Izolacje.com.pl

Warunki brzegowe w modelowaniu procesów cieplno-wilgotnościowych w ścianach ocieplanych od wewnątrz

Boundary conditions in the modelling of thermal and humidity processes in walls thermally insulated from the inside

Jak rozwiązywać problemy pojawiające się na ścianach ocieplanych od wewnątrz?
Fot. B. Orlik-Kożdoń

Jak rozwiązywać problemy pojawiające się na ścianach ocieplanych od wewnątrz?


Fot. B. Orlik-Kożdoń

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne w zakresie ochrony cieplnej wpływają na kształtowanie działań związanych z projektowaniem budynków nowych, a także z utrzymaniem i eksploatacją budynków istniejących [1].

Zobacz także

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

W obiektach nowo projektowanych zapewnienie właściwej izolacyjności przegród budowlanych wraz z wymaganą współcześnie energooszczędnością możliwe jest dzięki odpowiedniemu zastosowaniu przez projektanta nowoczesnych technologii i materiałów. W przypadku budynków objętych ochroną konserwatorską stosowane są ocieplenia wykonywane od strony wewnętrznej budynków [2-3].

Takie rozwiązania wymuszają zastosowanie bardziej zaawansowanych metod projektowych z uwzględnieniem charakteru budynku i sposobu jego eksploatacji. Sytuowanie materiału termoizolacyjnego po stronie wewnętrznej nie jest poprawne z punktu widzenia fizyki budowli, chociażby ze względu na ryzyko wystąpienia wykroplenia dyfundującej pary wodnej.

Współczesne rozwiązania materiałowe pozwalają na skuteczną poprawę stanu termicznego przegród budowlanych poprzez izolację wewnętrzną pod warunkiem poprawnie przeprowadzonych obliczeń, poprzedzonych szczegółowymi analizami stanu istniejącego, uwzględnienia rzeczywistych warunków klimatu zewnętrznego oraz warunków związanych z użytkowaniem pomieszczeń (FOT. 1-2 i FOT. 3).

Artykuł dotyczy problematyki modelowania i uwzględniania warunków brzegowych na powierzchni zewnętrznej przegrody, związanych zarówno z parametrami klimatu zewnętrznego (zacinający deszcz), jak i właściwościami warstwy elewacyjnej. Poziom wodochłonności warstwy elewacyjnej przekłada się bezpośrednio na poziom zawartości wody w całej przegrodzie, zwłaszcza w warstwach muru. W przypadku ocieplania ścian zewnętrznych od wewnątrz szczególną uwagę należy zwrócić na problem podciągania kapilarnego deszczu przez mur i określić, w jakim stopniu proces ten zagraża poprawnemu funkcjonowaniu przegrody.

FOT. 1-2. Pomiar wodochłonności: tynku cementowo-wapiennego (1), ściany z cegły zabezpieczonej hydrofobowo (2); fot.: B. Orlik-Kożdoń

FOT. 1-2. Pomiar wodochłonności: tynku cementowo-wapiennego (1), ściany z cegły zabezpieczonej hydrofobowo (2); fot.: B. Orlik-Kożdoń

FOT. 3. Pomiar wodochłonności: tynku cementowo-wapiennego ściany z cegły; fot.: B. Orlik-Kożdoń

FOT. 3. Pomiar wodochłonności: tynku cementowo-wapiennego  ściany z cegły; fot.: B. Orlik-Kożdoń 

Termomodernizacja przegród zewnętrznych

Podniesienie efektywności energetycznej budynku można osiągnąć poprzez termoizolację przegród zewnętrznych. Na RYS. 1-4. przedstawiono rozkład temperatur dla ściany izolowanej od zewnątrz i od wewnątrz.

RYS. 1-4. Krzywa temperatury (RYS. 1, 3) i ciśnienia (RYS. 2, 4) pary wodnej zimą w warunkach ustalonych; u góry izolacja zewnętrzna, u dołu izolacja wewnętrzna; rys.: na podstawie [4]

RYS. 1-4. Krzywa temperatury (RYS. 1, 3) i ciśnienia (RYS. 2, 4) pary wodnej zimą w warunkach ustalonych; u góry izolacja zewnętrzna, u dołu izolacja wewnętrzna; rys.: na podstawie [4]

Zaletą stosowania materiału izolacyjnego na zewnątrz jest zachowanie zdolności akumulacji ciepła konstrukcji przegrody. W okresie zimowym zmniejsza się dzięki temu ryzyko kondensacji wewnętrznej lub gromadzenia się wilgoci w konstrukcji. Zmniejszać będzie się również ryzyko pojawienia się rys i uszkodzeń termicznych w oryginalnej konstrukcji, ponieważ temperatura konstrukcji będzie bardziej stała ze względu na warstwę izolacyjną na zewnątrz.

