Izolacje.com.pl

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

Plasters used on wet partitions – sacrificial plasters

Mury o ekstremalnym stopniu zasolenia wymagają odpowiednich działań osłonowych
Fot. B. Monczyński

Mury o ekstremalnym stopniu zasolenia wymagają odpowiednich działań osłonowych


Fot. B. Monczyński

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na tego typu podłożach w krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, z kolei zastosowanie tynków cementowych (z uwagi na ich szczelność i wysoką wytrzymałość) prowadzi do uszkodzenia otynkowanego muru lub przylegających elementów budynku.

Zobacz także

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Wyznaczniki skuteczności iniekcyjnych przepon poziomych

Wyznaczniki skuteczności iniekcyjnych przepon poziomych Wyznaczniki skuteczności iniekcyjnych przepon poziomych

Kapilarne podciąganie wilgoci w murze często stanowi jedno ze źródeł zawilgocenia budynku. Odpowiada ono jednak również za transport wilgoci z elementów budynku ulegających bezpośredniemu zawilgacaniu...

Kapilarne podciąganie wilgoci w murze często stanowi jedno ze źródeł zawilgocenia budynku. Odpowiada ono jednak również za transport wilgoci z elementów budynku ulegających bezpośredniemu zawilgacaniu (tj. najczęściej tych bezpośrednio stykających się z gruntem) do wyżej położonych stref, w wyniku czego nierzadko dochodzi do zawilgacania obszarów położonych nawet do kilku metrów powyżej poziomu terenu (fot.). Właśnie dlatego szczególnie istotnym elementem szeroko rozumianych robot osuszeniowych jest...

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Nienormowe metody oceny wyrobów iniekcyjnych

Nienormowe metody oceny wyrobów iniekcyjnych Nienormowe metody oceny wyrobów iniekcyjnych

Choć metoda iniekcji chemicznej przeciw kapilarnemu podciąganiu wilgoci w murach jest znana i z rosnącym powodzeniem stosowana od ponad sześćdziesięciu lat [1, 2], wciąż nie doczekała się międzynarodowej...

Choć metoda iniekcji chemicznej przeciw kapilarnemu podciąganiu wilgoci w murach jest znana i z rosnącym powodzeniem stosowana od ponad sześćdziesięciu lat [1, 2], wciąż nie doczekała się międzynarodowej normy lub chociażby sposobu oceny, który zostałby uznany za standard międzynarodowy. Co więcej, przed 1 stycznia 2017 roku produkty te w ogóle nie były wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych [3].

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Tynków ofiarny przeciwdziałający wpływowi z wnętrza budynku
 • Tynk kompresowy
 • Tynk ofiarny do tymczasowego tynkowania podłoży
 • Tynki ofiarne przeciwdzialające wpływom zewnętrznym
 • Podsumowanie

Przedmiotem artykułu jest stosowanie tynków ofiarnych na zawilgoconych przegrodach. Autor omawia zadania technologiczne stawiane wobec tynków ochronnych, a następnie charakteryzuje poszczególne typy. Omawia tynk ofiarny przeciwdziałający wpływom z wnętrza budynku lub elementu (OP-I), tynk kompresowy (OP-I-S), tynk ofiarny do tymczasowego tynkowania podłoży (OP-I-F), tynki ofiarne przeciwdziałające wpływom zewnętrznym (OP-A). Charakteryzuje także miejsca stosowania poszczególnych rodzajów tynków ofiarnych oraz sposoby zabezpieczania powierzchni przed zabrudzeniami tynkiem.

Plasters used on wet partitions – sacrificial plasters

The subject of this paper is the usage of sacrificial plasters on wet partitions. The author discusses technical works required for protective plasterwork and characterises individual types of plasters. Sacrificial plaster against factors from building or element interior (OP-I), desalination plaster (OP-I-S), sacrificial plaster for temporary base plastering (OP-I-F) and sacrificial plasters against external factors (OP-A) are distinguished. The paper also describes areas of application of individual sacrificial plaster types and the methods of surface protection against soiling with plaster.

