Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego

Sandwich panels in the context of current fire safety requirements

 
Izopanel

 


Izopanel

Od kilku lat obserwuje się coraz większą troskę o bezpieczeństwo pożarowe budynków. Wymagania techniczne są coraz wyższe, co przekłada się również na coraz większą liczbę odpowiednich przepisów prawnych.

Pomimo złożoności tych przepisów, bardzo ważna jest ich znajomość w środowisku projektantów, producentów materiałów budowlanych, a nawet inwestorów.

Decyzje podejmowane na etapie inwestycji wpływają nie tylko na kwestie bezpieczeństwa, ale również na koszty ubezpieczenia budynku, sposób użytkowania, a nawet możliwości potencjalnej rozbudowy.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W pracy przedstawiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego budynków w kontekście aktualnych wymagań stawianych poszczególnym elementom budynków. Wyjaśniono kwestię palności wyrobów w powiązaniu z klasą reakcji na ogień. Przedyskutowano wymagania i klasyfikację wyrobów ze względu na rozprzestrzenianie ognia. Przedstawiono wymagania dotyczące odporności ogniowej oraz podstawy prawne jej wyznaczania. Wszystkie zagadnienia rozpatrywano w aspekcie zastosowań płyt warstwowych.

Sandwich panels in the context of current fire safety requirements

The paper presents the issue of fire safety of buildings in the context of current requirements for individual elements of buildings. Flammability of products was explained in relation to the class of reaction to fire. The requirements and classification of products in terms of fire spreading properties were discussed. The requirements regarding fire resistance and the legal basis for its determination were presented. All the issues were considered in the context of applications of sandwich panels

Podstawowym dokumentem, który określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków jest rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) [1].

Istotne zmiany i uściślenia wprowadziło rozporządzenie ministra infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2], w którym między innymi sprecyzowano określenie rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku oraz powiązano określenia dotyczące palności z klasą reakcji na ogień.

W obu rozporządzeniach [1, 2] jest określonych szereg wymagań w stosunku do elementów budynku, które mogą być wykonane z płyt warstwowych (m.in. ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, przekryć dachowych, stropów i sufitów). Wymagania te dotyczą palności, stopnia rozprzestrzeniania ognia i klasy odporności ogniowej. Przykładowe wymagania dotyczące palności to:

 • w budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych (§ 216 ust. 8),
 • ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych (§ 232 ust. 1),
 • stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji (§ 258 ust. 2),
 • okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkań (§ 262, ust. 1).

Wymagana minimalna klasa odporności ogniowej elementów budynku (głównej konstrukcji nośnej, konstrukcji dachu, stropu, ściany zewnętrznej, ściany wewnętrznej, przekrycia dachu), na którą składa się określona w minutach nośność ogniowa (R), szczelność ogniowa (E) oraz izolacyjność ogniowa (I), została podana w § 216, ust. 1.

Ponadto wszystkie elementy budynku wymienione w ust. 1 (m.in. ściana zewnętrzna, ściana wewnętrzna i przekrycie dachu) powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym w pewnych przypadkach dopuszcza się zastosowanie elementów słabo rozprzestrzeniających ogień (§ 216, ust. 2).

Palność wyrobów (materiałów) budowlanych i klasa reakcji na ogień

Zgodnie z § 208a, ust. 1 [2], określeniom użytym w rozporządzeniu: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący odpowiadają klasy reakcji na ogień zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. Zatem, aby wnioskować o palności wyrobu lub materiału budowlanego, należy określić (zbadać) jego reakcję na ogień.

Dla wszystkich wyrobów budowlanych sposób klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień został określony w normie PN-EN 13501‑1 [3]. Zasady klasyfikacji są wspólne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z normą [3], dla wyrobów budowlanych (innych niż posadzki i wyroby liniowe do termicznej izolacji przewodów) przewidziano siedem podstawowych klas reakcji na ogień: A1, A2, B, C, D, E, F. Klasa wyrobu wskazuje, jak (i czy) wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru. Podstawowa klasa reakcji na ogień charakteryzuje produkt pod względem:

 • ilości i szybkości wydzielania energii podczas palenia się wyrobu,
 • czasu do zapalenia wyrobu przy kontakcie z płonącym przedmiotem,
 • szybkości i zasięgu rozprzestrzeniania płomieni.

Najbezpieczniejsze są wyroby klasy A1, a następnie A2 i B.

W najniższej klasie F umieszczono wyroby, dla których nie określono żadnych wymagań w zakresie reakcji na ogień.

