Izolacje.com.pl

Renowacja dachów płaskich i pochylonych

Renovation of flat and sloping roofs

fot. J. Sawicki

fot. J. Sawicki

Przez renowację należy rozumieć odświeżanie (odnawianie), a także pewną formę termomodernizacji przegród zewnętrznych eksploatowanych obiektów budowlanych. Może ona również oznaczać dążenie do uzyskania parametrów cieplnych przegród budowlanych w odniesieniu do wymagań aktualnych przepisów [1]. Przez termomodernizację należy rozumieć działanie zmierzające do polepszenia parametrów cieplnych przegród poprzez ułożenie nowej izolacji, która nie występowała wcześniej, wymianę istniejącej lub też uzupełnienie istniejącej o dodatkową warstwę.

Zobacz także

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

AlchiPolska Sp. z o.o. Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych...

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo firmy Alchimica, zabezpieczą powierzchnię przed szkodliwym działaniem wody, tworząc szczelną, a jednocześnie oddychającą powłokę ochronną nawet w trudno dostępnych miejscach.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego

Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego

Business Garden to nowoczesny kompleks biurowców o wysokim standardzie, zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy komfort pracy oraz wygodę jego najemcom. Niestety, od pewnego czasu inwestor zmagał się...

Business Garden to nowoczesny kompleks biurowców o wysokim standardzie, zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy komfort pracy oraz wygodę jego najemcom. Niestety, od pewnego czasu inwestor zmagał się z problemami na poziomach podziemnych, gdzie mieszczą się parkingi. Na ich powierzchni zaczęły pojawiać się liczne rysy, dochodzące nawet do 0,7 mm grubości, czego następstwem było przeciekanie wody przez konstrukcję stropu, powodujące degradację betonu oraz zbrojenia. Pojawiły się również inne uciążliwe...

W artykule nie zaproponowano konkretnych rozwiązań z zakresu renowacji dachów, lecz jedynie wytyczne dotyczące wymiany, uzupełniania i napraw ich warstw termoizolacyjnych. Wymiana zużytych technicznie pokryć dachowych, ich podkładów czy też konstrukcji je utrzymujących wymaga ścisłego stosowania się do wymagań producentów. W artykule tematyka ta została opisana w podsumowaniu.

Dachy płaskie i pochylone oraz stropodachy są wyjątkowymi przegrodami budowlanymi, w całości wyeksponowanymi na oddziaływania klimatyczne oraz na wpływ otaczającego środowiska, w tym nawet na obciążenie wodą wywierającą pionowe i boczne parcie hydrostatyczne (stropodachy płaskie z obwodowymi ściankami attyk) o kącie nachylenia zależnym od potrzeb użytkowników, a także od szczelności pokryć oraz nośności konstrukcji. Obecnie przeważnie mają one budowę warstwową, na którą składa się z część nośna (konstrukcja), zazwyczaj termoizolacja, oraz pokrycie [2–3].

O czym przeczytasz w artykule?

 • Wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej dachów i stropodachów
 • Przepływ ciepła w przegrodach
 • Wilgoć w przegrodach
 • Szkody mrozowe
 • Pokrywa śnieżna
 • Wybrane przykłady związane z ochroną cieplną dachów i stropodachów oraz jej wpływ na korozję wbudowanych w nie materiałów.

 

Przedmiotem artykułu jest renowacja dachów płaskich i pochylonych. Autor omawia wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej dachów i stropodachów, przepływ ciepła w przegrodach, wilgoć w przegrodach oraz szkody mrozowe i przybliża rolę pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach. Szczegółowo analizuje zagadnienia związane z ochroną cieplną dachów i stropodachów oraz wpływ takiej ochrony na korozję wbudowanych w nie materiałów.

Renovation of flat and sloping roofs

The subject of the article is the renovation of flat and sloping roofs. The author discusses the requirements for thermal insulation of roofs and flat roofs, heat flow in partitions, moisture in partitions as well as frost damage; he also introduces the role of snow cover retention on roofs. He analyses in detail the issues related to the thermal protection of roofs and flat roofs and the impact of such protection on the corrosion of the materials embedded in them.

Wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej dachów i stropodachów

Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z polskimi normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w TABELI 1 [1].

tab1 renowacja dachow plaskich

TABELA 1. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła UC dachów i stropodachów [1]

Zewnętrzne przegrody budynków (w tym dachy) powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób eliminujący zagrożenie zdrowia i higieny użytkowania m.in. wskutek penetracji opadów atmosferycznych oraz pary wodnej zawartej w powietrzu.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dachów i ich uszczelnienia powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków. Dachy i tarasy powinny mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych oraz wód pochodzących z topniejącego śniegu do rynien i wewnętrznych lub zewnętrznych rur spustowych. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych, natomiast we wnętrzu przegrody nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej. Niespełnienie ww. wymagań, nawet przy uzyskaniu zakładanego współczynnika UUC(max), z pewnością teoretycznie poprawi ich parametry cieplne, lecz będą one malały w funkcji czasu podobnie jak trwałość przegród.

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku (w tym dachów), warunki cieplno-wilgotnościowe, a także intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach powinny uniemożliwiać powstanie zagrzybienia. Do budowy przegród zewnętrznych należy stosować materiały, wyroby oraz elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją biologiczną.

Przed przystąpieniem do przebudowy, rozbudowy lub zmiany przeznaczenia budynku (w tym także renowacji) wymaga się sprawdzenia poziomu zawilgocenia obiektu oraz jego elementów składowych i w przypadku stwierdzenia oznak korozji biologicznej zaleca się sporządzenie ekspertyzy poszerzonej o badania mykologiczne, która powinna wskazać na rodzaj i zakres prac ratunkowych oraz zabezpieczających.

Wilgoć gromadząca się w przegrodach budowlanych lub we wnętrzu pomieszczeń będzie zawsze powodować szybsze zużywanie się wbudowanych w nie materiałów budowlanych, natomiast zawilgocone lub mokre materiały termoizolacyjne będą traciły swoje właściwości ciepłochronne.

Szczelne zamykanie wszystkich warstw składowych w obrysie nie zawsze będzie rozwiązaniem korzystnym. Każdą ingerencję w remontowanych, naprawianych i wzmacnianych obiektach budowlanych lub ich elementach należy tak projektować i przeprowadzać, żeby zakładany zamiar poprawy warunków eksploatacyjnych nie przerodził się w ich pogorszenie. O tych zasadach należy pamiętać przy wszelkiego rodzaju próbach poprawy cieplnych parametrów przegród, które powinny charakteryzować się szczelnością, wymaganą izolacyjnością z ograniczeniem występowania mostków cieplnych i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci.

Przepływ ciepła w przegrodach

Ciepło jest niczym innym jak energią przemieszczającą się w kierunku niższych temperatur. Obiekty budowlane ograniczone są przegrodami oddzielającymi środowiska różniące się m.in. temperaturą oraz wilgotnością, dlatego też gradient temperatury będzie powodował przenikanie ciepła przez przegrody, jakimi są ściany, dachy, stropodachy itp., z ośrodka cieplejszego w kierunku zimniejszego.

Z uwagi na niejednorodność materiałów budujących przegrody rozkład temperatury także nie będzie w nich jednorodny. Znaczącą, lecz negatywną rolę będzie tu odgrywała nieciągłość poszczególnych warstw przegród (w tym głównie termoizolacji), w tym głównie miejsca lokalizacji mostków termicznych.

Renowacja dachów powinna zostać poprzedzona wykonaniem szczegółowej dokumentacji technicznej opartej na wynikach obliczeń cieplno-wilgotnościowych, która powinna uwzględniać:

 • warunki klimatyczne środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego w powiązaniu z wentylacją pomieszczeń,
 • właściwości cieplno-wilgotnościowe i odporność korozyjną wbudowywanych materiałów,
 • kolejność ułożenia poszczególnych warstw składowych przegrody,
 • możliwość zacienienia, np. drzewostanem, innymi obiektami lub elementami obiektów,
 • rodzaj oraz kolor pokrycia opisany współczynnikiem absorpcji lub emisyjności ε.

