Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009

The heat-insulating properties of pre-insulated flexible pipes. A commentary to the PN-EN 15632-1:2009 standard

The heat-insulating properties of pre-insulated flexible pipes. A commentary to the PN-EN 15632-1:2009 standard

Specyfikacja preizolowanych rur giętkich zawarta jest w normach serii PN-EN 15632, m.in. w normie PN-EN 15632-1:2009. Niektóre zapisy tego dokumentu wymagają komentarza, ponieważ zawierają błędy i nieścisłości mogące utrudniać wykonywanie koniecznych obliczeń.

Zobacz także

Gamrat Technologie wykorzystywane w produkcji rur

Technologie wykorzystywane w produkcji rur Technologie wykorzystywane w produkcji rur

W nowoczesnym przemyśle i budownictwie rury odgrywają kluczową rolę w tworzeniu niezawodnych i trwałych systemów do przesyłu wody, ścieków oraz innych substancji. Technologie wykorzystywane w produkcji...

W nowoczesnym przemyśle i budownictwie rury odgrywają kluczową rolę w tworzeniu niezawodnych i trwałych systemów do przesyłu wody, ścieków oraz innych substancji. Technologie wykorzystywane w produkcji rur ewoluowały, oferując materiały i rozwiązania dostosowane do szerokiego spektrum zastosowań, od prostych instalacji domowych po skomplikowane systemy przemysłowe. Wśród najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych do produkcji rur znajdują się polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC) i stal....

Zawód Typer Rekuperacja czy wentylacja grawitacyjna – na co postawić?

Rekuperacja czy wentylacja grawitacyjna – na co postawić? Rekuperacja czy wentylacja grawitacyjna – na co postawić?

W dzisiejszych czasach dbanie o odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach stało się kluczowym elementem zdrowego stylu życia. W związku z tym coraz więcej osób zastanawia się nad wyborem odpowiedniego...

W dzisiejszych czasach dbanie o odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach stało się kluczowym elementem zdrowego stylu życia. W związku z tym coraz więcej osób zastanawia się nad wyborem odpowiedniego systemu wentylacyjnego. Dwa popularne rozwiązania to rekuperacja i wentylacja grawitacyjna. Czym się charakteryzują i która z nich uchodzi za lepsze rozwiązanie? Poznajcie najważniejsze informacje dotyczące każdej z proponowanych opcji.

PAROC Polska Otulina z wełny mineralnej czy maty izolacyjne?

Otulina z wełny mineralnej czy maty izolacyjne? Otulina z wełny mineralnej czy maty izolacyjne?

Izolacja termiczna, przeciwpożarowa, przeciwkondensacyjna i akustyczna – to kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy zabezpieczeniu przewodów grzewczych, kanałów wentylacyjnych czy rurociągów...

Izolacja termiczna, przeciwpożarowa, przeciwkondensacyjna i akustyczna – to kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy zabezpieczeniu przewodów grzewczych, kanałów wentylacyjnych czy rurociągów przemysłowych. Tu z pomocą profesjonalnym wykonawcom przychodzi równie profesjonalne rozwiązanie – wełna kamienna, która ze względu na swoje doskonałe właściwości oraz parametry jest niezawodnym wyborem nawet w przypadku najbardziej wymagających obszarów roboczych. Pozostaje tylko zadać sobie pytanie:...

ABSTRAKT

W artykule poddano analizie poprawność wzorów zamieszczonych w normie PN-EN 15632-1:2009, służących określeniu deklarowanych wartości oporu cieplnego oraz przewodności cieplnej rur preizolowanych giętkich. Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano błędy i nieścisłości. Przedstawiono przykład, w którym zestawiono wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacją z wynikami otrzymanymi z wyliczeń według zaproponowanych poprawionych wzorów.