Do ochrony uszkodzonych przez wilgoć murów oraz do pokrywania zawilgoconych elementów budowalnych obok tynków renowacyjnych stosowane są tzw. tynki ofiarne. Historia ich zastosowania sięga okresu romańskiego, gdy w celu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi, szczególnie wilgocią, pokrywano mury cienką warstwą szlamu wapiennego, która była „poświęcana” w celu ochrony właściwego muru [1]. Klasyfikacja oraz charakterystyka obecnie dostępnych tynkarskich rozwiązań systemowych stosowanych w roli tynków ofiarnych opisana została w instrukcji WTA nr 2-10/06/D [2].

Zadaniem wszystkich tynków, również tych o funkcji estetycznej, jest ochrona muru. Okres użytkowania tynku zazwyczaj szacuje się na kilkadziesiąt lat, a w wyjątkowych sytuacja może on wynosić nawet lat kilkaset. Jeśli jednak tynk jest zaprojektowany i przeznaczony do krótkotrwałej ochrony muru – od kilku miesięcy do kilku lat – tynk taki, niezależnie od składu, określany jest mianem tynku ofiarnego.

Powodem stosowania tynków ofiarnych są działania zaradcze lub ich rola ochronna – z jednej strony mają zapewnić odprowadzenie wilgoci oraz soli z podłoża bez jego uszkadzania, z drugiej chronić otynkowaną powierzchnię przed wpływami zewnętrznymi (np. temperaturą, wilgocią lub obciążeniami mechanicznymi).

RYS. 1–3. Schemat działania (redukcja zasolenia) tynku ofiarnego: przed zastosowaniem tynku (1) oraz po jego nałożeniu (2–3); rys.: [3]

RYS. 1–3. Schemat działania (redukcja zasolenia) tynku ofiarnego: przed zastosowaniem tynku (1) oraz po jego nałożeniu (2–3); rys.: [3]

Podstawowym zadaniem tynków ofiarnych jest zmniejszenie obciążenia tynkowanej konstrukcji (m.in. w celu jej późniejszej konserwacji) poprzez „przejęcie” czynnika destrukcyjnego, tj. przeniesienie procesów powodujących uszkodzenie muru do struktury tynku (RYS. 1–3). To one, zamiast cennych powierzchni starych (często zabytkowych) murów, pochłaniają wodę oraz szkodliwe sole i temu właśnie zawdzięczają swoją nazwę.

Obok ochrony przed wilgocią i solami zabezpieczają również przed warunkami atmosferycznymi, ścieraniem mechanicznym czy brudem.

Mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, we wszystkich obszarach budownictwa zarówno pod-, jak i nadziemnego, czyli równie dobrze na ścianach fundamentowych, jak i na murach kondygnacji nadziemnych. Mimo że ich funkcja jest tymczasowa, pozwalają na użytkowanie obiektu w normalny sposób, również po zakończeniu prac budowlanych i przywróceniu budynku do przewidzianej eksploatacji.

Z uwagi na ograniczony czas użytkowania oraz zakładaną „odwracalność” zastosowania powinny być łatwe do usunięcia, przy czym nie może to mieć wpływu na wymaganą, niezbędną dla migracji wilgoci oraz soli, powierzchnię kontaktu między tynkiem a podłożem. Jeśli tynki ofiarne zostały specjalnie zaprojektowane jako zaprawy o podwyższonej zdolności pochłaniania soli, nazywane są tynkami kompresowymi.

Pod kątem redukcji zasolenia (odsalania) powierzchni tynki ofiarne zajmują położenie pośrednie między klasycznymi kompresami a systemami tynków renowacyjnych. Kompresy stosowane są przez bardzo krótki czas – z reguły od kilku dni do kilku tygodni, natomiast okres użytkowania tynków renowacyjnych może obejmować nawet dziesięciolecia (zobacz [4]). Dlatego też tynki ofiarne określane są czasem jako rozwiązanie średnioterminowe.

Z uwagi na fakt zastosowania w różnych warunkach i do różnych celów rozróżnia się kilka typów tynków ofiarnych, o zróżnicowanym składzie chemicznym i właściwościach fizycznych (TABELA 1), przy czym mają tu zastosowanie wymagania określone w normie europejskiej PN-EN 998-1 [5]. Rodzaj i czas zastosowania tynku ofiarnego powinien zostać zaplanowany na etapie projektu.

