Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Instalacje odnawialnych źródeł energii

Instalacje odnawialnych źródeł energii, fot. freeimages.com

Instalacje odnawialnych źródeł energii, fot. freeimages.com

Wdrożenie technologii fotowoltaiki słonecznej i energii słonecznej termicznej daje szansę przynoszenia obywatelom i przedsiębiorstwom korzyści, tak w zakresie ochrony klimatu, jak i ekonomiczne.

Zobacz także

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Dachy biosolarne – połączenie dachu zielonego i ogniw fotowoltaicznych jako sposób na zwiększenie efektywności instalacji PV

Dachy biosolarne – połączenie dachu zielonego i ogniw fotowoltaicznych jako sposób na zwiększenie efektywności instalacji PV Dachy biosolarne – połączenie dachu zielonego i ogniw fotowoltaicznych jako sposób na zwiększenie efektywności instalacji PV

Połączenie instalacji fotowoltaicznej i dachu zielonego jest korzystne, ponieważ pozwala uzyskać efekt synergii przy wytwarzaniu prądu. Stosunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej prowadzi do...

Połączenie instalacji fotowoltaicznej i dachu zielonego jest korzystne, ponieważ pozwala uzyskać efekt synergii przy wytwarzaniu prądu. Stosunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej prowadzi do mniejszego nagrzewania modułów fotowoltaicznych, co poprawia ich efektywność.

mgr inż. Damian Czernik Energooszczędne i ekologiczne rozwiązania instalacyjne do budynków hotelarskich

Energooszczędne i ekologiczne rozwiązania instalacyjne do budynków hotelarskich Energooszczędne i ekologiczne rozwiązania instalacyjne do budynków hotelarskich

Na etapie projektowania budynku usług hotelarskich architekci oraz projektanci branżowi poruszają wiele kwestii związanych z racjonalnym zużyciem energii. Dlatego z jednej strony wykorzystują rozwiązania...

Na etapie projektowania budynku usług hotelarskich architekci oraz projektanci branżowi poruszają wiele kwestii związanych z racjonalnym zużyciem energii. Dlatego z jednej strony wykorzystują rozwiązania architektoniczno-budowlane, które zmniejszają potrzeby cieplne budynku oraz likwidują mostki termiczne. Z drugiej, stosowane są systemy instalacyjne, które zapewniają odpowiedni komfort cieplny, przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynku oraz podnoszą prestiż ekologiczny obiektu....

Radosław Nawara Wymiana instalacji przy adaptacji zabytkowych budynków

Wymiana instalacji przy adaptacji zabytkowych budynków Wymiana instalacji przy adaptacji zabytkowych budynków

Instalacje elektryczne i energetyczne to istotne kwestie w procesie dostosowywania starego, zabytkowego budynku do nowych funkcji. Już sama zmiana funkcji generuje wiele zmian i wyzwań, bo np. budynki...

Instalacje elektryczne i energetyczne to istotne kwestie w procesie dostosowywania starego, zabytkowego budynku do nowych funkcji. Już sama zmiana funkcji generuje wiele zmian i wyzwań, bo np. budynki i lokale handlowe wymagają szerszych klatek schodowych, wyższych kondygnacji niż jest to wymagane w budynkach mieszkalnych.

Zgodnie z art. 2 ust 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii, instalacja odnawialnego źródła energii to instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół:

 • urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła lub chłodu opisanych przez dane techniczne i handlowe, w których energia elektryczna lub ciepło lub chłód są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, lub
 • obiektów budowlanych i urządzeń, stanowiących całość techniczno-użytkową służącą do wytwarzania biogazu, biogazu rolniczego, biometanu lub wodoru odnawialnego,

a także połączony z tym zespołem magazyn energii elektrycznej, magazyn biogazu lub instalacja magazynowa w rozumieniu art. 3 pkt 10a ustawy – Prawo energetyczne wykorzystywana do magazynowania biogazu rolniczego, biometanu lub wodoru odnawialnego.

