Izolacje.com.pl

Pianki PIR - izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej

PIR foams - insulation of the rigid polyurethane foam

Test pianek PIR
Archiwum autorów

Test pianek PIR


Archiwum autorów

Główną wadą materiałów PUR są właściwości ogniowe. Cecha ta poprawiona została w produktach PIR.

Zobacz także

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych...

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych aplikowanych w konstrukcje ścian, stropów oraz pustki połaci dachowych w celu poprawy poziomu izolacyjności cieplnej i akustycznej. Jej generalnym przedstawicielem w Polsce jest Firma Handlowo-Usługowa DEROWERK z Łodzi.

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli...

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli ogrzania bądź chłodzenia pomieszczeń [1]. Szczególnie duża konsumpcja energii występuje w budynkach użyteczności publicznej. W tych budynkach wskaźnik zużycia (w kWh/m2/a) jest dwa do sześciu razy większy, odpowiednio w biurach i restauracjach, niż w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. Liczby...

Poliuretany (PUR) są wykorzystywane w budownictwie na różne sposoby i obecnie trudno byłoby wyobrazić sobie bez nich świat. Stosowane są w zasadzie w każdym segmencie nowo budowanego domu – od piwnicy po dach.

Występują także w wyposażeniu domu (np. w lodówkach czy zamrażarkach). Tak wiele zastosowań wynika z bardzo dobrych właściwości termoizolacyjnych, użytkowych oraz różnorodnych metod aplikacji (gotowe płyty z okładziną z blachy, produkty do zalewania, natrysku, uszczelniania pianką jednokomponentową itp.) [1]. Lite poliuretany stosowane są też jako fragmenty mebli, kleje czy wykładziny podłogowe.

Klasyczne poliuretany mają jednak istotną wadę – palność.

Właściwości ogniowe PUR

Mimo znakomitych właściwości izolacyjnych sztywne pianki PUR nie spełniają wymagań najnowszych testów przeprowadzanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, np. testu LPSB 1181 (fot.).

Zwiększenie liczby opóźniaczy palenia powoduje wzrost emisji gazów toksycznych podczas spalania, zwiększa ilość dymu utrudniającego akcję ratowniczą, znacznie pogarsza odporność cieplną i wytrzymałość mechaniczną poliuretanu [2]. Powoduje to, że główne zalety izolacji poliuretanowej, czyli lekkość i wytrzymałość, tracą na wartości.

Mała jest również odporność płyt PUR na przepalanie. Okazuje się jednak, że wiele z tych wad można usunąć dzięki stosowaniu tworzyw spienionych wytwarzanych w wyniku tzw. niekonwencjonalnych reakcji izocyjanianów [3].

Trimeryzacja izocyjanianów

W połowie XX w. badano reakcje izocyjanianów aromatycznych. Z badań wynikało, że związki te mogą pod wpływem odpowiednich katalizatorów tworzyć ugrupowania charakteryzujące się lepszą odpornością termiczną [4].

W klasycznych poliuretanach występują ugrupowania uretanowe (o temp. rozkładu: 150–250°C), mocznikowe (temp. ­rozkładu: 180–250°C), biuretowe i allofanianowe (temp. rozkładu: 120–180°C). Ugrupowania izocyjanurowe i karbodiimidowe mają natomiast temperaturę rozkładu powyżej 270°C. Schemat tych reakcji został przedstawiony na rys. 1.

Grupy izocyjanurowe wprowadza się najczęściej w wyniku cyklotrimeryzacji grup izocyjanianowych. Czasem mogą tworzyć się również sztywne ugrupowania karbodiimidowe.

Od ponad 30 lat cyklotrimeryzacja izocyjanianów jest metodą przemysłową wytwarzania trudnopalnych tworzyw piankowych (tzw. pianek poliizocyjanurowych, pianek PIR lub „polyiso”). Katalizatory cyklotrimeryzacji są cytowane w pracach J.E. 

Kresty i K.C. Frischa [5] oraz w innych publikacjach [6–7]. W aplikacjach przemysłowych największe zastosowanie mają:

 • sole potasowe kwasów karboksylowych (octan potasu, oktanian potasu itp.),
 • aminy III-rzędowe, takie jak pentadietylotriamina (PMDETA), tris (dimetyloaminometylo) fenol, tris (dimetyloaminopropylo) heksahydrotiazyna itp.,
 • IV-rzędowe pochodne amoniowe (np. DABCO TMR, DABCO TMR-2, DABCO TMR-3, Toyocat TRX itp.).

Ze względu na różny charakter działania najczęściej stosuje się mieszaniny wymienionych katalizatorów.

