Izolacje.com.pl

Akustyka architektoniczna - warunki pogłosowe i zrozumiałość mowy

Sound properties for architecture - reverberation conditions and speech understanding

Norma PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań"
arch. redakcji

Norma PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań"


arch. redakcji

W lipcu 2015 roku opublikowano nową normę dotyczącą warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach - PN-B-02151-4:2015-06 [1]. Określa ona szczegółowo maksymalne wartości czasu pogłosu w odniesieniu do różnego rodzaju pomieszczeń. W zakresie warunków pogłosowych zawiera także wymagania dotyczące minimalnej chłonności akustycznej.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki...

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki schodowe. Kolejną istotną kwestią są oczekiwania inwestorów dotyczące wytrzymałości na uszkodzenia ścian wewnętrznych oraz optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej. W odpowiedzi na te wszystkie potrzeby inżynierowie Saint-Gobain opracowali płyty zespolone EasyTherm.

O odniesieniu do pomieszczeń przeznaczonych do komunikacji słownej norma PN-B-02151-4:2015-06 [1] stawia wymagania w postaci zarówno maksymalnej wartości czasu pogłosu, jak i wskaźnika transmisji mowy STI.

Zjawisko pogłosu

Istotny wpływ na akustyczne właściwości pomieszczenia ma zjawisko pogłosu. Przez pogłos rozumie się zjawisko stopniowego zanikania dźwięku po wyłączeniu źródła, związane z powstawaniem fal odbitych od powierzchni występujących w pomieszczeniu. Pogłos wyrażany jest ilościowo w sekundach przez czas pogłosu.

Czasem pogłosu nazywa się czas od momentu wyłączenia źródła, po którym poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu zmniejszy się o 60 dB (RYS. 1).

Na RYS. 1 przedstawiono fragment przykładowego zapisu zaniku poziomu ciśnienia akustycznego dla pasma 1/3 oktawy o częstotliwości środkowej 1 kHz w funkcji czasu.

Na wykresie można zaobserwować trzy charakterystyczne etapy:

 • w etapie 1. występuje ustalony poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu na skutek włączenia źródła dźwięku w postaci szumu testowego.
 • po wyłączeniu źródła dźwięku obserwuje się zmniejszenie poziomu ciśnienia akustycznego (etap 2.) aż do momentu osiągnięcia poziomu tła akustycznego (etap 3.).

Chociaż czas pogłosu zdefiniowany jest dla spadku poziomu ciśnienia akustycznego o 60 dB, to ze względów praktycznych zazwyczaj przy określaniu czasu pogłosu na podstawie krzywych zaniku dźwięku wykorzystuje się spadek o 20 dB lub o 30 dB [2-4].

Na RYS. 1 pokazano sposób określania czasu pogłosu dla dynamiki 20 dB. Przedstawiono także wyznaczone dla zarejestrowanej krzywej zaniku dźwięku wartości czasu pogłosu RT20 i RT30 (reverberation time określony z dynamiką 20 dB i 30 dB).

Zaznaczony na RYS. 1 odstęp poziomu sygnału do szumu 10 dB może być inny w zależności od rodzaju pomieszczenia, dla którego wykonywana jest ocena.

RYS. 1. Krzywa zaniku ciśnienia akustycznego, z zaznaczonymi charakterystycznymi etapami pomiaru dla przykładowego pasma oktawowego o częstotliwości środkowej 1000 Hz

RYS. 1. Krzywa zaniku ciśnienia akustycznego, z zaznaczonymi charakterystycznymi etapami pomiaru dla przykładowego pasma oktawowego o częstotliwości środkowej 1000 Hz

Oprócz metody szumu przerywanego, w celu określenia czasu pogłosu pomieszczenia, może być stosowana metoda całkowania odpowiedzi impulsowej.

Model obliczeniowy czasu pogłosu oparty jest na statystycznej teorii pola akustycznego, opisanej na początku XX w. przez Wallace Clementa Sabine’a. Zakładał on, że gęstość energii dźwiękowej w każdym punkcie wnętrza jest równa, a prawdopodobieństwo padania fali dźwiękowej jest jednakowe we wszystkich kierunkach.

Model ten posługuje się pojęciami średniej długości drogi swobodnej fali dźwiękowej oraz średniego czasu przebiegu fali.

