Izolacje.com.pl

Charakterystyka i zakres stosowania tynków

Properties and range of application of plaster

Poznaj rodzaje, zastosowanie oraz zasady pielęgnacji tynków
Atlas

Poznaj rodzaje, zastosowanie oraz zasady pielęgnacji tynków


Atlas

Wyprawy tynkarskie, potocznie nazywane tynkami, wykorzystywane są w budownictwie od wielu tysiącleci. Niektóre rodzaje tynków stosowane są w niemal niezmienionej postaci do dnia dzisiejszego, jednak wiele nowych typów wypraw tynkarskich opracowano w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Kiedyś przeważnie były przygotowywane w całości na budowie, obecnie w większości przypadków wytwarzane są w postaci suchych mieszanek, gotowych do zarobienia wodą, lub jako gotowe masy tynkarskie do ułożenia na powierzchni.

Zobacz także

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych...

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych aplikowanych w konstrukcje ścian, stropów oraz pustki połaci dachowych w celu poprawy poziomu izolacyjności cieplnej i akustycznej. Jej generalnym przedstawicielem w Polsce jest Firma Handlowo-Usługowa DEROWERK z Łodzi.

ABSTRAKT

Artykuł zawiera informacje na temat charakterystyki tynków i ich zastosowań w budownictwie. Po części prezentującej najważniejsze definicje i podstawowe pojęcia autorzy omawiają podział tynków ze względu na miejsce produkcji i sposób zastosowania, miejsce wykorzystania, przeznaczenie, właściwości użytkowe, rodzaj spoiwa, liczbę warstw i rodzaje faktury, funkcje dodatkowe i sposób układania. Następnie zajmują się charakterystyką i zakresem stosowania tynków, podstawowymi warunkami wykonywania tynków oraz ogólnymi warunkami wykonywania prac tynkarskich. Artykuł zamyka omówienie sposobu wykonania i pielęgnacji położonych tynków.

Properties and range of application of plaster

The article contains information on the characteristics of plaster and its use in the construction industry. After the part presenting key definitions and basic concepts, the authors move on to describe the subdivision of plaster types by production location and by mode of use, the place of use, the foreseen purpose, usable properties, the type of adhesive/ cement, the number of layers and types of textures, additional functions, mode of application. Then they move on to the characteristics and range of application of plaster, the fundamental conditions of use of plaster and general conditions of execution of plastering works. The article is finalised with a discussion of the mode of execution and care for applied plasters.

Zaprawa to mieszanina następujących składników: spoiwa, wody, wypełniacza (zazwyczaj piasku), dodatków i domieszek uszlachetniających. Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje zapraw z uwagi na ich przeznaczenie: zaprawy murarskie oraz zaprawy tynkarskie, zwane potocznie tynkami.

Definicje i pojęcia podstawowe

Zaprawy murarskie przeznaczone są do łączenia elementów murowych w trakcie wznoszenia murów, a także w trakcie układania, łączenia i spoinowania elementów murowych. Tego rodzaju zaprawy nie są objęte treścią artykułu. Szczegółowe wymagania dotyczące powszechnie stosowanych zapraw murarskich zamieszczone zostały w normie PN-EN 998-1 [1].

Tematem artykułu są zaprawy tynkarskie [2-7], dla których szczegółowe wymagania zawarte zostały w normie PN-EN 998-2 [8]. W powszechnej praktyce zaprawy tynkarskie nazywane są tynkami i są to mieszaniny spoiwa, wody, kruszywa (w większości przypadków piasku) oraz dodatków i domieszek, stosowane do wykonania wypraw tynkarskich na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych przegród budowlanych (ścian, stropów) oraz innych elementów (słupy, belki i inne).