W wypadku nadmiaru grup izocyjanianowych i w obecności grup hydroksylowych reakcje poliaddycji i cyklotrimeryzacji zachodzą prawie równocześnie. Katalizatory cyklotrimeryzacji działają z dużą wydajnością w wyższych temperaturach w przeciwieństwie do typowych katalizatorów reakcji tworzenia poliuretanów. Dlatego do zapoczątkowania procesu wykorzystuje się tę ostatnią reakcję. Bardzo często można zaobserwować dwustopniowy przebieg wzrostu tworzywa piankowego, czyli dwa maksima prędkości wzrostu (rys. 2).

W procesie trimeryzacji wskazane jest użycie składnika poliolowego, ponieważ pomaga ono modyfikować kruche tworzywo izocyjanurowe. Na rys. 3 przedstawiono zależność kruchości sztywnej pianki od nadmiaru grup izocyjanianowych. Ze względów technicznych przedstawiono ją jako zależność od wyrażenia OH/NCO (odwrotność NCO/OH). Ze wzrostem zawartości trimeru izocyjanurowego rośnie ona w teście ASTM D 421 od kilku do ponad 65% [9-10].

Wzrost zawartości ugrupowań izocyjanurowych znacząco wpływa na trudnopalność tworzywa (rys. 4). Wartość wskaźnika tlenowego pianki poliuretanowej niezawierającej opóźniaczy palenia wynosi ok. 20% O2, natomiast wartość wskaźnika tlenowego pianki poliizocyjanurowej (również bez opóźniaczy palenia) – ok. 30% O2 [9–11]. Podobnie korzystnie wpływa zawartość ugrupowań izocyjanurowych na zmniejszenie ilości dymów emitowanych w trakcie palenia tego typu tworzyw (rys. 5). Rośnie również odporność tworzywa na przepalanie (rys. 6) [10]. Wszystkie te zmiany spowodowane są wzrostem odporności termicznej tworzyw i wzrostem ilości termoodpornych grup izocyjanurowych powodujących tworzenie zwęgliny. Ilustruje to rys. 7. Stwierdzono ponadto, że dodatek addytywnych fosforoorganicznych opóźniaczy palenia, takich jak TCEP, TCPP czy TEP, do środowiska reakcji zwiększa wydajność reakcji trimeryzacji [10].

Poliole do pianek PIR

W początkowej fazie badań nad trimeryzacją izocyjanianów badano wpływ budowy użytego składnika wielohydroksylowego (poliolu) na właściwości pianki PIR. Stosowano głównie polioksyalkilenodiole i polioksyalkilenotriole o różnej masie cząsteczkowej. Z pierwszych badań wynikało, że na właściwości pianek PIR najkorzystniej wpływały polioksyetylenowane pochodne alkoholi dwu- i trójwodorotlenowych [11]. Podobne wyniki uzyskano dla aromatycznych alkoholi: polioksyetylenowanego bisfenolu A i polioksyetylenowanej żywicy nowolakowej [12]. Stosowano również aromatyczne poliestrole (APP) otrzymywane przez polikondensację dwukwasów aromatycznych (ortoftalowego, tereftalowego itp.) i glikoli, głównie heksandiolu i glikolu dietylenowego [10]. Stwierdzano dużą wydajność cyklotrimeryzacji oraz dobre właściwości pianek.

W celu znalezienia tanich surowców przeprowadzono trans­estryfikację odpadowych estrów metylowych kwasu tereftalowego, powstałych z produkcji politereftalanu etylenu (odpadów DMT). Tego typu poliole dostarczała dotychczas firma Invista (poliole o specyficznym brązowym zabarwieniu) [13]. Inne tanie poliestrole syntezowano przez transestryfikację glikolem dietylenowym rozdrobnionych butelek PET [14]. Pionierem w tej dziedzinie była firma Oxid. Produkty tego typu można znaleźć także w ofercie firmy Stepan Polska oprócz produkowanych w USA poliestroli z bezwodnika kwasu ortoftalowego i glikolu dietylenowego [15]. Funkcyjność tych produktów waha się najczęściej między 2 a 2,7, natomiast liczba hydroksylowa wynosi 150–400 mg KOH/g) [16–17].

Poliestrole aromatyczne (APP) bardzo korzystnie wpływają na zmniejszenie palności tworzywa. Zwiększają one ilość struktur aromatycznych powodujących tworzenie zwęgliny (ang. char) [18]. Standardowe poliole poliestrowe do wytwarzania pianek PIR mają liczbę hydroksylową (OHV) ok. 240 mg KOH/g (np. Stepanpol PS 2352 – OHV = 240 mg KOH/g [15], Terate 2541 – OHV = 235 mg KOH/g [13], Terol 563 – OHV = 240 mg KOH/g).

W tabeli 1 przedstawiono typową recepturę pianki PIR z aromatycznych polioli poliestrowych o gęstości ok. 32 kg/m³ [19]. Środkiem spieniającym jest n-pentan. Typowy nadmiar izocyjanianu (indeks izocyjanianowy) w tego typu piankach wynosi 200–400.

