Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Efektywność energetyczna budynków historycznych – studium przypadku

Energy efficiency of historic buildings – a case study

Elewacja wschodnia zabytkowego pałacu w Bukowcu z zamontowaną stolarką okienną, rys. [3]

Elewacja wschodnia zabytkowego pałacu w Bukowcu z zamontowaną stolarką okienną, rys. [3]

Zgodnie z Dyrektywą UE 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. państwa członkowskie opracują długoterminowe strategie renowacji energetycznej budynków i ustalą plan działania długoterminowego zakładającego do 2050 r. zredukowanie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o 80–95% w porównaniu z 1990 r., przez zapewnienie poprawy efektywności energetycznej oraz dekarbonizacji krajowych zasobów budowlanych. Oznacza to ograniczenie zużycia energii konsumowanej przez budynki o 60–85 proc. i niemal całkowitą redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz przekształcenia istniejących budynków w budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Realizacja scenariusza zakłada, że do 2050 r. 65% budynków osiągnie wskaźnik EP nie większy niż 50 kWh/(m2·rok), to oznacza 9,23 mln budynków o EP ≤ 50 kWh/(m2·rok).

*****
W artykule szczegółowo omówiono termomodernizację zabytkowego pałacu w Bukowcu. Przedstawiono parametry budynku przed i po modernizacji. Opisano poszczególne etapy inwestycji. Zaproponowano konkretne rozwiązania wpływające na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Energy efficiency of historic buildings – a case study

The article discusses in detail the thermal modernization of the historic palace in Bukowiec. The parameters of the building before and after modernization are presented together with the description of individual stages of the investment. Specific solutions were proposed in order to reduce building operating costs.
*****

Termomodernizacja budynków pierwszego dziesięciolecia XXI w. przekształcała się, zaczynając od płytkiej lub etapowej termomodernizacji, ostatecznie kończąc na głębokiej. W ostatnich latach zaczęto używać jeszcze szerszego ujęcia zagadnienia, tzn. renowacji. Dziś renowacja budynku oznacza wszelkie działania modernizacyjne poprawiające wartość użytkową budynku. Dotyczy to w szczególności poprawy efektywności energetycznej budynku i ograniczenia emisyjności, działań prowadzących do poprawy jakości życia, ochrony zdrowia, adaptacji do zmian klimatu, zastosowania inteligentnych technologii lub innych aspektów wpływających na wartość użytkową budynku.

rys 1 zurawski

RYS. 1. Aktualne ceny ciepła z różnych nośników energii oraz prognozowanych cen nieregulowanych; oprac. zespół autorów

Wszystkie działania mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne, zwłaszcza na jakość powietrza. Dyrektywa EPBD z 2018 r. [1] oddziałuje na polskie Prawo budowlane [2] oraz powiązane rozporządzenia [35]. W 2022 r. rząd RP opracował Narodową Strategię Renowacji Budynków, która obejmuje również termomodernizację, a raczej renowację budynków historycznych. W ostatnich dwóch latach wystąpił znaczący wzrost cen nośników energii, który przyczynił się do zwiększonego zainteresowania ograniczaniem kosztów eksploatacji.

Jednym ze sposobów poprawy efektywności energetycznej i ekonomicznej jest termomodernizacja. Dotyczy to przede wszystkim budynków historycznych, charakteryzujących się dużą energochłonnością (RYS. 1-2).

rys 2 zurawski

RYS. 2. Energochłonność budynków wznoszonych w różnych okresach i przedziałach czasowych; oprac. zespół autorów

Wysokie koszty eksploatacyjne sygnalizują użytkownikom o konieczności wprowadzenia zmian w zakresie efektywności energetycznej. Zadanie konserwatora zabytków polega na zabezpieczeniu obiektu przed wykonaniem prac, które mogłyby uszkodzić lub zmienić charakter takiego budynku. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z obiektem wpisanym do rejestru zabytków, czy gminnej ewidencji zabytków albo z obszarem wpisanym do rejestru zabytków lub objętym ochroną konserwatorską, zastosowanie mają różne przepisy Prawa ochrony zabytków oraz Prawa budowlanego.

Według ustawy Prawo budowlane ochrona konserwatorska budynku polega na zabezpieczeniu budynku przed wykonaniem prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich mogących uszkodzić lub zmienić charakter takiego budynku. Dotyczy to także wykonywania robót budowlanych w otoczeniu zabytku, dokonywania w nim podziałów, zmiany przeznaczenia lub sposobu korzystania zabytku wpisanego do rejestru.

Poszukiwanie działań mających na celu poprawę charakterystyki energetycznej zabytku każdorazowo należy uzgodnić z właściwym urzędem ochrony zabytków, który może nałożyć wiele ograniczeń i ingeruje w sposób istotny w zamierzenie inwestycyjne. Zalecenia artykułowane przez konserwatora zabytków (KZ) teoretycznie powinny mieć skutek pozytywny. Czasami jednak stają się utrudnieniem tak dużym, że niemożliwym do realizacji. Obserwowany jest proces degradacji budynków podlegających ochronie konserwatorskiej, które z powodu wysokich kosztów eksploatacji oraz renowacji są opuszczane przez użytkowników, którzy wolą mieszkać w nowych i tanich w eksploatacji budynkach.

Czy budynki historyczne muszą sprawiać tyle trudności, a efekty będą niezadowalające? Omówimy przykład renowacji Pałacu w Bukowcu.

