Izolacje.com.pl

Gładzie gipsowe w budownictwie

inż. Jacek Urban | 2011-04-27
Knauf

Knauf

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej.

Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych w obiektach budowlanych to suche zaprawy tynkarskie wytwarzane na spoiwie gipsowym – tzw. gładzie gipsowe.

Stosuje się je na powierzchniach ścian i sufitów w celu ich wyrównania, a dzięki temu uzyskania wysokiej jakości podłoży gładkich przeznaczonych do malowania lub tapetowania.

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

F.H.U. DEROWERK Zbigniew Białas Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych...

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych aplikowanych w konstrukcje ścian, stropów oraz pustki połaci dachowych w celu poprawy poziomu izolacyjności cieplnej i akustycznej. Jej generalnym przedstawicielem w Polsce jest Firma Handlowo-Usługowa DEROWERK z Łodzi.

dr inż. Maciej Jaworski Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli...

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli ogrzania bądź chłodzenia pomieszczeń [1]. Szczególnie duża konsumpcja energii występuje w budynkach użyteczności publicznej. W tych budynkach wskaźnik zużycia (w kWh/m2/a) jest dwa do sześciu razy większy, odpowiednio w biurach i restauracjach, niż w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. Liczby...

Gładź gipsowa to gotowa sucha mieszanka przygotowana fabrycznie z użyciem gipsu drobno mielonego, wypełniacza mineralnego i dodatków modyfikujących. Mieszankę przed zastosowaniem miesza się z wodą zarobową i nakłada ręcznie lub mechanicznie na podłoża mineralne. 

Gładź gipsową nakłada się na podłoża równe, suche i nienarażone na działanie wilgoci, takie jak płyty gipsowe ścienne, tynki gipsowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Gładź może być również stosowana na gładkim betonie.

W recepturze gładzi jako spoiwo stosuje się zwykle wysokiej jakości drobno zmielony gips półwodny o wysokim stopniu białości. Do podobnych w działaniu należy zaliczyć również gładzie oparte na spoiwie anhydrytowym, aktywowane dodatkiem siarczanu potasu lub cementem.

Należy dodać, że na krajowym rynku budowlanym obecne są również gładzie gipsowo-polimerowe, wzbogacone o dodatek spoiwa polimerowego. Są one zalecane do stosowania na trudnych do tynkowania podłożach oraz gdy zachodzi konieczność prowadzenia prac w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnościowych. Gładzie gipsowo-polimerowe wykazują zwiększone parametry wytrzymałościowe oraz przyczepność do podłoża, nie pylą, nie ulegają rozmyciu, a przede wszystkim mają wysoką retencję niezbędną do utrzymywania wody w zaczynie.

Podstawowe parametry gładzi podano w tabeli 1.

Zastosowanie gładzi gipsowych przynosi wymierne korzyści technologiczne, do których należą:

 • długi czas wiązania dostosowany do potrzeb wykonawstwa,
 • dobra urabialność zaprawy po zarobieniu wodą,
 • wysoka retencja wody pozwalająca na utrzymanie w zaprawie właściwej ilości wody niezbędnej do całkowitej hydratacji spoiwa,
 • dobra obróbka pozwalająca na wykonanie równej i gładkiej powierzchni,
 • szybkie wysychanie – zależnie od warunków panujących w wykańczanym pomieszczeniu,
 • wysoka przyczepność do różnych podłoży budowlanych, odporność na skurcze i spękania,
 • izolacyjność cieplna i ogniowa,
 • wysoka jakość wykonanych z ich użyciem powierzchni,
 • bardzo dobre podłoże do malowania i tapetowania.

Gładzie gipsowe – wymagania normowe

Zgodnie z wymaganiami normy europejskiej PN-EN 13279-1 „Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania” gładź gipsową z uwagi na zawartość gipsu należy zaliczyć do tynków cienkowarstwowych: C6 w przypadku udziału spoiwa gipsowego > 50%, lub do tynków gipsowych B2 przy zawartości < 50% spoiwa gipsowego. Porównanie wymagań stawianych tynkom B2 i C6 według normy PN -EN 13279-1 przedstawiono w tabeli 2.

