Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Badanie właściwości mechanicznych betonu ze zbrojeniem rozproszonym z włókien niemetalicznych

Part. 2. Test of mechanical properties of fibre reinforced concrete with synthetic fibres

fot. www.forta-ferro.com

fot. www.forta-ferro.com

Artykuł stanowi kontynuację pracy [1], w której opisano materiały i procedury badań oraz wyniki badań konsystencji i wytrzymałości na ściskanie betonu bez włókien oraz betonu z włóknami syntetycznymi. W kolejnej części opisana zostanie analiza wyników badań, w tym określenie energii pękania i zależności pomiędzy wytrzymałością na ściskanie i na rozciąganie przy zginaniu.

Projektowanie konstrukcji z fibrobetonu, a w szczególności posadzek przemysłowych, wymaga znajomości wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu [2–4]. Wytrzymałość taką można uzyskać ze wzorów empirycznych lub na podstawie wyników laboratoryjnych badań prowadzonych na podstawie normy PN-EN 14651 [5]. Zarówno wzory empiryczne, jak i zalecenia normowe dotyczą betonów zbrojonych włóknami stalowymi.

W literaturze i w przepisach normowych nie ma wiele informacji na temat określenia wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu betonów z włóknami syntetycznymi [6]. W artykule podjęto próbę określenia wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu betonów z włóknami syntetycznymi zgodnie z normą PN-EN 14651 [5]. Uzyskane wyniki porównano z wynikami badań prowadzonymi na świecie oraz z wytrzymałościami obliczonymi wzorami empirycznymi.

O czym w artykule przeczytasz:

 • Wzory empiryczne
 • Badania laboratoryjne
 • Analiza uzyskanych wyników

W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu betonu z włóknami syntetycznymi. Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 14651 [5] jako test trzypunktowego zginania. Otrzymane wyniki porównano z innymi badaniami dostępnymi w literaturze oraz z wynikami obliczeń. Artykuł jest drugą częścią cyklu składającego się z trzech publikacji. W pierwszym artykule [1] opisano materiały i procedury badań oraz wyniki badań konsystencji i wytrzymałości na ściskanie betonu bez włókien oraz fibrobetonu. W ostatniej części przeprowadzona zostanie analiza wyników badań, w tym określenie energii pękania i zależności pomiędzy wytrzymałością na ściskanie i na rozciąganie przy zginaniu.

Test of mechanical properties of fibre reinforced concrete with synthetic fibres

The article presents the results of tests of bending tensile strength of concrete with synthetic fibres. The tests were carried out in accordance with the PN-EN 14651 standard as a three-point bending test. The obtained results were compared with other tests results available in literature and with the results of calculations. The article is a second part of a cycle consisting of three publications. In the first article, materials and test procedures were described, as well as the results of the flexural and compressive tests of concrete with and without fibres. In the last part, the analysis of the test results, including the determination of the fracture energy and the relationship between compressive strength and flexural strength.

Wzory empiryczne

Już w połowie lat siedemdziesiątych XX w. Swamy i Mangat w pracach [7–8] podali wzór na wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu betonu zbrojonego włóknami metalicznymi ƒƒl. Wytrzymałość ta jest funkcją nominalnej zawartości włókien stalowych w fibrobetonie oraz smukłości włókien:

gdzie:

ƒm – wytrzymałość na zginanie betonu bez włókien,
l – długość włókien,
d – średnica włókien,
Vƒ – nominalna zawartość włókien stalowych, określona wzorem:

w którym:

Wƒ – średnia wagowa zawartość włókien w 1 m3 betonu,
ρƒ – gęstość włókien; w przypadku stali ρƒ = 7850 kg/m3.

W przypadku zawartości włókien Vƒ ≤  0,5% wpływ włókien na wytrzymałość fibrobetonu jest nieznaczny, przy Vƒ =  1,0% ze wzoru (1) uzyskuje się przyrosty wytrzymałości w granicach 40%, natomiast przy Vƒ  >  1,0% zwiększenie wytrzymałości w porównaniu do wytrzymałości betonu niezbrojonego wynosi nawet 90%.

