Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Parametry fizykalne przegród zewnętrznych budynków drewnianych – studium przypadku

Physical parameters of external timber building partitions – case study

FOT. Przykładowe rozwiązanie ringmuru, tzw. termomur: ułożenie i zbrojenie ringmuru (po lewej) i uzupełnienie mieszanką betonową (po prawej), fot. K. Pawłowski, K. Stefańska

FOT. Przykładowe rozwiązanie ringmuru, tzw. termomur: ułożenie i zbrojenie ringmuru (po lewej) i uzupełnienie mieszanką betonową (po prawej), fot. K. Pawłowski, K. Stefańska

Budynki drewniane wpisują się w rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe szeroko rozumianego budownictwa zrównoważonego. W krajach skandynawskich bardzo popularne i powszechnie stosowane jest właśnie budownictwo drewniane szkieletowe. Mimo że panuje tam chłodniejszy klimat, sprawdza się ono bardzo dobrze, a zaletą tych budynków jest głównie to, że ich obudowa to w większości materiał izolacyjny w postaci wełny mineralnej.

Należy także zauważyć, że przegrody zewnętrzne o konstrukcji szkieletowej drewnianej ze szczeliną dobrze wentylowaną charakteryzują się strukturą niejednorodną cieplnie (drewno–wełna mineralna).

O czym przeczytasz w artykule:
 • Charakterystyka rozwiązań konstrukcyjno­‑materiałowych wybranych przegród
 • Obliczenia parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych i złączy budynków drewnianych
 • Podsumowanie i wnioski
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń współczynników przenikania ciepła U wybranych przegród zewnętrznych różnymi metodami oraz parametrów fizykalnych złączy tych przegród. Dodatkowo przeprowadzono ich ocenę w zakresie podstawowego kryterium cieplno-wilgotnościowego.
Physical parameters of external timber building partitions – case study
The article presents the results of calculations of the heat transfer coefficients U of selected external partitions using various methods and the physical parameters of the joints of these partitions. Additionally, they were assessed in terms of the basic hygrothermal criterion.

Charakterystyka rozwiązań konstrukcyjno­‑materiałowych wybranych przegród

Aby spełnić podstawowe wymagania dotyczące wytrzymałości, izolacyjności cieplnej, akustyki i odporności na wilgoć, proponowane są głównie dwa rodzaje ścian stanowiących obudowę budynku:

 • ściany konstrukcyjne o grubości netto 200 mm, których współczynnik U wynosi średnio 0,22 W/(m2·K) przy standardowym założeniu, że konstrukcja szkieletu jest drewniana i wypełniona wełną mineralną,
 • ściany konstrukcyjne o grubości netto 250 mm, których współczynnik U = 0,18 W/(m2·K).

Spełniają one warunek podstawowy zawarty w § 14 norweskich Wytycznych Technicznych TEK 10 i TEK 17, dotyczący efektywności energetycznej, oraz wymagania sformułowane w polskim rozporządzeniu WT [1].

Aby uzyskać odpowiednią grubość izolacji ścian zewnętrznych, stosuje się ściany konstrukcyjne pojedyncze lub podwójne. Rozwiązania konstrukcyjne różnią się między sobą głównie rodzajem i rozmieszczeniem słupów w konstrukcji szkieletowej ściany.

W Norwegii 98% budynków jednorodzinnych posadowionych jest na płycie fundamentowej. Jest to bardzo dobry sposób na poprawne izolowanie od gruntu i wystarczające wytrzymałościowo rozwiązanie dla lekkich konstrukcji drewnianych. Technologia ta polega w pierwszym etapie na przygotowaniu podłoża: wyrównaniu go i ustabilizowaniu żwirem o różnej wielkości z równoczesnym doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Funkcję wieńca w budownictwie szkieletowym drewnianym spełnia tzw. ringmur, czyli opaska dla płyty fundamentowej. Wymagane jest, aby był on skonstruowany jako konstrukcja szczelna, tj. aby wokół wszelkich otworów był uszczelniony.