Wykonywanie gładzi

Zakres stosowania

Gładzie gipsowe mogą być wykonywane na równych podłożach gipsowych, gipsowo-kartonowych, z cegły ceramicznej, wapienno-piaskowej, na mocnych tynkach cementowo- wapiennych i cementowych oraz z betonu komórkowego lub betonu ciężkiego (w tym gładkiego) wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. Nie należy stosować gładzi gipsowych w pralniach i łazienkach oraz w innych pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza przekraczającej przez dłuższy czas 75%.

Materiały

Do wykonywania gładzi poza materiałem niezbędne są:

 • woda do wykonania zaczynu gipsowego,
 • środek do gruntowania podłoży (ze świadectwem dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie),
 • narożniki aluminiowe perforowane (25×25 mm) do zabezpieczenia naroży zewnętrznych,
 • siatka z włókna szklanego (5×5 mm).

Warunki przystąpienia do wykonywania robót

Wymagania ogólne:

 • do prowadzenia robót można przystąpić w pomieszczeniach, w których zostały zakończone prace instalacyjne, wbudowano okna i drzwi, oraz tam, gdzie wykonane zostały podłoża pod gładzie. Okna, drzwi i inne elementy, które nie będą tynkowane, należy zabezpieczyć folią lub innymi materiałami ochronnymi. Dotyczy to także gniazdek elektrycznych;
 • temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić min. +5ºC przez okres co najmniej jednej doby od wykonania gładzi;
 • do wykonania gładzi należy przystąpić nie wcześniej niż po 4 tyg. od czasu wykonania ścian i stropów przy korzystnych warunkach (np. latem), natomiast w warunkach niekorzystnych (np. przy wysokiej wilgotności powietrza, ochłodzeniu) – najwcześniej po 8 tyg.

Przygotowanie podłoży

Wymagania ogólne dla podłoży

 Ze względu na to, że stosowanie gładzi gipsowych jest ekonomiczne przy nieznacznej ich grubości, zaleca się wykonywanie ich na powierzchniach równych, bez większych zwichrowań i krzywizn. Podłoża murowane z cegieł, bloczków i pustaków powinny mieć spoiny całkowicie wypełnione zaprawą. Odchylenie od dwumetrowej łaty przyłożonej w dowolnym kierunku nie powinno być większe niż 3 mm.

Taki stopień równości mogą w praktyce zapewnić wielkowymiarowe elementy prefabrykowane, ściany monolityczne wykonane w deskowaniach przestawnych lub ślizgowych oraz starannie wykonane, na pełne spoiny lub klejone z bloczków mury.

Wilgotność podłoża, na którym ma być nanoszona gładź gipsowa, nie może przekraczać 2–3%.

Podłoże powinno być stałe (mocne), suche, czyste, bez brudu i tłuszczu. Stare odstające warstwy i obsypujące się tynki należy usunąć. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości wykonania, jak ubytki, wybrzuszenia i wypukłości, trzeba usunąć. Ubytki i dziury należy wypełnić zaprawą cementową w proporcji 1:3 (cement:piasek) lub zaprawą gipsową wykonaną z kleju gipsowego. W przypadku użycia zaprawy cementowej naprawy należy dokonać na 3 dni przed wykonaniem gładzi i zagruntować środkiem gruntującym.

Powierzchnie zatłuszczone należy zmyć wodą z dodatkiem detergentów, a następnie czystą wodą. Odsłonięte części metalowe powinny być zabezpieczone przed korozyjnym działaniem gipsu. Zabezpieczenia te można wykonać przez nałożenie powłok malarskich, owinięcie foliami z tworzyw sztucznych lub, w przypadku przeprowadzenia przez ściany rur gazowych, CO i wodociągowych, zastosowanie tulejek ochronnych z PCW.