Instalacje odnawialnych źródeł energii

Wdrożenie technologii fotowoltaiki słonecznej i energii słonecznej termicznej daje szanse przynoszenia obywatelom i przedsiębiorstwom korzyści, tak w zakresie ochrony klimatu, jak i korzyści ekonomiczne. Wykorzystanie energii słonecznej, w połączeniu z efektywnością energetyczną, stanowi sposób na ochronę obywateli i przedsiębiorców przed zmiennością cen paliw kopalnych. Te fundamentalne wartości leżące u podstaw ograniczenia barier w rozwoju instalacji fotowoltaicznych w pełni uzasadniały odejście od zawartej w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawowej zasady kontynuacji, mającej na celu zapewnienie ładu przestrzennego, z której wynikałaby dopuszczalność realizacji takich inwestycji tylko w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej.

Czytaj też: Żywotność dachów metalowych i systemów fotowoltaicznych

Nie sposób uzasadnić pierwszeństwa zasady kontynuacji przed korzyściami, jakie dla społeczeństwa płyną z energii słonecznej, tj. zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego, stabilnością jej cen oraz korzyściami dla klimatu, takimi jak ograniczenie odpadów, oszczędność paliw kopalnych oraz zmniejszeniem w skali globalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Odnośnie do ograniczeń w lokowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wiąże organy gminy jedynie w zakresie polityki przestrzennej realizowanej w formie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie zaś w decyzjach ustalających warunki zabudowy.

Powyższe świadczy o tym, iż sam ustawodawca w sposób całkowicie rozłączny traktuje odnoszące się do instalacji odnawialnego źródła energii gminne regulacje planistyczne (studium i planu zagospodarowania przestrzennego) oraz mające zastosowanie w przypadku ich braku przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odnoszące się do ustalenia lokalizacji takich inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. To od gminy zależy więc, czy podejmie ona działania planistyczne skutkujące uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego, w którym określone zostaną tereny pod budowę urządzeń, o jakich mowa w art. 10 ust. 2a o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Brak określenia w tym trybie takich terenów w żaden sposób nie wyłącza możliwości lokalizacji określonych w tych przepisach instalacji odnawialnych źródeł energii na podstawie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy, a ograniczeń z tym związanych nie można się dopatrywać i wywodzić z jednoznacznego brzmienia art. 61 ust. 3 ww. ustawy, z którego wynika wprost, że przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Certyfikat instalatora

Osoba dokonująca instalacji:

 • mikroinstalacji lub
 • małych instalacji, których łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW, albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW, lub
 • instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW,

zwana dalej „instalatorem”, może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego o wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, zwanego dalej „certyfikatem”.

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:

 • kotłów i pieców na biomasę lub
 • systemów fotowoltaicznych, lub
 • słonecznych systemów grzewczych, lub
 • pomp ciepła, lub
 • płytkich systemów geotermalnych.

Certyfikat może być wydany instalatorowi, który:

1) posiada:

a) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b) dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub

c) udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub

d) świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 152 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, lub

e) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii;

2) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;

3) ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji, małej instalacji, której łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW, albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń, o którym mowa w art. 146 ust. 1 lub w art. 153 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii;

4) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, o której mowa w art. 137 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, odpowiednio dla danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

Zakup ciepła

Zakup ciepła oferowanego przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującemu się obrotem ciepła lub wytwarzaniem ciepła i jego sprzedażą odbiorcom końcowym jest realizowany w pierwszej kolejności przed zakupem ciepła z innych źródeł, niebędących instalacjami.

Obowiązek zakupu ciepła dotyczy ciepła, które jest oferowane po cenie nie wyższej od średniej ceny ciepła z innych źródeł zasilających sieć, powiększonej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dla roku kalendarzowego poprzedzającego odpowiednio rok zatwierdzenia taryfy lub rok ustalenia cen i stawek opłat dla ciepła wytworzonego w instalacji.

W przypadku gdy wskaźnik jest ujemny, obowiązek zakupu ciepła dotyczy ciepła, które jest oferowane po cenie nie wyższej od średniej ceny ciepła z innych źródeł zasilających sieć.

