Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich

Selected aspects of flat roof design

Przeważająca część dachów płaskich to stropodachy
Bauder

Przeważająca część dachów płaskich to stropodachy


Bauder

Dachy płaskie stanowią najchętniej stosowane przekrycie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Dlatego są przedmiotem szczególnego zainteresowania inżynierów i konstruktorów.

Zobacz także

Gamrat Technologie wykorzystywane w produkcji rur

Technologie wykorzystywane w produkcji rur Technologie wykorzystywane w produkcji rur

W nowoczesnym przemyśle i budownictwie rury odgrywają kluczową rolę w tworzeniu niezawodnych i trwałych systemów do przesyłu wody, ścieków oraz innych substancji. Technologie wykorzystywane w produkcji...

W nowoczesnym przemyśle i budownictwie rury odgrywają kluczową rolę w tworzeniu niezawodnych i trwałych systemów do przesyłu wody, ścieków oraz innych substancji. Technologie wykorzystywane w produkcji rur ewoluowały, oferując materiały i rozwiązania dostosowane do szerokiego spektrum zastosowań, od prostych instalacji domowych po skomplikowane systemy przemysłowe. Wśród najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych do produkcji rur znajdują się polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC) i stal....

Zawód Typer Rekuperacja czy wentylacja grawitacyjna – na co postawić?

Rekuperacja czy wentylacja grawitacyjna – na co postawić? Rekuperacja czy wentylacja grawitacyjna – na co postawić?

W dzisiejszych czasach dbanie o odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach stało się kluczowym elementem zdrowego stylu życia. W związku z tym coraz więcej osób zastanawia się nad wyborem odpowiedniego...

W dzisiejszych czasach dbanie o odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach stało się kluczowym elementem zdrowego stylu życia. W związku z tym coraz więcej osób zastanawia się nad wyborem odpowiedniego systemu wentylacyjnego. Dwa popularne rozwiązania to rekuperacja i wentylacja grawitacyjna. Czym się charakteryzują i która z nich uchodzi za lepsze rozwiązanie? Poznajcie najważniejsze informacje dotyczące każdej z proponowanych opcji.

PAROC Polska Otulina z wełny mineralnej czy maty izolacyjne?

Otulina z wełny mineralnej czy maty izolacyjne? Otulina z wełny mineralnej czy maty izolacyjne?

Izolacja termiczna, przeciwpożarowa, przeciwkondensacyjna i akustyczna – to kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy zabezpieczeniu przewodów grzewczych, kanałów wentylacyjnych czy rurociągów...

Izolacja termiczna, przeciwpożarowa, przeciwkondensacyjna i akustyczna – to kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy zabezpieczeniu przewodów grzewczych, kanałów wentylacyjnych czy rurociągów przemysłowych. Tu z pomocą profesjonalnym wykonawcom przychodzi równie profesjonalne rozwiązanie – wełna kamienna, która ze względu na swoje doskonałe właściwości oraz parametry jest niezawodnym wyborem nawet w przypadku najbardziej wymagających obszarów roboczych. Pozostaje tylko zadać sobie pytanie:...

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono przegląd podstawowych informacji odnośnie projektowania dachów płaskich, ze szczególnym uwzględnieniem obliczania wartości charakterystycznych oddziaływań w świetle obowiązujących norm (systemu eurokodów). Poruszono również kwestię zdefiniowania odpowiednich kombinacji obciążeń dla tego typu konstrukcji.

Selected aspects of flat roof design

The article presents an overview of key information concerning flat roof design engineering, with special consideration of calculation of characteristic action values in light of the applicable standards (Eurocodes). In addition, the issue of defining adequate combinations of loads for these structures is mentioned.

Dachy płaskie ze względu na rodzaj konstrukcji można podzielić się na [1]:

 • dachy o konstrukcji lekkiej, np. drewnianej, stalowej,
 • stropodachy - dachy płaskie oparte na stropie ostatniej kondygnacji.

Przeważająca część dachów płaskich to stropodachy. W środowisku inżynieryjnym często utożsamia się te dwa pojęcia [2].

Stropodachy ze względu na układ warstw można podzielić na trzy grupy [3]:

 • pełne,
 • odpowietrzane,
 • wentylowane.

W stropodachach pełnych warstwy izolacyjne (cieplna i przeciwwodna) przylegają bezpośrednio do konstrukcji nośnej. Wyróżnia się dwa rodzaje stropodachów pełnych:

 • o tradycyjnym
 • i odwróconym układzie warstw.

