Izolacje.com.pl

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Rozwój grzybów na powierzchni tynku; fot. autorzy

Rozwój grzybów na powierzchni tynku; fot. autorzy

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

Zobacz także

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Korozja biologiczna

Proces korozji biologicznej materiałów budowlanych zależy od wielu powiązanych ze sobą czynników, jak właściwości fizyczne i chemiczne, w tym jakość i struktura zastosowanych materiałów, oraz rodzaj żywych organizmów, które ją powodują. Ma to związek z budową i fizjologią tych organizmów, a co za tym idzie, sposobem ich działania na materiały w odpowiednich warunkach środowiskowych [1].

Dla wyjaśnienia mechanizmu niszczenia materiałów budowlanych konieczna jest znajomość samego procesu biokorozji [2–5]. To złożone zjawisko, w którym materiały budowlane ulegają stopniowej degradacji, pod wpływem żywych organizmów, głównie takich jak bakterie, grzyby, glony, ale także mchy, porosty, rośliny oraz odchody ptaków [6].

Biokorozja może trwać całe lata. Przyczyny ją wywołujące praktycznie nie występują samodzielnie. Zwykle są to całe zespoły czynników korodujących, które oddziałując wzajemnie, przyspieszają proces degradacji.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Czym jest korozja biologiczna
 • Biokorozja wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • Środki ochrony powłok
 • Dezaktywacja biocydów

Artykuł omawia zjawisko biokorozji materiałów budowlanych oraz sposoby jej przeciwdziałania. Polegają one na dodawaniu środków biobójczych (biocydów), chroniących powierzchnie materiałów przed zasiedleniem jej przez mikroorganizmy. Autorzy analizują trwałość takich zabezpieczeń, biorąc pod uwagę czas, starzenie się biocydów oraz niekorzystny wpływ warunków środowiska.

Biocorrosion and problem of biocide agents degradation used in construction materials.

The article presents the problem of biocorrosion of building materials and the methods of counteracting it. Those methods consist in adding biocides which protect the surface of the materials against being inhabited by microorganisms. The authors analyse the durability of such protection in terms of time, ageing of biocides and the adverse impact of environmental conditions.

Biokorozja wewnątrz budynków

We wnętrzach budynków mieszkalnych żyje ponad 400 gatunków pleśni. Uwalniają one kwasy organiczne, lotne substancje toksyczne i miliony zarodników [7]. W okresie zarodnikowania przyczyniają się do znacznego zanieczyszczenia powietrza w środowisku, gdzie bytują. Pomieszczenia, gdzie występuje pleśń najczęściej są wilgotne, mają także podwyższone stężenie CO2. Czuć w nich zapach rozwijającej się grzybni [8].

Szacuje się, że w Polsce wilgotnych jest aż 15% mieszkań. Ich lokatorzy są zwykle nieświadomi poważnych skutków długotrwałego narażenia na rozwijające się tam mikroorganizmy. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są: Alternaria, Aspergillus, Candida, Cladosporium, Penicillium, Fusarium, Mucor, Rhizopus i Aureobasidium [9]. Dłuższy czas ekspozycji na takie grzyby może powodować alergie oraz problemy górnych dróg oddechowych [7].

W pomieszczeniach mieszkalnych ilość zarodników grzybów pleśniowych może przekroczyć nawet 1000/m3 [10]. Metabolity produkowane przez te organizmy są bardzo groźne dla ludzi i zwierząt. Wiele gatunków pleśni wytwarza niebezpieczne mykotoksyny [11]. Najważniejsze z nich to aflatoksyny, ochrotoksyna A, zearalenon, trichoteceny oraz fumonizyny. Wszystkie te mykotoksyny mają działanie mutagenne, neurotoksyczne, rakotwórcze oraz immunosupresyjne. Dłuższy okres ekspozycji organizmów żywych na te toksyny może mieć niekorzystne skutki dla zdrowia [12].

Bardzo często niewiedza ludzi na temat szkodliwego działania grzybów pleśniowych powoduje, że rozwijają się one w szybkim tempie. Dlatego tak ważne jest kontrolowanie pomieszczeń pod kątem obecności pleśni oraz wyeliminowanie wszystkich usterek technicznych, takich jak niewłaściwe ogrzewanie lub niedostateczna wentylacja oraz niepodejmowanie działań sprzyjających rozwojowi pleśni np. zamykanie stanu surowego przed okresem zimowym [13].