Wzór (1) zamieszczono w amerykańskich wytycznych do projektowania fibrobetonu z włóknami stalowymi ACI 544.4R-88 [9] oraz w kolejnym wydaniu z 1999 r.

W najnowszej wersji ACI 544.4R-18 [10] przyjęto, że wytrzymałość na rozciąganie zarysowanego fibrobetonu ƒut-FRC uzależniona jest od wytrzymałości resztkowej na zginanie ƒD150 przy ugięciu badanej belki na poziomie L/150 (gdzie L to rozpiętość belki):

W pracy [11] Legeron i Paultre zaproponowali, aby wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu betonu zbrojonego włóknami określać w zależności od wartości charakterystycznej wytrzymałości betonu na ściskanie ƒck:

gdzie:

λ – współczynnik mieszczący się w granicach 0,35–0,65, zwykle λ  =  0,5.

Mniejsze wartości przyjmuje się w przypadku próbek dojrzewających w warunkach polowych.

Uzależnienie wytrzymałości fibrobetonu na rozciąganie przy zginaniu tylko od wytrzymałości na ściskanie jest dość kontrowersyjne, gdyż nie uwzględnia materiału, wymiarów i ilości zastosowanych włókien.

Glinicki w pracach [12–13], na postawie badań przeprowadzanych w IPPT PAN, podaje wzór na wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu betonu zbrojonego włóknami stalowymi w postaci:

Powyższy wzór uzyskano w przypadku betonów klasy B30 o składzie typowym dla betonu towarowego. Wzór (5) uzyskał bardzo dobrą korelację z wynikami badań (r2  =  0,95).

Badania laboratoryjne

Przeprowadzono badania laboratoryjne zgodnie z normą PN-EN 14651 [5] (test trzypunktowego zginania). Zastosowano beton odpowiadający klasie C40/50 i C45/50 dla odpowiednio mieszanki bez włókien (NC) i z włóknami FRC, zgodnie z PN 206 [14]. Próbki w kształcie prostopadłościanów o wymiarach 150×150×550 mm przygotowano zgodnie z wymogami PN-EN 14651 [5]. Szczegółowy opis zastosowanych materiałów oraz sposobu przygotowania próbek zamieszczono w części 1 artykułu [1]. Widok stanowiska badawczego pokazano na FOT. 1.

fot1 beton ze zbrojeniem rozproszonym

FOT. 1. Stanowisko badawcze dla testu trzypunktowego zginania. Objaśnienia: 1 – miernik zaciskowy do pomiaru CMOD, 2 – miernik zaciskowy do pomiaru CTOD, 3 – czujnik LVDT do pomiaru ugięcia, 4 – podpora wywołująca siłę, 5 – podpora dolna, 6 – rama podtrzymująca czujniki LVDT; fot. J. Blazy, Ł. Drobiec

Podczas testów trzypunktowego zginania zbadano po trzy belki bez włókien (NC) i z włóknami (FRC). Krzywe uzyskane z badań dla każdej próbki oraz ich średnia są widoczne na RYS. 1–2 dla odpowiednio NC i FRC.

rys1 beton ze zbrojeniem rozproszonym

RYS. 1. Wykres krzywej F-CMOD dla belek NC – bez włókien syntetycznych; rys.: J. Blazy, Ł. Drobiec

rys2 beton ze zbrojeniem rozproszonym

RYS. 2. Wykres krzywej F-CMOD dla belek FRC – z włóknami syntetycznymi; rys.: J. Blazy, Ł. Drobiec

Dodatkowo wartości wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu w zakresie proporcjonalności liniowej (ƒƒct,L) i wartości wytrzymałości resztkowych na zginanie (ƒR,j) wraz z odpowiadającymi siłami (odpowiednio FL i Fj) dla wszystkich próbek i średniej NC oraz FRC są zestawione w TABELI 1 i pokazane na RYS. 3. Widok próbek po zniszczeniu widoczny jest na FOT. 2–5. Wszystkie próbki zniszczyły się quasi-pionową rysą występującą nad nacięciem.