W stropodachach o tradycyjnym układzie warstw izolacja termiczna oddzielona jest od konstrukcji nośnej paroizolacją, chroniącą ją przed zawilgoceniem na skutek zjawiska dyfuzji pary wodnej [3, 4]. Hydroizolacja stanowi zewnętrzną warstwę przekrycia.

RYS. 1. Przekrój przez stropodach pełny o odwróconym układzie warstw: 1 – warstwa ochronna żwirowa, 2 – warstwa filtracyjna (włóknina), 3 – izolacja cieplna, 4 – izolacja wodoszczelna, 5 – warstwa gruntująca, 6 – warstwa nośna ze spadkiem 1–2%, 7 – tynk; rys. T. Błaszczyński [3]

RYS. 1. Przekrój przez stropodach pełny o odwróconym układzie warstw: 1 – warstwa ochronna żwirowa, 2 – warstwa filtracyjna (włóknina), 3 – izolacja cieplna, 4 – izolacja wodoszczelna, 5 – warstwa gruntująca, 6 – warstwa nośna ze spadkiem 1–2%, 7 – tynk; rys. T. Błaszczyński [3] 

W stropodachach o odwróconym układzie warstw hydroizolacja znajduje się pod warstwą izolacji termicznej i pełni równocześnie funkcję paroizolacji. Zalety i możliwości wykorzystania stropodachów o odwróconym układzie warstw przedstawiono w artykule "Dachy płaskie - trwałe i estetyczne" [2].

Na RYS. 1 przedstawiono układ warstw w przykładowym stropodachu pełnym o odwróconym układzie warstw.

W stropodachu odpowietrzanym pod hydroizolacją znajduje się system kanalików powietrznych uzyskanych za pomocą papy perforowanej lub z gruboziarnistą posypką [4], dzięki którym możliwe jest niwelowanie powstającego nadciśnienia powietrza i pary wodnej [3].

Wśród stropodachów wentylowanych można wyróżnić stropodachy:

 • kanalikowe,
 • szczelinowe
 • i dwudzielne [3].

W stropodachach kanalikowych nad termoizolacją znajduje się system kanalików uzyskanych poprzez położenie na nim płyt falistych.

Stropodachy szczelinowe mają dość podobną budowę, szczeliny nad warstwą izolacji termicznej uzyskuje się przez ułożenie np. betonowych płyt korytkowych.

W stropodachach dwudzielnych między ocieplonym stropem a konstrukcją przekrycia dachowego znajduje się przestrzeń wentylowana [3, 4]. Dzieli się je na:

 • przełazowe (wysokość przestrzeni wentylowanej powyżej 0,90 m)
 • i nieprzełazowe (wysokość przestrzeni wentylowanej poniżej 0,90 m).

Stropodachy wentylowane dwudzielne zapewniają najlepszy komfort użytkownikom ostatniej kondygnacji, a ich warstwy są najmniej narażone na zawilgocenie [4].

Obciążenia stałe i użytkowe

Norma PN-EN 1990:2004 [5] dzieli oddziaływania ze względu na ich zmienność w czasie na:

 • stałe, np. ciężar własny konstrukcji,
 • zmienne, np. obciążenie zmienne stropów, oddziaływania wiatru, obciążenie śniegiem.

Zgodnie z tym dokumentem charakterystyczny ciężar własny konstrukcji można obliczać dla nominalnych (przyjętych w projekcie) wymiarów i ciężarów objętościowych zestawionych w załączniku A do normy PN-EN 1991-1-1:2004 [6]. Obejmuje on wszystkie elementy przegrody: konstrukcyjne i niekonstrukcyjne, ciężar urządzeń technologicznych, ziemi i balastu.

Obciążeniom użytkowym dachów poświecono rozdział 6.3.4 normy PN-EN 1991-1-1:2004 [6]. Ze względu na dostępność podzielono je na 3 kategorie:

 • H - bez dostępu, z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw,
 • I - z dostępem, użytkowane zgodnie z kategoriami od A do D zdefiniowanymi w tej normie,
 • K - z dostępem, o przeznaczeniu specjalnym, np. na lądowisko dla helikopterów.

Większość dachów płaskich kwalifikuje się do kategorii H. Zgodnie z normą PN-EN 1991-1-1:2004 [6] sprawdzenia dachów należy dokonywać przy założeniu niezależnie działającego obciążenia skupionego Qk (o wartości z zakresu 0,9 kN do 1,5 kN, wartość zalecana przez załącznik krajowy to 1,0 kN) i równomiernie rozłożonego qk (o wartości z zakresu od 0 kN/m2 do 1,0 kN/m2, wartość zalecana przez załącznik krajowy to 0,4 kN/m2).

