym), niedopuszczającego do penetracji wilgoci w warstwach tarasu/balkonu RYS. 1.

Z kolei drenażowe odprowadzenie wody zakłada wnikanie części wody opadowej w wodoprzepuszczalną warstwę i odprowadzenie jej poza połać przez specjalne profile z otworami.

Na wybór koncepcji uszczelnienia połaci wpływ ma kilka czynników:

  • lokalizacja, rodzaj budynku i sposób użytkowania połaci (budynek użyteczności publicznej, mieszkalny itp.),
  • poziom posadzki wewnątrz oraz warstwy użytkowej tarasu,
  • konstrukcję i rodzaj drzwi (otwierane, przesuwne) i związane z tym dodatkowe wymagania techniczne i użytkowe (np. możliwość przejazdu wózkami inwalidzkimi),
  • obecność dodatkowych elementów (np. prowadnice rolet zewnętrznych).
rys2 detale

RYS. 2. Układ warstw tarasu drenażowego nad pomieszczeniem – wariant 1. Objaśnienia: 1 – podstawka dystansowa, 2 – płyta warstwy użytkowej, 3 – przekładka ochronna, 4 – hydroizolacja, 5 – jastrych dociskowy, 6 – hydroizolacja międzywarstwowa, 7 – termoizolacja, 8 – paroizolacja, 9 – warstwa spadkowa, 10 – warstwa sczepna, 11 – płyta konstrukcyjna; rys.: M. Rokiel

Przyjęte rozwiązanie projektowe musi umożliwiać wykonanie hydroizolacji. Każda niepotrzebna warstwa, materiał, krawędź, załamanie itp. to potencjalne miejsce utrudniające wykonanie szczelnego połączenia. Do tego trzeba mieć na uwadze fakt, że konstrukcje i elementy konstrukcyjne powinny być projektowane, budowane i utrzymane w taki sposób, aby nadawały się do użytku w sposób ekonomiczny w okresie przewidzianym w projekcie. W szczególności, konstrukcja powinna spełniać, z odpowiednim stopniem niezawodności, między innymi następujące wymaganie: nie powinna wykazywać uszkodzeń w stopniu nieproporcjonalnym do pierwotnej przyczyny, także w rezultacie błędów ludzkich (wymaganie odporności konstrukcji).

rys3 detale

RYS. 3. Układ warstw tarasu drenażowego nad pomieszczeniem – wariant 2. Objaśnienia: 1 – podstawka dystansowa, 2 – płyta warstwy użytkowej, 3 – przekładka ochronna, 4 – hydroizolacja, 5 – termoizolacja, 6 – paroizolacja i izolacja międzywarstwowa, 7 – warstwa spadkowa, 8 – warstwa sczepna, 9 – płyta konstrukcyjna; rys:. M. Rokiel

Odpowiedni stopień niezawodności należy określić, biorąc pod uwagę możliwe konsekwencje jej utraty, takie jak koszt, zakres wysiłków i czynności niezbędnych do ograniczenia ryzyka zniszczenia, a zabiegi, które powinny być podjęte, aby osiągnąć odpowiedni stopień niezawodności, obejmują w tym zakresie przede wszystkim uwzględnienie wymagań dotyczących utrzymania i trwałości oraz zastosowania środków ochronnych.

rys4 detale

RYS. 4. Układ warstw tarasu drenażowego nad pomieszczeniem – wariant 3 (układ odwrócony). Objaśnienia: 1 – podstawka dystansowa, 2 – płyta warstwy użytkowej, 3 – termoizolacja (płyty o frezowanych krawędziach), 4 – hydroizolacja i paroizolacja, 5 – warstwa spadkowa, 6 – warstwa sczepna, 7 – płyta konstrukcyjna; rys.: M. Rokiel

Dla tarasów z drenażowym odwodnieniem poprawne układy warstwy pokazano na RYS. 2–4. Często spotykany błąd w tym aspekcie przedstawia RYS. 5.

rys5 detale

RYS. 5. Często spotykany błędny układ warstw tarasu drenażowego nad pomieszczeniem – opis w tekście; rys.: M. Rokiel

Prezentowany tam układ jest niedopuszczalny z punktu widzenia odporności na uszkodzenia. Innymi słowy – będzie on skutecznie funkcjonował, dopóki nie dojdzie do żadnego uszkodzenia powłoki wodochronnej pod podstawkami.

Analogicznie jest dla układu z płytkami ceramicznymi czy okładziną kamienną. Warianty układów pokazanych na RYS. 1 różnią się od siebie umiejscowieniem izolacji głównej. Może ona być wykonana na termoizolacji lub na warstwie spadkowej/płycie konstrukcyjnej wykonanej ze spadkiem. W tym drugim przypadku musi ona pełnić także funkcję paroizolacji, a pomiędzy termoizolacją i jastrychem należy wykonać warstwę rozdzielającą. W obu tych przypadkach musi być także uszczelnienie zespolone (podpłytkowe). Różnica polega na wrażliwości układu na ewentualne uszkodzenia mechaniczne warstwy użytkowej i izolacji podpłytkowej.

Dla wariantu 1. izolacja międzywarstwowa nad termoizolacją, ewentualne uszkodzenie zespolonej izolacji podpłytkowej spowoduje tylko wnikanie wody do jastrychu. Termoizolacja nie ulegnie zawilgoceniu.

W przypadku wariantu 2. nad termoizolacją nie ma hydroizolacji międzywarstwowej – warstwy rozdzielającej za takową nie można uważać – i wówczas woda opadowa swobodnie wnika w warstwy konstrukcji do poziomu paroizolacji. Termoizolacja z EPS-u może ulec zawilgoceniu, jeszcze zanim zostaną zauważone przecieki.

Znaczne zmniejszenie termoizolacyjności EPS-u jest pierwszym przyczynkiem do powstania kondensacji powierzchniowej i/lub wgłębnej. Z tego powodu dla warstw wariantu 2. należy stosować na termoizolację tylko XPS, gdyż jest relatywnie nienasiąkliwy w porównaniu z EPS.