tab1 beton ze zbrojeniem rozproszonym

TABELA 1. Wartości sił i wytrzymałości typowych dla badania trzypunktowego zginania dla wszystkich próbek i średniej NC oraz FRC


Uwaga: w nawiasie przedstawiony jest współczynnik wariancji

rys3 beton ze zbrojeniem rozproszonym

RYS. 3. Porównanie wartości wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu w zakresie proporcjonalności liniowej (ƒƒct,L) i wytrzymałości resztkowych na zginanie (ƒR,j) dla wszystkich próbek i średniej NC oraz FRC; rys.: J. Blazy, Ł. Drobiec

fot2 beton ze zbrojeniem rozproszonym

FOT. 2. Zarysowana próbka NC.1; fot.: J. Blazy, Ł. Drobiec

fot3 beton ze zbrojeniem rozproszonym

FOT. 3. Zarysowana próbka FRC.1; fot.: J. Blazy, Ł. Drobiec

fot4 beton ze zbrojeniem rozproszonym

FOT. 4. Zarysowana próbka FRC.2; fot.: J. Blazy, Ł. Drobiec

fot5 beton ze zbrojeniem rozproszonym

FOT. 5. Zarysowana próbka FRC.3 (5)

Analiza uzyskanych wyników

Dodanie włókien syntetycznych do betonu często zwiększa wytrzymałość na rozciąganie (ƒƒl). W zaprezentowanych badaniach ƒƒl=  ƒƒct,L, a wzrost ten wynosił ok. 13% (ƒƒct,L  =  3,26 i 3,69 MPa dla odpowiednio NC i FRC). Jest to wartość podobna do wartości uzyskanych w literaturze.

Guo i in. w [15] po dodaniu takiej samej objętości włókien polipropylenowych jak w przedstawionych badaniach (0,22%), ale o długości prawie trzy razy mniejszej (19 mm) otrzymali 5,5% wyższą ƒƒl niż dla betonu bez włókien.

Mikrowłókien o długości 12 mm użyli również Leong i in. [16] w mieszankach betonowych z 0,15 i 0,30% fibry, co w rezultacie doprowadziło do odpowiednio 1,14 i 1,18 razy większej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu.

Makrowłókna (l  =  60 mm, d  =  1,0 mm) o objętości 0,33% zostały wykorzystane w badaniach [17], gdzie polepszyły właściwości wytrzymałościowe o 6,3% w porównaniu do tradycyjnego betonu.

Inne testy [18], przeprowadzone dla 0,30% włókien kopolimerowych o l  =  38 mm i przekroju prostokątnym o wymiarach 2,0×0,5 mm, skutkowały wzrostem ƒƒl o 6,4%.

Należy jednak pamiętać, że mikrowłókna w większym stopniu niż makrowłókna wpływają na wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ƒƒl, gdyż to one efektywniej mostkują mikropęknięcia pojawiające się na początku obciążenia belki [6].

Porównanie przedstawionych wyników badań z tymi zawartymi w literaturze pokazano na RYS. 4. Można z niego wywnioskować, że zwykle dla użytego Vƒ  =  0,22% otrzymywano wyższe wartości ƒƒl. Jednakże wiele wskazuje również na to, że do otrzymania podobnego ƒƒl często była potrzebna o wiele większa ilość włókien, nawet czterokrotnie. Należy pamiętać, że oprócz wspomnianej wcześniej zawartości włókna w betonie na ƒƒl będą miały wpływ również materiał, wymiary, wytrzymałość na rozciąganie i moduł Younga włókna, a także skład mieszanki betonowej i jej urabialność.
Z wykresów pokazanych na RYS. 1 wynika również, że belki NC uległy nagłemu, kruchemu zniszczeniu chwilę po przeniesieniu maksymalnego obciążenia. Z drugiej strony próbki FRC, pomimo znacznego spadku przenoszonej siły po zarysowaniu, nadal były w stanie przenosić obciążenia przy wzrastającym CMOD (RYS. 2).

W celu scharakteryzowania opadającej części wykresów FRC obliczone zostały ƒR,j dla poszczególnych wartości CMOD, które zostały przedstawione w TABELI 1 i na RYS. 3.