Należy więc zdefiniować dwa oddzielne przypadki obciążenia:

 • pierwszy, w którym obciążenie użytkowe przyjmujemy jako równomiernie rozłożone,
 • i drugi, w którym przyjmujemy je jako siłę skupioną umiejscowioną tak, aby wywoływała najbardziej niekorzystny dla konstrukcji rozkład sił wewnętrznych.

Obciążenie śniegiem

RYS. 2. Podział Polski na strefy obciążenia śniegiem gruntu; rys. PN-EN 1991-1-3:2005 [7]

RYS. 2. Podział Polski na strefy obciążenia śniegiem gruntu; rys. PN-EN 1991-1-3:2005 [7]

Załącznik krajowy do normy PN-EN 1991-1-3:2005 [7] dzieli Polskę na 5 stref obciążenia śniegiem gruntu. Granice poszczególnych stref zaprezentowano na RYS. 2, a wartości charakterystyczne odpowiadające poszczególnym strefom (sk) zestawiono w TABELI 1.

W trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej [5] obciążenie śniegiem dachów należy ustalać według wzoru:

s = μi · Ce · Ct · sk    (1)

gdzie:

μi - współczynnik kształtu dachu, dla dachów płaskich (kąt nachylenia połaci α  ≤  5°) μi = μ1 = 0,8 – dla płaskich dachów jedno- i dwupołaciowych,

Ce - współczynnik ekspozycji, dla terenu wystawionego na działanie wiatru Ce = 0,8,normalnego Ce = 1,0, osłoniętego od wiatru Ce = 1,2,

Ct - współczynnik termiczny, w przypadku przegród o współczynniku przenikania ciepła U  <  1 W/(m2·K) należy przyjąć Ct =1.

Na RYS. 3 przedstawiono rozkład współczynnika kształtu dachu dla dachów jedno- i dwupołaciowych. W przypadku dachów dwupołaciowych należy uwzględnić przypadki równomiernego i nierównomiernego obciążenia śniegiem.

TABELA 1. Wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem gruntu dla poszczególnych stref [7]

TABELA 1. Wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem gruntu dla poszczególnych stref [7]

RYS. 3. Rozkład współczynnika kształtu dachu dla dachu jednopołaciowego, dachu dwupołaciowego (przypadki równomiernego i nierównomiernego obciążenia); rys. PN-EN 1991-1-3:2005 [7]

RYS. 3. Rozkład współczynnika kształtu dachu dla dachu jednopołaciowego, dachu dwupołaciowego (przypadki równomiernego i nierównomiernego obciążenia); rys. PN-EN 1991-1-3:2005 [7]

Oddziaływania wiatru

Załącznik krajowy do normy PN-EN 1991-1-4:2008 [8] dzieli Polskę na trzy strefy obciążenia wiatrem.

Na RYS. 4 pokazano granice poszczególnych stref. Każdej ze stref norma przypisuje wartość podstawowej bazowej prędkości wiatru.

W TABELI 2 zestawiono wartości dla poszczególnych stref.

Po ustaleniu strefy i związanej z nią podstawowej, bazowej prędkości wiatru należy obliczyć bazową prędkość wiatru vb zgodnie ze wzorem:

vb = cdir · cseason · vb,0   (2)

gdzie:

cdir - współczynnik kierunkowy, wartością zalecaną przez normę PN-EN 1991-1-4:2008 [8] jest cdir = 1;

cseason - współczynnik sezonowy, wartością zalecaną przez normę PN-EN 1991-1-4:2008 [8] jest cseason = 1.

RYS. 4. Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem; rys. PN-EN 1991-1-4:2008 [8]

RYS. 4. Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem; rys. PN-EN 1991-1-4:2008 [8]

TABELA 2. Wartości charakterystyczne obciążenia wiatrem dla poszczególnych stref

TABELA 2. Wartości charakterystyczne obciążenia wiatrem dla poszczególnych stref

Kolejnym krokiem jest obliczenie wartości bazowej ciśnienia prędkości wiatru qb i wartości szczytowego ciśnienia prędkości wiatru qp:

qb = 0,5 · ρ · vb2    (3)

gdzie:

ρ - gęstość powietrza, wartością zalecaną przez normę PN-EN 1991-1-4:2008 [8] jest ρ = 1,25 kg/m3.

qp(z) = ce(z)·qb   (4)

gdzie:

ce(z) - współczynnik ekspozycji.

