Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Stany awaryjne zabytkowych więźb dachowych

Historical rafter framing failures

FOT. 1. Obszar zawalonego dachu; fot.: O. Donajko, Ł. Drobiec, K. Drobiec

FOT. 1. Obszar zawalonego dachu; fot.: O. Donajko, Ł. Drobiec, K. Drobiec

Prawna ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków zagwarantowana jest w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [1]. Zgodnie z tą ustawą właściciel lub posiadacz zabytku może w razie potrzeby prowadzić prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku oraz powinien zabezpieczać i utrzymywać zabytek oraz jego otoczenie w jak najlepszym stanie. Prawo Budowlane [2] nakazuje natomiast właścicielom i zarządcom obiektów prowadzenie półrocznych, rocznych i pięcioletnich przeglądów oraz nakazuje użytkować te obiekty w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Paroc Panel System Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie...

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie wpływu budynków na środowisko, odpowiedzialne zaplanowanie ocieplenia dachu wełną i zadbanie o odpowiedni przepływ powietrza staje się niezbędne. Oba aspekty mają bezpośredni wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, minimalizację strat ciepła oraz ochronę konstrukcji przed...

Onduline Polska Sp. z o.o. Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością...

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością zastosowań, która czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum projektów. Czym dokładnie są płyty bitumiczne i dlaczego warto rozważyć ich użycie?

W artykule opisano przykłady awarii i katastrof więźb dachowych zabytkowych budynków, których przyczyną była korozja biologiczna wywołana przez zalewanie wodami opadowymi migrującymi przez nieszczelności pokrycia dachu.

Historical rafter framing failures

The article describes examples of failures and collapses of historic buildings rafter framing, the cause of which was biological corrosion caused by flooding with rainwater migrating through leaks in the roof covering.

***

Powyższe ustawowe zapisy powinny gwarantować, że do awarii lub katastrofy obiektu zabytkowego nigdy nie dojdzie. Niestety w praktyce katastrofy i awarie obiektów zabytkowych wciąż występują dość regularnie [3, 4], przy czym najczęściej występują awarie dachów i drewnianych stropów.

Jedną z najczęstszych przyczyn awarii dachów zabytków jest nieszczelność pokrycia dachowego wynikająca z braku prowadzenia doraźnych remontów, a często również z braku użytkowania obiektu [3, 5]. Systematyczne zalewanie wodami opadowymi elementów konstrukcji więźby dachowej stwarza dogodne warunki do powstania korozji biologicznej, która jest wieloetapowym i złożonym procesem niszczenia materiałów budowalnych przez żywe organizmy, głównie grzyby, bakterie i owady [6]. Często awaria więźby dachowej pociąga za sobą uszkodzenia niżej położonych elementów konstrukcji [7, 8].

Czytaj też o: Modernizacji poddaszy budynków mieszkalnych

Owady najczęściej występujące w naszej strefie klimatycznej to:

 • drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum),
 • kołatek domowy (Anobium punktatum),
 • miazgowiec parkietowiec (Lyctus linearis),
 • spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus),
 • kornik drukarz (Ips typographus),
 • krokwiowiec piłkorożny (Priobium carpini),
 • wyschlik grzebykorożny (Ptilinus pectinicornis),
 • tykotek pstry (Xestobium rufovillosum).

Najczęściej występujące grzyby atakujące drewno budowlane to:

 • grzyb domowy właściwy, czyli stroczek domowy (Merulius lacrimans),
 • grzyb kopalniany, czyli krowiak łykowaty (Paxillus acheruntius),
 • grzyb domowy biały (Serpula lacrymans),
 • grzyb piwniczny, czyli gnilica mózgowata (Coniophora cerebella),
 • porzyca inspektowa (Poria vaporaria),
 • grzyb podkładowy, czyli twardział łuskowaty (Lentinus lepideus),
 • grzyb słupowy, czyli siatkowiec płotowy (Lensites sepiaria).