TABELA 1. Definicja tynków ofiarnych [2]

TABELA 1. Definicja tynków ofiarnych [2]

Z uwagi na znacznie odbiegający od standardowego okres użytkowania nie stawia im się zazwyczaj specjalnych wymagań estetycznych, takich jak struktura czy kolor, ani też dotyczących trwałości (nie są objęte gwarancją).

OP-I – tynk ofiarny przeciwdziałający wpływom z wnętrza budynku lub elementu

Zmiana zawartości wilgoci w materiałach budowlanych może wywoływać procesy skurczu i pęcznienia, a także – w obecności szkodliwych soli budowlanych – naprężenia związane z krystalizacją lub hydratacją.

Jeśli element budynku jest narażony na wpływy pochodzące z wnętrza jego struktury, takie jak wilgoć czy sole, tynk ofiarny powinien chronić powierzchnie elementu przed dalszą destrukcją poprzez przeniesienie strefy powstawania uszkodzeń (odparowywania i krystalizacji) do struktury tynku lub na jego powierzchnię.

Wymagania: tynk musi umożliwiać kapilarny transport wilgoci i magazynowanie soli, jak również posiadać parametry dopasowane do parametrów podłoża (TABELA 2a i TAB. 2b).

Ten typ tynków ofiarnych charakteryzuje się podwyższoną zdolnością do magazynowania szkodliwych soli budowlanych, przez co przyczynia się do zmniejszenia zawartości soli (odsalania) w podłożu. Zdolność kompensacji soli winna być na tyle duża, by w długim okresie czasu zabezpieczyć chronione podłoże przed uszkodzeniem.

TABELA 2a. Wymagania dla tynków ofiarnych [2]

TABELA 2a. Wymagania dla tynków ofiarnych [2]

TABELA 2b. Wymagania dla tynków ofiarnych [2]

TABELA 2b. Wymagania dla tynków ofiarnych [2]

OP-I-S – tynk kompresowy

Wymagania: Tynk kompresowy musi być oparty na spoiwie odpornym na działanie soli oraz charakteryzować się nie tylko wysoką porowatością, lecz także odpowiednim rozkładem porów (wysoką wartością stosunku zawartości porów kapilarnych i powietrznych). Wytrzymałość tynku winna być ograniczona zarówno z góry, jak i od dołu (TABELA 2a i TAB. 2b).

RYS. 4. Zasada działania tynku ofiarnego typu OP-I. Objaśnienia: 1 – tynk ofiarny, 2 – chroniona powierzchnia, 3 – transport soli, 4 – transport wody, 5 – zawilgocony oraz zasolony mur; rys.: [2]

RYS. 4. Zasada działania tynku ofiarnego typu OP-I. Objaśnienia: 1 – tynk ofiarny, 2 – chroniona powierzchnia, 3 – transport soli, 4 – transport wody, 5 – zawilgocony oraz zasolony mur; rys.: [2]

RYS. 5. Zasada działania tynku ofiarnego typu OP-I-S. Objaśnienia: 1 – tynk ofiarny o podwyższonej zdolności magazynowania soli, 2 – chroniona powierzchnia, 3 – transport soli, 4 – silnie zasolony mur; rys.: [2]

RYS. 5. Zasada działania tynku ofiarnego typu OP-I-S. Objaśnienia: 1 – tynk ofiarny o podwyższonej zdolności magazynowania soli, 2 – chroniona powierzchnia, 3 – transport soli, 4 – silnie zasolony mur; rys.: [2]

RYS. 6. Zasada działania tynku ofiarnego OP-I-F. Objaśnienia: 1 – tynk ofiarny o wysokiej przepuszczalności wilgoci, 2 – chroniona powierzchnia, 3 – transport wilgoci, 4 – silnie zawilgocony mur; rys.: [2]

RYS. 6. Zasada działania tynku ofiarnego OP-I-F. Objaśnienia: 1 – tynk ofiarny o wysokiej przepuszczalności wilgoci, 2 – chroniona powierzchnia, 3 – transport wilgoci, 4 – silnie zawilgocony mur; rys.: [2]

RYS. 7. Zasada działania tynku ofiarnego typu OP-A. Objaśnienia: 1 – tynk ofiarny o wysokiej odporności na wilgoć, temperaturę, zabrudzenia oraz energię mechaniczną, 2 – chroniona powierzchnia, 3 – mur; rys.: [2]