Definicja tynku, przedstawiana w źródłach pozatechnicznych oraz popularnonaukowych, ulegała zmianom wraz z upływem czasu; poniżej zestawiono najbardziej znane, dostępne w literaturze definicje tynków:

 • według Encyklopedii PWN [9] tynk to wyprawa, warstwa zaprawy budowlanej nałożona na powierzchnię ścian, sufitów itp. w celu uzyskania gładkich powierzchni, nadania estetycznego wyglądu itp.,
 • według Małego słownika terminów budowlanych [10] tynk to powłoka ze stwardniałej masy tynkarskiej przygotowanej na budowie lub fabrycznie, pełniąca funkcje dekoracyjne, ochronne, a także specjalne,
 • według Ilustrowanego leksykonu architektoniczno-budowlanego [11] tynk to powłoka z zaprawy budowlanej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną elementów budowli, głównie ścian, stropów, filarów i widocznych części belek, wykonywana w celu nadania im estetycznego wyglądu i zabezpieczenia budowli przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, ognia, wysokich temperatur, wyziewów, pyłów, wilgoci, zanieczyszczeń itp.,
 • według Nowego poradnika majstra budowlanego [12] tynk to wyprawa, czyli powłoka z zapraw pokrywająca powierzchnię ścian, stropów, belek, filarów i innych części budowlanych; powierzchnie tynkowane mają estetyczny wygląd, chronią przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych i stanowią warstwę izolującą budynek przed stratami ciepła,
 • według portalu internetowego Wikipedia [13] (obecny stan publikacyjny) tynk to warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku.
  Zadaniem takiej warstwy jest zabezpieczenie powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), ochrona przed działaniem czynników wewnątrz pomieszczeń (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wyglądu elementom budynku.

Tynk stosuje się również jako warstwę podkładową pod elementy wymagające gładkiego podłoża (płyty styropianowe, płytki ceramiczne) - powszechnie używa się wówczas tynku cementowego, cementowo-wapiennego lub gipsowego.

Tradycyjne tynki wykonuje się jako jednowarstwowe (surowe, tylko z grubsza wyrównane pomieszczenia gospodarcze, piwnice itp.), dwu- lub trójwarstwowe.

 • Ze względu na miejsce zastosowania wyróżniamy tynki zewnętrzne i tynki wewnętrzne.
 • Ze względu na jakość i technikę wykonania widocznej powierzchni - tynki zwykłe, tynki szlachetne, tynki z zapraw plastycznych, tynki specjalne.
 • Ze względu na sposób wykonania - tynki wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
 • Ze względu na rodzaj użytego materiału - tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, tynki wapienne, tynki gipsowe.

Poniżej zamieszczono podstawowe definicje oraz określenia związane z tynkami:

 • spoiwo - materiał, który zmieszany z wodą lub inną substancją ciekłą, a także pod wpływem gazów atmosferycznych wiąże inne materiały, uzyskując cechy ciała stałego (twardnieje) [13],
 • kruszywo - materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych, betonów oraz do budowy dróg [13].
 • woda - stanowi podstawowy składnik umożliwiający rozpoczęcie procesu wiązania, a później twardnienia zaprawy,
 • dodatki - materiał (nie jest to kruszywo oraz spoiwo), którego celem zastosowania jest modyfikacja poszczególnych właściwości zapraw (najczęściej są to pyły, mikrokrzemionka i itp.),
 • domieszki - materiał dodawany do zaprawy w niewielkiej ilości (z reguły do 5% masy spoiwa), którego zadaniem jest modyfikacja poszczególnych właściwości zapraw (np. zmiana konsystencji, zmiana okresu twardnienia/wiązania, napowietrzenie itp.).
 • zaprawa świeża - całkowicie wymieszana i gotowa do zastosowania mieszanina spoiwa, kruszywa, wody, dodatków i domieszek,
 • zaprawa stwardniała - zaprawa tynkarska po zakończonym okresie twardnienia i dojrzewania. Zasadniczo przyjmuje się umownie, że dla zapraw opartych na spoiwach mineralnych (cementach) okres ten wynosi 28 dni.

Podział tynków

Rozróżnia się następujące rodzaje zapraw tynkarskich [14-17]:

1. Z uwagi na miejsce produkcji i sposób przygotowania:

a. zaprawy gotowe wytwarzane w zakładzie produkcyjnym,

b. zaprawy półgotowe,

c. zaprawy przygotowywane na budowie.

2. Z uwagi na miejsce wbudowania:

a. zewnętrzne,

b. wewnętrzne

- ścienne,   

- sufitowe.