Wynika z nich, że betony bez włókien nie miały żadnej wytrzymałości resztkowej, w przeciwieństwie do betonów z włóknami. W zakresie pozasprężystym widoczny był więc istotny wpływ fibry, dzięki której wzrosła ciągliwość betonu, a próbki zachowały swoją integralność i nie rozpadły się na pół nawet po zakończeniu testu. Widoczne jest to również na FOT. 2–5, gdzie przedstawione zostały wybrane próbki zaraz po przeprowadzonym badaniu.

W [20] Richardson i in. badali beton o podobnej wytrzymałości na ściskanie (60 MPa) z dodatkiem 1,11% dwóch rodzajów makrowłókien:

 • typ A to włókna polietylenowe (l/d  =  50 mm/0,941 mm);
 • typ B to włókna polipropylenowe (l/d  =  50 mm/1,183 mm).

W rezultacie beton z fibrą typu A uzyskał następujące wartości wytrzymałości resztkowych:

 • ƒR,1  =  4,36 MPa,
 • ƒR,2  =  4,51 MPa,
 • ƒR,3  =  4,38 MPa,
 • ƒR,4  =  4,38 MPa,

co wskazuje na zjawisko tzw. wzmocnienia (z ang. hardening) po początkowym zarysowaniu.

Podobnie jest dla mieszanki z włóknami typu B, gdzie:

 • ƒR,1   =  2,91 MPa,
 • ƒR,2  =  3,11 MPa,
 • ƒR,3  =  3,12 MPa,
 • ƒR,4  =  3,05 MPa.

Dla porównania w testach Carlesso i in. [21], gdzie zastosowano 0,56% i 1,11% włókien polipropylenowych o długości odpowiednio 48 i 60 mm, również zauważono zjawisko wzmocnienia, a wartości ƒR,j były mniejsze i mieściły się w przedziale odpowiednio 1,45–2,17 MPa i 2,05–3,40 MPa.

Należy zauważyć, że w opisanych w artykule badaniach doszło nie do wzmocnienia, lecz do osłabienia (z ang. softening), czyli zmniejszania się przenoszonej siły wraz ze wzrostem CMOD, chociaż różnica między ƒR,2, ƒR,3 i ƒR,4 nie była znacząca. Zjawisko osłabienia mogło tutaj wynikać z niewielkiej ilości zastosowanych włókien.

Inne badania [22] potwierdzają, że wysoka wartość Vƒ w mieszance betonowej może prowadzić do zjawiska wzmocnienia, w przeciwieństwie do identycznej mieszanki z mniejszą ilością tych samych włókien.

Warto również wspomnieć, że widoczne na wykresach F-CMOD dla FRC (RYS. 2) charakterystyczne pionowe skoki są wynikiem zrywania włókien syntetycznych w przekroju zarysowania. Natomiast zauważalne rozproszenie krzywych F-CMOD w regionie pozaszczytowym FRC jest konsekwencją zastosowanej metody badania, gdyż mały rozmiar powierzchni pęknięcia skutkuje dużą zmiennością statystyczną ilości włókien przecinających tę powierzchnię [23]. Dlatego też współczynnik wariancji wzrasta wraz ze wzrostem CMOD, a tym samym wydłużaniem się rysy, czyli zmniejszaniem powierzchni niezarysowanej w środkowym przekroju belki.

Z badań [23, 38, 39] wynika, że rozrzut wyników dla próbek z włóknami syntetycznymi często jest mniejszy niż dla próbek z włóknami stalowymi. Może to być skutkiem bardziej jednorodnego rozkładu włókien niemetalicznych w elemencie betonowym.

Jeśli chodzi o zakres sprężysty, to większy rozrzut wyników został zaobserwowany dla betonów NC, podczas gdy próbki FRC zachowują się niemal identycznie. Przyczyną może być lokalna niejednorodność struktury betonu, która nie jest istotna w fibrobetonie.

rys4 beton ze zbrojeniem rozproszonym

RYS. 4. Wykres zależności wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu od objętości włókien zawartych w betonie (Vƒ – ƒƒl) dla przedstawionych badań (próbki średniej FRC) i wyników zawartych w literaturze; rys.: J. Blazy, Ł. Drobiec

Przeprowadzono również porównanie wyników badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu z wytrzymałościami uzyskanymi na podstawie wzorów (1), (4) i (5). Wyniki obliczeń zamieszczono w TABELI 2.