Ringmur układa się z gotowych elementów będących szalunkiem traconym, tzw. ­termomur (FOT. główne).

rys1 drewniane
RYS. 1. Schemat i warstwy materiałowe ściany zewnętrznej. Objaśnienia: 1 – drewniane panele fasadowe gr. 16 mm, 2 – łaty sosnowe 24×23 mm, 3 – pustka powietrzna, 4 – wiatroizolacja, 5 – słup sosnowy 50×200 mm, 6 – wełna mineralna gr. 200 mm, 7 – paroizolacja, 8 – wełna mineralna gr. 50 mm na stelażu drewnianym poziomym, 9 – płyta ognioodporna gr. 12,5 mm, 10 – płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm; rys.: K. Pawłowski, K. Stefańska

Konstrukcja dachu opiera się na krokwiach lub kratownicach drewnianych, a wolne przestrzenie uzupełniane są wełną mineralną. Natomiast od strony wewnętrznej jako wykończenie stosuje się płyty gipsowo-kartonowe, a od strony zewnętrznej pokrycie dachowe.

Obliczenia parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych i złączy budynków drewnianych

Przegrody o konstrukcji szkieletowej drewnianej (ściana zewnętrzna i stropodach) to przegrody o budowie niejednorodnej cieplnie z pustką dobrze wentylowaną. W tym przypadku pomija się opór cieplny szczeliny i innych warstw znajdujących się między nią a środowiskiem zewnętrznym i dodaje zamiennie do oporu pozostałej części przegrody opór przejmowania ciepła odpowiadający nieruchomemu powietrzu wnętrza szczeliny; można przyjmować wartość Rsi. Obliczenia całkowitego oporu cieplnego RT i współczynnika przenikania ciepła U wykonano metodą kresów oraz na podstawie wyników symulacji komputerowej.

rys2 3 drewniane
RYS. 2–3. Modele obliczeniowe ścian zewnętrznych o konstrukcji drewnianej: płyta g-k 2×1,25 cm – λ = 0,23 W/(m·K), słup drewniany 5×20 cm – λ = 0,16 W/(m·K), wełna mineralna gr. 20 cm + 5 cm – λ = 0,04 W/(m·K) (2) i λ = 0,035 W/(m·K) (3); rys.: K. Pawłowski, K. Stefańska
rys4 drewniane
RYS. 4. Schemat i warstwy materiałowe stropodachu. Objaśnienia: 1 – gont bitumiczny SBB, 2 – papa wierzchniego krycia, 3 – deskowanie pełne gr. 25 mm, 4 – kontrłata sosnowa 40×32 mm, 5 – pustka powietrzna, 6 – izolacja wysokoparoprzepuszczalna, 7 – krokiew sosnowa 48×198 mm, 8 – wełna mineralna gr. 198 mm, 9 – wełna mineralna gr. 50 mm na ruszcie stalowym, 10 – paroizolacja, 11 – płyta gipsowo­‑kartonowa gr. 12,5 mm; rys.: K. Pawłowski, K. Stefańska

Na RYS. 1 oraz RYS. 2–3 przedstawiono schemat i warstwy materiałowe oraz model obliczeniowy ściany zewnętrznej.

Na RYS. 4 oraz RYS. 5–6 przedstawiono schemat i warstwy materiałowe oraz model obliczeniowy dachu.

