Izolacje.com.pl

Obudowa z płyt warstwowych - problemy projektowe i wykonawcze

Cz. 3. Projektowanie paneli warstwowych oraz połączeń

Stosowane w obudowie panele warstwowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą aprobatą
Paneltech

Stosowane w obudowie panele warstwowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą aprobatą


Paneltech

Kiedy projektuje się panele (płyty) warstwowe lekkiej obudowy, najchętniej dobiera się je na podstawie tablic zamieszczonych w aprobatach lub katalogach producentów. Warto przy tym pamiętać, że wspomniane tablice zostały opracowane przy pewnych założeniach upraszczających.

Zobacz także

dr inż. Zbigniew Pozorski Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań izolacyjności cieplnej

Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań izolacyjności cieplnej Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań izolacyjności cieplnej

Jak zmieniły się wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej budynków w świetle nowelizacji Warunków Technicznych z 5 lipca 2013 r.? Autor zwraca szczególną uwagę na kwestie izolacyjności ścian i dachów,...

Jak zmieniły się wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej budynków w świetle nowelizacji Warunków Technicznych z 5 lipca 2013 r.? Autor zwraca szczególną uwagę na kwestie izolacyjności ścian i dachów, przedstawia sposób wyznaczania współczynnika przenikania ciepła, ilustruje te zmiany na przykładzie płyt warstwowych, a przy tym omawia przewidywane skutki zmian prawnych na produkcję i projektowanie płyt warstwowych.

dr inż. Zbigniew Pozorski Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego

Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego

W aspekcie zastosowań płyt warstwowych autor nakreśla sprawy bezpieczeństwa pożarowego budynków wobec aktualnych wymagań stawianych poszczególnym elementom budynków. Wyjaśnia kwestie palności wyrobów w...

W aspekcie zastosowań płyt warstwowych autor nakreśla sprawy bezpieczeństwa pożarowego budynków wobec aktualnych wymagań stawianych poszczególnym elementom budynków. Wyjaśnia kwestie palności wyrobów w powiązaniu z klasą reakcji na ogień oraz wymagania i klasyfikację wyrobów ze względu na rozprzestrzenianie ognia, dotyczące odporności ogniowej oraz podstawy prawne jej wyznaczania.

mgr inż. Bogdan Wróblewski, dr inż. Andrzej Kolbrecki Wymagania i metody badań reakcji na ogień i odporności ogniowej płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną

Wymagania i metody badań reakcji na ogień i odporności ogniowej płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną Wymagania i metody badań reakcji na ogień i odporności ogniowej płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną

Metody badań ogniowych płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną oraz wymagania co do tych materiałów są podobne jak płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym...

Metody badań ogniowych płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną oraz wymagania co do tych materiałów są podobne jak płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych pełnych.

 

Abstrakt

W artykule omówiono problem dobierania paneli na podstawie katalogów oraz zasady projektowania płyt i połączeń bezpośrednich paneli warstwowych z konstrukcją wsporczą. Przedstawiono analizy statyczne i parametryczne, zasady obliczania obciążeń połączeń oraz projektowania z warunku zniszczenia i użytkowania.

Design engineering and working issues related to sandwich panel cladding. Part 3: Designing of sandwich panels and joints

The article discusses the issue of panel selection on the basis of product catalogs, and the principles of designing panels and joints between sandwich panels and supporting structure. Static and dimensioning analysis, joint load and design calculations are presented in terms of damage and usage criteria.

W odniesieniu do schematu statycznego standardem są panele zarówno jednoprzęsłowe swobodnie podparte, jak i ciągłe kilkuprzęsłowe, lecz z jednakowymi rozstawami podpór. Podpory pośrednie paneli ciągłych są przy tym niepodatne. Sporo zastrzeżeń można mieć do rozpatrywanego obciążenia paneli. Najczęściej są to obciążenia działające w kierunku do podpór (śniegiem, parciem wiatru).

W nowszych opracowaniach ([1], [2]) rozważa się ponadto obciążenie w kierunku od podpór (ssaniem wiatru), a także zwraca uwagę na obciążenie temperaturą. W przypadku tego typu obciążeń mamy do czynienia z reguły nie z liniowym, a z punktowym podparciem płyt na łbach łączników, co w sposób istotny wpływa na zmniejszenie ich nośności.

W niektórych aprobatach ([3]) można zamiast tablic obciążeń znaleźć wzory redukujące obciążenie paneli działające do podpór na obciążenie w kierunku przeciwnym.

Warto też zwrócić uwagę na mało precyzyjne opisy zamieszczane obok tablic obciążeń. Używane tam często określenie "obciążenie dopuszczalne" w świetle aktualnie obowiązujących norm projektowania, w których na etapie wymiarowania stosuje się metodę stanów granicznych, jest niezrozumiałe. Najczęściej zakłada się ponadto, że projektant zna zasady ustalania obciążeń paneli warstwowych lekkiej obudowy, podane np. w normie PN-B-03230:1984 [4]. Niestety, różnią się one od stosowanych standardowo w innego typu konstrukcjach. Dotyczy to w szczególności obciążenia ssaniem wiatru i temperaturą.

Analiza statyczna paneli z niskoprofilowanymi okładzinami

Modelem analizowanych paneli warstwowych, które w lekkiej obudowie podlegają walcowemu zginaniu, są w zasadzie belki warstwowe o szerokości b = 1,00 m z cienkimi okładzinami.

Schematy statyczne rozważanych belek pokazano na RYS. 1. Obciążenie stanowi równomierne obciążenie poprzeczne q [kN/m] lub różnica temperatury ΔT [°C].