W ostatnich latach podjęto próby wprowadzenia polioli poliestrowych o mniejszej liczbie hydroksylowej – 160–200 mg KOH/g. Ich aplikacja pozwala zmniejszyć zużycie składnika izocyjanianowego [20]. Funkcyjność tych poliestroli może być poniżej 2. Pojawiają się również informacje o stosowaniu do wytwarzania pianek PIR polioli Mannicha o liczbie hydroksylowej 300–350 mg KOH/g [21]. Są to polioksyalkilenowane produkty kondensacji alkilofenoli (nonylofenoli) z dietanoloaminą i formaliną o umiarkowanej funkcyjności. Poliole te stosowane są głównie jako modyfikatory pianek PIR. Wpływają one na zwiększenie reaktywności, poprawę mieszalności z hydrofobowym poroforem węglowodorowym itd.

W ostatnich latach dużo prac badawczych zostało poświęconych zagadnieniu syntezy polioli z tzw. surowców odnawialnych, najczęściej pochodnych olejów roślinnych syntezowanych przez ich estryfikację, utlenianie wiązań podwójnych itp. [22–24]. W zasadzie wszystkie większe firmy poliuretanowe oferują tego typu produkty (np. Bayer [25]). Panele PIR wytworzone z ich udziałem spełniają wymagania klasy I palności według normy ASTM E-84 (indeks rozprzestrzeniania płomienia poniżej 25, indeks wydzielania dymu poniżej 450).

Inne składniki pianek PIR

Badano wpływ poliizocyjanianu na właściwości pianek PIR. Dla pochodnych TDI nie uzyskano interesujących danych. Natomiast w odniesieniu do polimerycznego MDI najbardziej korzystne zachowanie stwierdzono w izocyjanianach o podwyższonej funkcyjności wprowadzających do polimeru jak najwięcej struktur aromatycznych sprzyjających tworzeniu dużej ilości zwęgliny w trakcie spalania [11]. Mowa o poliizocyjanianach typu polimerycznego MDI o lepkości powyżej 350 m·Pa·s w temperaturze 25°C. Bardziej lepkie produkty – choć korzystniejsze – są trudne w aplikacji [11].

Pianki PIR wymagają odpowiednich pochodnych silikonowych ułatwiających mieszanie składników i pomagających stabilizować układ przed usieciowaniem. Każda z firm produkujących te środki (np. Momentive, Air Products czy Evonik) oferuje produkty tego typu [26].

W przeszłości jako porofory do pianek PIR stosowane były te same środki co do sztywnych pianek poliuretanowych (niskowrzące fluorochlorowęglowodory: CFC 11, CFC 12, HCFC 141B) [6]. Obecnie stosowane są: izomery pentanu (n-pentan, c-pentan, i-pentan oraz ich mieszaniny), fluorowęglowodory o zerowym potencjale niszczenia ozonu (HFC 245fe, HFC 365/227) [27], mrówczan metylu, metylal itp. Pojawiają się informacje o stosowaniu do pentanu dodatku trans-dichloroetylenu. Środek ten nie niszczy ozonu, mimo że zawiera chlor oraz wykazuje mały efekt cieplarniany [28]. Korzystnie wpływa on na zmniejszenie palności pianek PIR. W związku z wprowadzeniem pentanu jako środka spieniającego pojawił się problem adhezji do okładzin [19]. Zapobiegano temu przez wprowadzenie promotorów adhezji bądź użycie nowych polioli poliestrowych, np. Baymer TP.PU 29HB72 lub Baymer TP.PU 30HB01 [19].

Ze względu na duży koszt fluorowęglowodorów typu HFC ich zużycie jest ograniczane do zastosowań, w których stosowanie palnych poroforów jest niemożliwe – uzyskiwany stopień trudnopalności jest niewystarczający (np. niespełnione są wymagania testu LPCB 1181) lub ewentualnie wymagana jest lepsza izolacyjność.

Woda wykorzystywana jest jako porofor w ograniczonym stopniu z powodu wzrostu kruchości tworzywa i pogorszania adhezji do okładzin [29]. Według autorów dobre wyniki przy spienianiu wodą można osiągnąć za pomocą specjalnych izocyjanianów MDI. Zaletą takiej pianki PIR jest trudnopalność. Pianki PIR spieniane wodą o dobrych właściwościach uzyskiwano przez zastosowanie polioli syntezowanych z udziałem poliestroli z olejów roślinnych. Podkreślano ich korzystne właściwości mechaniczne. Brak jednak szczegółów informacji o ich odporności ogniowej [30]. Opracowane zostały specjalne katalizatory ułatwiające cyklotrimeryzację polimerycznego MDI z dużą wydajnością przy zachowaniu dobrej płynności systemu, np. Jeffcat 110 [31].