W większości przypadków w budynkach historycznych izolację termiczną umieszcza się po wewnętrznej stronie ściany w celu zachowania historycznego wyglądu fasady. Po zaizolowaniu istniejącej przegrody od wewnątrz wahania temperatury w ciągu roku są znacznie większe niż przed zastosowaniem izolacji. Oznacza to, że ściana poddawana jest większemu skurczowi i rozszerzaniu niż poprzednio, co zwiększa ryzyko powstawania rys i pęknięć termicznych (RYS. 5-6).

RYS. 5-6. Profil temperatury: w nieizolowanym przekroju ściany (5), w przekroju ściany izolowanej od wewnątrz (6); rys.: na podstawie [4]

RYS. 5-6. Profil temperatury: w nieizolowanym przekroju ściany (5), w przekroju ściany izolowanej od wewnątrz (6); rys.: na podstawie [4]

Po założeniu izolacji od wewnątrz część murowa przegrody będzie pod większym wpływem zmieniającej się temperatury środowiska zewnętrznego, duży opór cieplny izolacji wewnętrznej ogranicza bowiem przekazywanie ciepła ze środowiska wewnętrznego. Zmniejsza to tempo procesu suszenia w zimie, co powoduje wyższą zawartość wilgoci w murze. Zwiększona zawartość wilgoci i niższa temperatura zwiększają natomiast ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez mróz.

Wraz ze wzrostem zawartości wilgoci możliwe jest wystąpienie korozji biologicznej elementów drewnianych, np. drewnianych belek w stropach lub ram okiennych.

Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

RYS. 7-9. Wybrane metody ocieplania od wewnątrz dla ściany z muru pruskiego: metoda aktywna kapilarnie (7), metoda z limitowanym oporem cieplnym (8), metoda z barierą paroszczelną (9). 1 - letni strumień dyfuzji pary wodnej, 2 - zimowy strumień dyfuzji pary wodnej, 3 - strumień ukośnego deszczu; rys.: na podstawie [6]

RYS. 7-9. Wybrane metody ocieplania od wewnątrz dla ściany z muru pruskiego: metoda aktywna kapilarnie (7), metoda z limitowanym oporem cieplnym (8), metoda z barierą paroszczelną (9). 1 - letni strumień dyfuzji pary wodnej, 2 - zimowy strumień dyfuzji pary wodnej, 3 - strumień ukośnego deszczu; rys.: na podstawie [6]

Stosując rozwiązania dociepleń ścian od strony wewnętrznej, teoretycznie mamy do wyboru trzy główne koncepcje rozwiązań (RYS. 7-9):

 • Ocieplenie od wewnątrz zapobiegające wystąpieniu kondensacji pary wodnej. Literatura [5] zaleca, by wartość dyfuzyjnie równoważnej grubości warstwy powietrza sd izolacji termicznej lub zastosowanej paroizolacji przekraczała 1500 m.
 • Ocieplenie od wewnątrz minimalizujące wystąpienie kondensacji. Norma DIN 4108-3 [5] dopuszcza stosowanie materiałów stanowiących opór dyfuzyjny, dla których dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza sd zawiera się pomiędzy 0,5 a 1500 m, jednak tak duże zróżnicowanie wielkości sd wpływa niejednoznacznie na oceny poprawności realizowanych ociepleń.
 • Ocieplenie od wewnątrz dopuszczające wystąpienie kondensacji, które dowodzi, że powstający w niekorzystnym okresie kondensat odparuje w ciągu roku obliczeniowego. DIN 4108-3 [5] dopuszcza stosowanie materiałów stanowiących opór dyfuzyjny, dla których dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza sd jest mniejsza niż 0,5 m. Wykorzystywane w tego typu rozwiązaniach materiały termoizolacyjne są aktywne kapilarnie i umożliwiają akumulowanie powstałego kondensatu w strukturze materiałowej, nie powodując pogorszenia ich właściwości fizycznych (RYS. 7-9).

Systemy z paroizolacją od strony wnętrza sprawdzają się najlepiej w obiektach o wysokiej wilgotności. W związku z całkowitym uniemożliwieniem dyfuzji pary wodnej przez powierzchnię należy zapewnić najwyższą efektywność instalacji wentylacyjnej.