RYS. 1. Schematy rozważanych paneli warstwowych; u góry po lewej - dwuprzęsłowa, po prawej - trzyprzęsłowa, u dołu: czteroprzęsłowa

RYS. 1. Schematy rozważanych paneli warstwowych; u góry po lewej - dwuprzęsłowa, po prawej - trzyprzęsłowa, u dołu: czteroprzęsłowa

Równania różniczkowe odpowiednio linii ugięcia w(x) i kąta odkształcenia postaciowego γ(x) w przypadku belki trójwarstwowej z rdzeniem o gr. h oraz jednakowych okładzinach z cienkiej blachy o gr. t (h ≥ 100 t), o szerokości b i gr. h + 2t równej w przybliżeniu h, można zapisać w postaci [5]:

gdzie:

Bc = 0,5Etbth2 - sztywność okładzin na zginanie,

Br = Grbh - sztywność rdzenia na ścinanie,

p = obciążenie poprzeczne,

ν = αt ΔT/h, gdzie: ΔT = Tw – Tz to różnica temperatury [°C] odpowiednio okładziny wewnętrznej i zewnętrznej oraz αt – współczynnik rozszerzalności cieplnej okładzin.

Obciążenie poprzeczne p(x) rozważanych belek warstwowych, z dowolną liczbą n podpór pośrednich, w którym obok obciążenia równomiernie rozłożonego q uwzględniono również niewiadome reakcje podpór pośrednich Ri, można zapisać w postaci dystrybucyjnej [6], [7]:

gdzie:

δ (x - ai) – dystrybucje Diraca.

Równania różniczkowe po podstawieniu do nich obciążenia rozwiązano w postaci ogólnej z dokładnością do stałych całkowania, które wyznaczono ze znanych [5] warunków podparcia paneli na końcach (RYS. 1). Rozwiązania te mają postać:

gdzie:

H(x - ai) – dystrybucje Heaviside’a [6], natomiast niewiadome reakcje Ri wyznacza się z warunków podparcia belek na długości, które przyjmują postać:

w(aj) = εiRi przy i, j = 1, 2,..., n.

W dalszej kolejności z wykorzystaniem znanych zależności różniczkowych na siły wewnętrzne [5]:

wyprowadzono stosowne zależności na momenty zginające M(x) i siły poprzeczne V(x) w rozważanych belkach.

Wykonanie obliczeń statycznych ciągłych paneli warstwowych, o szerokości b = 1,00 m, na podstawie tak wyprowadzonego rozwiązania umożliwia opracowany program komputerowy. Ogólniejsze problemy statyki paneli warstwowych zostały rozwiązane w artykułach "Distributional solutions of bending problems for continuous sandwich panels with thin facings" [8] oraz "Exact solution of bending problem for continuous sandwich panels with profiled facings" [9].

Analizy parametryczne

W pierwszej kolejności na przykładzie paneli o schematach statycznych pokazanych na RYS. 1 oceniono wpływ położenia niepodatnych podpór pośrednich (ε1 = ε2 = ε3 = ε = 0) na przebieg momentów zginających w panelach obciążonych równomiernie poprzecznie (q = 1,2 kN/m) lub różnicą temperatury (ΔT = -50°C).

Wyniki obliczeń paneli o dwóch grubościach h (h = 8,0 i 12,0 cm), z okładzinami stalowymi o gr. t = 0,55 mm (Et = 205 GPa) i rdzeniu o module sprężystości poprzecznej Gr = 5,0 MPa, przy zróżnicowanych długościach L, przedstawiono na RYS. 2a i RYS 2b.

TABELA 1. Wpływ położenia podpory pośredniej panelu dwuprzęsłowego na wartość powstającej w niej reakcji

TABELA 1. Wpływ położenia podpory pośredniej panelu dwuprzęsłowego na wartość powstającej w niej reakcji

Wpływ podatności podpór pośrednich (ε ≠ 0) na przebieg momentów zginających oceniono na przykładzie podobnych paneli warstwowych, lecz wyłącznie czteroprzęsłowych z jednakowymi rozstawami podpór (a = L/4). Wyniki obliczeń przy czterech wartościach podatności podpór pośrednich ε (ε = 0,0; 0,5; 2,0 i 5,0 m/MN) pokazano na RYS. 3.

RYS. 2. Przykłady wykresów momentów zginających w dwuprzęsłowych panelach warstwowych; rys. arch. autora
RYS. 3. Wykresy momentów zginających (do osi symetrii) w czteroprzęsłowych panelach warstwowych ze sprężystymi podporami pośrednimi

RYS. 3. Wykresy momentów zginających (do osi symetrii) w czteroprzęsłowych panelach warstwowych ze sprężystymi podporami pośrednimi

TABELA 2. Wpływ położenia podpór pośrednich panelu trzyprzęsłowego na wartości powstających w nich reakcji

TABELA 2. Wpływ położenia podpór pośrednich panelu trzyprzęsłowego na wartości powstających w nich reakcji

TABELA 3. Wpływ położenia podpór pośrednich panelu czteroprzęsłowego na wartości powstających w nich reakcji

TABELA 3. Wpływ położenia podpór pośrednich panelu czteroprzęsłowego na wartości powstających w nich reakcji

Warto ponadto zwrócić uwagę na wartości reakcji na podporach pośrednich analizowanych paneli warstwowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku wykonywania połączeń paneli z konstrukcją wsporczą na wkręty samowiercące. Wyniki odpowiednich obliczeń zestawiono w TAB. 1, TAB. 2 i TAB. 3.