Klasie podstawowej (A1, A2, B, C, D, E, F) towarzyszy dodatkowa klasyfikacja ze względu na wydzielanie dymu (s1, s2, s3) oraz ze względu na występowanie płonących kropli i/lub cząstek (d0, d1, d2).

TABELA 1. Określenia dotyczące palności w zależności od klasy reakcji na ogień

TABELA 1. Określenia dotyczące palności w zależności od klasy reakcji na ogień

Oznaczenia literowe s i d pochodzą z języka angielskiego: dym (smoke), kropelki (droplets). Najlepszą klasą emisji dymu jest s1 (prawie bez dymu), a najlepszą klasą ze względu na występowanie płonących kropli jest d0 (brak płonących kropli).

W załączniku nr 3 do rozporządzenia [2] każdej klasie reakcji na ogień przyporządkowano określenia dotyczące palności. Przyporządkowanie dla wyrobów budowlanych innych niż posadzki i wyroby liniowe do termicznej izolacji przewodów przedstawiono w tabeli 1.

W większości przypadków, płyty warstwowe są klasyfikowane w klasie reakcji na ogień B-s3,d0 albo lepszej. W takiej sytuacji należy je zakwalifikować jako niezapalne. Niektóre płyty z rdzeniem z wełny mineralnej mają klasę reakcji na ogień pozwalającą na ich zakwalifikowanie do wyrobów niepalnych.

Aby zakwalifikować wyrób do odpowiedniej klasy reakcji na ogień, należy go zbadać odpowiednimi metodami. Metody badań umożliwiające określenie klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych symulują warunki rozwoju pożaru w pomieszczeniu.

Metody badania i kryteria klasyfikacji są podane w normie [3]. Większość płyt warstwowych uzyskuje klasę reakcji na ogień B. W celu uzyskania takiej klasyfikacji należy wykonać badania zgodnie z PN-EN ISO 11925-2 [4] oraz PN-EN 13823 [5].

Badanie według [4] odpowiada pierwszemu etapowi rozwoju pożaru, a więc zapoczątkowaniu pożaru na skutek zapalenia się wyrobu od małego płomienia, na ograniczonej powierzchni wyrobu. Płomień wysokości 20 mm przykłada się do rdzenia płyty warstwowej. Dla wyrobów klasy B, C i D wystarcza, jeśli przy czasie oddziaływania płomienia 30 s i przy całkowitym czasie trwania badania 60 s wierzchołek płomienia nie osiągnie 150 mm powyżej punktu przyłożenia płomienia.

Badanie według [5] odpowiada drugiemu etapowi pożaru w pomieszczeniu. Badanie to odpowiada procesowi spalania pojedynczego płonącego przedmiotu w narożu pomieszczenia, który oddziałuje na przyległe powierzchnie. Jest to tak zwany test SBI (Single Burning Item). Szczegóły dotyczące stanowiska badawczego są podane w [5] i [6].

Wyrób uzyskuje klasę B, jeśli współczynnik szybkości wzrostu pożaru FIGRA (ang. Fire Growth Rate) nie przekroczy 120 W/s, ciepło wydzielone z próbki w pierwszych 600 s okresu ekspozycji THR600s (ang. Total Heat Release) nie przekroczy 7,5 MJ oraz rozprzestrzenianie płomienia po długim skrzydle próbki LFS (ang. Lateral Flame Spread) nie osiągnie krawędzi próbki.

Rozprzestrzenianie ognia

Klasyfikacja wyrobu pod względem rozprzestrzeniania ognia jest najbardziej zawiła, a przez to budzi najwięcej wątpliwości. Przede wszystkim należy zauważyć, że rozporządzenie [2] wyraźnie rozróżnia przypadek ścian zewnętrznych od pozostałych elementów budowlanych. W przypadku ścian zewnętrznych budynku, zgodnie z § 208a ust. 3, przez elementy budynku:

1) nierozprzestrzeniające ognia - rozumie się elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy działaniu ognia wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku,

2) słabo rozprzestrzeniające ogień - rozumie się elementy budynku, które z jednej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień, natomiast przy działaniu ognia z drugiej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień lub nierozprzestrzeniające ognia,

3) silnie rozprzestrzeniające ogień - rozumie się elementy budynku, które przy działaniu ognia z jednej strony sklasyfikowane są jako silnie rozprzestrzeniające ogień, niezależnie od klasyfikacji uzyskanej przy działaniu ognia z drugiej strony,

dla których wymagania przy działaniu ognia wewnątrz budynku określa się zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, a przy działaniu ognia od zewnątrz budynku określa się zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.