Zgodnie z teorią statystyczną proces zanikania energii dźwiękowej w pomieszczeniu po wyłączeniu stacjonarnego źródła dźwięku ma charakter eksponencjalny, a parametrem tego zaniku jest stała wielkość, czyli pogłos (czas pogłosu T).

W statystycznej teorii pola akustycznego w pomieszczeniu Sabine opisał zjawisko pogłosu, a także na podstawie wyników swoich badań podał empiryczny wzór (pierwotny) na obliczanie czasu pogłosu, który ma postać [5]:

(1)

gdzie:

V - kubatura pomieszczenia,
S - powierzchnia przegród ograniczających pomieszczenie,
SAB - średni współczynnik pochłania dźwięku przegród ograniczających pomieszczenie.

RYS. 2. Przykładowy wykres współczynnika pochłaniania dźwięku αs dla pasm 1/3‑oktawowych; rys. archiwa autorów

RYS. 2. Przykładowy wykres współczynnika pochłaniania dźwięku αs dla pasm 1/3‑oktawowych; rys. archiwa autorów

TABELA 1. Przykładowe wartości współczynnika pochłaniania dźwięku αs dla pasm 1/3‑oktawowych, praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αp dla pasm oktawowych, wskaźnika pochłaniania dźwięku αw oraz wartości czasu pogłosu T1 i T2

TABELA 1. Przykładowe wartości współczynnika pochłaniania dźwięku αs dla pasm 1/3‑oktawowych, praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αp dla pasm oktawowych, wskaźnika pochłaniania dźwięku αw oraz wartości czasu pogłosu T1 i T2

Współczynnik pochłaniania dźwięku jest parametrem służącym do opisu właściwości dźwiękochłonnych materiałów i określany jest jako stosunek energii fali akustycznej pochłoniętej przez materiał do energii fali padającej na dany materiał. Definicja ta wskazuje, że współczynnik pochłaniania dźwięku jest bezwymiarowy i przyjmuje wartości z przedziału <0, 1>.

Współczynnik pochłaniania dźwięku zależy od częstotliwości (RYS. 2), w wyniku czego czas pogłosu również zależy od częstotliwości. W praktyce czas pogłosu odnosi się do pasm oktawowych [6].

Na RYS. 2 przedstawiono przykładowy wykres współczynnika pochłaniania dźwięku αs w pasmach 1/3‑oktawowych.

Dodatkowo w TABELI 1 pokazano te same wyniki w postaci tabelarycznej, z uzupełnieniem wartości dla pasm 1/3‑oktawowych wartościami praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αp dla pasm oktawowych oraz wskaźnika pochłaniania dźwięku αw.

W TABELI 1 podano również wartości czasu pogłosu w komorze pogłosowej pustej oraz z próbką, dla której wyznaczono parametry dźwiękochłonne (odpowiednio wartości T1 i T2 [s]).

Podane wartości znajdują się standardowo w raporcie z pomiarów laboratoryjnych współczynnika pochłaniania dźwięku.

Oprócz informacji charakteryzujących parametry dźwiękochłonne w raporcie z badań może pojawić się określenie wyznacznika kształtu L, M lub H. Aby usystematyzować informacje, przedstawiono definicje wymienionych wartości.

Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αpi oblicza się dla każdego i-tego pasma oktawowego ze wzoru [7]:

(2)

gdzie:

αi1, αi2 i αi3 - wartości współczynnika pochłaniania dźwięku dla pasm 1/3‑oktawowych znajdujących się w analizowanej oktawie.

Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw to jednoliczbowa wielkość, niezależna od częstotliwości, której wartość jest równa wartości krzywej odniesienia dla 500 Hz, po przesunięciu w sposób określony normą PN-EN ISO 11654:1999 [7].

Należy przesuwać krzywą odniesienia skokowo co 0,05, w kierunku zmierzonych wartości αpi do momentu, kiedy suma niekorzystnych odchyleń będzie mniejsza lub równa 0,10.

Za niekorzystne odchylenie dla częstotliwości uważa się takie, gdy wartość zmierzona jest mniejsza od wartości odpowiadającej przesuniętej krzywej odniesienia.

Przykład wyznaczenia wskaźnika αw dla wartości współczynnika αpi podanych w TABELI 1 pokazano na RYS. 3.