TABELI 1 zestawiono wyniki obliczeń RT i U dla ścian zewnętrznych i stropodachów metodą kresów oraz na podstawie symulacji komputerowej.

rys5 6 drewniane
RYS. 5–6. Modele obliczeniowe stropodachu o konstrukcji drewnianej: płyta g-k gr. 1,25 cm – λ = 0,23 W/(m·K), słup drewniany 5×20 cm – λ = 0,16 W/(m·K), wełna mineralna gr. 20 cm + 5 cm – λ = 0,04 W/(m·K) (5) i λ = 0,035 W/(m·K) (6); rys.: K. Pawłowski, K. Stefańska
tab1 drewniane
TABELA 1. Wyniki obliczeń RT i U dla ścian zewnętrznych i stropodachów metodą kresów oraz na podstawie symulacji komputerowej

W następnym etapie obliczeń wytypowano złącza budowlane pochodzące z tej technologii. Do obliczeń wytypowano następujące złącza:

 • połączenie ściany zewnętrznej w narożniku,
 • połączenie ściany zewnętrznej z oknem (bez węgarka i z węgarkiem).

Do obliczeń numeryczne (przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO-KOBRU86) parametrów fizykalnych wybranych złączy przegród zewnętrznych przyjęto następujące założenia:

 • temperatura powietrza wewnętrznego ti = 20°C (pokój dzienny), temperatura powietrza zewnętrznego te = –18°C (II strefa – Bydgoszcz),
 • opory przejmowania ciepła zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [2],
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła – modele obliczeniowe (RYS. 2–3 i 5–6); do obliczeń przyjęto zrównoważony współczynnik przewodzenia ciepła w przypadku warstw niejednorodnych cieplnie,
 • modelowanie złączy zgodnie z PN-EN ISO 10211:2008 [3].

Dla każdego wybranego złącza budowlanego określono następujące parametry fizykalne:

 • współczynnik przenikania ciepła pojedynczych przegród w polu jednowymiarowym U [W/(m2·K)],
 • strumień cieplny przepływający przez złącze Φ [W],
 • współczynnik sprzężenia cieplnego L2D [W/(m·K)],
 • liniowy współczynnik przenikania ciepła (określony po wymiarach wewnętrznych) Ψi [W/(m·K)],
 • temperatura minimalna na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka tmin. [°C],
 • czynnik temperaturowy ƒRsi(2D) [-], określony na podstawie temperatury minimalnej na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka cieplnego tmin. [°C].

Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych dla poszczególnych złączy budowlanych zostały zestawione w postaci kart katalogowych mostków cieplnych.

Na RYS. 7–10 przedstawiono model obliczeniowy, linie strumieni cieplnych (adiabaty) oraz rozkład temperatur dla narożnika ścian zewnętrznych.

rys7 10 drewniane
RYS. 7–10. Wyniki symulacji komputerowej dla narożnika ścian zewnętrznych: model obliczeniowy (7), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (8), rozkład temperatury (izotermy 0–20°C) (9) i rozkład temperatury (izotermy –18–20°C) (10); rys.: K. Pawłowski, K. Stefańska
tab2 drewniane
TABELA 2. Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych narożników ścian zewnętrznych
λ'' – zrównoważony współczynnik przewodzenia ciepła (drewno–wełna mineralna)
UC – współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej

TABELI 2 zestawiono wyniki parametrów fizykalnych narożnika ścian zewnętrznych.

Na RYS. 11–14 przedstawiono model obliczeniowy, linie strumieni cieplnych (adiabaty) oraz rozkład temperatur dla połączenia ściany zewnętrznej z oknem (bez węgarka).

rys11 14 drewniane
RYS. 11–14. Wyniki symulacji komputerowej dla połączenia ściany zewnętrznej z oknem (bez węgarka): model obliczeniowy (11), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (12), rozkład temperatury (izotermy 0–20°C) (13) i rozkład temperatury (izotermy –18–20°C) (14); rys.: K. Pawłowski, K. Stefańska

W TABELI 3 zestawiono wyniki parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z oknem (bez węgarka).

tab3 drewniane
TABELA 3. Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z oknem (bez węgarka)

λ'' – zrównoważony współczynnik przewodzenia ciepła (drewno–wełna mineralna)
UC – współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej
UW – współczynnik przenikania ciepła okna

