Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Parametry fizykalne przegród zewnętrznych budynków drewnianych – studium przypadku

Physical parameters of external timber building partitions – case study

FOT. Przykładowe rozwiązanie ringmuru, tzw. termomur: ułożenie i zbrojenie ringmuru (po lewej) i uzupełnienie mieszanką betonową (po prawej), fot. K. Pawłowski, K. Stefańska

FOT. Przykładowe rozwiązanie ringmuru, tzw. termomur: ułożenie i zbrojenie ringmuru (po lewej) i uzupełnienie mieszanką betonową (po prawej), fot. K. Pawłowski, K. Stefańska

Budynki drewniane wpisują się w rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe szeroko rozumianego budownictwa zrównoważonego. W krajach skandynawskich bardzo popularne i powszechnie stosowane jest właśnie budownictwo drewniane szkieletowe. Mimo że panuje tam chłodniejszy klimat, sprawdza się ono bardzo dobrze, a zaletą tych budynków jest głównie to, że ich obudowa to w większości materiał izolacyjny w postaci wełny mineralnej.

Należy także zauważyć, że przegrody zewnętrzne o konstrukcji szkieletowej drewnianej ze szczeliną dobrze wentylowaną charakteryzują się strukturą niejednorodną cieplnie (drewno–wełna mineralna).

O czym przeczytasz w artykule:
 • Charakterystyka rozwiązań konstrukcyjno­‑materiałowych wybranych przegród
 • Obliczenia parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych i złączy budynków drewnianych
 • Podsumowanie i wnioski
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń współczynników przenikania ciepła U wybranych przegród zewnętrznych różnymi metodami oraz parametrów fizykalnych złączy tych przegród. Dodatkowo przeprowadzono ich ocenę w zakresie podstawowego kryterium cieplno-wilgotnościowego.
Physical parameters of external timber building partitions – case study
The article presents the results of calculations of the heat transfer coefficients U of selected external partitions using various methods and the physical parameters of the joints of these partitions. Additionally, they were assessed in terms of the basic hygrothermal criterion.

Charakterystyka rozwiązań konstrukcyjno­‑materiałowych wybranych przegród

Aby spełnić podstawowe wymagania dotyczące wytrzymałości, izolacyjności cieplnej, akustyki i odporności na wilgoć, proponowane są głównie dwa rodzaje ścian stanowiących obudowę budynku:

 • ściany konstrukcyjne o grubości netto 200 mm, których współczynnik U wynosi średnio 0,22 W/(m2·K) przy standardowym założeniu, że konstrukcja szkieletu jest drewniana i wypełniona wełną mineralną,
 • ściany konstrukcyjne o grubości netto 250 mm, których współczynnik U = 0,18 W/(m2·K).

Spełniają one warunek podstawowy zawarty w § 14 norweskich Wytycznych Technicznych TEK 10 i TEK 17, dotyczący efektywności energetycznej, oraz wymagania sformułowane w polskim rozporządzeniu WT [1].

Aby uzyskać odpowiednią grubość izolacji ścian zewnętrznych, stosuje się ściany konstrukcyjne pojedyncze lub podwójne. Rozwiązania konstrukcyjne różnią się między sobą głównie rodzajem i rozmieszczeniem słupów w konstrukcji szkieletowej ściany.

W Norwegii 98% budynków jednorodzinnych posadowionych jest na płycie fundamentowej. Jest to bardzo dobry sposób na poprawne izolowanie od gruntu i wystarczające wytrzymałościowo rozwiązanie dla lekkich konstrukcji drewnianych. Technologia ta polega w pierwszym etapie na przygotowaniu podłoża: wyrównaniu go i ustabilizowaniu żwirem o różnej wielkości z równoczesnym doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Funkcję wieńca w budownictwie szkieletowym drewnianym spełnia tzw. ringmur, czyli opaska dla płyty fundamentowej. Wymagane jest, aby był on skonstruowany jako konstrukcja szczelna, tj. aby wokół wszelkich otworów był uszczelniony.