Przy wykonywaniu zabezpieczeń zaleca się korzystanie z instrukcji wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej pt. „Wytyczne zabezpieczania elementów stalowych w budownictwie przed korozyjnym działaniem gipsu”.

Wszystkie gniazda elektryczne należy zabezpieczyć specjalnymi zatyczkami plastikowymi lub papierami.

W przypadku występowania na płaszczyźnie lub w narożach połączeń dwóch materiałów, np. cegły i betonu, lub stropów wykonywanych z płyt prefabrykowanych, należy na tych połączeniach przykleić zaprawą gipsową pasek z siatki nylonowej o oczkach 5×5 mm i szerokości 30 cm. Narożniki aluminiowe należy osadzać na kleju gipsowym lub gipsie szpachlowym.

Wymagania szczegółowe dla niektórych rodzajów podłoży

Podłoża o wysokiej chłonności, np. z bloczków z betonu komórkowego, starych tynków cementowych i cementowo-wapiennych, należy zagruntować środkiem do gruntowania.

Podłoża z elementów betonowych (betonu ciężkiego) należy sprawdzić pod kątem obecności środka antyadhezyjnego (środek przeciw przyczepności elementu betonowego do formy). Powierzchnię betonu zanieczyszczonego środkiem antyadhezyjnym należy zmyć wodą z detergentem, następnie czystą wodą i nanieść na warstwę kontaktową środek zwiększający przyczepność.

Podłoża betonowe podlegające obróbce termicznej za pomocą nagrzewania (np. wielka płyta, stropy żerańskie) powinny być sprawdzone pod kątem pełnego związania i stwardnienia warstwy wierzchniej.

Na podłożach z nie w pełni związaną warstwą wierzchnią nie można wykonywać gładzi gipsowych bez uprzedniego dokładnego usunięcia łuszczącej się lub pylącej warstwy. Następnie po wyschnięciu podłoże należy zagruntować właściwym preparatem gruntującym.

Gruntowanie podłoża jest obowiązkowe podczas tynkowania gipsem. Praktyka budowlana wskazuje na potrzebę stosowania środków gruntujących na wszystkich występujących w budownictwie podłożach ze względu na bezpieczeństwo oraz trwałość wykonywanych tynków.

W przypadku gładzi gipsowych istotnym czynnikiem jest dobór właściwego preparatu gruntującego, uwzględniający chłonność podłoża, na którym nakładana jest gładź gipsowa, oraz kompatybilność zaprawy z podłożem.  Środek gruntujący należy nanieść szczotką, pędzlem lub wałkiem malarskim bądź metodą natrysku.

Sprzęt, urządzenia i narzędzia

Sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania gładzi to:

 • typowe rusztowania rurowe,
 • typowe stoliki tynkarskie,
 • pojemnik gumowy lub wiadro z miękkiego tworzywa sztucznego do sporządzenia zaczynu gipsowego,
 • mieszadło do mieszania zaczynu gipsowego,
 • wiertarka do zamocowania mieszadła,
 • długa paca nierdzewna (130×400 mm),
 • krótka paca nierdzewna (130×280 mm),
 • duża kielnia,
 • mała kielnia do nakładania zaprawy,
 • kątownik do tynków,
 • poziomica aluminiowa,
 • łata aluminiowa prostokątna (2,5 m),
 • łata aluminiowa trapezowa (2,5 m),
 • małe szpachelki,
 • przyrząd do szlifowania,
 • pędzel ławkowiec,
 • młotek murarski,
 • przymiar składany (2 m),
 • cyklina z blachy stalowej,
 • szczotka druciana.

Przygotowanie zaczynu gipsowego

Suchą mieszankę należy wsypywać do czystej zimnej wody aż do momentu przykrycia lustra wody (orientacyjny stosunek wody do gipsu podany jest na opakowaniu) i pozostawić na 2–3 min. Następnie trzeba wymieszać ręcznie lub mechanicznie, by uzyskać jednorodną masę bez grudek (fot. 1).