The article analyses the correctness of the equations given in the EN 15632-1:2009 standard, which aim to determine the declared values of thermal resistance and thermal conductivity of pre-insulated flexible pipes. The analysis points out some errors and inaccuracies. The article also presents an example that compares the results of calculations performed in accordance with the specification with the results obtained from calculations performed in accordance with the proposed corrected equations.

Na system preizolowanych rur giętkich składają się rura przewodowa (gładka lub karbowana), warstwa izolacji termicznej oraz zewnętrzny płaszcz osłonowy. W zależności od rodzaju zespołu rurowego w normach serii PN-EN 15632 [1–4] przewidziano odpowiednie badania potrzebne do deklaracji zgodności ze specyfikacją.

Obejmują one m.in. wytrzymałość na ścinanie osiowe, elastyczność, nasiąkliwość, pełzanie przy ściskaniu oraz przewodność cieplną. Normy z serii PN­–EN 15632 [1–4] dotyczą zespołów z plastikową rurą przewodową (zespolonych lub niezespolonych) oraz z metalową rurą przewodową (obecnie tylko zespolonych). Zakres temperatury i ciśnienia, w jakich mogą być stosowane giętkie rury preizolowane, to 95–140°C oraz 6–25 barów. 

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15632-1:2009 [1] w zakresie izolacyjności termicznej (pkt 5.1) producent powinien zadeklarować wartości określające straty ciepła zespołu rurowego ułożonego w gruncie w odniesieniu do wszystkich produkowanych średnic.

Wartości te powinny być określane na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz obliczeń wykonanych zgodnie z aneksem D.

Wykonanie kolejnych kroków obliczeniowych, potrzebnych do uzyskania deklarowanych wartości oporu cieplnego i zawartych w poszczególnych aneksach może jednak sprawiać pewne trudności.

ANEKS A

Pierwszy aneks dotyczy pomiarów oporu termicznego oraz przewodności rury preizolowanej odniesionych do długości (liniowy). Pomiar powinien być wykonywany w odniesieniu do całego zespołu rurowego zgodnie z normą PN-EN ISO 8497:1999 [5] oraz z warunkami podanymi w treści aneksu. Już w tej części pojawiają się nieścisłości.

Mimo iż aneks A odnosi się do wartości liniowych oporu cieplnego oraz przewodności cieplnej, wzór (A.3) opisano jako odniesiony do powierzchni (promieniowy) opór cieplny – choć samo równanie przedstawia opór liniowy.

Promieniowy opór cieplny powinien być opisany równaniem:

Z kolei wzór na przewodność cieplną (A.6) uwzględnia już promieniowe rozchodzenie się ciepła w próbce. Jednak i tu wkradł się niewielki błąd, przez który otrzymuje się ujemne wartości przewodności cieplnej. Zamiast:

powinno być:

gdzie:

L – długość próbki [m],

q – strumień ciepła [W],

φ1 – temperatura na wewnętrznej powierzchni rury przewodowej [K],

J4 – temperatura na zewnętrznej powierzchni płaszcza osłonowego [K],

d1 – wewnętrzna średnica rury przewodowej [m],

d4 – zewnętrzna średnica płaszcza osłonowego [m].

Takie niekonsekwencje w zapisach formalnych mogą nie tylko budzić wątpliwości osób (producentów) odpowiedzialnych za deklarowanie parametrów związanych z izolacyjnością termiczną, lecz także prowadzić do podawania niewłaściwych wartości parametrów produktów budowlanych wprowadzanych na rynek.

W normie PN-EN 15632-1:2009 [1] (pkt A.6) podano wymagania co do określania wartości deklarowanych promieniowego (nie zaś liniowego) oporu cieplnego oraz przewodności cieplnej oznaczanych jako Rdecl oraz ldecl, które powinny być obliczone w odniesieniu do średniej temp. 50°C na podstawie pomiarów przeprowadzonych w co najmniej 3 wartościach temperatury.