Jak można się było spodziewać, najmniejsza korelacja została uzyskana, kiedy zastosowano wzór (4), gdzie ƒƒuzależniona była jedynie od ƒck i gdzie nie uwzględniano geometrii i ilości włókien w betonie. Lepsze dopasowanie daje wzór (5), który zaniża ƒƒo 23% i pozwala ją oszacować w sposób bezpieczny. Natomiast najbliżej wyników przeprowadzonych testów jest wynik wzoru (1), gdzie ƒƒjest o 10% większa od badanego. Z drugiej strony zawyżona ƒƒobliczona na jego podstawie mogłaby doprowadzić do zaprojektowania elementu fibrobetonowego o zbyt małym przekroju.

tab2 beton ze zbrojeniem rozproszonym

TABELA 2. Porównanie wyników badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu z wytrzymałościami uzyskanymi na podstawie wzorów (1), (4) i (5)

Podsumowanie i wnioski końcowe

Celem przeprowadzonych badań było potwierdzenie możliwości wykorzystania normy PN EN 14651 [5] do badania włókien syntetycznych.

Z przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski:

 • Użycie 0,22% włókien syntetycznych pozwoliło na uzyskanie większej o 13% wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu.
 • Belki bez zbrojenia rozproszonego uległy nagłemu, kruchemu zniszczeniu chwilę po przeniesieniu maksymalnego obciążenia. Natomiast próbki fibrobetonowe, pomimo znacznego spadku przenoszonej siły po zarysowaniu, nadal przeciwdziałały obciążeniu przy wzrastającym CMOD, możliwe więc było określenie wytrzymałości resztkowych:
  - ƒR,1  =  1,21 MPa,
  - ƒR,2  =  0,84 MPa,
  - ƒR,3 =  0,81 MPa,
  - ƒR,4  =  0,78 MPa.

W zakresie pozasprężystym widoczny był istotny wpływ fibry, dzięki której wzrosła ciągliwość betonu, a próbki zachowały swoją integralność i nie rozpadały się na pół nawet po zakończeniu testu.

 • Rozproszenie krzywych F-CMOD w rejonie pozaszczytowym FRC jest wynikiem zastosowanej metody badania – mały rozmiar powierzchni pęknięcia skutkuje dużą zmiennością statystyczną ilości włókien przecinających tę powierzchnię.
 • Porównanie wyników badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu z wytrzymałościami uzyskanymi na podstawie wzorów zaczerpniętych z literatury pozwoliło na uzyskanie wartości mniejszej o 23% i większej o 10%, kiedy uwzględniono geometrię i zawartość włókien w betonie oraz wartość dwa razy większą, kiedy wzięto po uwagę jedynie wytrzymałość fibrobetonu na ściskanie.