Zawsze należy przygotowywać taką ilość zaczynu, która może być całkowicie zużyta do czasu rozpoczęcia wiązania gipsu.

Zaczyn należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta podaną na opakowaniu. Niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym ani przygotowywanie nowej porcji zaprawy w brudnym pojemniku i brudnymi narzędziami, gdyż resztki związanego gipsu, stanowiące zalążki krystalizacji, skracają czas wiązania świeżego zaczynu.

Wykonywanie gładzi gipsowych

Wykonywanie gładzi gipsowych można rozpocząć po spełnieniu warunków podanych wyżej. W przypadku podłoży gruntowanych środek gruntujący powinien należycie wyschnąć i się nie kleić. Wykonywanie gładzi gipsowych powinno przebiegać następująco.

W pierwszej kolejności należy nałożyć zaprawę na sufit (fot. 2). Do tego celu trzeba używać długiej pacy. Zaprawę nakłada się na pacę kielnią. Prace należy wykonywać przy wykorzystaniu rusztowań lub stolików tynkarskich.

Gładź nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę w kierunku od siebie. Po nałożeniu zaprawy należy ją wstępnie wyrównać łatą aluminiową trapezową.

Dalsze wyrównywanie powierzchni wykonuje się w czasie zacierania gładzi za pomocą stalowych pacek (blichówek). Zacieranie to, połączone z ewentualnym zwilżaniem powierzchni, należy rozpocząć wtedy, gdy gips zaczyna wiązać. Zacieranie gładzi należy wykonywać ciągłymi półkolistymi ruchami od prawej strony do lewej (na ścianach – półkolistymi ruchami od dołu do góry) (fot. 3).

Gdy powierzchnie ścian są duże, należy je podzielić na odpowiednie części, tak aby można było wykonywać kolejne operacje bez przestojów. Jeśli na powierzchni świeżo wykonanej gładzi zostaną zauważone większe nierówności (wypukłości), należy je usunąć za pomocą cykliny z blachy stalowej osadzonej w uchwycie drewnianym, lekko zwilżając wodą powierzchnię gładzi i delikatnie zeskrobując wypukłości przy niewielkim nachyleniu cykliny.

Po wyschnięciu gładzi ewentualne pozostałe nierówności usuwa się papierem ściernym lub siatką do szlifowania.

Roboty wykończeniowe

Wykończenie gładzi na stykach i szczelinach dylatacyjnych

Gładzie na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości od 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość gładzi. W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte paskiem juty, a w gładzi pozostawione szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą.

Wykończenie naroży i obmurzy

Naroża oraz wszelkie obrzeża gładzi powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. wykończone na ostro, zaokrąglone. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, jak przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu, powinny być chronione narożnikami aluminiowymi wpuszczonymi w gładź.

Malowanie i tapetowanie

Malowanie lub tapetowanie gładzi gipsowych powinno się odbywać po ich wyschnięciu, które w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu (temperatury i wilgotności powietrza) trwa do ok. 7 dni. Wilgotność gładzi w momencie przystąpienia do malowania lub tapetowania nie powinna wynosić więcej niż ok. 1%.

Do malowania można stosować farby klejowe, emulsyjne i olejne (fot. 4). Przed naniesieniem warstwy wierzchniej (warstwa malowana lub tapetowana) podłoże należy zagruntować preparatem do gruntowania podłoży mineralnych. Preparat gruntujący nanosi się za pomocą szczotki, pędzla lub wałka malarskiego.

Do nakładania warstwy wierzchniej (powłoki malarskiej lub tapety) można przystąpić po dokładnym wyschnięciu środka gruntującego. Podczas malowania i tapetowania trzeba przestrzegać instrukcji producentów farb, klejów i tapet. Nie należy stosować jako podkładu mleka wapiennego i tzw. białkowania.