Współczynnik ekspozycji zależy od przyjętej kategorii terenu i wysokości odniesienia. W przypadku dachów będzie ona wysokością mierzoną od podłoża do głównej kalenicy (oznaczanej w normie PN-EN 1991-1-4:2008 [8] literą h).

W TABELI 3 zestawiono kategorie terenu i odpowiadające im wzory do obliczania współczynnika ekspozycji.

TABELA 3. Kategorie terenu

TABELA 3. Kategorie terenu

Ostatnim krokiem jest obliczenie ciśnienia wiatru na powierzchnie zewnętrzne (we) i wewnętrzne (wi) według wzorów:

we = qp·cpe  (5)

wi = qp·cpi  (6)

gdzie:

cpe - współczynnik ciśnienia zewnętrznego,

cpi - współczynnik ciśnienia wewnętrznego.

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego zależy od kształtu dachu, pola dachu (jego położenia względem strony nawietrznej), pola powierzchni, na którą działa wiatr (do obliczania konstrukcji dachu należy przyjąć współczynnik globalny cpe,10).

Na RYS. 5 przedstawiono oznaczenia pól dachów płaskich, a w TABELI 4 odpowiadające im współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachu o ostrych krawędziach. Wartość dodatnia współczynnika ciśnienia oznacza, że ciśnienie skierowane jest ku powierzchni (parcie), a ujemne przeciwnie (ssanie).

RYS. 5. Oznaczenia pól dachów płaskich: e = min (b, 2 h), gdzie b – wymiar poprzeczny do kierunku wiatru; rys. PN-EN 1991-1-4:2008 [8]

RYS. 5. Oznaczenia pól dachów płaskich: e = min (b, 2 h), gdzie b – wymiar poprzeczny do kierunku wiatru; rys. PN-EN 1991-1-4:2008 [8]

TABELA 4. Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachu o ostrych krawędziach [8]

TABELA 4. Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachu o ostrych krawędziach [8]

Współczynnik ciśnienia wewnętrznego zależy od stosunku pola otworów (gdzie cpe ≤ 0) do pola wszystkich otworów oznaczonego μ.

Norma PN-EN 1991-1-4:2008 [8] dopuszcza możliwość przyjęcia bardziej niekorzystnej wartości cpi = +0,2 lub cpi = –0,3 w przypadku, gdy oszacowanie μ jest niemożliwe lub nie jest uważane za uzasadnione.

Charakterystyczne ciśnienie wiatru na powierzchnie zewnętrzne uzyskuje się poprzez pomnożenie we przez współczynnik konstrukcyjny cscd równy dla większości budynków 1.

Charakterystyczne ciśnienie wiatru na powierzchnie wewnętrzne tożsame jest z wartością wi.

Obciążenie wiatrem, jakie musi przenieść konstrukcja nośna, to różnica między charakterystycznym ciśnieniem wiatru na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne.

Z analizy wyników badań modeli prostopadłościennych budynków wysokich i średniej wysokości zaprezentowanych w pracy "Oddziaływania wiatru na dachy płaskie" [9] wynika wniosek o poprawności zaproponowanego przez normę rozkładu ciśnienia zewnętrznego na dachy płaskie.

Kombinacje oddziaływań

Norma PN-EN 1990:2004 [5] nakazuje projektowanie konstrukcji metodą stanów granicznych. Pojęcie "stany graniczne" zdefiniowano następująco: "stany, po przekroczeniu których konstrukcja nie spełnia stawianych jej kryteriów projektowych". Rozróżnia się stany graniczne:

 • nośności - związane z katastrofą lub innymi postaciami zniszczenia konstrukcji;
 • użytkowalności - po przekroczeniu których konstrukcja lub jej element przestaje spełniać stawiane mu wymagania użytkowe.

Stany graniczne należy odnosić do sytuacji obliczeniowych, które dzielą się na trwałe (zwykłe warunki użytkowania konstrukcji), przejściowe (chwilowe warunki użytkowania konstrukcji, np. podczas montażu), wyjątkowe (wyjątkowe warunki pracy konstrukcji, np. wybuch, zniszczenie jednego z jej elementów) i sejsmiczne [5].

Przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności należy wykazać, że spełniony jest warunek:

Ed  ≤  Rd   (7)

gdzie:

Ed - wartość obliczeniowa efektu oddziaływań, np. siła wewnętrzna – moment zginający lub siła tnąca,

Rd - wartość obliczeniowa odpowiedniej nośności, obliczona zgodnie z odpowiednią częścią Eurokodu (np. dla konstrukcji żelbetowych zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 [10])

Wartość Ed należy wyznaczać, stosując kombinacje oddziaływań, które mogą wystąpić jednocześnie.