Krótki rys historyczny pałacu

Pałac w Bukowcu został wzniesiony w drugiej połowie XVI w. jako obronny dwór otoczony fosą. Został wzniesiony na planie nieregularnego czworoboku, w stylu śląskich pałaców renesansowych XVI w. Obiekt na przestrzeni lat uległ wielu przebudowom i modernizacjom. Największa miała miejsce w latach 1790–1810, gdy właścicielem posiadłości był hrabia von Reden, który przekształcił dwór w neoklasycystyczny pałac (RYS. 34).

rys 3 zurawski

RYS. 3. Rycina z 1710 r. przedstawiająca najstarszy zachowany wizerunek dworu; rys.: [4]

rys 4 zurawski

RYS. 4. Grafika A. Tittla z XIX wieku; rys.: [4]

Pomimo przebudowy, budynek zachował swoją charakterystyczną bryłę. W południowo-zachodnim narożniku zachowano dwa ryzality wieżowe, których wygląd również zmieniono podczas przebudowy w XVIII w. Całość przykrywa czterospadowy dach mansardowy. Rodzina von Reden była właścicielem posiadłości do 1945 r. Po II wojnie światowej do pałacu dobudowano dwukondygnacyjną przybudówkę. W latach 70. XX w. w budynku mieściła się szkoła rolnicza. Obecnie pałac jest siedzibą Związku Gmin Karkonoskich (FOT. 1-–2).

fot1 zurawski

FOT. 1. Pałac w Bukowcu – budynek przed renowacją; fot.: [2]

fot3 zurawski

FOT. 2. Widok dobudowanej w latach 70. XX w. części budynku; fot. zespół autorów

Możliwości i potrzeby termomodernizacyjne

Budynek pałacu wraz z przybudówką generuje wysokie koszty utrzymania, wynoszące ok. 250 tys. zł za rok. Aby je zmniejszyć, ogrzewane są tylko wybrane pomieszczenia stanowiące ok. 45% całkowitej powierzchni, co pozwoliło zmniejszyć rachunki za energię elektryczną do ok. 115–120 tys. za rok. Przyczyną tak dużych kosztów za ciepło (ok. 18 zł/m2/m-c) jest niezadowalająca izolacja termiczna przegród oraz nieefektywny system energetyczny, oparty o elektryczne grzejniki na c.o. oraz elektryczne podgrzewacze przepływowe i pojemnościowe na c.w.u. Uzyskiwane w ten sposób oszczędności realizowane przez wyłączanie ogrzewania części pomieszczeń miały destrukcyjny wpływ na elementy konstrukcyjne budynku (TABELE 1-4).

tab1 zurawski

TABELA 1. Wskaźniki energii końcowej dla analizowanych budynków wg stanu przed modernizacją.
Ź
ródło: założenia własne KAPE

tab2 zurawski

TABELA 2. Struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych w Polsce zbudowanych przed 2002 r. oraz ich wyjściowe wskaźniki jednostkowego zapotrzebowania na energię. Na żółto zaznaczono budynki z oceną negatywną.
Źródło: „Zamieszkane Budynki”, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS 2013, praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Mańkowskiego i Edwarda Szczechowiaka „Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiałowych i instalacyjnych budynków”

Nieużytkowane pomieszczenia były całkowicie wychładzane, co doprowadzało do występowania miejsc kondensacji pary wodnej i powolnej destrukcji niektórych elementów konstrukcyjnych.

tab3 zurawski

TABELA 3. Szacunkowa liczba budynków podlegających ochronie konserwatora zabytków wyznaczona w oparciu o procentowy udział budynków zabytkowych w liczbie wszystkich budynków

tab4 zurawski

TABELA 4. Wskaźniki EU, EK, EP dla stanu przed termomodernizacją

Charakterystyka geometryczna i energetyczna budynku

Powierzchnia użytkowa pałacu wynosi 1227,5 m2, kubatura 4072 m2, a współczynnik kształtu A/Ve = 0,48 1/m, co oznacza, że budynek posiada zwartą bryłę. Fundamenty są kamienne i kamienno-ceglane, stropy piwnicy odcinkowe, stropy nad parterem odcinkowe, a stropy nad pierwszym piętrem drewniane izolowane polepą. Ściany i mury wykonane są z cegły oraz w części przyziemnej z kamienia oraz ceglano-kamienne o grubości od 80 cm do 170 cm obustronnie otynkowane. Mury w przyziemiu zawilgocone do 3 m nad poziomem terenu. Wszystkie przegrody: ściany, dachy, stropy oraz stolarka okienna i drzwiowa nie spełniają aktualnych wymagań prawnych (RYS. 5-8).

rys 5 zurawski

RYS. 5. Przekrój przez istniejącą więźbę dachową; rys. dokumentacja techniczna

rys 6 zurawski

RYS. 6. Rzut istniejącej więźby dachowej; rys. dokumentacja techniczna

Budynek pałacowy charakteryzuje się dużą energochłonnością. Obiekt nie ma w stanie istniejącym izolacji termicznych. System grzewczy opierał się na ogrzewaniu grzejnikami elektrycznymi w użytkowanych aktualnie pomieszczeniach. Zapotrzebowanie na moc grzewczą wynosi 150 kW. W pomieszczeniach pałacowych występuje wentylacja naturalna, grawitacyjna, realizowana przez nieszczelności okienne oraz przewietrzanie pomieszczeń.

rys 7 zurawski

RYS. 7. Schemat ocieplenia połaci zaakceptowany przez nadzór konserwatorski; rys. dokumentacja techniczna

Ciepła woda dostarczana jest za pomocą pojemnościowych podgrzewaczy elektrycznych o łącznej mocy 18 kW. Oświetlenie pomieszczeń realizowane jest poprzez nieefektywne oświetlenie żarowe i świetlówki liniowe, których sprawność jest niezadowalająca. Całość instalacji oświetlenia oraz opraw wymaga wymiany. Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną końcową do celów oświetlenia wewnętrznego wynosi 51 250 kWh/rok.

rys 8 zurawski

RYS. 8. Przekrój przez strop poddasza nieużytkowego; rys. dokumentacja techniczna

Średni współczynnik przenikania dla przegród nieprzeźroczystych 0,686 W/(m2·K), a średni współczynnik przenikania dla stolarki okiennej i drzwiowej 3,34 W/(m2·K).
Obliczony wskaźnik EP dla budynku sprzed termomodernizacji wynosił 649,65 kWh/(m2·rok). Budynek w stanie początkowym został uznany za energetycznie krytyczny. Budynków o podobnej charakterystyce energetycznej mamy wiele.