W załączniku nr 3 do rozporządzenia [2], w punkcie 2 (Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku) wskazano, że:

1) nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy:

- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0,
- stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E;

2) słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy:

- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0 oraz D-s1,d0,
- stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0 oraz D-s1,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

Powyższe zapisy obowiązujące dla ścian zewnętrznych, choć mogą wydawać się nieco zawiłe, są jednoznaczne. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że kwestia rozprzestrzeniania ognia powinna być analizowana zarówno dla przypadku działania ognia od wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku.

Dla przypadku działania ognia od wewnątrz określa się klasę reakcji na ogień dla wyrobu (płyty warstwowej) oraz dodatkowo wykazuje się, że rdzeń płyty ma klasę reakcji na ogień co najmniej E. Wykorzystanie w tym przypadku klasy reakcji na ogień jest naturalne, ponieważ test SBI jest wykonywany właśnie przy działaniu ognia wewnątrz pomieszczenia.

W celu określenia stopnia rozprzestrzeniania ognia przy działaniu ognia od zewnątrz, niezbędne jest dodatkowe badanie. Rozporządzenie [2] wskazuje, że ma ono być wykonane zgodnie z Polską Normą. Obecnie obowiązującą jest norma [7].

W przypadku elementów budynku innych niż ściany zewnętrzne (np. ściany wewnętrzne, przekrycia dachów, sufity), elementy określone w rozporządzeniu [2] jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO), słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO) lub silnie rozprzestrzeniające ogień powinny spełniać wymagania zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia (§ 208a ust. 2).

Kwestię rozprzestrzeniania ognia przez ściany wewnętrzne rozstrzyga omawiany powyżej punkt 2 Załącznika nr 3 [2]. W przypadku sufitów nie ma jednoznacznego warunku dotyczącego rozprzestrzeniania ognia, jednak sufity muszą być niepalne lub niezapalne, a dodatkowo niekapiące (§ 262), co oznacza, że muszą mieć klasę reakcji na ogień co najmniej B-s3,d0.

W kontekście punktu 2 Załącznika 3 [2] oznacza to, że sufity w praktyce spełniają wymagania stawiane elementom nierozprzestrzeniającym ognia, choć formalnie nie muszą mieć takiej klasyfikacji.

Najwięcej wątpliwości i nieścisłości w przepisach dotyczy przekrycia dachów. Przekrycia dachów powinny być NRO (w szczególnych przypadkach SRO). Zgodnie z punktem 4 Załącznika 3 [2], nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia:

1) klasy BROOF(t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy"; badanie 1,

2) klasy BROOF, uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dla porządku należy podać, że norma PN-ENV 1187:2004 została wycofana, natomiast obowiązująca jest PKN-CEN/TS 1187:2014-03 [8].

Procedury klasyfikacji dachów (przekryć dachowych) przy działaniu ognia zewnętrznego są podane w normie [9] oraz w Tabeli 3 Załącznika 3 [2].

Należy zauważyć, że norma [8] dotyczy badania dachów wyłącznie przy działaniu ognia zewnętrznego, choć oczywiście obserwuje się penetrację ognia i wystąpienie płonących kropli, jak również rozprzestrzenianie ognia wewnątrz dachu.

Zapis punktu 4 [2] brzmi tak, jakby klasyfikacja przekrycia dachowego na oddziaływanie ognia zewnętrznego BROOF(t1) jednoznacznie wskazywała, że przekrycie dachowe jest NRO. Wydaje się, że taka interpretacja jest w pewnej sprzeczności z punktem 2 Załącznika 3 [2], który dotyczy kwestii rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku (ale nie z wyłączeniem przekryć dachowych!).

Zauważmy też, że jeśli przyjmujemy jako wystarczające dla określenia NRO badanie zgodne z normą [8] i klasyfikację BROOF(t1), to przekrycia dachowe nie muszą być badane ze względu na reakcję na ogień. W przypadku zastosowań płyt warstwowych powstaje więc pewna logiczna niespójność.

W przeciwieństwie do dachów (przekryć dachów), sufity muszą być badane pod względem reakcji na ogień, choć często między dachem i sufitem nie ma żadnej różnicy pod względem niebezpieczeństwa oddziaływania ognia wewnątrz pomieszczenia. Zdaniem autora, opisane niespójności powinny być w przyszłości skorygowane.

Dla uspokojenia należy wyjaśnić, że w przypadku płyt warstwowych opisane wątpliwości mają charakter tylko formalno-prawny.