Zastosowanie pianek PIR

Główne zalety pianek PIR to: trudnopalność i stosunkowo mała emisja dymu w trakcie spalania, podwyższona odporność cieplna oraz dobra stabilność wymiarów w całym zakresie temperatur. Czynnikiem odróżniającym pianki PIR od pianek poliuretanowych jest zdolność tworzenia zwęgliny dającej uzyskiwanej izolacji odporność ogniową na przepalenie. Właśnie ta cecha spowodowała, że już w latach 70. pianki PIR były wykorzystywane w konstrukcjach pojazdów kosmicznych. W połączeniu z odpowiednimi napełniaczami możliwe było uzyskanie spienionych kompozytów PIR o odpowiedniej odporności cieplnej i niepalności.

Pianki PIR stosowane są głównie jako materiał termoizolacyjny. Wypierają one klasyczne sztywne pianki PUR o podwyższonej trudnopalności, tj. pianki klasy B-2 według DIN 4102. Dzięki użyciu tanich aromatycznych polioli poliestrowych niższe są koszty ich wytwarzania. Mają oprócz tego znaczną odporność na przepalanie, co rozszerza ich możliwości aplikacyjne – mogą być używane jako przegroda ogniowa i mogą konkurować z wełną mineralną.

Na przełomie lat 70. i 80. w USA (Hunter Panels) i Wielkiej Brytanii (Hexacal – ICI) produkowane były pianki PIR w postaci płyt izolacyjnych z użyciem Freonu 11 (CFC 11) jako środka spieniającego. W 1987 r. powołano w USA i Kanadzie stowarzyszenie PIMA (Polyisocyanurate Insulation Manufacturers Associacion), które skupia głównych producentów PIR.

Pianki PIR produkuje się najczęściej jako:

 • panele w okładzinach sztywnych z blachy stalowej, blachy aluminiowej, płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych płyt OSB itp.,
 • płyty w okładzinach elastycznych (np. z folii aluminiowej, papieru, papy itp.),
 • bloki pianki PIR cięte na arkusze o określonej grubości,
 • systemy do wytwarzania izolacji „in situ” bądź wyrobów prefabrykowanych.

Ostatnie wymienione typy pianek służą najczęściej do izolacji urządzeń i rurociągów o temperaturach pracy ciągłej powyżej 120°C (a często powyżej 150°C). Czynnikiem spieniającym w tych materiałach są głównie fluorowęglowodory, które gwarantują bezpieczną pracę. W produkcji gotowych otulin (łubków) termoizolacyjnych wykorzystuje się węglowodory (zwłaszcza c-pentan). Produkcja otulin termoizolacyjnych ma w Polsce długą tradycję. W latach 80. wytwarzano otuliny termoizolacyjne na rurociągi zasilające do energetyki (temp. pracy do 150°C), a także otuliny do izolacji cystern do przewozu ciekłej siarki.

Wyroby z pianki PIR wytwarzane są najczęściej metodą ciągłą w zakładach, które dotychczas produkowały wyroby ze sztywną pianką PUR [32–33]. Dotyczy to zwłaszcza produkcji paneli z okładziną z blachy. Szybkość tych linii na ogół nie przekracza 10 m/min podczas wytwarzania najcieńszych wyrobów (gr. ok. 30 mm). W produkcji paneli grubych (200 mm) prędkość ta jest znacznie mniejsza [32]. Ze względu na gorszą adhezję pianki PIR do blachy konieczne jest stosowanie podwyższonej temperatury tunelu (60–70°C) lub stosowanie specjalnego primera na blachę dolną, który eliminuje konieczność podwyższania temperatury tunelu i wydłużania czasu stabilizacji gotowych płyt [33]. Gęstość rdzenia piankowego tych paneli wynosi ok. 40 kg/m³. Wymagana przyczepność do okładzin musi być większa od 0,1 MPa. W tabeli 2 zamieszczono parametry paneli otrzymanych przy użyciu różnych środków spieniających [31, 35].

Firma Huntsman wprowadziła technologię INSPIRE, która nie wymaga stosowania primera na blachę [33]. Technologia ta składa się z 3 różnych systemów PIR określanych jako technologie niskiego, średniego i wysokiego indeksu izocyjanianowego. Środkiem spieniającym w tych technologiach są izomery pentanu. Wszystkie płyty wytworzone według tych technologii zostały sklasyfikowane jako B-s2,d0 w teście SBI (EN 13823:2002 [34]). Niektóre z właściwości płyt tej technologii podano w tabeli 3 [35]. Są one typowe dla rdzenia piankowego paneli. Inne firmy, takie jak DOW [32] czy Nestan (Bayer), mają w ofercie podobne systemy [33].