Ingerencja konserwatora zabytków

fot4 zurawski

FOT. 3. Okno wzorcowe ze szprosem wiedeńskim wykonane na podstawie okna historycznego; fot. zespół autorów

Na etapie przygotowania inwestycji i sporządzania dokumentacji inwestor zwrócił się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (DWKZ) z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich, który:

a) zezwolił wymianę stolarki okiennej na nową, pod warunkiem zachowania historycznych podziałów zewnętrznych (FOT. 3),

b) dopuścił wymianę drzwi zewnętrznych, pod warunkiem ich odtworzenia zgodnie z zachowaną ikonografią,

c) pozytywnie zaopiniował możliwość ocieplenia połaci dachowej oraz stropu, pomiędzy pierwszym piętrem a poddaszem nieużytkowym (FOT. 4),

fot2 zurawski

FOT. 4. Zabudowanie przestrzeni między krokwiami płytami gipsowo-kartonowymi; fot. zespół autorów

d) dopuścił możliwość zainstalowania paneli fotowoltaicznych w górnych częściach dachu mansardowego oraz na dachu budynku wozowni,

e) pozytywnie zaopiniował możliwość wykorzystania tynku termoizolacyjnego do izolacji ścian zewnętrznych pałacu,

f) dopuścił możliwość zastosowania ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach, w których nie zachowały się zabytkowe podłogi drewniane,

g) pozytywnie ocenił możliwość wymiany źródła ciepła na gruntową pompę ciepła z wykorzystaniem sond pionowych, zlokalizowanych na terenie parku przypałacowego.

Ostatecznie Inwestor, w ramach poprawy efektywności energetycznej, zaplanował przeprowadzenie renowacji obejmujących grupę podstawowych, niebudzących sprzeciwu ulepszeń:

 • ocieplenie połaci dachu, stropu poddasza nieużytkowym oraz stropodachu przybudówki,
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą źródła ciepła na gruntową pompę ciepła,
 • wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia wraz z montażem LED-owych źródeł światła,
 • wykonanie instalacji BMS, monitorującej i zarządzającej pracą poszczególnych systemów.

Ulepszenia z grupy ryzyka obejmowały:

 • wykonanie instalacji PV wraz z magazynem energii,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej w części pomieszczeń,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • ocieplenie posadzek na gruncie, ścian fundamentowych, stropów nad piwnicą,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych lub od wewnątrz specjalnymi tynkami termoizolacyjnymi.

Najczęściej spory i negocjacje inwestorów z KZ dotyczą docieplenia ścian zewnętrznych, które wymagają również remontu: wymiany zmurszałych tynków, osuszenia i zabezpieczenia przed wysoleniami. Ocieplanie od zewnątrz jest bardziej korzystne, dlatego w pierwszej kolejności rozważane były tynki renowacyjno-termomodernizacyjne oraz doskonałe pod względem izolacji termicznej tynki krzemowo-wapienne zewnętrzne (aerożelowe).

Izolacje termiczne ścian w budynkach historycznych zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz wymagają przeanalizowania następujących zagadnień:

 • efektywności energetycznej materiału termoizolacyjnego i jego wpływu na geometrię budynku i dynamikę elewacji,
 • skuteczności wpływu na mostki cieplne,
 • rozwiązania ozdobnych elementów elewacyjnych.

Przeanalizowanie ww. zagadnień wymaga większej ilości czasu.

Warto zaznaczyć, że termoizolacja ścian fundamentowych narzuciła konieczność nadzoru archeologicznego.

Ograniczenia archeologiczne

Zgodnie z udzielonym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniem na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku, przy wykonywaniu robót budowlanych niezbędny jest stały nadzór archeologiczny. W przypadku prowadzenia prac polegających na wykonaniu izolacji przeciwwodnych i cieplnych istniejących fundamentów, konieczna była stała obecność archeologa. Nadzór archeologiczny nie wniósł istotnych wymagań czy ograniczeń w realizacji projektu.

Docieplenie stropu strychu oraz dachu

W analizowanym obiekcie występuje zabytkowa, drewniana konstrukcja dachu.

Wstępne założenia wskazywały na konieczność ocieplenia całej połaci dachowej wełną mineralną, zarówno międzykrokwiowo, jak i podkrokwiowo, a następnie wykonanie suchej zabudowy połaci i głównej konstrukcji nośnej dachu. Zaproponowane przez projektanta rozwiązanie polegało na ociepleniu połaci dachowej międzykrokwiowo i wykonanie obudowy połaci dachowej do odpowiedniej klasy odporności ogniowej, z pozostawieniem widocznych od spodu krokwi. Dodatkowo należało „brakujące” ocieplenie uzupełnić w stropie poddasza nieużytkowanego. Taka operacja wymagała jednak uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i zaproponowania dodatkowego rozwiązania, które w sposób alternatywny zapewni odpowiednie warunki ochrony przeciwpożarowej – o odporności ogniowej R30.

Izolację termiczną połaci dachowej wykonano w taki sposób, aby nie osłaniała całkowicie zabytkowych krokwi. Istniejące krokwie mają wysokość przekroju 14 cm. Wg obliczeń niezbędne było zastosowanie wełny mineralnej o grubości 18 cm przy współczynniku λ ≤ 0,034 W/(m·K).

Aby pogodzić wymagania termiczne oraz wymagania DWKZ, konieczne było zastosowanie nadbitek na krokwiach, które podnosiły połać dachową o ok. 8 cm. Możliwe stało się zastosowanie wełny mineralnej o grubości 18 cm i zabudowanie jej płytami gipsowo-kartonowymi, tak aby pozostawić częściowo widoczne krokwie.

Stosując powyższe rozwiązanie, powstały mostki termiczne liniowe – krokwie nie były ocieplone. W związku z powyższym konieczne było zastosowanie lepszej izolacji termicznej pomiędzy stropem oddzielającym ogrzewane pierwsze piętro od nieogrzewanego poddasza użytkowego. Zastosowano wełnę mineralną międzybelkowo o grubości 12 cm przy współczynniku λ ≤ 0,034 W/(m·K) – opór cieplny R = 3,53 m2·K/W. Dodatkowo na belkach drewnianych zaprojektowano ruszt i w jego przestrzeni zastosowano docieplenie wełną mineralną o grubości 6 cm przy λ ≤ 0,033 W/(m·K).