Wilgoć w przegrodach

Żadna przegroda budowlana nie będzie pozbawiona wilgoci, nawet w obiektach eksploatowanych zgodnie z ich przeznaczeniem. Materiały wbudowywane w przegrody posiadają już pewien początkowy poziom wilgoci, który jest uzupełniany w okresie późniejszym przez czynności i procesy życiowe człowieka, procesy fizykalne, a także nieszczelności przegród.

Kondensacja pary wodnej zarówno na powierzchni wewnętrznej przegród, jak i w ich wnętrzu, jest zjawiskiem dalece niepożądanym. Kondensację wewnętrzną wywołuje zjawisko ruchu kapilarnego wilgoci, połączone z dyfuzją pary wodnej wywołaną różnicą jej ciśnień cząstkowych po obu stronach przegrody. O wielkości tej kondensacji będzie decydowała budowa przegród. O ile przegroda jednorodna o niskim oporze dyfuzyjnym nie będzie stanowiła bariery dla ruchu wilgoci i jej wysychania, to już jej budowa warstwowa może nie mieć takich właściwości. Dlatego też renowacja pokryć i warstw termoizolacyjnych powinna zawsze uwzględniać ten aspekt.

Szkody mrozowe

Każda zewnętrzna przegroda kumulująca w sobie wilgoć będzie okresowo narażana na szkodliwe oddziaływanie ujemnych temperatur. Zakres tego oddziaływania będzie zależny m.in. od rodzaju i kolejności ułożenia warstw izolacji „ciepłochronnej”. W sytuacjach, gdy termoizolacja będzie znajdowała wewnątrz przegrody lub też zostanie ułożona po jej wewnętrznej stronie, pola temperatur ujemnych mogą docierać do nowo ułożonej termoizolacji lub nawet do jej wnętrza. Wówczas nagromadzona w porach i kapilarach materiałów woda, zamarzając, może doprowadzić do trwałych uszkodzeń materiałów i konstrukcji znajdujących się powyżej.

Pokrywa śnieżna – warstwa pozytywna czy też niepożądana?

Ostatnie okresy zimowe są bardzo oszczędne w opady śniegu, jednak opady te się pojawiają, chociaż ze zmienną częstotliwością i obfitością. Powstająca wówczas pokrywa śnieżna, poza jej walorami ozdobnymi, nie jest pozytywnie postrzegana, ponieważ w odczuciu zarządców stanowi zbędne obciążenie dachu, wręcz zagrażające jego pokryciu i konstrukcji, a także otoczeniu.

W rzeczywistości można byłoby doszukać się pozytywnej strony tego zjawiska i potraktować śnieg jako materiał okresowo polepszający parametry termoizolacyjne dachu. Tak więc niekoniecznie należy się go pozbywać, ponieważ jego zaleganie na dachach może przynieść wymierne korzyści, związane z oszczędnościami w zużyciu energii potrzebnej do ogrzewania ostatnich kondygnacji budynków. Tym samym nie należy obawiać się uszkodzenia pokryć dachowych warstwą śniegu, chyba że są dosyć mocno zużyte technicznie.

fot1 2 renowacja dachow plaskich

FOT. 1–2. Dach częściowo pokryty śniegiem nad poddaszem użytkowym budynku; fot.: D. Bajno

Na FOT. 1–2 pokazano fragment dachu, który częściowo chroniony jest pokrywą śnieżną o niewielkiej grubości około 5 cm. Nawet przy tak niewielkiej warstwie śniegu na zdjęciu termowizyjnym wyraźnie zauważalna jest różnica pomiędzy powierzchniami, na których on jeszcze zalega, a powierzchniami, z których już się zsunął. Śnieg stanowi tu dodatkową warstwę izolacyjną, która okresowo będzie ograniczać straty ciepła, w tym przypadku na powierzchni dachu równej ok. 1000 m2. Powszechnie przyjmuje się, że straty ciepła przez dachy mogą dochodzić do 10–30% wszystkich strat ciepła przez przegrody budynków, dlatego też choćby już z tego powodu jest on znaczącym elementem każdego obiektu budowlanego.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ nie jest wielkością stałą dla śniegu. Zależy on od okresu zalegania pokrywy śnieżnej na dachach (gruncie) i w przybliżeniu wynosi (TABELA 2).

tab2 renowacja dachow plaskich

TABELA 2. Ciężar śniegu i współczynnik przewodzenia ciepła w zależności od okresu zalegania na dachach pokrywy śnieżnej (według wycofanej polskiej normy „śniegowej” [2])

Wyniki przeprowadzonych obliczeń wykazały, że już nawet niewielka warstwa zleżałego śniegu (czas zalegania do 1 miesiąca) grubości około 10 cm może okresowo znacząco poprawić parametry cieplne dachów, stropodachów, a nawet tarasów, w tym przypadku nawet o około 10%. Dlatego też każdorazowo należy rozważyć zasadność usuwania śniegu z tych powierzchni, o ile jego rosnący w czasie ciężar nie pogorszy warunków bezpiecznego użytkowania dachów oraz całych obiektów. Można więc stwierdzić, że śnieg jest jedną z form termomodernizacji dachów w okresach zimowych, chociaż okresową i pojawiającą się niesystematycznie.

Wybrane przykłady związane z ochroną cieplną dachów i stropodachów

Poniżej zamieszczono wyniki badań i obliczeń przeprowadzonych dla kilku stropodachów wentylowanych i pełnych, z wariantowaniem lokalizacji i grubości warstwy termoizolacji, z uwagi na to, że nie jest to bez znaczenia, w którym miejscu przegrody będzie się ona znajdowała. Zasadniczo powinno się ją lokować po zewnętrznej stronie przegród budowlanych; w wyjątkowych sytuacjach można je umieszczać po stronie wewnętrznej.

Dobór materiału do przeprowadzenia termomodernizacji lub renowacji warstw izolacyjnych powinien mieć na uwadze m.in. jego niepalność, możliwie niski współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/(m·K), niski współczynnik oporu dyfuzyjnego μ ≤ 3 oraz sorpcję ≤ 6%. Nie wyklucza się również stosowania materiałów o wyższym oporze dyfuzyjnym. O tych zasadach należy pamiętać podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych i renowacyjnych.

Pierwszy etap obliczeń symulacyjnych przeprowadzono na przestrzennym modelu stropodachu dwudzielnego (wentylowanego, FOT. 3) dla wilgotności względnej powietrza wewnętrznego φ ≤ 50% (tj. takiej jaka przeciętnie występuje w prawidłowo wentylowanych mieszkaniach) i temperatury wewnętrznej tw = +20°C oraz zewnętrznej równej tz = –20°C.

fot3 renowacja dachow plaskich 1

FOT 3. Przykład dwudzielnego stropodachu z wewnętrzną poziomą termoizolacją; fot.: D. Bajno

Poniżej zamieszczono kilka przykładów renowacji stropodachów wentylowanych uwzględniających dwa warianty docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją. Istniejąca warstwa pozioma ocieplenia stropodachu była pojedynczą płytą styropianową lub z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,045 W/(m·K) i grubości 5 cm (RYS. 1–3) – była to jedna z wad technologicznych systemów wielkopłytowych.

rys1 3 renowacja dachow plaskich

RYS. 1–3. Typowe ocieplenie stropodachów w pierwszych rozwiązaniach systemu W-70 (warstwa izolacji grubości 5 cm): pola rozkładu temperatury (1), model przegrody (2), pola rozkładu strumieni ciepła (3); rys.: D. Bajno

W obliczeniach przyjęto jej pogrubienie do 20 cm (RYS. 4–6) materiałem nasypowym, a w dalszym etapie uwzględniono również ewentualne docieplenie ścian zamykających przestrzeń wentylowaną stropodachu (RYS. 7–9 i RYS. 10–11) materiałem natryskowym (trzeci wariant).