Na RYS. 15–18 przedstawiono model obliczeniowy, linie strumieni cieplnych (adiabaty) oraz rozkład temperatur dla połączenia ściany zewnętrznej z oknem (z węgarkiem).

rys15 18 drewniane
RYS. 15–18. Wyniki symulacji komputerowej dla połączenia ściany zewnętrznej z oknem (z węgarkiem): model obliczeniowy (15), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (16), rozkład temperatury (izotermy 0–20°C) (17) i rozkład temperatury (izotermy –18–20°C) (18); rys.: K. Pawłowski, K. Stefańska

W TABELI 4 zestawiono wyniki parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z oknem (z węgarkiem).

tab4 drewniane
TABELA 4. Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z oknem (z węgarkiem)

λ'' – zrównoważony współczynnik przewodzenia ciepła (drewno–wełna mineralna)
UC – współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej
UW – współczynnik przenikania ciepła okna

Znajomość parametrów fizykalnych złączy (mostków cieplnych) pozwala m.in. na:

 • określenie całkowitych strat ciepła przez elementy obudowy budynków z uwzględnieniem przepływów ciepła w polu dwuwymiarowym (2D) – wykorzystanie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψi [W/(m·K)],
 • określenie współczynnika przenikania ciepła Uk z uwzględnieniem liniowych mostków cieplnych – wykorzystanie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψi [W/(m·K)],
 • ocena ryzyka występowania kondensacji powierzchniowej (ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych) – wykorzystanie wartości temperatur minimalnych na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka tmin. [°C] oraz czynnika temperaturowego ƒRsi(2D) [-].
 • W pracy [4] przedstawiono wyniki obliczeń i analiz innych złączy przegród budynków szkieletowych drewnianych.

Podsumowanie i wnioski

Należy zauważyć, że dwie przegrody spełniające wymaganie cieplne (np. ściana zewnętrzna, stolarka okienna) połączone ze sobą generują dodatkowe straty ciepła opisane m.in. w postaci liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ. Znacząca wartość współczynnika Ψ nie oznacza automatycznie istotnego mostka cieplnego. Zgodnie z definicją wartości Ψ traktowane są jako współczynniki korekcyjne do obliczeń jednowymiarowych strat ciepła, za pomocą których aspekt geometryczny (określony przez przyjęcie wymiarów) powinien być uwzględniony, tak samo jak zwiększenie strumienia cieplnego.

W rozporządzeniu [1] nie określono wartości maksymalnych (granicznych) wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψmax. [W/(m·K)].

Przykładową klasyfikację wpływu mostków cieplnych w zależności od wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ podano w TABELI 5.

tab5 drewniane
TABELA 5. Klasyfikacja wpływu mostków cieplnych na straty ciepła; oprac. na podstawie [5]

Stwierdzono także, że w złączach nie występuje ryzyko kondensacji powierzchniowej (ryzyko rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych), ponieważ nie został spełniony warunek:

ƒRsi.(2D) ƒRsi.(kryt.);

przyjmując  ƒRsi.(kryt.) = 0,785 (Bydgoszcz, III klasa wilgotności pomieszczeń) wg pracy [6].

Minimalizację wpływu mostków cieplnych można osiągnąć poprzez poprawne ukształtowanie układów materiałowych elementów obudowy budynków (odpowiednie grubości oraz usytuowanie).

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz można stwierdzić, że budownictwo szkieletowe drewniane wpisuje się w standard „budynków o niskim zużyciu energii” oraz szeroko rozumianego „budownictwa zrównoważonego”.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r., poz. 2285).
 2. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
 3. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
 4. K. Stefańska, „Analiza parametrów fizykalnych złączy przegród zewnętrznych budynku o konstrukcji drewnianej”, praca dyplomowa magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. K. Pawłowskiego, Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2022.
 5. P. Wouters, J. Schietecata, P. Standaert, K. Kasperkiewicz, „Cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2004.
 6. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii. Obliczenia fizykalne przegród zewnętrznych i ich złączy w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2021.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr Jarosław Gil Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo...