Na zasolenia tynk termorenowacyjny

Kondygnacja przyziemia budynku pałacu ma zawilgocone i zasolone mury. Po skuciu istniejących tynków elewacyjnych mury należy osuszyć i otynkować za pomocą tynków renowacyjno-termoizolacyjnych. Obciążenie solami klasyfikuje się według wytycznych. Tynki ciepłochronne z perlitem, charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną – współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,064 W/(m·K). Możliwa zastosowana warstwa tynków w tym systemie posiada grubość 2–15 cm, więc pozwala to na termoizolację ścian obiektów zabytkowych bez utraty historycznego kształtu ich elewacji. Ponadto możliwe jest uzyskanie struktury i koloru tynku renowacyjnego zgodnego z wytycznymi konserwatora zabytków.

Tynk aerożelowy

W związku z umieszczeniem pałacu w rejestrze zabytków wszelkie planowane renowacje muszą być uzgadniane i na bieżąco konsultowane z konserwatorem zabytków. Według wytycznych DWKZ odnośnie do ocieplenia budynku nie można użyć tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych takich jak styropian czy wełna mineralna. Sposób ocieplenia obiektu nie może wpłynąć na historyczny kształt elewacji budynku. Jednocześnie ocieplenie budynku od wewnątrz nie jest akceptowane przez użytkownika ze względu na ograniczenie powierzchni użytkowej oraz liczne mostki termiczne i płynące z tego powodu zagrożenia.

Zaprojektowana warstwa ocieplenia ścian zewnętrznych pałacu w postaci tynku ciepłochronnego o grubości 3 cm charakteryzuje się bardzo dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,027 W/(m·K). Jest to produkt o wysokiej izolacyjności termicznej (ściana z cegły pełnej 51 cm otynkowana o U = 1,115 W/(m2·K), po nałożeniu tynku aerożelowego U = 0,505 W/(m2·K)), paroprzepuszczalny oraz odporny na grzyby i glony, co jest istotne przy stosowaniu produktu na zabytkowej elewacji. Dodatkowo, dzięki możliwości dokładnego ułożenia tynku w węgarkach, przy nadprożach i podokiennikach, w dużym stopniu zostaje ograniczony wpływ mostków termicznych liniowych, które w stanie istniejącym występują licznie w strefach przyokiennych.

Ściana fundamentowa i gospodarka wodami opadowymi

rys 9 zurawski

RYS. 9. Szkic wzmocnienia fundamentów; rys. dokumentacja techniczna

Po przystąpieniu do odcinkowego odkopania fundamentów odkryto, że pałac nie ma fundamentów. Posadowiony jest ok. 30 cm poniżej poziomu gruntu na warstwie luźnych kamieni, układanych najprawdopodobniej w wykopie liniowym. Konstruktor zaprojektował sposób wzmocnienia fundamentów. Schemat rozwiązania przedstawiono na RYS. 9. Zakłada ono wykonanie ścianki żelbetowej wokół całego obiektu.

Posadowienie ścianki należy wykonać poniżej warstwy kamieni, które stanowią podbudowę pod ściany konstrukcyjne pałacu. Prace wykonywano odcinkowo, aby zapobiec utracie stateczności i osunięciu się ścian. Hydroizolację fundamentów wykonano na nowej ścianie żelbetowej. Następnie wykonano warstwę izolacji termicznej, osłoniętej folią kubełkową, ułożono drenaż opaskowy i zasypano przestrzenie fundamentowe. Pionowa hydroizolacja fundamentów stanowi ciągłość z przeciwwodną przeponą poziomą ścian pałacu, wykonaną w późniejszym etapie, poprzez iniekcyjne wtłoczenie preparatu tworzącego przeponę poziomą.

Przybudówka z lat 70.

Przy południowej ścianie pałacu w okresie po II wojnie światowej została dobudowana dwukondygnacyjna przybudówka, która znacząco odbiega stylem od historycznego wyglądu pałacu.

Termomodernizacja przewiduje izolację termiczną oraz miejscowo przeciwwodną ww. przegród. Elewacja zaprojektowana jest w systemie ETICS. Ze względu na współczesny charakter przybudówki nie ma konieczności stosowania rozwiązań zgodnych z WTA.

Ciekawym rozwiązaniem jest izolacja termiczna zaprojektowana na ścianach zewnętrznych i stropodachu, która posiada λ = 0,021 W/(m·K) przy grubości 10 cm. Wymagania te spełniają płyty rezolowe. Podobne parametry posiadają płyty PIR, których λ wynosi 0,022 W/(m·K).

Stolarka drzwiowa stara i nowa

Ważnym elementem z punktu widzenia konserwatorskiego, ale także termomodernizacyjnego, jest renowacja wraz z ociepleniem zewnętrznych drzwi głównych do pałacu, tak aby parametr przenikania ciepła U < 1,3 W/(m2·K). Wiąże się to z koniecznością ocieplenia drzwi z zachowaniem ich historycznego charakteru. Pozostałe zewnętrzne drzwi do pomieszczeń przyziemia pochodzą z lat 70. i 80. XX w. Nie posiadają one jakiejkolwiek wartości historycznej, w związku z tym przeznaczone są do wymiany na nowe drzwi drewniane, które charakteryzować się mają współczynnikiem przenikania ciepła <1,3 W/(m2·K).

Stolarka okienna

Zakres robót termoizolacyjnych zakładał wymianę stolarki okiennej na nową, spełniającą konkretne wymagania w zakresie właściwości termicznych okien, estetycznych oraz wymagania KZ. Historyczne okno w oryginalnym stanie zachowane w elewacji wschodniej posłużyło projektantowi, w porozumieniu z DWKZ, jako wzór do zaprojektowania okna wzorcowego do akceptacji nadzorowi konserwatorskiemu.
Zastosowano też specjalne szyby, które w niewielkim stopniu zmieniają barwę.