Biokorozja na zewnątrz budynków

Biokorozja na materiałach zewnętrznych jest widoczna głównie na elewacjach. Na początku pojawiają się na nich glony jako organizmy pionierskie [14]. Są to jedno- lub wielokomórkowe, żyjące mikroorganizmy, które do wzrostu potrzebują jedynie CO2, światła, niewielkich ilości wilgoci, soli mineralnych i pierwiastków śladowych. Glony, poprzez fotosyntezę, przekształcają te proste składniki nieorganiczne w związki organiczne [15].

Zabrudzenia pojawiające się na elewacjach są idealnym środowiskiem dla wzrostu tych mikroorganizmów. Przy zachowaniu optymalnych warunków środowiskowych, wilgotności podłoża 60–75% i w odpowiedniej temperaturze ich zarodniki zaczynają rosnąć.

rys1 korozja biologiczna 1

RYS. 1. Wykres ilustrujący rozwój glonów w zalezności od pH tynku minerlanego; fot. autorzy

Glony, w zależności od rodzaju, rozwijają się w temperaturze od 0 do 70°C, natomiast dla większości z nich, szczególnie w naszym klimacie, optymalna temperatura wynosi od 15 do 20°C.

Istotny jest również odczyn podłoża: zasadowy lub kwaśny. Najczęściej rozwój glonów występuje na podłożach o pH w zakresie 3–9 [16].

Na wykresie (RYS. 1) przedstawiono wzrost glonów w zależności od pH tynku mineralnego.

Próbki tynku mineralnego eksponowanego w warunkach środowiskowych pobierano co dwa tygodnie, dokonywano pomiaru pH, a następnie wykonywano testy obciążeniowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 15458:2014 [17]. Początkowo wysokie pH tynku mineralnego hamowało całkowicie rozwój mikroorganizmów. Z czasem jednak pod wpływem czynników zewnętrznych, głównie deszczu, pH tego tynku znacząco spadło, co przyczyniło się do rozwoju glonów na powierzchni elewacji.

Dzieje się tak podczas procesu karbonatyzacji wywołanego obecnością dwutlenku węgla oraz wody, w wyniku czego wodorotlenek wapnia przekształca się w węglan wapnia [18]. Węglan wapnia z kolei może reagować z CO2 wytwarzanym przez grzyby, przez co rozpuszcza się w wodzie i powoduje przejście węglanu wapnia, z zaprawy czy betonu, w kwaśny węglan wapnia zgodnie z reakcją CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2. Zjawisko to skutecznie obniża poziom pH tynku.

Ponadto powstały kwaśny węglan wapnia jest łatwo rozpuszczalny i wymywany. Powoduje to utratę spoistości zapraw i betonów i przyczynia się do biodeterioracji elewacji [1]. W konsekwencji rozwój glonów następuje w bardzo szybkim tempie co na powierzchni elewacji najczęściej objawia się zazielenieniem (FOT. główne). W zależności od rodzaju glonów może wystąpić również zabarwienie brunatno-szare lub żółte.

W kolejnym etapie postępującej biokorozji elewacji pojawiają się grzyby pleśniowe, które często wykorzystują substancje wytwarzane przez glony lub ich martwe komórki jako pożywkę do wzrostu. Grzyby tworzą najczęściej czarne lub brunatne naloty na powierzchni tynku (FOT. 1). Dlatego w celu ochrony elewacji przed wzrostem mikroorganizmów, bardzo ważne jest stosowanie środków ochrony powłok zarówno przed glonami, jak i grzybami.

fot2 korozja biologiczna 1

FOT. 1. Rozwój grzybów na powierzchni tynku; fot. autorzy

Środki ochrony powłok

Naukowcy nieustannie szukają sposobu, aby zapobiegać biokorozji. Nie ma jednak materiału, który miałby zdolność hamowania tego procesu przez nieograniczony czas [19].

Jedną z najskuteczniejszych metod prewencji jest stosowanie środków ochrony powłok o właściwościach biobójczych. Produkty biobójcze definiuje się jako zawierające jedną lub więcej substancji czynnych, których celem jest zniszczenie, odstraszenie, inaktywacja, zapobieganie lub obróbka organizmów szkodliwych w jakikolwiek inny sposób niż za pomocą działań czysto fizycznych lub mechanicznych [20]. Definicje produktów biobójczych i substancji czynnych są ściśle określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. [21].