Ringmur układa się z gotowych elementów będących szalunkiem traconym, tzw. ­termomur (FOT. główne).

rys1 drewniane
RYS. 1. Schemat i warstwy materiałowe ściany zewnętrznej. Objaśnienia: 1 – drewniane panele fasadowe gr. 16 mm, 2 – łaty sosnowe 24×23 mm, 3 – pustka powietrzna, 4 – wiatroizolacja, 5 – słup sosnowy 50×200 mm, 6 – wełna mineralna gr. 200 mm, 7 – paroizolacja, 8 – wełna mineralna gr. 50 mm na stelażu drewnianym poziomym, 9 – płyta ognioodporna gr. 12,5 mm, 10 – płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm; rys.: K. Pawłowski, K. Stefańska

Konstrukcja dachu opiera się na krokwiach lub kratownicach drewnianych, a wolne przestrzenie uzupełniane są wełną mineralną. Natomiast od strony wewnętrznej jako wykończenie stosuje się płyty gipsowo-kartonowe, a od strony zewnętrznej pokrycie dachowe.

Obliczenia parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych i złączy budynków drewnianych

Przegrody o konstrukcji szkieletowej drewnianej (ściana zewnętrzna i stropodach) to przegrody o budowie niejednorodnej cieplnie z pustką dobrze wentylowaną. W tym przypadku pomija się opór cieplny szczeliny i innych warstw znajdujących się między nią a środowiskiem zewnętrznym i dodaje zamiennie do oporu pozostałej części przegrody opór przejmowania ciepła odpowiadający nieruchomemu powietrzu wnętrza szczeliny; można przyjmować wartość Rsi. Obliczenia całkowitego oporu cieplnego RT i współczynnika przenikania ciepła U wykonano metodą kresów oraz na podstawie wyników symulacji komputerowej.

rys2 3 drewniane
RYS. 2–3. Modele obliczeniowe ścian zewnętrznych o konstrukcji drewnianej: płyta g-k 2×1,25 cm – λ = 0,23 W/(m·K), słup drewniany 5×20 cm – λ = 0,16 W/(m·K), wełna mineralna gr. 20 cm + 5 cm – λ = 0,04 W/(m·K) (2) i λ = 0,035 W/(m·K) (3); rys.: K. Pawłowski, K. Stefańska
rys4 drewniane
RYS. 4. Schemat i warstwy materiałowe stropodachu. Objaśnienia: 1 – gont bitumiczny SBB, 2 – papa wierzchniego krycia, 3 – deskowanie pełne gr. 25 mm, 4 – kontrłata sosnowa 40×32 mm, 5 – pustka powietrzna, 6 – izolacja wysokoparoprzepuszczalna, 7 – krokiew sosnowa 48×198 mm, 8 – wełna mineralna gr. 198 mm, 9 – wełna mineralna gr. 50 mm na ruszcie stalowym, 10 – paroizolacja, 11 – płyta gipsowo­‑kartonowa gr. 12,5 mm; rys.: K. Pawłowski, K. Stefańska

Na RYS. 1 oraz RYS. 2–3 przedstawiono schemat i warstwy materiałowe oraz model obliczeniowy ściany zewnętrznej.

Na RYS. 4 oraz RYS. 5–6 przedstawiono schemat i warstwy materiałowe oraz model obliczeniowy dachu.