Zróżnicowanie rozpiętości przęseł w ciągłych panelach warstwowych powoduje w przypadku obciążenia q zwiększenie zarówno momentów zginających, jak i reakcji. Inaczej jest w przypadku obciążenia różnicą temperatury ΔT.

Zróżnicowanie rozpiętości przęseł powoduje zmniejszenie momentów zginających nad podporami, przy równoczesnym zwiększeniu reakcji podporowych. Podatność podpór pośrednich powoduje natomiast, bez względu na obciążenie, zmniejszenie momentów podporowych i reakcji, a zwiększenie momentów zginających przęsłowych.

Uwagi szczegółowe i zalecenia

Zamieszczone w aprobatach tablice ułatwiające dobieranie paneli warstwowych lekkiej obudowy zostały opracowane przy pewnych założeniach upraszczających i z tego względu nie mogą być stosowane bezkrytycznie we wszystkich rozwiązaniach projektowych.

Przeprowadzone w pracy analizy wskazują, że zróżnicowanie rozstawów podpór pośrednich w ciągłych panelach warstwowych może mieć istotny wpływ na zmianę rozkładu momentów zginających i reakcji na długości paneli. Nie bez znaczenia jest również fakt, że podpory pośrednie paneli (rygle ścienne, płatwie) mają określoną podatność. Na szczególną uwagę w ciągłych panelach warstwowych zasługuje obciążenie temperaturą.

Przeprowadzone porównania wyników obliczeń według przedstawionego w pracy rozwiązania z odpowiednimi wynikami obliczeń według wzorów podanych w normie PN-B-03230:1984 [4] i książce "Lightweight sandwich construction" [10] wykazały, że niektóre z tych wzorów są obarczone błędami. W przypadku normy PN­‑B-03230:1984 [4] odnosi się to wszystkich wzorów dla paneli trzyprzęsłowych, a w przypadku książki "Lightweight sandwich construction" [10] do wzorów na momenty zginające przęsłowe w panelach dwu- i trzyprzęsłowych obciążonych poprzecznie.

Warto dodać, że te ostatnie wzory ([10]) zostały zamieszczone w normie PN-EN 14509:2010 [11] w postaci poprawnej.

Projektowanie połączeń bezpośrednich paneli warstwowych z konstrukcją wsporczą

Na RYS. 4 zilustrowano połączenie paneli ściennych o okładzinach niskoprofilowanych wkrętami zakrytymi oraz widocznymi. Taki sposób łączenia stosowany jest do paneli ściennych w układzie pionowym, przy czym standardowe panele ścienne łączy się wkrętami tak, jak to pokazano na RYS. 20. Zastosowanie w połączeniach wkrętów samowiercących lub samogwintujących uzależnione jest od grubości półki rygla ściennego. Te pierwsze można w zasadzie stosować wówczas, gdy grubość podłoża nie przekracza 12 mm.

RYS. 4. Połączenie paneli warstwowych z ryglami ściennymi: po lewej - na wkręty zakryte, po prawej - na wkręty widoczne. Oznaczenia: 1 – panel warstwowy, 2 – wkręt samogwintujący bez podkładki, 3 – specjalna podkładka, 4 – wkręt samogwintujący z podkładką, 5 – tuleja dystansowa, 6 – rygiel ścienny; rys. archiwum autora

RYS. 4. Połączenie paneli warstwowych z ryglami ściennymi: po lewej - na wkręty zakryte, po prawej - na wkręty widoczne. Oznaczenia: 1 – panel warstwowy, 2 – wkręt samogwintujący bez podkładki, 3 – specjalna podkładka, 4 – wkręt samogwintujący z podkładką, 5 – tuleja dystansowa, 6 – rygiel ścienny; rys. archiwum autora

Na RYS. 5 pokazano właściwy sposób połączenia ze słupami ściennych paneli warstwowych układanych w elewacji poziomo. Dzięki zastosowaniu w tym przypadku kształtek dystansowych 2 można zdecydowanie zwiększyć nośność wkrętów z warunku na przeciągnięcie łba przez okładzinę.

RYS. 5. Połączenie ze słupami ściennych paneli warstwowych w układzie poziomym: 1 – oblachowanie, 2 – kształtka dystansowa, 3 – taśma uszczelniająca, 4 – izolacja termiczna, 5 – wkręt samowiercący, 6 – nit jednostronny, 7 – taśma uszczelniająca na folii aluminiowej, 8 – słup; rys. archiwum autora

RYS. 5. Połączenie ze słupami ściennych paneli warstwowych w układzie poziomym: 1 – oblachowanie, 2 – kształtka dystansowa, 3 – taśma uszczelniająca, 4 – izolacja termiczna, 5 – wkręt samowiercący, 6 – nit jednostronny, 7 – taśma uszczelniająca na folii aluminiowej, 8 – słup; rys. archiwum autora

RYS. 6. Połączenie dachowych paneli warstwowych z płatwiami w przypadku wysokoprofilowanej okładziny zewnętrznej: 1 – wkręt z podkładką, 2 – podkładka siodłowa, 3 – płatew, 4 – taśma uszczelniająca, 5 – uszczelnienie; rys. archiwum autora

RYS. 6. Połączenie dachowych paneli warstwowych z płatwiami w przypadku wysokoprofilowanej okładziny zewnętrznej: 1 – wkręt z podkładką, 2 – podkładka siodłowa, 3 – płatew, 4 – taśma uszczelniająca, 5 – uszczelnienie; rys. archiwum autora

RYS. 7. Styk poprzeczny warstwowych paneli dachowych: 1 – taśma uszczelniająca, 2 – wkręt samogwintujący, 3 – podkładka siodłowa, 4 – płatew, 5 – wkręt samowiercący; rys. archiwum autora

RYS. 7. Styk poprzeczny warstwowych paneli dachowych: 1 – taśma uszczelniająca, 2 – wkręt samogwintujący, 3 – podkładka siodłowa, 4 – płatew, 5 – wkręt samowiercący; rys. archiwum autora

Na RYS. 6, na przykładzie dachowych paneli warstwowych z zewnętrzną okładziną wysokoprofilowaną pokazano wykonanie połączeń z płatwiami zlokalizowanych w stykach podłużnych tych paneli. Zaletą tego typu połączeń jest ich szczelność, co gwarantuje usytuowanie wkrętów w górze fałd, a także spora nośność, głównie dzięki zastosowaniu podkładek siodłowych 2. W ten sposób w zasadzie eliminuje się mechanizm zniszczenia połączenia przez przeciągnięcie łba wkrętu przez okładzinę.