Pielęgnowanie świeżych gładzi gipsowych

Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe, powinny być dobrze wietrzone aż do całkowitego ich wyschnięcia. Temperatury powietrza, w których gładzie wysychają, nie powinny być niższe niż +5C. W okresie letnim należy chronić wysychające gładzie przed nasłonecznieniem i intensywnym suszeniem w czasie pierwszych 24 godz.

Warunki odbioru gładzi gipsowych

Sprawdzeniu podlega:

 • przygotowanie podłoży,
 • rodzaj zastosowanych materiałów,
 • grubość gładzi,
 • przyczepność gładzi do podłoża,
 • występowanie wad i uszkodzeń powierzchni,
 • prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.

Powierzchnia wykonanej gładzi powinna być równa, bez wyraźnych śladów łączenia oraz powinna mieć jednolitą powierzchnię. Niedopuszczalne są następujące wady i uszkodzenia na powierzchni gładzi gipsowej:

  • prześwity podłoża,
  • rdzawe wykwity (wynikające z kontaktu niezabezpieczonej stali z gipsem),
  • plamy, smugi i zacieki,
  • wypryski i spęcznienia,
  • pęknięcia,
  • miejscowe, większe od dopuszczalnych nierówności powierzchni gładzi, a w szczególności:
  • - odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej (2 m),
   - odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości,
   - odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),
    - odchyleni
   a przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego nie większe niż 2 mm na 1 m.

Warunki BHP

Zaprawy gipsowe należy przygotowywać w okularach ochronnych, rękawicach oraz w ubraniu roboczym. W razie zanieczyszczenia oczu trzeba je dokładnie przepłukać wodą i zgłosić się do lekarza.

Jeśli używane są narzędzia elektryczne, należy przestrzegać szczegółowych przepisów BHP zawartych w instrukcjach obsługi tych urządzeń. Jakość wykonywanych gładzi gipsowych zależy w znacznej mierze od umiejętności i poziomu wiedzy technicznej wykonawców.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • sylwester sylwester, 04.11.2012r., 17:59:28 Pan inzynier jest w błędzie gładzie powinny być takie jak tynki czyli jak tynk kat III to odchylenia od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej 3mm w liczbie nie większej niż 3 na całej dlugości łaty kontrolnej czyli 2m, od pionu 4mm w pomieszczeniach do3,5 m wysokości od poziomu nie wiecej niż 3mm na dl 1m i nie więcej niż 6mm na całej pow. ograniczonej przegrodami np ściany odchylenie od kąta nie więcej niż 3mm na 1m kątownik kontrolny ramiona 0,5x1m połączenie zewnętrzne ściete. Kłania się PNB-10100. Pozdrawiam

Powiązane

Jacek Sawicki Płyty warstwowe w okładzinach metalowych – wymagania

Płyty warstwowe w okładzinach metalowych – wymagania Płyty warstwowe w okładzinach metalowych – wymagania

Samonośne płyty warstwowe w okładzinach metalowych przeznaczone do zastosowań w obiektach budowlanych podlegają, jak każdy wyrób budowlany, odpowiednim procedurom normalizacyjnym. Procedury te informują,...

Samonośne płyty warstwowe w okładzinach metalowych przeznaczone do zastosowań w obiektach budowlanych podlegają, jak każdy wyrób budowlany, odpowiednim procedurom normalizacyjnym. Procedury te informują, na ile i w jakim zakresie można gwarantować poprawne funkcjonowanie produktu w budowli w przewidywanym okresie użytkowania. Udzielane aprobaty oznaczają, że określone właściwości użytkowe we wskazanych warunkach eksploatacyjnych oraz w poprawnie zaprojektowanych i wykonanych obiektach, przy zachowaniu...

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Anna Kaczmarek Trwałość murów licowych

Trwałość murów licowych Trwałość murów licowych

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części...