Tak jak już wcześniej wspomniano, w praktyce płyty ścienne i dachowe uzyskują klasę reakcji na ogień co najmniej B-s3,d0, przy rdzeniu izolacyjnym klasy co najmniej E, co klasyfikuje płyty jako niezapalne, niekapiące i nierozprzestrzeniające ognia.

Jednocześnie płyty dachowe, przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego, spełniają wymagania BROOF(t1).

Producentom płyt warstwowych należy zalecić klasyfikację płyt dachowych ze względu na reakcję na ogień. Tym bardziej, że przy klasyfikacji co najmniej D-s3,d0 (i spełnieniu niewielu dodatkowych wymogów), klasyfikacje BROOF(t1), BROOF(t2) i BROOF(t3) są uzyskiwane bez żadnych testów [6, 10].

Odporność ogniowa

Zgodnie z § 209 ust. 1 [1], budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na:

1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL,

2) produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM,

3) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.

Wyróżnia się 5 kategorii budynków ZL (ZL I, ZL II, ZL III, ZL IV, ZL V), a dla budynków PM i IN wyróżnia się 5 kategorii wynikających z maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q [MJ/m²].

Dodatkowo wprowadzony jest podział budynków na grupy wysokości: niskie (N), średniowysokie (SW), wysokie (W) i wysokościowe (WW).

Odpowiednie definicje dla grup wysokości są podane w § 8 [1]; przykładowo, niskie - to budynki do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.

W zależności od kategorii budynku ZL lub gęstości obciążenia ogniowego w budynkach PM i IN, dla odpowiedniej grupy wysokości, ustala się klasę odporności pożarowej dla budynku (lub jego części).

Zgodnie z § 212 [1], wyróżniamy 5 klas odporności pożarowej budynków (A, B, C, D, E), przy czym najwyższe wymagania bezpieczeństwa pożarowego są stawiane klasie A, a najniższe klasie E. W zależności od klasy odporności pożarowej budynku, elementy tego budynku powinny spełniać co najmniej wymagania określone w tabeli 2 (§ 216, ust. 1).

Definicje nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej podano w normie [11].

Nośność ogniowa (R, fr. Résistance), wyrażona w minutach, to zdolność elementu do utrzymania obciążenia bez przekraczania określonych kryteriów (ugięcia i prędkości ugięcia).

Szczelność ogniowa (E, fr. Étanchéité), wyrażona w minutach, to zdolność elementu do zapobieżenia przejściu płomieni i gorących gazów oraz do zapobieżenia pojawienia się płomieni na powierzchni nienagrzewanej.

Izolacyjność ogniowa (I, fr. Isolation), wyrażona w minutach, to zdolność elementu poddanego oddziaływaniu ognia z jednej strony, do ograniczenia wzrostu temperatury powierzchni nienagrzewanej poniżej określonych poziomów.

W przypadku zastosowań płyt warstwowych najważniejsze są wymagania określone dla ścian i przekryć dachowych.

Z TAB. 2 wynika, że ściany zewnętrzne powinny mieć odpowiednią szczelność i izolacyjność ogniową pasa międzykondygnacyjnego (według § 223 rozporządzenia [1] minimum 0,8 m, z zastrzeżeniem § 224).

Symbol o↔i oznacza, że niezbędna jest klasyfikacja przy oddziaływaniu od wewnątrz (ang. inside) na zewnątrz (ang. outside) i od zewnątrz do wewnątrz.

Ściany z płyt warstwowych nie stanowią głównej konstrukcji nośnej, więc nie dotyczy ich wymaganie podane w kolumnie 2 TAB. 2.

Ściany wewnętrzne (na całej powierzchni) powinny mieć odpowiednią szczelność i izolacyjność ogniową, natomiast przekrycia dachów powinny się charakteryzować wymaganą nośnością i szczelnością ogniową.

W przypadku przekryć dachowych nie ma wymagań w zakresie izolacyjności ogniowej I.

Niestety, czasami dochodzi do nadinterpretacji przepisów przez projektantów poprzez zapisanie w projekcie budowlanym wymagania izolacyjności ogniowej dla przekryć dachowych.

Zauważmy, że w § 216 ust. 1 nie wymieniono sufitów, choć, jak pamiętamy, powinny być one niekapiące i niepalne lub niezapalne. Mimo to, wymienić można kilka przypadków, kiedy odpowiednia klasyfikacja odporności ogniowej sufitów będzie wymagana.

Po pierwsze, jeśli sufit będzie stanowił integralną część stropu, to określone wymagania dla stropów dotyczą kompletnej przegrody budowlanej (strop+sufit).