W przypadku gdy ciepło zostanie wytworzone w instalacji, w której są spalane biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy wspólnie z innymi paliwami, obowiązek zakupu dotyczy jedynie części wytworzonego ciepła, odpowiadającej wartości energetycznej biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w łącznej wartości energetycznej wszystkich paliw zużytych do wytworzenia ciepła w tej instalacji.

W przypadku gdy na całym obszarze danej sieci ciepłowniczej funkcjonuje efektywny system ciepłowniczy w rozumieniu art. 7b ust. 4 ustawy Prawo energetyczne (DzU. z 2017 r., poz. 220 i 791), przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się na tym obszarze obrotem ciepłem lub wytwarzaniem ciepła i jego sprzedażą odbiorcom końcowym nie jest objęte obowiązkiem zakupu ciepła od podmiotów wytwarzających ciepło z instalacji, których przyłączenie do danej sieci nastąpiło od dnia funkcjonowania na obszarze tej sieci efektywnego systemu ciepłowniczego.

Obowiązek zakupu ciepła

Obowiązek zakupu ciepła jest wykonywany przy zapewnieniu minimalizacji ilości strat ciepła w przyłączeniowej sieci ciepłowniczej.

Instalacja może być przyłączona do sieci pod warunkiem że:

1) są spełnione w szczególności następujące wymagania techniczne:

a) jest zapewnione racjonalne wykorzystanie ciepła oraz oddziaływanie na warunki eksploatacji sieci ciepłowniczej i sterowanie pracą tej sieci przez układ technologiczny instalacji oraz przyłączeniowej sieci ciepłowniczej,

b) są spełnione warunki określone w tabelach regulacyjnych, odzwierciedlających charakter pracy danej instalacji i innych źródeł współpracujących z siecią ciepłowniczą,

c) jest zapewniona odpowiednia wydajność instalacji do uzdatniania wody, a także są spełnione wymagania dotyczące jakości wody uzdatnionej w celu napełniania sieci ciepłowniczej oraz uzupełniania ubytków nośnika ciepła, w przypadku dostarczania ciepła przez przepływ nośnika ciepła,

d) jest zapewnione rejestrowanie i kontrolowanie parametrów nośnika ciepła oraz ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej, a także zdalne rejestrowanie i kontrolowanie tych parametrów oraz zdalne sterowanie pracą instalacji w przypadku dostarczania ciepła przez przepływ nośnika ciepła,

e) są zapewnione odpowiednie parametry techniczne wymiennika ciepła, przez który następuje odbiór ciepła z instalacji do sieci, oraz miejsca i sposób jego włączenia do sieci ciepłowniczej, w przypadku gdy dostawa ciepła z instalacji odbywa się przez wymiennik ciepła,

f) są spełnione odpowiednie wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego, układu regulacji ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej, a w szczególności do regulacji natężenia przepływu nośnika ciepła oraz regulacji temperatury nośnika ciepła, a także miejsc ich zainstalowania;

2) zostały wydane warunki przyłączenia instalacji do sieci.

Wydając warunki przyłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej, uwzględnia się ocenę wpływu przyłączanej instalacji na warunki techniczne funkcjonowania systemu ciepłowniczego, a także możliwości wpływu przyłączanej instalacji na wzrost opłat za dostarczanie ciepła, ponoszonych przez odbiorców końcowych w tym systemie ciepłowniczym, sporządzoną przez dystrybutora ciepła.

Warunki przyłączenia wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku gdy wynika to z uwarunkowań pracy sieci ciepłowniczej wynikających z tabeli regulacyjnej, instalacja może być przyłączona do rurociągu powrotnego sieci ciepłowniczej.

Na potrzeby ustalenia rzeczywistej ilości zakupionego ciepła przyjmuje się wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego określonego w umowie, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Kontrola warunków technicznych zakupu ciepła

Kontrolę warunków technicznych zakupu ciepła przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Prezesa URE, które powinno zawierać w szczególności:

 • oznaczenie osoby dokonującej kontroli;
 • nazwę i adres siedziby kontrolowanego przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się obrotem ciepłem lub jego wytwarzaniem i sprzedażą odbiorcom końcowym;
 • określenie zakresu kontroli.