Biorąc pod uwagę kwestie niezawodności proponowanego rozwiązania technologiczno-materiałowego, zdecydowanie lepszym wydaje się być wariant 1. z RYS. 1.

rys6 detale

RYS. 6. Dylatacja brzegowa tarasu nadziemnego z okładziną ceramiczną – wariant 1. Objaśnienia: 1 – płytka ceramiczna, 2 – klej do płytek, 3 – izolacja podpłytkowa, 4 – taśma uszczelniająca, 5 – sznur dylatacyjny, 6 – elastyczna masa dylatacyjna, 7 – jastrych dociskowy, 8 – izolacja główna, 9 – termoizolacja, 10 – paroizolacja, 11 – przygotowanie podłoża pod (10) – opcjonalnie, 12 – warstwa spadkowa, 13 – warstwa sczepna, 14 – płyta konstrukcyjna, 15 – system ociepleń ETICS, 16 – klej do warstwy zbrojącej, 17 – siatka do warstwy zbrojącej, 18 – klej/pianka mocująca termoizolację cokolika, 19 – ściana; rys:. Atlas

Dla każdego z układów można wyróżnić typowe detale i trudne/krytyczne miejsca takie jak:

  • dylatacja brzegowa,
  • okap,
  • próg drzwiowy.

Przeanalizujmy je i porównajmy ze sobą. Niezależnie od konstrukcji połaci konieczne jest zachowanie ciągłości hydroizolacji i termoizolacji w obszarze styku ze ścianą (RYS. 6, RYS. 7).

rys7 detale

RYS. 7. Dylatacja brzegowa tarasu nadziemnego z okładziną ceramiczną – wariant 2. Objaśnienia: 1 – płyta konstrukcyjna, 2 – warstwa sczepna, 3 – warstwa spadkowa, 4 – paroizolacja i izolacja główna, 5 – termoizolacja (wyłącznie XPS), 6 – warstwa rozdzielająca, 7 – jastrych dociskowy, 8 – izolacja podpłytkowa, 9 – klej do płytek, 10 – płytka ceramiczna, 11 – zaprawa spoinująca, 12 – elastyczna masa dylatacyjna, 13 – sznur dylatacyjny, 14 – taśma uszczelniająca, 15 – warstwa zbrojąca, 16 – pasek styropianu (dylatacja brzegowa (3)), 17 – mocowanie mechaniczne (4): rys.: Atlas

Detal ten jest dość newralgiczny z dwóch powodów. Po pierwsze, błędy w uszczelnieniu potrafią prowadzić do zawilgoceń strefy przypodłogowej w pomieszczeniu. Po drugie, jest to potencjalne miejsce występowania mostka termicznego.

Jeżeli ściana przy tarasie docieplana jest systemem ETICS, to izolacja międzywarstwowa, niezależnie od jej umiejscowienia (na warstwie spadkowej lub na termoizolacji), musi być wywinięta na ścianę (na jej część konstrukcyjną, pod styropian), natomiast izolacja podpłytkowa na warstwę zbrojącą. Cokolik powinien być nieco cofnięty (2–3 cm), co pozwala na uniknięcie zalewania przez wody opadowe. Dobrze jest w tym miejscu stosować płyty z pianki fenolowej lub XPS (materiał, który dla warstwy o tak zmniejszonej grubości cechuje się lepszą ciepłochronnością niż pierwotnie zastosowany styropian lub wełna mineralna).

Jednak nie to jest główną przyczyną dodatkowych problemów w tym miejscu. Termoizolacja połaci tarasu i ściany musi być ciągła. Wymusza to odpowiednią organizację prac: jeżeli izolacja międzywarstwowa jest jednocześnie paroizolacją, to układa się ją na płycie konstrukcyjnej (lub warstwie spadkowej) i wywija na ścianę (w zależności od zastosowanego materiału w samym narożniku stosuje się albo taśmę (dla mas KMB), albo układa się kliny (dla materiałów rolowych). Następnie wykonuje się termoizolację strefy cokołowej, która musi sięgać aż do warstwy paroizolacji/izolacji międzywarstwowej. Jeżeli jest tam klin, to termoizolacja cokołu musi być docięta na wymiar, tak aby nie powstała tam pustka powietrzna (z tego powodu nie wykonuje się faset).

Kolejnym etapem jest ułożenie termoizolacji płyty tarasowej. Możliwa jest także odwrotna kolejność – najpierw układa się izolację połaci – wówczas musi ona być dosunięta do ściany i podcięta tak, aby przylegała do klina, a następnie wykonuje się termoizolację strefy cokołowej. Jeżeli izolacja międzywarstwowa wykonywana jest na termoizolacji połaci, zasada wykonywania prac będzie analogiczna.

Jeżeli chodzi o dylatację brzegową dla układu drenażowego, to detal ten także wymaga szczególnej staranności. Proszę zwrócić uwagę, że układ warstw podłoża do jastrychu dociskowego jest identyczny jak dla wariantu z uszczelnieniem podpłytkowym, różnica polega jednak zarówno na rodzaju warstwy użytkowej, jak i sposobie jej wykonania.