W artykule opisano przypadki awarii i katastrof zabytkowych więźb dachowych spowodowane korozją biologiczną drewna.

Przykłady katastrof zabytkowych więźb dachowych

Budynek dawnego kina

Budynek dawnego kina wzniesiono w 1898 r. Więźbę dachową nad salą kinową wykonano jako płatwiową wieszarową dwuwieszakową o rozpiętości w świetle ścian 15,2 m. Pokrycie dachu stanowi papa na pełnym deskowaniu. Kino przestało funkcjonować w latach 80. XX w. i od tego czasu obiekt nie był użytkowany. Właściciel obiektu dokonywał okresowych przeglądów oraz przeprowadzał drobne bieżące prace konserwacyjne. Ostatni udokumentowany w książce obiektu przegląd budynku wykonano w czerwcu 2021 r. W protokole przeglądu zalecono remont dachu nad salą kinową. Remontu jednak nie wykonano, a 16 grudnia 2021 r. zawaleniu uległ jeden z pięciu wiązarów wieszarowych (FOT. 1–3).

fot 2 3 zabytki

FOT. 2. Widok zawalonego wieszara z poziomu balkonu kina; fot.: O. Donajko, Ł. Drobiec, K. Drobiec

wiezby dachowe zawalony wieszar

FOT. 3. Widok zawalonego wieszara z poziomu strychu; fot.: O. Donajko, Ł. Drobiec, K. Drobiec

Przyczyną powstania awarii była korozja biologiczna w strefie oparcia wiązara na murze, spowodowana zalewaniem wodami opadowymi. Po utracie podparcia połączenia elementów ściskanych (zastrzałów i rozporu) rozluźniły się, a rozpór wypadł z wiązara i nastąpiła utrata jego stateczności.

Zabytkowy pałac

Neobarokowy pałac powstał w pierwszej połowie XIX w. Murowany, z cegły, na planie prostokąta, z szerokimi ryzalitami środkowymi w dłuższych elewacjach, dwukondygnacyjny, nakryty dwuspadowym dachem z naczółkami (FOT. 4).

Budynek pałacu od lat 90. XX w. nie był użytkowany i popadał w ruinę. 19 stycznia 2019 r. nastąpiła katastrofa budowlana. Runęła osłabiona i zawilgocona konstrukcja dachu, pociągając za sobą stropy i mury obwodowe ryzalitu w elewacji frontowej (FOT. 5). Główną przyczyną katastrofy było zalewanie elementów więźby i stropów wodami opadowymi.

Dawna fabryka margaryny

fot 4 zabytki

FOT. 4. Widok elewacji frontowej pałacu w latach 1920–1930; fot.: [8]

fot 5 zabytki

FOT. 5. Widok budynku po katastrofie w dniu 19.01.2019 r.; fot.:  O. Donajko, Ł. Drobiec, K. Drobiec

fot 6 zabytki

FOT. 6. Widok elewacji budynku dawnej fabryki margaryny; fot.: O. Donajko, Ł. Drobiec, K. Drobiec

Budynek fabryki margaryny wzniesiony został na przełomie XIX i XX w. oraz rozbudowany w stylu modernizmu według projektu z 1922 r. Budynek wzniesiono jako murowany z cegły ceramicznej w układzie „krzyżowym” (elewacje) i „wozówkowym” (partia cokołu). Cokół wyłożony od frontu kamiennymi ciosami w układzie opus incertum, z szeregiem sześciu dwuuskokowych przypór wykonanych z cegły, zlokalizowanych po wschodniej stronie elewacji na długości ryzalitu bocznego. Zastosowano stropy odcinkowe, z konstrukcją nośną wykonaną ze stalowych dwuteowników, pomiędzy którymi znajdują się łukowe sklepienia wykonane z cegły. Nad ostatnią kondygnacją zabudowano drewniany strychowy strop belkowy z podsufitką i ślepym pułapem. W centralnej części budynku dach jest oparty na metalowej konstrukcji nośnej, natomiast w ryzalitach bocznych wykonano czterospadową więźbę drewnianą o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej. Dach kryty dachówką karpiówką i karpiówką podwójną, z ceramicznymi gąsiorami w narożach. W przeglądach okresowych zwracano uwagę na zły stan techniczny dachu. Widok budynku pokazano na FOT. 6. Od ponad 20 lat obiekt nie jest użytkowany.