Wielu producentów biocydów oferuje produkty różnego zastosowania, do wewnątrz i na zewnątrz budynków. W swoim portfolio mają różne mieszanki wprowadzonych do obrotu substancji aktywnych. W przypadku wyrobów budowlanych przeznaczonych do wnętrz budynków głównym zabezpieczeniem musi być odpowiednio dobrana mieszanka fungicydów (IPBC, OIT, DCOIT, BCM, ZnP), a na zewnątrz – przede wszystkim algicydów (Diuron, Terbutryna, IPU, OIT, DCOIT) i fungicydów.

Producenci mają coraz bardziej ograniczone możliwości doboru odpowiednich związków ze względu na malejącą liczbę dozwolonych substancji aktywnych oraz ograniczenia związane z ich maksymalnymi dopuszczalnymi dawkami. Wiele z nich wymaga odpowiedniego oznakowania (z informacją o szkodliwości substancji czynnej), czego wytwórcy materiałów budowlanych chcieliby uniknąć.

Bardzo ważne jest stosowanie bezpiecznych substancji aktywnych lub o stężeniu niepowodującym negatywnych skutków dla zdrowia człowieka i zwierząt.

Niestety w wielu przypadkach wysoka reaktywność substancji aktywnych wobec glonów lub grzybów oznacza też dużą szkodliwość dla ludzi. Wszystkie środki biobójcze są rejestrowane i wymagają pozwolenia na obrót, wydawanego przez Ministerstwo Zdrowia. Aktualna lista produktów biobójczych dopuszczonych do użycia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [22].

Ustawodawstwo Unii Europejskiej bardzo skutecznie zwiększa wszelkie wymagania w celu zmniejszenia oddziaływania produktów biobójczych na środowisko. Chodzi oczywiście o zmniejszenie ich negatywnego działania przy zachowaniu jak najwyższej skuteczności [20].

Jednym ze skutecznych sposobów ograniczania negatywnego wpływu substancji czynnych na środowisko, a także na zdrowie człowieka jest zamykanie substancji czynnych w kapsule, stopniowo uwalniającej niewielką ilość środka biobójczego.

Kapsułkowanie biocydów znane jest od kilku lat. Ta technika jest powszechnie stosowana w przemyśle spożywczym, perfumeryjnym, farmaceutycznym itp. Kapsułkowanie substancji aktywnych polega na powlekaniu lub zamykaniu ich wewnątrz otoczki, którą stanowi określony materiał lub kompozyt, np. polimer [23].

W określonych warunkach otoczka rozpuszcza się, uwalniając tym samym substancję czynną. Zamykanie substancji aktywnej w otoczce pozwala na ograniczenie jej wolnej ilości w środowisku, przez co zmniejsza się jej szkodliwe stężenie. Ponadto w idealnych warunkach taka substancja powinna być uwalniana stopniowo w czasie, co z kolei sprzyja dłuższej ochronie przed biokorozją materiałów budowlanych. Osiągnięcie tego celu nie jest jednak proste.

Bardzo trudno jest tak zamknąć substancję aktywną, aby po uwolnieniu wykazywała wysoką aktywność, a sam proces uwalniania byłby jednostajnie powolny i jednocześnie wystarczająco szybki, żeby uniemożliwić rozprzestrzenianie się mikroorganizmów na ścianach budynków.

Wytwórcy biocydów ciągle poszukują idealnego sposobu immobilizowania substancji aktywnych środków biobójczych. Dla producentów materiałów budowlanych niezwykle istotna jest wiedza, że w kapsułkowanych biocydach ilość wolnej substancji aktywnej jest niejednokrotnie zbyt niska, aby w danym czasie poradzić sobie z atakiem mikroorganizmów. Ma to szczególne znaczenie podczas renowacji budynków mocno skażonych glonami i grzybami.

Z kolei stosowanie biocydów niekapsułkowanych powoduje, że substancje aktywne bardzo szybko podlegają wypłukaniu, co znacznie skraca czas ochrony budynków przed skażeniem mikrobiologicznym. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie mieszanki biocydów złożonej z tych nie poddanych procesowi kapsulacji oraz kapsułkowanych.