Izolacja główna i paroizolacja także musi być mocowana do konstrukcyjnej części ściany. Taki układ powłok wodochronnych w narożniku, pomimo że wymaga odpowiedniej organizacji pracy, gwarantuje skuteczne uszczelnienie dylatacji brzegowej (RYS. 8).

rys8 detale

RYS. 8. Dylatacja brzegowa tarasu nadziemnego w układzie drenażowym (płyty na podstawkach dystansowych). Objaśnienia: 1 – listwa cokołowa, 2 – płyty posadzki, 3 – podstawki dystansowe, 4 – przekładka ochronna z geowłókniny pod stopą podstawki (3), 5 – hydroizolacja pod podstawkami dystansowymi i na warstwie zbrojącej cokolika, 6 – jastrych dociskowy, 7 – uciąglenie izolacji połaci z izolacją cokołu, 8 – izolacja główna połaci, 9 – termoizolacja połaci, 10 – paroizolacja, 11 – przygotowanie podłoża pod (10) – opcjonalnie, 12 – warstwa spadkowa, 13 – warstwa sczepna pod (12), 14 – płyta konstrukcyjna, 15 – klej do warstwy zbrojącej, 16 – siatka do warstwy zbrojącej, 17 – klej/pianka mocująca termoizolację cokolika; rys.: M. Rokiel

Różne natomiast może być wykończenie cokołu. Często stosuje się do tego specjalne listwy/profile. Wybór konkretnego rozwiązania technologiczno-materiałowego nie może być przypadkowy i pozostawiony wykonawcy. Hydroizolacja musi tworzyć szczelną wannę, połączoną z systemem odwodnieniowym.

Dla układu odwróconego (RYS. 3) samo uszczelnienie dylatacji brzegowych przy ścianach może być identyczne jak dla tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody, ale swoją specyfiką może także odpowiadać rozwiązaniom dachowym.

Dla balkonu ocieplanego z obu stron detal dylatacji brzegowej nie różni się od rozwiązania dla tarasów nad pomieszczeniem. Znacznie prostszy jest dla balkonów na łącznikach izotermicznych. W takich sytuacjach zwykle nie wykonuje się na połaci balkonowej dodatkowej izolacji międzywarstwowej, nie ma także potrzeby wykonywania termoizolacji połaci. Istotne jest zatem szczelne połączenie izolacji połaci ze ścianą izolacji międzywarstwowej (RYS. 9).

rys9 detale

RYS. 9. Dylatacja brzegowa balkonu z okładziną ceramiczną. Objaśnienia: 1 – ściana, 2 – mocowanie listwy startowej (8) systemu ETICS, 3 – klej mocujący termoizolację, 4 – termoizolacja ściany, 5 – wyprawa tynkarska na warstwie zbrojącej, 6 – sznur dylatacyjny, 7 – elastyczna masa dylatacyjna, 8 – listwa startowa, 9 – płytka ceramiczna, 10 – klej do płytek, 11 – izolacja podpłytkowa, 12 – warstwa zbrojąca, 13 – zaprawa spoinująca, 14 – warstwa spadkowa, 15 – warstwa sczepna, 16 – płyta konstrukcyjna na łączniku izotermicznym, 17 – taśma uszczelniająca; rys.: Atlas

Podobny do rozwiązania stosowanego w balkonach jest detal tarasu naziemnego przy ścianie. Ciągłość termoizolacji zapewnia polistyren ekstrudowany (XPS) znajdujący się w strefie poniżej poziomu terenu oraz system dociepleń stosowany na ścianach kondygnacji nadziemnej. Docieplenie w gruncie spełnia jednocześnie rolę warstwy ochronnej dla hydroizolacji.

Izolacja płyty tarasowej musi być połączona z izolacją ściany fundamentowej/strefy cokołowej. Znów wymusza to odpowiednią organizację robót – wykonanie izolacji w gruncie i izolacji strefy cokołowej, wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych (do poziomu wierzchu płyty konstrukcyjnej/warstwy spadkowej), wykonanie warstw konstrukcyjnych tarasu na gruncie (lub przynajmniej logicznie wyodrębnionej części) i wykonanie przynajmniej detalu przy ścianie. Przez to ostatnie sformułowanie należy rozumieć wykonanie izolacji tej części i zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem podczas dalszych prac. Nie wolno zapominać także o ciągłości termoizolacji. Detal pokazano na RYS. 10–11.

rys10 detale

RYS. 10. Taras na gruncie z okładziną ceramiczną – detal przy ścianie – wariant 1. Objaśnienia: 1 – ściana konstrukcyjna, 2 – mocowanie listwy startowej, 3 – klej do mocowania izolacji termicznej, 4 – termoizolacja ściany, 5 – wyprawa tynkarska na warstwie zbrojącej, 6 – izolacja pionowa fundamentów, 7 – sznur dylatacyjny, 8 – elastyczna masa dylatacyjna, 9 – listwa startowa, 10 – płytka ceramiczna, 11 – klej do płytek, 12 – izolacja podpłytkowa, 13 – warstwa zbrojąca, 14 – zaprawa spoinująca, 15 – warstwa spadkowa, 16 – warstwa sczepna, 17 – płyta konstrukcyjna, 18 – geowłóknina/gruba folia/membrana kubełkowa, 19 – warstwa przerywająca podciąganie kapilarne (grube kruszywo łamane lub otoczakowe, 20 – taśma uszczelniająca, 21 – warstwa ochronna, 22 – termoizolacja fundamentów; rys.: Atlas

rys11 detale

RYS. 11. Taras na gruncie z okładziną ceramiczną – detal przy ścianie – wariant 2 (dodatkowa izolacja międzywarstwowa). Objaśnienia: 1 – płytka ceramiczna, 2 – zaprawa spoinująca, 3 – klej do płytek, 4 – izolacja podpłytkowa, 5 – taśma uszczelniająca, 6 – sznur dylatacyjny, 7 – elastyczna masa dylatacyjna, 8 – jastrych dociskowy, 9 – izolacja międzywarstwowa, 10 – przygotowanie podłoża pod (9) – opcjonalnie, 11 – płyta konstrukcyjna ze spadkiem, 12 – geowłóknina/gruba folia/membrana kubełkowa, 13 – warstwa przerywająca podciąganie kapilarne (grube kruszywo łamane lub otoczakowe, 14 – ubity piasek, 15 – warstwa ochronna, 16 – termoizolacja fundamentów, 17 – klej do mocowania termoizolacji fundamentów, 18 – izolacja pionowa fundamentów, 19 – klej do warstwy zbrojącej, 20 – siatka do warstwy zbrojącej, 21 – kołek do termoizolacji (opcjonalnie), 22 – termoizolacja ściany (ETICS) z listwą startową; rys.: Atlas

Specyficznym miejscem jest także próg drzwiowy. Konieczność uszczelnienia tego miejsca wydaje się być oczywista, jednak z drugiej strony lekceważące podejście do tego problemu jest zadziwiające. Dla osób niepełnosprawnych optymalne byłoby przejście bezbarierowe (za przejście bezbarierowe uważa się próg o wysokości ≤ 2 cm, za tzw. „niski próg” przyjmuje się próg nie wyższy niż 5 cm).