Wymagania dla pakietu szybowego:

 • współczynnik g ≥ 0,5,
 • LT przepuszczalność światła ≥ 74,
 • współczynnik oddawania barwy RA ≥ 95,
 • współczynnik przenikania ciepła dla szyby Ug ≤ 0,5 W/(m2·K),
 • współczynnik przewodzenia ciepła dla ramki dystansowej ≤ 0,030 m·K/W.

Połączenie musi spełniać różne wymagania, w tym szczelności powietrznej, dyfuzyjnej i termicznej, aby spełnić wymagania w zakresie energooszczędności, trwałości i optymalnego klimatu w pomieszczeniu.

Połączenie:

 • od wewnątrz: ogranicza przepływ powietrza i pary wodnej,
 • w środku: tworzy izolację cieplną i akustyczną,
 • na zewnątrz: jest odporne na oddziaływanie zacinającego deszczu oraz umożliwia wyprowadzanie pary wodnej ze złącza drogą dyfuzji, osuszając spoinę.

Węgarki i nadproża od zewnątrz pokryte zostaną tynkiem termoizolacyjnym, eliminując w ten sposób mostki termiczne. Zapewnienie szczelności powietrznej połączenia zagwarantowano przez zastosowanie taśmy rozprężnej.

System grzewczy

W budynku została zaprojektowana niskotemperaturowa instalacja grzewcza, której źródłem ciepła będzie pompa cieplna z sondami gruntowymi. Z uwagi na niskie parametry czynnika grzewczego na poziomie 35–40°C, jako elementy grzewcze przewidziano ogrzewanie podłogowe.

W części pałacu, w której będą sale wystawiennicze, a charakter istniejącej posadzki nie pozwala na zastosowanie ogrzewania podłogowego, przewidziano grzejniki ścienne. Każde pomieszczenie będzie posiadało regulator sterujący ogrzewaniem podłogowym, a grzejniki zostaną wyposażone w głowice termostatyczne.

Wentylacja i chłodzenie

W pałacu przewidziano kilka układów wentylacyjnych. Część z nich będzie wykonana jako mechaniczna nawiewno-wywiewna, oparta na centralach z odzyskiem ciepła, a część jako mechaniczna podciśnieniowa, oparta na wentylatorach wywiewnych oraz nawiewie przez nawiewniki okienne.

Wentylacja nawiewno-wywiewna obsługuje salę konferencyjną oraz zespoły łazienek na poziomie przyziemia oraz pierwszego piętra. Centrale wentylacyjne wyposażone w wysokosprawne wymienniki przeciwprądowe będą umiejscowione na strychu oraz w pomieszczeniach technicznych. Pozostałe pomieszczenia pałacu będą wentylowane podciśnieniowo. Powietrze będzie nawiewane do pomieszczeń poprzez ciśnieniowe nawiewniki okienne, natomiast wywiew będzie realizowany poprzez zbiorcze układy kanałowe zakończone wentylatorami.

Zarówno centrale wentylacyjne, jak i wentylatory wyciągowe, będą pracowały w oparciu o harmonogram czasowy. W okresie, gdy pomieszczenia wentylowane nie będą eksploatowane, urządzenia będą pracowały z minimalną wydajnością.

Oświetlenie

Zaplanowano wymianę istniejącego oświetlenia wewnętrznego (w tym niezbędną w niektórych pomieszczeniach zmianę rozmieszczenia i ilości punktów świetlnych oraz wymianę przewodów elektrycznych, które podczas użytkowania) i instalacji elektrycznej w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i mocy opraw oświetleniowych wraz z dostosowaniem ich parametrów do osiągnięcia normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia. Przeprowadzona zostanie wymiana wszystkich źródeł świetlnych oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego na nowe oprawy oparte o źródła energooszczędne LED.

Przewidziano nowy system automatycznej regulacji oświetlenia wraz z montażem czujników obecności w toaletach i montażem czujników ruchu na korytarzach w zależności od wpływu natężenia światła dziennego na oświetlenie sztuczne, czego nie ujęto w pierwotnym audycie.

System regulacji oświetlenia umożliwia automatyczne załączania oświetlenia w miejscach ogólnodostępnych w zależności od natężenia oświetlenia naturalnego oraz obecności osób (korytarze, klatki schodowe, łazienki) z uwzględnieniem stałego oświetlenia dróg ewakuacyjnych.

Strefowość oświetlenia pozwoli na załączania i wyłączania ręcznego lub automatycznego (w zależności o obecności osób) oświetlenia w logicznie wydzielonych częściach pomieszczeń użytkowych lub stref ogólnodostępnych. System regulacji oświetlenia uwzględnia preferencje, zwyczajowe zasady użytkowania pomieszczeń.

Instalacja PV

Wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna PV o mocy 26,4 kWp, z magazynem energii 13,6 kWh, produkująca energię elektryczną na własne cele energetyczne budynku.

Planowana instalacja hybrydowa łączy w sobie zalety klasycznej fotowoltaiki on-grid oraz fotowoltaiki wyspowej. Cały system podłączony do sieci elektroenergetycznej. Prąd wyprodukowany przez mikroinstalację trafi do inwertera, by w pierwszej kolejności zasilić aktywne urządzenia. Nadwyżki niewykorzystanej na bieżąco energii trafią do magazynu – po zachodzie słońca i kiedy bieżąca produkcja będzie niższa niż zużycie, odebrać będzie można energię w pierwszej kolejności z magazynu. Z sieci operatora elektroenergatycznego będzie można odebrać pozostałą nadwyżkę energii, jeśli skończy się energia w magazynie, na warunkach aktualnie obowiązujących.

Wykorzystywanie energii z magazynu w nocy lub gdy zużycie jest większe niż produkcja oraz zastosowanie funkcji Backup Ready (ochrona przed przerwami w dostawie energii spowodowanych np. awarią sieci) pozwoli na maksymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej. W efekcie będzie większa autokonsumpcja energii z PV.

Zastosowany magazyn energii umożliwi wykonanie kilku tysięcy cykli ładowania, przy zachowaniu min. 90% pierwotnej pojemności. Producent zapewnia również 10-letnią gwarancję. Akumulatory będą posiadały system zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem, przeładowaniem oraz wysoką i za niską temperaturą. System magazynowania będzie wyposażony w system kontroli stanu rozładowania i będzie monitorowany przez nadrzędną instalację, tj. BMS.