3. Z uwagi na przeznaczenie:

a. zaprawy ogólnego przeznaczenia (G),

b. zaprawy do cienkich spoin (T),

c. zaprawy lekkie (L),

d. zaprawy renowacyjne,

e. zaprawy dekoracyjne (np. barwione),

f.  zaprawy izolacyjne,

g. zaprawy specjalne i specjalistyczne, których właściwości uwarunkowane są wymaganiami stawianymi przez użytkowników (np. zaprawy o podwyższonej izolacyjności akustycznej, podwyższonej izolacyjności promieniowania RTG, antystatyczne itp.).

4. Z uwagi na właściwości użytkowe:

a. wytrzymałość na ściskanie,

b. przyczepności do podłoża,

c. gęstość,

d. absorpcję wody,

e. kapilarne podciąganie wody,

f.  przepuszczalność pary wodnej.

5. Z uwagi na rodzaj spoiwa:

a. mineralne:   

cementowe,   

cementowo-wapienne,   

cementowo-gliniane,   

wapienne,   

gipsowe,   

gipsowo-wapienne,   

gliniane,   

gliniano-gipsowe,

b. polimerowe (akryl),

c. silikatowe,

d. silikonowe,

e. akrylowe.

6. Z uwagi na liczbę warstw i rodzaje faktury:

a. zwykłe:   

jednowarstwowe,   

dwuwarstwowe,   

wielowarstwowe,

b. specjalne,   

boniowane,   

ciągnione,   

filcowane,   

kamyczkowe,   

nakrapiane,   

odciskane,   

wypalane,

c. szlachetne:   

zacierane na gładko,   

stiuki,   

- cyklinowane,   

kamieniarskie,   

nakrapiane,   

zmywane,   

sgraffio,   

sztablatura.

7. Z uwagi na dodatkowe funkcje:

a. cienkościenne,

b. renowacyjne,

c. ochronne.

8. Z uwagi na sposób układania:

a. nakładane ręcznie,

b. nakładane maszynowo.

W TABELI 1a i TABELI 1b przedstawiono zaproponowany przez Gaczek i Fiszer [18] podział zapraw tynkarskich z ich krótką charakterystyką.

TABELA 1a. Ogólny podział tynków [18]

TABELA 1a. Ogólny podział tynków [18]

TABELA 1b. Ogólny podział tynków [18]

TABELA 1b. Ogólny podział tynków [18]

Jako osobną grupę traktuje się tzw. suche tynki z płyt (gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknistych), które są mechanicznie mocowane do ścian lub sufitów.

Podane w TABELI 1a i TABELI 1b właściwości dotyczą zapraw tynkarskich w stanie stwardniałym.

Istotne właściwości zapraw w stanie świeżym to:

 • czas przydatności do wbudowania,
 • konsystencja,
 • zawartość powietrza,
 • gęstość oraz
 • zawartość chlorków.

Świeże zaprawy w okresie dojrzewania wymagają pielęgnacji, a osiągnięcie założonych wymagań zależy od ich właściwości użytkowych, rodzaju zastosowanych materiałów, grubości warstw i warunków zastosowania. W obecnej dobie na budowach powszechne jest stosowanie zapraw tynkarskich dostarczanych na plac budowy w stanie suchym, gotowych do wbudowania po zmieszaniu z wodą. Użycie do ich produkcji wysokiej jakości surowców bez zanieczyszczeń, właściwy dobór uziarnienia kruszywa i ścisłe przestrzeganie proporcji dozowania składników umożliwia uzyskanie tynków o jednorodnej strukturze, wytrzymałości i wyglądzie zewnętrznym, dostosowanych do różnych potrzeb.

Charakterystyka i zakres stosowania tynków

Dobry i trwały tynk powinien się charakteryzować następującymi cechami [20]:

 • trwałe przyleganie do podłoża,
 • brak widocznych rys i pęknięć,
 • odpowiednia trwałość barwy,
 • odpowiednia trwałość faktury,
 • odpowiednia wytrzymałość.