RYS. 7. Zasada działania tynku ofiarnego typu OP-A. Objaśnienia: 1 – tynk ofiarny o wysokiej odporności na wilgoć, temperaturę, zabrudzenia oraz energię mechaniczną, 2 – chroniona powierzchnia, 3 – mur; rys.: [2]

OP-I-F – tynk ofiarny do tymczasowego tynkowania podłoży

Tynki ofiarne znajdują również zastosowanie w przypadku podłoży silnie zawilgoconych, ale zawierających niewielkie ilości szkodliwych soli budowlanych (lub też niezawierających ich wcale) – np. przegród w budynkach dotkniętych powodzią.

Ponieważ każda warstwa tynku w mniejszym lub większym stopniu utrudnia suszenie, również tynk ofiarny nie przyspiesza wysychania muru (wbrew stosowanym niekiedy „zabiegom marketingowym” ani ten, ani żaden inny rodzaj tynku nie może być nazywany „tynkiem osuszającym”) – powinien jednak ograniczać wysychanie w stopniu na tyle małym, na ile tylko jest to możliwe. Celem jego zastosowania jest natomiast uniknięcie szkód wynikających ze zmian zawilgocenia podłoża, takich jak przebarwienia, powstawanie osadów wapiennych czy uszkodzenia mikrobiologiczne. Tynk ofiarny tego typu ma za zadanie poprawę wyglądu powierzchni ścian i zapewnia szybsze wykorzystanie powierzchni wewnętrznych.

Wymagania: zastosowane spoiwo musi umożliwiać wiązanie zaprawy przy dużym zawilgoceniu, a stwardniały tynk musi wykazywać wysoką efektywną przepuszczalność wilgoci (TABELA 2a i TAB. 2b).

OP-A – tynki ofiarne przeciwdziałające wpływom zewnętrznym

Tynki ofiarne mogą pełnić rolę warstwy zabezpieczającej przed uszkodzeniem lub wietrzeniem podłoża. Jako warstwa buforowa tynk ofiarny może być stosowany do ochrony podłoża przed ekstremalnymi, naprzemiennymi wpływami warunków klimatycznych oraz środowiska (chemicznymi i biologicznymi). Gdy natomiast istnieje ryzyko mechanicznego (fizycznego) uszkodzenia powierzchni, może on pełnić rolę warstwy ścieralnej.

Cele aplikacji (zobacz również: TABELA 2a i TAB. 2b):

 • redukcja naprzemiennych obciążeń higrotermicznych powierzchni (typ OP-A-PT),
 • ograniczenie dostępu szkodliwych substancji, takich jak zanieczyszczona solą woda rozbryzgowa, spaliny i gazy reaktywne, kurz i brud, aerozole, mikroorganizmy (typ OP-A-PS),
 • ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi w wyniku uderzenia, wstrząsów, ścierania itp. (typ OP-A-PM).

Wymagania w zależności od celu aplikacji:

 • ograniczona chłonność, podwyższona izolacyjność termiczna (typ OP-A-PT),
 • niska chłonność (typ OP-A-PS),
 • wystraczająca wytrzymałość mechaniczna (typ OP-A-PM).

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami tynkowania wytrzymałość mechaniczna tynku ofiarnego powinna być nie wyższa niż wytrzymałość podłoża (TABELA 2a i TAB. 2b).

Wybór odpowiedniego typu tynku ofiarnego wymaga posiadania ogólnych informacji na temat struktury i stanu powierzchni muru, właściwości charakterystycznych materiałów, a także stosunku występujących obciążeń do wytrzymałości konstrukcji (stopnia wytężenia). Informacje te można ustalić poprzez ukierunkowane, specyficzne dla obiektu badania diagnostyczne [6] i/lub zaczerpnąć z literatury. Opcjonalnie można je również ocenić empirycznie (bazując na doświadczeniu).