Dla trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej można stosować mniej korzystne wyrażenie: (6.10a) lub (6.10b) z normy PN-EN 1990:2004 [5], w przypadku zestawu obciążeń zdefiniowanych w tym artykule przyjmą one postaci (8) (odpowiada wzorowi 6.10a) oraz (9)–(11) (odpowiadają wzorowi 6.10b).

(8)

(9)

(10)

(11)

gdzie:

G - charakterystyczna wartość obciążenia stałego,
W - charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem (należy przeanalizować wiatr działający na budynek pod różnymi kątami [8]),
S - charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem (należy przeanalizować przypadki równomiernego i nierównomiernego obciążenia śniegiem [7]),
Q - charakterystyczna wartość obciążenia użytkowego (należy przeanalizować obciążenie siłą skupioną i obciążeniem równomiernie rozłożonym [6]),
γG - współczynnik częściowy dla oddziaływań stałych, zgodnie z załącznikiem A do normy PN-EN 1990:2004 [5], γG = 1,35 dla oddziaływań niekorzystnych, γG = 1,0 dla oddziaływań korzystnych,
γQ - współczynnik częściowy dla oddziaływań zmiennych, zgodnie z załącznikiem A do normy PN-EN 1990:2004 [5], γQ dla oddziaływań niekorzystnych, γQ = 0 dla oddziaływań korzystnych,
ξ - współczynnik redukcyjny, zgodnie z załącznikiem A do normy PN-EN 1990:2004 [5] ξ = 0,85,
ψ0,s - współczynnik dla wartości kombinacyjnej obciążenia śniegiem, zgodnie z załącznikiem A do normy PN-EN 1990:2004 [5] dla Polski ψ0,s = 0,7 miejscowości położone na wysokości A > 1000 m nad poziomem morza, ψ0,s = 0,5 miejscowości położone na wysokości A ≤ 1000 m nad poziomem morza,
ψ0,w - współczynnik dla wartości kombinacyjnej oddziaływania wiatru, zgodnie z załącznikiem A do normy PN-EN 1990:2004 [5] ψ0,w = 0,6.

Obciążenie użytkowe pojawia się tylko we wzorze (11), ponieważ współczynnik kombinacyjny dla dachów kategorii H ψ0 = 0. Należy podkreślić, że w przypadku dachów płaskich wiatr często ma kierunek odciążający, więc najbardziej niekorzystny rozkład sił wewnętrznych może wynikać z kombinacji, w której pominie się działanie wiatru.

Przy sprawdzaniu stanu granicznego użytkowalności należy wykazać, że spełniony jest warunek:

Ed  ≤  Cd   (12)

gdzie:

Ed - wartość obliczeniowa efektu oddziaływań w jednostkach kryterium użytkowalności, wyznaczona dla odpowiedniej kombinacji oddziaływań,

Cd - graniczna wartość obliczeniowa odpowiedniego kryterium użytkowalności.

Sposób sprawdzania warunków SGU regulują części Eurokodu poświęcone konkretnym typom konstrukcji.

W przypadku nieodwracalnych stanów granicznych sprawdzenia należy dokonać dla Ed obliczonego dla charakterystycznej kombinacji oddziaływań, w przypadku odwracalnych - dla częstej kombinacji oddziaływań, a dla oceny efektów długotrwałych i wyglądu konstrukcji - dla kombinacji quasi-stałej [5].

W ocenie spełnienia warunku SGU należy wziąć pod uwagę analizowane w artykule przypadki obciążenia, a odpowiednie współczynniki kombinacyjne należy przyjąć zgodnie z tablicą A 1.1 normy PN-EN 1990:2004 [5].

Zalecane jest, aby w przypadku, gdy spadek połaci dachowej jest mniejszy niż 3% przeprowadzić dodatkowe obliczenia sprawdzające uwzględniające ciężar wody zalegającej w postaci kałuż i rozlewisk [11]. W ogólności stosowanie dachów o tak małym spadku nie jest zalecane, ponieważ poprawne jego wykonanie wymaga niezwykle dużej staranności i zastosowania materiałów najwyżej jakości, co podnosi koszt inwestycji [12].

Materiały izolacyjne w dachach płaskich

Izolację wodoszczelną dachów płaskich najczęściej stanowią pokrycia bitumiczne i folie z tworzyw sztucznych. Do głównych oddziaływań na tę warstwę można zaliczyć:

 • parcie/ssanie wiatru,
 • obciążenia technologiczne w czasie budowy i użytkowania obiektu,
 • obciążenia termiczne.