TABELI 1 zestawiono wyniki obliczeń RT i U dla ścian zewnętrznych i stropodachów metodą kresów oraz na podstawie symulacji komputerowej.

rys5 6 drewniane
RYS. 5–6. Modele obliczeniowe stropodachu o konstrukcji drewnianej: płyta g-k gr. 1,25 cm – λ = 0,23 W/(m·K), słup drewniany 5×20 cm – λ = 0,16 W/(m·K), wełna mineralna gr. 20 cm + 5 cm – λ = 0,04 W/(m·K) (5) i λ = 0,035 W/(m·K) (6); rys.: K. Pawłowski, K. Stefańska
tab1 drewniane
TABELA 1. Wyniki obliczeń RT i U dla ścian zewnętrznych i stropodachów metodą kresów oraz na podstawie symulacji komputerowej

W następnym etapie obliczeń wytypowano złącza budowlane pochodzące z tej technologii. Do obliczeń wytypowano następujące złącza:

 • połączenie ściany zewnętrznej w narożniku,
 • połączenie ściany zewnętrznej z oknem (bez węgarka i z węgarkiem).

Do obliczeń numeryczne (przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO-KOBRU86) parametrów fizykalnych wybranych złączy przegród zewnętrznych przyjęto następujące założenia:

 • temperatura powietrza wewnętrznego ti = 20°C (pokój dzienny), temperatura powietrza zewnętrznego te = –18°C (II strefa – Bydgoszcz),
 • opory przejmowania ciepła zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [2],
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła – modele obliczeniowe (RYS. 2–3 i 5–6); do obliczeń przyjęto zrównoważony współczynnik przewodzenia ciepła w przypadku warstw niejednorodnych cieplnie,
 • modelowanie złączy zgodnie z PN-EN ISO 10211:2008 [3].

Dla każdego wybranego złącza budowlanego określono następujące parametry fizykalne:

 • współczynnik przenikania ciepła pojedynczych przegród w polu jednowymiarowym U [W/(m2·K)],
 • strumień cieplny przepływający przez złącze Φ [W],
 • współczynnik sprzężenia cieplnego L2D [W/(m·K)],
 • liniowy współczynnik przenikania ciepła (określony po wymiarach wewnętrznych) Ψi [W/(m·K)],
 • temperatura minimalna na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka tmin. [°C],
 • czynnik temperaturowy ƒRsi(2D) [-], określony na podstawie temperatury minimalnej na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka cieplnego tmin. [°C].

Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych dla poszczególnych złączy budowlanych zostały zestawione w postaci kart katalogowych mostków cieplnych.

Na RYS. 7–10 przedstawiono model obliczeniowy, linie strumieni cieplnych (adiabaty) oraz rozkład temperatur dla narożnika ścian zewnętrznych.

rys7 10 drewniane
RYS. 7–10. Wyniki symulacji komputerowej dla narożnika ścian zewnętrznych: model obliczeniowy (7), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (8), rozkład temperatury (izotermy 0–20°C) (9) i rozkład temperatury (izotermy –18–20°C) (10); rys.: K. Pawłowski, K. Stefańska
tab2 drewniane
TABELA 2. Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych narożników ścian zewnętrznych
λ'' – zrównoważony współczynnik przewodzenia ciepła (drewno–wełna mineralna)
UC – współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej

TABELI 2 zestawiono wyniki parametrów fizykalnych narożnika ścian zewnętrznych.

Na RYS. 11–14 przedstawiono model obliczeniowy, linie strumieni cieplnych (adiabaty) oraz rozkład temperatur dla połączenia ściany zewnętrznej z oknem (bez węgarka).

rys11 14 drewniane
RYS. 11–14. Wyniki symulacji komputerowej dla połączenia ściany zewnętrznej z oknem (bez węgarka): model obliczeniowy (11), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (12), rozkład temperatury (izotermy 0–20°C) (13) i rozkład temperatury (izotermy –18–20°C) (14); rys.: K. Pawłowski, K. Stefańska

W TABELI 3 zestawiono wyniki parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z oknem (bez węgarka).

tab3 drewniane
TABELA 3. Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z oknem (bez węgarka)

λ'' – zrównoważony współczynnik przewodzenia ciepła (drewno–wełna mineralna)
UC – współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej
UW – współczynnik przenikania ciepła okna