Jak jednak rozwiązać problem hydroizolacji tego detalu, dokładnie rzecz biorąc problem odpowiednio szybkiego odprowadzenia wody, tak aby nie doszło do zawilgocenia strefy przy progu w pomieszczeniu?

Proszę pamiętać, że na skutek wiatru woda potrafi płynąć pod górkę. Jeżeli do tego dodamy bardzo dużą intensywność opadów, zaczyna się robić problem. Nie oznacza to, że niemożliwe jest wykonanie bezbarierowych przejść na balkony czy tarasy. Jest to technicznie jak najbardziej wykonalne, jednak wymaga stosowania odpowiednio przemyślanych rozwiązań.

Punktem wyjścia jest zawsze właściwe zaplanowanie prac oraz przyjęcie odpowiedniego zapasu wysokości, tzn. dostosowanego do konkretnego profilu drzwiowego, sposobu jego montażu oraz grubości warstw połaci. Musi to być precyzyjnie podane w dokumentacji projektowej na rysunkach detali i wykonane z dokładnością do 1 mm (!).

rys12 detale

RYS. 12. Balkon z okładziną ceramiczną na łączniku izotermicznym – detal przy drzwiach. Objaśnienia: 1 – płyta konstrukcyjna na łączniku izotermicznym, 2 – warstwa sczepna, 3 – warstwa spadkowa, 4 – izolacja podpłytkowa, 5 – klej do płytek, 6 – płytka ceramiczna, 7 – zaprawa spoinująca, 8 – taśma butylowa, 9 – elastyczna masa dylatacyjna, 10 – sznur dylatacyjny; rys.: Atlas

Zacznijmy od typowej sytuacji na tarasie z powierzchniowym odprowadzeniem wody. Biorąc pod uwagę fakt, że drzwi balkonowe lub tarasowe potrafią być dość ciężkie (zwłaszcza gdy są kilkuskrzydłowe), ich montaż musi być wykonany profesjonalnie. Do tego trzeba uwzględnić fakt, że drzwi mogą być podmurowane np. bloczkami na całej szerokości, można też stosować systemowe bazowe profile. Dlatego dobrze jest odpowiednio wcześniej uzyskać te informacje od firmy produkującej stolarkę i po konsultacji sposobu uszczelnienia progu z producentem systemu hydroizolacji tarasu, w dokumentację projektową wpisać konkretny sposób montażu stolarki.

rys13 detale

RYS. 13. Taras nadziemny w układzie drenażowym (płyty na podstawkach dystansowych) – przykładowy detal przy drzwiach. Objaśnienia: 1 – system ETICS, 2 – drzwi tarasowe, 3 – profil osłonowy do stolarki, 4 – izolacja termiczna progu drzwi, 5 – podstawki dystansowe, 6 – przekładka ochronna z geowłókniny pod stopą podstawki (5), 7 – płyty posadzki, 8 – hydroizolacja pod podstawkami dystansowymi i na izolacji termicznej progu drzwi, 9 – jastrych dociskowy, 10 – izolacja główna połaci, 11 – termoizolacja połaci, 12 – paroizolacja, 13 – przygotowanie podłoża pod (12) – opcjonalnie, 14 – warstwa spadkowa, 15 – warstwa sczepna, 16 – płyta konstrukcyjna; rys.: Atlas

Generalnie, izolacja powinna być klejona do przeznaczonej do tego części stolarki. Jeżeli jest to próg murowany, wówczas może zachodzić potrzeba jego docieplenia. Samo uszczelnienie realizowane jest poprzez zastosowanie systemowej taśmy. Może to być np. samoprzylepna taśma butylowa (RYS. 12, RYS. 13).

RYS. 14 pokazuje próg drzwiowy balkonu z uszczelnieniem podpłytkowym, gdy stopień przy progu pełni także funkcję termoizolacyjną (można go wówczas wykonać np. z przyciętego bloczka z betonu komórkowego. Trzeba jednak pamiętać, żeby uszczelnienie zespolone wykonać także pod bloczkiem).

rys14 detale

RYS. 14. Detal uszczelnienia stopnia przy drzwiach na taras/balkon z okładziną z płytek. Objaśnienia: 1 – stolarka drzwiowa, 2 – profil bazowy/podmurówka, 3 – przygotowanie podłoża pod (4), 4 – izolacja podpłytkowa, 5 – taśma uszczelniająca, 5* – taśma butylowa (samoprzylepna), 6 – stopień, 7 – przekładka ochronna, 8 – klej do płytek, 9 – płytka ceramiczna, 10 – elastyczna masa dylatacyjna, 11 – sznur dylatacyjny; rys.: M. Rokiel

Dodatkowego ocieplenia progu drzwiowego można uniknąć, stosując do montażu stolarki tzw. profile bazowe lub poszerzenia przykręcanego od spodu do ramy drzwi. Dobrze jest dopilnować, aby od strony zewnętrznej profil był lekko cofnięty, zdecydowanie ułatwia to wykonanie izolacji w sposób wchodzący pod ramę drzwi.

Profile bazowe charakteryzują się znacznie lepszą ciepłochronnością od murowanego progu drzwiowego, a brak konieczności dodatkowego docieplenia tej strefy znacznie upraszcza sytuację, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z balkonem.