Wyznacznik kształtu L, M, H informuje, że wartość współczynnika pochłaniania przekracza o 0,25 lub więcej przesuniętą krzywą odniesienia, w różnych pasmach częstotliwości, podanych w normie PN-EN ISO 11654:1999 [7]. Wówczas należy do wartości αw dopisać w nawiasie jeden wyznacznik kształtu lub więcej.

Jeśli przekroczenie występuje przy 250 Hz, jako wyznacznika używa się oznaczenia L. Jeśli przekroczenie występuje przy 500 Hz lub 1000 Hz, używa się oznaczenia M. Jeżeli natomiast przekroczenie występuje przy 2 000 Hz lub 4 000 Hz, używa się oznaczenia H. Przykładowo αw = 0,70 (MH).

Norma PN-EN ISO 11654:1999 [7] wprowadza także klasyfikację wyrobów dźwiękochłonnych. Klasa określana jest dla danego wyrobu na podstawie wartości wskaźnika αw zgodnie z TABELĄ 2.

Na przestrzeni lat model Sabine’a (1) był wiele razy modyfikowany. Takie znane modyfikacje zostały zebrane i opisane przez A. Nowoświata i M. Olechowską [8], np. według modelu Eyringa:

(3)

Można zauważyć, że po zapisaniu EYR w postaci sumy otrzymuje się:

(4)

RYS. 3. Wykres przedstawiający wartości współczynnika αpi oraz krzywej odniesienia według normy PN-EN ISO 11654:1999 [7] po przesunięciu zgodnie z procedurą normową w celu wyznaczenia wskaźnika αw; rys. archiwa autorów

RYS. 3. Wykres przedstawiający wartości współczynnika αpi oraz krzywej odniesienia według normy PN-EN ISO 11654:1999 [7] po przesunięciu zgodnie z procedurą normową w celu wyznaczenia wskaźnika αw; rys. archiwa autorów

TABELA 2. Klasa pochłaniania dźwięku αw [7]

TABELA 2. Klasa pochłaniania dźwięku αw [7]

Ze wzorów (1-4) można wywnioskować, że jeżeli < 0,2 (pomieszczenie słabo wytłumione), to wszystkie składniki sumy (4), poza pierwszym, są pomijalnie małe i model (2) staje się tożsamy z modelem (1). Natomiast jeżeli > 0,2 (pomieszczenie dobrze wytłumione), to składniki sumy (4) są na tyle duże, że nie można ich pominąć. Dlatego mówi się, że wzór Sabine’a można stosować w odniesieniu do pomieszczeń słabo wytłumionych, a wzór Eyringa należy stosować w odniesieniu do pomieszczeń dobrze wytłumionych.

Zarówno wzór Sabine’a (1), jak i Eyringa (2) stosuje się do pomieszczeń pustych. Dlatego też na podstawie modelu Sabine’a (1) powstała procedura wyznaczania czasu pogłosu pomieszczeń opisana w normie PN-EN 12354-6:2005 [9], która uwzględnia obiekty znajdujące się w pomieszczeniu.

Czas pogłosu

Tak jak wspomniano, czas pogłosu jest jednym z najważniejszych parametrów opisujących akustykę pomieszczeń. Poza tym parametr ten został opisany dość prostym, choć niedokładnym, modelem (1). Dlatego też powstała norma PN-EN 12354-6:2005 [9], za pomocą której można obliczyć ten parametr.

W normie tej dokonano modyfikacji modelu Sabine’a (1) przez uwzględnienie obiektów znajdujących się w pomieszczeniu oraz prędkości dźwięku zależnego od temperatury otoczenia.

Zgodnie z tym dokumentem:

(5)

gdzie:

V - objętość pomieszczenia [m3],

c0 - prędkość dźwięku w powietrzu [m/s],

Ψ - frakcja obiektów, określająca stosunek objętości obiektów znajdujących się w pomieszczeniu do objętości pomieszczenia,

A - równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej pomieszczenia [m2].

Można zauważyć, że przy przyjęciu w przybliżeniu prędkość dźwięku w powietrzu 345,6 m/s, wzór (5) ma postać:

(5’)

Natomiast, gdy ponadto pomieszczenie będzie puste (Ψ = 0), wzór (5’) przyjmie postać wzoru (1).