Panele z pianki PIR w okładzinach sztywnych stosowane są do budowy pawilonów handlowych, budynków produkcyjnych, magazynów itp. Wyroby te umożliwiają znaczne skrócenie czasu budowy nowych obiektów. Ich izolacyjność cieplna właściwie nie ulega zmianom ze względu na dobrą osłonę antydyfuzyjną, którą są okładziny blaszane [37].

Innym przykładem stosowania pianek PIR jest wytwarzanie płyt w okładzinach elastycznych metodą ciągłą. Podobnie jak w panelach, jako porofor stosowane są najczęściej izomery pentanu. Produkcja odbywa się na zautomatyzowanych liniach ciągłych o bardzo dużej prędkości (60 m/min), które są wyposażone w pełną automatykę gwarantującą bezpieczeństwo procesu. Typowe płyty w okładzinach elastycznych mają wartość współczynnika przewodzenia ciepła l na poziomie 0,023 W/(m·K). W wypadku osłon antydyfuzyjnych (z folii aluminiowej, folii polietylenowej) wartość współczynnika przewodzenia ciepła tych płyt rośnie nieznacznie w trakcie eksploatacji [37]. Dzięki dużej zawartości komórek zamkniętych chłonność wody (podobnie jak w sztywnych piankach PUR) nie jest duża i nie zmienia się po osiągnięciu stanu równowagi [1, 37].

Płyty PIR w okładzinach elastycznych stosowane są do izolacji dachów spadzistych i płaskich, izolacji ścian budynków, podłóg oraz różnych izolacji przemysłowych i handlowych. Ostatnią grupą gotowych wyrobów z pianki PIR są wycinane z nich bloki i płyty (bez okładzin). W tabeli 4 zamieszczono przykładowo właściwości płyt ELFOAM P200 wyciętych z bloków produkowanych w USA przez firmę Elliott [38]. Aplikacja tych płyt podobna jest do aplikacji płyt styropianowych. Stosuje się je tam, gdzie wymagana jest podwyższona odporność cieplna i trudnopalność izolacji.

W ostatnich latach w polskiej literaturze pojawiły się publikacje dotyczące zastosowania i właściwości pianek PIR [39–42].

Podsumowanie

Pianki poliizocyjanurowe (PIR) powstały w wyniku modyfikacji struktury polimeru uretanowego. Za pomocą reakcji cyklotrimeryzacji wprowadzono do makrocząsteczki poliuretanu pierścienie izocyjanurowe mające znacznie wyższą odporność termiczną w stosunku do innych wiązań występujących w polimerze. Pierścienie izocyjanurowe poprawiły odporność termiczną polimeru przy zachowaniu niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła pianek oraz niskiej chłonności wody. Obecność tych pierścieni w strukturze polimeru spowodowała również skłonność do tworzenia pod wpływem wysokiej temperatury i płomienia stałej powłoki (zwęgliny) o niskim przewodzeniu ciepła odpornej na utlenianie. Powłoka zwęgliny chroni wnętrze pianek PIR przed destrukcją i rozszerzaniem się płomienia. Zjawisko to poprawia również odporność pianki na przepalanie. Istotną cechą pianek PIR jest możliwość wykorzystania do ich syntezy surowców wtórnych i odtwarzalnych, a także możliwość ich produkcji z wykorzystaniem wysokowydajnych urządzeń do produkcji pianki poliuretanowej. Wykorzystanie pianek PIR do prefabrykacji elementów budowlanych ułatwia i skraca czas ich montażu. Wszystkie te czynniki powodują, że pianki PIR stają się ważnym materiałem izolacyjnym o dużej dynamice rozwoju.