Z tego powodu stawia się im wymagania w zakresie wytrzymałości na rozciąganie i odkształcalności. Szczególnie dobre warunki dla trwałości hydroizolacji zapewnia zastosowanie stropodachu o odwróconym układzie warstw - chroniona jest przed zmianami temperatury, działaniem promieniowania UV, uszkodzeniami mechanicznymi [2, 3].

Jak istotne są właściwości mechaniczne dla materiałów termoizolacyjnych, wskazuje już sam sposób oznaczania typu styropianu, np. EPS 50, gdzie 50 oznacza naprężenie ściskające w kPa przy 10% odkształceniu względnym [13].

Współczesne materiały termoizolacyjne (oprócz polistyrenu ekspandowego są to: wełna mineralna, polistyren ekstrudowany, poliuretan) charakteryzują się stosunkowo wysoką wytrzymałością na ściskanie i zginanie oraz stabilnością wymiarów [4].

Parametry mechaniczne odgrywają szczególnie istotną rolę w przypadku izolacji termicznej stropodachów o odwróconym układzie warstw, gdzie wystawiona jest na działanie wód opadowych oraz cykli zamrażania i rozmrażania [2]. Można wykonać ją np. z twardych płyt z polistyrenu ekstrudowanego [2].

Podsumowanie

Poprawnie zaprojektowany dach płaski zapewnia bezpieczeństwo i komfort termiczny użytkownikom ostatniej kondygnacji oraz dobre zabezpieczenie budynku przed czynnikami atmosferycznymi.

Aby zagwarantować jego bezproblemową eksploatację, należy zastosować odpowiedni układ warstw przegrody wykonany z materiałów o odpowiednich parametrach (także mechanicznych) oraz konstrukcję spełniającą warunki stanu granicznego nośności i użytkowalności.

Pierwszym etapem analiz statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji jest zebranie obciążeń. Z analizy zapisów norm PN-EN 1991-1-3:2005 [7] i PN-EN 1991-1-4:2008 [8] wynika, że wartości obciążenia śniegiem i wiatrem są większe dla dachów płaskich w porównaniu z dachami stromymi. Jednak względy estetyczne oraz użytkowe (możliwość wykorzystania dachu np. jako ogrodu lub tarasu) powodują, że dachy płaskie są i zapewne pozostaną najpopularniejszym rozwiązaniem przekrycia ostatniej kondygnacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej.

Literatura

 1. M. Musiał, "Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi", "IZOLACJE", nr 3/2016.
 2. A. Byrdy, "Dachy płaskie - trwałe i estetyczne", "IZOLACJE", nr 7/8/2015.
 3. T. Błaszczyński, "Dachy: Podstawy projektowania i wykonawstwa", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2014.
 4. C. Byrdy, "Dachy i stropodachy: ocieplone i nieocieplone", Politechnika Krakowska, Kraków 2007.
 5. PN-EN 1990:2004, "Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji".
 6. PN-EN 1991-1-1:2004, "Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach".
 7. PN-EN 1991-1-3:2005, "Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem".
 8. PN-EN 1991-1-4:2008, "Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru".
 9. T. Lipiecki, "Oddziaływania wiatru na dachy płaskie", "Budownictwo i Architektura", nr 13(2)/2014
 10. PN-EN 1992-1-1:2008, "Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków".
 11. J. Bródka, M. Broniewicz, "Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów", Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2010.
 12. K. Patoka, "Jak płaskie mogą być dachy płaskie?", "IZOLACJE", nr 5/2011.
 13. C. Byrdy, "Izolacje termiczne stropodachów stromych", "Inżynier Budownictwa", nr 11/2009.
 14. "Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną - wytyczne dachów płaskich - wydanie II", red. R. Klatt, DAFA 2011.
 15. C. Byrdy, A. Byrdy, "Ciepłochronne stropodachy pełne o konstrukcji drewnianej i małym nachyleniu", "IZOLACJE", nr 4/2010.
 16. J. Sawicki, "Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje przeciwwodne dachów płaskich", "IZOLACJE", nr 4/2009.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • adam adam, 30.10.2017r., 11:06:22 i tak czesto ludzie decyduja sie na tanie lekkie konstrukcje - a ze nie wytrzymaja pod sniegiem? od tego jest odsniezanie

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W...

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym [2] oraz w rozporządzeniach: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2008) [3], w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego [4] oraz w rozporządzeniu w sprawie metodologii...

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych...