Bardzo ważna jest również technologia kapsułkowania. Producenci niejednokrotnie deklarują stopniowe uwalnianie substancji aktywnych oraz wysoką skuteczność swoich środków biobójczych w dłuższym czasie. Warto to jednak sprawdzić przed wprowadzeniem danego biocydu do produkcji.

Innym problemem jest dobór właściwego zabezpieczenia powłokowego w zależności od produktu, jaki chcemy zabezpieczyć. Nie ma uniwersalnego środka ochrony, który może być stosowany zarówno do różnego rodzaju tynków czy farb. Dany biocyd będzie się inaczej zachowywał i działał w różnych produktach ze względu na ich odmienny skład chemiczny i właściwości fizyczne. Bez odpowiednich badań kompatybilności i weryfikacji skuteczności wybranego sposobu zabezpieczenia na każdym z materiałów, które mają zostać mu poddane nie można mieć pewności, że zastosowany środek biobójczy uchroni przed korozją biologiczną i nie spowoduje powstania innych defektów, np. przebarwień.

Dezaktywacja biocydów

Środki biobójcze, podobnie jak wszystkie inne substancje o działaniu aktywnym, starzeją się. Na ten proces składa się wiele czynników. Pod pojęciem starzenia kryje się też termin ich przydatności do użycia. Najczęściej deklarowanym przez producentów biocydów terminem przydatności są dwa lata. Jest to czas, kiedy przechowywany w odpowiednich warunkach dany środek biobójczy wykazuje odpowiednio wysoką aktywność. Sam produkt zawierający biocyd (farba, tynk, grunt) również starzeje się podczas zbyt długiego przechowywania zwłaszcza w nieodpowiednich warunkach.

Starzenie to również proces degradacji biocydu zawartego w materiale budowlanym. Dlatego producenci materiałów budowlanych, deklarując okres przydatności do użycia, powinni mieć również na uwadze czas, w którym środek biobójczy zawarty w ich produktach będzie nadal wykazywał wysoką aktywność.

Obniżenie efektywności działania biobójczego biocydów następuje także na budynkach. Pod wpływem różnych czynników występujących w środowisku biocyd ulega stopniowej degradacji. Opady, rozpuszczają i wypłukują substancje aktywne z powierzchni ściany. Promieniowanie UV, zmiany temperatury oraz wilgotność powietrza mogą wpływać na chemiczne zmiany niektórych substancji, powodując tym samym ich dezaktywację. Jednym z objawów takiej dezaktywacji jest często zażółcenie tynku/farby.

Zmiany warunków klimatycznych mają ogromny wpływ na działanie biocydu. Polska, pomimo niezbyt dużej powierzchni, charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem topograficznym (góry, wyżyny, niziny, pas nadmorski, jeziora). W związku z tym mamy do czynienia ze specyficznym mikroklimatem w poszczególnych regionach.

rys2 korozja biologiczna 1

RYS. 2. Wpływ czasu wymywania na skuteczność ochrony zabezpieczenia powłokowego przed grzybami; fot. autorzy

Różnice w mikroklimacie występują nie tylko w różnych regionach Polski, ale dotyczą też ścian jednego budynku. W zależności od ich ekspozycji na światło, odległości od zakrzewienia, stopnia zacienienia lub zacinających opadów skuteczność danego zabezpieczenia powłokowego może być różna. Zacienienie to niezwykłe udogodnienie dla skażenia mikrobiologicznego. Po pierwsze powoduje dłuższe zawilgocenie zacienionej elewacji niż tej, gdzie operuje słońce, po drugie chroni przed niszczącym grzyby i glony bezpośrednim promieniowaniem UV.

Skażenie mikrobiologiczne najczęściej występuje na elewacjach północnych lub północno-zachodnich, sporadycznie również na zachodnich – tu raczej ze względu na zacinające przy tej ekspozycji deszcze.

rys3 korozja biologiczna 1

RYS. 3. Wpływ czasu wymywania na skuteczność ochrony zabezpieczenia powłokowego przed glonami; fot. autorzy

Drzewa i inna bujna roślinność mogą nie tylko zacieniać elewacje, ale również kwitnąc rozsiewać pyłki osiadające na powierzchni i stanowiące pożywkę dla skażenia mikrobiologicznego. Ponadto wszystkie tynki strukturalne mają szorstką i przeważnie porowatą powierzchnię, co umożliwia dość łatwe osadzanie się na nich kurzu i zabrudzeń. Sprzyja to zasiedlaniu tego typu struktur przez mikroorganizmy biologiczne. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną osłabienia skuteczności biocydów i należy je zawsze uwzględniać podczas doboru odpowiedniego zabezpieczenia [14].