Właściwości warstwy elewacyjnej w kontekście ochrony przed deszczem

W większości przegród zewnętrznych poddawanych ociepleniu od wewnątrz obserwujemy znaczne ubytki lub uszkodzenia w warstwie elewacyjnej. Jako przykład posłuży mur pruski, dla którego cechą charakterystyczną jest występowanie szczelin pomiędzy szkieletem a przylegającymi elementami, umożliwiające wnikanie wody opadowej w głąb muru (RYS. 10).

Badania wykazały, iż może ona wnikać w mur na głębokość 20 cm. Zjawisko takie opisywał Kozakiewicz [7-8], zwracając uwagę na procesy starzeniowe i powolne ubytki przekrojów poprzecznych elementów drewnianych.

Właściwości powłok zewnętrznych ściany w kontekście ochrony przed deszczem definiowane są przez ich współczynniki absorpcji wody, równoważną grubość warstwy powietrza sd oraz iloczyn obu tych wielkości CRP [9].

Pierwotnie sugerowano, aby wartość CRP wynosiła 0,1 kg/(m·h0,5) [9]. Ponieważ jednak większość produktów i materiałów nie była w stanie spełnić tych kryteriów, wartość tę zwiększono do poziomu 0,2 kg/(m·h0,5).

Dla przegród izolowanych od wewnątrz WTA [10] zaleca, aby CRP nie było większe niż wartość 0,1 kg/(m·h0,5) z wartością Wnie większą niż 0,2 kg/(m2·h0,5) i sd mniejszym niż 1 m [9].

Wyjaśnione wcześniej wartości graniczne i wymagania w odniesieniu do Ww i sd odnoszą się do wodoodpornych systemów tynków i farb zgodnie z definicjami zawartymi w części 3 normy DIN 4108 [5].

RYS. 10. Zawilgacanie zacinającym deszczem i wysychanie muru pruskiego nieocieplonego; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 10. Zawilgacanie zacinającym deszczem i wysychanie muru pruskiego nieocieplonego; rys.: B. Orlik-Kożdoń

Optymalizacja grubości izolacji termicznej

W roku 2009 pojawił się dokument WTA-Merkblatt 6-4 2009-05 [10], w którym przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące projektowania izolacji cieplnej od wewnątrz. Tego typu rozwiązania prowadzą do wychłodzenia części konstrukcyjnej ściany, a tym samym redukują możliwość osuszania istniejącej konstrukcji.

RYS. 11. Minimalne wymagania w zakresie warstwy dociepleniowej w zależności od oporu cieplnego docieplenia dla podłoży charakteryzujących się różną aktywnością kapilarną; rys.: [10]

RYS. 11. Minimalne wymagania w zakresie warstwy dociepleniowej w zależności od oporu cieplnego docieplenia dla podłoży charakteryzujących się różną aktywnością kapilarną; rys.: [10]

Ocieplenie od wewnątrz ogranicza możliwości akumulacyjne ściany, powoduje szybszy spadek temperatury, a tym samym bardzo wysokie ryzyko kondensacji w warstwie granicznej między istniejącą konstrukcją a nowo zabudowaną izolacją. Oba efekty mogą prowadzić do zwiększonej penetracji wilgoci.

Przedstawiona procedura pozwala w sposób uproszczony (graficzny) oszacować poprawność doboru rozwiązania materiałowego w kontekście wodochłonności istniejącej przegrody i jej warstwy zewnętrznej. Pierwszym krokiem jest określenie wpływu deszczu na powłokę zewnętrzną muru, tj. określenie jej wodochłonności wyrażonej jako Ww [kg/(m2·h0,5)]. Jeżeli występuje wystarczająca ochrona przed deszczem zgodna z częścią 3 normy DIN 4108 [5], zwykle jest to wystarczające. Jeżeli warunek nie jest spełniony, korzysta się z diagramu (RYS. 11).

Jeżeli wartości graniczne i warunki brzegowe dla oporu dyfuzyjnego pary wodnej sd, poprawa izolacji termicznej ΔR, kapilarność/chłonność podłoża Ww są zachowane, woda kondensacyjna nie wytrąca się przy warstwie granicznej pomiędzy starą powierzchnią ściany a tylną stroną wewnętrznej izolacji.

Sytuacje, które można wykryć za pomocą tej uproszczonej metody, są zatem praktycznie pozbawione kondensacji, ponieważ do tej pory woda jest głównie związana w materiale budowlanym. Z drugiej strony oznacza to, że konstrukcje, w których może lub może wystąpić kondensacja, nie mogą być wykrywane przez uproszczoną weryfikację. Wymagane są wtedy nowoczesne metody numeryczne.