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji różni wykonawcy podejmowali kolejne próby naprawy ściany (iniekcje rys i domniemanych pustek), nie uzyskali jednak pożądanych efektów. W związku z tym na zlecenie właściciela budynku przeprowadzono ekspertyzę konstrukcji zbiornika, dzięki której stwierdzono przyczyny obserwowanych...

Jacek Sawicki Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co...

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co przekłada się na niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ. Dzięki tej właściwości zmniejsza się lub jest zatrzymywany przepływ ciepła przez konstrukcję, na której materiał został zamocowany bądź wbudowany.

Konrad Koper Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek

Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek

Użytkownicy bardzo często przywiązują wagę wyłącznie do elementów estetycznych kominka, nie zdają sobie natomiast sprawy z tego, że o bezpieczeństwie i komforcie użytkowania decydują: odpowiednie przygotowanie...

Użytkownicy bardzo często przywiązują wagę wyłącznie do elementów estetycznych kominka, nie zdają sobie natomiast sprawy z tego, że o bezpieczeństwie i komforcie użytkowania decydują: odpowiednie przygotowanie miejsca montażu, sama instalacja oraz użycie odpowiednich materiałów.

dr Artur Miros Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych

Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych

Jednym z najważniejszych zadań stawianych izolacjom technicznym jest ograniczanie strat energii cieplnej. Brak izolacji, jej nieodpowiednie zaprojektowanie lub wykonanie mogą skutkować znacznym podwyższeniem...

Jednym z najważniejszych zadań stawianych izolacjom technicznym jest ograniczanie strat energii cieplnej. Brak izolacji, jej nieodpowiednie zaprojektowanie lub wykonanie mogą skutkować znacznym podwyższeniem kosztów pozyskiwania energii. Materiały te chronią przed kondensacją pary wodnej na powierzchni instalacji, co wydłuża czas ochrony użytkowej i zapobiega pogorszeniu wydajności.

dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009

Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009 Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009

Specyfikacja preizolowanych rur giętkich zawarta jest w normach serii PN-EN 15632, m.in. w normie PN-EN 15632-1:2009. Niektóre zapisy tego dokumentu wymagają komentarza, ponieważ zawierają błędy i nieścisłości...

Specyfikacja preizolowanych rur giętkich zawarta jest w normach serii PN-EN 15632, m.in. w normie PN-EN 15632-1:2009. Niektóre zapisy tego dokumentu wymagają komentarza, ponieważ zawierają błędy i nieścisłości mogące utrudniać wykonywanie koniecznych obliczeń.

mgr inż. Bartłomiej Sędłak Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla...

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla której wymagana jest dana klasa odporności ogniowej, należy uszczelnić ich przejście w sposób zapewniający przynajmniej taką samą klasę odporności ogniowej, jaką ma przegroda.

Waldemar Joniec Piony i przepusty instalacyjne

Piony i przepusty instalacyjne Piony i przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

dr Artur Miros, mgr inż. Grażyna Swołek Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości,...

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości, szczególnie w przypadku pomiarów w wysokich temperaturach, wymaga przeanalizowania wielu zagadnień, m.in. związanych z właściwościami badanego materiału, przygotowania próbek do badań i wiedzy na temat zachowania materiału w zmiennych warunkach pomiarowych.

mgr inż. Ryszard Borkowski Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle

Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle

Stosowanie izolacji cieplnych jest nieodłącznym elementem modernizacji urządzeń energetycznych i instalacji przemysłowych. Wciąż jednak się zdarza, że podczas doboru materiałów izolacyjnych nie przykłada...

Stosowanie izolacji cieplnych jest nieodłącznym elementem modernizacji urządzeń energetycznych i instalacji przemysłowych. Wciąż jednak się zdarza, że podczas doboru materiałów izolacyjnych nie przykłada się wagi do ich jakości i grubości. Wynika to często z przekonania, że lepsze izolacje są nieekonomiczne, ponieważ wymagają większego nakładu finansowego na początku inwestycji. Czy pogląd ten jest słuszny?

dr Artur Miros Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych

Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych

Artykuł przedstawia podejście normowe i pozanormowe do wprowadzonych w ostatnich kilku latach zmian wymagań izolacyjności termicznej dla izolacji przemysłowych.

Artykuł przedstawia podejście normowe i pozanormowe do wprowadzonych w ostatnich kilku latach zmian wymagań izolacyjności termicznej dla izolacji przemysłowych.

Robert Kotwas Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych

Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych

Czym jest odporność ogniowa i klasyfikacja NRO? Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do właściwości materiałów, z których zostały one wykonane - zarówno...