Po drugie, zgodnie z § 220 [1], stropy wydzielające kotłownię powinny mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej REI. Jeśli kotłownia jest wydzielona za pomocą samonośnego sufitu, a nie stropu w rozumieniu prawa budowlanego, to należy przyjąć, że taki sufit powinien spełniać wymaganie jak strop wydzielający kotłownię.

Wymagania ogólne dotyczące badania odporności ogniowej są podane w normie [11].

Metody badania odporności ogniowej ścian nienośnych podano w normie [12], sufitów (nienośnych), które są samodzielnymi przegrodami niezależnymi od elementów budowlanych ponad nimi, podano w normie [13], a nośnych stropów i dachów – w normie [14].

TABELA 2. Klasa odporności ogniowej elementów budynku w zależności od klasy odporności pożarowej budynku (§ 216 ust. 1 [2]).

TABELA 2. Klasa odporności ogniowej elementów budynku w zależności od klasy odporności pożarowej budynku (§ 216 ust. 1 [2]).

Co ciekawe, norma dotycząca płyt warstwowych jako produktu [6] w zakresie badania odporności ogniowej przywołuje normy [12] i [14] (pomijając [13]). Dodajmy jeszcze, że sposób klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych na podstawie wyników badań odporności ogniowej został przedstawiony w normie [15].

Z praktycznego punktu widzenia uczestników procesu budowlanego, należy sprawdzić, czy płyty warstwowe ścienne mają wymaganą klasę odporności ogniowej EI oraz czy płyty dachowe mają odpowiednią klasę RE.

W przypadku sufitów wymagania zależą od indywidualnego przypadku. Pamiętajmy też, że przy odpowiedniej klasyfikacji EI płyt ściennych zawsze są podane dodatkowe warunki ograniczające. Dotyczą one wymaganej nośności ogniowej konstrukcji podporowej, a również (o czym często się zapomina) - dopuszczalnego maksymalnego rozstawu podpór.

W przypadku płyt dachowych dodatkowe warunki odnoszą się do wymaganej odporności ogniowej konstrukcji podporowej. Nie ma bezpośredniego ograniczenia rozstawu podpór, ale za to są ograniczenia dotyczące ekstremalnych momentów zginających w przęśle i nad podporą. Do sprawdzenia wartości momentów zginających przyjmuje się obciążenie śniegiem równe 0,2´S, gdzie S oznacza obciążenie śniegiem dla typowej sytuacji projektowej.

Podsumowanie

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego budynków jest związane m.in. ze spełnieniem odpowiednich wymagań przez elementy budynku. Wymagania określone w rozporządzeniach [1, 2] dotyczą palności, stopnia rozprzestrzeniania ognia i klasy odporności ogniowej.

Aby określić palność wyrobu, przeprowadza się badanie reakcji na ogień. Klasa reakcji na ogień świadczy też (przynajmniej częściowo) o zdolności do rozprzestrzeniania ognia. Odporność ogniowa, w której wyróżniamy nośność, szczelność i izolacyjność ogniową, jest badana niezależnie.

Przy ocenie płyt warstwowych pod kątem spełniania odpowiednich wymagań odporności ogniowej należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie dodatkowe warunki i ograniczenia podane w dokumentach klasyfikacyjnych.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2009 nr 56 poz.461).
 3. PN-EN 13501-1+A1:2010, "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień".
 4. PN-EN ISO 11925-2:2013, "Badania reakcji na ogień. Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia".
 5. PN-EN 13823:2013, "Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu".
 6. PN-EN 14509:2013-12, "Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową - Wyroby fabryczne - Specyfikacje".
 7. PN-B-02867:2013, "Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji".
 8. PKN-CEN/TS 1187:2014-03, "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy".
 9. PN-EN 13501-5+A1:2010, "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych. Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy".
 10. Decyzja Komisji z dnia 4 września 2006 r. ustanawiająca klasy odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego niektórych wyrobów budowlanych dotycząca dachowych płyt warstwowych z dwiema okładzinami metalowymi (2006/600/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L. 244 z 7.9.2006.
 11. PN-EN 1363-1:2012, "Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne".
 12. PN-EN 1364-1:2001, "Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany".
 13. PN-EN 1364-2:2001, "Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity".
 14. PN-EN 1365-2:2014-12, "Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Część 2: Stropy i dachy".
 15. PN-EN 13501-2+A1:2010, "Klasyfikacja ogniowa wyrobów i elementów budowlanych. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.