rys4 6 renowacja dachow plaskich

RYS. 4–6. Ocielenie stropu j.w., lecz grubości 20 cm (docieplenie nową warstwą grubości 15 cm): pola rozkładu temperatury (4), model przegrody (5), pola rozkładu strumieni ciepła (6); rys.: D. Bajno

rys7 9 renowacja dachow plaskich

RYS. 7–9. Ocieplenie stropu warstwą izolacji grubości 20 cm, ścian zewnętrznych grubości 10 cm – po stronie zewnętrznej i na wewnętrznej powierzchni grubości np. 6 cm: pola rozkładu temperatury (7), model przegrody (8), pola rozkładu strumieni ciepła (9); rys.: D. Bajno

rys10 11 renowacja dachow plaskich

RYS. 10–11. Przekrój dla modelu z RYS. 7–9: pionowy płaski przez stropodach (10), poziomy przez narożnik wypukły ścian (11); rys.: D. Bajno

RYS. 1–12 zawierają trzy części: po lewej stronie znajdują się pola rozkładu temperatur w środku: model przegrody, po prawej stronie pola rozkładu strumieni ciepła. Strzałką w kolorze czerwonym oznaczono miejsca o najniższej wartości temperatury powierzchni wewnętrznej ti. Temperatura punktu rosy dla przyjętych wyżej warunków otoczenia wynosi ts = +7,7°C. Wskazane strzałką naroża są miejscami o najwyższych stratach ciepła, co można ocenić po lokalizacji punktów najwyższego zagęszczenia strumieni ciepła (kolor czerwony).

rys12 renowacja dachow plaskich

RYS. 12. Model dwudzielnego (wentylowanego) stropodachu z ustawioną na stropie ścianką z cegły dziurawki, podpierającą konstrukcję dachu – strop ocieplony termoizolacją grubości 20 cm (najniższa temperatura występuje w miejscu ustawienia ścianki) po prawej stronie. Na obrazie termowizyjnym (RYS. 13) widoczne są mostki cieplne; rys.: D. Bajno

rys13 renowacja dachow plaskich

RYS. 13 Obraz termowizyjny mostków cieplnych w konstrukcji stropodachu przedstawionego na RYS. 12; rys. D. Bajno

Należałoby się jednak zastanowić nad rozwiązaniem problemów nadmiernych strat ciepła w takich słabych miejscach budynku, zarówno na etapie projektowania budynku, jak również na etapie projektu jego docieplenia. Autor artykułu uważa, że problem ten można byłoby częściowo ograniczyć wdmuchaniem granulatu i wyższym obsypaniem nim obustronnie ścianek (np. ażurowych).

Na płaskich modelach (RYS. 14–21) przedstawiono problem związany z nadmiernymi stratami ciepła przez wystające poza ściany/stropodachy konstrukcje balkonów wspornikowych, gzymsów oraz daszków (UD i US oznacza współczynnik przenikania ciepła dla dachu i ściany, ƒRsi jest współczynnikiem temperaturowym).

Za pomocą diagramów pokazano wpływ grubości warstwy izolacji i jej lokalizacji na straty ciepła w przegrodach oraz kierunek strumieni. Wszystkie rysunki przedstawiają ten sam układ płaskich przekrojów: model przegrody, linie izoterm i linie strumieni ciepła (RYS. 14–21).

W założeniach do obliczeń przyjęto takie same warunki otoczenia jak dla modeli 3D opisanych wyżej, tj.: tz = –20°C, tw = +20°C, termoizolację o λ ≤ 0,045 W/(m·K).

Wyniki przeprowadzonych obliczeń jednoznacznie wskazują, jak znaczącą rolę w ograniczaniu strat ciepła odgrywa choćby niewielkie ocieplenie liniowych mostków termicznych, jakimi są elementy konstrukcyjne wystające poza obrys ocieplonych przegród zewnętrznych.

Na diagramach zamieszczonych na RYS. 17 i RYS. 18 można zauważyć, że nawet grubsza, wynosząca 20 cm warstwa ocieplenia zewnętrznego wraz z dodatkowym, spodnim dociepleniem stropu płytami termoizolacyjnymi grubości 6 cm nie poprawia parametrów ciepłochronnych górnego naroża na styku ściany ze stropodachem.

Niejednokrotnie może nie udać się próba poprawy warunków klimatycznych pomieszczeń poprzez wykonanie dodatkowego docieplenia zewnętrznego (RYS. 15–17). Wówczas można skorzystać z rozwiązania alternatywnego, wprowadzając ocieplenie od środka pomieszczeń (RYS. 21). Taki układ ocieplania przegród zewnętrznych każdorazowo wymaga uzasadnienia obliczeniowego, szczególnie w zakresie kondensacji wilgoci w przegrodzie.

rys14 renowacja dachow plaskich

RYS. 14. Przekrój przez stropodach – ocieplenie dachu grubości 20 cm, ściana z PGS grubości 24 cm; rys.: D. Bajno

rys15 renowacja dachow plaskich

RYS. 15. Przekrój przez stropodach – ocieplenie dachu grubości 20 cm, ściana wykonana z PGS grubości 24 cm, ocieplenie wieńca warstwą termoizolacji grubości 8 cm; rys.: D. Bajno

rys16 renowacja dachow plaskich

RYS. 16. Przekrój przez stropodach – ocieplenie dachu grubości 20 cm, ściana wykonana z PGS grubości 24 cm, ocieplenie wieńca i ściany termoizolacją grubości 8 cm; rys.: D. Bajno

rys17 renowacja dachow plaskich

RYS. 17. Przekrój przez stropodach – ocieplenie dachu grubości 20 cm, ściana wykonana z PGS grubości 24 cm, ocieplenie wieńca i ściany termoizolacją grubości 8 cm oraz wspornika betonowego termoizolacją grubości 2 cm; rys.: D. Bajno

rys18 renowacja dachow plaskich

RYS. 18. Węzeł ściana–dach ze wspornikiem bez docieplenia, ocieplenie dachu grubości 10 cm; rys.: D. Bajno

rys19 renowacja dachow plaskich

RYS. 19. Węzeł ściana–dach ze wspornikiem bez docieplenia, ocieplenie dachu grubości 20 cm, ocieplenie stropu od spodu grubości 6 cm; rys.: D. Bajno

rys20 renowacja dachow plaskich

RYS. 20. Węzeł ściana–dach ze wspornikiem bez docieplenia, ocieplenie dachu grubości 10 cm; rys.: D. Bajno

rys21 renowacja dachow plaskich

RYS. 21. Węzeł ściana–dach ze wspornikiem, z wewnętrznym ociepleniem; rys.: D. Bajno

W ostatnim wariancie symulacji pozostawiono stropodach z pierwotnym układem ocieplenia od zewnątrz grubości 10 cm (RYS. 14RYS. 15RYS. 19RYS. 20), natomiast dodatkowo docieplono od środka ścianę oraz strop płytami izolacyjnymi minimalnej grubości 6 cm (RYS. 21).

Parametry przegrody w miejscu najbardziej wrażliwym na straty ciepła uległy dwukrotnej poprawie, i to przy dodatkowej warstwie izolacji wewnętrznej niewielkiej grubości 6 cm. Poprawa parametrów cieplnych przegrody spowodowała jednocześnie przesunięcie się strefy niskich temperatur (bliskich 0°C i ujemnych przy tz = –20°C) w stronę pomieszczenia, tj. w kierunku zabudowanej warstwy ocieplenia (głównie dotyczy to w tym przypadku ścian). Jest to dosyć niekorzystna sytuacja dla kondensacji pary wodnej, dlatego też w stosunku do technologii ociepleń przegród od środka wymaga się, aby umożliwiały możliwie swobodną migrację wilgoci do wnętrza pomieszczeń, w których powinna być zachowana sprawna, normowa krotność wymian powietrza. Wówczas tak docieplona przegroda będzie mogła spełnić oczekiwania użytkowników. Należy również pamiętać o tym, że po takim dociepleniu przegród znacząco zmaleje ich bezwładność cieplna, co ma zarówno swoje plusy, jak i minusy.

Wybrane przykłady związane z ochroną cieplną dachów i stropodachów i jej wpływ na korozję wbudowanych w nie materiałów

Konstrukcje budowlane, a także elementy wykończenia obiektów, regularnie poddawane obciążeniom, zużywają się technicznie, a nawet ulegają uszkodzeniom, na co składa się jedna lub kilka przyczyn. Defekty występujące w obiektach mogą być konsekwencją wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej lub też braku rozwiązań szczegółowych.