Należałoby więc wyznaczać wartości promieniowe oporu cieplnego oraz przewodności cieplnej na podstawie bezpośrednich badań laboratoryjnych, podobnie jak w specyfikacji opisującej systemy rur preizolowanych ze sztywną rurą przewodową PN-EN 253:2009 [6] oraz w normie badawczej PN-EN ISO 8497:1999 [5], a tym samym uznać wzór (A.3) za błędny.

W aneksie A znajdują się także rysunki przekrojów zespołów rurowych z rurami gładkimi oraz karbowanymi wraz z oznaczeniami średnic przyjmowanych do obliczeń (rys. 1–2). Nie opisano natomiast systemu rur niezespolonych, w którym może występować szczelina powietrzna między rurą przewodową a izolacją termiczną (rys. 3). W związku z tym nie określono jednoznacznie, jakie wartości powinny zostać podstawione do wzoru, jak uwzględnić wpływ szczeliny powietrznej itp.

ANEKS B

Promieniowe wartości deklarowane powinny zostać określone zgodnie z aneksem B. W odniesieniu do danego systemu preizolowanych rur giętkich należy przeprowadzić pomiary co najmniej jednej z dwóch najmniejszych oraz jednej z dwóch największych produkowanych średnic.

Dodatkowo wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego powinna być wyznaczona zgodnie z normą PN-EN 12667:2002 [7] na próbkach pobranych z tej samej partii produkcyjnej, co badany zestaw rurowy. Wszystkie obliczenia powinny bazować na średniej temp. 50°C.

Na początku wyznaczany jest bezwymiarowy współczynnik korekcyjny fcor (wzór B.1), mający uwzględniać wszystkie różnice między obliczonym oporem cieplnym zespołu rurowego (opartym na jego wartości deklarowanej) a wynikami pomiarów wykonanych zgodnie z aneksem A.

gdzie:

R – wartość promieniowego oporu termicznego określonego zgodnie z aneksem A [(m·K)/W],

λI – współczynnik przewodzenia ciepła izolacji zgodnie z normą PN-EN 12667:2002 [7] [W/(m·K)],

λS – współczynnik przewodzenia ciepła rury przewodowej [W/(m·K)],

λC – współczynnik przewodzenia ciepła płaszcza osłonowego [W/(m·K)],

dx – średnica [m] obliczona zgodnie z rys. 1–2.

W przypadku średnic nominalnych, których opór cieplny nie był wyznaczony bezpośrednio na podstawie pomiarów laboratoryjnych, odpowiedni opór cieplny i przewodność cieplna powinny być interpolowane lub ekstrapolowane na podstawie współczynników korekcyjnych obliczonych z równania (B.1).

W miejsce oporu R powinna zostać wstawiona wartość obliczona według wzoru z aneksu A. Nie określono jednak, czy należy wstawić wartość obliczoną zgodnie z (A.3) czy obliczoną wartość promieniowego oporu cieplnego.

Następnie wyznaczane są wartości deklarowane promieniowego oporu cieplnego oraz promieniowej przewodności cieplnej (Rdecl oraz λdecl). Tu także popełniono błędy. Z prostego rachunku wykonanego na jednostkach wynika, że równania zostały zamienione. Zamiast wzoru na Rdecl podany został wzór na λdecl i odwrotnie. Według normy PN-EN 15632-1:2010 [1]:

Powinno być natomiast:

ANEKS C

Kolejny etap obliczeń opisano w aneksie C, dotyczącym określenia projektowej wartości promieniowego oporu cieplnego. Wartość ta, oznaczona jako Rdesign, wyznaczana jest ze wzoru (C.1). Także tutaj, podobnie jak w aneksie B, wzór został zapisany błędnie:

Powinno być:

gdzie:

λdesign – obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego [W/(m·K)],

fm – współczynnik uwzględniający wpływ wilgoci,

fa – współczynnik uwzględniający starzenie.

Projektowa wartość oporu cieplnego uwzględnia wpływ wilgoci oraz starzenia na przewodność termiczną zespołu rurowego. Tutaj norma podaje wartości współczynników korekcyjnych (fm oraz fa), z których można skorzystać, jeśli nie zna się dokładnych wartości.