Przyczepność tynku do podłoża jest wynikiem jego mechanicznego i chemicznego połączenia z podłożem (mechanicznego zazębiania się zaprawy w nierównościach podłoża oraz wiązania chemicznego zaprawy z podłożem).

Wpływ na przyczepność tynku do podłoża mają [21-25]:

 • czystość podłoża - brak luźnych fragmentów, czysta i odpylona powierzchnia,
 • chropowatość powierzchni,
 • wilgotność podłoża,
 • skład i rodzaj zaprawy oraz rodzaj podłoża,
 • miejsce zastosowania,
 • sposób układania i warunki dojrzewania,
 • doświadczenie wykonawcy.

Tynki jednowarstwowe wykonywane są zasadniczo w jednym etapie roboczym przez naniesienie narzutu bezpośrednio na podłoże, natomiast tynki wielowarstwowe wykonywane są w kilku etapach (w zależności od liczby poszczególnych warstw) i składają się z:

 • obrzutki o maksymalnej grubości 5 mm, której zadaniem jest zapewnienie dobrej przyczepności tynku do podłoża; najczęściej wykonana jest z bardzo rzadkiej zaprawy,
 • narzutu wykonywanego w jednej lub wielu warstwach o maksymalnej grubości 10-20 mm (w zależności od jakości podłoża, rodzaju tynku, warunków wykonawczo-eksploatacyjnych), którego zadaniem jest wyrównanie podłoża do wymaganej płaszczyzny; zasadniczo narzut wykonywany jest z zaprawy o gęstej konsystencji,
 • gładzi o grubości 2-5 mm układanej na powierzchni narzutu w celu wyrównania powierzchni i nadania wymaganej faktury oraz gładkości wierzchniej warstwie tynku.

Przy stosowaniu nowoczesnych tynków dwu- lub trójwarstwowych rolę obrzutki może czasami, w uzasadnionych przypadkach, spełnić środek gruntujący tworzący warstwę sczepną (tzw. mostek sczepny) i ograniczający chłonność podłoża. Na zagruntowaną powierzchnię nakłada się tynk podkładowy i - jeśli wyprawa nie ma stanowić podłoża pod okładzinę ścienną - drobnoziarnisty tynk nawierzchniowy, szlachetną wyprawę cienkowarstwową względnie gładź szpachlową.

Sposób wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych opisany jest szczegółowo w normie PN-B-10100:1970 [19] oraz Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót [20].

W TABELI 2 przedstawiono podział tynków na kategorie z ich ogólną charakterystyką.

TABELA 2. Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania według PN-70/B-10100 [19]

TABELA 2. Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania według PN-70/B-10100 [19]

W zależności od rodzaju zaprawy użytej do tynkowania rozróżnia się następujące rodzaje tynków zwykłych i uszlachetnionych:

 • cementowe (C),
 • cementowo-wapienne (CW),
 • wapienne (W),
 • gipsowe (G),
 • gipsowo-wapienne (GW),
 • cementowo-gliniane (CGL),
 • gliniane (GL),
 • gliniano-gipsowe (GLG),
 • gliniano-wapienne (GLW).

Zalecane marki i konsystencje zapraw tynkarskich, podanych w wycofanej normie PN-90/B-14501 [14], przedstawiono w TABELI 3.

TABELA 3. Zalecane rodzaje, marki i konsystencje zapraw tynkarskich według PN-90/B-14501 [14]

TABELA 3. Zalecane rodzaje, marki i konsystencje zapraw tynkarskich według PN-90/B-14501 [14]

Obowiązującą klasyfikację właściwości stwardniałych zapraw według PN-998-1 [1] przedstawiono w TABELI 4, jednak powszechnie stosowana jest również klasyfikacja według nieaktualnej już normy PN-B-10109:1998 [25] zgodnie z TABELĄ 5.

TABELA 4. Klasyfikacja właściwości zapraw stwardniałych według PN-EN-998-2 [8]

TABELA 4. Klasyfikacja właściwości zapraw stwardniałych według PN-EN-998-2 [8]

TABELA 5. Klasyfikacja właściwości suchych mieszanek tynkarskich według PN-B-10109 [16]

TABELA 5. Klasyfikacja właściwości suchych mieszanek tynkarskich według PN-B-10109 [16]

Podstawowe warunki wykonywania tynków

Podłoże pod tynk powinno być odpowiednio przygotowane. Proponowany sposób przygotowania podłoża opisano w TABELI 6 [14-17, 26-36].