Procesy starzenia nie są ujęte w znormalizowanych metodykach badań skuteczności działania biocydów. Niejednokrotnie wyniki dla produktów poddanych tym badaniom wykazują wysoką skuteczność danego biocydu [24]. Jednak jeśli poddamy próbki procesowi starzenia chociażby przez wymywanie, skuteczność ta znacząco spada. Wykresy na rysunkach (RYS. 2, RYS. 3) przedstawiają skuteczność biocydu w tynku, zawierającego w swoim składzie zarówno fungicydy, jak i algicydy.

Badanie wykonano zgodnie z normami PN-EN 15457:2014 i PN-EN 15458:2014 [25, 17]. Próbki tynków dodatkowo poddano procesowi wymywania przez 3, 10 i 45 dni. Wyniki przedstawiono w TABELI.

tab korozja biologiczna 1

TABELA. Fotograficzna ilustracja wpływu wymywania na porastanie

Biocyd, zastosowany w badaniu wg standardowej metody bez wymywania, zgodnie z kryterium zawartym w normie wykazał wysoką skuteczność, o czym świadczy brak wzrostu grzybów i glonów na próbkach. Podobnie w przypadku próbek poddanych trzem dniom wymywania, czyli zgodnie z najczęściej przyjętą metodą wymywania, którą bardzo często stosują również producenci biocydów [24]. Tutaj wzrost mikroorganizmów, jaki pojawił się na próbkach wymywanych przez 3 dni, był niewielki. Dopiero po 10 i 45 dniach wymywania skuteczność biocydu znacząco spadła, co oznacza, że substancje aktywne wypłukały się do poziomu niewystarczającego dla ochrony przed mikroorganizmami.

Badanie produktów

Producenci biocydów deklarują wysoką skuteczność swoich produktów, niestety nie zawsze jest to poparte badaniami uwzględniającymi proces degradacji biocydów pod wpływem czynników środowiskowych. Większość producentów materiałów budowlanych nie posiada laboratorium, w którym takie testy można by przeprowadzać. Opierają się na wynikach badań prowadzonych przez producentów substancji zabezpieczających.

Często biocyd zastosowany w stężeniu, deklarowanym przez producenta jako skuteczne przeciw grzybom i glonom, nie zabezpiecza elewacji na odpowiednim poziomie przez dłuższy czas.

Do przyśpieszonego starzenia powłok elewacyjnych warunkami klimatycznymi mogą posłużyć komory starzeniowe. W takich komorach próbki poddaje się działaniu zmiennej temperatury i wilgotności oraz deszczu, co bardzo dobrze odwzorowuje warunki klimatyczne.

Postanowienia zawarte w EAD 040083-00-0404 opierają się na założonym przewidywanym okresie użytkowania wynoszącym co najmniej 25 lat, jednakże tylko pod względem wytrzymałości mechanicznej (pęcherze, złuszczenia, rysy, utrata przyczepności, tworzenie się pęknięć itp.) [26], natomiast badanie po starzeniu nie obejmuje kwestii ochrony przed mikroorganizmami. Mimo to warto korzystać z komór starzeniowych, które imitują procesy starzenia elewacji.

Istnieje też konieczność prowadzenia badań nad opracowaniem metody, sprawdzającej jakość biocydu w czasie, która uwzględniałaby wszystkie czynniki degradujące aktywność substancji czynnych zabezpieczenia.