Frakcją obiektów jest stosunek kubatury obiektów znajdujących się w pomieszczeniu do kubatury całego pomieszczenia, co można zapisać wzorem:

(6)

gdzie:

Vobj,j - oznacza objętość obiektu j-tego

Vobj,k - oznacza objętość grupy obiektów k-tej.

Rozgraniczenie na sztukę obiektu i grupę obiektów związane jest z różnymi danymi wejściowymi do obliczeń. Można wprowadzić np. objętość pojedynczego obiektu bądź (jeśli taka sytuacja występuje) grupę obiektów ustawionych w rzędzie.

Chłonność akustyczna A pomieszczenia jest sumą chłonności przegród ograniczających pomieszczenie, chłonności przedmiotów czy też osób znajdujących się w pomieszczeniu, co można wyrazić wzorem:

(7)

gdzie:

αs,iSi - chłonność akustyczna i–tej przegrody ograniczającej pomieszczenie, czyli iloczyn jej powierzchni przez pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku tej powierzchni,
Aobj,j - chłonność akustyczna j-tego obiektu znajdującego się w pomieszczeniu,
αs,kSk - chłonność akustyczna k-tego układu obiektów znajdującego się w pomieszczeniu,
Aair - chłonność akustyczna powietrza w pomieszczeniu,
n - liczba powierzchni w pomieszczeniu o współczynniku pochłaniania αs,i,
o - liczba obiektów w pomieszczeniu o chłonności akustycznej Aobj,j,
p - liczba grup obiektów w pomieszczeniu o współcz. pochłaniania dźwięku αs,k.

Chłonność akustyczną powietrza Aair w pomieszczeniach o objętości nieprzekraczającej 200 m3 i w pasmach częstotliwości oktawowych do 1000 Hz można pominąć (Aair = 0), a w pozostałych przypadkach wyznaczyć na podstawie normy PN-EN 12354­‑6:2005 [9], tzn.

(8)

Przy czym mocowy współczynnik pochłaniania można odczytać z TABELI 3.

TABELA 3. Mocowy współczynnik pochłaniania w powietrzu m w pasmach oktawowych, w zależności od temperatury i wilgotności [9]

TABELA 3. Mocowy współczynnik pochłaniania w powietrzu m w pasmach oktawowych, w zależności od temperatury i wilgotności [9]

Warto zauważyć, że we wzorze (8) chłonność akustyczna obiektów określona jest na dwa sposoby:

 • Pierwszym z nich jest obliczona bezpośrednio chłonność przypadająca na sztukę obiektu:

  (9)

 • Drugim sposobem jest obliczenie chłonności akustycznej jako iloczyn powierzchni Sk zajmowanej przez grupę obiektów i jej współczynnika pochłaniania dźwięku αs,k. Podobnie jak dla frakcji obiektów, związane to jest z różnymi danymi wejściowymi do obliczeń.

Pierwszy przypadek dotyczy pojedynczego obiektu, drugi - grupy obiektów, np. ustawionych w rzędzie.

Oczywiście, chłonność akustyczna pomieszczenia i czas pogłosu zależne są od częstotliwości. Zgodnie z normą PN-B-02151­‑4:2015-06 [1] w pomieszczeniach, w których zrozumiałość mowy jest jednym z warunków ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, należy zapewnić odpowiedni czas pogłosu w pasmach oktawowych o środkowych częstotliwościach: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz i 8000 Hz.

Przykład obliczeniowy

Pokój ma wymiary 8×4,8×3,2 m (długość, szerokość, wysokość), co daje:

 • V = 122,88 m3,
 • Sściany = 81,92 m2 – 10 m2 (drzwi) = 71,92 m2,
 • Sp = Ss = 38,4 m2.

W pokoju znajdują się stół drewniany Vst = 0,06 m3 i szafka Vst = 0,315 m3.

Wartości współczynnika pochłaniania dźwięku poszczególnych powierzchni podano w TABELI 4.

TABELA 4. Wartości współczynnika pochłaniania dźwięku poszczególnych powierzchni

TABELA 4. Wartości współczynnika pochłaniania dźwięku poszczególnych powierzchni

Obliczenia dla częstotliwości 1000 Hz są następujące:

Ostatecznie otrzymuje się:

Zrozumiałość mowy

Przez zrozumiałość mowy rozumie się wyrażony w procentach stosunek liczby poprawnie zrozumiałych sylab, wyrazów lub zdań do całkowitej liczby wypowiedzianych odpowiednio sylab, wyrazów lub zdań.