Zastosowane blokady uniemożliwią współpracę źródła wytwórczego z siecią OSD w przypadku zaniku napięcia z tej sieci (instalacja źródła wytwórczego zostanie automatycznie odłączona od sieci OSD).

Zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne gwarantujący trwałość paneli PV wynoszącą 25 lat, sprawność po 10 latach eksploatacji nie mniej niż 90% mocy znamionowej, a po 25 latach eksploatacji nie mniej niż 80%. Roczną utratę sprawności instalacji PV przyjęto na poziomie nie większym niż 0,8%. Sprawność każdego z modułów to minimum 20%.

System kontroli i zarządzania energią wyprodukowaną za pomocą ogniw fotowoltaicznych będzie posiadał możliwość pomiaru aktualnych parametrów pracy systemu oraz ich archiwizację.

Pomiar parametrów pracy poszczególnych paneli będzie rejestrowany w odstępach czasowych nieprzekraczających 15 min, a odpowiednia archiwizacja zapewni dostęp do tych danych na przestrzeni co najmniej dwóch lat w celu umożliwienia analizy statystycznej.

Odwierty i pompa ciepła

Źródłem ciepła dla modernizowanego budynku będzie pompa ciepła typu solanka–woda o mocy 108 kW pracująca w oparciu o 14 sond gruntowych o długości 145 m każda. Odwierty pod dolne źródło ciepła wraz z rurociągami dobiegowymi będą znajdowały się na terenie wokół pałacu. Pomieszczenie techniczne z maszynownią znajdzie się na poziomie parteru. Tam też będą znajdowały się wszystkie urządzenia węzła oraz całość układu technologicznego.

Przewidziano cztery obiegi grzewcze zasilające poszczególne części budynku, dzięki czemu będzie można ograniczyć podawanie ciepła na strefy pracujący w różnych przedziałach czasowych. W układzie technologicznym węzła będzie znajdował się także podgrzewacz ciepłej wody użytkowej zasilany w czynnik grzewczy poprzez wymiennik płytowy z pompy ciepła oraz układ chłodniczy pozyskujący chłód z sond pompy ciepła w systemie natural cooling.

Całość układu węzła będzie pracowała w oparciu o regulator pogodowy pompy ciepła. Ponadto nad regulacją czynnik i prawidłową pracą układu będzie czuwał system BMS budynku.

Automatyka sterowanie, opomiarowanie – BMS

Planowany jest zintegrowany system monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami (system BMS) znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu, który będzie gromadził dane oraz informował o zużyciu energii cieplnej na ogrzewanie i wentylację, elektrycznej przez urządzenia pomocnicze i zużyciu całkowitym przez pompę ciepła.

Charakterystyka energetyczna po termomodernizacji

tab5 zurawski

TABELA 5. Zestawienie wyników renowacji pałacu

Budynek pałacu charakteryzuje się tak dużą energochłonnością, że każde najmniejsze działanie będące próbą poprawy warunków termicznych i energetycznych, w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jego charakterystyki energetycznej. Średni współczynnik przenikania dla przegród nieprzeźroczystych 0,299 W/(m2·K). Średni współczynnik przenikania dla stolarki okiennej i drzwiowej 0,977 W/(m2·K). Przy wykonaniu renowacji budynku tak, aby spełnić powietrzną szczelność n50 < 2,0, budynek spełniłby wymagania WT2021 (TABELE 56).

tab6 zurawski

TABELA 6. Sprawdzenie wymagań prawnych

Koszty energii elektrycznej na cele eksploatacyjne budynku uległy zmniejszeniu z 25,98 zł/m2/miesiąc do 2,47 zł/m2/miesiąc, tj. przy powierzchni 1227 m2 z 31 884 zł/miesiąc do 3039 zł/miesiąc.

Podsumowanie

Renowacja budynków zabytkowych jest zadaniem wymagającym technicznie i kosztowo, jednak przy współpracy i elastyczności konserwatora zabytków jest możliwe przy głębokiej termomodernizacji zbliżenie do spełnienia wymagań WT2021. Przy spełnieniu szczelności powietrznej n50 ≤ 2,0 możliwe jest osiągnięcie wartości EP zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi. Nie jest możliwe spełnienie wymagań w zakresie izolacji termicznej przegród zewnętrznych, głównie ścian.

fot6 zurawski

FOT. 5. Elewacja wyremontowanego pałacu w Bukowcu; rys.: [3]

Koszt renowacji jest bardzo wysoki i przekracza 24 mln zł. Koszt termomodernizacji budynku, pomimo wysokiej ceny za energię elektryczną i dużych oszczędnościach energii, jest tak duży, że czas zwrotu poniesionych nakładów przekracza 25 lat.

Istotną, nową technologią do stosowania na zabytkach są tynki termorenowacyjne i termomodernizacyjne, mające wpływ na efektywność termomodernizacji i włączenie ulepszenia do kosztów kwalifikowanych termomodernizacji ścian zewnętrznych. Parametry izolacyjne tynku są bardzo dobre i, co najważniejsze, wykonanie ocieplenia od zewnątrz pozwala w istotny sposób obniżyć wpływ mostków ciepła i wyeliminować zagrożenie rozwojem grzybów pleśniowych.

Literatura

1. Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków, luty 2022.
2. Dokumentacja fotograficzna z realizacji procesów budowy, PRE-FABRYKAT Sp. z o.o.
3. Projekt budowlany i techniczny wykonany przez biuro projektowe: eMKa Biuro Projektowe Katarzyna Miśkiewicz, architekt: Katarzyna Miśkiewicz.
4. Historia pałacu w Bukowcu, www.fotopolska.eu/bukowiec

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Etykietowanie energetyczne w teorii i praktyce

Etykietowanie energetyczne w teorii i praktyce Etykietowanie energetyczne w teorii i praktyce

Etykietowanie energetyczne obecne jest dziś praktycznie w każdej dziedzinie życia. Etykietowane są urządzenia AGD, telewizory, komputery, punkty świetlne, opony, okna, budynki itp.