Na RYS. 7 pokazano natomiast prawidłowy sposób wykonania połączenia z płatwiami w styku poprzecznym warstwowych paneli dachowych. Z koniecznością realizacji tego typu styków w panelach dachowych (sztukowania paneli) mamy do czynienia, gdy długości pojedynczych połaci dachowych przekraczają 12-14 m.

Mechanizmy zniszczenia połączeń

Połączenia na łączniki mechaniczne stosowane m.in. w lekkiej obudowie [12], spośród których do łączenia paneli warstwowych z konstrukcją wsporczą obecnie najchętniej stosowane są wkręty samogwintujące lub samowiercące, omówione są szczegółowo w normach PN-B-03207:2002 [13] i PN-EN 1993-1-3:2008 [14].

Podano tam zasady zarówno projektowania (odpowiednie wzory na nośności, reguły konstruowania), jak i wykonania (montażu, badań, odbioru). Warto jednak podkreślić, że normy PN-B-03207:2002 [13] i PN-EN 1993-1-3:2008 [14], zgodnie ze swoimi tytułami, dotyczą konstrukcji stalowych z kształtowników i blach profilowanych na zimno.

Do tego typu konstrukcji nie można niestety zaliczyć paneli (płyt) warstwowych, ponieważ są to elementy zespolone, w których blachy profilowane, o stosunkowo małej grubości (0,4 mm do 0,7 mm), stanowią jedynie okładziny rdzenia o zdecydowanie innych niż stal właściwościach. Norm tych nie powinno się więc stosować bezkrytycznie podczas projektowania połączeń paneli warstwowych z konstrukcją wsporczą.

Ogólnie nośności obliczeniowe wkrętów należy wyznaczać, rozpatrując następujące mechanizmy zniszczenia połączeń:

 • przy działaniu obciążenia prostopadle do trzpienia wkrętu ze względu na:
  - ścięcie trzpienia,
  - owalizację otworu lub rozerwanie blachy,
  - rozerwanie przekroju netto połączenia;
 • przy działaniu obciążenia równolegle do trzpienia wkrętu ze względu na:
  - rozerwanie (urwanie) trzpienia,
  - wyrwanie (wyciągnięcie) wkrętu z podłoża,
  - przeciągnięcie łba wkrętu przez blachę (okładzinę).

Wzory na nośności obliczeniowe wkrętów odpowiadające poszczególnym mechanizmom zniszczenia połączeń można znaleźć m.in. w stosownych tablicach norm PN-B-03207:2002 [13] i PN-EN 1993-1-3:2008 [14]. Należy jednak zaznaczyć, że wzory te umożliwiają wyznaczanie odpowiednich nośności obliczeniowych z warunków zniszczenia połączeń.

Tak wyznaczone nośności obliczeniowe są z reguły nieprzydatne do celów projektowania ze względu na zbyt duże deformacje. Dotyczy to w szczególności takich mechanizmów zniszczenia, jak:

 • owalizacja otworu, której w przypadku cienkich okładzin towarzyszy zgniecenie blach,
 • przeciągnięcie łba wkrętu przez okładzinę,
 • wyrwanie (wyciągnięcie) wkrętu z podłoża.

Dużo bezpieczniej jest korzystać w tym przypadku z danych zamieszczonych w aprobatach [15-18]), z uwzględnieniem, jakich mechanizmów zniszczenia dotyczą podane nośności oraz przy jakich warunkach zostały one wyznaczone.

Niestety, nie wszystkie aprobaty zawierają potrzebne na etapie projektowania nośności obliczeniowe. Przykładowo, jedynie w aprobacie AT-15-6435/2006 [18] można znaleźć wartości nośności obliczeniowych z warunku na przeciągnięcie łba wkrętu przez okładzinę. Przyjęto przy tym okładzinę z blachy stalowej o gr. 0,5 mm, 0,6 mm i 0,7 mm. Nie podano ani gatunku stali okładziny, ani danych podkładki (średnica, materiał - aluminium, stal). Ze względu na małe wartości podanych tam nośności obliczeniowych można przypuszczać, że wyznaczono je z warunku użytkowania. Przyjęto jednak asekuracyjnie najgorsze parametry połączenia (okładzina ze stali S185, podkładka aluminiowa o średnicy 16 mm).

Jeśli jednak podaje się zaniżone wartości nośności obliczeniowych przy tym mechanizmie zniszczenia, niepotrzebnie obniża się atrakcyjność rynkową swoich wyrobów.