Proszę zwrócić uwagę, że podany powyżej sposób uszczelnienia wymaga odpowiedniego zapasu wysokości. Problem pojawia się jednak w przypadku zbyt nisko obsadzonych drzwi tarasowych.

fot1 detale

FOT. 1. Rezultat zbyt małego zapasu wysokości w obszarze progu drzwiowego. Brak możliwości skutecznego i trwałego uszczelnienia; fot.: M. Rokiel

W czym tkwi problem? Proszę popatrzeć na FOT. 1. Aby zapewnić szczelność na styku z ościeżnicą, nie wystarczy wypełnić szczeliny przy drzwiach elastyczną masą silikonową, zwłaszcza gdy szczelina ta ma 2–3 mm szerokości. Szczelność w tym obszarze zapewnić może jedynie odpowiednie połączenie powłoki wodochronnej ze stolarką lub profilem montażowym. Dlatego tak istotne jest, aby zapewnić odpowiedni zapas wysokości.

rys15 detale

RYS. 15. Taras na gruncie z okładziną ceramiczną – przykładowy detal przy progu drzwiowym. Objaśnienia: 1 – sznur dylatacyjny, 2 – elastyczna masa dylatacyjna, 3 – taśma butylowa (samoprzylepna), 4 – zaprawa spoinująca, 5 – płytka ceramiczna, 6 – klej do płytek, 7 – izolacja podpłytkowa, 8 – warstwa spadkowa, 9 – warstwa sczepna, 10 – płyta konstrukcyjna, 11 – geowłóknina/gruba folia/membrana kubełkowa, 12 – warstwa przerywająca podciąganie kapilarne (grube kruszywo łamane lub otoczakowe, 13 – warstwa ochronna, 14 – termoizolacja fundamentów, 15 – klej do mocowania izolacji termicznej, 16 – izolacja pionowa fundamentów; rys.: Atlas

W przypadku tarasu naziemnego dość newralgiczna jest dylatacja przy progu drzwiowym. Jest to potencjalne miejsce mostka termicznego, zwłaszcza gdy dylatacja pomiędzy płytą a ścianą jest termoizolacją. Do tego sytuację może utrudniać np. stopień przy drzwiach (gdy poziom płyty jest sporo niższy od poziomu posadzki w pomieszczeniu). Przykładowy detal uszczelnienia ze stolarką pokazano na RYS. 15.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja dla tarasu/balkonu z drenażowym odprowadzeniem wody. Tu standardem jest niski próg lub przejście bezbarierowe. Wykonuje się je w postaci tzw. ukrytego progu.

Oczywiście pod warunkiem wcześniejszego zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych (znów wracamy do koncepcji uszczelnienia, grubości warstw i zapasu wysokości, przy zachowaniu absolutnej szczelności ze względu na wodę opadową i ciągłości warstw termoizolacyjnych). Przy czym nie można tego problemu sprowadzać jedynie do zamontowania kratki wpustowej. Mamy tu do czynienia z dwoma problemami: obecnością wody rozbryzgowej (co samo w sobie nie jest ani zaskoczeniem, ani wielkim problemem) oraz z obecnością spiętrzającej się wody odprowadzanej przez kratkę. Dlaczego spiętrzającej i co z tego wynika?

rys16 detale

RYS. 16. Balkon na łączniku izotermicznym w układzie drenażowym (deski na podstawkach dystansowych) – przykładowy detal przy drzwiach. Objaśnienia: 1 – drzwi balkonowe, 2 – taśma butylowa (samoprzylepna), 3 – pasek styropianu, 4 – legar i deska tarasowa, 5 – podstawki dystansowe, 6 – przekładka ochronna z geowłókniny pod stopą podstawki (5), 7 – hydroizolacja pod podstawkami dystansowymi, 8 – warstwa spadkowa, 9 – warstwa sczepna, 10 – płyta konstrukcyjna na łączniku izotermicznym; rys.: Atlas

Przy intensywnych opadach i zbyt małej szybkości odprowadzania wody może się okazać, że przy progu drzwiowym dojdzie do powstania spiętrzenia. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że krawędź powłoki wodochronnej może znajdować się poniżej poziomu warstwy użytkowej, a zatem przy powstaniu „zatoru” znajdzie się wręcz w wodzie.

Wariantów wykonania, w zależności od układu warstw połaci i budowy warstwy użytkowej, może być kilka. Przykładowy detal pokazano na RYS. 16. Jest to także uzależnione od sposobu montowania stolarki.

rys17 detale

RYS. 17. Przykładowy detal przy drzwiach – niski próg – balkon z drenażowym odprowadzeniem wody – warstwa użytkowa z płyt betonowych/kamiennych na warstwie płukanego kruszywa. Podstawą jest systemowy profil drzwiowy. Objaśnienia: 1 – płyty betonowe/kamienne, 2 – warstwa drenażowa z płukanego kruszywa, 3 – stabilizacja w strefie brzegowej cementem pucolanowym (niezawierającym związków wapnia), 4 – mata drenażowa, 5 – warstwa rozdzielająca (np. geowłóknina), jeżeli jest przewidziana przez producenta systemu, 6 – hydroizolacja (np. folia z tworzywa sztucznego, samoprzylepna membrana bitumiczna), 7 – kratka z siatką zatrzymującą zanieczyszczenia, 8 – elastyczna masa uszczelniająca/taśma uszczelniająca, 9 – systemowy kątownik z otworami odprowadzającymi wodę, 10 – podkładka ochronna; rys.: Gutjahr

Zastosowanie ocieplonego profilu do mocowania stolarki znacznie ułatwia wykonanie tego detalu, nie tworząc jednocześnie w tym miejscu mostka termicznego. Dodatkowo izolacja wywinięta jest na ościeżnicę i do niej mocowana (rozwiązanie systemowe), zatem nie ma niebezpieczeństwa podsiąkania wody pod próg drzwiowy. Należy także zastosować odpowiedni rodzaj materiału hydroizolacyjnego.