Podczas wykonywania tynków konfekcjonowanych należy rygorystycznie przestrzegać zaleceń zamieszczonych w Kartach Technicznych wyrobów, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań sformułowanych w normach PN-70/B-10100 [19] oraz PN-90/B-14501 [14].

Poniżej zamieszczono wymagania podstawowe dla większości rodzajów tynków uwzgledniające warunki ogólne przystąpienia do prac tynkarskich, przygotowanie podłoża, wykonywanie tynków oraz ich pielęgnacje.

Warunki ogólne przystąpienia do prac tynkarskich

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny zostać zakończone wszystkie roboty stanu surowego i roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe (z wyjątkiem tzw. ościeżnic regulowanych) i okienne, klamry, uchwyty itp. Wszystkie elementy zewnętrzne osadzone w ścianach i przechodzące przez wyprawę powinny być skutecznie zabezpieczone przed korozją, aby nie następowało brudzenie tynków rdzawymi zaciekami.

Zaleca się przystępować do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu ścian murowanych lub betonowych, tj. po upływie 2-6 miesięcy od zakończenia robót stanu surowego. Długość tego okresu jest zależna od rodzaju użytych materiałów i od warunków schnięcia elementów.

TABELA 6. Przygotowanie podłoża pod tynk

TABELA 6. Przygotowanie podłoża pod tynk

Najbardziej odpowiednie pory roku do wykonywania tynków to wiosna i jesień. Wykonywanie wypraw wiosną zaleca się w przypadku murów rozpoczętych w lecie i ukończonych późną jesienią, natomiast wykonywanie wypraw jesienią - w przypadku murów rozpoczętych wczesną wiosną i ukończonych w pełni lata. Jednak w tym przypadku, o ile to możliwe, nie zaleca się zasiedlać pomieszczeń w ciągu pierwszej zimy.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Przy stosowaniu cementu hutniczego zaleca się, aby temperatura otoczenia w ciągu 3 dni od nałożenia zaprawy nie była niższa niż +5°C.

Wykonywanie tynków

Roboty tynkarskie prowadzi się w następującej kolejności: najpierw tynkuje się sufity, potem wykonuje się tynki wewnętrzne ścienne, a w końcu tynki zewnętrzne budynku.

Względy techniczne wymagają, aby tynk był słabszy od podłoża. W przypadku tynków dwu- i trójwarstwowych należy ponadto przestrzegać zasady, aby marka zaprawy przewidzianej na następną warstwę tynku nie była wyższa od marki zaprawy warstwy poprzedniej (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych).

W tynkach zewnętrznych, zwłaszcza w strefach cokołowych, w celu zmniejszenia wpływów zawilgocenia zalecane jest także stosowanie takiego układ warstw tynku, w którym warstwa z drobnymi porami ułożona jest na warstwie z porami większymi. Umożliwia to względnie szybkie odprowadzenie na zewnątrz wilgoci wnikającej do wyprawy tynkarskiej ze względu na fakt przemieszczania się wody z kapilar większych do mniejszych.

Wymaganą grubość tynku w zależności od kategorii oraz rodzaju podłoża opisano w normie PN-70/B-10100 [8]. Dopuszczalne odchylenia wykonawcze tynków wewnętrznych również opisano w normie PN-70/B-10100 [8].

W przypadku tynków zewnętrznych kategorii II-IV dopuszcza się odchylenie od pionu powierzchni płaskich i krawędzi nie większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz do 30 mm na całej wysokości budynku. Pozostałe wymagania przyjmuje się jak dla tynków wewnętrznych.

Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych należy zwrócić uwagę na kolejność tynkowania ścian. Powinna ona być taka, aby w trakcie wykonywania i po naniesieniu zaprawy powierzchnia nie była narażona na bezpośrednie działanie słońca.