Zasady obliczania obciążeń połączeń

Przy zestawianiu obciążenia wiatrem działającego na panele warstwowe lekkiej obudowy, a także ich połączenia z konstrukcją wsporczą, należy wspomnieć o pewnych ustaleniach dotychczasowej polskiej normy, które powodują, że obciążenia te będą miały większe wartości niż w przypadku obliczania konstrukcji nośnej. Należą do nich:

 • większa wartość współczynnika działania porywów wiatru, który niezależnie od podatności budowli na dynamiczne działanie wiatru należy przyjmować b = 2,2 (por. p. 5.3 normy PN-B­‑02011:1977 [19] wyd. 3);
 • konieczność rozpatrzenia w wybranych strefach obudowy tzw. obciążenia krawędziowego, co omówiono szczegółowo w załączniku Z1-16 normy PN-B-02011:1977 [19] wyd. 3, w przypadku którego mamy znacznie większe współczynniki areodynamiczne Cz (dla ścian Cz = -1,2, a dla dachu Cz = -2,0);
 • w obliczeniach elementów mocujących panel ścienny lub dachowy do konstrukcji nośnej należy dodatkowo przyjmować współczynnik dynamiczny u = 1,4 (por. p. 3.1 normy PN-B-03230:1984 [4]).

W obliczeniach zarówno połączeń paneli warstwowych, jak i samych paneli należy uwzględniać:

 • ciężar własny,
 • obciążenie wiatrem (parciem, ssaniem),
 • obciążenie termiczne (okres chłodny i ciepły)
 • oraz w przypadku paneli dachowych - obciążenie śniegiem.

Norma PN-B-03230:1984 [4] podaje współczynniki obciążenia poszczególnych składowych obciążeń, a także zalecane do rozpatrzenia w poszczególnych stanach granicznych kombinacje obciążeń, w których proponowane są odpowiednie współczynniki jednoczesności obciążeń zmiennych (por. p. 3.5 i 3.6 normy PN-B-03230:1984 [4]).

W obliczeniach połączeń elementów ściennych i dachowych z konstrukcją nośną należy przyjmować współczynnik niejednoczesności pracy łączników mocujących, które w zależności od liczby łączników na jedną kondygnację wynoszą: 1,35 przy czterech, 1,5 przy pięciu oraz 1,7 przy sześciu i ich większej liczbie (por. tabl. 13 normy PN-B-03230:1984 [4]).

Punkt 5.4.1 normy PN-B-03230:1984 [4] zaleca ponadto, aby podkładki łączników mocujących miały dostatecznie dużą powierzchnię, ograniczającą naprężenie w rdzeniu do 0,5 MPa. Warunku tego nie da się niestety spełnić w przypadku wkrętów, których podkładki mają średnice od 16 mm do 26 mm.

Z wymienionego warunku nośności obliczeniowe wkrętów w przypadku obciążenia równoległego do ich trzpienia wynosiłyby od 101 N do 265 N. Konsekwencją tego byłaby dużo większa od powszechnie stosowanej liczba wkrętów mocujących panele warstwowe. W przypadku wyznaczania tego typu nośności obliczeniowej wkrętów z warunku użytkowania omawiany warunek z normy PN-B-03230:1984 [4] nie musi być spełniony.

Aktualnie obowiązują normy europejskie dotyczące zarówno oddziaływań na konstrukcje budowlane, jak i projektowania paneli (płyt) warstwowych [11]. Właściwe zastosowanie ich w projektowaniu lekkiej obudowy wymaga dokładnego zapoznania się z nimi, co może nastręczać trudności, choćby ze względu na objętości norm europejskich, znacznie przekraczające dotychczasowe normy polskie. Uwagi do tych ostatnich norm nie wróżą w tym zakresie nic dobrego, tzn. projektanci będą nadal zaniżać obciążenia elementów lekkiej obudowy. 

Projektowanie z warunku zniszczenia i użytkowania

Omawiane połączenia paneli warstwowych z konstrukcją wsporczą charakteryzują się nieliniowymi ścieżkami równowagi statycznej. Nieliniowość uwidacznia się najwyraźniej w przypadku obciążenia połączenia działającego wzdłuż trzpienia łącznika.

Charakterystyczne jest ponadto to, że zniszczenie połączeń następuje przy bardzo dużych przemieszczeniach zarówno sprężystych, jak i trwałych, co jest niedopuszczalne ze względów użytkowych. Należy przy tym pamiętać, że podatność podpór ciągłych paneli warstwowych wpływa istotnie na rozkład sił wewnętrznych, a co za tym idzie - na ich nośność. Dotyczy to w szczególności obciążenia paneli ssaniem wiatru lub temperaturą, przy którym podporami są łby wkrętów. Niestety, zwraca się na to uwagę tylko w niektórych aprobatach.

Warto ponadto zwrócić uwagę na obciążenia połączeń siłami działającymi prostopadle do trzpienia wkrętów, zwane popularnie ścinaniem. W szczególności dotyczy to mechanizmu zniszczenia ze względu na owalizację otworu lub rozerwanie blachy [20]. Nośności obliczeniowe są w tym przypadku bardzo małe, ze względu na coraz cieńsze okładziny.

Taki sposób obciążenia ścian można łatwo wyeliminować w obiektach halowych, przez przekazanie ciężaru własnego paneli warstwowych na cokoły. Jest to jednak podstawowa przyczyna, z powodu której w przypadku połączeń bezpośrednich na wkręty nierealne jest włączenie paneli warstwowych jako stężeń ze względu na zwichrzenie płatwi (w wypadku płyt dachowych) lub rygli ściennych (w wypadku płyt ściennych).

Spośród podanych ustaleń normowych odnośnie obliczania obciążeń połączeń płyt warstwowych z konstrukcją wsporczą największe zastrzeżenia wzbudzają propozycje z normy PN-B-03230:1984 [4], a mianowicie:

 • dodatkowy współczynnik dynamiczny ν,
 • współczynniki niejednoczesności obciążeń,
 • a także ograniczenie, aby pod podkładką łącznika naprężenia w rdzeniu nie przekraczały 0,5 MPa.