Powyższy schemat można jednak stosować tylko wtedy, gdy:

 • działająca ochrona przeciwdeszczowa fasady jest sprawna,
 • istniejąca opór cieplny ściany zewnętrznej wynosi co najmniej R  ≥  0,39 m2·K/W,
 • przeważa normalny klimat w pomieszczeniu,
 • średnia roczna temperatura przekracza 7°C, a poprawa oporu ΔR nie powinna przekraczać 2,5 lub 2,0 m2·K/W.

Jeżeli jedno z tych wymagań nie zostanie spełnione, wymagane są dokładne analizy i obliczenia.

Wpływ zacinającego deszczu na stan wilgotnościowy przegrody budowlanej

W Polsce nie ma obecnie dostatecznych badań w zakresie obciążeń deszczem zacinającym. Badania tego typu prowadzone są w innych krajach Europy, np. w Niemczech [5] i Wielkiej Brytanii [12] (RYS. 12, RYS. 13 i RYS. 14).

RYS. 12. Łączny opad deszczu zacinającego [mm/a] dla różnych lokalizacji na terenie Polski: Warszawa; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 12. Łączny opad deszczu zacinającego [mm/a] dla różnych lokalizacji na terenie Polski: Warszawa; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 13. Łączny opad deszczu zacinającego [mm/a] dla różnych lokalizacji na terenie Polski: Kraków; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 13. Łączny opad deszczu zacinającego [mm/a] dla różnych lokalizacji na terenie Polski: Kraków; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 14. Łączny opad deszczu zacinającego [mm/a] dla różnych lokalizacji na terenie Polski: Mikołajki; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 14. Łączny opad deszczu zacinającego [mm/a] dla różnych lokalizacji na terenie Polski: Mikołajki; rys.: B. Orlik-Kożdoń

Obciążenie deszczem zacinającym obliczane jest w sposób uproszczony, przy wykorzystaniu modeli matematycznych, zwykle półempirycznych, które umożliwiają przeliczenie danych o deszczu i wietrze na wielkości definiujące warunki brzegowe dla analizowanego zagadnienia.

Na obciążenie zacinającym deszczem, poza parametrami lokalnego klimatu, takimi jak kierunek i prędkość wiatru oraz natężenie opadu deszczowego, wpływają także czynniki wynikające z charakterystyki otoczenia budynku, jego cechy geometryczne, a także położenie analizowanej przegrody na elewacji zewnętrznej. Część z istniejących modeli matematycznych opisujących zacinający deszcz znalazła praktyczne zastosowanie w programach komputerowych.

Dostępnym narzędziem, które uwzględnia tego typu obciążenia i ich wpływ na potencjał cieplno-wilgotnościowy przegrody, jest program WUFI. Obciążenie deszczem zacinającym określone jest w nim równaniem:

R     L  = Rh · (R1 + R2 + Vw)

gdzie:

RL - obciążenie deszczem zacinającym [mm/h],

Rh - opad deszczu na powierzchnię poziomą [mm/h],

R1 - współczynnik zależny od nachylenia przegrody [-],

R2 - współczynnik zależny od położenia przegrody w terenie [s/m],

Vw - prędkość wiatru na wysokości 10 m nad poziomem otwartego terenu [m/s].

R1 i R2 są silnie zależne od konkretnego miejsca na elewacji budynku. W przypadku powierzchni pionowych R1 wynosi 0, a R2 około 0,2 s/m w wolnostojących lokalizacjach bez wpływu otaczających budynków (dla budynków osłoniętych przyjmuje wartość 0,07 s/m).

Jeśli na zewnętrzną powierzchnię ściany zbudowanej z materiału porowatego będzie ukośnie padać zacinający deszcz (z towarzyszącym wiatrem), wystąpi najpierw wsiąkanie wody do skrajnej warstwy materiału, a następnie, na skutek kapilarnego podciągania, woda będzie się przemieszczać w głąb ściany, wypierając powietrze z kapilar. Przy odpowiednio długo trwającym deszczu zacinającym może dojść do całkowitego nasączenia materiałów ścian wodą.

Na RYS. 15, RYS. 16, RYS. 17 i RYS. 18 pokazano wyniki analizy numerycznej ściany z cegły o grubości 38 cm, ocieplonej od wewnątrz lekkim betonem komórkowym o grubości 10 cm.