ANEKS D

To ostatni etap obliczeń, dotyczący strat ciepła z przesyłanego medium do otoczenia. W części tej podano metody oraz zalecane poziomy odniesienia obliczeń strat ciepła z medium systemów z rurą pojedynczą ułożonych w ziemi, z pominięciem wpływu między rurą zasilającą i powrotną oraz między poszczególnymi rurami przewodowymi systemów podwójnych.

Przykład obliczeniowy

W tabeli przeanalizowano przykład obliczeniowy przeprowadzony zgodnie z równaniami zapisanymi w normie PN-EN 15632­­‑1:2009 [1] oraz z wzorami poprawionymi. Przyjęto następujące dane do obliczeń: J1 = 55°C, J4 = 45°C, d1 = 0,06 m, d2 = 0,08 m, d3 = 0,14 m, d4 = 0,16 m, q = 5,83 W, L = 1,2 m, λI = 0,030 W/(m·K), λS = 0,4 W/(m·K), λC = 0,4 W/(m·K).

Dane zestawione w tabeli świadczą wyraźnie o tym, że na podstawie obliczeń wykonywanych zgodnie z normą PN-EN 15632­‑1:2009 [1] otrzymuje się błędne wyniki. Aby uzyskać poprawne wartości deklarowane oporu cieplnego oraz przewodności cieplnej odniesionych do powierzchni badanej próbki (które z kolei są wykorzystywane w obliczeniach strat ciepła przez przewody sieci ciepłowniczych), należy przeprowadzić obliczenia według zmienionych wzorów.

Literatura

  1. PN-EN 15632-1:2009, „Sieci ciepłownicze. System preizolowanych rur giętkich. Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i metody badań”.
  2. PN-EN 15632-2:2010, „Sieci ciepłownicze. System preizolowanych rur giętkich. Część 2: Zespolone plastykowe rury przewodowe. Wymagania ogólne i metody badań”.
  3. PN-EN 15632-3:2010, „Sieci ciepłownicze. System preizolowanych rur giętkich. Część 3: Niezespolone plastykowe rury przewodowe. Wymagania ogólne i metody badań”.
  4. PN-EN 15632-4:2009, „Sieci ciepłownicze. System preizolowanych rur giętkich. Część 4: Zespolone metalowe rury przewodowe. Wymagania ogólne i metody badań”.
  5. PN-EN ISO 8497:1999, „Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych”.
  6. PN-EN 253:2009, „Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu”.
  7. PN-EN 12667:2002, „Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1 Cytowane wzory zostały oznaczone takimi samymi numerami, jak w normie PN-EN 15632-1:2009 [1]


Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W...

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym [2] oraz w rozporządzeniach: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2008) [3], w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego [4] oraz w rozporządzeniu w sprawie metodologii...

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych...

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji różni wykonawcy podejmowali kolejne próby naprawy ściany (iniekcje rys i domniemanych pustek), nie uzyskali jednak pożądanych efektów. W związku z tym na zlecenie właściciela budynku przeprowadzono ekspertyzę konstrukcji zbiornika, dzięki której stwierdzono przyczyny obserwowanych...

Jacek Sawicki Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co...

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co przekłada się na niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ. Dzięki tej właściwości zmniejsza się lub jest zatrzymywany przepływ ciepła przez konstrukcję, na której materiał został zamocowany bądź wbudowany.

Konrad Koper Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek

Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek

Użytkownicy bardzo często przywiązują wagę wyłącznie do elementów estetycznych kominka, nie zdają sobie natomiast sprawy z tego, że o bezpieczeństwie i komforcie użytkowania decydują: odpowiednie przygotowanie...