fot 7 zabytki

FOT. 7. Zawalenie się konstrukcji dachu; fot.: O. Donajko, Ł. Drobiec, K. Drobiec

W lutym 2019 r. doszło do awarii i lokalnego zawalenia się konstrukcji dachu budynku. Na skutek przecieków przez dach zawaliła się część więźby dachowej (FOT. 7) oraz drewniany strop strychowy (FOT. 8–9). Co ciekawe, w rejonie zawalonego stropu więźba wraz ze ściankami działowymi nie uległa awarii. W środkowej części obiektu stan techniczny dachu również jest przedawaryjny (FOT. 10).

fot 8 9 zabytki

FOT. 8. Zawalenie się stropu strychowego; fot.: O. Donajko, Ł. Drobiec, K. Drobiec

zawalenie sie stropu strychowego

FOT. 9. Zawalenie się stropu strychowego; fot.: O. Donajko, Ł. Drobiec, K. Drobiec

fot 10 zabytki

FOT. 10. Przedawaryjny stan dachu w części środkowej budynku; fot.: O. Donajko, Ł. Drobiec, K. Drobiec

Drewniana chata

Chata została wzniesiona w pierwszej połowie XIX w. i ma konstrukcję drewnianą zrębową. W północno-wschodniej części obiektu występuje fragment murowany z kamienia z kominem murowanym również z kamienia, przedłużonym ponad kalenicę murem z cegły. Ściany wieńcowe wykonano z bali o przekroju prostokątnym z oblinami (oflisami). Złącza bali ścian prostopadłych wykonano na obłap z ostatkami i zabezpieczono dodatkowo kołkami. Konstrukcja dachu jest jętkowa, a pokrycie pierwotnie stanowiła strzecha, a później lokalnie papa, blacha i folia.

fot 11 zabytki

FOT. 11. Zawalony dach budynku; fot.: O. Donajko, Ł. Drobiec, K. Drobiec

W okresie zimowym na przełomie 2014 i 2015 r. doszło do zawalenia się części konstrukcji dachu (FOT. 11–12). Do czasu tej katastrofy budynek był zamieszkały, choć już w zielonej karcie, opracowanej w 1967 r., stan techniczny obiektu określono jako zaniedbany. Przyczyną powstania uszkodzeń była korozja biologiczna więźby spowodowana nieszczelnościami pokrycia dachu.

fot 12 zabytki

FOT. 12. Widok ocalałej konstrukcji dachu z załamaną jętką; fot.:  O. Donajko, Ł. Drobiec, K. Drobiec

Problem naprawy obiektu zabytkowego

Zły stan techniczny i spowodowany tym znaczny zakres robót remontowych czynią zwykle remont zabytkowego budynku w stanie awaryjnym nieopłacalnym pod względem ekonomicznym. W przypadku zwykłych budynków o opłacalności remontu decydują właśnie wskaźniki ekonomiczne. W przypadku obiektów zabytkowych należy jednak rozważyć skutki, jakie niesie za sobą decyzja o braku remontu lub o wyburzeniu obiektu. W obiektach zabytkowych zwykle dąży się, aby je zachować i wyremontować. Naprawa zabytkowych więźb dachowych powinna być zgodna z doktryną konserwatorską. W przypadku konieczności odtworzenia i wykonania nowej konstrukcji zwykle dąży się do tego, aby materiałowo, geometrycznie i technologicznie była ona wzniesiona ściśle według oryginału. W pewnych wyjątkowych przypadkach dopuszcza się jednak zamianę konstrukcji dachu na inną w celu szybkiego odtworzenia dachu i zabezpieczenia innych cennych elementów (np. polichromii sklepień).