Literatura

 1. „The Polyurethanes Book”, ed. D. Randall, S. Lee, John Wiley&Sons, UK 2002.
 2. L. Żabski, „Pianki poliuretanowo-izocyjanurowe – nowy materiał termoizolacyjny dla budownictwa”, „Materiały Budowlane”, nr 1/2005, s. 46–47.
 3. H. Ulrich, „Unconventional Chemistry of Isocyanates”, „Journal of Elastomers and Plastics”, vol. 3 (2)/1971, pp. 97–111.
 4. K. Tokumoto, Y. Tamano, K.M. Gay, R. Van Maris, „An Insight into the Characteristics of Trimerisation Catalysts for Polyisocyanurate Foam Systems”, [w:] materiały konferencji „Polyurethanes 2005. Technical and Trade Fair Conference”, Houston – Texas, October 2005.
 5. J.E. Kresta, K.C. Frisch, „Comparative Studies of Isocyanurate and Isocyanurate-Urethane Foams”, „Journal of Cellular Plastics”, vol. 11 (2)/1975, pp. 267–278.
 6. H.E. Reymore, P.S. Carleton, R.A. Kolakowski, A.A.S. Sayigh, „Isocyanu rate Foams: Chemistry, Properties and Processing”, „Journal of Cellular Plastics”, vol. 11 (6)/1975, pp. 328–344.
 7. Y. Imai, G. Hattori, „Trimerization Catalysts for Isocyanurate Foams”, [w:] materiały konferencji „1980 International Urethane Conference”, Strasbourg 1980.
 8. G.F. Baumann, W. Dietrich, „Isocyanurate Rigid Foam: Relationship Between Structure and Properties”, „Journal of Cellular Plastics”, vol. 17 (3)/1981, pp. 144–147.
 9. T. Nawata, J.E. Kresta, K.C. Frisch, „Comparative Studies of Isocyanurate and Isocyanurate­‑Urethane Foams”, „Journal of Cellular Plastics”, vol. 11 (5)/1975, pp. 267–277.
 10. H.E. Reymore, R.J. Lockwood, H. Ulrich, „Novel Isocyanurate Foams Containing No Flame Retardant Additives”, „Journal of Cellular Plastics”, vol. 14 (6)/1978, pp. 332–340.
 11. M.J. Skowronski, A. DeLeon, „Isocyanurate Foam The Role of the Polyol”, „Journal of Cellular Plastics”, 15 (3)/1979, pp. 152–157.
 12. L. Żabski, A. Żyliński, W. Walczyk, B. Haszczyc, J. Papiński, „Flammability and Some Physical Properties of Rigid Poly(urethane-isocyanurate) Foams obtained from Aromatic Polyols”, [w:] materiały konferencji „Nehorlavost Polymernych Materialov”, Vol. 2, Dom Techniky CSVTS, Bratislava 1983, s. 18–128.
 13. „Terate polyols”, informacja techniczna firmy Invista, 2010.
 14. „Terol polyester polyols”, informacja techniczna firmy Oxid, 2007.
 15. „Stepanpol polyester polyols”, informacja techniczna firmy Stepan, 2011.
 16. A. DeLeon, D. Sheih, „PET Based Polyester Polyols; Do They Perform?”, [w:] materiały konferencji „Utech Asia ’97”, Crain Communications Ltd, London 1997.
 17. A. DeLeon, F. Lagrou, „New Aromatic Polyester Polyols for Hydrocarbon Blown Foams”, [w:] materiały konferencji „Utech 2000”,The Hague March 2000.
 18. R. Brooks, „Urethanes Technology International”, vol. 16 (1)/1999, pp. 34–43.
 19. J. Kusan-Bindel, „New foam formulations for PIR insulation boards”, [w:] materiały konferencji „Utech Conference”, Maastricht 2006.
 20. R. Sewell, R. Stubbs, L. Hickey, D. Norberg, „Novel Polyester Polyols – Helping MDI Go Further in Rigid Foams”, [w:] materiały konferencji „Utech Conference”, Maastricht 2006.
 21. J. Feighan, R. Steward, S.Singh, T. AbiSaleh, „Spray Foam Beyond HCFC-141b”, [w:] materiały konferencji „The API Polyurethanes Conference”, Salt Lake City 2002, s. 237–246.
 22. S. Schilling, D. Wardius, K. Lorentz, „Novel Natural Oil Polyols and Their Use in Rigid Polyurethane Insulating Foams”, [w:] materiały konferencji „Polyurethanes 2007. Technical Conference”,Orlando – Florida, September 2007.
 23. A. Guo, D. Demydov, W. Zhang, Z.S. Petrovic, „Polyols and Polyurethanes from Hydroformylation of Soybean Oil”, „Journal of Polymers and the Environment”, vol. 10 (1–2)/2002, pp. 49–52.
 24. Z.S. Petrovic, W. Zhang, I. Javni, „Structure and Properties of Polyurethanes Prepared from Triglyceride Polyols by Ozonolysis”, „Biomacromolecules”, vol. 6/2005, pp. 713–719.
 25. D.F. Sounik, „Novel Natural-Oil Based Rigid Foams for Demanding Applications: A Class I Polyisocyanurate Foam for Insulated Metal Building Panels”, [w:] materiały konferencji „Polyurethanes 2008. Technical Conference”, San Antonio – Texas, September 2008.
 26. Ch. Eilbracht, C. Schiller, P. Hohl, „Often Overlooked Factors in PIR Surfactant Development”, [w:] materiały konferencji „Polyurethanes 2005. Technical and Trade Fair Conference”, Houston – Texas, October 2005.
 27. T.W. Volz, M.J. Skowronski, „Comparison of Blowing Agent Performance in Isocyanurate Foams Used in the Production of Rigid Faced Continuous Panels”, [w:] materiały konferencji „Polyurethanes 2008. Technical Conference”, San Antonio – Texas, September 2008.
 28. J. Wu, C. Bertelo, L.Caron, „Trans-1,2-dichloroethylene for improving fire performance of urethane foam”, [w:] materiały konferencji „The API Polyurethanes 2003 Conference”, Orlando – Florida 2003, s. 454–462.
 29. H. Inohara, H. Nanno, T. Kimura, K. Yoshida, K. Yamamoto, „Newly Developed Superior Flame Retardant All Water- Blown Polyisocyanurate Foams”, [w:] materiały konferencji „Polyurethanes 2007. Technical Conference”, Orlando – Florida, September 2007.
 30. U. Stirna, U. Cabulis, I. Beverte, „Water-blown polyisocyanurate foams from vegetable oil (oleochemical) polyols”, [w:] materiały konferencji „Utech Conference”, Maastricht 2006.
 31. R.R. Romero, R.A. Grigsby, E.L. Rister, J.K. Pratt, D. Ridgway, „A Study of the Reaction Kinetics of Polyisocyanurate Foam Formulations using Real-Time FTIR”, [w:] materiały konferencji „The API Polyurethanes Expo 2004 Conference”, Las Vegas, October 2004, s. 71–80.
 32. P. Golini, P. Keller, I. Stuckemeier, L. Bertucelli, F. Pignagnoli, „Advances in polyurethane and polyisocyanurate solutions for the metal-faced insulating panels’ industry”, [w:] materiały konferencji „Utech Conference”, Maastricht 2006.
 33. A. van der Wal, „Novel High performance PIR-Systems for Continuous Panels with Easy Processing”, [w:] materiały konferencji „Utech Conference”, Maastricht 2006.
 34. EN 13823:2002, „Single Burning Item”.
 35. K. Dedecker, A. Abati, D. Stragapede, J. Gimeno, „New INSPIRE (R) adhesive-free PIR technology for sandwich panels”, [w:] materiały konferencji „Utech Conference”, Maastricht 2009.
 36. EN ISO 11925-2:2002, „Reaction to fire tests for building products. Part 2: Ignitability when subjected to direct impingement of flame”.
 37. Federation of European Rigid Polyurethane Foam Associations, Report No. 1, October 2006.
 38. Informacja techniczna firmy Elliott.
 39. L. Żabski, J. Papiński, „Pianki poliuretanowo-izocyjanurowe PIR”, „IZOLACJE”, nr 10/2002, s. 66–67.
 40. J. Sawicki, „Pianki izolacyjne PIR w budownictwie” (12.11.2010).
 41. J. Grabowski, „Pianki PIR a bezpieczeństwo ogniowe”, „IZOLACJE”, nr 3/2011, s. 46–47.
 42. A. Pietluszenko, „Płyty termoizolacyjne z PIR-u w miękkich okładzinach – właściwości i zastosowanie”, „IZOLACJE”, nr 10/2010, s. 20–21.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Marcin Marcin, 25.11.2019r., 16:35:07 W którym miesięczniku ukazał się ten artykuł?
 • Redakcja Redakcja, 26.11.2019r., 08:34:27 To artykuł z wydania 6/2012