Przykładowe bezbarierowe połączenie połaci z mieszkaniem pokazano na RYS. 17. Podstawą jest systemowy, termoizolacyjny profil drzwiowy, pozwalający dodatkowo na montaż drzwi bez mostka termicznego (od strony zewnętrznej w strefie pod kratką nie ma termoizolacji). Dlatego ten wariant trzeba wcześniej zaplanować.

rys18 detale

RYS. 18. Widok aksonometryczny uszczelnienia bezbarierowego progu drzwi przesuwnych. Objaśnienia: 1 – narożnik z blachy, zgrzany z hydroizolacją, 2 – hydroizolacja strefy cokołowej, 3 – boczny profil uszczelniający, 4 – prefabrykowany narożnik uszczelniający, 5 – odpływy, 6 – systemowy kołnierz pozwalający na połączenie z izolacją połaci, szczelnie połączony z (5); rys.: Alumat

Łagodne przejście i niewielki kąt pochylenia kratki zapewnia tu większa (w porównaniu z płytkami na macie drenażowej) grubość warstw konstrukcji (kruszywo + płyty warstwy użytkowej).

Przywołane powyżej rysunki mają jedną wspólną cechę. Mianowicie stolarka okienna jest przeznaczona dla niskich progów (maks. 5 cm) czy progów bezbarierowych (maks. 2 cm). Ponownie potwierdza to wcześniej przywołany wymóg zaplanowania robót i odpowiedniego uszczegółowienia projektu.

W zasadzie dokumentacja projektowa powinna być uszczegółowiona już pod konkretny system zarówno stolarki, jak i uszczelnienia balkonu/tarasu.

Wariant drenażowy pozwala nie tylko na wykonanie wręcz poziomego przejścia do pomieszczeń, ale i na zastosowanie drzwi przesuwnych. Także to wymaga zastosowania specjalnego profilu. Przykład takiego rozwiązania pokazano na RYS. 18. Jego istotą jest umożliwienie odpływu wody, która dostanie się zarówno do poziomych prowadnic drzwi, jak również zastosowanie podwójnych, magnetycznych profili uszczelniających.

fot2 detale

FOT. 2. Rezultat wykonania okapu z blachy powlekanej. Opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Kolejnym newralgicznym miejscem jest okap. Izolacja termiczna połaci i ścian pod tarasem powinna być wykonana w sposób przemyślany. Brak jej ciągłości lub lokalne mostki termiczne mogą prowadzić do ogrzewania powierzchni i znacznych strat ciepła, jak również rozwoju grzybów pleśniowych w strefie styku ściany ze stropem. Tym bardziej że naroże samo w sobie stanowi obszar mostka termicznego i jest to obszar usuwający wodę z połaci tarasu.

Typowe zjawisko to wysolenia związane z nieszczelnością w tym obszarze. FOT. 2 to także pewna powtarzalność, czyli skutek zastosowania dachowych obróbek blacharskich, FOT. główne pokazuje natomiast zaawansowane procesy destrukcyjne krawędzi okapu wynikające przede wszystkim z jego kształtu. Przyczyna korozji obróbek jest jednoznaczna: zastosowanie blachy o nieodpowiedniej odporności korozyjnej (odporność na agresywną atmosferę i odporność na czynniki korozyjne występujące na balkonie/tarasie to dwie zupełnie różne rzeczy).

Przyczyn wysolenia może być kilka, jednak zawsze jest związane z przeciekami wynikającymi z błędów w wykonaniu strefy okapowej. Dlatego do wykonania okapu należy stosować jedynie systemowe, prefabrykowane profile. Jest to nie tylko rozwiązanie najlepsze, ale i jedyne poprawne.

Po pierwsze, głębokość obsadzenia profilu. Znaczna różnica współczynników rozszerzalności termicznej profilu, jastrychu i płytki, przy gradiencie temperatury dochodzącym do 100°C, skutkuje znacznymi zmianami długości i związanymi z tym naprężeniami termicznymi. Dlatego tradycyjna obróbka może podchodzić pod płytkę na 5–6 cm i powinna być dodatkowo mocowana mechanicznie w połowie tej odległości. Systemowy profil gwarantuje odpowiednią (ani za dużą, ani za małą) głębokość obsadzenia, połączoną z odpowiednim zamocowaniem mechanicznym.

Z tradycyjnymi obróbkami bywa różnie. Ale istotniejsze jest dopasowanie systemowego profilu do rodzaju warstwy użytkowej, dodatkowe kształtki (narożne, dylatacyjne, odbojniki, haki i rynny) oraz możliwość wariantowania rozwiązania okapu. Także kształt i faktura powierzchni ułatwia poprawne uszczelnienie tego newralgicznego elementu. Nie bez znaczenia jest także bardzo estetyczny wygląd profilu i samego okapu. Systemowe profile pozwalają także na eleganckie, i co najważniejsze, łatwe wykończenie krawędzi płytek oraz uniknięcie sytuacji pokazanych na FOT. 2 i FOT. głównym.

Dla układu drenażowego konieczne jest zwrócenie uwagi na jedną podstawową rzecz. Odprowadzenie wody jest dwupłaszczyznowe: część wody wnika w warstwę użytkową i poprzez warstwę drenującą po hydroizolacji jest odprowadzana na zewnątrz, przez specjalne profile z otworami, pozostała część wody spływa po powierzchni warstwy użytkowej (w skrajnych przypadkach cała woda opadowa może być odprowadzana przez warstwę drenującą). Zatem bezwzględnym wymogiem jest takie zamocowanie profili, aby hydroizolacja lub możliwe do pojawienia się w trakcie eksploatacji zanieczyszczenia nie zatkały otworów odprowadzających wodę. Oznacza to, że rodzaj profilu należy dobrać do rodzaju materiału wodochronnego, rodzaju warstwy użytkowej oraz wysokości tych warstw.

rys19 detale

RYS. 19. Detal okapu tarasu nadziemnego z drenażowym odprowadzeniem wody (płyty na podstawkach). Opis w tekście. Objaśnienia: 1 – płyta warstwy użytkowej, 2 – podstawka dystansowa, 3 – przekładka ochronna, 4 – hydroizolacja pod podstawkami dystansowymi z materiału bezspoinowego, 5 – taśma uszczelniająca, 6 – jastrych dociskowy zbrojony w strefie okapowej, 7 – izolacja główna, 8 – systemowy profil okapowy, 9 – rynna, 10 – termoizolacja połaci, 11 – warstwa zbrojąca i wyprawa elewacyjna, 12 – paroizolacja, 13 – warstwa spadkowa, 14 – warstwa sczepna, 15 – płyta konstrukcyjna, 16 – termoizolacja bezpośrednio pod okapem z materiału takiego jak (10), 17 – termoizolacja ściany; rys.: M. Rokiel

Można dyskutować, czy odprowadzenie wody z połaci przez drenaż wymusza wykonanie orynnowania. Dla tarasu jest to obligatoryjne, ale taras stanowi rodzaj dachu.