Spełnienie ich wydaje się niezbędne w przypadku niektórych połączeń pośrednich projektowanych indywidualnie. W przypadku natomiast standardowych połączeń bezpośrednich na wkręty samogwintujące lub samowiercące nie ma potrzeby ich stosowania, z zastrzeżeniem, że nośności obliczeniowe wkrętów będą wyznaczone nie z warunku zniszczenia, lecz użytkowania.

Warunek użytkowania powinien być przy tym rozumiany nie tylko jako ograniczenie przemieszczeń sprężystych i trwałych w połączeniach, ale także zachowanie ich szczelności. To ostatnie odnosi się do wkrętów z podkładkami zapewniającymi szczelność. Przekroczenie w tym przypadku obciążenia wywołującego trwałą deformację metalowej podkładki jest równoznaczne z pozbawieniem połączenia szczelności.

Wykorzystanie na etapie projektowania połączeń paneli warstwowych z konstrukcją wsporczą nośności obliczeniowych wkrętów wyznaczonych z warunku zniszczenia wymaga oczywiście uwzględnienia dodatkowych współczynników podanych w normie PN-B-03230:1984 [4]. Porównanie jednak odpowiednich nośności wskazuje, że nie gwarantuje to redukcji tych nośności do wartości zbliżonych do wyznaczonych z warunku użytkowania przy przyjęciu wartości tych współczynników jako minimalnych.

Wartość iloczynu współczynnika dynamicznego ν i niejednoczesności obciążenia (PN-B-03230:1984 [4]) wynosi: minimalna 1,4×1,35 = 1,89, a maksymalna - 1,4×2,7 = 3,78. Korzystniej byłoby przyjmować w tym przypadku wartość pośrednią (np. ok. 2,5). Stosowanie natomiast wartości maksymalnej wpłynęłoby na znaczne zwiększenie liczby wkrętów, co mogłoby być trudne do zrealizowania, szczególnie w strefach tzw. obciążeń krawędziowych.

Podczas projektowania połączeń paneli warstwowych z konstrukcją wsporczą zalecane jest korzystanie z nośności obliczeniowych wkrętów wyznaczonych z warunków użytkowania. W przypadku braku tych nośności można je oszacować na podstawie nośności obliczeniowych wyznaczonych z warunków zniszczenia. Warto przy tym przypomnieć, że w wielu aprobatach dotyczących paneli warstwowych podawana jest maksymalna siła podłużna, jaką można dopuścić w trzpieniach wkrętów. Z reguły jest to nie więcej niż 1,0 kN. Jest ona bliska nośności obliczeniowej wyznaczonej z warunku użytkowania wkrętów o średnicy nie mniejszej niż 5,5 mm z podkładką stalową o średnicy co najmniej 19 mm.

Wnioski ogólne i zalecenia

Spośród proponowanych na krajowym rynku paneli warstwowych należy wybierać te, dla których w aktualnej aprobacie znajduje się najwięcej informacji na temat właściwości, a także danych do projektowania dotyczących zarówno samych paneli, jak i ich łączenia z konstrukcją wsporczą.

Aprobaty wydawane w Polsce ograniczają się niestety do samego wyrobu, w związku z tym nie zawierają kompletu informacji potrzebnych na etapie projektowania lekkiej obudowy. Z tego punktu widzenia dużo korzystniejsze byłyby aprobaty na systemy lekkiej obudowy, co nie jest jednak u nas praktykowane. Na dodatek, w trakcie przedłużania okresu ważności aprobat nagminne jest obniżanie wymaganych parametrów, w tym także wytrzymałościowych.

Stosowane w obudowie panele warstwowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą aprobatą, na co producent powinien wydawać odpowiedni certyfikat zgodności. Zdarzają się niestety aprobaty, w których brakuje informacji dotyczącej konieczności sklejania styków poprzecznych i podłużnych rdzenia wykonywanego z płyt styropianu lub wełny mineralnej. Brak sklejenia tych styków, łatwy do stwierdzenia na placu budowy, stanowi często spotykaną wadę paneli warstwowych, mającą istotny wpływ na ich sztywność i nośność. Paneli z tego typu wadami nie powinno się stosować w obudowie, bez względu na to, czy jest to podane czy pominięte w aprobacie.

Tablice zamieszczane w aprobatach, mające na celu ułatwienie projektowania lekkiej obudowy z paneli warstwowych, są opracowane przy pewnych założeniach upraszczających. Dotyczą one zarówno schematu statycznego (panele ciągłe z jednakowym rozstawem podpór, podpory niepodatne), jak i sposobu obciążenia (zazwyczaj parcie, czasami ssanie, sporadycznie różnica temperatury). Warto o tym pamiętać, a nie stosować je bezkrytycznie we wszystkich sytuacjach projektowych. Wskazane byłoby podawanie w aprobatach, obok wspomnianych tablic obciążeń, wartości nośności obliczeniowych na zginanie poprawnie wykonanych paneli warstwowych.

Producenci paneli warstwowych w swoich katalogach powinni przypominać o zasadach obowiązujących przy zestawianiu obciążeń paneli warstwowych lekkiej obudowy. Najczęściej nie pamięta się o konieczności projektowania obudowy również na tzw. obciążenia krawędziowe wiatrem. Obciążenie natomiast temperaturą ma ścisły związek z kolorystyką zastosowanych paneli.

Niekiedy w przypadku dużych różnic temperatury, z jakimi mamy do czynienia w chłodniach, celowe jest zastosowanie np. paneli jednoprzęsłowych lub dodatkowej osłony zmniejszającej latem nagrzewanie okładziny zewnętrznej paneli (tropiku).