Należy przede wszystkim odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jak wysokie jest obciążenie solami (stopień zasolenia) w istniejącym tynku i murze?
 • Jak wysokie jest obciążenie wilgocią (stopień zawilgocenia) w istniejącym tynku i murze?
 • Jaka jest jakość powierzchni oraz warstw przypowierzchniowych muru (rodzaj powierzchni, materiał, stan, wytrzymałość, nośność, chłonność)?
 • Czy występują powierzchnie cenne pod kątem konserwacji, takie jak malowidła ścienne, profile i/lub elementy dekoracyjne itp.?
 • Jakie są przyczyny występujących szkód (środowisko, obciążenia)?
 • Jakie oczekiwane obciążenia mechaniczne i/lub chemiczne mogą działać na powierzchnię tynków ofiarnych?

Ponieważ stosowanie tynków ofiarnych jest ograniczone w czasie, należy przeprowadzić nie tylko badania wstępne, ale również towarzyszące (podczas aplikacji) oraz kontrolne (po użyciu). Wstępną ocenę stanu konstrukcji można przeprowadzić na podstawie prostych testów wykonywanych in situ i na ich podstawie podjąć decyzję, czy zastosowanie tynków ofiarnych jest zasadne. Dalsze badania mają na celu rejestrację i obserwację konkretnych czynników destrukcyjnych oraz wybór odpowiedniego typu tynku ofiarnego.

Badania towarzyszące pozwalają oszacować czas stosowania względnie zaplanować moment usunięcia tynku ofiarnego. Głównym celem ich wykonywania jest ocena stanu (stopnia uszkodzenia) tynku ofiarnego w trakcie jego użytkowania. Odstęp między poszczególnymi badaniami uzależniony jest w głównej mierze do celu aplikacji tynku oraz specyficznych warunków występujących w budynku lub jego elemencie.

Przeprowadzenie pierwszych badań towarzyszących zalecane jest w możliwie krótkim okresie po jego nałożeniu, a następnie określenie czasu kolejnych kontroli na podstawie uzyskanych wyników. Kontrola taka wykonywana jest przede wszystkim przez obserwację wzrokową i proste badania nieniszczące (np. dla tynków typu OP-I szczególnie istotne jest określenie, czy nie występują odspojenia – tzw. głuche tynki). W zależności od wyciągniętych wniosków konieczne może się okazać przeprowadzenie dalszych badań.

Badania kontrolne z kolei wykonuje się po to, aby wykazać, czy cel zastosowania tynku ofiarnego został osiągnięty, czy też konieczne jest jego kolejne zastosowanie. W oparciu o wyniki badań kontrolnych można podjąć bardziej ukierunkowaną decyzję dotyczącą dalszego postępowania.

Podsumowanie

Tynki ofiarne używane są z reguły na starych i uszkodzonych, ale często cennych (zabytkowych) elementach konstrukcji budynków. Ich zastosowanie jest zatem najczęściej stosunkowo złożone i wymaga odpowiedniego przygotowania. Szczególnie powierzchnie objęte nadzorem konserwatorskim wymagają dokładnych badań wstępnych w celu skoordynowania działań osłonowych (np. w celu zabezpieczenia przed odspojeniem się powłok malarskich) oraz doboru typu tynku ofiarnego.

Przed zastosowaniem tynków ofiarnych należy przede wszystkim nie tylko określić stopień zasolenia i zawilgocenia, ale również rozpoznać źródła oraz drogi transportu wilgoci i soli, a następnie wykonać stosowne zabezpieczenia (np. hydroizolacje wtórne – [7–12]).

W przypadku konwencjonalnego muru przed nałożeniem tynku ofiarnego obowiązują standardowe zasady przygotowania podłoża [4].

W przypadku powierzchni cennych architektonicznie – takich jak sztukaterie, kolorowe dekoracje, malowidła ścienne itp. – koncepcja renowacji musi zostać opracowana na podstawie oceny istniejących uszkodzeń oraz właściwości zastosowanego tynku ofiarnego.

Powłoki malarskie należy przed nałożeniem tynku ofiarnego w odpowiedni sposób zabezpieczyć, np. przez wzmocnienie istniejących tynków i powłok oraz uzupełnienie. Należy unikać kontaktu istniejących wymalowań z tynkiem ofiarnym w trakcie jego aplikacji.