Bezpośrednią przyczyną uszkodzeń lub szybszego zużywania się dachów nie musi być typowy błąd projektowy, lecz pominięcie istotnych dla późniejszej eksploatacji zagadnień, takich jak szczegółowe rozwiązania zabezpieczeń pokryć dachowych w lokalizacjach podatnych na nieszczelności oraz analiza procesów fizykalnych zachodzących we wnętrzu przegród.

Inny wymiar w stosunku do opracowanej dokumentacji przyjmuje na siebie wykonawstwo, które jest trudnym i złożonym procesem budowlanym, mającym już miejsce w rzeczywistości. Jakość wykonawstwa będzie zależała od specjalistycznego przygotowania kierownictwa robót, zespołów roboczych, warunków i czasu realizacji, stosowania reżimów technologicznych i stosowania sprawdzonych materiałów lub całych technologii. Nie bez znaczenia jest również jakość dokumentacji, jaką będzie dysponował wykonawca

Największa grupa przyczyn defektów dachów związana jest jednak z ich niewłaściwą eksploatacją, spowodowaną zaniedbywaniem przez właścicieli i zarządców ustawowych obowiązków, nałożonych przez Ustawę Prawo budowlane [4], niską świadomością oraz ograniczoną wiedzą techniczną, co w konsekwencji często prowadzi do nieuzasadnionych i szkodliwych ingerencji w budynki lub tylko ich elementy.

Nader często zdarza się, że to właśnie takie działanie, a nie środowisko zewnętrzne, jest główną przyczyną uszkodzeń konstrukcji i pokryć dachowych.

Podstawowymi materiałami wykorzystywanymi do wykonywania części nienośnych dachów lub stropodachów są izolacje chroniące je przed wilgocią oraz przed stratami ciepła.

Drugim zasadniczym elementem są termoizolacje. Wykonuje się je głównie z materiałów organicznych będących pochodną przeróbki drewna, torfu, trzciny oraz z materiałów nieorganicznych, takich jak wełna mineralna (pod różnymi postaciami), wata szklana, styropian (spieniony polistyren), mineralne płyty izolacyjne, poliuretan (PUR, PIR), keramzyt granulowany [2–3].

Bardzo istotną przyczyną defektów występujących m.in. w dachach jest korozja. Nadal wykonywane są dachy w technologiach tradycyjnych z użyciem drewna. Nadal istnieje wiele starszych, eksploatowanych obiektów posiadających takie właśnie dachy.

Naturalnym wrogiem drewna jest wilgoć, zamknięte niewentylowane przestrzenie, biologiczne szkodniki drewna, tj. owady oraz grzyby. O tych problemach należy pamiętać podczas planowania renowacji dachów.

Zarówno owady, jak i grzyby wymagają sprzyjających warunków do rozwoju i jeżeli takie warunki zostaną im stworzone poprzez nieskuteczną impregnację materiałów lub jej brak, ograniczenie przestrzeni wentylowanych, doprowadzenie do trwałego zawilgocenia przegród, to może dojść do przyspieszenia procesów degradacji korozyjnej materiałów budujących przegrody, a tym samym do skrócenia żywotności technicznej całych obiektów.

Dosyć często zdarza się tak, że izolacje dachowe ulegają lokalnym rozszczelnieniom, umożliwiając niekontrolowane przenikanie wody do wnętrza dachów, co w konsekwencji stwarza poważne zagrożenie korozyjne oraz prowadzi do utraty właściwości cieplnych termoizolacji zabudowanej we wnętrzach przegród. Drewno, niezabezpieczone przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych lub zabezpieczone w sposób niewłaściwy (np. odsłonięte konstrukcje dachów), może ulec rozkładowi.

W dalszej części artykułu przedstawiono symulację stanu zawilgocenia elementów drewnianych oraz materiałów termoizolacyjnych wbudowanych w pełny stropodach dla najczęściej stosowanych w praktyce rozwiązań i ich wpływ na trwałość tych konstrukcji [2–3]. Taka sytuacja dotyczy również wszystkich pozostałych materiałów znajdujących się wewnątrz przegród zewnętrznych.

Obliczenia cieplne wykonano z wykorzystaniem zaawansowanego programu Physibel Trisco 13.0w, natomiast do wykonania obliczeń wilgotnościowych użyto programu WUFI 2D.

Przedmiotem analizy był model przegrody symulujący obustronnie zamknięty układ krokwiowy z ociepleniem (wełna mineralna λ = 0,045 W/(m2·K)), ulokowanym pomiędzy elementami drewnianymi grubości równej wysokości tych elementów – przekrój w wariancie A, RYS. 22.

rys22 renowacja dachow plaskich

RYS. 22. Przykłady stropodachów pełnych opartych na drewnianych krokwiach (opisy w tekście); rys.: [2–3]

W ostatnich latach można zauważyć tendencje do eliminacji mostków termicznych, jakimi w tej przegrodzie są drewniane belki krokwiowe, poprzez wprowadzenie poniżej nich dodatkowej warstwy termoizolacji (przekrój w wariancie B, RYS. 22). Są to przykłady przekrojów o pokryciu papowym lub membranowym, lecz z powodzeniem odzwierciedlają one inne przypadki, w tym dachy kryte dachówką o podobnym układzie górnych i spodnich warstw. Analizie cieplno-wilgotnościowej poddano pokazane na RYS. 22RYS. 23 modele stropodachów.

rys23 renowacja dachow plaskich

RYS. 23. Przykłady stropodachów pełnych: rozkład temperatury w przekrojach przegród ze wskazaną kolorem niebieskim izotermą ± 0°C, odpowiednio warianty A–E z rys. 22; rys.: [2–3]

Opis do poszczególnych przekrojów dachu w wariantach A–E:

Wariant A: Bardzo powszechnie stosowane rozwiązanie dla dachów pełnych o grubości termoizolacji równej grubości krokwi.
Wariant B: Przekrój w wariancie A uzupełniony o dolną warstwę termoizolacji eliminującej wpływ liniowych mostków termicznych, jakie tworzą drewniane krokwie.
Wariant C: Przekrój o układzie warstw termoizolacyjnych odwrotnym do przekroju w wariancie B, uciąglonych ponad krokwiami, ograniczony od spodu niewielką zamkniętą szczeliną powietrza, izolowaną od spodu paroizolacją.
Wariant D: Przekrój, w którym całość termoizolacji znajduje się ponad krokwiami, zawierający zamkniętą od spodu szczelinę powietrza, izolowaną od spodu paroizolacją.
Wariant E: Przekrój, w którym całość termoizolacji znajduje się ponad krokwiami, natomiast krokwie są całkowicie odkryte od strony pomieszczeń.

Dla wszystkich przekrojów przyjęto łączną grubość termoizolacji równą 20 cm. Górną warstwę, chroniącą dach przed opadami, stanowi membrana PVC (alternatywnie papa).

Na RYS. 23 pokazano podział przekroju dachu izotermą o wartości 0°C na strefę temperatur ujemnych i widoczną strefę temperatur dodatnich, natomiast ramką w kolorze zielonym (schematy wariantów C–E) oznaczono najbardziej korzystny dla tych przegród układ warstw ze względu na zasięg temperatur ujemnych omijający materiały wrażliwe na możliwe cykliczne procesy zamarzania i rozmarzania. Tym materiałem jest w tym wypadku drewno, którego włóknista budowa jest wrażliwa na wilgoć oraz skoki temperatur.

Przekroje dachów w wariancie A i B (RYS. 22 i RYS. 23) znajdują najczęstsze zastosowanie w rozwiązaniach dachów i jednocześnie są najbardziej niekorzystnymi wariantami dla zabudowanych w ich wnętrzu materiałów, nieodpornych na obciążenia sezonowymi amplitudami temperatur oraz wilgocią. W tych przypadkach ponad połowa przekrojów belek drewnianych może okresowo znajdować się w strefie temperatur ujemnych (RYS. 22, RYS. 23 i RYS. 24).

rys24 renowacja dachow plaskich

RYS. 24. Przekrój poprzeczny stropodachu pełnego (przekrój w wariancie A, RYS. 22–23) wraz z diagramami rozkładu temperatury; rys.: [2]

Podczas renowacji dachów należy dążyć do lokowania termoizolacji po chłodniejszej stronie przegród. W wyjątkowych sytuacjach można to zrobić po stronie cieplejszej (RYS. 22, przekrój w wariancie B), lecz wówczas należałoby udokumentować niską szkodliwość takiego rozwiązania dla materiałów zabudowanych we wnętrzu przegrody, co dosyć często bywa pomijane.