Zrozumiałość mowy zależy od:

 • jakości słuchu słuchającego,
 • jakości wymowy mówcy,
 • odległości pomiędzy mówcą i słuchającym,
 • czasu pogłosu pomieszczenia,
 • kształtu pomieszczenia.

Dla niewielkich pomieszczeń według Cremera zrozumiałość mowy można w przybliżeniu wyznaczyć jako współczynnik zależny od czasu pogłosu, poziomu dźwięku hałasów zakłócających, poziomu dźwięku źródła, wymiaru i kształtu pomieszczenia.

Zrozumiałość mowy w pomieszczeniu może być zmierzona metodami obiektywnymi bądź zbadana za pomocą subiektywnych testów.

Test subiektywny

Taki test może polegać na przeprowadzeniu badania ankietowego z udziałem słuchaczy, polegającego na określeniu w procentach, jak wiele sylab, wyrazów lub zdań zostało zrozumianych w stosunku do wszystkich wypowiedzianych.

Test mógłby wyglądać następująco:

 • rozmieszczenie uczestników badania równomiernie - najlepiej na miejscach na stałe przypisanych danej sali,
 • rozdanie każdemu uczestnikowi przygotowanej pustej karty służącej do zapisywania zrozumiałych fraz,
 • zadbanie o jak najniższy poziom tła akustycznego (w miarę możliwości) - zamknięcie okien, drzwi,
 • rozpoczęcie z miejsca na stałe przypisanego mówcy odczytywania odpowiednio przygotowanych fraz, które zapisują uczestnicy badania,
 • odebranie wypełnionych arkuszy,
 • całe badanie można powtórzyć z nowo wybraną listą fraz (co najmniej 3 powtórzenia),
 • obliczenie procent poprawnie zapisanych fraz dla każdego miejsca osobno,
 • skonstruowanie mapy zrozumiałości mowy w pomieszczeniu.

W teście powinny znaleźć się testy zdaniowe i logatomowe.

Metody obiektywne

Do metod obiektywnych należy zaliczyć pomiar wskaźnika transmisji mowy STI (Speech Transmission Index).

W takim ujęciu zrozumiałość mowy, traktowana jako sygnał akustyczny, zależy głównie od stosunku sygnału do szumu S/N, czyli różnicy między poziomem dźwięku mowy a poziomem dźwięków zakłócających.

Takim dźwiękiem zakłócającym może być tło akustyczne, ale przede wszystkim jest to pogłos występujący w pomieszczeniu.

W normie PN-B-02151-4:2015-06 [1] zdefiniowano STI następująco: "Wskaźnik transmisji mowy STI jest to miara przyjmująca wartości w zakresie 0 i 1, reprezentująca jakość transmisji mowy pod względem zrozumiałości, przez kanał transmisji mowy".

Dalej w tej samej normie przedstawiono metodę pomiarową i określono dopuszczalne wartości tego wskaźnika w pomieszczeniach, wobec których wymaga się odpowiednich warunków przy prezentacjach słownych.

W niniejszej części artykułu postanowiono wprowadzić interpretację fizykalną wskaźnika transmisji mowy STI opartej na pracy "Predicting Speech Intelligibility in Rooms from the Modulation Transfer Function I. General Room Acoustics" [10] i jej polskim streszczeniu "Wykorzystanie funkcji przeniesienia modulacji MTF sygnału w badaniach akustyki wnętrz" [11].

Na zrozumiałość mowy w pomieszczeniu zasadniczy wpływ ma modyfikacja dźwięków o zmiennym natężeniu. Istnieje bowiem związek między fizycznymi zmianami oryginalnej obwiedni amplitudowej mowy a stopniem jej zrozumiałości.

Rezultaty wielu badań [12–14] wskazują, że zrozumiałość mowy w pomieszczeniach jest uzależniona od takich wielkości, jak:

 • poziom sygnału mowy,
 • poziom zakłóceń,
 • czas pogłosu,
 • struktura amplitudowo-czasowa odbić dźwięku.

Dźwięk słowny charakteryzuje się widmem ciągłym, którego struktura zmienia się szybko w czasie.