Literatura

1. J. Blazy, Ł. Drobiec, „Badanie właściwości mechanicznych betonu ze zbrojeniem rozproszonym z włókien niemetalicznych”, „IZOLACJE”, 4/2021, s. 74–78.
2. Ł. Drobiec, „Diagnostyka i uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych”, „IZOLACJE” 1/2017, s. 52–58.
3. B. Belletti, R. Cerioni, A. Meda, G. Plizzari, „Design aspects on steel fiber-reinforced concrete pavements”, „Journal Of Materials In Civil Engineering”, t. 20, nr 9, 2008, s. 599–607, doi:10.1061/(asce)0899-1561(2008)20:9(599).
4. Ł. Drobiec, „Konstrukcje betonowych posadzek przemysłowych”, „IZOLACJE” 11/12/2016, s. 45–53.
5. PN-EN 14651+A1:2007, „Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym. Pomiary wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (granica proporcjonalności LOP)”.
6. Ł. Drobiec, J. Blazy, „Współczesne niemetaliczne zbrojenie rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych”, „IZOLACJE” 5/2020, s. 70–84.
7. R.N. Swamy, P.S. Mangat, „A theory for the flexural strength of steel fiber reinforced concrete”, „Cement and Concrete Research”, t. 4, nr 2, 1974, s. 313–325.
8. R.N. Swamy, P.S. Mangat, „Influence of fiber geometry on the properties of steel fiber reinforced concrete”, „Cement and Concrete Research”, t. 4, nr 3, 1974, s. 451–465.
9. ACI 544.4R-88, „Design Considerations for Steel Fiber Reinforced Concrete”, 1988.
10. ACI 544.4R-18, „Guide to Design with Fiber-Reinforced Concrete”, 2018.
11. F. Legeron, P. Paultre, „Prediction of modulus of rupture of concrete”, „ACI Materials Journal”, t. 97, nr 2, 2000, s. 193–200.
12. M.A. Glinicki, „Ocena i projektowanie fibrobetonów na podstawie wytrzymałości równoważnej”, „Drogi i Mosty” 3/2002, s. 5–36.
13. M.A. Glinicki, „Beton ze zbrojeniem strukturalnym”, XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 13–10 marca 2010 r., t. 4, 2010, s. 279–308.
14. PN-EN 206+A1:2016-12, „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.
15. H. Guo, L. Jiang, J. Tao, Y. Chen, Z. Zheng, B. Jia, „Influence of a hybrid combination of steel and polypropylene fibers on concrete toughness”, „Construction and Building Materials”, t. 275, 2021, s. 122132 doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.122132.
16. G.W. Leong, K.H. Mo, Z.P. Loh, Z. Ibrahim, „Mechanical properties and drying shrinkage of lightweight cementitious composite incorporating perlite microspheres and polypropylene fibers”, „Construction and Building Materials”, t. 246, 2020, s. 118410, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.118410.
17. M. Hsie, C. Tu, P.S. Song, „Mechanical properties of polypropylene hybrid fiber-reinforced concrete”, „Materials Science and Engineering A”, t. 494, nr 1–2, 2008, s. 153–157, doi: 10.1016/j.msea.2008.05.037.
18. A.M. Luna i in., „Experimental mechanical characterization of steel and polypropylene fiber reinforced concrete”, „Revista Técnica de la Facultad de Ingenieria Universidad del Zulia”, t. 37, nr 2, 2014, s. 106–115.
19. M.A. Glinicki, „Testing of macro-fibres reinforced concrete for industrial floors”, „Cement Wapno Beton”, t. 13/75, nr 4, 2008, s. 184–195.
20. A. Richardson, K. Coventry, „Dovetailed and hybrid synthetic fibre concrete- impact, toughness and strength performance”, „Construction and Building Materials”, t. 78, 2015, s. 439–449, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.01.003.
21. M. Carlesso, S. Cavalaro, A. Fuente, „Flexural fatigue of pre-cracked plastic fibre reinforced concrete: Experimental study and numerical modelling”, „Cement and Concrete Composites”, t. 115, 2021, s. 103850, doi: 10.1016/j.cemconcomp.2020.103850.
22. C. Camille, D. Kahagala, O. Mirza, F. Mashiri, B. Kirkland, T. Clarke, „Performance behaviour of macro-synthetic fibre reinforced concrete subjected to static and dynamic loadings for sleeper applications”, „Construction and Building Materials”, t. 270, 2021, s. 121469, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.121469.
23. N. Buratti, C. Mazzotti, M. Savoia, „Post-cracking behaviour of steel and macro-synthetic fibre-reinforced concretes”, „Construction and Building Materials”, t. 25, nr 5, 2011, s. 2713–2722, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2010.12.022.