Aby uniknąć przypadkowego zabrudzenia tynkiem, jak również umożliwić późniejsze łatwe usunięcie tynku, istniejące powłoki malarskie należy w odpowiedni sposób odizolować, np. przez zastosowanie warstw pośrednich z chłonnego papieru, materiałów tekstylnych itp.

Należy zagwarantować kompatybilność wszystkich użytych materiałów warstw rozdzielających, klejów, tynków ofiarnych, np. pod kątem odczynu pH.

W przypadku malowideł ściennych należy zwrócić szczególną uwagę, aby:

 • działania były prowadzone przez doświadczonych i wyspecjalizowanych konserwatorów, pod odpowiednią kontrolą,
 • obszary, pod którymi ukryte są szczególnie cenne powierzchnie, były w odpowiedni sposób dokumentowane,
 • spełnienie założonej funkcji tynku bez szkody dla podłoża zostało potwierdzone w wyniku próbnego tynkowania.

Niemalowane powierzchnie kamienne przed nałożeniem tynku należy zabezpieczyć standardowymi metodami konserwacji kamienia. Trzeba mieć na uwadze, że tynków mineralnych praktycznie nie da się usunąć bez pozostałości z szorstkich i porowatych powierzchni kamienia naturalnego. W razie konieczności przed nałożeniem tynku ofiarnego jego powierzchnie należy zatem w odpowiedni sposób odizolować, np. laminatem papierowym.

Stosowanie laminatów na dużą skalę wymaga użycia tynku podkładowego. W przypadku stosowania tynków ofiarnych typu OP-I rodzaj zastosowanego tynku podkładowego nie może znacząco wpływać na transport wilgoci oraz soli.

Czas użytkowania tynków ofiarnych uzależniony jest od wyników badań towarzyszących oraz/lub stanu nałożonego tynku.

W trakcie usuwania tynku ofiarnego należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić chronionej powierzchni.

Dla uniknięcia ponownego zanieczyszczenia obciążony solami materiał należy bezzwłocznie usunąć z otoczenia obiektu.

W zależności od wytrzymałości podłoża drobne pozostałości tynku należy usuwać ręcznie lub mechanicznie.

Powodzenie zastosowania tynku ofiarnego należy sprawdzić i odpowiednio udokumentować, w zależności od jego typu.

Literatura

 1. F. Frössel, „Mauerwerkstrockenlegung und Kellersanierung. Wenn das Haus nasse Füße hat”, wyd. 3., Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2012.
 2. WTA Merkblatt 2-10-06/D, „Opferputze”. Wissenschaftlich­‑Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., München 2006, s. 16.
 3. M. Balak, A. Pech, „Mauerwerkstrockenlegung: Von den Grundlagen zur praktischen Anwendung”, Birkhäuser Verlag GmbH, Basel 2017.
 4. B. Monczyński, „Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne”, „IZOLACJE” 6/2020, s. 80–88.
 5. PN-EN 998-1:2016-12E, „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego”.
 6. B. Monczyński, „Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych”, „IZOLACJE” 1/2019, s. 89–93.
 7. B. Monczyński, „Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków”, „IZOLACJE” 4/2019, s. 120–125.
 8. B. Monczyński, „Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków”, „IZOLACJE”, 5/2019, s. 109–115.
 9. B. Monczyński, „Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz, „IZOLACJE” 6/2019, s. 92–98.
 10. B. Monczyński, „Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji”, „IZOLACJE” 7/8/2019, s. 104–114.
 11. B. Monczyński, „Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych”, „IZOLACJE”, 9/2019, s. 104–108.
 12. B. Monczyński, „Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających”, „IZOLACJE” 10/2019, s. 96–100.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

dr inż. Szymon Świerczyna Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje...

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje stalowe z kształtowników giętych. Ich korzystne parametry geometryczne sprawiają, że mogą być interesującą alternatywą dla znacznie cięższych kształtowników walcowanych na gorąco [1].

dr inż. Andrzej Konarzewski Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test...

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test DUR 2 oraz test autoklawu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi...

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe na pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Waldemar Bogusz Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia...