Warto pamiętać, że maksymalna długość paneli warstwowych wynosi 14 m, co jest podyktowane względami transportowymi. W przypadku więc połaci dachowych o długościach przekraczających 14 m, konieczne będzie wykonanie styków poprzecznych między panelami dachowymi. Styki takie, ze względu na szczelność, wymagają większego spadku dachu (co najmniej 12%).

W ostatnim okresie obserwuje się tendencję do wykorzystania paneli (płyt) warstwowych jako elementów stężających płatwie, rygle ścienne, a nawet słupy układów poprzecznych w płaszczyźnie ich mniejszej sztywności, przez analogię do obudowy z blachy trapezowej.

W przypadku paneli z niskoprofilowanymi okładzinami i standardowych połączeniach jest to w zasadzie nierealne. Potwierdziły to badania doświadczalne przedstawione w pracy "Badania połączeń na wkręty płyt warstwowych z płatwiami ceowymi z kształtowników giętych" [20]. Nie sprzyja temu także fakt, że wewnętrzna okładzina jest wykonana zwykle z blachy o gr. 0,4 mm, co ma niekorzystny wpływ na nośność na ścinanie połączenia panelu warstwowego z konstrukcją wsporczą.

Więcej możliwości w tym zakresie dają panele (płyty) warstwowe z wysokoprofilowanymi okładzinami. Wymagane są jednak przy tym niestandardowe (specjalne) połączenia z płatwiami lub ryglami ściennymi, a także okładziny z blachy stalowej o gr. co najmniej 0,6 mm.

Podobnie jak w przypadku paneli, obowiązują pewne indywidualne zasady obliczania obciążeń przypadających na połączenia paneli warstwowych z konstrukcją wsporczą. Powinno się o tym przypominać w aprobatach lub katalogach producentów paneli i łączników.

Na etapie projektowania nie pamięta się najczęściej o konieczności obliczania obudowy na tzw. obciążenia krawędziowe wiatrem. Duży wpływ na wytężenie wkrętów ma obciążenie temperaturą.

Należy zwrócić uwagę na wartości nośności obliczeniowych wkrętów podawane w aprobatach lub katalogach producentów. Często są one wyznaczane bez uwzględnienia specyfiki połączeń paneli warstwowych. Połączenia te mają wybitnie nieliniowe ścieżki równowagi statycznej. Dotyczy to w szczególności obciążeń działających wzdłuż trzpienia wkrętów oraz mechanizmu zniszczenia połączenia przez przeciągnięcie łba przez okładzinę. Z tego względu nośności obliczeniowe połączeń powinny być wyznaczane nie z warunków zniszczenia, lecz – użytkowania. Rozumie się przez to ograniczenie przemieszczeń sprężystych i trwałych w połączeniu, a także jego szczelność.

Warto zapamiętać, że zazwyczaj w środkowych strefach lekkiej obudowy z paneli warstwowych na szerokości panelu stosowane są przelotowo po dwa wkręty na każdej podporze, a w strefach przykrawędziowych - po trzy wkręty. Nie jest zalecane stosowanie więcej niż trzech wkrętów na szerokości panelu ze względu na niekorzystny wpływ deformacji okładziny ściskanej (powodowanej łbami wkrętów) na nośność na zginanie panelu warstwowego nad podporami pośrednimi.

Inaczej przedstawia się to w przypadku połączeń krytych. Tu na szerokości panelu warstwowego jest jedno połączenie, które ze względu na konieczność przeniesienia większych sił powinno być zaprojektowane indywidualnie.

Literatura

 1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3054/2003, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
 2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-4418/2003, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
 3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6450/2006, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2006.
 4. PN-B-03230:1984, "Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie".
 5. T. Hop, "Konstrukcje warstwowe", Arkady, Warszawa 1980.
 6. B. Gosowski, "Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015, s. 256.
 7. A.H. Zemanian, "Teoria dystrybucji i analiza transformat. Wprowadzenie do funkcji uogólnionych i ich zastosowania", PWN, Warszawa 1969.
 8. B. Gosowski, M. Gosowski, "Distributional solutions of bending problems for continuous sandwich panels with thin facings", "Archives of Civil and Mechanical Engineering", 12, 1/2012, s. 13-22.
 9. B. Gosowski, M. Gosowski, "Exact solution of bending problem for continuous sandwich panels with profiled facings", "Journal of Constructional Steel Research", 101/2014, s. 53-60.
 10. J.M. Davies (red.), "Lightweight sandwich construction", Blackwell Science, Oxford 2001.
 11. PN-EN 14509:2010, "Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje".
 12. B. Gosowski, E. Kubica, "Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, s. 294.
 13. PN-B-03207:2002, "Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie".
 14. PN-EN 1993-1-3:2008(/AC:2009), "Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1–3: Reguły ogólne – Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno".
 15. Aprobata Techniczna ITB AT-15-4477/2006, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2006.
 16. Aprobata Techniczna ITB AT-15-4937/2006, Warszawa 2006.
 17. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5425/2007, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2007.
 18. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6435/2006, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2006.
 19. PN-B-02011:1977, "Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem".
 20. B. Gosowski, O. Behr, "Badania połączeń na wkręty płyt warstwowych z płatwiami ceowymi z kształtowników giętych", Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 256, "Budownictwo i Inżynieria Środowiska", z. 50/2008, s. 73–82.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych po termomodernizacji w świetle wymagań cieplno‑wilgotnościowych

Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych po termomodernizacji w świetle wymagań cieplno‑wilgotnościowych Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych po termomodernizacji w świetle wymagań cieplno‑wilgotnościowych

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr hab. inż. Krzysztof Kosała Charakterystyki akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwiękoizolacyjnych - możliwości predykcji i badania doświadczalne

Charakterystyki akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwiękoizolacyjnych - możliwości predykcji i badania doświadczalne Charakterystyki akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwiękoizolacyjnych - możliwości predykcji i badania doświadczalne

Przez hałas rozumiane są wszelkie dźwięki niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe. Hałas jest wszechobecny w środowisku, zwłaszcza w środowisku pracy, i należy do szkodliwych czynników fizycznych...