Osoby upoważnione przez Prezesa URE do dokonywania kontroli są uprawnione do:

 • wstępu na teren nieruchomości i do miejsc, gdzie są zamontowane układy pomiarowo-rozliczeniowe;
 • analizy dokumentów dotyczących realizacji obowiązku zakupu ciepła;
 • żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół i przedstawia się organom kontrolowanego przedsiębiorstwa energetycznego.

Koszty realizacji obowiązku zakupu ciepła z instalacji uwzględnia się w kalkulacji cen lub stawek opłat za ciepło dostarczone odbiorcom końcowym lub stawek opłat za usługi przesyłowe ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych realizujących ten obowiązek, przyjmując, że każda jednostka ciepła sprzedawanego przez dane przedsiębiorstwo energetyczne wszystkim odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci ciepłowniczej jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami.

Reklamacja dotycząca:

 • braku wydania w terminie warunków przyłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej,
 • odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, w tym zwiększenia mocy przyłączeniowej,
 • odmowy przyłączenia instalacji pomimo upływu terminu wynikającego z zawartej umowy,
 • nieuzasadnionego ograniczenia pracy instalacji lub odłączenia instalacji od sieci ciepłowniczej

jest rozpatrywana przez dystrybutora ciepła w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Reklamację rozpatruje się w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej – w przypadku gdy reklamacja została złożona w postaci elektronicznej albo składający reklamację wyraził zgodę na prowadzenie sprawy w tej postaci.

Z praktyki sądowej

Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla instalacji odnawialnego źródła energii wymaga jedynie przeprowadzenia tak zwanej uproszczonej analizy urbanistycznej. Weryfikuje się spełnienie wymogów określonych w art. 61 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a więc sprawdza się istnienie odpowiedniego uzbrojenia terenu, wymóg zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz zgodności decyzji z przepisami odrębnymi.
                                Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2023 r. II OSK 911/22

Dla wydania decyzji o warunkach zabudowy co do zasady niezbędne jest spełnienie wszystkich wymogów, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym wymogu, aby co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, była zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Jednakże zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, a także instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii.
             Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 31 marca 2023 r. II SA/Go 129/23

Przykład praktyczny 1

Pytanie

Czy jest możliwe lokowanie farmy fotowoltaicznej pomimo braku planu miejscowego?

Odpowiedź

Z przepisów art. 10 ust. 2a i art. 15 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że kwestia lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW stanowi element treściowy studium oraz planu miejscowego.

Z przepisów tych nie wynika jednak, by tego rodzaju inwestycje mogły być realizowane wyłącznie na podstawie planu miejscowego. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest ustalenie warunków zabudowy dla części działki ewidencyjnej. Nie zgadza się jednak z organami, że w tej sprawie takie szczególne okoliczności faktyczno-prawne – pozwalające na ustalenie warunków zabudowy dla części działki – nie występują. Przyjąć bowiem należy, że przez „teren”, o którym mowa art. 59 ust. 1 i art. 61 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, trzeba rozumieć obszar jednej lub kilku konkretnie określonych działek ewidencyjnych, a nie fragment działki ewidencyjnej, na którym inwestor planuje realizację inwestycji.

Objęcie decyzją o warunkach zabudowy części działki ewidencyjnej w świetle art. 59 ust. 1 wskazanej ustawy jest dopuszczalne jedynie wyjątkowo i musi wynikać ze szczególnych uwarunkowań, np. część działki jest już objęta ustaleniami planu miejscowego lub decyzją wydaną w trybie tzw. specustaw; planowana jest inwestycja liniowa, która z natury rzeczy obejmuje jedynie część działek przy znacznej ich liczbie.

Z wyjątkowymi uwarunkowaniami mamy jednak również do czynienia w sprawie, w której planowana jest inwestycja o charakterze szczególnym i z punktu widzenia ustawodawcy priorytetowym. Ocenę tę potwierdza wprowadzone dla niej w art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyłączenie konieczności spełnienia wymogów zasady dobrego sąsiedztwa i dostępu do drogi publicznej.