Problem gromadzenia się wilgoci w każdej przegrodzie zewnętrznej (dachy oraz stropodachy), opisany wielkością kondensatu pozostającego trwale w jej wnętrzu, jest bardzo istotny. Jeśli jej ilość będzie malejąca lub stabilna w funkcji czasu, to należy uznać, że przegroda taka została prawidłowo zaprojektowana i wykonana. Jeżeli ilość wilgoci będzie wzrastała, dojdzie nie tylko do wewnętrznych uszkodzeń strukturalnych, lecz również do utraty właściwości termoizolacyjnych warstw odpowiedzialnych za ochronę cieplną.

Poniżej poddano analizie szczelne membranowe (papowe) pokrycie dachu z przestrzenią wentylującą i bez niej. Powyżej dokonano porównania dwóch kolejnych rozwiązań, z których jedno (RYS. 25) jest obecnie dosyć często stosowane, głównie w dachach stromych, natomiast drugie (RYS. 26) spotykane jest znacznie rzadziej.

rys25 renowacja dachow plaskich

RYS. 25. Przekrój poprzeczny dla przyjętego do obliczeń modelu dachu wg RYS. 22–23: wariant B (dachy niewentylowane z nieszczelną dolną paroizolacją); rys.: [2]

rys26 renowacja dachow plaskich

RYS. 26. Przekrój poprzeczny dla przyjętego do obliczeń modelu dachu wg RYS. 22–23: wariant C (dachy niewentylowane z nieszczelną dolną paroizolacją); rys.: [2]

Porównując obydwa przypadki pod względem cieplnym, należy stwierdzić, że ich parametry są do siebie bardzo zbliżone. Wyraźna różnica zauważalna jest w układzie izoterm w przekroju poprzecznym, szczególnie w zasięgu strefy niskich temperatur. Izoterma o wartości temperatury 0°C przebiega w pobliżu dolnych krawędzi krokwi (przekrój w wariancie B), natomiast w przekroju w wariancie C znajduje się poza górną krawędzią krokwi (RYS. 22, przekrój w wariancie A). Oznacza to, że w przekroju w wariancie C strefa temperatur ujemnych, w najchłodniejszych okresach, nie będzie obejmowała swoim zasięgiem elementów drewnianych dachu, a tym samym drewno nie będzie poddawane cyklom zamarzania. Taka sytuacja daje gwarancję dłuższej żywotności technicznej elementów drewnianych w przekroju w wariancie C. Wykonane obliczenia wilgotnościowe dla ww. przekrojów wskazują na wzrost poziomu zawilgocenia zarówno dla przekroju w wariancie B, jak i przekroju w wariancie C, przy nieszczelnej dolnej paroizolacji lub jej braku.

Znacznie korzystniejsze wyniki uzyskano dla przekroju w wariancie C, dla którego zawartość wilgoci w całym przekroju przegrody po 10 latach osiągnie dosyć niski poziom, ok. 19–20 kg/m3, a wilgotność masowa drewna także ustabilizuje się na niskim poziomie 12–13%. Wełna mineralna również będzie wykazywała lekki wzrost zawilgocenia, które po 10 latach eksploatacji osiągnie wielkość 11–12%.

Odpowiadające ww. wartościom zawilgocenie materiałów w przekroju Nr 2 wykazuje wyraźną tendencję do wzrostu, po 10 latach ilość wody w całym przekroju może więc wynosić już 70 kg/m3 i nadal rosnąć. Wilgotność masowa drewna po 10 latach osiągnie poziom 26% i nadal będzie rosła.

Znaczne zawilgocenie materiałów znajdujących się w opisanych przegrodach może znacznie obniżyć jej parametry cieplne, natomiast okres niskich temperatur może doprowadzić do trwałych uszkodzeń struktury drewna, a w konsekwencji do jego brunatnego rozkładu.

Bez wątpienia model przegrody oznaczonej jako wariant C jest rozwiązaniem znacznie korzystniejszym w stosunku do dwóch rozpatrywanych wcześniej (warianty A i B), kondensująca w jej wnętrzu wilgoć osiągnie tu bowiem znacznie niższy poziom.

Na RYS. 27 i RYS. 28 porównano przekroje oznaczone jako warianty D i E. Przyjęto niewentylowany model przegrody zabezpieczonej od góry szczelną membraną, natomiast od spodu szczelną folią paroizolacyjną.

rys27 renowacja dachow plaskich

RYS. 27. Przekrój poprzeczny dla przyjętego do obliczeń modelu dachu wg RYS. 22–23: wariant D (dach niewentylowany z nieszczelną dolną paroizolacją); rys.: [2]

rys28 renowacja dachow plaskich

RYS. 28. Przekrój poprzeczny dla przyjętego do obliczeń modelu dachu wg RYS. 22–23:  wariant E (dach niewentylowany z nieszczelną dolną paroizolacją); rys.: [2]

We wszystkich przypadkach (warianty C, D oraz E) elementy drewniane powinny znaleźć się poza zasięgiem temperatur ujemnych, toteż drewno nie będzie wystawione na ich oddziaływanie.

W przekrojach w wariantach D i E krokwie będą się znajdowały od strony pomieszczeń, wobec czego poziom ich wilgotności będzie zależny od wilgotności powietrza wnętrza budynku oraz od skuteczności jego wymiany.

Najkorzystniejszy układ warstw budujących przegrodę przedstawia przekrój w wariancie E, gdzie wilgotność masowa drewna powinna stabilizować się na poziomie ok. 11,5%. Podobnie wygląda to również w przekroju w wariancie D, dla którego wilgotność drewna nie powinna przekroczyć wartości ok. 12,2%. Przekrój w wariancie C został dosyć szczegółowo opisany wcześniej (RYS. 26).

Podobne porównanie przeprowadzono dla tych samych przegród, lecz ograniczono się wyłącznie do warstwy termoizolacji (RYS. 29, RYS. 30 i RYS. 31). Uzyskane wyniki są zbliżone z tymi, które otrzymano dla drewna i które zdecydowanie przemawiają na korzyść wprowadzania wentylowanych przestrzeni dachów i stropodachów ponad ich termoizolacjami. Dla wszystkich trzech przekrojów, w których znajdowałaby się szczelina wentylacyjna, dolny (stały) poziom zawartości wilgoci w warstwie termoizolacji osiągnąłby praktycznie tę samą wielkość, czyli około 1% (wilgotność masowa) (RYS. 29, RYS. 30 i RYS. 31).

rys29 renowacja dachow plaskich

RYS. 29. Zawartość wilgoci w warstwie termoizolacji w przekrojach w wariantach A, B oraz C w [%], w okresie 10 lat z nieszczelną dolną paroizolacją; rys.: [2]

rys30 renowacja dachow plaskich

RYS. 30. Zawartość wilgoci w warstwie termoizolacji w przekrojach w wariantach A, B oraz C w [%], w okresie 10 lat ze szczelną dolną folią; rys.: [2]

rys31 renowacja dachow plaskich

RYS. 31. Zawartość wilgoci w warstwie termoizolacji w przekrojach w wariantach A, B oraz C w [%], w okresie 10 lat ze szczelną dolną folią, lecz z wentylowaną przestrzenią ponad termoizolacją; rys.: [2]

Na podstawie wyników obliczeń symulacyjnych otrzymanych dla opisanych wyżej przekrojów modelowych podjęto próbę oceny wpływu budowy wewnętrznej przegród na ich skuteczność ciepłochronną, przy jednoczesnej ocenie ich wrażliwości na zawilgocenie.