Na RYS. 15–18 przedstawiono model obliczeniowy, linie strumieni cieplnych (adiabaty) oraz rozkład temperatur dla połączenia ściany zewnętrznej z oknem (z węgarkiem).

rys15 18 drewniane
RYS. 15–18. Wyniki symulacji komputerowej dla połączenia ściany zewnętrznej z oknem (z węgarkiem): model obliczeniowy (15), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (16), rozkład temperatury (izotermy 0–20°C) (17) i rozkład temperatury (izotermy –18–20°C) (18); rys.: K. Pawłowski, K. Stefańska

W TABELI 4 zestawiono wyniki parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z oknem (z węgarkiem).

tab4 drewniane
TABELA 4. Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z oknem (z węgarkiem)

λ'' – zrównoważony współczynnik przewodzenia ciepła (drewno–wełna mineralna)
UC – współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej
UW – współczynnik przenikania ciepła okna

Znajomość parametrów fizykalnych złączy (mostków cieplnych) pozwala m.in. na:

 • określenie całkowitych strat ciepła przez elementy obudowy budynków z uwzględnieniem przepływów ciepła w polu dwuwymiarowym (2D) – wykorzystanie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψi [W/(m·K)],
 • określenie współczynnika przenikania ciepła Uk z uwzględnieniem liniowych mostków cieplnych – wykorzystanie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψi [W/(m·K)],
 • ocena ryzyka występowania kondensacji powierzchniowej (ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych) – wykorzystanie wartości temperatur minimalnych na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka tmin. [°C] oraz czynnika temperaturowego ƒRsi(2D) [-].
 • W pracy [4] przedstawiono wyniki obliczeń i analiz innych złączy przegród budynków szkieletowych drewnianych.

Podsumowanie i wnioski

Należy zauważyć, że dwie przegrody spełniające wymaganie cieplne (np. ściana zewnętrzna, stolarka okienna) połączone ze sobą generują dodatkowe straty ciepła opisane m.in. w postaci liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ. Znacząca wartość współczynnika Ψ nie oznacza automatycznie istotnego mostka cieplnego. Zgodnie z definicją wartości Ψ traktowane są jako współczynniki korekcyjne do obliczeń jednowymiarowych strat ciepła, za pomocą których aspekt geometryczny (określony przez przyjęcie wymiarów) powinien być uwzględniony, tak samo jak zwiększenie strumienia cieplnego.

W rozporządzeniu [1] nie określono wartości maksymalnych (granicznych) wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψmax. [W/(m·K)].

Przykładową klasyfikację wpływu mostków cieplnych w zależności od wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ podano w TABELI 5.

tab5 drewniane
TABELA 5. Klasyfikacja wpływu mostków cieplnych na straty ciepła; oprac. na podstawie [5]

Stwierdzono także, że w złączach nie występuje ryzyko kondensacji powierzchniowej (ryzyko rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych), ponieważ nie został spełniony warunek:

ƒRsi.(2D) ƒRsi.(kryt.);

przyjmując  ƒRsi.(kryt.) = 0,785 (Bydgoszcz, III klasa wilgotności pomieszczeń) wg pracy [6].

Minimalizację wpływu mostków cieplnych można osiągnąć poprzez poprawne ukształtowanie układów materiałowych elementów obudowy budynków (odpowiednie grubości oraz usytuowanie).

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz można stwierdzić, że budownictwo szkieletowe drewniane wpisuje się w standard „budynków o niskim zużyciu energii” oraz szeroko rozumianego „budownictwa zrównoważonego”.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r., poz. 2285).
 2. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
 3. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
 4. K. Stefańska, „Analiza parametrów fizykalnych złączy przegród zewnętrznych budynku o konstrukcji drewnianej”, praca dyplomowa magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. K. Pawłowskiego, Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2022.
 5. P. Wouters, J. Schietecata, P. Standaert, K. Kasperkiewicz, „Cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2004.
 6. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii. Obliczenia fizykalne przegród zewnętrznych i ich złączy w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2021.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.