Należy przy tym zauważyć, że zmieniając treść tego przepisu ustawodawca potwierdził, że instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii stanowią szczególne inwestycje, podobnie jak wskazane w tym przepisie linie kolejowe, obiekty liniowe i urządzenia infrastruktury technicznej, które co do zasady sytuowane są na częściach działek ewidencyjnych. Zatem lokalizacja farmy fotowoltaicznej, niezależnie od jej mocy, zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy oceny przesłanki dobrego sąsiedztwa oraz dostępu do drogi publicznej, oraz odniesienia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej możliwe jest ustalanie warunków zabudowy dla fragmentu działki ewidencyjnej. Jedynie przed ewentualnym wydaniem decyzji zgodnej z wnioskiem inwestorów, organ zobowiązany jest wystąpić, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 6 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o uzgodnienie z organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych treści decyzji, jeżeli inwestorzy lokalizację inwestycji przewidzieli na gruntach rolnych, podlegających ochronie na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Przykład praktyczny 2

Pytanie
Czy organ jest władny wydać decyzję dotyczącą warunków zabudowy dla infrastruktury produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii?

Odpowiedź
Budowa infrastruktury produkującej energię z odnawialnych źródeł energii, tj. energii słonecznej, stanowi instalację odnawialnego źródła energii, co skutkuje brakiem konieczności weryfikacji, czy zamierzenie inwestycyjne spełnia wymogi z przepisów art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Bowiem w świetle art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii nie ma podstaw do formułowania tez sugerujących, że przewidziane w art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyłączenie przesłanki dobrego sąsiedztwa i dostępu do drogi publicznej dotyczy wyłącznie instalacji odnawialnego źródła energii o małej mocy. Byłoby to w istocie ograniczenie definicji ustawowej z art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii, do której wprost i bezpośrednio odsyła art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W świetle art. 52 ust. 2 pkt 1 i art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu stanowiącego część działki ewidencyjnej, jeżeli teren ten można jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku graficznym do decyzji.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 20.02.1015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. DzU z 2023 r., poz. 1436 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci (t.j. DzU z 2017, poz. 1084 ze zm.).

Komentarze

Powiązane

Jacek Sawicki Izolacje akustyczne i antywibracyjne w chłodnictwie

Izolacje akustyczne i antywibracyjne w chłodnictwie

Źródłami hałasu i wibracji w chłodnictwie są urządzenia chłodnicze, czyli maszyny cieplne wykorzystywane w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Źródłami hałasu i wibracji w chłodnictwie są urządzenia chłodnicze, czyli maszyny cieplne wykorzystywane w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Jacek Sawicki Otuliny techniczne w budownictwie

Otuliny techniczne w budownictwie Otuliny techniczne w budownictwie

Otuliny techniczne to grupy powłokowych materiałów izolacyjnych. Ich przeznaczeniem jest ochrona i zabezpieczanie zewnętrznych powierzchni instalacji i przewodów sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych,...

Otuliny techniczne to grupy powłokowych materiałów izolacyjnych. Ich przeznaczeniem jest ochrona i zabezpieczanie zewnętrznych powierzchni instalacji i przewodów sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych, a także określonej armatury i urządzeń przed uszkodzeniami fizycznymi oraz wystąpieniem niekorzystnych zjawisk obniżania jakości funkcji użytkowych bądź ich utraty; przy instalacjach ciepłowniczych – ochrona osób przed poparzeniem, przy instalacjach elektrycznych – przed...

mgr inż. Jerzy Żurawski Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W...

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym [2] oraz w rozporządzeniach: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2008) [3], w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego [4] oraz w rozporządzeniu w sprawie metodologii...

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych...

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji różni wykonawcy podejmowali kolejne próby naprawy ściany (iniekcje rys i domniemanych pustek), nie uzyskali jednak pożądanych efektów. W związku z tym na zlecenie właściciela budynku przeprowadzono ekspertyzę konstrukcji zbiornika, dzięki której stwierdzono przyczyny obserwowanych...

Jacek Sawicki Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co...