RYS. 4 Schemat modulacji częstotliwościowej dźwięku słownego generowanego w pomieszczeniu zamkniętym w warunkach pobudzenia sygnałem modulowanym sinusoidalnie; rys. T. Houtgast, H.J.M. Steeneken, „Predicting Speech Intelligibility in Rooms from the Modulation Transfer Function I. General Room

RYS. 4 Schemat modulacji częstotliwościowej dźwięku słownego generowanego w pomieszczeniu zamkniętym w warunkach pobudzenia sygnałem modulowanym sinusoidalnie; rys. T. Houtgast, H.J.M. Steeneken, „Predicting Speech Intelligibility in Rooms from the Modulation Transfer Function I. General Room

RYS. 5. Rysunek 4 Zmiany modulacyjne częstotliwości wywołane odpowiedzią impulsową układu; rys. T. Houtgast, H.J.M. Steeneken, „Predicting Speech Intelligibility in Rooms from the Modulation Transfer Function I. General Room

RYS. 5. Rysunek 4 Zmiany modulacyjne częstotliwości wywołane odpowiedzią impulsową układu; rys. T. Houtgast, H.J.M. Steeneken, „Predicting Speech Intelligibility in Rooms from the Modulation Transfer Function I. General Room

Z modelowego punktu widzenia można przyjąć, że akustyczne własności pomieszczenia odnośnie zrozumiałości dźwięku słownego są określone przez obszar, w którym następują sinusoidalne modulacje intensywności dźwięku docierającego do odbiorcy znajdującego się w określonym punkcie tego obszaru.

Jak pisze L. Rutkowski [15], zgodnie z założeniami Houtgosta i Steenekena w celu wyznaczenia funkcji MTF do pomieszczenia nadaje się sygnał w postaci pasma szumu zmodulowanego amplitudowo funkcją sinusoidalną.

Sygnał odebrany z pomieszczenia z reguły posiada inną głębokość modulacji amplitudowej niż sygnał wysłany do pomieszczenia. Można to przedstawić graficznie na RYS. 4 i RYS. 5.

Przeniesienie modulacji amplitudowej opisuje się miarą logarytmiczną z oznaczeniem jako MT (Modulation Transfer):

(10)

Pomiaru modulacji współczynników MT dokonuje się w podobny sposób dla wielu częstotliwości modulacji w zakresie typowym dla zmian obwiedni dźwięków mowy. Uzyskuje się w ten sposób przebieg funkcji MTF (Modulation Transfer Function).

Na tak wyznaczonej funkcji MTF opiera się metoda STI i RASTI.

Charakterystyka systemu transmisji dźwięku dokonywana jest przez rodzinę krzywych MTF zawierających 98 wartości współczynnika redukcji modulacji określonego następująco:

(11)

gdzie:

f - częstotliwość [Hz],

T - czas pogłosu [s],

S/N - stosunek sygnału do szumu [dB].

Aby uzyskać wartości STI (znając współczynnik redukcji modulacji (10)), wprowadza się pozorny stosunek sygnału do szumu:

(12)

Przy przyjęciu warunków normalizacji:

otrzymuje się:

(13)

Szacowanie wskaźnika transmisji mowy

W pomieszczeniach rzeczywistych można stosunkowo łatwo, tzn. za pomocą pomiaru, wyznaczyć wskaźnik transmisji mowy. Problemy zaczynają się na etapie projektowania bądź podczas adaptacji pomieszczenia.

Jedyną dotychczasową propozycją było projektowanie z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych. Przy przyjęciu założeń jak przy zakresie stosowania wzorów Sabine’a i normowego na obliczanie czasu pogłosu, tzn. przy ograniczeniu się do pomieszczeń o regularnym kształcie, w których żaden z wymiarów nie jest większy od pozostałych więcej niż 5 razy, w pomieszczeniu występuje w przybliżeniu równomierny rozkład pochłaniania dźwięku (na parach przeciwległych powierzchni współczynnik pochłaniania może różnić się nie więcej niż 3 razy), można stosować przybliżoną metodę szacowania wskaźnika transmisji mowy, opisaną w pracy "Fast estimation of speech transmission index using the reverberation time" [15].