Jako dane wyjściowe do obliczeń należy przyjmować parametry materiałów oraz warunki środowisk (zewnętrznego i wewnętrznego) w możliwie największym stopniu zbliżone do ich wartości rzeczywistych. Ponadto warunki obliczeniowe klimatu wewnętrznego pomieszczeń powinny odpowiadać ich faktycznemu przeznaczeniu. O warunkach tych należy każdorazowo pamiętać przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do renowacji dachów.

Warunkiem koniecznym dla zapewnienia sprawności technicznej przegród budowlanych oraz ich trwałości jest skuteczna wentylacja pomieszczeń (naturalna lub wymuszona), która zapewni usuwanie zużytego powietrza z wnętrza obiektów budowlanych i zawartej w nim wilgoci.

Podsumowanie

Zarówno w pokryciach dachowych, jak i w podtrzymujących je konstrukcjach mogą występować wady, na które zazwyczaj składa się kilka przyczyn.

Niejednokrotnie podłożem uszkodzeń konstrukcyjnych, a tym samym pokryć dachowych, są procesy zachodzące we wnętrzu przegród, co w skrócie starano się omówić w niniejszym artykule. To od projektanta, wykonawcy i użytkownika obiektu będzie zależał okres jego żywotności i trwałość poszczególnych elementów, w tym dachów i stropodachów.

Procesy zachodzące we wnętrzu wymienionych wyżej przegród mogą w odpowiednich warunkach doprowadzić do ich degradacji, o ile nie uda się ich przewidzieć wcześniej i monitorować w czasie eksploatacji obiektów. Uszkodzenia mechaniczne są łatwo wykrywalne i naprawialne, czego nie można powiedzieć o zużyciu korozyjnym elementów składowych przegród, będącym pochodną procesów fizykalnych, które z pozoru wyglądają na błahe i którym zazwyczaj nie poświęca się zbyt wiele uwagi, ponieważ proces takich uszkodzeń jest początkowo niezauważalny, a przy tym bywa wydłużony w czasie.

Szczelność pełnych dachów lub stropodachów może gwarantować pewną stabilność w utrzymywaniu stałego poziomu wilgotności w ich wnętrzu. Niemniej, wskutek splotu różnych okoliczności, mogą pojawić się lokalne rozszczelnienia w ciągłości izolacji, które nie zostaną zauważone, np. z powodu umiejscowienia w trudno wykrywalnych lokalizacjach. Wówczas może dojść do sukcesywnego kumulowania wilgoci we wnętrzu dachów i stropodachów, co w konsekwencji może prowadzić do ich znaczących uszkodzeń. W takich przypadkach wentylowana przestrzeń ponad termoizolacją mogłabyby okazać się rozwiązaniem znacznie poprawiającym sytuację.

Renowacja dachów i stropodachów będzie polegała na odnawianiu uszkodzonych pokryć, odnawianiu, wzmacnianiu lub wymianie podkładów tych pokryć, a także na poprawie ich parametrów cieplnych.

Zasady przeprowadzania termorenowacji zostały opisane w niniejszym artykule, w praktyce natomiast często powstaje problem fizycznego wykonania tych czynności, szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z obiektami w fazie eksploatacji. Jak wielokrotnie pisano, najkorzystniejszym układem warstw w każdej przegrodzie będzie lokowanie termoizolacji po stronie zewnętrznej tej przegrody.

W dachach krokwiowych można podnieść pokrycie w celu ułożenia dodatkowej warstwy ocieplenia poprzez ułożenie na krokwiach łat równoległych do kalenicy i przymocowanie do nich kontrłat. W ten sposób zostaną wyeliminowane liniowe mostki termiczne, a pozostawione zostaną jedynie mostki punktowe, zlokalizowane w miejscach krzyżującego się drewna krokwi i łat. Będą one praktycznie niezauważalne.

Na tak przygotowanym ruszcie można ułożyć podkład z materiałów drewnopochodnych, pozostawiając szczelinę wentylacyjną, lub zamocować samą folię wraz łatami pod ułożenie dachówki. Docieplanie dachów i stropodachów od spodu należy ograniczyć do minimum (RYS. 22–28).

Uzasadnieniem dla zastosowania tego ostatniego sposobu może być niedopuszczalne powiększenie kubatury budynku i konieczność uzyskania stosownych pozwoleń. Podobnie można postępować ze stropodachami zamkniętymi, niewentylowanymi. Różnica będzie występowała jedynie w braku konieczności montażu dodatkowych łat i braku mostków cieplnych. Tę sytuację pokazano na RYS. 14–21.

Zewnętrzne warstwy dachu można wymienić lub naprawić bez większych problemów. Podobnie będzie to wyglądało z warstwami i konstrukcjami znajdującymi się bezpośrednio pod pokryciem.

Inny problem dotyczy wentylowanych stropodachów zamkniętych (FOT. 3, RYS. 1–13). W takich przypadkach proponuje się wdmuchiwanie granulatu izolacji na powierzchnie poziome, natomiast zaleca się docieplenie przegród pionowych (attyk) od zewnątrz i od środka (RYS. 7–11) metodą natrysku, np. pianką z tych samych miejsc, z których będzie rozprowadzany granulat. Będzie to możliwe do wykonania również przez otwory w pokryciu i płytach dachowych, gdyby pojawiła się taka konieczność.

Wdmuchiwaniem granulatu można również ograniczyć efekt mostków cieplnych w miejscach ustawienia ścianek poddaszy (RYS. 12–13). W przypadku wyboru tej ostatniej metody docieplania przestrzeni poziomych stropodachów należy pamiętać o ich osiadaniu i przewidzieć naddatek warstwy ocieplającej lub docieplającej, zgodnie ze wzorem [5–6]:

gdzie:

dinst – grubość fizycznie wbudowywana,
dnom – grubość nominalna (projektowana),
Sd – deklarowana poprawka ze względu na osiadanie granulatu.

W normie [6] określono trzy klasy osiadania materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej:

 • s1 – poniżej 1,49% wysokości nasypowej,
 • s2 – 1–5% wysokości nasypowej,
 • s3 – 5–10% wysokości nasypowej.

Obciążenie konstrukcji stropodachowych granulatem będzie niewielkie, toteż nie powinno ono wpłynąć na zmniejszenie nośności ich elementów konstrukcyjnych.

Gęstości materiałów wdmuchiwanych [5]:

 • celuloza – 25–40 kg/m3,
 • wełna mineralna – 12–30 kg/m3,
 • wełna mineralna skalna – 25–60 kg/m3.

Tematyka poruszona w tym artykule została szerzej omówiona w artykule [5]. W celu ograniczenia zużycia energii przeznaczonej na chłodzenie pomieszczeń w cieplejszych okresach roku można stosować barwy pokryć o niższych współczynnikach absorpcji promieni słonecznych.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690).
 2. D. Bajno, „Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania”, PWN, Warszawa 2016.
 3. D. Bajno, „Wymagania dla dachów płaskich i stromych od 2021 r.”, „Warunki Techniczne 2021”, Wydanie Specjalne miesięcznika „IZOLACJE” 2/2020.
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2020 r., poz. 1333).
 5. R. Zaorski, „Osiadanie materiałów termoizolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania”, „IZOLACJE” 9/2020, s. 34.
 6. PN EN 14064: 2018, „Thermal insulation products of buildings. In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products. Specyfication for the loose-fill products before installation”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Nicola Hariasz Okna do dachów płaskich

Okna do dachów płaskich Okna do dachów płaskich

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie...

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie projektowania i wpływa na jego wymaganą wytrzymałość. Dachy skośne nie wymagają usuwania nadmiaru śniegu z jego powierzchni, dlatego przez lata były najczęściej wybieranym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Jednak dachy płaskie coraz bardziej podbijają serca inwestorów i architektów. Zaliczamy do nich...

dr inż. Krzysztof Pawłowski Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

mgr inż. Krzysztof Patoka Szron na dachu

Szron na dachu Szron na dachu

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane...

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane są zimne. Można się o tym przekonać na podstawie obserwacji ich zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną. Kamery termowizyjne zamieniają promieniowanie podczerwone wysyłane przez badany obiekt na światło widzialne. Na wykonanych przez nie zdjęciach zimne miejsca są zazwyczaj ciemne (niebieskie), ciepłe...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

dr inż. Aleksander Byrdy Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez...