W przypadku balkonów czynnikiem determinującym będzie kształt obróbki. Przy uszczelnieniu zespolonym profil brzegowy „odsuwa” wodę opadową od boku płyty, w systemie drenażowym tak być nie musi, dlatego zawsze warto skonsultować to zagadnienie z producentem systemu i/lub specjalistą opracowującym technologię prac hydroizolacyjnych.

Przykładowy detal okapu tarasu nadziemnego w układzie drenażowym pokazuje RYS. 19.

rys20 detale

RYS. 20. Przykładowy detal okapu tarasu naziemnego z drenażowym odprowadzeniem wody (płyty na podstawkach). Objaśnienia: 1 – płyta konstrukcyjna połaci, 2 – warstwa spadkowa na warstwie sczepnej, 3 – powłoka wodochronna połaci z membrany EPDM. Profil kleić dodatkowo do podłoża na elastyczny klej montażowy lub mocować z zastosowaniem elastycznej masy dylatacyjnej (poliuretanowej), 4 – regulowana podstawka na przekładce z geowłókniny, 5 – płyta posadzki i okapu (grubowarstwowa), 6 – profil okapowy – część dolna, 7 – profil okapowy – część górna; rys.: Renoplast

W strefie okapu znajduje się podwójna podstawka. Jej obecność wynika z charakteru pracy jastrychu dociskowego. Proszę zwrócić uwagę, że pas ocieplenia ściany bezpośrednio pod okapem powinien być wykonany z tego samego materiału termoizolacyjnego co termoizolacja połaci. Ma to na celu zapewnienie możliwie jednorodnego podłoża pod jastrych dociskowy. Grubość ocieplenia ściany może dochodzić do 25 cm i jest ona wykonywana z materiału o zupełnie innej (mniejszej) ściśliwości.

Zatem pas jastrychu przy okapie pracuje jako wspornik, stąd jego dodatkowe zbrojenie siatkami w górnej części.

Przyjmuje się, że minimalna klasa jastrychu dociskowego to C20 F4 przy grubości minimum 4 cm. W analizowanym przypadku grubość należy zwiększyć minimum do 6,5 cm przy klasie jastrychu F5 lub do 7,5 cm przy klasie F4. Dodatkowa podstawka rozkłada obciążenie od osoby stojącej na pierwszym rzędzie płyt.

rys21 detale

RYS. 21. Przykładowy detal okapu balkonu z płytkami ceramicznymi. Objaśnienia: 1 – płyta konstrukcyjna na łączniku izotermicznym, 2 – wyprawa elewacyjna, 3 – systemowy profil okapowy, 4 – sznur dylatacyjny, 5 – elastyczna masa dylatacyjna, 6 – płytka ceramiczna, 7 – klej do płytek, 8 – taśma uszczelniająca, 9 – izolacja podpłytkowa, 10 – warstwa spadkowa, 11 – warstwa sczepna, 12 – zaprawa spoinująca; rys.: Atlas

Wysokie podstawki wymagają innego wykończenia okapu. Pionowa płytka musi być zarówno stabilnie i pewnie zamocowana, jak i nie może utrudniać odpływu wody. Pokazany na RYS. 20 okap tarasu naziemnego pokazuje, że możliwe jest nie tylko zamontowanie pionowej płyty okapu o wysokości dostosowanej do wysokości podstawek dystansowych, ale i płynne zróżnicowanie jej wysokości ze względu na spadek. Płyta jednak musi mieć grubość dostosowaną do profilu. Detal okapu dla balkonu z płytkami pokazano na RYS. 21.

Nie wystarczy podanie w dokumentacji projektowej jedynie układu warstw konstrukcji. Problemem są tzw. trudne i krytyczne miejsca, tzn. okapy, dylatacje strefowe, dylatacje brzegowe czy wpusty. Obciążenia oddziałujące na konstrukcję tarasu czy balkonu wymuszają wykonanie tych detali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Literatura

 1. Außenbeläge. Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden, ZDB, 2019.
 2. M. Rokiel, „Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo”, wyd. III, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
 3. M. Rokiel, „Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, wyd. IV, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2021.
 4. M. Rokiel, „ABC izolacji tarasów”, Agencja Reklamowa Medium, Warszawa 2015.
 5. PN ISO 2394:2000, „Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych”.
 6. Hinweise für Estriche im Freien, „Zement-Estriche auf Balkonen und Terrassen“, BEB Merkblatt – VII 1999.
 7. „Okładziny ceramiczne i hydroizolacje balkonów. Okładziny ceramiczne balkonów. Hydroizolacja balkonów (uszczelnienie zespolone)”, Promocja, 2017.
 8. „Okładziny ceramiczne i hydroizolacje tarasów naziemnych. Okładziny ceramiczne tarasów naziemnych. Hydroizolacja tarasów naziemnych (uszczelnienie zespolone)”, Promocja, 2017.
 9. Materiały firmy Atlas.
10. Materiały firmy Renoplast.
11. Materiały firmy Alumat.
12. Materiały firmy Gutjahr.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Magdalena Wrona Warunki szczelności tarasu

Warunki szczelności tarasu Warunki szczelności tarasu

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania...