Literatura

 1. D. Horbik, „Biodeterioracja a trwałość elewacji obiektów budowlanych o różnym przeznaczeniu”, rozprawa doktorska, Poznań 2013.
 2. Z. Tokarski, S. Wolfke, „Korozja ceramicznych materiałów budowlanych”, Arkady, Warszawa 1969.
 3. L. Stoch, „Minerały ilaste”, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1974, s. 4–172.
 4. A. Łowińska-Kluge, „Corrosion Resistance Cement’s Binder Modified by the Special Additive AG”, InConChem International Conference, Dusseldorf, Germany 1997, Vol. 28.
 5. A. Łowińska-Kluge, T. Błaszczyński, „The influence of internal corrosion on the durability of concrete”, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Elsevier, 2012, s. 219–227.
 6. E. Wołejko, M. Matejczyk, „Problem korozji w budownictwie”, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2011, s. 191–195.
 7. M. Wiszniewska, J. Walusiak, B. Gutarowska, Z. Zakowska, C. Pałczyński, „Moulds – occupational and environmental hazards”, Medycyna pracy, 2004, 55(3):257.
 8. K.J. Krajewski, „Zwalczanie korozji biologicznej w budynkach” [w:] „Ochrona budynków przed korozją biologiczną”, J. Ważny, J. Karyś (red.), Arkady, Warszawa 2001.
 9. B. Zyska, „Zagrożenia biologiczne w budynku”, Arkady, Warszawa 1999.
 10. M. Piotrowska, Z. Żakowska, A. Gliścińska, J. Bogusławska-Kozłowska, „Rola mikroflory powietrza zewnętrznego w kształtowaniu bioaerozolu grzybowego pomieszczeń zamkniętych”, II Konferencja Naukowa „Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych”, Łódź 2001, Wyd. Politechnika Łódzka, Łódź. 2001, s. 113–118.
 11. J. Chełkowski, „Mikotoksyny, wytwarzające je grzyby i mikotoksykozy”, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1985.
 12. W. Żukiewicz-Sobczak, P. Sobczak, K. Imbor, E. Krasowska, J. Zwoliński, A. Horoch, A. Wojtyła, J. Piątek, „Zagrożenia grzybowe w budynkach i w mieszkaniach-wpływ na organizm człowieka”, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, 18.2.
 13. M. Nabrdalik, A. Latała, „Występowanie grzybów strzępkowych w obiektach budowlanych”, Roczniki PZH, 2003, 54.1, s. 119–128.
 14. B. Nowak, R. Zamorowska, „Mikrobiologiczne skażenie elewacji budynków”, „Materiały Budowlane”, 1/2006, s. 37.
 15. S. Gumiński, „Fizjologia glonów i sinic”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990.
 16. J. Czerwik-Marcinkowska, „Algologia. Praktyczny przewodnik”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
 17. PN-EN 15458:2014, „Farby i Lakiery – Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed glonami”.
 18. A. Kostrzanowska-Siedlarz, „Karbonatyzacja – jedna z przyczyn degradacji otuliny betonowej”, Magazyn „Autostrady”, 2014 (10), s. 60–63.
 19. R. Wójcik, „Odporność pocienionych wypraw elewacyjnych na zawilgocenie i porastanie glonami”, „Materiały Budowlane”, 2008, 37–38.
 20. M. Piontek, H. Lechów, „Produkty biobójcze stosowane w ochronie elewacji przed korozją biologiczną”, Zeszyty Naukowe, Inżynieria Środowiska/Uniwersytet Zielonogórski, 2013(151 (31)), s. 86–95.
 21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr528/2012 BPR z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.
 22. Strona internetowa: http://urpl.gov.pl/pl/produkty-biobójcze//informacja-o-produktach-biobójczych/status-substancji-czynnej
 23. S. Anandaraman, G.A. Reineccius, „Microencapsulation of flavor. Food, Flavourings, Ingredients, Packaging and Processing”, 1980, 1(9), s. 14,17–18,25.
 24. A. Wiejak, „Ocena skuteczności działania środków ochrony powłok elewacyjnych przed grzybami pleśniowymi i glonami”, Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 2011, 40, s. 15–25.
 25. PN-EN 15457:2014-09, „Farby i lakiery – Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed grzybami”.
 26. EAD 040083-00-0404, „External thermal insulation composite systems (ETICS) with renderings”. Decision (EU) 2020/1574.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Nicola Hariasz Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga...

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga podkreślić jego estetykę i indywidualizm. Z tego powodu warto zapoznać się z najnowszymi metodami wykończenia ścian zewnętrznych, które w łatwy sposób potrafią nadać piękny wygląd każdej elewacji.

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.