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez odpowiedni dobór rodzaju i grubości ich warstw składowych oraz umożliwienie im pozbywania się nadmiaru zgromadzonej w nich wilgoci. Skuteczność termoizolacji będzie wyższa w przypadku wyeliminowania lub ograniczenia do minimum liczby mostków termicznych. Projekt stropodachu powinien uwzględniać także...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Zeszyty projektanta: Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym

Zeszyty projektanta: Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym Zeszyty projektanta: Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym

Projektowanie przegród zewnętrznych budynku w standardzie energooszczędnym wymaga od projektanta znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych...

Projektowanie przegród zewnętrznych budynku w standardzie energooszczędnym wymaga od projektanta znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Trzecia część "Zeszytów projektanta" poświęcona jest przegrodom poziomym - dachom, stropodachom, podłogom oraz stropom.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu

Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu

Stropodachy, zarówno posiadające, jak i nieposiadające funkcji użytkowej, coraz częściej wykonywane są w formie dachu zielonego. Konstrukcja ta charakteryzuje się tym, iż jej ostatnia (wierzchnia) warstwa...

Stropodachy, zarówno posiadające, jak i nieposiadające funkcji użytkowej, coraz częściej wykonywane są w formie dachu zielonego. Konstrukcja ta charakteryzuje się tym, iż jej ostatnia (wierzchnia) warstwa jest biologicznie czynna.

dr inż. Paweł Krause Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów

Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów

Stropodach to przekrycie budynku, które pełni równocześnie funkcję stropu i dachu. Konstrukcje takie występują w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i innych budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu...

Stropodach to przekrycie budynku, które pełni równocześnie funkcję stropu i dachu. Konstrukcje takie występują w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i innych budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu i sposobie eksploatacji.

dr inż. Paweł Krause Stropodachy a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe

Stropodachy a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe Stropodachy a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe

Stropodach to przekrycie płaskie lub krzywiznowe, spełniające jednocześnie funkcję stropu i dachu [1]. Termin "stropodach" nie ma jednoznacznego od-powiednika w wielu innych krajach europejskich. W celu...

Stropodach to przekrycie płaskie lub krzywiznowe, spełniające jednocześnie funkcję stropu i dachu [1]. Termin "stropodach" nie ma jednoznacznego od-powiednika w wielu innych krajach europejskich. W celu określenia stropodachu istnieje tam najczęściej pojęcie tzw. dachu płaskiego (ang. flat roof, niem. Flachdach).

dr inż. Paweł Krause Naprawa dachów i stropodachów

Naprawa dachów i stropodachów Naprawa dachów i stropodachów

Pokrycia dachowe narażone są na szybką utratę cech trwałościowych. Wynika to zarówno z naturalnego (bądź przedwczesnego) procesu starzenia, jak i błędów projektowych i wykonawczych.

Pokrycia dachowe narażone są na szybką utratę cech trwałościowych. Wynika to zarówno z naturalnego (bądź przedwczesnego) procesu starzenia, jak i błędów projektowych i wykonawczych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Izolacje wodochronne stropodachów

Izolacje wodochronne stropodachów Izolacje wodochronne stropodachów

Artykuł omawia budowę i funkcję stropodachów, a ponadto podaje wady i zalety dachu klasycznego i odwróconego oraz wymienia zadania i właściwości izolacji wodochronnej w stropodachu i sposoby jej montowania.

Artykuł omawia budowę i funkcję stropodachów, a ponadto podaje wady i zalety dachu klasycznego i odwróconego oraz wymienia zadania i właściwości izolacji wodochronnej w stropodachu i sposoby jej montowania.

mgr inż. Sławomir Dudziak Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich

Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich

Dachy płaskie stanowią najchętniej stosowane przekrycie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Jak je prawidłowo projektować?

Dachy płaskie stanowią najchętniej stosowane przekrycie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Jak je prawidłowo projektować?

dr inż. Krzysztof Pawłowski Stropodachy drewniane w świetle nowych wymagań cieplnych

Stropodachy drewniane w świetle nowych wymagań cieplnych Stropodachy drewniane w świetle nowych wymagań cieplnych

W związku ze zmianą wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)] zasadne staje się przeprowadzenie obliczeń i analiz w zakresie wytypowania rozwiązań materiałowych stropodachów...

W związku ze zmianą wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)] zasadne staje się przeprowadzenie obliczeń i analiz w zakresie wytypowania rozwiązań materiałowych stropodachów drewnianych spełniających wymagania cieplne.

dr inż. Aleksander Byrdy Skutki braku wentylacji w dachu nad basenem

Skutki braku wentylacji w dachu nad basenem Skutki braku wentylacji w dachu nad basenem

Jakie mogą być skutki źle zaprojektowanego i wykonanego dachu płaskiego nad basenem krytym? Jak poprawnie skonstruować system wentylacyjny? Jakie czynniki mogą powodować szybką degradację warstw dachu...

Jakie mogą być skutki źle zaprojektowanego i wykonanego dachu płaskiego nad basenem krytym? Jak poprawnie skonstruować system wentylacyjny? Jakie czynniki mogą powodować szybką degradację warstw dachu w tego typu obiektach?

mgr inż. Michał Musiał Innowacyjne rozwiązania materiałowe w konstrukcjach stropodachów

Innowacyjne rozwiązania materiałowe w konstrukcjach stropodachów Innowacyjne rozwiązania materiałowe w konstrukcjach stropodachów

Jedną z możliwości poprawy parametrów fizycznych stropodachów jest zastosowanie innowacyjnych, nowoopracowanych materiałów budowlanych, bez zmieniania konwencjonalnego ułożenia warstw tych przegród.

Jedną z możliwości poprawy parametrów fizycznych stropodachów jest zastosowanie innowacyjnych, nowoopracowanych materiałów budowlanych, bez zmieniania konwencjonalnego ułożenia warstw tych przegród.

dr inż. Zygmunt Matkowski, dr inż. Józef Adamowski Materiały do wykonywania warstw hydroizolacyjnych w dachach płaskich

Materiały do wykonywania warstw hydroizolacyjnych w dachach płaskich Materiały do wykonywania warstw hydroizolacyjnych w dachach płaskich

Dachy płaskie są jednym z rodzajów przekryć, jakie można wykonać nad obiektami budowlanymi. Stosowanie dachów płaskich uzależnione jest od lokalizacji obiektu, uwarunkowań ekonomicznych, estetycznych,...

Dachy płaskie są jednym z rodzajów przekryć, jakie można wykonać nad obiektami budowlanymi. Stosowanie dachów płaskich uzależnione jest od lokalizacji obiektu, uwarunkowań ekonomicznych, estetycznych, politycznych (lata 60. i 70. XX w. w Polsce), materiałowych (w szczególności pokryć dachowych), zapisów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także zmieniających się okresowo tendencji projektowych. Jak projektować i wykonywać warstwy hydroizolacyjne w dachach płaskich?

mgr inż. Michał Musiał Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi

Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi

Jakie rozwiązania konstrukcyjne stosuje się na dachach płaskich i stropodachach? Jak poprawić ich parametry?

Jakie rozwiązania konstrukcyjne stosuje się na dachach płaskich i stropodachach? Jak poprawić ich parametry?

dr inż. Aleksander Byrdy Zastosowanie płyt poliuretanowych do izolowania dachów płaskich

Zastosowanie płyt poliuretanowych do izolowania dachów płaskich Zastosowanie płyt poliuretanowych do izolowania dachów płaskich

Jakie są właściwości płyt poliuretanowych oraz przykładowe schematy rozwiązań dachów płaskich z wykorzystaniem tych materiałów? Autor przedstawia też praktyczne uwagi o wymaganiach wykonawczych.