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co przekłada się na niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ. Dzięki tej właściwości zmniejsza się lub jest zatrzymywany przepływ ciepła przez konstrukcję, na której materiał został zamocowany bądź wbudowany.

Konrad Koper Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek

Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek

Użytkownicy bardzo często przywiązują wagę wyłącznie do elementów estetycznych kominka, nie zdają sobie natomiast sprawy z tego, że o bezpieczeństwie i komforcie użytkowania decydują: odpowiednie przygotowanie...

Użytkownicy bardzo często przywiązują wagę wyłącznie do elementów estetycznych kominka, nie zdają sobie natomiast sprawy z tego, że o bezpieczeństwie i komforcie użytkowania decydują: odpowiednie przygotowanie miejsca montażu, sama instalacja oraz użycie odpowiednich materiałów.

dr Artur Miros Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych

Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych

Jednym z najważniejszych zadań stawianych izolacjom technicznym jest ograniczanie strat energii cieplnej. Brak izolacji, jej nieodpowiednie zaprojektowanie lub wykonanie mogą skutkować znacznym podwyższeniem...

Jednym z najważniejszych zadań stawianych izolacjom technicznym jest ograniczanie strat energii cieplnej. Brak izolacji, jej nieodpowiednie zaprojektowanie lub wykonanie mogą skutkować znacznym podwyższeniem kosztów pozyskiwania energii. Materiały te chronią przed kondensacją pary wodnej na powierzchni instalacji, co wydłuża czas ochrony użytkowej i zapobiega pogorszeniu wydajności.

dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009

Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009 Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009

Specyfikacja preizolowanych rur giętkich zawarta jest w normach serii PN-EN 15632, m.in. w normie PN-EN 15632-1:2009. Niektóre zapisy tego dokumentu wymagają komentarza, ponieważ zawierają błędy i nieścisłości...

Specyfikacja preizolowanych rur giętkich zawarta jest w normach serii PN-EN 15632, m.in. w normie PN-EN 15632-1:2009. Niektóre zapisy tego dokumentu wymagają komentarza, ponieważ zawierają błędy i nieścisłości mogące utrudniać wykonywanie koniecznych obliczeń.

mgr inż. Bartłomiej Sędłak Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla...

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla której wymagana jest dana klasa odporności ogniowej, należy uszczelnić ich przejście w sposób zapewniający przynajmniej taką samą klasę odporności ogniowej, jaką ma przegroda.

Waldemar Joniec Piony i przepusty instalacyjne

Piony i przepusty instalacyjne Piony i przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

dr Artur Miros, mgr inż. Grażyna Swołek Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości,...

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości, szczególnie w przypadku pomiarów w wysokich temperaturach, wymaga przeanalizowania wielu zagadnień, m.in. związanych z właściwościami badanego materiału, przygotowania próbek do badań i wiedzy na temat zachowania materiału w zmiennych warunkach pomiarowych.

mgr inż. Ryszard Borkowski Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle

Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle

Stosowanie izolacji cieplnych jest nieodłącznym elementem modernizacji urządzeń energetycznych i instalacji przemysłowych. Wciąż jednak się zdarza, że podczas doboru materiałów izolacyjnych nie przykłada...

Stosowanie izolacji cieplnych jest nieodłącznym elementem modernizacji urządzeń energetycznych i instalacji przemysłowych. Wciąż jednak się zdarza, że podczas doboru materiałów izolacyjnych nie przykłada się wagi do ich jakości i grubości. Wynika to często z przekonania, że lepsze izolacje są nieekonomiczne, ponieważ wymagają większego nakładu finansowego na początku inwestycji. Czy pogląd ten jest słuszny?

dr Artur Miros Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych

Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych

Artykuł przedstawia podejście normowe i pozanormowe do wprowadzonych w ostatnich kilku latach zmian wymagań izolacyjności termicznej dla izolacji przemysłowych.

Artykuł przedstawia podejście normowe i pozanormowe do wprowadzonych w ostatnich kilku latach zmian wymagań izolacyjności termicznej dla izolacji przemysłowych.