Użytkownicy bardzo często przywiązują wagę wyłącznie do elementów estetycznych kominka, nie zdają sobie natomiast sprawy z tego, że o bezpieczeństwie i komforcie użytkowania decydują: odpowiednie przygotowanie miejsca montażu, sama instalacja oraz użycie odpowiednich materiałów.

dr Artur Miros Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych

Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych

Jednym z najważniejszych zadań stawianych izolacjom technicznym jest ograniczanie strat energii cieplnej. Brak izolacji, jej nieodpowiednie zaprojektowanie lub wykonanie mogą skutkować znacznym podwyższeniem...

Jednym z najważniejszych zadań stawianych izolacjom technicznym jest ograniczanie strat energii cieplnej. Brak izolacji, jej nieodpowiednie zaprojektowanie lub wykonanie mogą skutkować znacznym podwyższeniem kosztów pozyskiwania energii. Materiały te chronią przed kondensacją pary wodnej na powierzchni instalacji, co wydłuża czas ochrony użytkowej i zapobiega pogorszeniu wydajności.

mgr inż. Bartłomiej Sędłak Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla...

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla której wymagana jest dana klasa odporności ogniowej, należy uszczelnić ich przejście w sposób zapewniający przynajmniej taką samą klasę odporności ogniowej, jaką ma przegroda.

Waldemar Joniec Piony i przepusty instalacyjne

Piony i przepusty instalacyjne Piony i przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

dr Artur Miros, mgr inż. Grażyna Swołek Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości,...

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości, szczególnie w przypadku pomiarów w wysokich temperaturach, wymaga przeanalizowania wielu zagadnień, m.in. związanych z właściwościami badanego materiału, przygotowania próbek do badań i wiedzy na temat zachowania materiału w zmiennych warunkach pomiarowych.

mgr inż. Ryszard Borkowski Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle

Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle

Stosowanie izolacji cieplnych jest nieodłącznym elementem modernizacji urządzeń energetycznych i instalacji przemysłowych. Wciąż jednak się zdarza, że podczas doboru materiałów izolacyjnych nie przykłada...

Stosowanie izolacji cieplnych jest nieodłącznym elementem modernizacji urządzeń energetycznych i instalacji przemysłowych. Wciąż jednak się zdarza, że podczas doboru materiałów izolacyjnych nie przykłada się wagi do ich jakości i grubości. Wynika to często z przekonania, że lepsze izolacje są nieekonomiczne, ponieważ wymagają większego nakładu finansowego na początku inwestycji. Czy pogląd ten jest słuszny?

dr Artur Miros Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych

Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych

Artykuł przedstawia podejście normowe i pozanormowe do wprowadzonych w ostatnich kilku latach zmian wymagań izolacyjności termicznej dla izolacji przemysłowych.

Artykuł przedstawia podejście normowe i pozanormowe do wprowadzonych w ostatnich kilku latach zmian wymagań izolacyjności termicznej dla izolacji przemysłowych.

Robert Kotwas Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych

Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych

Czym jest odporność ogniowa i klasyfikacja NRO? Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do właściwości materiałów, z których zostały one wykonane - zarówno...

Czym jest odporność ogniowa i klasyfikacja NRO? Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do właściwości materiałów, z których zostały one wykonane - zarówno jeśli chodzi o konstrukcje budowlane, jak i systemy instalacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Instalacje dobrze zaizolowane

Instalacje dobrze zaizolowane Instalacje dobrze zaizolowane

Poziom zużycia energii oraz stopień bezpieczeństwa pożarowego w budynku zależą od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji przewodów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Poziom zużycia energii oraz stopień bezpieczeństwa pożarowego w budynku zależą od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji przewodów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Marcin Gryka Właściwości i zastosowanie polimoczników

Właściwości i zastosowanie polimoczników Właściwości i zastosowanie polimoczników

Jakie jest zastosowanie polimoczników, a także wady i zalety tego tworzywa? Jak aplikować polimoczniki?

Jakie jest zastosowanie polimoczników, a także wady i zalety tego tworzywa? Jak aplikować polimoczniki?

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej...