Pielęgnacja

Świeżo wykonane tynki należy zabezpieczyć przed zbyt szybkim wysychaniem. Z tego powodu zaleca się chronić świeże tynki zewnętrzne przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz działaniem silnego wiatru poprzez zastosowanie odpowiednich siatek i daszków lub w inny sposób.

W przypadku prowadzenia prac tynkarskich w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne w czasie wiązania i w początkowym okresie twardnienia zaprawy, tj. w ciągu 1 tygodnia, powinny być zwilżane wodą.

Pomieszczenia ze świeżo wykonanymi tynkami gipsowymi należy dobrze wietrzyć, szczególnie przy pracach w chłodnych porach roku, aby zaprawa nie twardniała w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Nie wolno jednak dopuścić do działania przeciągów i mrozu na świeży tynk.

Literatura

 1. PN-EN 998-1:2012, "Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska".
 2. W. Brachaczek, W. Siemiński, "Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych?", "IZOLACJE" 7-8/2013.
 3. M. Gaczek, S. Fiszer, "Wyprawy tynkarskie", "IZOLACJE" 3/2002, s. 44-48.
 4. M. Gaczek, S. Fiszer, "ABC tynków", cz. 1 "Funkcje i klasyfikacja", "Kalejdoskop Budowlany" 1/2002, s. 34-35.
 5. M. Gaczek, S. Fiszer, "ABC tynków", cz. 2 "Tynki zwykłe - zastosowanie", "Kalejdoskop Budowlany", 2/2002, s. 26-29.
 6. M. Gaczek, S. Fiszer, "ABC tynków", cz. 2 "Tynki zwykłe - wykonanie", "Kalejdoskop Budowlany", 3/2002, s. 22-25.
 7. W. Siemiński, W. Brachaczek, "Tynki renowacyjne", "Materiały Budowlane", 6/2013, s. 52-56.
 8. PN-EN 998-2:2012, "Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska".
 9. "Encyklopedia PWN", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1977.
 10. "Mały słownik terminów budowlanych", Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa, Ośrodek Szkolenia WACETOB sp. z o.o., Warszawa 1997.
 11. W. Skowroński, "Ilustrowany leksykon architektoniczno­‑budowlany", Arkady, Warszawa 2008.
 12. K. Bąkowski, "Nowy poradnik majstra budowlanego", Arkady, Warszawa 2010.
 13. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_główna
 14. PN-B-14501:1990, "Zaprawy budowlane zwykłe".
 15. PN-B-14502:1965, "Zaprawy budowlane wapienne".
 16. PN-B-10109:1998, "Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie".
 17. J. Thierry, S. Zaleski, "Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji", Arkady, Warszawa 1982.
 18. M. Gaczek, S. Fiszer, "Tynki", Materiały konferencyjne XVIII WPPK, Szczyrk 2003.
 19. PN-B-10100:1970, "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze".
 20. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych", cz. 7, Rozdział 7, Podrozdział 1, "Tynki".
 21. P. Opałka, "Naprawa tynków. Aspekty budowlane i konserwatorskie", Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016.
 22. WTA Merkblatt 2-4-8/D, "Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fasaden", Wissensachftlich-Technische Arbeitsgemainschaft für Bauwerrleserhaltungund Denkalplege e.V., München 2008.
 23. WTA Merkblatt 2-9-04/D, "Sanierputzsysteme", Wissensachftlich-Technische Arbeitsgemainschaft fur Bauwerrleserhaltungund Denkalplege e.V., München 2004.
 24. WTA Merkblatt 4-5-99/D, "Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik", Wissensachftlich-Technische Arbeitsgemainschaft fur Bauwerrleserhaltungund Denkalplege e.V., München 1999.
 25. WTA Merkblatt 4-11-02/D, "Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen", Wissensachftlich-Technische Arbeitsgemainschaft für Bauwerrleserhaltungund Denkalplege e.V., München 1999.
 26. W. Baranowski, "Zużycie obiektów budowlanych", Wydawnictwo Warszawskiego Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa, Ośrodek Szkolenia WACETOB sp. z o.o., Warszawa 2000.
 27. W. Brachaczek, "Modelowanie technologii wytwarzania tynków renowacyjnych w aspekcie wytrzymałości na ściskanie", XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka budowli w teorii i praktyce, Słok k. Bełchatowa, 2013, s. 213-218.
 28. W. Brachaczek, J. Juraszek, "Tynki renowacyjne - aktualne zagadnienia", IX Sympozjum Budownictwo ogólne - zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie, Bydgoszcz–Przysiek k. Torunia, 2015, s. 105-118.
 29. A. Chłądzyński, "Spoiwa gipsowe w budownictwie", wyd. I, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2008.
 30. L. Czarnecki, L. Courard, A. Garbacz, "Ocena skuteczności napraw - wpływ jakości podkładu betonowego", "Inżynieria i Budownictwo", 12/2007.
 31. M. Doerner, "Materiały malarskie i ich zastosowanie", Arkady, Warszawa 1975.
 32. A. Garbacz, L. Courard, K. Kostana, "Characterization of concrete surface roughness and its relation to adhesion in repair systems",  "Materials Characterization", 56/2006.
 33. A. Garbacz, L. Courard, T. Piotrowski, "Znaczenie inżynierii powierzchni w naprawach betonu. Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych", M. Kamiński, J. Jasiczak, W. Buczkowski, T. Błaszczykowski (red.), Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009.
 34. J. Jasiczak, M. Siewczyńska, "Przyczepność powłok ochronnych do ścian zbiorników betonowych o zróżnicowanym stopniu oczyszczenia powierzchni, Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych", M. Kamiński, J. Jasiczak, W. Buczkowski, T. Błaszczykowski (red.), Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2007.
 35. E. Kucharska-Stasiak, "Metody pomiaru zużycia obiektów budowlanych", "Materiały Budowlane", 2/1995, s. 29-38.
 36. W. Żenczykowski, "Budownictwo ogólne", t. 4, "Fizyka budowli, izolacje, roboty wykończeniowe, konstrukcje pneumatyczne", Arkady, Warszawa 1970.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Trwałość murów licowych