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takich robót dla budynków wysokości do 12 m nawet nie potrzeba zgłaszać.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Józef Macech Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Badanie właściwości mechanicznych betonu ze zbrojeniem rozproszonym z włókien syntetycznych

Badanie właściwości mechanicznych betonu ze zbrojeniem rozproszonym z włókien syntetycznych Badanie właściwości mechanicznych betonu ze zbrojeniem rozproszonym z włókien syntetycznych

Beton zbrojony włóknami tzw. fibrobeton, otrzymywany jest przez dodanie do mieszanki betonowej włókien stalowych lub niemetalicznych np. syntetycznych.

Beton zbrojony włóknami tzw. fibrobeton, otrzymywany jest przez dodanie do mieszanki betonowej włókien stalowych lub niemetalicznych np. syntetycznych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy

Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy

Iniekcje uszczelniające wykonywane są w przegrodach budowlanych wykonanych z betonu i żelbetu, jak również w konstrukcjach murowych, jako zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem, niewywierającą ciśnienia...

Iniekcje uszczelniające wykonywane są w przegrodach budowlanych wykonanych z betonu i żelbetu, jak również w konstrukcjach murowych, jako zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem, niewywierającą ciśnienia oraz wilgotnością gruntu [1].

dr inż. Mariusz Gaczek, mgr inż. Paweł Gaciek, dr inż. Mariusz Garecki Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie

Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie

Jednym z podstawowych sposobów mocowania ociepleń ETICS do podłoży nośnych jest mocowanie mechaniczne, w którym do przytwierdzania termoizolacji stosuje się łączniki mechaniczne, zawsze jednak z dodatkowym...

Jednym z podstawowych sposobów mocowania ociepleń ETICS do podłoży nośnych jest mocowanie mechaniczne, w którym do przytwierdzania termoizolacji stosuje się łączniki mechaniczne, zawsze jednak z dodatkowym udziałem klejenia płyt izolacji termicznej do ocieplanej powierzchni. Ten sposób mocowania systemów wymaga wykonania obliczeń uzasadniających przyjętą liczbę i rodzaj łączników.

dr inż. Paweł Krause Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych

Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych

W większości przypadków ociepleń ścian zewnętrznych przy wykorzystaniu systemu ETICS stosuje się wyłącznie jeden rodzaj izolacji termicznej. Używanie zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych w obrębie...

W większości przypadków ociepleń ścian zewnętrznych przy wykorzystaniu systemu ETICS stosuje się wyłącznie jeden rodzaj izolacji termicznej. Używanie zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych w obrębie jednej ściany zewnętrznej może spowodować lokalne zaburzenie stanu ochrony cieplno­‑wilgotnościowej. Jest to związane z odmiennymi właściwościami fizycznymi poszczególnych materiałów.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Właściwości mechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny

Właściwości mechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny Właściwości mechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny

Od wielu lat elewacje wentylowane stosowane są w krajowym budownictwie. W przypadku wbudowania poprawnie zaprojektowanego systemu elewacyjnego (na podstawie określonych w Krajowych lub Europejskich Ocenach...

Od wielu lat elewacje wentylowane stosowane są w krajowym budownictwie. W przypadku wbudowania poprawnie zaprojektowanego systemu elewacyjnego (na podstawie określonych w Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych właściwości techniczno-użytkowych) oraz właściwego wykonania (zasady wykonania i odbioru elewacji wentylowanych zostały określone w [1]) elewacje wentylowane charakteryzują się trwałością, bezpieczeństwem użytkowania oraz dużą skutecznością termoenergetyczną.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Moczko Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej

Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej

Idea prefabrykacji w budownictwie sięga czasów rzymskich, kiedy to przy wykorzystaniu wapna, gipsu, wody, kamiennego kruszywa oraz popiołu wulkanicznego produkowano kompozyt przypominający dzisiejszy beton....

Idea prefabrykacji w budownictwie sięga czasów rzymskich, kiedy to przy wykorzystaniu wapna, gipsu, wody, kamiennego kruszywa oraz popiołu wulkanicznego produkowano kompozyt przypominający dzisiejszy beton. Kolejnym krokiem w historii nawiązującym do prefabrykacji było wynalezienie współczesnego betonu z cementu portlandzkiego w 1824 r. i początki stosowania żelbetu do produkcji siatkobetonowych donic [1].