RYS. 15. Zmiany zawartości wody w warstwie muru z cegły bez powłoki zewnętrznej; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 15. Zmiany zawartości wody w warstwie muru z cegły bez powłoki zewnętrznej; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 16. Model przestrzenny przegrody ilustrujący zawartość wody w poszczególnych warstwach izolowanej ściany bez osłony; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 16. Model przestrzenny przegrody ilustrujący zawartość wody w poszczególnych warstwach izolowanej ściany bez osłony; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 17. Zmiany zawartości wody w warstwie muru z cegły z zewnętrzną warstwą ochronną; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 17. Zmiany zawartości wody w warstwie muru z cegły z zewnętrzną warstwą ochronną; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 18. Wpływ wysokości budynku na zawilgocenie zacinającym deszczem; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 18. Wpływ wysokości budynku na zawilgocenie zacinającym deszczem; rys.: B. Orlik-Kożdoń

 • W pierwszym wariancie założono brak osłony (np. powłoki hydrofobizujacej) na powierzchni zewnętrznej ściany z cegły.
 • W drugim wariancie założono, że ściana od strony zewnętrznej jest zabezpieczona warstwą chroniącą przed zacinającym deszczem (wartość sd dla powłoki -zgodnie z klasyfikacją systemów powłokowych do konserwacji [13]).

Obliczenia prowadzono dla budynku zlokalizowanego na terenie Warszawy (dla lokalizacji przyjęto obciążenie deszczem i pozostałe parametry klimatu).

Na RYS. 15 przedstawiono wyniki zmian zawartości wody dla warstwy muru z cegły ocieplonej od wewnątrz (bez osłony warstwy zewnętrznej) dla budynku o wysokości H  <  10 i ekspozycji na deszcz FE = 1,0. Analizy numeryczne zostały przeprowadzone dla okresu 01.01.2019-31.12.2022 r.

Wyraźnie widoczny jest duży wpływ orientacji analizowanej ściany na poziom zawartości wody w warstwie muru ceglanego (RYS. 16). Najwolniej wysychała przegroda na elewacji zachodniej, a najszybciej na elewacji wschodniej. W klimacie polskim, gdzie dominują wiatry zachodnie, w przypadku budynków bez powłoki (tynku lub innych zabezpieczeń), w których elewacja jest podatna na zawilgocenie, zawartość wilgoci może być nawet kilkakrotnie wyższa (w wybranych okresach) w stosunku do innych elewacji budynku, zwłaszcza wschodniej.

Zastosowanie zewnętrznej warstwy ochronnej na ścianie powoduje wyraźne ograniczenie wpływu deszczu na szybkość wysychania przegrody.

Bez względu na orientację ściany (RYS. 17) obserwujemy stałą tendencję jej zachowania w całym analizowanym okresie. Różnice w poziomie zawartości wody dla poszczególnych kierunków mieszczą się w granicach od 0,0 do 0,5 kg/m3. Warto zaznaczyć, że ograniczona absorpcja deszczu spowodowana powłoką sprawia, że głównym czynnikiem wpływającym na proces wysychania jest promieniowanie słoneczne. Z tego względu ściana północna charakteryzuje się większym - w stosunku do pozostałych kierunków - zawilgoceniem.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie na elewacji zewnętrznej hydrofobizującej osłony (powłoki ochronnej) powinno być poprzedzone dokładnymi analizami numerycznymi. W każdym innym przypadku zastosowanie powłoki o zbyt wysokich parametrach parodyfuzyjnych (sd) może spowodować zaburzenia w procesach transportowych i wzrost poziomu zwartości wody na styku materiału izolacyjnego i ściany (w dociepleniach od wewnątrz) (RYS. 16).

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych w programie numerycznym WUFI analiz wyraźnie widzimy, że ściany z osłoną, bez względu na kierunek, podobnie reagują na zacinający deszcz. Zawilgocenie na skutek tego czynnika zewnętrznego utrzymuje się praktycznie na stałym poziomie w ciągu całego okresu badawczego (3 lata).

W przypadku ściany niepokrytej tynkiem lub osłoną mamy do czynienia z wyraźnie większym wzrostem wilgotności spowodowanym przez zacinający deszcz; znaczne wahania zawartości wody w ścianie obserwujemy zwłaszcza dla kierunku zachodniego. Na modelu przestrzennym ściany wzrost zawartości wilgoci jest wyraźnie widoczny w warstwie zewnętrznej muru z cegieł i w spoinach, które charakteryzują się znacznie większą sorpcyjnością w stosunku do pozostałego materiału ściany. Należy również dodać, że im wyżej nad poziomem terenu położony jest element ściany, tym większe zawilgocenie wywołuje zacinający deszcz (RYS. 18). Wynika to z faktu, iż prędkość wiatru rośnie wraz z wysokością nad poziomem morza.