Trwałość murów licowych Trwałość murów licowych

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części...

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części II „Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych”, która wskazuje również wiele norm związanych (m.in. grupy norm EN 771 [2], EN 998 [3] i pośrednio EN 845 [4]). Jednak w tej grupie norm zawarte są tylko ogólne wytyczne dotyczące zasad doboru materiałów. Doświadczenia...

Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko...

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko element zwiększający estetykę i wytrzymałość powierzchni ściany, lecz także czynnik zapewniający odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach, stanowiący o komforcie jego użytkowania. Aby te funkcje mógł pełnić w każdym wnętrzu, jego rodzaj należy starannie dobrać w zależności od podłoża oraz przewidywanego...

Materiały do systemów ociepleń ETICS

Materiały do systemów ociepleń ETICS Materiały do systemów ociepleń ETICS

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładzie gipsowe w budownictwie Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych...

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych w obiektach budowlanych to suche zaprawy tynkarskie wytwarzane na spoiwie gipsowym – tzw. gładzie gipsowe. Gładzie gipsowe stosuje się na powierzchniach ścian i sufitów w celu ich wyrównania, a dzięki temu uzyskania wysokiej jakości podłoży gładkich przeznaczonych do malowania lub tapetowania.

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności...

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności płyt gipsowo-kartonowych na polskich budowach. W tym pierwszym okresie była dostępna jedynie płyta, nie było natomiast żadnych akcesoriów ani kleju gipsowego czy gipsu szpachlowego, nie mówiąc już o profilach. Płyta g-k miała zastępować mokre tynki wewnętrzne, co dobitnie podkreśla obowiązująca...

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność...

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność do akumulacji ciepła) przyczynia się zaś do poprawy jego efektywności energetycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do zapewnienia i utrzymania komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

Dom podziemny

Dom podziemny Dom podziemny

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Izolacje aerożelowe

Izolacje aerożelowe Izolacje aerożelowe

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych...

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych termoizolacji, nawet mimo stosunkowo dużego kosztu ich wytwarzania. Takim materiałem izolacyjnym, który wydaje się spełniać rosnące wymagania, jest aerożel – materiał nanoporowaty, ultralekki i transparentny.

Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych...