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części II „Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych”, która wskazuje również wiele norm związanych (m.in. grupy norm EN 771 [2], EN 998 [3] i pośrednio EN 845 [4]). Jednak w tej grupie norm zawarte są tylko ogólne wytyczne dotyczące zasad doboru materiałów. Doświadczenia...

mgr inż. Michał Wieczorek, mgr inż. Krzysztof Nosal Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko...

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko element zwiększający estetykę i wytrzymałość powierzchni ściany, lecz także czynnik zapewniający odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach, stanowiący o komforcie jego użytkowania. Aby te funkcje mógł pełnić w każdym wnętrzu, jego rodzaj należy starannie dobrać w zależności od podłoża oraz przewidywanego...

mgr inż. Paweł Kielar Materiały do systemów ociepleń ETICS

Materiały do systemów ociepleń ETICS Materiały do systemów ociepleń ETICS

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Zbigniew Rekucki Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności...

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności płyt gipsowo-kartonowych na polskich budowach. W tym pierwszym okresie była dostępna jedynie płyta, nie było natomiast żadnych akcesoriów ani kleju gipsowego czy gipsu szpachlowego, nie mówiąc już o profilach. Płyta g-k miała zastępować mokre tynki wewnętrzne, co dobitnie podkreśla obowiązująca...

dr inż. Maciej Jaworski Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność...

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność do akumulacji ciepła) przyczynia się zaś do poprawy jego efektywności energetycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do zapewnienia i utrzymania komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

dr inż. Marek Kamieniarz Dom podziemny

Dom podziemny Dom podziemny

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

dr inż. Jerzy Szyszka Izolacje aerożelowe

Izolacje aerożelowe Izolacje aerożelowe

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych...

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych termoizolacji, nawet mimo stosunkowo dużego kosztu ich wytwarzania. Takim materiałem izolacyjnym, który wydaje się spełniać rosnące wymagania, jest aerożel – materiał nanoporowaty, ultralekki i transparentny.

inż. Jacek Urban Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych...

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń środowiska, a jednocześnie pełnić funkcję dekoracyjną. Po ich ponad 100-letniej eksploatacji można stwierdzić, że w przeważającej większości obserwowanych obiektów wygrały próbę czasu i zachowały funkcję wypraw bez specjalnych reperacji. Jednakże w wielu wypadkach wpływy atmosferyczne...

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście...

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście do oceny wilgotnościowej przegród. Jako właściwą wskazali normę PN-EN ISO 13788 [11], która od momentu jej wprowadzenia w 2001 r. miała status normy dobrowolnego stosowania. W związku z tym już wcześniej została wdrożona do procesu dydaktycznego na wielu uczelniach technicznych. Prowadzono również...

mgr inż. Jerzy Żurawski Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a...

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a dodatkowy problem mogą stanowić dokonane w trakcie realizacji zmiany technologii czy materiałów w stosunku do zaplanowanych w projekcie. Aby zatem dokonać poprawnej oceny, należy wykonać dodatkowe badania, najlepiej metodą bezinwazyjną. Taka bezinwazyjna weryfikacja prac izolacyjnych nie jest możliwa...

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

dr hab. inż., prof. PK Krzysztof Stypuła Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań...

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań jest wpływ wibracji, czyli drgań mechanicznych (zwanych dalej krótko drganiami), na budynki i ludzi w nich przebywających (tzw. wpływy dynamiczne).

mgr inż. Paweł Tomczyk Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez...

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez projektantów, architektów i konstruktorów.

dr hab. Włodzimierz Urbaniak Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ, dr inż. Aleksander Dariusz Panek Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Jak określać charakterystykę energetyczną budynków? Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto...

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto jest podstawą do porównywania koncepcji architektonicznych i szacowania przyszłych kosztów eksploatacji obiektów, w szerszej perspektywie zaś – do oceny wpływu budynków na środowisko. W wybranych przypadkach (dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego) wskaźniki zapotrzebowania...

dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.]...