Powiązane

Trwałość murów licowych

Trwałość murów licowych Trwałość murów licowych

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części...

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części II „Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych”, która wskazuje również wiele norm związanych (m.in. grupy norm EN 771 [2], EN 998 [3] i pośrednio EN 845 [4]). Jednak w tej grupie norm zawarte są tylko ogólne wytyczne dotyczące zasad doboru materiałów. Doświadczenia...

Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko...

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko element zwiększający estetykę i wytrzymałość powierzchni ściany, lecz także czynnik zapewniający odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach, stanowiący o komforcie jego użytkowania. Aby te funkcje mógł pełnić w każdym wnętrzu, jego rodzaj należy starannie dobrać w zależności od podłoża oraz przewidywanego...

Materiały do systemów ociepleń ETICS

Materiały do systemów ociepleń ETICS Materiały do systemów ociepleń ETICS

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładzie gipsowe w budownictwie Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych...

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych w obiektach budowlanych to suche zaprawy tynkarskie wytwarzane na spoiwie gipsowym – tzw. gładzie gipsowe. Gładzie gipsowe stosuje się na powierzchniach ścian i sufitów w celu ich wyrównania, a dzięki temu uzyskania wysokiej jakości podłoży gładkich przeznaczonych do malowania lub tapetowania.

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności...

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności płyt gipsowo-kartonowych na polskich budowach. W tym pierwszym okresie była dostępna jedynie płyta, nie było natomiast żadnych akcesoriów ani kleju gipsowego czy gipsu szpachlowego, nie mówiąc już o profilach. Płyta g-k miała zastępować mokre tynki wewnętrzne, co dobitnie podkreśla obowiązująca...