RYS. 6. Zależność wskaźnika transmisji mowy od czasu pogłosu pomieszczenia; rys. archiwum autorów

RYS. 6. Zależność wskaźnika transmisji mowy od czasu pogłosu pomieszczenia; rys. archiwum autorów

W celu opisu wskaźnika STI wyznaczono zależność tego wskaźnika od czasu pogłosu pomieszczenia (RYS. 6):

(14)

gdzie:

A = 0,2078,

B = 0,6488

Równanie (14) można uznać jako szacunek wskaźnika transmisji mowy w funkcji czasu pogłosu. Obecnie to jedyny sposób, poza symulacją komputerową, szybkiego analitycznego szacowania wskaźnika transmisji mowy na etapie projektowania. Wszystkie inne sposoby bazują na metodach komputerowych.

Przeprowadzone badania [16] wskazują na przydatność szybkiego szacowania wskaźnika STI również dla pomieszczeń nieposiadających kształtu prostopadłościennego, np. auli.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule informacje z zakresu czasu pogłosu dotyczą podstawowego modelu statystycznego Sabine’a i jego modyfikacji opisanej w normie PN-EN 12354-6:2005 [9]. Model ten jest stosunkowo łatwy w zastosowaniach i dość dobrze opisany w literaturze polskiej.

Poza opisem modelu opisującego czas pogłosu przedstawiono fizykalną interpretację wskaźnika transmisji mowy STI. Wartości tego wskaźnika występują w normie PN-B-02151-4:2015-06 [1] jako wymaganie stawiane niektórym pomieszczeniom.

W ocenie autorów przedstawiona interpretacja pomoże zrozumieć ideę opisu zrozumiałości mowy w pomieszczeniu za pomocą jednoliczbowego wskaźnika.

Ponadto przedstawiono sposób szybkiego szacowania wskaźnika STI na etapie projektowania. Takie podejście pozwoli architektowi na etapie koncepcji projektowej oszacować właściwości akustyczne pomieszczenia.

Literatura

 1. PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań".
 2. PN-EN ISO 354:2005, "Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej".
 3. PN-EN ISO 3382-1:2009, "Akustyka. Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń. Część 1: Pomieszczenia specjalne".
 4. PN-EN ISO 3382-2:2010, "Akustyka. Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń. Część 2: Czas pogłosu w zwyczajnych pomieszczeniach".
 5. W.C. Sabine, "Collected papers on acoustics", Cambridge (MA) Harvard University Press, 1922.
 6. B. Szudrowicz, "Normowanie wartości czasu pogłosu w pomieszczeniach", "Materiały Budowlane", 8/2009, s. 9-12.
 7. PN-EN ISO 11654:1999, "Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku".
 8. A. Nowoświat, M. Olechowska, "Investigation Studies on the Application of Reverberation Time", "Arch. Acoust.", vol. 41, nr 1/2016, s. 15-26.
 9. PN-EN 12354-6:2005, "Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 6. Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach”.
 10. T. Houtgast, H.J.M. Steeneken, "Predicting Speech Intelligibility in Rooms from the Modulation Transfer Function I. General Room Acoustics", "Acustica" 1980; 46, 60.
 11. A. Nowoświat, "Wykorzystanie funkcji przeniesienia modulacji MTF sygnału w badaniach akustyki wnętrz”, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Budownictwo", z. 93/2001, s. 353-362.
 12. R. Plomp, H.J.M. Steeneken, T. Hotgast, "Predicting Speech Intelligibility in Rooms from the Modulation Transfer Function II. Mirror image computer model applied rectangular rooms", "Acustica" nr 46/1980, s. 74.
 13. T. Houtgast, H.J.M. Steeneken, "A review of the MTF concept in room acoustics and its use for estimating speech intelligibility in auditoria", "J.Acoust.Soc. Am.", nr 77(3)/1985, s. 1069-1077.
 14. T. Houtgast, H.J.M. Steeneken, "A Multi - Language Evaluation of the RASTI - Method for Estimating Speech Intelligibility in Auditoria", "Acustica" 54(4)/1984, s. 185–199.
 15. L. Rutkowski, "Modyfikacja dźwięków o zmiennej częstotliwości w pomieszczeniach", Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
 16. A. Nowoświat, M. Olechowska, "Fast estimation of speech transmission index using the reverberation time", "Applied Acoustics", 102/2016, s. 55-61.
 17. A. Nowoświat, L. Dulak, "Podstawowe pojęcia akustyczne”, "IZOLACJE", nr 1/2016, s. 28-32.
 18. L. Dulak, A. Nowoświat, "Izolacyjność akustyczna - parametry i wskaźniki", "IZOLACJE", nr 2/2016, s. 56-63.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.