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.] lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”. Ten cel, zacytowany z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [20, 24], przedstawiony...

Jarosław Guzal Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia...

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ" - tłumaczą Jarosławowi Guzalowi Szymon Markiewicz – dyrektor handlowy, i Dariusz Krakowski – przedstawiciel handlowy firmy Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania,...

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania, a dokładniej: na skutek kolejno tworzących się w podłożu soczewek lodu.

Jacek Sawicki Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik,...

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik, bo w takich strefach zachodzą skomplikowane zjawiska klimatyczne związane ze zmianami tempa dyfuzji powietrza suchego i pary wodnej oraz migracją wilgoci, adekwatne do warunków cieplno-wilgotnościowych panujących po obu stronach ścian. Zjawiska te rzutują na jakość konstrukcji obiektu i kształtują...

Jacek Sawicki Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

Piotr Rogalski Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Jak izolować ściany zewnętrzne budynków? Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002...

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W jego interesie jest jednak rozważenie zastosowania lepszej ochrony cieplnej, niż wymagana w przepisach, tzn. wyboru takich rozwiązań, których efektywność ekonomiczna...

mgr inż. Tomasz Karwat Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej

Sprawdź komponenty do natrysku piany

Sprawdź komponenty do natrysku piany Sprawdź komponenty do natrysku piany

Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta

Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta

Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty »

Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty » Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty »

Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem »

Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem » Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem »

Jakie wybrać pokrycie dachowe?

Jakie wybrać pokrycie dachowe? Jakie wybrać pokrycie dachowe?

„Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! »

„Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! » „Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! »

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym po...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

Getin Noble Bank SA Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować? Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia...

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia dostępne w banku sposoby jego sfinansowania.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Bogata oferta produktów i rozwiazań, gwarancja bezpiecznych zakupów oraz możliwość negocjacji warunków i cen to tylko niektóre zalet platformy handlowej merXu. Zobacz, dlaczego warto korzystać z merXu.

Bogata oferta produktów i rozwiazań, gwarancja bezpiecznych zakupów oraz możliwość negocjacji warunków i cen to tylko niektóre zalet platformy handlowej merXu. Zobacz, dlaczego warto korzystać z merXu.

FOVEO TECH Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe

Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe

Po nałożeniu na elewację zewnętrzne tynki cienkowarstwowe są w zasadzie nie do odróżnienia, niezależnie od tego, jakiego są rodzaju. Jednak to podobieństwo jest tylko wizualne.

Po nałożeniu na elewację zewnętrzne tynki cienkowarstwowe są w zasadzie nie do odróżnienia, niezależnie od tego, jakiego są rodzaju. Jednak to podobieństwo jest tylko wizualne.

Balex Metal Sp. z o. o. Jak modernizować budynki przemysłowe?

Jak modernizować budynki przemysłowe? Jak modernizować budynki przemysłowe?

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności...

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności termicznej. Najlepszym i najszybszym sposobem dostosowania istniejących obiektów do aktualnych warunków technicznych oraz standardów architektonicznych jest zastosowanie płyt warstwowych.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

DEFRO Kominek a rekuperacja w domu

Kominek a rekuperacja w domu Kominek a rekuperacja w domu

W dobie rosnących opłat za wszelkiego rodzaju dobra i usługi wielu z nas szuka oszczędności. Wysoki procent comiesięcznych wydatków stanowi pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Konkretniej,...

W dobie rosnących opłat za wszelkiego rodzaju dobra i usługi wielu z nas szuka oszczędności. Wysoki procent comiesięcznych wydatków stanowi pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Konkretniej, chodzi o ogrzewanie domu. Utrzymanie komfortu termicznego jest naszą podstawową potrzebą. Pamiętajmy jednak, że nie trzeba na to wydawać ogromnych sum. Obecnie na rynku istnieje wiele rozwiązań, które zapewniają oszczędne i wydajne ogrzewanie. Jednym z nich może być kominek. Zazwyczaj jest on stosowany...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.