Czym jest odporność ogniowa i klasyfikacja NRO? Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do właściwości materiałów, z których zostały one wykonane - zarówno jeśli chodzi o konstrukcje budowlane, jak i systemy instalacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Instalacje dobrze zaizolowane

Instalacje dobrze zaizolowane Instalacje dobrze zaizolowane

Poziom zużycia energii oraz stopień bezpieczeństwa pożarowego w budynku zależą od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji przewodów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Poziom zużycia energii oraz stopień bezpieczeństwa pożarowego w budynku zależą od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji przewodów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Marcin Gryka Właściwości i zastosowanie polimoczników

Właściwości i zastosowanie polimoczników Właściwości i zastosowanie polimoczników

Jakie jest zastosowanie polimoczników, a także wady i zalety tego tworzywa? Jak aplikować polimoczniki?

Jakie jest zastosowanie polimoczników, a także wady i zalety tego tworzywa? Jak aplikować polimoczniki?

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej...

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EP?

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Robert Kotwas Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC

Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC

Elementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze w budynkach mogą generować hałas, który w dłuższej perspektywie obniża komfort akustyczny. Czym jest współczynnik pochłaniania dźwięku?

Elementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze w budynkach mogą generować hałas, który w dłuższej perspektywie obniża komfort akustyczny. Czym jest współczynnik pochłaniania dźwięku?

mgr inż. Jerzy Żurawski Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania

Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania

Zgodnie z prawem budowlanym w każdym budynku musi istnieć sprawny system wentylacji. Skuteczna i energooszczędna wentylacja jest równie istotna, jak dobrej jakości woda, efektywna izolacja termiczna przegród...

Zgodnie z prawem budowlanym w każdym budynku musi istnieć sprawny system wentylacji. Skuteczna i energooszczędna wentylacja jest równie istotna, jak dobrej jakości woda, efektywna izolacja termiczna przegród lub efektywny energetycznie system grzewczy.

dr inż. Zbigniew Tomasz Grzegorzewski Izolacje w instalacjach słonecznych

Izolacje w instalacjach słonecznych Izolacje w instalacjach słonecznych

Wykorzystanie energii słonecznej mało komu kojarzy się z koniecznością zastosowania odpowiednich systemów izolacyjnych. A jednak systemy solarne nie tylko wymagają zastosowania specjalnych materiałów izolacyjnych,...

Wykorzystanie energii słonecznej mało komu kojarzy się z koniecznością zastosowania odpowiednich systemów izolacyjnych. A jednak systemy solarne nie tylko wymagają zastosowania specjalnych materiałów izolacyjnych, ale również wprowadzenia odpowiedniej technologii w produkcji urządzeń do przetwarzania energii słonecznej, które muszą mieć wysoką izolacyjność.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych

Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych

Największą zmorą połączeń gwintowanych stosowanych w instalacjach wodociągowych jest przeciekanie. Wszelkiego typu nieszczelności mogą powodować szereg przykrych konsekwencji, poczynając od rosnących rachunków...

Największą zmorą połączeń gwintowanych stosowanych w instalacjach wodociągowych jest przeciekanie. Wszelkiego typu nieszczelności mogą powodować szereg przykrych konsekwencji, poczynając od rosnących rachunków za wodę, a kończąc na powstawaniu zagrożenia dla zdrowia mieszkańców lub użytkowników budynku. Aby uniknąć podobnych problemów, od dawna stosuje się specjalne uszczelnienie połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych. Najstarszą i ciągle popularną metodą jest uszczelnienie wykonane przy użyciu...

doc. dr inż. Jarosław Wasilczuk, dr inż. Marian Sobiech Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących...

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących wentylacji [1-4].

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Ile kosztuje termomodernizacja?

Ile kosztuje termomodernizacja? Ile kosztuje termomodernizacja?

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że...

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że np. ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych powoduje obniżenie zużycia ciepła o 10 do 25%, a wymiana okien na bardziej szczelne to oszczędność dodatkowych 10-15%.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Jak termomodernizacja pomaga w walce ze smogiem?

Jak termomodernizacja pomaga w walce ze smogiem? Jak termomodernizacja pomaga w walce ze smogiem?

Z pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast ponad trzydzieści znajduje się w Polsce. Jakość powietrza w naszym kraju jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej, a poziom zanieczyszczeń...

Z pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast ponad trzydzieści znajduje się w Polsce. Jakość powietrza w naszym kraju jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej, a poziom zanieczyszczeń wielokrotnie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia. Jak można obniżyć poziom smogu?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę? Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić...

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad termomodernizacją budynku. Od czego ją zacząć i jakie zgody należy uzyskać?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.