Robert Kotwas Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych

Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych

Czym jest odporność ogniowa i klasyfikacja NRO? Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do właściwości materiałów, z których zostały one wykonane - zarówno...

Czym jest odporność ogniowa i klasyfikacja NRO? Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do właściwości materiałów, z których zostały one wykonane - zarówno jeśli chodzi o konstrukcje budowlane, jak i systemy instalacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Instalacje dobrze zaizolowane

Instalacje dobrze zaizolowane Instalacje dobrze zaizolowane

Poziom zużycia energii oraz stopień bezpieczeństwa pożarowego w budynku zależą od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji przewodów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Poziom zużycia energii oraz stopień bezpieczeństwa pożarowego w budynku zależą od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji przewodów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Marcin Gryka Właściwości i zastosowanie polimoczników

Właściwości i zastosowanie polimoczników Właściwości i zastosowanie polimoczników

Jakie jest zastosowanie polimoczników, a także wady i zalety tego tworzywa? Jak aplikować polimoczniki?

Jakie jest zastosowanie polimoczników, a także wady i zalety tego tworzywa? Jak aplikować polimoczniki?

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej...

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EP?

mgr inż. Sławomir Dudziak Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich

Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich

Dachy płaskie stanowią najchętniej stosowane przekrycie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Jak je prawidłowo projektować?

Dachy płaskie stanowią najchętniej stosowane przekrycie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Jak je prawidłowo projektować?

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Robert Kotwas Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC

Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC

Elementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze w budynkach mogą generować hałas, który w dłuższej perspektywie obniża komfort akustyczny. Czym jest współczynnik pochłaniania dźwięku?

Elementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze w budynkach mogą generować hałas, który w dłuższej perspektywie obniża komfort akustyczny. Czym jest współczynnik pochłaniania dźwięku?

mgr inż. Jerzy Żurawski Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania

Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania

Zgodnie z prawem budowlanym w każdym budynku musi istnieć sprawny system wentylacji. Skuteczna i energooszczędna wentylacja jest równie istotna, jak dobrej jakości woda, efektywna izolacja termiczna przegród...

Zgodnie z prawem budowlanym w każdym budynku musi istnieć sprawny system wentylacji. Skuteczna i energooszczędna wentylacja jest równie istotna, jak dobrej jakości woda, efektywna izolacja termiczna przegród lub efektywny energetycznie system grzewczy.

dr inż. Zbigniew Tomasz Grzegorzewski Izolacje w instalacjach słonecznych

Izolacje w instalacjach słonecznych Izolacje w instalacjach słonecznych

Wykorzystanie energii słonecznej mało komu kojarzy się z koniecznością zastosowania odpowiednich systemów izolacyjnych. A jednak systemy solarne nie tylko wymagają zastosowania specjalnych materiałów izolacyjnych,...

Wykorzystanie energii słonecznej mało komu kojarzy się z koniecznością zastosowania odpowiednich systemów izolacyjnych. A jednak systemy solarne nie tylko wymagają zastosowania specjalnych materiałów izolacyjnych, ale również wprowadzenia odpowiedniej technologii w produkcji urządzeń do przetwarzania energii słonecznej, które muszą mieć wysoką izolacyjność.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych

Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych

Największą zmorą połączeń gwintowanych stosowanych w instalacjach wodociągowych jest przeciekanie. Wszelkiego typu nieszczelności mogą powodować szereg przykrych konsekwencji, poczynając od rosnących rachunków...

Największą zmorą połączeń gwintowanych stosowanych w instalacjach wodociągowych jest przeciekanie. Wszelkiego typu nieszczelności mogą powodować szereg przykrych konsekwencji, poczynając od rosnących rachunków za wodę, a kończąc na powstawaniu zagrożenia dla zdrowia mieszkańców lub użytkowników budynku. Aby uniknąć podobnych problemów, od dawna stosuje się specjalne uszczelnienie połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych. Najstarszą i ciągle popularną metodą jest uszczelnienie wykonane przy użyciu...

doc. dr inż. Jarosław Wasilczuk, dr inż. Marian Sobiech Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących...

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących wentylacji [1-4].

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.