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo kosztownych prób naprawienia problemów. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest świadome projektowanie z uwzględnieniem wymogów izolacyjności akustycznej i wykonywanie pomiarów weryfikacyjnych po wybudowaniu budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika...

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku oraz współczynników przenikania ciepła U [W//(m2·K)] dla pojedynczych przegród budynku). Powyższe wymusza wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych elementów obudowy budynku, wysokosprawnych systemów...

Józef Macech Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

mgr Rafał Zaremba Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym...

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym należy chronić m.in. przed hałasem powietrznym oraz uderzeniowym pochodzącym od lokali usługowych oraz instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej...

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej do tzw. wilgotności wagowej (wysuszeniem) [1].

Joanna Szot Stropy w domach jednorodzinnych

Stropy w domach jednorodzinnych Stropy w domach jednorodzinnych

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie...

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3) System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Mariusz Garecki Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości....

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji...

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Ireneusz Stachura Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Jak eliminować mostki cieplne w budynku? Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie...

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Wybrane dla Ciebie

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz » Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego » Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz » Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia » Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych » Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Jakie narzędzia warto mieć ? »

Jakie narzędzia warto mieć ? » Jakie narzędzia warto mieć ? »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście » Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Najnowsze produkty i technologie

MAXFLOOR Sp. z o.o. Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce...

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce ilość wykonywanych posadzek w tym systemie systematycznie i dynamicznie rośnie rok do roku.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego...

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego przechowywania na placu budowy, co generuje koszty i w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia narażać może materiały izolacyjne na pogorszenie ich właściwości.

Grupa Warta Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych....

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych. Balkony i tarasy oraz znajdujące się na nich elementy aranżacji wymagają dbałości o każdy szczegół. Wtedy zyskasz pewność, że przy niekorzystnych czynnikach zewnętrznych są skutecznie chronione przed zniszczeniem.

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą...

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą stosować różnorodne materiały izolacyjne. Przy ocieplaniu domu należy zwrócić szczególną uwagę na newralgiczne miejsca, których zlokalizowanie i odpowiednie zaizolowanie pozwoli na utrzymanie wytworzonego przez instalację grzewczą ciepła. Dlaczego ocieplenie domu jest tak ważne? Od czego zależy...

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź! Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu,...

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu, czy to gotowego z oferty projektów tzw. katalogowych, czy to indywidualnego, zleconego na zamówienie, to kluczowy element procesu budowy. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na projekt gotowy, czy indywidualny, musimy uwzględnić różne aspekty, takie jak dostosowanie projektu do miejscowego...

Paroc Polska Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu...

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu wymaga jednak dużej ostrożności i dokładności w kwestii izolacji dachu płaskiego – wynika to ze specyfiki instalacji, która przede wszystkim oznacza dodatkowe obciążenia oraz ryzyko mostków termicznych. Z myślą o odpowiedniej wytrzymałości i nośności konstrukcji, tradycyjnie wybiera się materiały...

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

Alchimica Polska Sp. z o.o. Naprawa dachu z papy bloku mieszkalnego

Naprawa dachu z papy bloku mieszkalnego Naprawa dachu z papy bloku mieszkalnego

Prezentujemy rezultat prac renowacyjnych dachu płaskiego wieżowca mieszkalnego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Pogodnej. Prace zostały wykonane przez doświadczoną, certyfikowaną przez nas firmę wykonawczą....

Prezentujemy rezultat prac renowacyjnych dachu płaskiego wieżowca mieszkalnego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Pogodnej. Prace zostały wykonane przez doświadczoną, certyfikowaną przez nas firmę wykonawczą. Czas realizacji tej renowacji przypadł na przełom marca i kwietnia 2023 r., a więc zdjęcia i wideo ilustrują stan pół roku po zakończeniu inwestycji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.