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., mgr inż. Małgorzata Szafraniec Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form

Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form

Beton, oprócz funkcji konstrukcyjnej, ma coraz częściej istotny wpływ na kreowanie wartości architektonicznych obiektów budowlanych. Prefabrykowane elewacje betonowe stają się w Polsce zjawiskiem coraz...

Beton, oprócz funkcji konstrukcyjnej, ma coraz częściej istotny wpływ na kreowanie wartości architektonicznych obiektów budowlanych. Prefabrykowane elewacje betonowe stają się w Polsce zjawiskiem coraz bardziej popularnym. W związku z ciągłym rozwojem budownictwa betonowego, w tym także betonu architektonicznego, pojawia się konieczność używania nowych, coraz lepszych preparatów antyadhezyjnych.

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako nowoczesny materiał zabezpieczający konstrukcje stalowe przed korozją

Polimocznik jako nowoczesny materiał zabezpieczający konstrukcje stalowe przed korozją Polimocznik jako nowoczesny materiał zabezpieczający konstrukcje stalowe przed korozją

Polimocznik jest nowoczesnym materiałem o ponadprzeciętnych właściwościach, dla którego w zasadzie nie określono jeszcze granic stosowalności. Może on być zdefiniowany jako materiał powstały w wyniku reakcji...

Polimocznik jest nowoczesnym materiałem o ponadprzeciętnych właściwościach, dla którego w zasadzie nie określono jeszcze granic stosowalności. Może on być zdefiniowany jako materiał powstały w wyniku reakcji poliaminy oraz poliizocyjanianu, w wyniku której powstaje produkt o budowie łańcuchowej, składającej się z n liczby cząsteczek silnie połączonych z sobą. Silnie usieciowana budowa łańcuchowa materiału powoduje, iż jest to produkt bardzo wytrzymały i elastyczny, dzięki czemu znajduje stosunkowo...

Nicola Hariasz Zaprawy naprawcze do betonu

Zaprawy naprawcze do betonu Zaprawy naprawcze do betonu

Wady w konstrukcjach betonowych mogą mieć bardzo różne przyczyny. Mogą to być zniszczenia spowodowane oddziaływaniem naturalnych czynników środowiska zewnętrznego, wadami materiałowymi, błędami projektowymi...

Wady w konstrukcjach betonowych mogą mieć bardzo różne przyczyny. Mogą to być zniszczenia spowodowane oddziaływaniem naturalnych czynników środowiska zewnętrznego, wadami materiałowymi, błędami projektowymi lub wykonawczymi czy eksploatacją konstrukcji.

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Zasady projektowania docieplania budynków od wewnątrz

Zasady projektowania docieplania budynków od wewnątrz Zasady projektowania docieplania budynków od wewnątrz

W myśl podstawowych kanonów fizyki budowli, przy zachowaniu swobody kształtowania oraz umiejscowienia warstw termoizolacyjnych, poprawnie zaprojektowana przegroda powinna charakteryzować się oporem cieplnym...

W myśl podstawowych kanonów fizyki budowli, przy zachowaniu swobody kształtowania oraz umiejscowienia warstw termoizolacyjnych, poprawnie zaprojektowana przegroda powinna charakteryzować się oporem cieplnym wzrastającym w kierunku zewnętrznym, a jednocześnie malejącym w tym samym kierunku oporze dyfuzyjnym pary wodnej [1].

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym

Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym

Budynek składa się z wielu przegród budowlanych oraz ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu zmiennego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W wielu przypadkach...

Budynek składa się z wielu przegród budowlanych oraz ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu zmiennego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W wielu przypadkach analiza przegród i złączy budowlanych w aspekcie konstrukcyjno-materiałowym i technologii wykonania nie budzi zastrzeżeń na etapie projektowania.

Najnowsze produkty i technologie

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Jak zabezpieczyć balkon na lata? Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa...

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa hydroizolacyjna, klej do płytek itp. Jakie wybrać produkty na zewnątrz? Na jakie parametry zwrócić uwagę?

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków...

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków i obciążeń użytkowych systemy posadzkowe powinny spełniać określone wymagania. Dotyczą one m.in. wytrzymałości mechanicznej, w tym odporności na ścieranie i związanej z nią odporności na intensywny ruch pieszy lub ruch pojazdów, wytrzymałości chemicznej i termicznej, stopnia antypoślizgu, łatwego...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.