Jakie są właściwości płyt poliuretanowych oraz przykładowe schematy rozwiązań dachów płaskich z wykorzystaniem tych materiałów? Autor przedstawia też praktyczne uwagi o wymaganiach wykonawczych.

dr inż. Aleksander Byrdy Stropodachy z izolacją termiczną układaną na krokwiach - szczegóły wykonawcze

Stropodachy z izolacją termiczną układaną na krokwiach - szczegóły wykonawcze Stropodachy z izolacją termiczną układaną na krokwiach - szczegóły wykonawcze

W tradycyjnym budownictwie poddasza były intensywnie wentylowanymi przestrzeniami buforowymi i służyły jako pomieszczenia nieużytkowe lub pomieszczenia gospodarcze. Izolację termiczną pomieszczeń mieszkalnych...

W tradycyjnym budownictwie poddasza były intensywnie wentylowanymi przestrzeniami buforowymi i służyły jako pomieszczenia nieużytkowe lub pomieszczenia gospodarcze. Izolację termiczną pomieszczeń mieszkalnych układano na stropie przykrywającym najwyższą kondygnację i tworzono tzw. stropodach dwudzielny.

dr inż. Aleksander Byrdy, mgr inż. Michał Kołaczkowski Stropodachy strome z izolacją termiczną układaną na krokwiach

Stropodachy strome z izolacją termiczną układaną na krokwiach Stropodachy strome z izolacją termiczną układaną na krokwiach

Tradycyjnym sposobem izolowania stropodachów stromych było wypełnianie przestrzeni między krokwiami izolacją termiczną z wełny mineralnej lub rzadziej ze styropianu EPS. Jednym z nowych rozwiązań uwarstwienia...

Tradycyjnym sposobem izolowania stropodachów stromych było wypełnianie przestrzeni między krokwiami izolacją termiczną z wełny mineralnej lub rzadziej ze styropianu EPS. Jednym z nowych rozwiązań uwarstwienia stropodachów stromych poddaszy mieszkalnych jest zastosowanie izolacji termicznej mocowanej na powierzchni zewnętrznej krokwi. Taka technologia wykonywania stropodachów wymaga zastosowania nowych metod mocowania podłoża pod pokrycia dachowe oraz właściwego doboru warstw stropodachu.

dr inż. Aleksander Byrdy, dr inż. Czesław Byrdy Minimalne grubości termoizolacji stropodachów dwudzielnych o konstrukcji krokwiowej

Minimalne grubości termoizolacji stropodachów dwudzielnych o konstrukcji krokwiowej Minimalne grubości termoizolacji stropodachów dwudzielnych o konstrukcji krokwiowej

Stropy między przestrzenią mieszkalną a przestrzenią poddasza mają na konstrukcyjnej warstwie nośnej warstwę izolacji termicznej nazywanej dawniej polepą. W tradycyjnych rozwiązaniach warstwę polepy wykonywano...

Stropy między przestrzenią mieszkalną a przestrzenią poddasza mają na konstrukcyjnej warstwie nośnej warstwę izolacji termicznej nazywanej dawniej polepą. W tradycyjnych rozwiązaniach warstwę polepy wykonywano z luźno nasypanego piasku lub trocin z wapnem o grubościach nieprzekraczających 10 cm i wyrównywano od strony strychu wylewką cementową. Obecnie jednak rozwiązania te nie są wystarczające i konieczne jest stosowanie innych materiałów termoizolacyjnych o większej grubości.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany...

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany w podejściu do projektowania?

Najnowsze produkty i technologie

GRUPA SICOL SP. Z O.O. System dociepleń od wewnątrz SICOWALL

System dociepleń od wewnątrz SICOWALL System dociepleń od wewnątrz SICOWALL

Jesteś właścicielem mieszkania w zabytkowej kamienicy lub wiekowego domu? Mieszkasz w zabudowie szeregowej lub bloku i nie masz pełnego wpływu na decyzję o dociepleniu obiektu od zewnątrz? Rachunki za...

Jesteś właścicielem mieszkania w zabytkowej kamienicy lub wiekowego domu? Mieszkasz w zabudowie szeregowej lub bloku i nie masz pełnego wpływu na decyzję o dociepleniu obiektu od zewnątrz? Rachunki za ogrzewanie ciągle rosną, a ty nie możesz utrzymać komfortowej temperatury w mieszkaniu?

Redakcja Nowoczesne dachy

Nowoczesne dachy Nowoczesne dachy

Od 2021 roku obowiązują nowe wytyczne budowania domów energooszczędnych, co wymusza na inwestorach realizację budynków nieskomplikowanych w formie. Z tego powodu coraz częściej wybierane są domy na planie...

Od 2021 roku obowiązują nowe wytyczne budowania domów energooszczędnych, co wymusza na inwestorach realizację budynków nieskomplikowanych w formie. Z tego powodu coraz częściej wybierane są domy na planie prostokąta, przekryte dwuspadowymi dachami. Na takich dachach najlepiej prezentują się stosunkowo proste i regularne kształty pokrycia. Minimalizm wpływa także na kolorystykę – zazwyczaj wybierane są materiały pokryciowe w odcieniach szarości. Na szczęście, nie wszyscy podążają ślepo za modą, więc...

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Jakie są wymagania odnośnie izolacji budynków, jak je znaleźć i dla kogo są te przepisy? Podpowiadamy, dlaczego warto znać Warunki Techniczne, planując budowę lub zakup domu.

Jakie są wymagania odnośnie izolacji budynków, jak je znaleźć i dla kogo są te przepisy? Podpowiadamy, dlaczego warto znać Warunki Techniczne, planując budowę lub zakup domu.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504)

Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504) Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504)

Jedną z najważniejszych zasad zawartych w części 9 normy EN 1504 jest zasada nr 3: odbudowa zniszczonego elementu betonowego za pomocą opracowanych w tym celu zapraw naprawczych. Marka MasterEmaco, oferująca...

Jedną z najważniejszych zasad zawartych w części 9 normy EN 1504 jest zasada nr 3: odbudowa zniszczonego elementu betonowego za pomocą opracowanych w tym celu zapraw naprawczych. Marka MasterEmaco, oferująca osobno zapakowane zaprawy naprawcze do betonu, nieustannie przoduje w badaniach mających na celu zapewnienie opłacalnego, długoterminowego rozwiązania powyższego problemu.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy

Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy

Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stanowią element zewnętrzny budynków i odgrywają...

Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stanowią element zewnętrzny budynków i odgrywają istotną rolę w zapewnianiu trwałości konstrukcji. Jako górna warstwa budowli zapobiegają przenikaniu wody przez powierzchnie poziome lub nachylone.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego

Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego

Business Garden to nowoczesny kompleks biurowców o wysokim standardzie, zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy komfort pracy oraz wygodę jego najemcom. Niestety, od pewnego czasu inwestor zmagał się...

Business Garden to nowoczesny kompleks biurowców o wysokim standardzie, zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy komfort pracy oraz wygodę jego najemcom. Niestety, od pewnego czasu inwestor zmagał się z problemami na poziomach podziemnych, gdzie mieszczą się parkingi. Na ich powierzchni zaczęły pojawiać się liczne rysy, dochodzące nawet do 0,7 mm grubości, czego następstwem było przeciekanie wody przez konstrukcję stropu, powodujące degradację betonu oraz zbrojenia. Pojawiły się również inne uciążliwe...

AlchiPolska Sp. z o.o. Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych...

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo firmy Alchimica, zabezpieczą powierzchnię przed szkodliwym działaniem wody, tworząc szczelną, a jednocześnie oddychającą powłokę ochronną nawet w trudno dostępnych miejscach.

merXu Masz niestandardowe potrzeby zakupowe? Złóż zapytanie ofertowe na MerXu

Masz niestandardowe potrzeby zakupowe? Złóż zapytanie ofertowe na MerXu Masz niestandardowe potrzeby zakupowe? Złóż zapytanie ofertowe na MerXu

MerXu to platforma zakupowa inna niż wszystkie. Poza bogatą ofertą produktów z wielu kategorii przemysłowych, zapewnia swoim klientom szereg funkcjonalności, ułatwiających zawieranie transakcji. Jedną...

MerXu to platforma zakupowa inna niż wszystkie. Poza bogatą ofertą produktów z wielu kategorii przemysłowych, zapewnia swoim klientom szereg funkcjonalności, ułatwiających zawieranie transakcji. Jedną z nich jest możliwość składania przez kupujących zapytań ofertowych. Na czym polega ta opcja i co daje obydwu stronom transakcji?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.