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EP?

mgr inż. Sławomir Dudziak Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich

Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich

Dachy płaskie stanowią najchętniej stosowane przekrycie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Jak je prawidłowo projektować?

Dachy płaskie stanowią najchętniej stosowane przekrycie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Jak je prawidłowo projektować?

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Robert Kotwas Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC

Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC

Elementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze w budynkach mogą generować hałas, który w dłuższej perspektywie obniża komfort akustyczny. Czym jest współczynnik pochłaniania dźwięku?

Elementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze w budynkach mogą generować hałas, który w dłuższej perspektywie obniża komfort akustyczny. Czym jest współczynnik pochłaniania dźwięku?

mgr inż. Jerzy Żurawski Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania

Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania

Zgodnie z prawem budowlanym w każdym budynku musi istnieć sprawny system wentylacji. Skuteczna i energooszczędna wentylacja jest równie istotna, jak dobrej jakości woda, efektywna izolacja termiczna przegród...

Zgodnie z prawem budowlanym w każdym budynku musi istnieć sprawny system wentylacji. Skuteczna i energooszczędna wentylacja jest równie istotna, jak dobrej jakości woda, efektywna izolacja termiczna przegród lub efektywny energetycznie system grzewczy.

dr inż. Zbigniew Tomasz Grzegorzewski Izolacje w instalacjach słonecznych

Izolacje w instalacjach słonecznych Izolacje w instalacjach słonecznych

Wykorzystanie energii słonecznej mało komu kojarzy się z koniecznością zastosowania odpowiednich systemów izolacyjnych. A jednak systemy solarne nie tylko wymagają zastosowania specjalnych materiałów izolacyjnych,...

Wykorzystanie energii słonecznej mało komu kojarzy się z koniecznością zastosowania odpowiednich systemów izolacyjnych. A jednak systemy solarne nie tylko wymagają zastosowania specjalnych materiałów izolacyjnych, ale również wprowadzenia odpowiedniej technologii w produkcji urządzeń do przetwarzania energii słonecznej, które muszą mieć wysoką izolacyjność.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych

Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych

Największą zmorą połączeń gwintowanych stosowanych w instalacjach wodociągowych jest przeciekanie. Wszelkiego typu nieszczelności mogą powodować szereg przykrych konsekwencji, poczynając od rosnących rachunków...

Największą zmorą połączeń gwintowanych stosowanych w instalacjach wodociągowych jest przeciekanie. Wszelkiego typu nieszczelności mogą powodować szereg przykrych konsekwencji, poczynając od rosnących rachunków za wodę, a kończąc na powstawaniu zagrożenia dla zdrowia mieszkańców lub użytkowników budynku. Aby uniknąć podobnych problemów, od dawna stosuje się specjalne uszczelnienie połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych. Najstarszą i ciągle popularną metodą jest uszczelnienie wykonane przy użyciu...

doc. dr inż. Jarosław Wasilczuk, dr inż. Marian Sobiech Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących...

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących wentylacji [1-4].

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Ile kosztuje termomodernizacja?

Ile kosztuje termomodernizacja? Ile kosztuje termomodernizacja?

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że...

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że np. ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych powoduje obniżenie zużycia ciepła o 10 do 25%, a wymiana okien na bardziej szczelne to oszczędność dodatkowych 10-15%.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Jak termomodernizacja pomaga w walce ze smogiem?

Jak termomodernizacja pomaga w walce ze smogiem? Jak termomodernizacja pomaga w walce ze smogiem?

Z pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast ponad trzydzieści znajduje się w Polsce. Jakość powietrza w naszym kraju jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej, a poziom zanieczyszczeń...

Z pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast ponad trzydzieści znajduje się w Polsce. Jakość powietrza w naszym kraju jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej, a poziom zanieczyszczeń wielokrotnie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia. Jak można obniżyć poziom smogu?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę? Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić...

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad termomodernizacją budynku. Od czego ją zacząć i jakie zgody należy uzyskać?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.