Projektowanie izolacji cieplnej od wewnątrz staje się problemem nie tylko w kontekście doboru poprawnego rozwiązania (grubości i rodzaju materiału izolującego) oraz uniknięcia ryzyka kondensacyjnego, ale również uwzględnienia pozostałych czynników, które mają znaczący wpływ na cały potencjał cieplno-wilgotnościowy ściany i jej zdolność odsychania w sytuacjach krytycznych. Z tego względu w wytycznych WTA i normie DIN 4108-3 [5] ujęto problem wodochłonności warstwy elewacyjnej w kontekście dociepleń od wewnątrz.

W Polsce pomiar wodochłonności powierzchni praktykowany jest głównie w pracach renowacyjnych i odtworzeniowych dla elewacji w budynkach zabytkowych. W przypadku projektowania dociepleń od wewnątrz powinien on stanowić również nieodłączny element diagnostyki higrotermicznej przedmiotowych ścian.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 2. H. Hens, "Performance prediction for masonry walls with inside insulation using calculation procedures and laboratory testing", "Journal of Thermal Envelope and Building Science" 22/1998, s. 32-48.
 3. H. Stopp, P. Strangeld, H. Fechner, P. Häupl, "The Hygrothermal Performance of External Walls with Inside Insulation", Buildings VIII/Wall Performance-Practices, s. 1-13 (data dostępu 30.03.2016).
 4. R. Oswald, G. Dahmen, "Energetisch optimierte Gründerzeithäuser Baupraktische Detaillösungen für Innendämmungen unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung von April 2009; Aachener Institut Für Bauschadensforschung Und Angewandte Bauphysik.
 5. DIN 4108-3 Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung Enthält Randbedingungen und Rechenvorschriften für das Glaser­‑Verfahren.
 6. R. Wójcik, "Docieplanie budynków od wewnątrz", Grupa Medium, Warszawa 2017.
 7. P. Kozakiewicz, M. Matejak, "Klimat a drewno zabytkowe. Dawna i współczesna wiedza o drewnie", Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
 8. J. Radoń, H. Künzel, "Zalety stosowania paroizolacji wspierających proces wysychania", "Warstwy - Dachy i Ściany" 4/2004, s. 98-103.
 9. H. Künzel, "Criteria defining rain protection external rendering systems", 6th International Building Physics Conference IBPC, Turin 2015.
 10. "Innendämmung nach WTA I Planungsleitfaden", Referat 6 Bauphysik und Bauchemie, Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2009.
 11. B. Orlik-Kożdon, T. Steidl, "Projektowanie izolacji cieplnej od wewnątrz z uwagi na wodochłonność elewacji", "Materiały Budowlane" 1/2018, s. 44-48.
 12. BS 8104:1992, "Code of practice for assessing exposure of walls to wind-driven rain”.
 13. PN-EN 1062-1, "Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 1: Klasyfikacja".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na...

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na tego typu podłożach w krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, z kolei zastosowanie tynków cementowych (z uwagi na ich szczelność i wysoką wytrzymałość) prowadzi do uszkodzenia otynkowanego muru lub przylegających elementów budynku.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

mgr Robert Zaorski Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn...

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn do wdmuchiwania, dzięki którym przy minimalnym nakładzie pracy i w krótkim czasie można uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacji o dowolnej grubości. Wystarczy jeden rodzaj materiału, by na stropie budynku ułożyć ocieplenie o grubości 45 cm oraz ocieplić jego połać dachową warstwą o grubości...

Nicola Hariasz Właściwości i zastosowanie keramzytu

Właściwości i zastosowanie keramzytu Właściwości i zastosowanie keramzytu

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość,...

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość, odporność na działanie kwasów, grzybów, pleśni oraz gryzoni. Jest mrozoodporny, ognioodporny, neutralny biologicznie, niepalny i stosunkowo wytrzymały.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej...

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Takimi wyrobami, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, są wysokiej jakości płyty warstwowe w okładzinach metalowych. Stosowanie tych płyt umożliwiają ich właściwości, bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodna gama profilowań blach okładzinowych.

dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Wybrane dla Ciebie

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Okna dachowe z górnym otwieraniem » Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie » Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych » Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.