Przez hałas rozumiane są wszelkie dźwięki niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe. Hałas jest wszechobecny w środowisku, zwłaszcza w środowisku pracy, i należy do szkodliwych czynników fizycznych [1]. Duże dawki hałasu są przyczyną chorób zawodowych oraz wypadków podczas wykonywania pracy. Nadmierny hałas sprzyja także obniżeniu koncentracji pracowników, brakowi lub obniżeniu zrozumiałości sygnałów słownych oraz zmniejszeniu efektywności pracy.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

inż. Joanna Nowaczyk Ochrona przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym

Ochrona przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym Ochrona przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym

Zagadnienia akustyki budowlanej oraz ochrony przed hałasem już od kilku lat są istotnymi punktami toczących się debat wśród uczestników procesu inwestycyjnego. Komfort ciszy staje się coraz bardziej poszukiwany....

Zagadnienia akustyki budowlanej oraz ochrony przed hałasem już od kilku lat są istotnymi punktami toczących się debat wśród uczestników procesu inwestycyjnego. Komfort ciszy staje się coraz bardziej poszukiwany. Chcemy cicho mieszkać, cicho pracować, a nawet odnaleźć względny spokój w przestrzeni użyteczności publicznej. Te poszukiwania znajdują odzwierciedlenie w ofercie współczesnego rynku budowlanego oraz są odpowiednio uregulowane prawnie.

mgr inż. Michał Wieczorek, dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Klaudiusz Borkowicz Ocena bezpieczeństwa pożarowego elewacji na podstawie badań w dużej skali

Ocena bezpieczeństwa pożarowego elewacji na podstawie badań w dużej skali Ocena bezpieczeństwa pożarowego elewacji na podstawie badań w dużej skali

Badanie rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne jest podstawowym narzędziem oceny bezpieczeństwa pożarowego elewacji. System zewnętrzny nie może być scharakteryzowany wyłącznie na podstawie badań...

Badanie rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne jest podstawowym narzędziem oceny bezpieczeństwa pożarowego elewacji. System zewnętrzny nie może być scharakteryzowany wyłącznie na podstawie badań reakcji na ogień. Badania rozprzestrzeniania ognia pozwalają na ocenę zachowania ściany wobec ognia rozwijającego się od strony zewnętrznej budynku. Badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne są przy tym, w przeciwieństwie do badań reakcji na ogień, zróżnicowane w krajach Unii Europejskiej.

dr inż. Mariusz Gaczek, mgr inż. Paweł Gaciek, dr inż. Mariusz Garecki Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru

Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru

Prawidłowe mocowanie systemów ETICS do podłoży nośnych jest jednym z podstawowych warunków krótko- i długotrwałej stabilności tych ociepleń na zewnętrznych ścianach budynków. Na mocowanie wpływ ma kilka...

Prawidłowe mocowanie systemów ETICS do podłoży nośnych jest jednym z podstawowych warunków krótko- i długotrwałej stabilności tych ociepleń na zewnętrznych ścianach budynków. Na mocowanie wpływ ma kilka czynników, a jednym z najważniejszych jest określenie (w procesie projektowania ocieplenia) niezbędnej liczby łączników mechanicznych przypadających na 1 m2 powierzchni termoizolacji, przyjmując mechaniczny sposób mocowania ocieplenia.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych...

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych typu filigran lub 2K) lub prefabrykowane (np. z płyt kanałowych, płyt żerańskich).

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Nowoczesne rozwiązania elewacyjne Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską...

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską czy okładziną (ceramiczną, drewnianą, kamienną, stalową, z tworzyw sztucznych), nierzadko z bogatymi detalami architektonicznymi, charakterystycznymi dla okresu powstania budynku, zmodyfikowanymi lub dodanymi obecnie. Do tej grupy można zaliczyć także współczesne rozwiązania ścian żelbetowych z surowymi...

mgr inż. Piotr Idzikowski Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Konserwacje i renowacje systemów ociepleń Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie...

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie z zapisami w ich kartach technicznych i właściwie je dobrano do warunków użytkowania, to ocieploną elewacją można będzie cieszyć się przez kilkadziesiąt lat. Warunkami niezbędnym takiego stanu rzeczy są jednak okresowe kontrole i naprawy.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej...

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej poprawy termoizolacyjności przegród zewnętrznych wymagają budynki przemysłowe, rolnicze, wojskowe, magazynowe, które obecnie przystosowuje się do funkcji mieszkalnych, biurowych, handlowych, o wysokich wymaganiach w zakresie komfortu cieplnego.

dr inż. Wojciech Mazur Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację...

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację elementów ceramicznych i nowe zastosowania, co pozwoliło na stworzenie ich bardzo bogatego asortymentu.

dr inż. Jan Antoni Rubin, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie...

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie na wszystkich podłożach organicznych i nieorganicznych w warunkach ich silnego zawilgocenia

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce,...

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce, ograniczone.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

dr inż. Marek Niemas Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi...

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi przepisami w dziedzinie prawa budowlanego.

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.