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania warstw tarasowych bywają przyczyną usterek ograniczających funkcje użytkowe zarówno tarasu, jak i pomieszczeń znajdujących się pod nim. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń należą przecieki wód opadowych, przemarzanie i zawilgocenie stropów oraz uszkodzenia posadzek. U podstaw większości z nich...

mgr inż. Maciej Rokiel Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała...

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała na skutek cofnięcia ściany (ścian), zabezpieczona od zewnątrz balustradą i dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń. Istotą tarasu nadziemnego jest natomiast obecność pod płytą pomieszczenia użytkowego. Taras nadziemny zatem to nic innego, jak rodzaj stropodachu nad częścią budynku, zaprojektowaną...

Małgorzata Kłapkowska Izolacja tarasu

Izolacja tarasu Izolacja tarasu

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania...

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania i konstrukcji tarasu.

mgr inż. Maciej Rokiel Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników...

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników destrukcyjnych, a na tej podstawie przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez...

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez specjalną warstwę drenującą.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Jak wykonać szczelny taras i balkon? Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami,...

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami, czego skutki...

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony o różnej konstrukcji

Balkony o różnej konstrukcji Balkony o różnej konstrukcji

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu...

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na powierzchni przegród budowlanych.

mgr inż. Maciej Rokiel Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny – między teorią a praktyką Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie...

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie był przyczyną kłopotów w użytkowaniu budynku, projektant i wykonawca powinni rozwiązać kilka niełatwych problemów.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów...

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, dr inż. Aldona Łowińska-Kluge Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze

Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze

Często już po kilku latach od skończenia budowy lub wykonania prac remontowych w budynkach mieszkalnych, w strefie balkonów i loggii pojawiają się oznaki zniszczenia materiałów. Na podstawie badań przeprowadzonych...

Często już po kilku latach od skończenia budowy lub wykonania prac remontowych w budynkach mieszkalnych, w strefie balkonów i loggii pojawiają się oznaki zniszczenia materiałów. Na podstawie badań przeprowadzonych w obiektach, badań laboratoryjnych próbek pobranych z tych obiektów, a także ich badań strukturalnych (SEM i EDS) można określić rodzaje i przyczyny występujących zjawisk korozyjnych, co pozwala na opracowanie skutecznych i trwałych metod napraw. Gwarantuje to właściwą eksploatację konstrukcji...

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych...

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych czasopismach, a, co gorsza, także w literaturze technicznej są one nadal opisywane jako poprawne.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe

Aby wyprodukować folię w płynie o odpowiedniej jakości i jednocześnie optymalnej cenie, należy stosować wyłącznie takie surowce, które zostały ocenione jako przydatne do stosowania w recepturze, w określonej,...

Aby wyprodukować folię w płynie o odpowiedniej jakości i jednocześnie optymalnej cenie, należy stosować wyłącznie takie surowce, które zostały ocenione jako przydatne do stosowania w recepturze, w określonej, wynikającej z badań, ilości. Tymczasem większość producentów zamiast na badaniach opiera się przy ustalaniu receptur na rekomendacjach producentów surowców.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet...

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet w ciągu kilku miesięcy – jeżeli prace wykonywano jesienią) może dojść do znacznych uszkodzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest...

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak, dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych

Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych

W ciągu ostatnich lat w znaczący sposób zostały zaostrzone w Polsce wymagania cieplne dotyczące budynków. W związku z tym niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne wykonywanie szczegółowych...

W ciągu ostatnich lat w znaczący sposób zostały zaostrzone w Polsce wymagania cieplne dotyczące budynków. W związku z tym niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne wykonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawą wyboru rozwiązań konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. Dotyczy to szczególnie złączy, w tym połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony oszklone jako systemy szklarniowe

Balkony oszklone jako systemy szklarniowe Balkony oszklone jako systemy szklarniowe

W pasywnych systemach pozyskiwania energii słonecznej procesy odbierania i przekazywania energii powinny odbywać się dzięki samej konstrukcji budynku, bez pomocy dodatkowych urządzeń mechanicznych czy...

W pasywnych systemach pozyskiwania energii słonecznej procesy odbierania i przekazywania energii powinny odbywać się dzięki samej konstrukcji budynku, bez pomocy dodatkowych urządzeń mechanicznych czy elektrycznych.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony jako systemy szklarniowe

Balkony jako systemy szklarniowe Balkony jako systemy szklarniowe

Systemy szklarniowe należą do grupy systemów pasywnych, pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dzięki wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. W tych systemach zamiana energii...

Systemy szklarniowe należą do grupy systemów pasywnych, pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dzięki wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. W tych systemach zamiana energii słonecznej na cieplną oraz rozprowadzanie ciepła odbywają się dzięki naturalnym zjawiskom przepływu energii w elementach budynku.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony oszklone jako szklarnie

Balkony oszklone jako szklarnie Balkony oszklone jako szklarnie

Balkony oszklone zyskują coraz większą popularność w budynkach istniejących i nowo projektowanych, dzięki atrakcyjności architektonicznej i użytkowej, połączonej z ochroną cieplną i akustyczną przyległych...

Balkony oszklone zyskują coraz większą popularność w budynkach istniejących i nowo projektowanych, dzięki atrakcyjności architektonicznej i użytkowej, połączonej z ochroną cieplną i akustyczną przyległych pomieszczeń. Stosunkowo niski koszt obudowy balkonu sprawia, że jest to rozwiązanie powszechnie dostępne i proste w realizacji.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale tarasów i balkonów

Trudne detale tarasów i balkonów Trudne detale tarasów i balkonów

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak...

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak ten element nie sprawiał użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie kilku trudności projektowych i wykonawczych.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale balkonów i tarasów

Trudne detale balkonów i tarasów Trudne detale balkonów i tarasów

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji,...

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji, są dylatacje brzegowe.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.