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń środowiska, a jednocześnie pełnić funkcję dekoracyjną. Po ich ponad 100-letniej eksploatacji można stwierdzić, że w przeważającej większości obserwowanych obiektów wygrały próbę czasu i zachowały funkcję wypraw bez specjalnych reperacji. Jednakże w wielu wypadkach wpływy atmosferyczne...

Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście...

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście do oceny wilgotnościowej przegród. Jako właściwą wskazali normę PN-EN ISO 13788 [11], która od momentu jej wprowadzenia w 2001 r. miała status normy dobrowolnego stosowania. W związku z tym już wcześniej została wdrożona do procesu dydaktycznego na wielu uczelniach technicznych. Prowadzono również...

Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a...

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a dodatkowy problem mogą stanowić dokonane w trakcie realizacji zmiany technologii czy materiałów w stosunku do zaplanowanych w projekcie. Aby zatem dokonać poprawnej oceny, należy wykonać dodatkowe badania, najlepiej metodą bezinwazyjną. Taka bezinwazyjna weryfikacja prac izolacyjnych nie jest możliwa...

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań...

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań jest wpływ wibracji, czyli drgań mechanicznych (zwanych dalej krótko drganiami), na budynki i ludzi w nich przebywających (tzw. wpływy dynamiczne).

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez...

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez projektantów, architektów i konstruktorów.

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Jak określać charakterystykę energetyczną budynków? Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto...

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto jest podstawą do porównywania koncepcji architektonicznych i szacowania przyszłych kosztów eksploatacji obiektów, w szerszej perspektywie zaś – do oceny wpływu budynków na środowisko. W wybranych przypadkach (dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego) wskaźniki zapotrzebowania...

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.]...

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.] lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”. Ten cel, zacytowany z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [20, 24], przedstawiony...

Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia...

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ" - tłumaczą Jarosławowi Guzalowi Szymon Markiewicz – dyrektor handlowy, i Dariusz Krakowski – przedstawiciel handlowy firmy Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o.

Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania,...

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania, a dokładniej: na skutek kolejno tworzących się w podłożu soczewek lodu.

Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik,...

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik, bo w takich strefach zachodzą skomplikowane zjawiska klimatyczne związane ze zmianami tempa dyfuzji powietrza suchego i pary wodnej oraz migracją wilgoci, adekwatne do warunków cieplno-wilgotnościowych panujących po obu stronach ścian. Zjawiska te rzutują na jakość konstrukcji obiektu i kształtują...

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Jak izolować ściany zewnętrzne budynków? Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002...

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W jego interesie jest jednak rozważenie zastosowania lepszej ochrony cieplnej, niż wymagana w przepisach, tzn. wyboru takich rozwiązań, których efektywność ekonomiczna...

Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Najnowsze produkty i technologie

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do...

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do nich emisja radonu – radioaktywnego gazu szlachetnego pochodzącego z gruntu. Do uszczelnienia budowli przeciwko wnikaniu tego szkodliwego dla zdrowia gazu przeznaczone są zarówno samoprzylepne membrany bitumiczno‑polimerowe KÖSTER KSK SY 15, jak i dwuskładnikowe, bitumiczno‑polimerowe masy uszczelniające...

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021 THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na...

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na spełnienie wymagań wynikających z nowych Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 roku.

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki...

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki oraz ciągłe rozbudowywanie i ulepszanie oferty produktowej przyczyniły się do uzyskania prawa ochrony własności intelektualnej oraz Krajowej Oceny Technicznej.

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi? Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje...

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w nowych przepisach, ale też w rozwiązaniach w segmencie stolarki okiennej. Mają one spełnić oczekiwania inwestorów, którzy troszczą się o swój portfel, ale też o zdrowie i komfort użytkowania wnętrz.

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt? Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki...

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki procesowi produkcyjnemu wykorzystującemu wyłącznie naturalne surowce mamy gwarancję, że dom został ocieplony produktem przyjaznym dla środowiska i mieszkańców, a jego jakość i wysoki parametr termoizolacyjny zagwarantują nie tylko cieplejszy dom zimą, ale i chłodniejszy latem.

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.