Etykietowanie energetyczne obecne jest dziś praktycznie w każdej dziedzinie życia. Etykietowane są urządzenia AGD, telewizory, komputery, punkty świetlne, opony, okna, budynki itp.

dr Marek Ramczyk , dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Uwarunkowania prawne budownictwa niskoenergetycznego dla projektowania i wykonawstwa w Polsce

Uwarunkowania prawne budownictwa niskoenergetycznego dla projektowania i wykonawstwa w Polsce Uwarunkowania prawne budownictwa niskoenergetycznego dla projektowania i wykonawstwa w Polsce

Jakie przepisy prawne regulują sektor budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i ich wdrażanie w Polsce? Jakie są ich skutki dla projektowania i wykonawstwa?

Jakie przepisy prawne regulują sektor budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i ich wdrażanie w Polsce? Jakie są ich skutki dla projektowania i wykonawstwa?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji...

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji uczestniczyło ponad 230 osób - inżynierów, architektów, projektantów, przedstawicieli uczelni technicznych i innych specjalistów z branży budowlanej.

mgr inż. Kamil Łaskawiec, mgr inż. Jerzy Żurawski Kontrowersje wokół Warunków Technicznych - czy to się opłaca?

Kontrowersje wokół Warunków Technicznych - czy to się opłaca? Kontrowersje wokół Warunków Technicznych - czy to się opłaca?

W czerwcu 2017 r. minie termin umożliwiający korektę wprowadzonych w 2014 r. wymagań w zakresie maksymalnych dopuszczonych prawnie wartości opisujących charakterystyki energetyczne budynków. Niniejszy...

W czerwcu 2017 r. minie termin umożliwiający korektę wprowadzonych w 2014 r. wymagań w zakresie maksymalnych dopuszczonych prawnie wartości opisujących charakterystyki energetyczne budynków. Niniejszy artykuł rozpoczyna dyskusję na temat przyjętych w Warunkach Technicznych wartości granicznych opisujących charakterystykę energetyczną budynków.

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej...

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EP?

mgr inż. Jerzy Ćwięk , dr inż. Arkadiusz Węglarz Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność...

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność energetyczna była dla budownictwa tak znaczącym wyzwaniem.

dr inż. Aleksander Gorszkov, dr hab. inż. Romuald Orłowicz Metodyka szacowania prognozowanego okresu zwrotu kosztów inwestycji przy docieplaniu budynków

Metodyka szacowania prognozowanego okresu zwrotu kosztów inwestycji przy docieplaniu budynków Metodyka szacowania prognozowanego okresu zwrotu kosztów inwestycji przy docieplaniu budynków

Redukcja kosztów eksploatacyjnych uzyskana dzięki zastosowaniu rozwiązań oszczędzania energii jest odczuwalna w ciągu przyszłych lat, czyli dochodowa składowa inwestycji jest rozłożona w czasie. Łączny...

Redukcja kosztów eksploatacyjnych uzyskana dzięki zastosowaniu rozwiązań oszczędzania energii jest odczuwalna w ciągu przyszłych lat, czyli dochodowa składowa inwestycji jest rozłożona w czasie. Łączny efekt gospodarczy osiągnięty wskutek wprowadzenia energooszczędnych rozwiązań technicznych może dążyć do wartości początkowej inwestycji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

mgr inż. Jerzy Żurawski Efektywność energetyczna materiałów termoizolacyjnych

Efektywność energetyczna materiałów termoizolacyjnych Efektywność energetyczna materiałów termoizolacyjnych

Wznoszenie budynków energooszczędnych wymaga umiejętności wyboru rozwiązań efektywnych zarówno ekonomicznie, jak i energetycznie. Istnieje wiele kryteriów, dzięki którym można dokonać takiej oceny.

Wznoszenie budynków energooszczędnych wymaga umiejętności wyboru rozwiązań efektywnych zarówno ekonomicznie, jak i energetycznie. Istnieje wiele kryteriów, dzięki którym można dokonać takiej oceny.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie...

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie rozwiązania zmniejszające znacząco zużycie energii.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

dr hab. inż., prof. Zbigniew Plutecki , mgr inż. Paweł Sattler , mgr inż. Krystian Ryszczyk , mgr inż. Ewelina Krupa , inż. Paweł Gajewski Wzrost efektywności energetycznej instalacji przemysłowych dzięki lepszej izolacyjności

Wzrost efektywności energetycznej instalacji przemysłowych dzięki lepszej izolacyjności Wzrost efektywności energetycznej instalacji przemysłowych dzięki lepszej izolacyjności

Wśród przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na czołowym miejscu znajduje się ograniczanie strat ciepła instalacji przemysłowych i energetycznych. Największy potencjał redukowania...

Wśród przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na czołowym miejscu znajduje się ograniczanie strat ciepła instalacji przemysłowych i energetycznych. Największy potencjał redukowania strat energii mają obiekty, w których występują procesy technologiczne lub transport czynników wysokotemperaturowych.

dr hab. inż., prof. Zbigniew Plutecki , mgr inż. Paweł Sattler , mgr inż. Krystian Ryszczyk , mgr inż. Ewelina Krupa , inż. Paweł Gajewski Wzrost efektywności energetycznej instalacji przemysłowych dzięki poprawie izolacyjności

Wzrost efektywności energetycznej instalacji przemysłowych dzięki poprawie izolacyjności Wzrost efektywności energetycznej instalacji przemysłowych dzięki poprawie izolacyjności

Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie termomodernizacji wymagają od osób podejmujących takie decyzje uzasadnienia ekonomicznego. W drugim rzędzie istotne jest wykazanie innych efektów towarzyszących,...

Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie termomodernizacji wymagają od osób podejmujących takie decyzje uzasadnienia ekonomicznego. W drugim rzędzie istotne jest wykazanie innych efektów towarzyszących, takich jak zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zwiększenie sprawności technicznej pracujących maszyn i urządzeń, zwiększenie produktywności czy wydajności.

dr Barbara Lucyna Pietruszka, mgr inż. Aldona W. Wasilewska Styropian grafitowy - właściwości i zastosowanie

Styropian grafitowy - właściwości i zastosowanie Styropian grafitowy - właściwości i zastosowanie

Rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków zwiększają zapotrzebowanie na wyroby do izolacji cieplnej. Podstawowym celem staje się wiec uzyskanie materiału o jak najlepszych właściwościach...

Rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków zwiększają zapotrzebowanie na wyroby do izolacji cieplnej. Podstawowym celem staje się wiec uzyskanie materiału o jak najlepszych właściwościach izolacyjnych, tj. jak najmniejszej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ.

dr hab. inż. Michał Piasecki Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych

Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych

Przemysł budowlany odpowiada za znaczny udział zużycia surowców naturalnych oraz stanowi jeden z ważniejszych obszarów działań Komisji Europejskiej w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju oraz poprawy...

Przemysł budowlany odpowiada za znaczny udział zużycia surowców naturalnych oraz stanowi jeden z ważniejszych obszarów działań Komisji Europejskiej w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Podejmowane decyzje dotyczą m.in. ograniczenia oddziaływania środowiskowego procesów produkcyjnych, oceny właściwości środowiskowych wyrobów oraz stymulowania zapotrzebowania rynkowego na ekologiczne procesy, wyroby, obiekty i usługi.

mgr Piotr Tokarz Stosowanie płyt warstwowych wobec wymogu zwiększania efektywności energetycznej w budownictwie

Stosowanie płyt warstwowych wobec wymogu zwiększania efektywności energetycznej w budownictwie Stosowanie płyt warstwowych wobec wymogu zwiększania efektywności energetycznej w budownictwie

Unia Europejska nałożyła na państwa członkowskie obowiązek obniżenia zużycia energii w budownictwie. Aby mógł być on spełniony, konieczne jest zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków:...

Unia Europejska nałożyła na państwa członkowskie obowiązek obniżenia zużycia energii w budownictwie. Aby mógł być on spełniony, konieczne jest zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków: ścian zewnętrznych i pokryć dachowych.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

mgr inż. Jerzy Żurawski Budownictwo zero- lub prawie zeroenergetyczne w warunkach polskich

Budownictwo zero- lub prawie zeroenergetyczne w warunkach polskich Budownictwo zero- lub prawie zeroenergetyczne w warunkach polskich

Budynki mają istotny wpływ na zużycie energii – zdaniem ekspertów UE pochłaniają 40% łącznego jej zużycia. W związku z tym w Europie zaostrzane są wymagania dotyczące projektowania i wykonywania budynków...

Budynki mają istotny wpływ na zużycie energii – zdaniem ekspertów UE pochłaniają 40% łącznego jej zużycia. W związku z tym w Europie zaostrzane są wymagania dotyczące projektowania i wykonywania budynków w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej.

dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. uczelni Fasady przeszklone - rozwiązania projektowo-architektoniczne

Fasady przeszklone - rozwiązania projektowo-architektoniczne Fasady przeszklone - rozwiązania projektowo-architektoniczne

Fasady z elementów szklanych dają coraz większe możliwości architektoniczne, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii mogą mieć także lepszą izolacyjność cieplną.

Fasady z elementów szklanych dają coraz większe możliwości architektoniczne, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii mogą mieć także lepszą izolacyjność cieplną.

dr inż. Adam Ujma Projektowanie przegród budowlanych - zjawiska cieplno-wilgotnościowe

Projektowanie przegród budowlanych - zjawiska cieplno-wilgotnościowe Projektowanie przegród budowlanych - zjawiska cieplno-wilgotnościowe

W projektowaniu przegród budowlanych bardzo ważne jest poprawne określenie parametrów cieplno­‑wilgotnościowych. Metodologię ich obliczania regulują przepisy odpowiednich rozporządzeń i przywołanych w...

W projektowaniu przegród budowlanych bardzo ważne jest poprawne określenie parametrów cieplno­‑wilgotnościowych. Metodologię ich obliczania regulują przepisy odpowiednich rozporządzeń i przywołanych w nich norm.

Jacek Sawicki Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013

Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013 Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013

Od 2019 r. w krajach UE obligatoryjne będą standardy budownictwa prawie zeroenergetycznego. To, jak Polska przymierza się do ich wprowadzenia, oraz jaką rolę w nowoczesnym projektowaniu i architekturze...

Od 2019 r. w krajach UE obligatoryjne będą standardy budownictwa prawie zeroenergetycznego. To, jak Polska przymierza się do ich wprowadzenia, oraz jaką rolę w nowoczesnym projektowaniu i architekturze odegrają izolacje, było tematem Konferencji IZOLACJE 2013.

dr inż. Piotr Narowski, dr inż. Aleksander Dariusz Panek Zmiany klimatyczne a wymagania izolacyjności cieplnej

Zmiany klimatyczne a wymagania izolacyjności cieplnej Zmiany klimatyczne a wymagania izolacyjności cieplnej

Osiem z ostatnich dziesięciu lat było najcieplejszych spośród wszystkich dotychczas zmierzonych, czyli od 1817 r. Prowadzone są badania i prace analityczne mające ustalić przyczyny tego ocieplenia. Za...

Osiem z ostatnich dziesięciu lat było najcieplejszych spośród wszystkich dotychczas zmierzonych, czyli od 1817 r. Prowadzone są badania i prace analityczne mające ustalić przyczyny tego ocieplenia. Za najbardziej prawdopodobne uznaje się, że są nimi działalność człowieka i antropogeniczne zanieczyszczenie środowiska, w tym emisja gazów cieplarnianych.

dr inż. Arkadiusz Węglarz Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej

Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej

Polska w ramach zobowiązań wynikających z członkowstwa w Unii Europejskiej musi w najbliższym czasie wprowadzić wiele działań mających na celu wzrost efektywności energetycznej w gospodarce. Działania...

Polska w ramach zobowiązań wynikających z członkowstwa w Unii Europejskiej musi w najbliższym czasie wprowadzić wiele działań mających na celu wzrost efektywności energetycznej w gospodarce. Działania te będą dotyczyć sektora wytwarzania, przesyłu oraz końcowego użytkowania energii.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.