24. Z. Hongbo, Z. Haiyun, G. Hongxiang, „Characteristics of ductility enhancement of concrete by a macro polypropylene fiber”, „Materials Science”, 2020, s. 100087, doi: 10.1016/j.rinma.2020.100087.
25. S.A. Altoubat, J.R. Roesler, D.A. Lange, K. Rieder, „Simplified method for concrete pavement design with discrete structural fibers”, „Construction and Building Materials”, t. 22, 2008, s. 384–393, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2006.08.008.
26. V.M. Sounthararajan, S. Thirumurugan, A. Sivakumar, „Reinforcing Efficiency of Crimped Profile of Polypropylene Fibres on the Cementitious Matrix”, „Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology”, t. 6, nr 14, 2013, s. 2662–2667.
27. K. Behfarnia, A. Behravan, „Application of high performance polypropylene fibers in concrete lining of water tunnels”, „Materials & Design”, t. 55, 2014, s. 274–279, doi: 10.1016/j.matdes.2013.09.075.
28. S. Ismail, M. Ramli, „Effects of Adding Fibre on Strength and Permeability of Recycled Aggregate Concrete Containing Treated Coarse RCA”, „Journal of Civil and Environmental Engineering”, t. 8, 2014, s. 918–924.
29. S.P. Yap, C.H. Bu, U.J. Alengaram, K.H. Mo, M.Z. Jumaat, „Flexural toughness characteristics of steel-polypropylene hybrid fibre-reinforced oil palm shell concrete”, „Materials & Design”, t. 57, 2014, s. 652–659, doi: 10.1016/j.matdes.2014.01.004.
30. D. Altalabani, D.K.H. Bzeni, S. Linsel, „Mechanical properties and load deflection relationship of polypropylene fiber reinforced self-compacting lightweight concrete”, „Construction and Building Materials”, t. 252, 2020, s. 119084, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119084.
31. A. Sivakumar, M. Santhanam, „Mechanical properties of high strength concrete reinforced with metallic and non-metallic fibres”, Cem. Concr. Compos., t. 29, nr 8, 2007, s. 603–608, doi: 10.1016/j.cemconcomp.2007.03.006.
32. C.S. Das, T. Dey, R. Dandapat, B.B. Mukharjee, J. Kumar, „Performance evaluation of polypropylene fibre reinforced recycled aggregate concrete”, „Construction and Building Materials”, t. 189, 2018, s. 649–659, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.09.036.
33. J. Jeon, W. Kim, C. Jeon, J. Kim, „Processing and Mechanical Properties of Macro Polyamide Fiber Reinforced Concrete”, „Materials (Basel)”, t. 7, nr 12, 2014, s. 7634–7652, doi: 10.3390/ma7127634.
34. J.R. Roesler, D.A. Lange, S.A. Altoubat, K.A. Rieder, G.R. Ulreich, „Fracture of plain and fiber-reinforced concrete slabs under monotonic loading”, „Journal of Materials in Civil Engineering”, t. 1561, 2004, s. 452–460, doi: 10.1061/(ASCE)0899-1561(2004)16.
35. J. Li, J. Niu, C. Wan, X. Liu, Z. Jin, „Comparison of flexural property between high performance polypropylene fiber reinforced lightweight aggregate concrete and steel fiber reinforced lightweight aggregate concrete”, „Construction and Building Materials”, t. 157, 2017, s. 729–736, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.09.149.
36. F. Shi, T.M. Pham, H. Hao, Y. Hao, „Post-cracking behaviour of basalt and macro polypropylene hybrid fibre reinforced concrete with different compressive strengths”, „Construction and Building Materials”, t. 262, 2020, s. 120108, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120108.
37. A.H.H. Al-Masoodi, A. Kawan, M. Kasmur, R. Hamid, M.N.N. Khan, „Static and dynamic properties of concrete with different types and shapes of fibrous reinforcement”, „Construction and Building Materials”, t. 104, 2015, s. 247–262, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.12.037.
38. P. Smarzewski, „Effect of Curing Period on Properties of Steel and Polypropylene Fibre Reinforced Ultra-High Performance Concrete”, „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering”, t. 245, nr 3, 2017, doi: 10.1088/1757-899X/245/3/032059.
39. M.N. Soutsos, T.T. Le, „Lampropoulos A.P.: Flexural performance of fibre reinforced concrete made with steel and synthetic fibres”, „Construction and Building Materials”, t. 36, 2012, s. 704–710, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2012.06.042.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.