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność...

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność do akumulacji ciepła) przyczynia się zaś do poprawy jego efektywności energetycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do zapewnienia i utrzymania komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

Dom podziemny

Dom podziemny Dom podziemny

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Izolacje aerożelowe

Izolacje aerożelowe Izolacje aerożelowe

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych...

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych termoizolacji, nawet mimo stosunkowo dużego kosztu ich wytwarzania. Takim materiałem izolacyjnym, który wydaje się spełniać rosnące wymagania, jest aerożel – materiał nanoporowaty, ultralekki i transparentny.

Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych...

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń środowiska, a jednocześnie pełnić funkcję dekoracyjną. Po ich ponad 100-letniej eksploatacji można stwierdzić, że w przeważającej większości obserwowanych obiektów wygrały próbę czasu i zachowały funkcję wypraw bez specjalnych reperacji. Jednakże w wielu wypadkach wpływy atmosferyczne...

Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście...

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście do oceny wilgotnościowej przegród. Jako właściwą wskazali normę PN-EN ISO 13788 [11], która od momentu jej wprowadzenia w 2001 r. miała status normy dobrowolnego stosowania. W związku z tym już wcześniej została wdrożona do procesu dydaktycznego na wielu uczelniach technicznych. Prowadzono również...

Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a...

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a dodatkowy problem mogą stanowić dokonane w trakcie realizacji zmiany technologii czy materiałów w stosunku do zaplanowanych w projekcie. Aby zatem dokonać poprawnej oceny, należy wykonać dodatkowe badania, najlepiej metodą bezinwazyjną. Taka bezinwazyjna weryfikacja prac izolacyjnych nie jest możliwa...

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań...

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań jest wpływ wibracji, czyli drgań mechanicznych (zwanych dalej krótko drganiami), na budynki i ludzi w nich przebywających (tzw. wpływy dynamiczne).

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez...

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez projektantów, architektów i konstruktorów.

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Jak określać charakterystykę energetyczną budynków? Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto...

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto jest podstawą do porównywania koncepcji architektonicznych i szacowania przyszłych kosztów eksploatacji obiektów, w szerszej perspektywie zaś – do oceny wpływu budynków na środowisko. W wybranych przypadkach (dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego) wskaźniki zapotrzebowania...

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.]...

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.] lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”. Ten cel, zacytowany z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [20, 24], przedstawiony...

Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia...

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ" - tłumaczą Jarosławowi Guzalowi Szymon Markiewicz – dyrektor handlowy, i Dariusz Krakowski – przedstawiciel handlowy firmy Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o.

Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania,...

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania, a dokładniej: na skutek kolejno tworzących się w podłożu soczewek lodu.

Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik,...

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik, bo w takich strefach zachodzą skomplikowane zjawiska klimatyczne związane ze zmianami tempa dyfuzji powietrza suchego i pary wodnej oraz migracją wilgoci, adekwatne do warunków cieplno-wilgotnościowych panujących po obu stronach ścian. Zjawiska te rzutują na jakość konstrukcji obiektu i kształtują...

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Jak izolować ściany zewnętrzne budynków? Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002...

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W jego interesie jest jednak rozważenie zastosowania lepszej ochrony cieplnej, niż wymagana w przepisach, tzn. wyboru takich rozwiązań, których efektywność ekonomiczna...

Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Najnowsze produkty i technologie

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do...

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do nich emisja radonu – radioaktywnego gazu szlachetnego pochodzącego z gruntu. Do uszczelnienia budowli przeciwko wnikaniu tego szkodliwego dla zdrowia gazu przeznaczone są zarówno samoprzylepne membrany bitumiczno‑polimerowe KÖSTER KSK SY 15, jak i dwuskładnikowe, bitumiczno‑polimerowe masy uszczelniające...

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021 THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na...

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na spełnienie wymagań wynikających z nowych Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 roku.

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki...

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki oraz ciągłe rozbudowywanie i ulepszanie oferty produktowej przyczyniły się do uzyskania prawa ochrony własności intelektualnej oraz Krajowej Oceny Technicznej.

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi? Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje...

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w nowych przepisach, ale też w rozwiązaniach w segmencie stolarki okiennej. Mają one spełnić oczekiwania inwestorów, którzy troszczą się o swój portfel, ale też o zdrowie i komfort użytkowania wnętrz.

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt? Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki...

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki procesowi produkcyjnemu wykorzystującemu wyłącznie naturalne surowce mamy gwarancję, że dom został ocieplony produktem przyjaznym dla środowiska i mieszkańców, a jego jakość i wysoki parametr termoizolacyjny zagwarantują nie tylko cieplejszy dom zimą, ale i chłodniejszy latem.

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.