Podsumowanie

Powyżej opisano przykłady awarii i katastrof więźb dachowych zabytkowych budynków, których przyczyną była korozja biologiczna wywołana przez zalewanie wodami opadowymi migrującymi przez nieszczelności pokrycia dachu. Aby doszło do awarii lub katastrofy, przecieki takie muszą zwykle występować przez kilka lat. Dlatego istotne jest, aby podczas przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków zabytkowych zwracać uwagę na strefy podparć krokwi (szczególnie koszowych) oraz strefy oparć belek drewnianych na murach. W opisanych wyżej przypadkach w przeglądach rocznych zwracano uwagę zarządcom o koniecznościach wykonania remontu. Remontów jednak nie wykonywano. Osoba wykonująca przegląd okresowy, w przypadku stwierdzenia niewykonania zaleconego wcześniej remontu, powinna zgłosić fakt możliwości wystąpienia awarii do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do służb konserwatorskich. Takie postępowanie zapewne pozwoliłoby uniknąć wielu awarii.

Artykuł został przygotowany na Konferencję Naukowo-Techniczną REMO 2022

Literatura

 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 162 z 2003 r. z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DzU z 2021 r., poz. 2351).
 3. Ł. Drobiec, „Przyczyny awarii i katastrof obiektów zabytkowych”, monografia „Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje”, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, s. 33–52.
 4. Ł. Bednarz, P. Opałka, „Katastrofa budowlana w obiekcie zabytkowym… i co dalej?”, „Wiadomości Konserwatorskie” 60/2019.
 5. J. Hulimka, „Zabytkowe budynki w stanie awaryjnym”, „Przegląd Budowlany” 3–4/2022, s. 28–33.
 6. E. Wołejko, M. Matejczyk, „Problem korozji biologicznej w budownictwie”, „Civil and Environmental Engineering” 2/2011.
 7. Ł. Drobiec, „Renowacje konstrukcji obiektów zabytkowych. Systematyka – uszkodzenia – naprawy część I”, Archmedia, Warszawa 2018.
 8. Ł. Drobiec, K. Grzyb, J. Zając, „Analysis of Reasons for the Structural Collapse of Historic Buildings”, „Sustainability” 13/2021, 10058.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego? Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z...

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z pomocy gotowych kalkulatorów obliczeniowych, poprosić o pomoc specjalistów od doradztwa techniczno-projektowego lub producenta danego systemu orynnowania.

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często...

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane....

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję...

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Joanna Szot Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze...

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze warstwy ocieplenia. O ile izolacja termiczna ścian zewnętrznych nie wpływa na powierzchnię domu, o tyle w przypadku standardowego ocieplenia dachu od wewnątrz wygląda to zupełnie inaczej. Rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa.

Joanna Szot Modne i trwałe pokrycia dachowe

Modne i trwałe pokrycia dachowe Modne i trwałe pokrycia dachowe

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki...

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki ceramiczne lub cementowe, ale mnóstwo zwolenników mają również blachodachówki. To jednak niejedyne materiały. Czym więc pokryć dach?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

Joanna Ryńska Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby...

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.

Joanna Szot Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały...

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały hydroizolacyjne. Dzięki czemu ta pozioma przegroda doskonale chroni budynek przed niekorzystnymi czynnikami, a dachy płaskie coraz częściej pojawiają się w naszym krajobrazie.

mgr inż. Krzysztof Rogosz, dr inż. Paweł Żwirek Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach...

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach w sposób nieprzenikający warstwy termo- i hydroizolacji, a przenoszący obciążenia na konstrukcję za pośrednictwem pokrycia dachowego. Systemy podpór dachowych i podstaw balastowych mają wiele zalet, ale planując ich zastosowanie, należy wziąć pod uwagę również ich ograniczenia oraz ewentualne niekorzystne...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.